Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ"

Transkript

1 Výrobní zařízení HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ Základní schéma bioplynové stanice na tekutou kejdu je na obr. 1., foto na obr. 2. Surová kejda je čerpána z vyrovnávací nádrže (1), v níž je míchadlo zabraňující nežádoucímu usazování kejdy, do anaerobního reaktoru (2), kde je při mezofilní teplotě 37 C podrobena anaerobnímu procesu. Vzniklý bioplyn je odváděn do suchého plynojemu (5) odkud je podle potřeby odváděn do energobloku (4). Případný přebytečný bioplyn je spalován na hořáku zbytkového plynu (6). Fermentovaná kejda je z reaktoru přepadem dopravována do skladovacích nádrží (7). Procesní teplota je v reaktoru udržována cirkulací kejdy z reaktoru přes výměník tepla (3), kde je ohřívána topnou vodou ohřátou odpadním teplem motorgenerátoru. Teplo produkované při výrobě elektrické energie stačí na zajištění technologického ohřevu bioreaktoru. Jeho přebytky, zejména v letním období, je možné využívat i k jiným účelům, např. pro sušení. Zpracování chlévské mrvy s výrobou bioplynu je v zahraničí málo používáno. Řešení, které se používá v ČR, tj. systém koš a zvon, je vlastně unikátní řešení. Je odzkoušeno ve větším měřítku a i v delším časovém úseku. Základní součástí technologie je fermentační jednotka, složená z fermentačního koše a zvonu, obr. 3. Slamnatý hnůj se po vyhrnutí z kravínů vyváží v kontejnerech. Jako přepravník kontejnerů je použit ramenový nakladač. Nakladač dopravuje naplněné kontejnery na složiště, které je hlavní částí zařízení. Na jeho ploše je umístěno přepravní zařízení, portálový jeřáb, koše, zvony a propojovací plynové potrubí. Složiště zároveň plní funkci skladu ošetřeného fermentovaného slamnatého hnoje. Naplněné kontejnery se portálovým jeřábem přenesou a jejich obsah se vyklopí do koše. Po naplnění, které při plném provozu trvá 3 až 4 dny, je koš zakryt plynotěsným ocelovým zvonem. Zvon, který je tepelně izolován a zajišťuje uvnitř prostoru vznik anaerobního prostředí, se přemístí z fermentační jednotky, kde se již ukončil anaerobní proces. Vznikající bioplyn je z uzavřeného prostoru postupně vytěsňován a odsáván. Bioplyn prochází spojovacím plynovým potrubím, které lze napojit na jednotlivé fermentační jednotky. Centrální plynové potrubí ústí k plynovému dmychadlu. Plynové dmychadlo dopravuje bioplyn do plynojemu. Stránka 1

2 Složení a vlastnosti bioplynu Bioplyn, který vzniká při anaerobní fermentaci exkrementů hospodářských zvířat, má obvykle 55 až 70 objemových procent metanu (viz tabulka T-1). V závislosti na obsahu metanu může mít bioplyn výhřevnost v rozmezí 19,6 až 25,1 MJ.m -3. V běžných případech závisí výhřevnost bioplynu na druhu zpracovávaných exkrementů. Podle všech údajů má nejnižší výhřevnost bioplyn získaný zpracováním kejdy skotu, a to 19,6 až 22 MJ.m -3 (většinou kolem 21 MJ.m -3 ). Bioplyn z fermentace kejdy prasat má výhřevnost 22 až 23 MJ.m-3. Kromě oxidu uhličitého obsahuje bioplyn ještě menší množství dusíku a stopy až 1 % kyslíku, které se mohou dostat do plynového systému ze vzduchu strženého při čerpání kejdy. U vysoce zatížených anaerobních reaktorů jsou v bioplynu až 3 objemová % vodíku (většinou ale kolem 1 %). V závislosti na složení krmiva hospodářských zvířat obsahuje bioplyn sirovodík v množství 0,1 až 1 objemových procent. Při provozním sledování bioplynových stanic bylo v bioplynu maximálně 0,7 % sirovodíku (průměrně 0,3 až 0,35 %), tedy asi trojnásobné množství v porovnání s bioplynem z městských čistíren. Sirovodík při spalování vytváří oxid siřičitý, který znečišťuje ovzduší a ve spojení s vodou má korozívní účinky. V bioplynu je však síry podstatně méně než ve všech ostatních fosilních palivech. Hnědé uhlí obsahuje např. 2 až 4 % síry, těžké topné oleje a mazut asi 2 % a lehký topný olej až 1 % síry. Vedle zemního plynu je proto bioplyn palivo, které znečišťuje ovzduší oxidem siřičitým nejméně. Protože spalování plynného paliva je (ve srovnání se všemi ostatními kapalnými i tuhými palivy) nejúčinnější, představuje znečištění odpovídající získání stejného využitelného tepla jen 3 až 5 % znečištění při spalování hnědého uhlí. Při běžném spalování pro vytápění a přípravu horké vody se proto bioplyn většinou nezbavuje sirovodíku. V poslední době se v Evropě doporučuje, aby se před využíváním plyn odsířil. To je nutné při využívání bioplynu jiným způsobem, např. pro pohon motorů k výrobě elektrické energie nebo při jeho stlačování či zkapalňování. Korozívní účinky sirovodíku jsou zvýrazněny tím, že bioplyn obsahuje vždy značné množství (v závislosti na teplotě vyhnívání 2 až 6 %) vodních par. Páry při ochlazení rychle kondenzují, takže na plynovém rozvodném systému musí být na nejnižších místech potrubí nainstalovány lapače kapek k zachycení kondenzátu. Plynové potrubí musí mít nejméně 1 Stránka 2

3 % spád k lapačům. Jinak hrozí, že se vytvoří vodní kapsy, které zúží profil potrubí, popř. úplně znemožní průchod bioplynu. T-1 Složení a vlastnosti bioplynu z exkrementů hospodářských zvířat Složky Objemové rozmezí % Výhřevnost plynů MJ.m -3 Specifická hmotnost kg.m -3 Kritický tlak MPa Kritická teplota C Třaskavá směs se vzduchem % CH 4 55 až 70 35,84 0,714 4,7-82,5 5 až 15 CO 2 27 až 44-1,977 7, H 2 1 až 3 10,8 0,09 1,3-4 až 80 H 2 S 0,1 až 1 22,8 1,536 8,9 100,4 4 až 45 NH 3 stopy - 0,771 11, N 2 1 až 3-1,25 3,3-147,2 - Úprava a čištění bioplynu Při běžném využívání bioplynu k vytápění a sušení se plyn zbavuje pouze vodní páry v lapačích kapek, popř. mechanických nečistot stržených z povrchu fermentujícího substrátu vedením přes lapače nečistot. K výrobě elektrické energie se vyžaduje snížit obsah sirovodíku v bioplynu pod 0,1 až 0,15 % (1,5 až 2,25 g.m -3 ). Při stlačování bioplynu pro pohon motorových vozidel je nutno z plynu odstranit přes 95 % CO 2 (většinou v mokrých pračkách, kde se odstraní současně i H 2 S). Vybudované bioplynové stanice - ekonomické a ekologické přínosy Úvahu o ekonomice anaerobní fermentace na farmách lze rozdělit do třech částí. První část patří úvaze, zda se vyplatí investovat do provozů pro anaerobní fermentaci ve srovnání s jinými možnostmi, jak účelně vynaložit tyto finanční prostředky. Druhá část je dána potřebou nebo přáním investovat do tohoto provozu z důvodu jeho ekonomické výhodnosti. Třetí část je dána potřebou nebo přáním investovat do tohoto provozu z důvodu jeho ekologické výhodnosti. Údaje, které lze použít pro srovnání v rámci výše uvedených úvah, lze rozdělit do dvou okruhů. V prvém okruhu jsou objektivní údaje, především ekonomické, z provozu farmy a v druhém okruhu jsou údaje prognostické, příp. předpokládané projektem. Většina bioplynových stanic byla v ČR uvedena do provozu v období let , další do roku 1992 a to v rámci ověřovacích, nebo experimentálních provozů s podporou státu na jejich výstavbu. Z toho důvodu jsou některé ekonomické údaje z tohoto období v podstatě nepoužitelné, neboť nezahrnují náklady vynaložené na výstavbu a to jak stavební, tak i technologické části. Po roce 1992 státní podpora bioenergetického programu v resortu Ministerstva zemědělství byla zaměřena jiným směrem. Výstavba bioplynových stanic v zemědělství se omezila na několik malých jednotek, financovaných z dotačních titulů. Přehled o základních údajích zemědělských bioplynových stanic v ČR udává tabulka T-2. V komunální sféře pokračují rekonstrukce a výstavby čistíren odpadních vod s možností získat státní podporu z Ministerstva životního prostředí, případně z dalších finančních zdrojů i na výstavbu bioplynových stanic. Komunální skládky tuhých domovních odpadů jsou již často vybavovány systémy na získávání a využití bioplynu. Na výzkumných a vývojových projektech z minulých let se podílely vedle Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze další instituce, mezi něž patří Hydroprojekt a.s. Praha, TF ČZU Praha, ČKD Hořovice a několik zemědělských podniků. Díky těmto pracím existuje dobrá technická základna pro realizaci zemědělských bioplynových stanic, i když "know-how" bez dalších inovačních aktivit začíná zaostávat za stavem v okolních státech EU, kde se zaměřují zejména na realizaci finančně nenáročných bioplynových stanic se zpracováním kejdy, pro malé a střední kapacity zemědělských podniků, na automatizaci jejich provozu a zlepšení pracovních a životních podmínek pro obsluhu i hospodářská zvířata. Pro aplikaci a rozvoj technologií anaerobní digesce fytomasy je v České republice předpoklad nejen v dlouhodobých zkušenostech s provozem zemědělských bioplynových stanic na fermentaci zvířecích exkrementů, ale též ve výzkumné, vývojové a výrobní základně. V bioplynových stanicích je možné zpracovat nejen zvířecí Stránka 3

4 exkrementy, ale i fytoodpad z rostlinné výroby, z produkce a zpracování ovoce a zeleniny, jatečné, mlékárenské, tukové, koželužské a farmaceutické odpady, odpady z výroby bionafty a bioetanolu, odpady z údržby zeleně a bioodpad ze separovaného sběru tuhých komunálních odpadů. Bioplyn je výhodné získávat při anaerobní stabilizaci čistírenských kalů a při odplynování skládek organických odpadů. Dále je pro výrobu bioplynu možné uvažovat s využitím cíleně pěstovaných vhodných zemědělských plodin. T-2 Základní údaje o zemědělských bioplynových stanicích v ČR BIOPLYNOVA FERMENTOVANY OBJEM PRODUKCE TEPLOTA VYUZITI INVEST. ZAHAJENI STANICE MATERIAL FERMENTORU BIOPLYNU FERMENT. BIOPLYNU NAKLADY PROVOZU NÁZEV m 3.den -1 m 3 m 3.den -1 C tis. Kč Rok Třeboň ČOV P/Č 200/ až 6000 Kroměříž P/Č 180/100 2 x 9802 x Kogenerace Teplo 1985 Kladruby ZD P/M x Kogenerace Plevnice ČOV P/Ku 70/10 2 x Kogenerace Mimoň P x Kogenerace 1994 Šebetov P x Kogenerace 1993 Trhový Štěpánov P/K 10/10 1 x Kogenerace 1994 Jindřichov ZD S/M 21tun 6 x Kogenerace Výšovice ZD S/M 11t 8 x Teplo Hustopeče ZD S/M 44t 8 x Teplo Skalice SDP K/P Zkratky:P kejda prasat, K kejda skotu, Ku slepičí trus, Č čistírenský kal,s - slamnatý hnůj, M -chlévská mrva Ekologické přínosy využití bioplynu Zemědělství Lesnictví menší ztráty organických látek lepší využívání organických živin tvorba humusu podpora uzavřeného koloběhu látek stabilita půdní reakce zvýšená biologická činnost zlepšení jímavosti vody menší zaplevelení lepší úrodnost vyšší kvalita produktů rostlinné výroby nižší potřeba průmyslových hnojiv snížení zápachu z velkochovů snížení kontaminace ovzduší SO 2, NOx snížení spadu kyselých deštů snížení odumírání lesních dřevin Stránka 4

5 Energetika nižší nároky energie na výrobu průmyslových hnojiv nižší nároky energie na výrobu biocidů využívání energie z bioplynu Zdravotnictví Průmysl zlepšování čistoty ovzduší - odstraňování zápachů - odstraňování škodlivého nebo nepříjemného hmyzu (much) a patogenních mikroorganizmů zlepšování kvality vody - snižování obsahu dusičnanů - dosahování lepší čistoty - snižování patogenních mikroorganizmů - zvyšování živin ve vodě k tvorbě biomasy zlepšování kvality potravin - lepší využívání živin z půdy - omezování luxusního příjmu - snížení obsahu dusičnamů v krmivech i v potravinách snížení potřeby výroby průmyslových hnojiv zvýšení výnosů plodin pro potravinářský průmysl snížení potřeby výroby pytlů snížení dopravy hnojiv a biocidů snížení potřeby nafty. Stránka 5

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Výroba průmyslových kompostů - jedna z cest jak udržet a postupně zvyšovat půdní úrodnost v ČR Dr. Ing.

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

EL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY...

EL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY... OBSAH 1. ÚČEL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY... 4 1.1. ÚČEL A ROZSAH STUDIE... 4 1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A VAZBA NA PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU A SKLÁDKU CHOTÍKOV... 4 1.3. NÁVRHOVÉ

Více

Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2

Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2 5. ENERGIE Z BIOMASY (Bioenergetika, Fytopaliva) Jako biomasa se označují produkty živých organismů rostlinného nebo živočišného původu. Největší význam má biomasa rostlinného původu, tzv. fytomasa. Tyto

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO 17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Jana Poláčková a kolektiv

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích Jana Poláčková a kolektiv 2013 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv METODIKA KALKULACÍ NÁKLADŮ

Více

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Cyklus seminářů pro státní správu Miroslava Knotková, Tomáš Perutka, Radek Sedlačík, Jan Vidomus prosinec 2009 Prezentaci připravil: EkoWATT o. s., Centrum

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA Publikováno na stránkách www.vuzt.cz TERMOLÝZNÍ ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY, SEPAROVANÝCH PLASTOVÝCH A CELULÓZOVÝCH PODÍLŮ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ VYUŽITÍ Petr Jevič, Zdeňka

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice

Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie David KAZDA Analýza provozu bioply nové stanice Kněžice Diplomové práce Vedoucí práce: RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D. Olomouc 2014 Bibliografický

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více