Mýty o plynu z břidlic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mýty o plynu z břidlic"

Transkript

1 Mýty o plynu z břidlic Abstrakt Stanislav Benada & Pavla Dvořáková Muzeum naftového dobývání a geologie Těžba plynu z břidlic je konfrontována s mnoha názory odbornými i laickými, podloženými fakty, ale i zcela zkreslujícími a nesprávnými. Veřejnost tak získává mylný obrázek o přínosech a rizicích těžby. Článek pojednává o pěti základních mýtech spojených s těžbou plynu, především s rizikem metody hydraulického štěpení a na základě faktické argumentace se je snaží vyvracet. Autoři se zaměřují především na problematiku metody hydraulického štěpení, z jejíž neznalosti vzchází většina s těžbou spojených mýtů. Klíčová slova: hydraulické štěpení, plyn z břidlic, propant Mining of "shale" gas is confronted with many professional and lay views, based on facts, but also distorted and incorrect. The public gets a false picture of the benefits and risks of mining. This paper deals with five basic myths linked with the mining of shale gas, particularly with the risk of hydraulic method, and it is trying to refute these myths. The authors thoroughly focus on the method of hydraulic fracturing because the myths emerges from lack of knowledge of this method. Keywords: hydraulic fracturing, shale gas, proppant

2 Úvod O tom, že je problematika stále aktuální, svědčí i zájem médií o těžbu břidličného plynu. Jako ředitel Muzea naftového dobývání a geologie (MNG) v Hodoníně a také jako geolog, který se o těžbu konvenčních a nekonvenčních ložisek dlouhodobě zajímá, byl Stanislav Benada, jeden z autorů příspěvku, v minulém roce mnohokrát požádán různými stakeholdery o odborné stanovisko. Otázky i nálady proti těžbě shale gasu vycházely a stále vychází z relativně mlhavé argumentace, ve které hrají významnou roli emoce místo faktů. Jakákoliv těžba, ať už konvenčního či nekonvenčního ložiska bezpochyby zásah do krajiny představuje. Přesto bychom se měli snažit své argumenty a přesvědčení konfrontovat s dalšími pohledy a fakty. Některé opakující se argumenty proti těžbě jsou však zkreslené a vytváří tak jeho nepřesný obraz. V následujících částech práce se budeme zabývat pěti základními spojených s těžbou plynu, především s rizikem metody hydraulického štěpení. Právě neznalost metody hydraulického štěpení leží v základu většiny mýtů o těžbě plynu z břidlic, proto jí bude věnována významná část příspěvku. MÝTUS 1: břidličný plyn je jiný plyn než zemní plyn Zemní plyn, pro který se vžilo označení břidličný, je stejný metanový plyn, jaký denně používáme v našich domácnostech. Je známo, že jde o přírodní látku vzniklou z těl odumřelých planktonních živočichů nahromaděných na mořském dně s omezenou cirkulací vody, kde bezkyslíkové prostředí dovolilo pohřbení zbytků organismů do vrstev černého bahna. Když se bahno ponořilo pod tíhou dalších sedimentů hlouběji, proběhl proces jeho přeměny v horniny nazývané břidlice, a pokud se tyto ropomatečné horniny dostaly ještě hlouběji, tak začal proces tvorby uhlovodíků. Břidličný plyn tedy představuje ty molekuly metanu, které nenašly svou cestu z ropomatečných břidlic, ale zůstaly uvězněny v mikroskopických dutinkách v jejich nitru. V okamžiku, kdy se pohřbené drobné zbytky organizmů termogenně rozkládají, dochází k redukci tohoto materiálu a tak vznikají mikrodutinky, které jsou zaplňovány vznikajícím metanem. Tedy, aby bylo možno nalézt břidličný plyn v pelitických horninách, musí tyto být bohaté na organický materiál a musí projít nebo se nacházet v zóně zralosti (v prostředí s teplotou a tlakem charakterizují tzv. plynové či ropné okno). Plyn z břidlic je tedy zemní metanový plyn, který nemohl primárně migrovat do kolektorských hornin a naplnit ložiskové pasti, které dnes představují konvenční ložiska. Klasická, konvenční ložiska, zvláště v Evropě, mají rozměry v délce několika málo kilometrů. Plochy, kde se ukládalo bahno, které pohřbilo organické zbytky, jsou mnohokrát větší, představují i desítky kilometrů. Břidlice tedy představují úplně nový zdroj uhlovodíků v

3 horninách pod námi, který můžeme využít. Je to nerostné bohatství vytvořené sluncem, mořem a životem před miliony let. A spalováním metanu vzniká jen vodní pára a oxid uhličitý, který je přirozenou součástí naší atmosféry. Obr. 1: Plynonosná břidlice (zdroj: Benada 2011) MÝTUS 2: vrty pro břidličný plyn ohrožují životní prostředí Abychom mohli najít a posléze těžit tento plyn, musíme vyvrtat hluboký vrt. Takových vrtů se hloubí v naší zemi ročně několik desítek pro konvenční ložiska, při průzkumu jiných nerostů nebo pro získání geotermální energie. Je to technická činnost bezpochyby s dopady na okolní krajinu. Na vhodném pozemku, většinou dále od lidských sídel, se musí skrýt ornice na ploše zhruba 100 x 200 m. Na místo se položí fólie a pak betonové panely. Na ně se postaví vrtná souprava, která několik měsíců hloubí vrt. Vrtná souprava je poháněna spalovacími motory a na vrtné pracoviště se denně dopravuje technologický materiál i lidé.

4 Obr. 2: Vrtná pracoviště (zdroj: Jednoduše řečeno, vrt je díra do země, která je posléze vyztužená sešroubovanou ocelovou trubkou a kde je prostor mezi horninou a trubkou zaplněn cementovou kaší. Takže základní vrt představuje otvor, který je zcela hermetický, nic do něho nemůže vtékat a také ani kapaliny nebo plyn nepřetékají mezi propustnými obzory kolem vrtu. Aby bylo možné cokoliv těžit (tedy i konvenční ložiska), je proto v první řadě nutné ochranou trubku (pažnici) perforovat. To znamená většinou prostřelit malé otvory, kterými můžou fluida z hornin vtékat při těžbě do vrtu. Až potud se těžba konvenčních a nekonvenčních ložisek neliší. Obr. 3: Vrtání - Cementované pažnice - Horizontální vrt (zdroj: Pro těžbu břidličného plynu se často využívá usměrněných nebo horizontálních vrtů. Technologie jejich hloubení byla v posledních letech velmi zdokonalena. Většinou se jedná o vrtání ponornými motory za použití řídícího zařízení, které vrtné dláto velmi přesně prostorově vede. Horizontální stvoly vrtů dosahují odklonu 500 m, ale mohou mít délku i 1500 m. Další operace, jako je pažení, cementace, ale i karotážní měření nebo perforace pažnic, jsou ve svislých a horizontálních vrtech velmi podobné. Po dokončení všech technologických operací spojených s vyzkoušením vrtu, zabudováním vystrojení a otevřením plynonosných obzorů, na ústí vrtu zůstává produkční kříž. Pracovní plocha se zredukuje jen na několik desítek m 2, k vrtu-těžební sondě je přivedeno plynové potrubí a na ploše je jen nezbytná technologie pro sušení plynu. Vlastní těžba je nehlučný proces, který je většinou plně automatizovaný a zásah personálu nemusí být častý. Když těžba za několik let skončí nebo je průzkumný vrt neúspěšný, pracoviště se zruší, vrt tedy pažnice i perforované

5 obzory se zaplní cementem a v hloubce několika metrů se pažnice uzavřou navařením vík. Panely se odstraní a pozemek rekultivuje. Za několik let nikdo ani nepozná, že se zde něco dělo. Hlubokých vrtů je v České republice několik tisíc a ročně se přibližně 10 až 20 vyhloubí. Tyto vrty mohou například sloužit pro průzkum ložisek ropy či plynu nebo jejich těžbu, pro skladování plynu v podzemních zásobnících, ale i pro získávání hydrotermální energie. ÚSTÍ VRTU VRSTVY S PITNOU VODOU CEMENT ŘÍDÍCÍ KOLONA PAŽNIC CEMENTOVÁNA PO POVRCH ÚVODNÍ KOLONA PAŽNIC CEMENTOVÁNA PO POVRCH CEMENT TECHNICKÉ KOLONY PAŽNIC TĚŽEBNÍ KOLONA PAŽNIC TĚŽEBNÍ TRUBKY - STUPAČKY PLYNONOSNÉ BŘIDLICE Obr. 4: Typická konstrukce vrtu (zdroj: ConocoPhillips a EPA) MÝTUS 3: hydraulické štěpení je nová a nebezpečná technologie Hydraulické štěpení je jedním ze základních postupů, který se používá při intenzifikaci ložisek přírodních uhlovodíků, ale také pro využití geotermální energie a ve speciálních případech také pro intenzifikaci zdrojů vody. Navzdory širokému užití je to právě metoda, která těžbu nekonvenčních ložisek v očích veřejnosti nejvíce problematizuje. Základním principem hydraulické simulace je vytvoření štěpných mikropuklin tlakem kapalného nebo plynného media. Do těchto puklin jsou vnesena zrna pevného materiálu, která po poklesu tlaku udrží puklinu v otevřeném stavu a tak zajistí, že jí může dále proudit plynné nebo kapalné fluidum.

6 Pár slov o historii hydraulického štěpení Metoda hydraulického štěpení, byla poprvé představena a využita americkou těžební společností Stanlind Oil v roce Některé zdroje tvrdí, že v současnosti více než 60 % všech vrtů tuto metodu využívá. Nejenže zvyšuje produkci ropy a zemního plynu, ale také celou těžbu urychluje. Metoda hydraulického štěpení tak není novinkou ani nově vzniklou hrozbou, jak je médii často v současnosti prezentováno, ale pouze na americkém kontinentě se jedná přibližně o takto odvrtaných vrtů. Počátky štěpení můžeme nalézt kolem roku 1860, kdy byl k stimulaci podpovrchových tvrdých hornin vrtů využíván tekutý nitroglycerin. I když se jednalo o poměrně nebezpečnou a v mnoha státech ilegální metodu, byla překvapivě úspěšná právě při ražbě ropných vrtů především v Pennsylvánii, New Yorku, Kentucky a Západní Virginii. Nitroglycerin zasaženou horninu rozbil, rozmělnil a usnadnil tak průtok plynu či ropy. Metoda hydraulického štěpení byla zapsána na patentovém úřadě v roce 1949 J.B. Clarkem ze společnosti Standline Oil. Ta dala výhradní právo společnosti Halliburton Oil Well Cementing Company (Howco) tuto metodu používat. V březnu 1949 Halliburton úspěšně odvrtala první dva komerční vrty v oblastech Stephens County v Oklahomě a Archer County v Texasu. V prvním roce byla metoda aplikovaná na celkem 332 vrtech, ve kterých stoupla produkce průměrně o 75 %. Studie dokládají, že pouze metoda hydraulického štěpení zvýšila zásoby ropy US o nejméně 30 % a zemního plynu až 90 %. (Montgomery&Smith, 2010) Metoda hydraulického štěpení byla s mírným zpožděním exportována i na evropský kontinent, konkrétně v Sovětském svazu byla hydraulické propantové štěpení poprvé použito v roce V západní Evropě ke skutečnému rozvoji a aplikaci metody dochází až v letech a to především v Německu v oblastech karbonských a permských plynonosných pískovcích, v Nizozemí pro těžbu plynu jak na pevnině, tak i pod mořským dnem, ve Spojeném království v sektoru Severního moře. Metoda se v Evropě používala také v dalších státech, k nimž relativně brzy patřilo i Československo. V Československém prostoru se hydraulické štěpení provádí nejméně posledních 60 let. Již v 60. letech minulého století bylo hydraulické štěpení prováděno na některých ropných ložiscích, aby došlo ke zvýšení denní produkce i celkového množství vytěžené ropy. Efekt prováděných operací byl přiměřený relativně jednoduchému technickému zařízení. Na ložiscích ve vídeňské pánvi např. Petrova Ves, byly štěpeny roponosné horizonty v hloubce 800 m. Ke štěpení se použilo na každém z vrtů přibližně 10 t křemitého písku a 40 m 3 štěpící kapaliny tvořené viskózní ropu, vodou a vhodnými emulgátory.

7 Obr. 5: Záběry ze štěpení na ropném ložisku u Plaveckého Štvrtku v 60. letech minulého století (zdroj: Archiv MNG) V sedmdesátých letech minulého století se provádělo štěpení málo propustných hornin i za využití bramborového škrobu, např. na ložiscích Rusava nebo Hrušky. (Ďurica et al., 2006) Významným podnětem v oblasti hydraulického štěpení byl státní program zaměřený na ověření zásob zemního plynu a možnosti jejich těžení z uhelných slojí - Program CBM (Coal Bed Methane plyn sorbovaný v uhelných slojích, především hornoslezské pánve). Myšlenka využití těchto nekonvenčních zdrojů přišla do Evropy rovněž z USA. V letech 1993 až 2000 bylo v rámci státního úkolu a za státní peníze na ploše cca 800 km 2 v hornoslezské pánvi vyhloubeno 24 pilotních průzkumných vrtů českými firmami. Na možnost získání zemního plynu byla zkoušena většina vhodných uhelných slojí v hloubkách od 300 do 1450 m pod povrchem. Ačkoli obsahy sorbovaného plynu v černém uhlí byly srovnatelné s obsahy plynu ve slojích komerčně těžených v USA, nepodařilo se dosáhnout komerční těžby ani na jednom z provedených vrtů. Nebylo provedeno hydraulické štěpení takovým způsobem, aby zajistilo dostatečnou propustnost uhelných slojí a tedy vytěžitelnost sorbovaného plynu. Český stát vydal za provedení tohoto průzkumu více než jednu miliardu Kč ze státního rozpočtu. Pro české firmy, které vrtné práce prováděly, byl tento úkol první příležitostí pro podobné operace. Nutno podotknout, že největší těžební firma v Česko-Slovensku, Moravské naftové doly a.s., se tohoto projektu neúčastnila. Štěpící operace prováděly moravská firma KaC s.r.o., evropská pobočka americké firmy Halliburton a kanadsko-holandská firma Fragmaster. KaC využívala pro dosažení většího štěpícího výkonu u hlubších vrtů ještě spolupráce se společností INA Zagreb. Většina vrtů byla konstruována pro zařízení na ústí vrtu do 35MPa, což limitovalo použité štěpící tlaky. (Ďurica et al., 2006)

8 Hydraulického štěpení je používána desetiletí pro konvenční těžbu ropy a zemního plynu, avšak od konce 90. je zmodernizovaná technika štěpení aplikována i pro těžbu plynu z břidlic. Poprvé byla k tomuto účelu použita v roce 1997 v oblasti Barnett Shale v USA. (Dvořáková, 2011) K významnému rozvoji metody hydraulického štěpení nedošlo pouze z důvodu ekonomického úspěchu, který těžba měla, ale ke zvýšení významu těžby plynu z břidlic přispěly i geopolitické poměry. Těžba břidličného plynu a ostatních nekonvenčních zdrojů dostala v USA a Kanadě obrovský impuls v důsledku teroristických útoků v New Yorku, kdy vrcholní politici podpořili těžbu, aby zvýšili energetickou soběstačnost země. Těžbu státy podporovaly jak přímo (dotacemi), tak nepřímo - přijetím mnoha účelových výjimek v zákonech - pro usnadnění povolovacího procesu. Rozvoj těžby umožnil také růst ceny zemního plynu a zejména znamenal výrazný technologický pokrok, především zvládnutí technologie horizontálního vrtání a hydraulického štěpení. Navzdory tomu, že i na evropském kontinentě je snaha zvyšování energetické soběstačnosti států, se v evropském prostředí diskutují možné dopady těžby zemního plynu z břidlic na životní prostředí. V některých zemích bylo dokonce dočasně pozastaveno využívání tohoto energetického zdroje a provádění hydraulického štěpení např. Francie a Bulharsko; v jiných zemích je naopak podporováno Polsko, Velká Británie. V současné době intenzifikační práce, kterými se zvyšuje propustnost obzorů, zahrnují čištění perforace a přípočvové zóny, ale také hydraulické štěpení prováděné na vrtech a sondách, které slouží jako vtlačně odběrové sondy podzemních zásobníků plynu nebo těžební sondy na ložiscích ropy a plynu. Obzory, kde je hydraulické štěpení, často kombinované s kyselinováním, představují málo propustné kolektory nebo obzory se zhoršenými vlastnostmi pro přítok fluid (typu tight sands) (Gilleland, 2011). Tyto intenzifikační práce mohou výrazně zlepšit přítok plynu popř. ropy do sond, a tak zvýšit parametry vtlačně odběrové parametry sond na podzemních zásobnících nebo zvýšit denní produkci těžebních sond s tím, že umožňují odtěžení i nebilančních nebo jinak nedostupných zásob přírodních uhlovodíků. Obr. 6: Tlakové agregáty při štěpení - Zobrazení štěpících trhlin (zdroj:

9 O metodě hydraulického štěpení Při operacích hydraulického štěpení je do horninové formace injektována vysokým tlakem upravená voda a tím jsou aktivovány existující a současně jsou vytvářeny i nové trhliny (pukliny), které se stanou kanálem pro pohyb molekul zemního plynu, ropy nebo vody. Existující trhliny jsou aktivovány zpravidla ve střižném módu, kdy dojde ke skluzu na zlomové ploše. Nové tahové trhliny vznikají v případě, kdy efektivní tlak kapaliny přesáhne minimální složku napětí v hornině (štěpící tlak). Vznik hydraulické trhliny představuje vlastní hydraulické štěpení. Štěpné trhliny mohou dosahovat délky i několik stovek metrů. Důležitou podmínkou pro úspěšné štěpení jsou optimální fyzikálně chemické vlastnosti štěpené horniny. Tato musí být natolik křehká, aby bylo možno trhlinu vytvořit a dále ji prodlužovat. Toto je dáno zvláště v jílovcích a břidlicích přítomností křemité složky. Jak již bylo řečeno, hydraulické štěpení náleží k dlouhodobě známým a používaným metodám intenzifikace horizontů, ze kterých se těží ropa nebo zemní plyn, protože zvyšuje efektivitu těžby v mnoha ohledech. Štěpení se používá ke zvyšování přítoku ložiskového fluid do těžebních sond. Těmito operacemi se prodlužuje ekonomická životnost sond a ve srovnání s investicemi vloženými do nových sond je intensifikace velmi výhodná. Hydraulické štěpení se používá také při zlepšování hydraulických vlastností vtlačně odběrových sond podzemních zásobníků plynu. Intenzifikací štěpením lze dosáhnout i výrazného zvýšení denní výkonu sond. Další oblastí, kde se hydraulické štěpení užívá, jsou hydrotermální vrty. Nevyskytuje-li se v nepropustných horninách voda, musí být vháněna pod tlakem ze sousedního vrtu. V principu je nutné vytvořit v hloubce, kde geotermický stupeň zajišťuje prohřátí horninového prostředí, propustnou zónu mezi dvěma blízkými vrty, pokud zde neexistují přirozeně propustné horniny. Tuto zónu lze vytvořit právě hydraulickým štěpením (metoda Hot-dry-rock nebo Fractured-dryrock) (MŽP, 2012). Hydraulické štěpení se rovněž využívá v procesu získávání sorbovaného plynu z uhelných slojí. Štěpením se vytváří mikropukliny v uhelné hmotě, kterými je zemní plyn vzniklý při procesu tvorby uhelné hmoty a v uhlí sorbován, těžen. A poslední oblastí, kde je hydraulické štěpení užíváno a kde byla v posledních desetiletích tato technologie výrazně zdokonalena, je získávání zemního plynu z břidlic.

10 Pro provedení hydraulického štěpení hornin je nutné zajistit několik podmínek: dostatečný hydraulický (tlakový) výkon použitých čerpadel propant, materiál, který je vnesen do trhlin a zajistí, že se trhliny po odeznění tlaku kapaliny neuzavřou. štěpící kapalina, která svým složením zajistí přenesení tlaku a vytvoření štěpných trhlin a také zajistí vnesení propantu do celého rozsahu štěpných trhlin. Štěpící kapalina musí mít schopnost po dokončení operace se vstřebat do horniny. Technické zajištění hydraulického štěpení spočívá v kombinaci výkonných čerpacích a tlakových agregátů. Pro zajištění požadovaného hydraulického výkonu je nutno spojit velký počet těchto zařízení. Míchací zařízení a velkoobjemové vysokotlaková pístová čerpadla jsou doplněna zásobníky pro kapaliny, přísady a propant. Ústí vrtu je spojeno s agregáty ocelovými trubkami a ohebnými vysokotlakými hadicemi a řadou měřících prvků (průtokoměry, hustoměry, tlakoměry), které poskytují data pro řídící jednotku. Zařízení mohou pracovat, v závislosti na sestavě čerpacích agregátů, s tlaky až 100 MPa a čerpaným objemem až 265 litrů za sekundu. Množství začerpávaného propantu se pohybuje až do 350 k na m 3 kapaliny. Propant je pevný zrnitý materiál, který je vnesen štěpící kapalinou do tvořící se trhliny a který drží štěpnou trhlinu otevřenou. Vyplňuje pukliny vytvořené hydraulickým štěpením a brání jejich uzavření po poklesu tlaku štěpící kapaliny. Jeho hlavní význam tak spočívá ve stabilizování vytvořených puklin a zvýšení propustnosti systému. V historii štěpení se používaly různé materiály jako plastové pelety, ocelové broky, hliníkové kapky, skleněné korálky, vysokotlaké skleněné kuličky, částice spékaného bauxitu. Často se používají jemné keramické kuličky nebo kuličky skla, ale absolutní převahu má použití dobře vytříděného křemenného písku a přesně definované zrnitosti (API). Velkou roli hraje velikost zrn propantu, která ovlivňuje průběh štěpení, tak i na následné čerpání či těžbu. Propantová výplň puklin by měla být propustná pro fluida (plyn i ropu) i za vysokých tlaků, mezizrnné prostory by měly být dostatečně velké a jednotlivá zrna by měla mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby udržela puklinu otevřenou i po poklesu štěpících tlaků. Propant o větší velikosti způsobuje vyšší tlakové ztráty a současně dochází k jeho rychlejšímu vysedávání, jak v sondě, tak i ve vytvořených puklinách. Zrnitost má také vliv na délku štěpné trhliny, kterou je možno vytvořit. Pokud šířka trhliny klesne pod dvojnásobek průměru zrn propantu, tak zrna brání proudění štěpící kapaliny s dalšími zrny propantu a šíření štěpné trhliny ustává.

11 Propantový materiál o velkém průměru umožňuje větší propustnost, dosahuje tedy vyšší hydraulické vodivosti pukliny, ale zrna se snadněji drtí. Navíc jemný rozdrcený materiál ucpává mezizrnné prostory a brání průtoku fluid. Proto se jako optimální velikost pro propantová zrna jeví menší průměry velikosti 0,4 0,8 mm, tj. 20 až 40 mesh. (Mader, 1989) Důležitou vlastností propantu je také jeho pevnost a měrná hmotnost. Pevnější a těžší zrna vyžadují větší průtok štěpící kapaliny s vyšší viskozitou, což vyžaduje vyšší hydraulický výkon tlakových agregátů a tím i vyšší náklady. Propanty o měrné hmotnosti nižší než písková zrna (2,5 g/cm 3 ) umožňují začerpávání při nižších tlacích a rychlostech štěpící kapaliny. Důležitá je i chemická odolnost materiálu propantu, zvláště proti kyselinám. Velmi důležité jsou také tvary zrn propantu. Sleduje se jejich sféricita a ovalita, protože nepravidelné tvary zrn jsou náchylnější k drcení. MÝTUS 4: štěpící kapaliny obsahují velké množství nebezpečných chemikálií a kontaminují zdroje vod U štěpící kapaliny záleží, k jakému typu štěpení je užívána. Receptury byly předmětem obchodního tajemství a teprve pod tlakem zájmu veřejnosti o dopady na životní prostředí jsou zveřejňovány. V zásadě můžeme druhy štěpících a nosných kapalin rozdělit na několik typů: a. Čistá voda b. Chemicky upravená voda Základní příměsi zajišťují stabilitu a viskozitu štěpící kapaliny, aby byla odolná přenášení tlaku potřebného k vytváření štěpné trhliny a byla schopna nést zrna propantu. Štěpící kapalina musí také omezit tření zrn propantu při zatláčení do trhliny v hornině. Jedná se o složky gelů (crosslink), především soli upravující měrnou hmotnost štěpících kapalin, povrchově aktivní látky, látky omezující tření (lubrikanty), anti-filtrační přísady, látky zajišťující biologickou stabilitu kapaliny (biocidy), látky upravující ph (pufry), anikolaguanty, emulgátory, inhibitory koroze a látky zamezující vysrážení oxidů Fe. Často jsou také přidávány kyseliny a kapaliny bránící bobtnání jílů. Obsah příměsí se pohybuje do 0,5 % celkového objemu štěpící kapaliny. c. Vysoce viskózní kapaliny na bázi gelu Ve srovnání s vodou mají tyto kapaliny vlivem vysoké viskozity výrazně vyšší nosnost a unášecí schopnost pro propant. Vysoká viskozita současně snižuje ztráty kapaliny filtrací do

12 horniny. Po zatlačení této kapaliny do štěpeného horizontu a vyplnění vzniklých puklin propantem, musí dojít k řízenému a rychlému rozložení gelu. Jejich výhodou je nízká filtrace a manévrovatelnost při vytváření trhliny, vysoká nosná schopnost pro propant a nízké hydraulické odpory. Používají se síťované gely (crosslink gel) nebo lineární gely (linear gel). Lze také používat kyselé gely (acid gel), které mohou rozpouštět především vápnitý tmel v okolí trhliny a tím zvyšovat propustnost. V minulých desetiletích se jako úspěšná viskózní kapalina pro štěpení málo propustných kolektorů užíval roztok polyvinyl alkoholu síťovaný boraxem (crosslink), kterýžto postup byl chráněn řadou patentů. Testovaly se i deriváty celulosy (carboxylmethyl celulosa) nebo guma guar jako lineární gely. Do této kategorie lze zařadit také štěpící kapaliny na bázi kukuřičného nebo bramborového škrobu anebo ropné emulze, dříve používané pro stimulaci ropných horizontů. Další možnosti štěpících kapalin představují pěny a kapalné CO 2 a N 2, které nejsou příliš rozšířeny pro vysoké pořizovací náklady a nutnost použití speciálních zařízení. Jejich předností je snadná návratnost z ložiska. Dnes jsou užívány dva základní způsoby provádění hydraulického štěpení a to: 1. Štěpení s vysokou rychlostí zatláčecí kapaliny Tento způsob štěpení je užíván velmi často pro štěpení břidlic při otevírání nepropustných vrstev pro získávání břidličného plynu. Hydraulický výkon čerpadel dosahuje až 265 litrů za sekundu. Zatláčecí tlaky na povrchu mohou dosáhnout až hodnoty 100 MPa, což odpovídá tlaku sloupce vody v 10 km. Kapalina, která je při tomto způsobu štěpení schopna nést jen omezené množství propantu, obsahuje lubrikanty a velmi malé množství dalších chemických aditiv (do 0,5% objemu kapaliny). 2. Štěpení pomocí vysoce viskózních kapalin Užívá se především pro intenzifikaci špatně propustných kolektorů, pískovců i karbonátů. Základem štěpící kapaliny jsou dnes převážně gely (síťované nebo lineární). Následně jsou gely rozloženy začerpáním kyselých roztoků. Po provedení štěpení nepropustných hornin (břidlic) se začerpaná kapalina vrací na povrch v závislosti na hloubce štěpeného obzoru, na použitém tlaku, litologii štěpených hornin a doby uzavření vrtu pod tlakem a to v množství 20 až 85% původního množství.

13 Veškeré kapaliny na vrtu, zvláště v Evropě nebo České republice, jsou skladovány v kovových nádržích. Po jejich využití jsou buď znovu recyklovány a používány při technologických operacích na vrtu, anebo jsou předány odborným firmám, které je v souladu s platnou legislativou a dohledem úřadů likvidují. Vedle toho je nutno konstatovat, že koncentrace aditiv ve štěpících kapalinách na úrovni koncentrace v promile ( o / oo ) nepředstavuje většinou žádná ekologická rizika. Většina použitých chemických přísad není jedovatá a jsou biologicky rozložitelná. Doposud se na žádném z tisíců vrtů, který byl hydraulicky štěpen, nepodařilo prokázat, že by štěpení (štěpné trhliny) pronikaly do podpovrchových vrstev, a tak byla kontaminována pitná voda. Pokud vrt prochází v mělkých hloubkách vrstvami s pitnou vodou, je přijímána řada opatření, aby nemohlo dojít k jejich kontaminaci. Často je do hloubky několika desítek metrů vtlačena mechanicky ochranná trubka, která tyto vrstvy izoluje a hloubení při užití výplachu je zahájeno až uvnitř této ochranné roury. Používaný vrtný výplach má vlastnost, že utěsňuje povrch provrtávaných vrstev, aby se minimalizoval možný únik kapalin do horninového prostředí. Pažení a cementace vrtných kolon byla již zmíněna. Pokud byla v povrchových vodách zjištěna přítomnost metanu, nejspíše souvisí s podpovrchovým biogenním zdrojem (v každé mokřině vzniká z organických zbytků při tlení metan působením bakterií) nebo s úniky z plynovodních potrubí nebo jiných plynárenských technologií včetně plynových přípojek na těžební sondy. MÝTUS 5: pro hydraulické štěpení se užívá obrovských množství vod Pro hloubení vrtu se používají kapaliny v objemu několika stovek m 3. Například objem těžební kolony vrtu do 3000 m o standardní konstrukci má necelých 200 m 3. Pro provedení hydraulického štěpení v intervalu několika desítek až stovek metrů se využívá několika tisíc m 3 štěpící kapaliny. Pro štěpení vrtu v několika intervalech nebo navazujících sekcích, lze uvažovat s použitím m 3 štěpící kapaliny. Tato množství, pro která lze užít i povrchové nebo technické vody, nejsou nijak obrovská ve srovnání s jiným využíváním vody. Pokud můžeme předpokládat, že v průměrném bytě nebo domku potřebujeme měsíčně 10 m 3 pitné vody, tak to je ročně 120 m 3 a tudíž objem kapaliny pro štěpení jednoho vrtu představuje roční spotřebu 100 průměrných domácností, což můžou být také dva velké bytové domy. Pokud si představíme, kolik chemických látek vypustí taková domácnost do kanalizace ať již z automatických praček, myček, sprch nebo bazénů, tak není množství aditiv v štěpících kapalinách nikterak neobvyklé. A jak již bylo zmíněno, tak část kapalin, které se vrátí z vrtu po štěpení lze opětovně recyklovat.

14 Závěrem Dnes nikdo neví, zda na území České republiky existují břidlice, které budou schopny produkovat plyn. Někdo musí provést relativně nákladný a rizikový průzkum. Jak víme, na východní a jižní Moravě se vyskytuje ropa a zemní plyn. Takže tu musí být také zdrojové horniny. Zda jsou však v dosažitelných hloubkách a natolik křehké, aby se daly rozpukat a plyn těžit, a jestli je obsah plynu dostatečný, to může prokázat jen geologický průzkum. Rozhodně by mělo být zjištěno, zda u nás takové zdroje jsou. Až podle toho, kolik by pak taková těžba stála a jaké by měla dopady na životní prostředí, by bylo možno rozhodnout, kdy, kde a za jakých podmínek by se mohla realizovat. V Americe přinesla těžba z těchto nekonvenčních zdrojů pokles ceny plynu téměř o polovinu. Pokud v Evropě ceny energií porostou, bude těžba z břidlic jistě v budoucnu nutnou alternativou. Evropský problém spočívá v tom, že zde nepracuje mnoho společností, které umí hydraulické štěpení provést správně. Proto jsou tyto operace velmi drahé. Pokud by se ukázalo, že břidlice mohou být dobrým zdrojem plynu, jistě by tak, jako v Americe, vznikla řada podobných firem a konkurenční tlak by stlačil ceny dolů. Dalším problémem v Evropě je vysoká hustota osídlení. Nejsou zde pustiny ani polopouště a Evropané si také chrání přírodní území. Přesto tu lze najít dost míst pro realizaci vrtů, kde příroda i život lidí nebudou příliš ovlivněny.

15 Použitá literatura - Ďurica D., Müller, P., Krčál, T., Doubravský, R., Hemza, P., Němec, J. & Osner, Z. (2006): Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve. ČGS. Praha. - Dvořáková, V. (2011) Nekonvenční zemní plyn z břidlic (NZPB). Potenciální uásoby a technologie jeho těžby. ČGS. Brno. - Geotermální energie (2012). Ministerstvo životního prostředí. Dostupné online ( ): - Gilleland. K. (2011) Hydraulic Fracturing. Game-changing advances in stimulation and production technology are improving well economics. E&P. Dostupné online ( ): g_well_economics.ashx - Mader, D. (1989): Hydraulic Proppant Fracturing and Gravel Packing. Elsevier. New York. - Montgomery, C. T. & Smith, M. B. (2010): Hydraulic fracturing. History of an enduring technology. JPT. Dostupné online ( ): - U. S. Environmental Protection Agency (2011): Plan to Study the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resource EPA - Washington, D.C.

Otázky těžba břidlicového plynu

Otázky těžba břidlicového plynu Otázky těžba břidlicového plynu 1. Jak rozsáhlá je dotčená lokalita, myslím viditelná okem člověka? Pro provedení jakéhokoliv hlubokého vrtu se zpravidla musí upravit plocha o velikosti 100 x 150 až 200

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Břidlicový plyn v ČR: možné přínosy, ekonomická a environmentální rizika

Břidlicový plyn v ČR: možné přínosy, ekonomická a environmentální rizika Břidlicový plyn v ČR: možné přínosy, ekonomická a environmentální rizika MSc. Leo Eisner, Ph.D., Purkyně Fellow Ústav Struktury a Mechaniky Hornin, AV ČR Praha, Česká Republika USA export uhlí 2001-2011

Více

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 VYUŽITÍ OPUŠTĚNÝCH DŮLNÍCH DĚL A UZAVŘENÝCH HLUBINNÝCH UHELNÝCH DOLŮ PRO GEOSEKVESTRACI CO

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Novela vyhlášky č. 239/1998 Sb. vyhláškou č. 52/2011 Sb.

Novela vyhlášky č. 239/1998 Sb. vyhláškou č. 52/2011 Sb. Novela vyhlášky č. 239/1998 Sb. vyhláškou č. 52/2011 Sb. Nové požadavky pro zajištění bezpečnosti a pro ochranu životního prostředí při těžbě ropy a plynu a při podzemním skladování plynů Některé MU při

Více

Ekonomické a environmentální aspekty těžební otvírky a těžby břidličného plynu na území jižní Moravy

Ekonomické a environmentální aspekty těžební otvírky a těžby břidličného plynu na území jižní Moravy MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Ekonomické a environmentální aspekty těžební otvírky a těžby břidličného plynu na území jižní Moravy Rešerše k diplomové práci Bc. Lenka

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚNOR 2015 1. Technický projekt hydrogeologického opěrného a ověřovacího vrtu pro vrtanou studnu PIC 1 Náhlov Po odvrtání ověřovacího vrtu bude

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Těžba ropy a zemního plynu v Polsku

Těžba ropy a zemního plynu v Polsku Těžba ropy a zemního plynu v Polsku Historie těžby uhlovodíků v Polsku patří k nejdelším na území Evropy. Historickým centrem těžby ropy bylo okolí města Bobrka v provincii východní Galicie. Tato oblast

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND. Říjen 2011

Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND. Říjen 2011 Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND Říjen 2011 Aktivity a struktura společnosti Skupina MND MND a.s. vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu, výstavba PZP dceřiné

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Usazené horniny organogenní

Usazené horniny organogenní Usazené horniny organogenní Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s některými usazenými horninami, které

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT Technologický postup: a) vyvrtání či vyhloubení vrtu b) přípravné práce c) armování a betonáž d) odpažení a úprava hlavy AD c) zapuštění a osazení armokoše betonáž

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech JAN KAŠPÁREK Klíčová slova: pozorovací vrt barometrický tlak podzemní voda SOUHRN Příspěvek se zabývá vlivem změn barometrického tlaku

Více

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IGC Doc 111/03/E Český překlad proveden pracovní skupinou PS-4 ČATP EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION (EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba předčasně ukončený projekt ČBÚ č. 60-08 Možnosti geosekvestrace

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby Zásady Výběr správné spárovací hmoty je rozhodující pro životnost keramické nebo kamenné dlažby. Spárovací hmota je ovlivňována zatížením užívané podlahové plochy,

Více

2K PU lepidlo na karoserie. 2K epoxidové lepidlo

2K PU lepidlo na karoserie. 2K epoxidové lepidlo 2K epoxidové K vysoce pevnému lepení kovů, tvrdých umělých hmot, keramiky, kamene, dřeva, skla apod. Na opravy poškozených kovových dílů, na opravy rýh a chybných vrtání. Po vytvrdnutí jej lze vrtat, dělat

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území. Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území. AQUATEST a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz E-mail prochazka@aquatest.cz karotaz@aquatest.cz

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm Systémy úpravy vod Výrobková řada KASPER KOVO systémy úpravy vod zahrnuje aparáty pro různé použití, které jsou využívány převážně v energetice a průmyslové výrobě. Zahrnuje technologickou cestu úpravy

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

100 let průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na jižní Moravě. Hornická Příbram 2013

100 let průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na jižní Moravě. Hornická Příbram 2013 100 let průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na jižní Moravě Hornická Příbram 2013 Historie Geologická mapa ČR 0 20 km První objevy ropy a zemního plynu 1899/1900 Julius May Bohuslavice nad Vláří, 1.

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Jana Kolářová 1, Petr Kvapil 2, Vít Holeček 2 1) DEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5 2) AQUATEST a.s., Geologická 4,

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve

Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve Co ukázalo 22 let sledování vývoje? Josef Zeman Masarykova univerzita, Brno Rosicko-oslavanská pánev Dobývací prostor Historie modrá 1. sloj červená 2. sloj Grycz

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX. OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX. Sanační metody lépe používat nápravná opatření ex-situ x in-situ omezení x odčerpání x destrukce x přírodní atenuace první krok vymezení kontaminace detailní vymezení ohnisko

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

Technický list 80.58 Geotextilie STANDARD 150 až 500

Technický list 80.58 Geotextilie STANDARD 150 až 500 Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace a filtrace. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody kolmo k rovině textilie; Separační Zabraňuje

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Projekt č.35/2. Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů. Technická specifikace. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Projekt č.35/2. Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů. Technická specifikace. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Projekt č.35/2 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice

Více

FLUXUS neinvazivní měření průtoku Nejlepší řešení

FLUXUS neinvazivní měření průtoku Nejlepší řešení Pokročilá technologie měření průtoku plynů automatizace a měření Podzemní zásobníky plynu plyn v hlavě zásobníku vstřikování inhibitorů sušení plynu snižování rosného bodu uhlovodíků stlačování plynu Přímé

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Veškeré hydrogeologické a inženýrsko geologické práce, posudková činnost, posudky dle zákona 100/2001Sb. E.I.A Oprávněné osoby: RNDr. Lusková Olga, RNDr. Lusk Karel

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Dodatečné vrtné práce. v otevřeném řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Dodatečné vrtné práce. v otevřeném řízení Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 18. 5. 2015 k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c Inovace ve filtraci Nová generace filtračních vložek 90.10-1c Inovace ve filtraci ARGO-HYTOS zavedením EXAPOR MAX 2 vytváří nové standardy ve filtraci Větší disponibilita strojů, delší intervaly údržby

Více

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ CHARAKTERIZUJÍ FILTRACI PROSTÉ PODZEMNÍ VODY O URČITÉ KINEMATICKÉ VISKOZITĚ Předpoklad pro stanovení : Filtrační (laminární proudění) Znalost homogenity x heterogenity

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer 18. 9. 2015

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer 18. 9. 2015 Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer 18. 9. 2015 Výstup CO2 Uhličité minerálky rozpuštěný CO2 Mofety suchý CO2 Celkem >500 m3/h Průtok CO 2 l/h VRF (Weinlich et al., 2006)

Více

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Rotační samonasávací čerpadla

Rotační samonasávací čerpadla Rotační samonasávací čerpadla Čerpadla vhodná pro čerpání: užitkové vody, silně znečištěné vody, odpadních kalů, ropných látek, močůvky, kejdy, kapalných hnojiv atd. Použití: zemědělství (závlahy, čerpání

Více

PRODUKTOVÁ ŘADA MUFFIN MONSTER PŘEHLED PRODUKTŮ

PRODUKTOVÁ ŘADA MUFFIN MONSTER PŘEHLED PRODUKTŮ PRODUKTOVÁ ŘADA MUFFIN MONSTER PŘEHLED PRODUKTŮ DRTIČE Model 20000 Model 30000 Model 40000 & 70000 Mini Monster Model 20000 Osvědčená dvouhřídelová technologie pro drcení pevných látek při nízkém průtoku,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

PLASTOVÝMI LARSENAMI TYP G-300

PLASTOVÝMI LARSENAMI TYP G-300 Systém pro zpevnění a zabezpečení břehů,vodních nádrží,odvodňovacích příkopů,výkopů nebo kaskádovitého terénu a půdních sesuvů -------------------------------------------------------------------- PLASTOVÝMI

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více