Mýty o plynu z břidlic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mýty o plynu z břidlic"

Transkript

1 Mýty o plynu z břidlic Abstrakt Stanislav Benada & Pavla Dvořáková Muzeum naftového dobývání a geologie Těžba plynu z břidlic je konfrontována s mnoha názory odbornými i laickými, podloženými fakty, ale i zcela zkreslujícími a nesprávnými. Veřejnost tak získává mylný obrázek o přínosech a rizicích těžby. Článek pojednává o pěti základních mýtech spojených s těžbou plynu, především s rizikem metody hydraulického štěpení a na základě faktické argumentace se je snaží vyvracet. Autoři se zaměřují především na problematiku metody hydraulického štěpení, z jejíž neznalosti vzchází většina s těžbou spojených mýtů. Klíčová slova: hydraulické štěpení, plyn z břidlic, propant Mining of "shale" gas is confronted with many professional and lay views, based on facts, but also distorted and incorrect. The public gets a false picture of the benefits and risks of mining. This paper deals with five basic myths linked with the mining of shale gas, particularly with the risk of hydraulic method, and it is trying to refute these myths. The authors thoroughly focus on the method of hydraulic fracturing because the myths emerges from lack of knowledge of this method. Keywords: hydraulic fracturing, shale gas, proppant

2 Úvod O tom, že je problematika stále aktuální, svědčí i zájem médií o těžbu břidličného plynu. Jako ředitel Muzea naftového dobývání a geologie (MNG) v Hodoníně a také jako geolog, který se o těžbu konvenčních a nekonvenčních ložisek dlouhodobě zajímá, byl Stanislav Benada, jeden z autorů příspěvku, v minulém roce mnohokrát požádán různými stakeholdery o odborné stanovisko. Otázky i nálady proti těžbě shale gasu vycházely a stále vychází z relativně mlhavé argumentace, ve které hrají významnou roli emoce místo faktů. Jakákoliv těžba, ať už konvenčního či nekonvenčního ložiska bezpochyby zásah do krajiny představuje. Přesto bychom se měli snažit své argumenty a přesvědčení konfrontovat s dalšími pohledy a fakty. Některé opakující se argumenty proti těžbě jsou však zkreslené a vytváří tak jeho nepřesný obraz. V následujících částech práce se budeme zabývat pěti základními spojených s těžbou plynu, především s rizikem metody hydraulického štěpení. Právě neznalost metody hydraulického štěpení leží v základu většiny mýtů o těžbě plynu z břidlic, proto jí bude věnována významná část příspěvku. MÝTUS 1: břidličný plyn je jiný plyn než zemní plyn Zemní plyn, pro který se vžilo označení břidličný, je stejný metanový plyn, jaký denně používáme v našich domácnostech. Je známo, že jde o přírodní látku vzniklou z těl odumřelých planktonních živočichů nahromaděných na mořském dně s omezenou cirkulací vody, kde bezkyslíkové prostředí dovolilo pohřbení zbytků organismů do vrstev černého bahna. Když se bahno ponořilo pod tíhou dalších sedimentů hlouběji, proběhl proces jeho přeměny v horniny nazývané břidlice, a pokud se tyto ropomatečné horniny dostaly ještě hlouběji, tak začal proces tvorby uhlovodíků. Břidličný plyn tedy představuje ty molekuly metanu, které nenašly svou cestu z ropomatečných břidlic, ale zůstaly uvězněny v mikroskopických dutinkách v jejich nitru. V okamžiku, kdy se pohřbené drobné zbytky organizmů termogenně rozkládají, dochází k redukci tohoto materiálu a tak vznikají mikrodutinky, které jsou zaplňovány vznikajícím metanem. Tedy, aby bylo možno nalézt břidličný plyn v pelitických horninách, musí tyto být bohaté na organický materiál a musí projít nebo se nacházet v zóně zralosti (v prostředí s teplotou a tlakem charakterizují tzv. plynové či ropné okno). Plyn z břidlic je tedy zemní metanový plyn, který nemohl primárně migrovat do kolektorských hornin a naplnit ložiskové pasti, které dnes představují konvenční ložiska. Klasická, konvenční ložiska, zvláště v Evropě, mají rozměry v délce několika málo kilometrů. Plochy, kde se ukládalo bahno, které pohřbilo organické zbytky, jsou mnohokrát větší, představují i desítky kilometrů. Břidlice tedy představují úplně nový zdroj uhlovodíků v

3 horninách pod námi, který můžeme využít. Je to nerostné bohatství vytvořené sluncem, mořem a životem před miliony let. A spalováním metanu vzniká jen vodní pára a oxid uhličitý, který je přirozenou součástí naší atmosféry. Obr. 1: Plynonosná břidlice (zdroj: Benada 2011) MÝTUS 2: vrty pro břidličný plyn ohrožují životní prostředí Abychom mohli najít a posléze těžit tento plyn, musíme vyvrtat hluboký vrt. Takových vrtů se hloubí v naší zemi ročně několik desítek pro konvenční ložiska, při průzkumu jiných nerostů nebo pro získání geotermální energie. Je to technická činnost bezpochyby s dopady na okolní krajinu. Na vhodném pozemku, většinou dále od lidských sídel, se musí skrýt ornice na ploše zhruba 100 x 200 m. Na místo se položí fólie a pak betonové panely. Na ně se postaví vrtná souprava, která několik měsíců hloubí vrt. Vrtná souprava je poháněna spalovacími motory a na vrtné pracoviště se denně dopravuje technologický materiál i lidé.

4 Obr. 2: Vrtná pracoviště (zdroj: Jednoduše řečeno, vrt je díra do země, která je posléze vyztužená sešroubovanou ocelovou trubkou a kde je prostor mezi horninou a trubkou zaplněn cementovou kaší. Takže základní vrt představuje otvor, který je zcela hermetický, nic do něho nemůže vtékat a také ani kapaliny nebo plyn nepřetékají mezi propustnými obzory kolem vrtu. Aby bylo možné cokoliv těžit (tedy i konvenční ložiska), je proto v první řadě nutné ochranou trubku (pažnici) perforovat. To znamená většinou prostřelit malé otvory, kterými můžou fluida z hornin vtékat při těžbě do vrtu. Až potud se těžba konvenčních a nekonvenčních ložisek neliší. Obr. 3: Vrtání - Cementované pažnice - Horizontální vrt (zdroj: Pro těžbu břidličného plynu se často využívá usměrněných nebo horizontálních vrtů. Technologie jejich hloubení byla v posledních letech velmi zdokonalena. Většinou se jedná o vrtání ponornými motory za použití řídícího zařízení, které vrtné dláto velmi přesně prostorově vede. Horizontální stvoly vrtů dosahují odklonu 500 m, ale mohou mít délku i 1500 m. Další operace, jako je pažení, cementace, ale i karotážní měření nebo perforace pažnic, jsou ve svislých a horizontálních vrtech velmi podobné. Po dokončení všech technologických operací spojených s vyzkoušením vrtu, zabudováním vystrojení a otevřením plynonosných obzorů, na ústí vrtu zůstává produkční kříž. Pracovní plocha se zredukuje jen na několik desítek m 2, k vrtu-těžební sondě je přivedeno plynové potrubí a na ploše je jen nezbytná technologie pro sušení plynu. Vlastní těžba je nehlučný proces, který je většinou plně automatizovaný a zásah personálu nemusí být častý. Když těžba za několik let skončí nebo je průzkumný vrt neúspěšný, pracoviště se zruší, vrt tedy pažnice i perforované

5 obzory se zaplní cementem a v hloubce několika metrů se pažnice uzavřou navařením vík. Panely se odstraní a pozemek rekultivuje. Za několik let nikdo ani nepozná, že se zde něco dělo. Hlubokých vrtů je v České republice několik tisíc a ročně se přibližně 10 až 20 vyhloubí. Tyto vrty mohou například sloužit pro průzkum ložisek ropy či plynu nebo jejich těžbu, pro skladování plynu v podzemních zásobnících, ale i pro získávání hydrotermální energie. ÚSTÍ VRTU VRSTVY S PITNOU VODOU CEMENT ŘÍDÍCÍ KOLONA PAŽNIC CEMENTOVÁNA PO POVRCH ÚVODNÍ KOLONA PAŽNIC CEMENTOVÁNA PO POVRCH CEMENT TECHNICKÉ KOLONY PAŽNIC TĚŽEBNÍ KOLONA PAŽNIC TĚŽEBNÍ TRUBKY - STUPAČKY PLYNONOSNÉ BŘIDLICE Obr. 4: Typická konstrukce vrtu (zdroj: ConocoPhillips a EPA) MÝTUS 3: hydraulické štěpení je nová a nebezpečná technologie Hydraulické štěpení je jedním ze základních postupů, který se používá při intenzifikaci ložisek přírodních uhlovodíků, ale také pro využití geotermální energie a ve speciálních případech také pro intenzifikaci zdrojů vody. Navzdory širokému užití je to právě metoda, která těžbu nekonvenčních ložisek v očích veřejnosti nejvíce problematizuje. Základním principem hydraulické simulace je vytvoření štěpných mikropuklin tlakem kapalného nebo plynného media. Do těchto puklin jsou vnesena zrna pevného materiálu, která po poklesu tlaku udrží puklinu v otevřeném stavu a tak zajistí, že jí může dále proudit plynné nebo kapalné fluidum.

6 Pár slov o historii hydraulického štěpení Metoda hydraulického štěpení, byla poprvé představena a využita americkou těžební společností Stanlind Oil v roce Některé zdroje tvrdí, že v současnosti více než 60 % všech vrtů tuto metodu využívá. Nejenže zvyšuje produkci ropy a zemního plynu, ale také celou těžbu urychluje. Metoda hydraulického štěpení tak není novinkou ani nově vzniklou hrozbou, jak je médii často v současnosti prezentováno, ale pouze na americkém kontinentě se jedná přibližně o takto odvrtaných vrtů. Počátky štěpení můžeme nalézt kolem roku 1860, kdy byl k stimulaci podpovrchových tvrdých hornin vrtů využíván tekutý nitroglycerin. I když se jednalo o poměrně nebezpečnou a v mnoha státech ilegální metodu, byla překvapivě úspěšná právě při ražbě ropných vrtů především v Pennsylvánii, New Yorku, Kentucky a Západní Virginii. Nitroglycerin zasaženou horninu rozbil, rozmělnil a usnadnil tak průtok plynu či ropy. Metoda hydraulického štěpení byla zapsána na patentovém úřadě v roce 1949 J.B. Clarkem ze společnosti Standline Oil. Ta dala výhradní právo společnosti Halliburton Oil Well Cementing Company (Howco) tuto metodu používat. V březnu 1949 Halliburton úspěšně odvrtala první dva komerční vrty v oblastech Stephens County v Oklahomě a Archer County v Texasu. V prvním roce byla metoda aplikovaná na celkem 332 vrtech, ve kterých stoupla produkce průměrně o 75 %. Studie dokládají, že pouze metoda hydraulického štěpení zvýšila zásoby ropy US o nejméně 30 % a zemního plynu až 90 %. (Montgomery&Smith, 2010) Metoda hydraulického štěpení byla s mírným zpožděním exportována i na evropský kontinent, konkrétně v Sovětském svazu byla hydraulické propantové štěpení poprvé použito v roce V západní Evropě ke skutečnému rozvoji a aplikaci metody dochází až v letech a to především v Německu v oblastech karbonských a permských plynonosných pískovcích, v Nizozemí pro těžbu plynu jak na pevnině, tak i pod mořským dnem, ve Spojeném království v sektoru Severního moře. Metoda se v Evropě používala také v dalších státech, k nimž relativně brzy patřilo i Československo. V Československém prostoru se hydraulické štěpení provádí nejméně posledních 60 let. Již v 60. letech minulého století bylo hydraulické štěpení prováděno na některých ropných ložiscích, aby došlo ke zvýšení denní produkce i celkového množství vytěžené ropy. Efekt prováděných operací byl přiměřený relativně jednoduchému technickému zařízení. Na ložiscích ve vídeňské pánvi např. Petrova Ves, byly štěpeny roponosné horizonty v hloubce 800 m. Ke štěpení se použilo na každém z vrtů přibližně 10 t křemitého písku a 40 m 3 štěpící kapaliny tvořené viskózní ropu, vodou a vhodnými emulgátory.

7 Obr. 5: Záběry ze štěpení na ropném ložisku u Plaveckého Štvrtku v 60. letech minulého století (zdroj: Archiv MNG) V sedmdesátých letech minulého století se provádělo štěpení málo propustných hornin i za využití bramborového škrobu, např. na ložiscích Rusava nebo Hrušky. (Ďurica et al., 2006) Významným podnětem v oblasti hydraulického štěpení byl státní program zaměřený na ověření zásob zemního plynu a možnosti jejich těžení z uhelných slojí - Program CBM (Coal Bed Methane plyn sorbovaný v uhelných slojích, především hornoslezské pánve). Myšlenka využití těchto nekonvenčních zdrojů přišla do Evropy rovněž z USA. V letech 1993 až 2000 bylo v rámci státního úkolu a za státní peníze na ploše cca 800 km 2 v hornoslezské pánvi vyhloubeno 24 pilotních průzkumných vrtů českými firmami. Na možnost získání zemního plynu byla zkoušena většina vhodných uhelných slojí v hloubkách od 300 do 1450 m pod povrchem. Ačkoli obsahy sorbovaného plynu v černém uhlí byly srovnatelné s obsahy plynu ve slojích komerčně těžených v USA, nepodařilo se dosáhnout komerční těžby ani na jednom z provedených vrtů. Nebylo provedeno hydraulické štěpení takovým způsobem, aby zajistilo dostatečnou propustnost uhelných slojí a tedy vytěžitelnost sorbovaného plynu. Český stát vydal za provedení tohoto průzkumu více než jednu miliardu Kč ze státního rozpočtu. Pro české firmy, které vrtné práce prováděly, byl tento úkol první příležitostí pro podobné operace. Nutno podotknout, že největší těžební firma v Česko-Slovensku, Moravské naftové doly a.s., se tohoto projektu neúčastnila. Štěpící operace prováděly moravská firma KaC s.r.o., evropská pobočka americké firmy Halliburton a kanadsko-holandská firma Fragmaster. KaC využívala pro dosažení většího štěpícího výkonu u hlubších vrtů ještě spolupráce se společností INA Zagreb. Většina vrtů byla konstruována pro zařízení na ústí vrtu do 35MPa, což limitovalo použité štěpící tlaky. (Ďurica et al., 2006)

8 Hydraulického štěpení je používána desetiletí pro konvenční těžbu ropy a zemního plynu, avšak od konce 90. je zmodernizovaná technika štěpení aplikována i pro těžbu plynu z břidlic. Poprvé byla k tomuto účelu použita v roce 1997 v oblasti Barnett Shale v USA. (Dvořáková, 2011) K významnému rozvoji metody hydraulického štěpení nedošlo pouze z důvodu ekonomického úspěchu, který těžba měla, ale ke zvýšení významu těžby plynu z břidlic přispěly i geopolitické poměry. Těžba břidličného plynu a ostatních nekonvenčních zdrojů dostala v USA a Kanadě obrovský impuls v důsledku teroristických útoků v New Yorku, kdy vrcholní politici podpořili těžbu, aby zvýšili energetickou soběstačnost země. Těžbu státy podporovaly jak přímo (dotacemi), tak nepřímo - přijetím mnoha účelových výjimek v zákonech - pro usnadnění povolovacího procesu. Rozvoj těžby umožnil také růst ceny zemního plynu a zejména znamenal výrazný technologický pokrok, především zvládnutí technologie horizontálního vrtání a hydraulického štěpení. Navzdory tomu, že i na evropském kontinentě je snaha zvyšování energetické soběstačnosti států, se v evropském prostředí diskutují možné dopady těžby zemního plynu z břidlic na životní prostředí. V některých zemích bylo dokonce dočasně pozastaveno využívání tohoto energetického zdroje a provádění hydraulického štěpení např. Francie a Bulharsko; v jiných zemích je naopak podporováno Polsko, Velká Británie. V současné době intenzifikační práce, kterými se zvyšuje propustnost obzorů, zahrnují čištění perforace a přípočvové zóny, ale také hydraulické štěpení prováděné na vrtech a sondách, které slouží jako vtlačně odběrové sondy podzemních zásobníků plynu nebo těžební sondy na ložiscích ropy a plynu. Obzory, kde je hydraulické štěpení, často kombinované s kyselinováním, představují málo propustné kolektory nebo obzory se zhoršenými vlastnostmi pro přítok fluid (typu tight sands) (Gilleland, 2011). Tyto intenzifikační práce mohou výrazně zlepšit přítok plynu popř. ropy do sond, a tak zvýšit parametry vtlačně odběrové parametry sond na podzemních zásobnících nebo zvýšit denní produkci těžebních sond s tím, že umožňují odtěžení i nebilančních nebo jinak nedostupných zásob přírodních uhlovodíků. Obr. 6: Tlakové agregáty při štěpení - Zobrazení štěpících trhlin (zdroj:

9 O metodě hydraulického štěpení Při operacích hydraulického štěpení je do horninové formace injektována vysokým tlakem upravená voda a tím jsou aktivovány existující a současně jsou vytvářeny i nové trhliny (pukliny), které se stanou kanálem pro pohyb molekul zemního plynu, ropy nebo vody. Existující trhliny jsou aktivovány zpravidla ve střižném módu, kdy dojde ke skluzu na zlomové ploše. Nové tahové trhliny vznikají v případě, kdy efektivní tlak kapaliny přesáhne minimální složku napětí v hornině (štěpící tlak). Vznik hydraulické trhliny představuje vlastní hydraulické štěpení. Štěpné trhliny mohou dosahovat délky i několik stovek metrů. Důležitou podmínkou pro úspěšné štěpení jsou optimální fyzikálně chemické vlastnosti štěpené horniny. Tato musí být natolik křehká, aby bylo možno trhlinu vytvořit a dále ji prodlužovat. Toto je dáno zvláště v jílovcích a břidlicích přítomností křemité složky. Jak již bylo řečeno, hydraulické štěpení náleží k dlouhodobě známým a používaným metodám intenzifikace horizontů, ze kterých se těží ropa nebo zemní plyn, protože zvyšuje efektivitu těžby v mnoha ohledech. Štěpení se používá ke zvyšování přítoku ložiskového fluid do těžebních sond. Těmito operacemi se prodlužuje ekonomická životnost sond a ve srovnání s investicemi vloženými do nových sond je intensifikace velmi výhodná. Hydraulické štěpení se používá také při zlepšování hydraulických vlastností vtlačně odběrových sond podzemních zásobníků plynu. Intenzifikací štěpením lze dosáhnout i výrazného zvýšení denní výkonu sond. Další oblastí, kde se hydraulické štěpení užívá, jsou hydrotermální vrty. Nevyskytuje-li se v nepropustných horninách voda, musí být vháněna pod tlakem ze sousedního vrtu. V principu je nutné vytvořit v hloubce, kde geotermický stupeň zajišťuje prohřátí horninového prostředí, propustnou zónu mezi dvěma blízkými vrty, pokud zde neexistují přirozeně propustné horniny. Tuto zónu lze vytvořit právě hydraulickým štěpením (metoda Hot-dry-rock nebo Fractured-dryrock) (MŽP, 2012). Hydraulické štěpení se rovněž využívá v procesu získávání sorbovaného plynu z uhelných slojí. Štěpením se vytváří mikropukliny v uhelné hmotě, kterými je zemní plyn vzniklý při procesu tvorby uhelné hmoty a v uhlí sorbován, těžen. A poslední oblastí, kde je hydraulické štěpení užíváno a kde byla v posledních desetiletích tato technologie výrazně zdokonalena, je získávání zemního plynu z břidlic.

10 Pro provedení hydraulického štěpení hornin je nutné zajistit několik podmínek: dostatečný hydraulický (tlakový) výkon použitých čerpadel propant, materiál, který je vnesen do trhlin a zajistí, že se trhliny po odeznění tlaku kapaliny neuzavřou. štěpící kapalina, která svým složením zajistí přenesení tlaku a vytvoření štěpných trhlin a také zajistí vnesení propantu do celého rozsahu štěpných trhlin. Štěpící kapalina musí mít schopnost po dokončení operace se vstřebat do horniny. Technické zajištění hydraulického štěpení spočívá v kombinaci výkonných čerpacích a tlakových agregátů. Pro zajištění požadovaného hydraulického výkonu je nutno spojit velký počet těchto zařízení. Míchací zařízení a velkoobjemové vysokotlaková pístová čerpadla jsou doplněna zásobníky pro kapaliny, přísady a propant. Ústí vrtu je spojeno s agregáty ocelovými trubkami a ohebnými vysokotlakými hadicemi a řadou měřících prvků (průtokoměry, hustoměry, tlakoměry), které poskytují data pro řídící jednotku. Zařízení mohou pracovat, v závislosti na sestavě čerpacích agregátů, s tlaky až 100 MPa a čerpaným objemem až 265 litrů za sekundu. Množství začerpávaného propantu se pohybuje až do 350 k na m 3 kapaliny. Propant je pevný zrnitý materiál, který je vnesen štěpící kapalinou do tvořící se trhliny a který drží štěpnou trhlinu otevřenou. Vyplňuje pukliny vytvořené hydraulickým štěpením a brání jejich uzavření po poklesu tlaku štěpící kapaliny. Jeho hlavní význam tak spočívá ve stabilizování vytvořených puklin a zvýšení propustnosti systému. V historii štěpení se používaly různé materiály jako plastové pelety, ocelové broky, hliníkové kapky, skleněné korálky, vysokotlaké skleněné kuličky, částice spékaného bauxitu. Často se používají jemné keramické kuličky nebo kuličky skla, ale absolutní převahu má použití dobře vytříděného křemenného písku a přesně definované zrnitosti (API). Velkou roli hraje velikost zrn propantu, která ovlivňuje průběh štěpení, tak i na následné čerpání či těžbu. Propantová výplň puklin by měla být propustná pro fluida (plyn i ropu) i za vysokých tlaků, mezizrnné prostory by měly být dostatečně velké a jednotlivá zrna by měla mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby udržela puklinu otevřenou i po poklesu štěpících tlaků. Propant o větší velikosti způsobuje vyšší tlakové ztráty a současně dochází k jeho rychlejšímu vysedávání, jak v sondě, tak i ve vytvořených puklinách. Zrnitost má také vliv na délku štěpné trhliny, kterou je možno vytvořit. Pokud šířka trhliny klesne pod dvojnásobek průměru zrn propantu, tak zrna brání proudění štěpící kapaliny s dalšími zrny propantu a šíření štěpné trhliny ustává.

11 Propantový materiál o velkém průměru umožňuje větší propustnost, dosahuje tedy vyšší hydraulické vodivosti pukliny, ale zrna se snadněji drtí. Navíc jemný rozdrcený materiál ucpává mezizrnné prostory a brání průtoku fluid. Proto se jako optimální velikost pro propantová zrna jeví menší průměry velikosti 0,4 0,8 mm, tj. 20 až 40 mesh. (Mader, 1989) Důležitou vlastností propantu je také jeho pevnost a měrná hmotnost. Pevnější a těžší zrna vyžadují větší průtok štěpící kapaliny s vyšší viskozitou, což vyžaduje vyšší hydraulický výkon tlakových agregátů a tím i vyšší náklady. Propanty o měrné hmotnosti nižší než písková zrna (2,5 g/cm 3 ) umožňují začerpávání při nižších tlacích a rychlostech štěpící kapaliny. Důležitá je i chemická odolnost materiálu propantu, zvláště proti kyselinám. Velmi důležité jsou také tvary zrn propantu. Sleduje se jejich sféricita a ovalita, protože nepravidelné tvary zrn jsou náchylnější k drcení. MÝTUS 4: štěpící kapaliny obsahují velké množství nebezpečných chemikálií a kontaminují zdroje vod U štěpící kapaliny záleží, k jakému typu štěpení je užívána. Receptury byly předmětem obchodního tajemství a teprve pod tlakem zájmu veřejnosti o dopady na životní prostředí jsou zveřejňovány. V zásadě můžeme druhy štěpících a nosných kapalin rozdělit na několik typů: a. Čistá voda b. Chemicky upravená voda Základní příměsi zajišťují stabilitu a viskozitu štěpící kapaliny, aby byla odolná přenášení tlaku potřebného k vytváření štěpné trhliny a byla schopna nést zrna propantu. Štěpící kapalina musí také omezit tření zrn propantu při zatláčení do trhliny v hornině. Jedná se o složky gelů (crosslink), především soli upravující měrnou hmotnost štěpících kapalin, povrchově aktivní látky, látky omezující tření (lubrikanty), anti-filtrační přísady, látky zajišťující biologickou stabilitu kapaliny (biocidy), látky upravující ph (pufry), anikolaguanty, emulgátory, inhibitory koroze a látky zamezující vysrážení oxidů Fe. Často jsou také přidávány kyseliny a kapaliny bránící bobtnání jílů. Obsah příměsí se pohybuje do 0,5 % celkového objemu štěpící kapaliny. c. Vysoce viskózní kapaliny na bázi gelu Ve srovnání s vodou mají tyto kapaliny vlivem vysoké viskozity výrazně vyšší nosnost a unášecí schopnost pro propant. Vysoká viskozita současně snižuje ztráty kapaliny filtrací do

12 horniny. Po zatlačení této kapaliny do štěpeného horizontu a vyplnění vzniklých puklin propantem, musí dojít k řízenému a rychlému rozložení gelu. Jejich výhodou je nízká filtrace a manévrovatelnost při vytváření trhliny, vysoká nosná schopnost pro propant a nízké hydraulické odpory. Používají se síťované gely (crosslink gel) nebo lineární gely (linear gel). Lze také používat kyselé gely (acid gel), které mohou rozpouštět především vápnitý tmel v okolí trhliny a tím zvyšovat propustnost. V minulých desetiletích se jako úspěšná viskózní kapalina pro štěpení málo propustných kolektorů užíval roztok polyvinyl alkoholu síťovaný boraxem (crosslink), kterýžto postup byl chráněn řadou patentů. Testovaly se i deriváty celulosy (carboxylmethyl celulosa) nebo guma guar jako lineární gely. Do této kategorie lze zařadit také štěpící kapaliny na bázi kukuřičného nebo bramborového škrobu anebo ropné emulze, dříve používané pro stimulaci ropných horizontů. Další možnosti štěpících kapalin představují pěny a kapalné CO 2 a N 2, které nejsou příliš rozšířeny pro vysoké pořizovací náklady a nutnost použití speciálních zařízení. Jejich předností je snadná návratnost z ložiska. Dnes jsou užívány dva základní způsoby provádění hydraulického štěpení a to: 1. Štěpení s vysokou rychlostí zatláčecí kapaliny Tento způsob štěpení je užíván velmi často pro štěpení břidlic při otevírání nepropustných vrstev pro získávání břidličného plynu. Hydraulický výkon čerpadel dosahuje až 265 litrů za sekundu. Zatláčecí tlaky na povrchu mohou dosáhnout až hodnoty 100 MPa, což odpovídá tlaku sloupce vody v 10 km. Kapalina, která je při tomto způsobu štěpení schopna nést jen omezené množství propantu, obsahuje lubrikanty a velmi malé množství dalších chemických aditiv (do 0,5% objemu kapaliny). 2. Štěpení pomocí vysoce viskózních kapalin Užívá se především pro intenzifikaci špatně propustných kolektorů, pískovců i karbonátů. Základem štěpící kapaliny jsou dnes převážně gely (síťované nebo lineární). Následně jsou gely rozloženy začerpáním kyselých roztoků. Po provedení štěpení nepropustných hornin (břidlic) se začerpaná kapalina vrací na povrch v závislosti na hloubce štěpeného obzoru, na použitém tlaku, litologii štěpených hornin a doby uzavření vrtu pod tlakem a to v množství 20 až 85% původního množství.

13 Veškeré kapaliny na vrtu, zvláště v Evropě nebo České republice, jsou skladovány v kovových nádržích. Po jejich využití jsou buď znovu recyklovány a používány při technologických operacích na vrtu, anebo jsou předány odborným firmám, které je v souladu s platnou legislativou a dohledem úřadů likvidují. Vedle toho je nutno konstatovat, že koncentrace aditiv ve štěpících kapalinách na úrovni koncentrace v promile ( o / oo ) nepředstavuje většinou žádná ekologická rizika. Většina použitých chemických přísad není jedovatá a jsou biologicky rozložitelná. Doposud se na žádném z tisíců vrtů, který byl hydraulicky štěpen, nepodařilo prokázat, že by štěpení (štěpné trhliny) pronikaly do podpovrchových vrstev, a tak byla kontaminována pitná voda. Pokud vrt prochází v mělkých hloubkách vrstvami s pitnou vodou, je přijímána řada opatření, aby nemohlo dojít k jejich kontaminaci. Často je do hloubky několika desítek metrů vtlačena mechanicky ochranná trubka, která tyto vrstvy izoluje a hloubení při užití výplachu je zahájeno až uvnitř této ochranné roury. Používaný vrtný výplach má vlastnost, že utěsňuje povrch provrtávaných vrstev, aby se minimalizoval možný únik kapalin do horninového prostředí. Pažení a cementace vrtných kolon byla již zmíněna. Pokud byla v povrchových vodách zjištěna přítomnost metanu, nejspíše souvisí s podpovrchovým biogenním zdrojem (v každé mokřině vzniká z organických zbytků při tlení metan působením bakterií) nebo s úniky z plynovodních potrubí nebo jiných plynárenských technologií včetně plynových přípojek na těžební sondy. MÝTUS 5: pro hydraulické štěpení se užívá obrovských množství vod Pro hloubení vrtu se používají kapaliny v objemu několika stovek m 3. Například objem těžební kolony vrtu do 3000 m o standardní konstrukci má necelých 200 m 3. Pro provedení hydraulického štěpení v intervalu několika desítek až stovek metrů se využívá několika tisíc m 3 štěpící kapaliny. Pro štěpení vrtu v několika intervalech nebo navazujících sekcích, lze uvažovat s použitím m 3 štěpící kapaliny. Tato množství, pro která lze užít i povrchové nebo technické vody, nejsou nijak obrovská ve srovnání s jiným využíváním vody. Pokud můžeme předpokládat, že v průměrném bytě nebo domku potřebujeme měsíčně 10 m 3 pitné vody, tak to je ročně 120 m 3 a tudíž objem kapaliny pro štěpení jednoho vrtu představuje roční spotřebu 100 průměrných domácností, což můžou být také dva velké bytové domy. Pokud si představíme, kolik chemických látek vypustí taková domácnost do kanalizace ať již z automatických praček, myček, sprch nebo bazénů, tak není množství aditiv v štěpících kapalinách nikterak neobvyklé. A jak již bylo zmíněno, tak část kapalin, které se vrátí z vrtu po štěpení lze opětovně recyklovat.

14 Závěrem Dnes nikdo neví, zda na území České republiky existují břidlice, které budou schopny produkovat plyn. Někdo musí provést relativně nákladný a rizikový průzkum. Jak víme, na východní a jižní Moravě se vyskytuje ropa a zemní plyn. Takže tu musí být také zdrojové horniny. Zda jsou však v dosažitelných hloubkách a natolik křehké, aby se daly rozpukat a plyn těžit, a jestli je obsah plynu dostatečný, to může prokázat jen geologický průzkum. Rozhodně by mělo být zjištěno, zda u nás takové zdroje jsou. Až podle toho, kolik by pak taková těžba stála a jaké by měla dopady na životní prostředí, by bylo možno rozhodnout, kdy, kde a za jakých podmínek by se mohla realizovat. V Americe přinesla těžba z těchto nekonvenčních zdrojů pokles ceny plynu téměř o polovinu. Pokud v Evropě ceny energií porostou, bude těžba z břidlic jistě v budoucnu nutnou alternativou. Evropský problém spočívá v tom, že zde nepracuje mnoho společností, které umí hydraulické štěpení provést správně. Proto jsou tyto operace velmi drahé. Pokud by se ukázalo, že břidlice mohou být dobrým zdrojem plynu, jistě by tak, jako v Americe, vznikla řada podobných firem a konkurenční tlak by stlačil ceny dolů. Dalším problémem v Evropě je vysoká hustota osídlení. Nejsou zde pustiny ani polopouště a Evropané si také chrání přírodní území. Přesto tu lze najít dost míst pro realizaci vrtů, kde příroda i život lidí nebudou příliš ovlivněny.

15 Použitá literatura - Ďurica D., Müller, P., Krčál, T., Doubravský, R., Hemza, P., Němec, J. & Osner, Z. (2006): Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve. ČGS. Praha. - Dvořáková, V. (2011) Nekonvenční zemní plyn z břidlic (NZPB). Potenciální uásoby a technologie jeho těžby. ČGS. Brno. - Geotermální energie (2012). Ministerstvo životního prostředí. Dostupné online ( ): - Gilleland. K. (2011) Hydraulic Fracturing. Game-changing advances in stimulation and production technology are improving well economics. E&P. Dostupné online ( ): g_well_economics.ashx - Mader, D. (1989): Hydraulic Proppant Fracturing and Gravel Packing. Elsevier. New York. - Montgomery, C. T. & Smith, M. B. (2010): Hydraulic fracturing. History of an enduring technology. JPT. Dostupné online ( ): - U. S. Environmental Protection Agency (2011): Plan to Study the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resource EPA - Washington, D.C.

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML), st. skupina 23 Jaroslava Široká, Tomáš Tóth pracovní skupina 3 Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu

Více

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn ropa a plyn HydRaulické frakování změna klimatu Voda těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový

Více

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Autoři: Ing. Miroslav Hadinec, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová Shary a.s. pro účely projektu FI-IM5/146 OBSAH Úvod... 4 Využití odpadů cesta udržitelného

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, rozhodnutí vlády ze dne 21.července 1999, kterým ministři jednoznačně

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM ÚNOR 2009 Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Matematické modelování biodegradačních procesů

Matematické modelování biodegradačních procesů MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Matematické modelování biodegradačních procesů Bc. Jiří Kalina DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více