Vypořádání obchodů s cennými papíry v EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypořádání obchodů s cennými papíry v EU"

Transkript

1 Vypořádání obchodů s cennými papíry v EU Jan Bureš, Prosinec 2004 Vypořádání obchodů s cennými papíry (CP) je podle mnoha autorů jedním ze zásadních problémů, který brání vzniku jednotného evropského kapitálového trhu. Dokládá to dnes již velké množství studií, které poukazují na to, že právě vysoké dodatečné náklady a dodatečné riziko spojené s vypořádáním přeshraničních obchodů odrazuje investory od přeshraničního poptávky po CP. Studie Institutu pro evropskou politiku Europeum chce na základě analýzy povahy odvětví clearingu a vypořádání, dosavadních politik a dosavadního vývoje na trhu formulovat doporučení pro veřejnou politiku. V první části textu se zaměříme na dodatečné náklady spojené s přeshraničním vypořádáním obchodů s CP. V následující kapitole načrtneme povahu odvětví clearingu a vypořádání a vysvětlíme motivaci soukromých subjektů k odstranění bariér bránících přeshraničnímu vypořádání. Třetí část zhodnotí možnosti veřejné politiky podporující efektivnější vypořádání přeshraničních obchodů s CP. Na závěr načrtneme výzvy pro Českou republiku. I. Přeshraniční vypořádání obchodů s cennými papíry: dodatečné náklady Dodatečné náklady spojené s přeshraničním vypořádáním obchodů detailně analyzují především dvě zprávy Giovanniniho skupiny 1, která měla v mandátu Evropské komise popsat současnou strukturu vypořádání obchodů v EU, hlavní neefektivnosti a navrhnout strategii k odstranění těchto bariér. Na zásadní roli clearingu a vypořádání upozorňovala již Lamfallusyho skupina, další studie k vypořádání obchodů s cennými papíry v EU vypracovala také BIS (Bank for International Settlements) a svá doporučení formuje rovněž IOSCO (International Organization of Securities Commisions). Zásadní rozdíl při vypořádání obchodů na domácím trhu a přeshraničně (v rámci EU) spočívá v počtu služeb spojených s finálním vypořádáním, které musí investor zaplatit a v míře rizika, které nese. Rozdíl schematicky znázorňují následující dva obrázky. Operace clearingu, nettingu a finálního vypořádání (platba a doručení) v rámci národního trhu na obrázku 1 zajišťuje buď přímo jedna instituce (centrální depozitář-csd 2 ) nebo clearing (popřípadě netting) zajišťuje nezávislá clearingová instituce (často propojená s burzou) a CSD vede finální evidenci cenných papírů. Platby nejčastěji proudí napříč bankovním systémem přes účty centrálních bank. Aby bylo minimalizováno úvěrové riziko vystupuje CSD častokrát jako centrální protistrana. 1 V roce 2001 a Například v USA zajišťuje jak clearing, netting i finální vypořádání DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) 1

2 Obrázek 1: Clearing a vypořádání na domácím trhu (zdroj Giovannini 2001) Potvrzení Clearing a Netting Platba Doručení Obrázek 2: Clearing a vypořádání přeshraničního obchodu (zdroj: CitiGroup 2003 ) Mezinárodní investor Přímý přístup Globální custodian ICSD Domácí CSD Lokální custodian Národní CSD 2

3 Zatímco při vypořádání obchodů na domácím trhu je investor buďto přímým účastníkem Centrálního depozitáře (CSD) nebo k němu má přístup prostřednictvím služeb místního custodiana, při přeshraničním obchodu si musí investor jistým způsobem navíc zajistit přístup do zahraničního centrálního depozitáře. Mezinárodní investor má v zásadě 5 možností. Buďto si zajistí členstvím v zahraničním depozitáři přímý přístup do zahraničního CSD, což bývá ale vzhledem k různé jurisdikci a dodatečným investicím zřídkakdy využívaná možnost. Další možností je využít služeb prostředníků, kteří sami mají přístup do zahraničního CSD, a to buď přímo nebo prostřednictvím lokálního custodiana. Těmi mohou být Globální custodian, mezinárodní centrální depozitář (ICSD) nebo domácí CSD, který je členem zahraničního CSD. Jednotlivé národní centrální depozitáře mezi sebou také mohou mít vybudované přímé linky, které ale prozatím obyčejně umožňují pouze tzv. free of payement vypořádání, kdy není oproti dodávce cenných papírů zajištěn převod hotovosti. Pro mezinárodního investora je, vzhledem k většímu množství služeb spojených s přeshraničním vypořádáním obchodu, přeshraniční vypořádání nákladnější než vypořádání obchodů v rámci národních hranic. Přehled zásadních bariér zvyšujících cenu přeshraničního vypořádání shrnuje výstižně Giovannini 2001 (viz příloha 2). Tyto bariéry pak ve výsledku buď zvyšují přímé náklady (především ve formě poplatků), zvyšují nepřímé náklady (např. nutnost udržovat nadměrné administrativní a kancelářské kapacity), náklady obětované příležitosti (např. neefektivní využití kolaterálu) nebo zvyšují úvěrové riziko 3 spojené s vypořádáním obchodu. Bariéry jsou na jedné straně buď důsledky anebo příčinami fragmentace základní infrastruktury 4 pro vypořádání obchodů v EU 5. Náklady na přeshraniční vypořádání obchodů s CP v EU bývají nejčastěji porovnávány s obdobnými náklady v USA. Tam existuje jediná instituce DTCC 6, která provádí clearing, netting i finální vypořádání. Takové srovnání znázorňuje následující graf 1. Jednoduchým závěrem je, že fragmentace základní infrastruktury pro vypořádání obchodů v EU je slabým místem jednotného evropského kapitálového trhu. Takovéto srovnání ale ještě neříká nic o tom, zda se evropským systémům tvořícím základní infrastrukturu pro vypořádání obchodů s CP vyplatila investice do konsolidace (blíže viz kapitola 2). Graf 1: Náklady na vypořádání obchodů s CP v EU a USA, zdroj: Murray Giovanniniho zpráva uvádí, že pro přeshraniční obchod potřebuje investor až 11 prostředníků zatímco při domácí transakci si vystačí s 5. 4 Definice základní infrastruktury pro vypořádání obchodů viz Příloha 1. 5 Typickou bariérou, která patří k příčinám přetrvávající fragmentace je bariéra 13: absence jednotného evropského pojetí vlastnictví cenných papírů. Naopak typickou bariérou, která je důsledkem fragmentace, je bariéra 7: rozdíly v provozních hodinách. 6 Depository Trust and Clearing Corporation 3

4 O dalších přednostech konsolidace v USA oproti fragmentaci systémů v EU dále vypovídá srovnání nákladů na transakci před a po nettingu centrální protistranou. To dokazuje následující tabulka 1, z které je patrné, že náklady na vypořádání jsou v rámci USA daleko nižší i díky tomu, že větší procento transakcí projde nettingem prostřednictvím jedné centrální protistrany, a dochází tak pouze k finálnímu vypořádání čistých pozic. tabulka 1: Náklady na transakci ve vybranných centrálních depozitářích, zdroj: CEPS in Giovannini Organizace Provozní Transakce Provozní Transakce Operační příjem (eura) (před příjem na (po nettingu) příjem nettingem) transakci transakci (eura) (eura) ICSD Euroclear Bank , ,78 ICSD Clearstream , ,43 Luxembourg DK VP , ,99 DE Clearstream , ,15 Frankfurt ES SCLV , ,16 GR CSD , ,18 FR Euroclear France , ,6 FR Clearnet France IT Monte Titoli , ,52 PT Interbolsa , ,64 SE VPC , ,95 UK CREST , ,44 EU , ,14 EU (bez ICSD) , ,98 ICSD SIS , ,82 USA DTCC , ,77 na Základní infrastruktura clearingu a vypořádání obchodů s cennými papíry spadá ve všech členských zemích pod veřejnou regulaci a dohled a v některých zemích má poloveřejný charakter. To zda má šanci v EU dojít k odstraňování bariér a případné konsolidaci systémů vypořádání závisí tak na jedné straně na motivaci soukromých subjektů, na straně druhé na národních zájmech a veřejné politice. V následující části proto na základě analýzy struktury odvětví clearingu a vypořádání zhodnotíme nejprve motivace soukromých subjektů ke konsolidaci odvětví. 7 Vzhledem k tomu, že lze špatně zjistit poplatky, které jednotlivé centrální depozitáře účtují za srovnatelné služby, použila Giovanniniho skupina při srovnání provozní příjem depozitářů a celkový počet obsloužených transakcí před a po nettingu. 4

5 II. Povaha vypořádání s cennými papíry Analýza struktury clearingu a vypořádání 8 by nám měla pomoci pochopit jaké motivace ke konsolidaci základní infrastruktury mají jednotliví tržní aktéři: národní centrální depozitáře (CSD) a clearingové instituce, mezinárodní centrální depozitáře (ICSD) a burzy (přesnou definici jednotlivých subjektů podává Příloha 1). Základní charakteristikou odvětví clearingu a vypořádání je: 1. Přítomnost úspor z rozsahu Úspory z rozsahu jsou dány skutečností, že provozování těchto služeb vyžaduje vysoké počáteční fixní náklady, a to především do informačních technologií a bezpečnosti systému. Naopak dodatečné náklady na každého nového zákazníka jsou nízké. Centrální evidence cenných papírů tak naplňuje požadavky, které ekonomická teorie klade na tzv. přirozený monopol, který se na trhu vytváří, protože subjekty mají tendenci minimalizovat své náklady. 2. Pozitivní síťové efekty spojené s poskytováním této služby Pozitivní síťové externality obecně pramení z touhy spotřebitele (v našem případě jím je obchodující investor) po kompatibilitě. V případě přítomnosti pozitivní síťové externality platí, že s každým novým spotřebitelem (investorem) zapojujícím se do síťového odvětví (vypořádací systém) roste mezní užitek všech dosavadních spotřebitelů, a roste tak i celková poptávka 9. V oblasti obchodování s cennými papíry je pozitivní síťová externalita přímo způsobená vyšší likviditou při větším počtu zapojených subjektů a nettingem většího počtu obchodů. V ideálním případě tak síťové odvětví končí opět jako monopolní tržní struktura. Vzhledem k úsporám z rozsahu a pozitivním síťovým externalitám mají centrální depozitáře (a potažmo i clearingové instituce) tendenci vytvářet přirozený monopol. Tak by tomu bylo stoprocentně v případě, pokud by neexistoval z pohledu ekonomické teorie objektivní důvod k horizontální diferenciaci produktu. Možnost horizontální diferenciace jinými slovy znamená, že můžete produkt ušít na míru různým spotřebitelům v různých obdobách, a tyto obdoby produktu nejsou navzájem substituty (existují pro ně oddělené trhy). Důvodem pro diferenciaci produktu může být například zásadní právní bariéra typu jiného chápání vlastnictví cenného papíru různými spotřebiteli 10. To je i případ členských států Evropské unie. Pak z hlediska efektivnosti pro spotřebitele (investora) existuje objektivní důvod pro existenci více centrálních depozitářů. 8 Industrial organization of clearing and settlement 9 Viz např Farrel Joseph a Klemperer Paul (2001) 10 Různé pojetí vlastnictví cenných papírů nejen že dává důvod k existenci většího množství centrálních depozitářů, ale také znevýhodňuje určité prostředníky pro vypořádání obchodů s cennými papíry. 5

6 Přirozené bariéry dávající důvod k horizontální diferenciaci produktu a fragmentaci trhu, to však může být pouze dočasné. Záleží na tom, jaké mají subjekty motivace a možnosti bariéry odstraňovat. Předpokládejme, že odstranění bariér závisí pouze na jejich vlastní iniciativě, tj. společných investicích centrálních depozitářů do odstranění bariér 11. Ziskově orientovaná dvojice centrálních depozitářů se pak rozhoduje jednoduše: investice do odstranění bariér a zavedení vzájemné kompatibility 12 se jim vyplatí v případě, že pozitivní dopad zvýšené síťové externality (a tedy i vyšší celkové poptávky) a úspory nákladů na straně jedné předčí investiční náklady spojené s odstraňováním bariér na straně druhé. Situaci můžeme analogicky pozměnit tak, že uvažujeme větší množství centrálních depozitářů, kteří investují do společného CSD. Záleží tedy především na velikosti bariér a tom, jakou úsporu v nákladech a dodatečnou poptávku po transakcích by uvolnilo jejich odstranění. Pokud je centrální depozitář zčásti pod veřejnou kontrolou, je výsledek podobný, pouze nemusí být vždy striktně dodrženo hledisko ziskovosti. Jiná situace může nastat v případě, pokud centrální depozitář nejedná samostatně, ale ve vertikální fůzi s ICSD nebo burzou. O tom blíže dva následující boxy. BOX 1: Vertikální integrace CSD a ICSD Jak je blíže popsáno v příloze 1, ICSD je kromě svého základního poslání centrálního depozitáře pro eurobondy, také klasickým prostředníkem při vypořádání obchodů s cennými papíry. Vede svým klientům proto také evidenci navazující na centrální evidenci a poskytuje služby spojené s ní. V této oblasti však na rozdíl od konečné evidence existuje ostrá konkurence a není zde objektivní důvod pro vznik monopolu. Dále poskytují standardní bankovní služby na plně konkurenčním trhu. Vertikální fůzí přirozeně monopolního národního CSD s ICSD si v případě nedůsledné politiky hospodářské soutěže ICSD může prosadit monopol i do oblastí plně konkurenčních a původní konkurenci nerovnou cenovou politikou potlačit (více viz 3. kapitola). Příkladem takovéto vertikální integrace může být série akvizicí, kterou ICSD Euroclear získal kontrolu nad řadou evropských centrálních depozitářů: francouzský CSD (Sicovam), belgický CSD (CIK), holandský CSD (Necigef) a jako poslední v řadě britský CSD (CrestCo). Tyto centrální depozitáře shromažďují dohromady víc jak 50% evropské tržní kapitalizace. ICSD se o investicích do kompatibility (popř. konsolidace) jednotlivých národních CSD 11 I když je tento předpoklad zcela nereálný, protože jisté formy bariér lze z povahy věci odstranit pouze zásahem regulačních orgánů a některé pravděpodobně nelze odstranit vůbec (jazykové bariéry), je užitečným zjednodušením při zkoumání zájmů samotných ziskově orientovaných depozitářů na odstranění bariér. 12 Investice do zavedení plné kompatibility v síťovém odvětví s vysokým podílem fixních nákladů z pohledu ekonomické teorie znamenají totéž jako investice do vybudování společné infrastruktury. V takovémto odvětví totiž předpokládáme, že konkurence usilující o minimalizaci nákladů a maximální členskou základnu při neexistenci bariér, automaticky vytvoří přirozený monopol. Blíže opět například viz Farrel Zavedení kompatibility může být zajištěno podle EACSD v zásadě třemi způsoby: 1) vybudování jednotné infrastruktury (společný CSD) 2) vybudování propojení zaručující u vypořádacích systému oboustranně delivery versus payement 3) vybudování propojení zaručující u vypořádacích systémů pouze delivery free of payement. 6

7 rozhoduje naprosto stejně jako v modelovém případě. Namísto modelu konsolidace základní infrastruktury (CSD) pro něj může být výhodnější model se sebou samotným jako monopolním prostředníkem, zprostředkujícím vypořádání obchodů mezi jednotlivým centrálními depozitáři. Tato varianta je pro investora spojena stále s vyššími náklady a vyšším rizikem. BOX 2: Vertikální integrace burzy s CSD Pokud budeme uvažovat vertikální fůzi CSD s burzou (nebo jiným regulovaným trhem) a její clearingovou institucí, může docházet k podobnému prosazování monopolu do oblasti uzavření obchodu. To opět vede ke snížení konkurence v segmentech, kde pro to není objektivní důvod. Uzavření obchodu je služba svou podstatou předcházející clearingu a vypořádání. Když uvažujeme dva vertikálně integrované konglomeráty (burza-csd), které se rozhodují investovat do společného centrálního depozitáře, zvažují nejenom své úspory v nákladech a dodatečné uvolnění poptávky v relaci k velikosti bariér (nutných investic), ale také zvýšenou soutěž mezi dvěma burzami (obchodními platformami), které se jako soupeři ocitají v roli uživatelů společné kompatibilní infrastruktury. Proto je reálnější uvažovat situaci, kdy v případě vertikálních konglomerátů s fůzí CSD vznikne i jednotná obchodní platforma. Příkladem vertikální fůze Burza-CSD je vertikální konsolidace Deutcsche Börse s Clearstream Bank Frankfurt, kde Clearstream ale slouží i jako CSD pro dalších 7 burz působících na německém trhu 13. Někteří autoři uvádějí, že důvodem proč velké etablované burzy vertikálně integrují s CSD, je zvýšená konkurence mezi obchodními systémy a klesající poplatky za tradiční služby. To motivuje burzy k ovládnutí CSD jako přirozených národních monopolů a jejich použití k omezení konkurence alternativních obchodních systémů a menších burz 14. Takovýto vertikální konglomerát (burza-csd) nemusí mít zájem na investicích do kompatibility základní infrastruktury pro vypořádání obchodů s CP, a to i v případě, že by přinesla celkovou úsporu v nákladech a dodatečnou poptávku vyvažující velikost investice. Pokud by totiž společnou infrastrukturou ztratil své monopolní postavení v ostatních oblastech, raději zůstane izolován, a to zvláště v případě velkého etablovaného finančního centra, kde dnešní uživatelé vzhledem k vysoké síťové externalitě nemají dostatek motivů k přechodu na jiný systém. Situace je ještě komplikovanější, když si představíme v roli hlavních akcionářů burzy banky (custodiany). Ty mohou na jedné straně vystupovat jako vlastníci usilující o maximalizaci zisku burzy nebo jako uživatelé, kterým vyhovuje minimální poplatková politika. Různé banky tak mohou mít různý zájem na konsolidaci základní infrastruktury pro clearing a vypořádání. Banka s minimálním vlastnickým podílem v burze plně ovládající národní centrální depozitář bude mít větší zájem na 13 Další vertikální integrací burzy s CSD je případ fůze Borsa Italiana a Monte Titoli na italském kapitálovém trhu. 14 Například Murray

8 konsolidaci než banka, která má vyšší vlastnický podíl. Ta se dostává do pozice, kdy její zisk tvoří jednak poplatky za služby custodianů obchodujících na Burze a jednak poplatky od vlastních klientů, pro které sama působí jako custodian. Vytvořením kompatibilního jednotného centrálního depozitáře pro dvě země zvyšuje banka konkurenci mezi domácí burzou a burzou zahraniční, čímž může dojít k snížení vlastních zisků z poplatků od custodianů za obchodování 15. Nyní máme obecnou představu o zájmech jednotlivých subjektů na poli konsolidace clearingu a vypořádání. Důležitým závěrem je, že výše investice do odstranění bariér (zavedení kompatibility) nesmí převýšit pozitivní efekty z úspory nákladů a nárůstu poptávky v důsledku vyšší síťové externality. Situaci při vyjednávání může být pozměněná v případě, že vyjednávají vertikálně propojené konglomeráty, hájící své monopolní postavení na národních trzích. V této kapitole jsme předpokládali, že bariéry při přeshraničním vypořádání může sám odstranit soukromý sektor (popřípadě poloveřejný) společnými investicemi. To je příliš silné zjednodušení, protože velké množství bariér speciálně právního a daňového původu mají pod kontrolou národní vlády 16. Na druhou stranu se tím nesnižuje hodnota analýzy z této kapitoly, která ukazuje, jaký zájem mají soukromé subjekty na odstranění bariér. III. Možnosti veřejné politiky Velká část bariér, kterou soukromý sektor neumí odstranit, visí na bedrech veřejného sektoru, a to především v podobě harmonizace v oblasti právní a daňové. V této části zhodnotíme, jaké jsou možnosti veřejného sektoru a veřejné politiky. Dosavadní vývoj veřejné politiky zaměřené na zefektivnění clearingu a vypořádání shrnuje následující Box. Box 3: Dosavadní veřejná politika na evropské úrovni Dnešní iniciativy zaměřené na zvýšení efektivnosti clearingu a vypořádání při přeshraničním obchodování s cennými papíry v EU mají původ v Akčním plánu pro finanční služby, na kterém se na summitu v Kolínu nad Rýnem v roce 1999 shodli nejvyšší představitelé členských zemí Evropské unie. V roce 2000 se stal Akční plán pro finanční služby součástí Lisabonské strategie a integrované trhy finančních služeb jednou z vrcholných priorit Unie, která má přispět k její přeměně v nejkonkurenceschopnější světovou ekonomiku do roku Neefektivní clearing a vypořádání byl poměrně rychle identifikován jako jedna ze zásadních překážek bránících vzniku jednotného evropského kapitálového trhu. Upozornil na něj Lamfalussyho výbor, který podnítil práci 15 Pro banku silně vlastnicky zainteresovanou v národní burze je tak pravděpdodbnější prosazovat dohromady s konsolidací základní infrastruktury pro clearing a vypořádání i fůzi burz. 8

9 Giovanniniho skupiny. Ta se na rozdíl od Lamfalussyho výboru povětšinou skládá ze subjektů působících na trhu a od roku 1996 působí jako poradní orgán Komise pro integraci finančních trhů. Skupina dostala od Komise mandát k vypracování dvou zpráv. V první zprávě z roku 2001 skupina popsala dosavadní možnosti přeshraničního vypořádání obchodů s cennými papíry v EU a identifikovala na základě dotazníku tržním subjektům 15 zásadních bariér (tzv. Giovanniniho bariéry, viz Příloha 2), které znesnadňují přeshraniční vypořádání. V roce 2002 vydala Evropská komise sdělení (communication), ve kterém zdůrazňuje při jejich odstraňování zohlednit ve veřejné politice zaměřené na zefektivnění především hledisko cenové efektivnosti, efektivnosti konkurence a hledisko minimalizace rizika. Giovanniniho zpráva z roku 2003 v návaznosti navrhuje přístup k odstranění 15 základních bariér a obecně vymezuje zodpovědnosti a časové limity pro jejich odstranění. Cílem má být podle Komise prostřednictvím tlaku na harmonizaci a odstranění národních bariér otevření konkurence mezi vypořádacími systémy, která povede k jejich konsolidaci. Ta může podle závěrů druhé Giovanniniho zprávy proběhnout podle 3 možných scénářů: a) více konsolidované odvětví clearingu a vypořádání, kde i tak přetrvává více clearingových institucí a centrálních depozitářů b) vznikne jedna clearingová instituce, která bude centrální protistranou pro všechny obchody uzavřené v EU a přetrvá větší množství centrálních depozitářů c) vznikne jediná instituce (obdoba DTCC v USA) provádějící clearing, netting a finální vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci celé EU. Giovanniniho skupina v souladu s předchozími závěry doporučuje neupřednostňovat žádnou z forem konsolidace a nechat její výběr na tržních silách. Zodpovědnost za odstraňování skupina rozděluje mezi soukromý a veřejný sektor. Soukromá sféra má za úkol zaměřit se na většinu bariér spadající pod první skupinu (bariéry vztahující se k technickým požadavkům a tržním zvyklostem) 17 a veřejná politika se podle Giovanniniho skupiny má věnovat dalším dvěma skupinám (daňové a právní bariéry) 18. Konkrétní návrh načasování a přidělení zodpovědnosti za odstranění jednotlivých bariér shrnuje Příloha 3. V roce 2002 byla přijata novela směrnice o úpravě finančního kolaterálu (2002/47/EC), která by po implementaci měla řešit bariéry 13 a 14 (rozdíly v právní úpravě nettingu a konflikt práva). V roce 2004 je po dlouhých peripetiích a dohadování mezi Komisí, ECOFINem a Evropským parlamentem přijata novela směrnice o investičních službách (ISD). Ta by po implementaci měla umožnit prostředníkům 19 a regulovaným trhům bezbariérový přístup a využití zahraničních centrálních protistran, systémů clearingu a vypořádání v jakémkoliv členském státu. Po implementaci by tak ISD měla působit na odstranění bariér 2 a 9. V dubnu roku 2004 pro urychlení řešení problémů spojených s clearingem vypořádáním Komise vydává další sdělení, kterým začíná Akční plán na zefektivnění 16 To ostatně dokládá i zpráva Giovanniniho skupiny, která bariéry dělí podle toho, kdo je zodpovědný za jejich odstranění 17 Bariéry, které jsou spíše důsledkem fragmentované základní infrastruktury. 18 Bariéry, které jsou více příčinami fragmentované zakladní infrastruktury. 19 především custodianům a investičním společnostem 9

10 clearingu a vypořádání a iniciuje přípravu nové direktivy, která má zajistit jednotný rámec pro regulaci a dohled nad clearingem a vypořádáním v EU 20. V červenci téhož roku ustavuje poradní orgán skupinu CESAME a rozhoduje i o budoucím zřízení poradní skupiny daňové a právní. Celková strategie Celkový strategický přístup, který navrhla Giovanniniho skupina považuji za správný. A to především nutnost od sebe oddělit neefektivní strukturu (fragmentaci), jako primární zdroj neefektivností, a konkrétní bariéry pro přeshraniční vypořádání, které jsou buď příčinou nebo důsledkem neefektivní tržní struktury. Giovanniho zpráva jasně a správně říká, že cesta k zefektivnění clearingu a vypořádání vede přes odstranění bariér a ne skrze přímý tlak na konsolidaci a změnu struktury odvětví. Odstraněním určitých bariér se odstraňuje důvod pro diferenciaci produktu a zostřená konkurence by měla sama o sobě vést k vyšší konsolidaci tam, kde se to vyplatí. Otázkou, na kterou dnes nedokáže nikdo přesně odpovědět je, jaký stupeň konsolidace je ve skutečnosti reálný. Správný je rovněž přístup, který při odstraňování bariér dává zodpovědnost jak veřejnému, tak soukromému sektoru 21. Na druhou stranu je na místě pochybovat o dostatečné motivaci všech subjektů zodpovědných za odstranění bariér. Na straně soukromého sektoru to mohou být především vertikální konglomeráty (burza-clearing-vypořádání), které pomocí ovládnutí přirozeného monopolu v národním centrálním depozitáři mohou prosazovat svůj monopol i v ostatních oblastech národního kapitálového trhu (blíže viz BOX 2). Nemusí mít proto vždy zájem na odstranění bariér, které v současné době snižují konkurenci mezi jednotlivými národními systémy vypořádání 22. Na straně veřejného sektoru to může být snaha národních vlád chránit domácí průmysl. Ochranářská průmyslová politika národních šampionů, kterou do dnešní doby horlivě propagují Německo a Francie, může vést k tomu, že národní vlády ponesou nelibě otevírání konkurence mezi systémy vypořádání a v rámci jednání ECOFINu tak může docházet ke konfliktům. Společná snaha soukromého a veřejného sektoru o efektivnější clearing a vypořádání je tak podle mého názoru v Giovanniniho zprávě prezentována až příliš nekonfliktně. Ve skutečnosti je totiž zabezpečení společného zájmu na odstranění bariér klíčovou výzvou i klíčovým rizikem úspěchu celého projektu (viz jednotlivé aspekty veřejné politiky). 20 Také v reakci na to vychází v roce 2004 jednotné standardy ECSB/CESR pro clearing a vypořádání v EU 21 Joint responsibility of public and private sector 22 Navíc harmonizace v určitých oblastech (například odstranění bariéry 1-harmonizace IT a rozhraní) vyžaduje na soukromém sektoru investice, které se musí vyplatit. 10

11 Jednotlivé aspekty veřejné politiky Veřejná politika zaměřená na efektivnější clearing a vypořádání má podle závěrů Giovanniniho zprávy a doporučení Komise brát v úvahu hledisko cenové efektivnosti, efektivnosti konkurence a minimalizace rizika. Domnívám se, že úspěšná veřejná politika musí vyváženě zohlednit všechny tyto tři aspekty. Hledisko cenové efektivnosti Z pohledu cenové efektivnosti je cílem dosáhnout snížení nákladů na přeshraniční vypořádání (přímých, nepřímých a nákladů obětované příležitosti) tak, aby se co nejvíce přiblížily nákladům na vypořádání na národních úrovních. K vyšší cenové efektivnosti má přispět odstranění 15 bariér a následná konsolidace soukromého sektoru. Odstranění 15 bariér má vést k odstranění důvodu pro diferenciaci produktu, vzhledem k vyšší kompatibilitě zvýšit konkurenci a ve finále vytvářet tlak na konsolidaci. Vyšší konkurence a konsolidace by měly snížit náklady (především přímé: poplatky) spojené s přeshraničním obchodem. Navrhnutý harmonogram (viz Příloha 3) upřednostňuje politiku přímého tlaku na harmonizaci před tzv. využitím konkurence pro harmonizaci. Ze všeho nejdříve je v plánu odstranění rozdílů v národních informačních systémech a rozhraních (bariéra 1) a národní rozdíly v provozních hodinách (bariéra 7). Tedy bariéry za jejichž odstranění je primárně zodpovědný soukromý sektor a v nemálo případech od něj budou vyžadovat značné investice. Metodické pokyny asociací, v tomto případě ECSDA, nejsou dostatečnou motivací pro mnohdy nákladné investice. Podle názoru některých autorů 23 i mého osobního názoru je vhodné využít jako nástroj konkurenci, která nepřímo soukromé subjekty donutí k harmonizaci. Odbouráním bariér zabraňujících prostředníkům 24 a regulovaným trhům přístup a využití zahraničních centrálních protistran, systémů clearingu a vypořádání se zvýší konkurence mezi vypořádacími systémy při přeshraničním vypořádání obchodů s CP. Ta by měla tlačit základní infrastrukturu (díky úsporám z rozsahu a síťovým externalitám) souběžně ke konsolidaci a harmonizaci v oblastech, za které je z povahy věci sama zodpovědná (tedy např. i IT rozhraní) 25. Takovýto přístup by ale ze všeho nejdříve požadoval odstranit restrikce vztahující se na použití různých centrálních protistran, clearingových institucí nebo vypořádacích systémů při uzavření obchodu na konkrétním regulovaném trhu (bariéra 2) a odstranit národní restrikce omezující možnost 23 například Milne Alistair především custodianům a investičním společnostem 25 K harmonizaci a konsolidaci ovšem nemusí docházet automaticky. Mnohdy nekompatibilní technologie vyžadují obrovské investiční náklady do harmonizace, které se vyplatí pouze v případě skutečně silné přeshraniční potenciální poptávky. Zvážení výnosnosti investice musí být ponecháno na soukromém sektoru. 11

12 zvolit umístění cenných papírů (bariéra 9). Velice důležitá, ne-li zásadní, by se také jevila otázka jednotného evropského pojetí vlastnictví cenných papírů (bariéra 13) a dále pak odstranit bariéry zabraňující dálkovému přístupu do zahraničních CSD (bariéra 5). Tyto bariéry však figurují z hlediska časového rozložení priorit až na úplném konci seznamu (lhůta 3 let). Novela ISD, která měla řešit otázky kolem bariér 2 a 9, navíc vstoupila v platnost díky neshodám Rady, Komise a Evropského parlamentu daleko později než Komise původně předpokládala. Zásadním problémem se navíc může ukázat být implementace častokrát obecně formulovaných směrnic, která bude s největší pravděpodobností trvat dlouhou dobu 26. K tomu, aby došlo ke skutečnému otevření konkurence mezi systémy vypořádání s dopadem na jejich harmonizaci a takovou konsolidaci, která zlevní přeshraniční obchody se ale musí chopit své role i efektivní soutěžní politika. Svoji pozornost musí zaměřit především na vertikální fůze a nekalé cenové praktiky (viz hledisko efektivnosti konkurence). Hledisko efektivnosti konkurence Pro politiku hospodářská soutěže existuje v souvislosti se zefektivněním clearingu a vypořádání celá řada výzev. Zásadní úlohou je nedopustit prosazování monopolu do oblastí, které jsou a mají zůstat plně konkurenční. Jde především o zásadní roli při kontrole vertikálních fůzí a nekalých cenových praktik. Dále pak v případě vyššího stupně konsolidace o cenovou regulaci přirozeného monopolu. Provoz centrální evidence (a v rámci ní clearingu a vypořádání) je přirozeným monopolem na trhu, kde existuje centrální evidence jako homogenní produkt 27. Vertikální integrace s odvětvími zajišťujícími investorovi ostatní (obyčejně předcházející) služby související s obchodem s cennými papíry, u kterých neexistuje objektivní důvod pro monopolní tržní strukturu, může vést k prosazování monopolní pozice i na trhy těchto služeb. Obdobné příklady nám nabízí i jiná síťová odvětví, ve kterých je pro konečného spotřebitele zásadní kompatibilita. Jedná se například o telekomunikace. I zde existuje základní infrastruktura (položené kabely), z kterých spotřebitelé silně profitují v případě, že využívají jednu společnou (plně kompatibilní) infrastrukturu. Pak je zde ale sada navazujících služeb jako lokální a dálkové hovory, kde není pro monopol důvod a naopak je vhodné zachovat konkurenci, která má rovný přístup k základní infrastruktuře. Pokud má některý z konkurentů na trhu s místními hovory možnost ovlivnit cenovou politiku základní infrastruktury, může tím v zásadě odstranit své konkurenty a prosadit monopol do oblasti, kde není oprávněný. Nejlepší možností, jak ovlivnit cenovou politiku základní infrastruktury je vertikální integrace. Pokud uvažujeme vertikální 26 To je obecný problém, na který naráží celý Akční plán pro finanční služby. Směrnice upravující konkrétní problematiku jsou častokrát již schváleny na papíře, jejich zabudování do legislativ 25 členských států je však nesmírně náročné. 27 Tj. na trhu kde neexistuje důvod pro diferenciaci produktu z důvodu bariér nebo různých preferencí spotřebitelů. V našem případě jsou takovými trhy národní trhy členských zemí. Více viz 2. část textu. 12

13 integraci centrálního depozitáře s burzou (viz Box 2) má skrze svůj monopol v CSD možnost vytlačovat své konkurenty (ostatní burzy nebo alternativní obchodní systémy) z relevantního trhu. Podle názoru velké části ekonomů přitom dnes neexistují dostatečné důvody pro existenci jednoho regulovaného trhu (obchodního systému) jako monopolu. Fixní náklady na spuštění systému obchodování jsou již poměrně nízké a síťové externality nejsou tak vysoké jako při společném clearingu a nettingu 28. Tím, že dochází k vertikálnímu propojení burz a národních centrálních depozitářů a) burzy dostávají nástroj, jak upevnit svoje monopolní postavení na národních trzích b) burzy mohou ztrácet motivaci harmonizovat a otevírat systémy vypořádání konkurenci, pokud tím oslabí své monopolní postavení. Reakce soutěžní politiky proto musí zajistit nediskriminační přístup k základní infrastruktuře. Obrana soutěžní politiky by neměla vést přes nařízení rozdělit vertikální konglomerát. Vhodnou cestou je spíše nařídit u základní infrastruktury centrálního depozitáře vedení odděleného účetnictví a kontrolu transparentní cenové politiky, která zajišťuje otevřený přístup za stejných podmínek širšímu okruhu soutěžících systémů. Efektivní soutěžní politika také musí pečovat o zachování konkurence na poli tzv. navazující evidence cenných papírů, kterou vedou custodiani. Zde hrozí nebezpečí prosazování monopolního postavení ze strany ICSD 29, kteří v poslední době také fúzují s národními centrálními depozitáři (viz Box 1). ICSD je z povahy věci podnikem poskytujícím širokou škálu různých služeb. Mimo jiné také soutěží na trhu s ostatními zprostředkovateli vedoucími navazující evidenci cenných papírů. Pokud nebude i v tomto případě zajištěno jasné oddělení účetnictví a transparentní nediskriminační cenová politika centrálních depozitářů vůči různým prostředníkům, může být ohrožena konkurence v navazující vícestupňové evidenci CP. Pokud bude v reakci na odstraňování bariér a uvolňování soutěže docházet k vyšší konsolidaci odvětví clearingu a vypořádání, bude muset soutěžní politika reagovat na přítomnost nově vzniklého (vznikajícího) přirozeného monopolu. Ekonomická teorie zná v zásadě dva přístupy k regulaci přirozeného monopolu: veřejné vlastnictví nebo cenovou regulaci. Jelikož stát si postupem času přestal uchovávat majoritní podíly v CSD a panuje všeobecný souhlas na ponechání konsolidace clearingu a vypořádání na tržních silách, regulace prostřednictvím veřejného vlastnictví nepřipadá v úvahu. V případě zvýšené konsolidace by tak bylo nutné zajistit cenovou regulaci prostřednictvím nezávislé rady, která by schvalovala cenové stropy pro nadcházející období. 28 Naopak konkurence mezi různými typy obchodních systémů v EU přinesla v poslední době jejich značnou modernizaci. 29 Viz například CITIGroup

14 Hledisko minimalizace rizika Obecně nelze říci, že by určitá forma konsolidace s sebou nesla menší nebo větší riziko. Riziko spíše nabývá v různých aspektech menší nebo větší závažnosti. V případě uvolnění bariér, zvýšené konkurence a konsolidace je zapotřebí, aby byla zajištěná harmonizovaná regulace a dohled na celoevropské úrovni 30. Za problémové považuji především následující otázky. Ve fragmentovaném prostředí pro clearing a vypořádání čelí přeshraničně obchodující investor vysokému úvěrovému riziku především z důvodu neexistence centrální protistrany a z potřeby velkého množství prostředníků. Na druhou stranu je nižší forma konsolidace spojena menší úrovní systematického rizika. Selhání jednoho národního CSD nemusí mít fatální dopady na celý evropský finanční systém. V případě vzájemného propojování jednotlivých národních CSD 31 tvořících základní infrastrukturu je potřeba minimalizovat riziko selhání přenosu a zaručit, aby linky byly efektivní, bezpečné a robustní. Z tohoto důvodu, jak uvádí Giovannini 2002, je nutné harmonizovat nároky na technické požadavky a opatření zaměřená na řízení rizik při provozování systémů platba proti dodání 32. V případě, že by tomu tak nebylo, mohla by cenová konkurence tlačit na snižování úrovně řízení rizik, čímž by se zvyšovala pravděpodobnost selhání. Systémové riziko zvyšuje potřebu regulaci a dozor harmonizovat a přeshraničně koordinovat. Riziko selhání propojení a náklady na dosažení harmonizace neexistují v případě plně konsolidovaného systému. V případě vyššího stupně konsolidace nebo plně konsolidovaného systému je ale systémové riziko při nevhodném řízení rizik jednotné clearingové instituce nebo jednotného centrálního depozitáře daleko vyšší. Systematické riziko roste úměrně stupni konsolidace. Selhání systému může přenést ničící efekty do všech evropských finančních systémů a zásadním způsobem ohrozit jejich stabilitu. S plně konsolidovanou infrastrukturou pro clearing a vypořádání je spojen nesrovnatelně vyšší morální hazard, kdy se instituce stává takzvaně too big to fail 33. Na druhou stranu Giovannini 2002 správně uvádí, že jedna instituce zajišťující clearing a vypořádání má pravděpodobně větší množství zdrojů na ošetření problému systematického rizika. Navíc může být prováděna daleko efektivněji regulace a dohled nad jednou institucí. Zásadní výzvou je také celkové pojetí regulace. Zde hrozí nebezpečí, že některé instituce poskytující větší množství služeb, budou využívat svého statutu klíčové infrastruktury (centrální depozitář) i k 30 Tento problém by měla řešit nově připravovaná směrnice a dnes do jisté míry tuto úlohu plní standardy ESCB/CESR 31 Propojením CSD může být buďto dosaženo systému free of payement nebo delivery versus payement 32 platba proti dodání=delivery versus payement 33 Příliš velká na to, aby si společnost mohla dovolit její pád 14

15 poskytování služeb, na které se v určitých aspektech běžně vztahuje tvrdší regulace (bankovní služby). Vzhledem k existenci těchto smíšených systémů (instituce poskytující širší spektrum služeb) je třeba regulaci a dohled orientovat spíše funkcionálně než institucionálně. Jako příklad si můžeme uvést opět regulaci ICSD (bližší popis konkrétních funkcí ICSD viz příloha 1). Veškeré služby, které ICSD poskytují, nejsou obyčejně jednoznačně odděleny. Euroclear Bank dokonce plánuje spojit své jednotky nabízející služby prostředníka, vypořádacího systému pro eurobondy, bankovní služby a jednotlivé národní centrální depozitáře do jednotného systému Single Settlement Engine 34. Takováto konsolidace je rizikem z hlediska přenášení nižších regulatorních požadavků na služby, kde konkurenti čelí regulaci tvrdší. Euroclear Bank se sídlem v Belgii spadá pod bankovní regulaci a dohled Belgian Banking and Finance Commission, kde nemusí kvůli vysokému stupni kolateralizace obchodů svých klientů splňovat vysoké nároky na kapitálovou přiměřenost, kterým musí čelit konkurující custodiani. Navíc ji belgický právní rámec dává další speciální výsady v oblasti vypořádání obchodů 35. Existence smíšených systémů, které jsou častokrát důsledkem vertikálních fůzí, je argumentem pro regulaci a dohled v závislosti na poskytovaných službách (funkční přístup) a ne na konkrétních institucích (institucionální přístup). Upozorňují na to i nejnovější standardy ESCB/CESR, které ve standardu 6 o existenci centrálního depozitáře vyzývají, aby veškeré služby, které nejsou klíčovou funkcí centrálního depozitáře, byly poskytovány samostatnými odděleně regulovanými právními jednotkami 36. Pravděpodobnost scénářů konsolidace Giovanniniho skupina navrhuje, že konsolidace může v zásadě proběhnout třemi již zmiňovanými způsoby, a to a) neúplná konsolidace clearingu i vypořádání b) úplná konsolidace clearingu a větší množství CSD c) jednotný systém (obdoba DTCC v USA) provádějící clearing, netting i finální vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci celé EU. Z dosavadního průběhu jednání a spolupráce vyplývá, že pravděpodobně nedojde k rychlému vzniku jediné instituce obdobné americké DTCC (varianta C). Propagátorem této varianty byla zejména LSE (London Stock Exchange), ale ukázalo se, že ve hře je příliš velké množství rozdílných zájmů. Tato cesta velkého třesku nevyhovuje především velkým etablovaným vertikálním konglomerátům burz a centrálních depozitářů (Deutche Borse-Clearstream), které by tím otevřely svůj obchodní systém zvýšené konkurenci. Nevyhovují ani konglomerátům jako Euroclear group, kterým se vyplatí budovat vlastní monopolní síť propojující jednotlivé centrální depozitáře. Londýnská Burza na druhé straně vertikální propojení s centrálním depozitářem zajištěné nemá a britský CSD (CrestCo) se nedávno stal členem Euroclear group. 34 Single Settlement Engine je projekt Euroclear bank, který má být funkční od roku Blíže viz City Group Rovněž upozorňují na různá rizika spojená s provozováním clearingu, nettingu a konečného vypořádání. 15

16 Pravděpodobnější je postupná konsolidace, která bude probíhat v závislosti na tom, jak se investice do ní soukromým subjektům v konkrétních případech vyplatí 37. Zásadním faktorem tedy bude možný nárůst přeshraniční poptávky po obchodování s CP, potenciální úspora nákladů a velikost investice, kterou musí soukromý sektor vynaložit, aby dosáhl kompatibility. Vzhledem k tomu, že dnes kolem 50% národních centrálních depozitářů z původních 15 členských zemí EU mají pod kontrolou burzy, je pravděpodobné, že konsolidace clearingu a vypořádání bude spojená i se synchronizací obchodní platformy (například prosazování obchodního systému Xetra od Deutche Borse). Dosavadní vývoj ukazuje také na pravděpodobnost postupné regionální konsolidace (EURONEXT, OMX). Větší blízkost prostředí v rámci regionu usnadňuje odstraňování bariér a existuje zde i větší poptávka investorů po přeshraničních obchodech, čímž se investice do konsolidace spíše vyplatí. Do jaké míry až konsolidace nakonec doběhne je velice otevřená otázka, na kterou dnes prakticky nelze odpovědět. Na jedné straně bude záležet na tom, zda se veřejnému sektoru podaří politikou zohledňující tři zmíněná hlediska (cenové efektivnosti, efektivnosti konkurence a minimalizace rizika) vytvořit skutečný soutěžní prostor pro systémy vypořádání. Protože jak ve své studii uvádí EACSD 38 : přeshraniční vypořádání obchodů s cennými papíry je velkým prostorem pro soutěž a konkurenci, ke kterému zatím není zajištěn otevřený a rovný přístup. I tak mohou minimálně ve středně dlouhém období existovat víceméně přirozené bariéry, které nebudou lehko odstranitelné a plně ospravedlní výskyt většího množství infrastruktur. Zrovna tak není jisté, jak vysoká by byla dodatečná přeshraniční poptávka po cenných papírech mezi některými oblastmi. Skutečně celoevropská poptávka vzniká pouze v segmentu nejkvalitnějších cenných papírů a i když správci portfolií rozhodují při diverzifikaci portfolia čím dál méně uzavřeně na národních trzích, méně kvalitních cenných papírů se přeshraniční poptávka zatím příliš netýká 39. V mnoha případech se tak soukromým subjektům investice do propojení nebo do jednotné infrastruktury nevyplatí. Zdá se tak pravděpodobné, že prostředníci (custodiani) a ICSD o svoji dosavadní klíčovou roli při vypořádání přeshraničních obchodů, přinejmenším mezi některými oblastmi EU, jen tak nepřijdou. České hledisko Jaké výzvy plynou z politik směřujících ke zefektivnění vypořádání obchodů s cennými papíry pro české prostředí? Především je nezbytně nutné na místo dosavadního nestandardního, málo přehledného a nákladného systému vypořádání založeného na účtech u Střediska cenných papírů (SCP), zavést standardní systém založený na centrálním depozitáři a navazující evidenci cenných papírů vedenou custodiany. Učinit tak český systém konkurenceschopnější v evropském měřítku. 37 Jedna propojka spojující CSD stojí podle Field Graham 2001 okolo USD 38 European Association of Central Securities Depositories 39 blíže například Field Graham

17 Z hlediska nejnovějších standardů ESCB/CESR 40 v následujících oblastech: nevyhovuje dosavadní systém v ČR zejména 1) Absence CSD (standard 6 + další standardy vztahující se k funkčnosti CSD) 2) Není praktikován systém platba proti dodání (Delivery versus payement) v pravém slova smyslu, riziko je nicméně omezeno zárukami fondu Burzy v závislosti na uzavřeném obchodu (standard 7) 41. V souvislosti s modernizací a zefektivněním základní infrastruktury v ČR je podle mého názoru zapotřebí zabývat se především následujícími otázkami: Nový centrální depozitář by se měl řídit veškerými standardy a doporučeními mezinárodních a evropských asociací: ISSA 2000, CPSS-IOSCO, Lamfalussyho minimální standardy, a především nejnovější standardy ESCB/CESR 42, které na předchozí doporučení navazují, dále je rozpracovávají pro potřeby evropského prostředí a budou pravděpodobně východiskem pro novou direktivu ustavující jednotný regulační rámec pro systémy clearingu vypořádání v EU. Pro efektivní vypořádání přeshraničních obchodů je zapotřebí legalizovat systém vícestupňové evidence cenných papírů a rozšířit tak současný dvoustupňový systém. Dvoustupňový systém, který zavedl nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu je svým způsobem dostačující pro domácí transakce. Pokud chce ale zahraniční investor, který má účet u zahraničního custodiana, obchodovat na českém trhu, nemůže jít jeho custodian relativně nejlehčí cestou otevření účtu zákazníků u tuzemského custodiana. Ačkoliv se takto v praxi poměrně často postupuje, stávající legislativa takovéto vypořádání obchodů neumožňuje. To přispívá k zbytečné právní nejistotě vypořádaných obchodů. Kdo má být vlastníkem-akcionářem nového centrálního depozitáře? V současné době se zvažuje pouze Burza cenných papírů Praha (BCPP) a Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí 43. Účast státu ve strategické instituci je pravděpodobně vhodná i proto, že bude dohlížet na přechod dat ze Střediska pro cenné papíry do nové instituce. Dalšími vlastníky/investory mohou být potenciální 40 Ze září Dosažení vypořádání delivery versus payement je vázáno na uvedení vypořádacích systémů do souladu s legislativou zajišťující vypořádacím systémům neodvolatelnost vypořádání. 42 Některé ze standardů nabudou aktuálnosti až postupem času. Jedná se především o standard 15 požadující interoperabilitu na evropské úrovni a standard 19 požadující efektivní eliminaci rizik spojených s provozováním přeshraničních propojení mezi CSD. 17

18 zájemci o spolupráci s BCPP. Spolupráce v rámci středoevropského regionu je díky značné vlastnické roztříštěnosti a malém významu jednotlivých trhů prozatím málo pravděpodobná 44. V oblasti implementace evropské legislativy týkající se clearingu a vypořádání bude zapotřebí implementovat novelu direktivy o finančním kolaterálu (2002/47/EC). Ta upravuje poskytování kolaterálu a možnosti závěrečného vyrovnání pohledávek a závazků (close out netting) a odstraňuje tak Giovanniniho bariéry 14 a 15. Dále pak jako většina členských států ještě nemáme implementovánu novelu ISD 45, která by měla odstraňovat klíčové bariéry 2 a 9. Bude navíc důležité sledovat, popřípadě se aktivně podílet na přípravě nové směrnice zajišťující jednotný rámec pro regulaci a dohled nad clearingem a vypořádáním v EU. Závěry a doporučení Složitá struktura přeshraničního vypořádání obchodů s cennými papíry vyžaduje velké množství prostředníků a z hlediska investora se promítá do zvýšených nákladů (přímých, nepřímých, obětované příležitosti) a vyššího rizika pro investora při přeshraničním obchodování s CP v EU. To je patrné například při srovnání s konsolidovanou základní infrastrukturou pro vypořádání obchodů v USA. Giovanniniho skupina identifikovala 15 základních bariér, které znesnadňují investorům přeshraničně vypořádávat obchody. Tyto bariéry jsou buď příčinami nebo důsledky neefektivní tržní struktury clearingu a vypořádání (fragmentace). Za jejich odstranění je zodpovědný současně soukromý i veřejný sektor. Pro odvětví Clearingu a vypořádání jsou charakteristické úspory z rozsahu a pozitivní síťové externality. Za předpokladu dokonalé konkurence by se tak na trhu prosadil přirozený monopol. Pokud jsou ale přítomny bariéry, které zdůvodňují diferenciaci produktu (existenci modifikovaných typů vypořádání), je objektivní důvod pro existenci více oddělených trhů. Když předpokládáme,že soukromý sektor je schopný odstranit veškeré bariéry sám 46, rozhodne se pak pro investici do kompatibility v případě, že investice bude nižší než pozitivní efekt úspor nákladů a nárůstu poptávky v důsledku úspor z rozsahu a zvýšené síťové externality. Investice do společné infrastruktury 47 záleží 43 Podle současných informací je jediným akcionářem nově vzniklé společnosti centrální depozitář BCPP. Základní kapitál 3 miliony korun se ale bude muset navýšit, protože minimální požadovaná hranice daná zákonem o podnikání na kapitálovém trhu je 100 milionu korun. 44 Existují pouze vazby mezi budapešťskou a vídeňskou burzou. Jeden z největších hráčů v regionu (z hlediska tržní kapitalizace) Varšavská burza naopak svůj systém pomalu přibližuje uskupení Euronext. 45 ISD=Investment service directive 46 Předpoklad je silným zjednodušením. Za odstraňování bariér nesou soukromý a veřejný sektor společnou zodpovědnost. 47 1) vybudování jednotné infrastruktury (společný CSD) 2) vybudování propojení zaručující u vypořádacích systému oboustranně delivery versus payement 3) vybudování propojení zaručující u vypořádacích systémů pouze delivery free of payement. 18

19 tedy především na velikosti bariér a tom, jakou úsporu v nákladech a dodatečnou poptávku po transakcích by uvolnilo jejich odstranění. Situace může být komplikovanější v případě vertikální integrace CSD s burzou nebo ICSD. Celková strategie navržená Giovanniniho skupinou je správná. Důležité je zaměřit se především na odstraňování konkrétních bariér, bránících přeshraničnímu vypořádání. Pokud budou odstraněny bariéry, za které je zodpovědný veřejný sektor, soukromý sektor již sám zhodností, kde se mu vyplatí investovat do odstranění bariér, za které je zodpovědný on sám (například různé IT rozhraní) nebo i do případné konsolidace (viz předešlé pravidlo). Slabším místem je fakt, že se nezabývá možnou konfliktností zájmů jednotlivých subjektů zodpovědných za odstraňování bariér. Veřejná politika zaměřená na zefektivnění přeshraničního clearingu a vypořádání obchodů s CP musí vyváženě zohledňovat tři základní aspekty: hledisko cenové efektivnosti, hledisko efektivnosti konkurence a hledisko minimalizace rizika. Z hlediska cenové efektivnosti je vhodné nejprve zaměřit veřejnou politiku na odstranění bariér bránících konkurenci jednotlivých systémů vypořádání. Jedná se především o bariéru 2 (restrikce na použití různých vypořádacích systémů), bariéru 9 (národní restrikce omezující možnosti zvolit umístění cenných papírů), bariéru 13 (jednotná definice vlastnictví cenných papírů) a bariéru 5 (nemožnost dálkového přístupu do centrálních depozitářů). Otevřená konkurence bude pak sama tlačit na odstranění bariér v ostatních oblastech, za které je zodpovědný primárně soukromý sektor (především bariéra 7, 6, 1 a 4), a povede k vyšší konsolidaci. Z tohoto důvodu nepovažuji za vhodný časový harmonogram, který nejprve vyžaduje odstranit bariéry po soukromém sektoru. Aby se konsolidace promítla do zvýšené cenové efektivnosti při přeshraničním vypořádání obchodů s CP, je nesmírně důležité zajistit i efektivnost konkurence (2. aspekt veřejné politiky). Z hlediska efektivnosti konkurence je důležité zajistit kontrolu nad nekalými cenovými praktikami vertikálních konglomerátů (burza-csd nebo ICSD-CSD). V případě nedostatečné politiky hospodářské soutěže může dojít k prosazování národních monopolů do oblastí plně konkurenčních: oblast uzavření obchodu a oblast navazující evidence cenných papírů. To může mít přímý negativní dopad i na hledisko cenové efektivnosti. Proto je u vertikálních konglomerátů důležité prosadit vedení odděleného účetnictví pro jednotlivé jeho části a dohlížet na transparentní a konkurentům otevřenou politiku. V případě vyššího stupně konsolidace základní infrastruktury pro vypořádání obchodů s CP v EU, vyvstává také nutnost regulovat cenovou politiku vznikajícího přirozeného monopolu. 19

20 V případě uvolnění bariér a tlaku na konsolidaci je zapotřebí zajistit harmonizovanou regulaci a dohled nad oblastí clearingu a vypořádání na celoevropské úrovni. Z hlediska minimalizace rizika je situace závislá na dosaženém stupni konsolidace. Ve fragmentovaném prostředí čelí investor vyššímu úvěrovému riziku, které s vyšší konsolidací postupně klesá. S rostoucím stupněm konsolidace zase na druhou stranu narůstá systémové riziko selhání vypořádacího systému. Při postupné konsolidaci vzájemným propojování CSD je nutné harmonizovat nároky na technické požadavky a opatření zaměřená na řízení rizik při provozování systémů platba proti dodání. Při vyšším stupni konsolidace se jednotná infrastruktura stává tzv. too big to fail 48, s čímž je spojena vysoká úroveň morálního hazardu i vyšší systematické riziko. Na druhou stranu u jedné instituce neexistuje riziko selhání propojení a nutnost dosažení harmonizace. Vzhledem k existenci smíšených systémů poskytujících větší množství služeb je nutné regulaci a dohled zaměřit více funkcionálně než institucionálně. Dnes je prakticky nemožné říci, jak daleko konsolidace základní infrastruktury pro clearing a vypořádání nakonec doběhne. Je však jisté, že vzhledem k velkému množství různých zájmů, nedojde k rychlému ustavení jednotné infrastruktury obdobné DTCC v USA. Konsolidace bude pravděpodobně probíhat postupně tak, jak se to soukromým subjektům v konkrétních případech vyplatí. Podle dosavadního průběhu vše nasvědčuje tomu, že nejprve má konsolidace šanci proběhnout v rámci jednotlivých regionů (případ OMX nebo EURONEXT) a že bude vzhledem k vysoké majetkové provázanosti s burzami spojena i s přechodem na společnou obchodní platformu (XETRA u Deutche Borse nebo NSV u EURONEXT). V České republice je důležité zajistit standardní, přehlednější, méně nákladný a v evropských měřítkách konkurenceschopnější systém vypořádání obchodů s cennými papíry. Při budování nového centrálního depozitáře je nutné vzít v potaz doporučení mezinárodních asociací, a to především standardy ESCB/CESR. Pro efektivní vypořádání přeshraničních obchodů je zapotřebí legalizovat systém vícestupňové evidence cenných papírů, a rozšířit tak dnešní dvoustupňový systém. Literatura City Group 2003, Creating a safe and level playing field-white paper on issues relating to settlement of securities in Europe. Giovannini group final report 2001 Giovannini group final report 2003 Field Graham, Euroland: Integrating European Cupital Markets, Euromoney Books, London, 2000 Murray Alasdair, The future of European stock exchanges, Loader David, Clearing settlement and custody, Securities Institute, Oxford Příliš velká na to, aby si veřejný sektor mohl dovolit její pád. 20

Vypořádání obchodů s cennými papíry v EU Jan Bureš, Prosinec 2004 Vypořádání obchodů s cennými papíry (CP) je podle mnoha autorů jedním ze zásadních problémů, který brání vzniku jednotného evropského kapitálového

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly 1) Vysvětlete logiku zákona jedné ceny a parity kupní síly. Jak by měla vypadat prezentovaná tabulka

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Ekonomický přístup v síťových a regulovaných odvětvích

Ekonomický přístup v síťových a regulovaných odvětvích Ekonomický přístup v síťových a regulovaných odvětvích Letecká doprava Daniel Donath Svatomartinská konference 13. listopadu 2012 1 Přehled předešlých rozhodnutí Ryanair/Aer Lingus (2007) Lufthansa/SN

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* *connectedthinking Agenda Základní milníky liberalizace poštovního sektoru v EU Klíčové aspekty dokončení procesu liberalizace v ČR Vymezení klíčových

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Pravidla provádění pokynů

Pravidla provádění pokynů Pravidla provádění pokynů Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni vám poskytnout informace o pravidlech provádění pokynů, zavedených společností

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011 Návrh právní regulace listinných akcií na majitele Tisková konference 12. 10. 2011 Současný stav Akciovým společnostem umožněno vydávat akcie na jméno i anonymní akcie na majitele (doručitele). Akcie na

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více