Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08"

Transkript

1 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

2

3 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje nebo rozvádûãe pouze v uzavfien ch prostorách vhodn ch pro provoz elektrick ch zafiízení. Zajistûte, aby instalace, obsluha a údrïba byly provádûny pouze kvalifikovan mi pracovníky oboru elektro. DodrÏujte v plném rozsahu právnû uznávané normy (âsn (IEC)) a místní pfiipojovací podmínky rozvodn ch podnikû, jakoï i pfiíslu né bezpeãnostní pfiedpisy odborn ch sdruïení nebo srovnateln ch organizací. Postupujte podle pfiíslu n ch informací v návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu pfii v ech ãinnostech t kajících se spínacích pfiístrojû a rozvádûãû. Pozor nebezpeãí! Vûnujte zvlá tní pozornost poznámkám o nebezpeãí v návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu oznaãen m tímto v straïn m symbolem. Nepfiekraãujte bûhem normálního provozu spínacího pfiístroje nebo rozvádûãe zatíïení uvedená v technick ch údajích specifikace. Zajistûte, aby byl návod pro montáï, obsluhu a údrïbu k dispozici v em osobám, které se zab vají montáïí, obsluhou a údrïbou. Personál uïivatele je povinen postupovat odpovûdnû ve v ech pfiípadech t kajících se bezpeãnosti pfii práci a správné manipulace. V STRAHA iìte se vïdy podle uznávan ch pravidel technické praxe a postupujte podle návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu! Nebezpeãné napûtí mûïe zpûsobit úraz elektrick m proudem a popáleniny. Pfied zahájením práce jakéhokoliv druhu toto zafiízení bezpodmíneãnû odpojit a uzemnit. JestliÏe máte jakékoliv dal í otázky k tomuto návodu pro obsluhu, pracovníci na ich poboãek Vám rádi poskytnou poïadované informace.

4 Obsah Strana 1 Všeobecně Dobrovoln závazek V eobecnû o fluoridu síry (SF 6 ) 5 2 Provoz Technické údaje Systém izolaãního plynu 8 3 Servis izolačního plynu V eobecné pokyny Kvalita a zpûsob dodání izolaãního plynu Pokyny pro pouïití Opatfiení bezpeãnosti práce Zkou ení izolaãního plynu Doplnûní izolaãního plynu Vyãerpání izolaãního plynu Naplnûní izolaãním plynem Materiál vysou ecího prostfiedku Manipulace s pouïit m izolaãním plynem 16 a pouïit mi vysou ecími prostfiedky Pro tento v tisk si vyhrazujeme ve kerá práva. Nedovolené pouïití, jako zejména rozmnoïování a pfiedání tfietí stranû - i ve formû v ÀatkÛ - není dovoleno. Údaje a zobrazení jsou nezávazné. Zmûny vyhrazeny. 4

5 1 V eobecnû Rozhodli jste se pro plynem izolovan rozvádûã od ABB. ada ZX je známá jsou kombinaãní flexibilitou jakoï i vysokou spolehlivostí a pouïitelností. Tento návod, zvlá tû zamûfien na oblast izolaãního plynu, platí jako doplnûk základních návodû pro montáï, obsluhu a údrïbu: Plynem izolované rozvádûãe typu ZX0. Provedení s jedním systémem pfiípojnic do 24 kv a 25 ka Plynem izolované rozvádûãe typu ZX1.2. Provedení s jedním systémem pfiípojnic do 40,5 kv a 31,5 ka Plynem izolované rozvádûãe typu ZX2. Provedení s jedním systémem pfiípojnic a se dvûma systémy pfiípojnic do 40,5 kv a 40 ka Fluorid síry (SF 6 ) je pouïit jako izolaãní plyn ve v ech skfiíních. Rozdûlením spínacích pfiístrojû na komponenty nevyïadující údrïbu v prostoru izolaãního plynu a na pfiístupné komponenty pohonû s mal mi nároky na údrïbu splàují rozvádûãe poïadavky pro hermeticky uzavfiené tlakové systémy podle âsn EN (IEC ). Izolaãní plyn chrání mimo to v echny aktivní elektrické ãásti umístûné ve vysokonapûèové prostoru trvale pfied nepfiízniv mi vlivy prostfiedí. Tlak izolaãního plynu v plynov ch prostorech je kontrolován teplotnû kompenzovan mi tlakov mi senzory: Signalizace pûsobí, kdyï tlak izolaãního plynu poklesne pod hladinu pro v straïné hlá ení pro izolaci. elektrické spojení tlakového senzoru k signalizaãní jednotce je pfieru eno. Senzor je vadn. Pro signalizaci se pouïívá dioda LED na displeji multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus nebo samostatná signálka. Volitelnû se mûïe realizovat omezení I th pfies rozpínací kontakt horní prahové hodnoty tlakového senzoru. V pfiípadû vnitfiního obloukového zkratu v kombinaci s dostateãnû velk m primárním proudem mohou b t urãené vypínaãe rychle vypnuty ovládáním z multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus. Pfii pfietlaku vût ím neï je hodnota zapûsobení odlehãení tlaku se otevfiou zafiízení pro odlehãení tlaku. Informace o systémech odlehãení tlaku typick ch pro rozvádûãe (odlehãení tlaku pfies kanál odlehãení tlaku nebo absorbér) jsou uvedeny v návodech pro montáï, obsluhu a údrïbu citovan ch v e. 1.1 Dobrovolný závazek V dobrovolné dohodû o elektrickém zafiízení >1 kv obsahujícím SF 6 ve Spolkové republice Nûmecko se ABB AG Nûmecko zavázalo spoleãnû s ostatními v robci a provozovateli pfies sdruïení VK, ZVEI a VDN, která zastupují v Nûmecku energetiku, zabránit v co nejvût í mífie emisím SF 6. Jedná se pfiitom o trvalou koncepci zahrnující odpovûdnou manipulaci se zafiízeními obsahujícími SF 6 pfii vyfiazení z provozu jakoï i celkov proces vracení, recyklace a opûtného pouïití. Podrobnosti jsou uvedeny v publikovaném dobrovolném závazku na nebo nás mûïete pfiímo kontaktovat. Úsilí prûmyslu spoãívá na zachování uzavfieného cyklu Ïivotnosti. VyuÏití jednotliv ch komponentû elektrick ch zafiízení etrnû k Ïivotnímu prostfiedí jakoï i opûtné pouïití hexafluoridu síry (SF 6 ), které je v normálním pfiípadû moïné bez jakékoliv úpravy, má zvlá tní v znam. V echny podniky zaãlenûné do procesu cyklu Ïivotnosti musí proto splnit pfiíslu n dobrovoln závazek. Zpût získan plyn SF 6 se zpravidla buì pfiímo opût pouïije na místû nebo se vrací v uzavfieném systému pro opûtné pouïití v robci. 1.2 Všeobecně o hexafluoridu síry (SF 6 ) SF 6 je nejedovat, neteãn izolaãní plyn s vysokou elektrickou pevností a tepelnou stabilitou. Jeho neobvyklé elektrické a tepelné vlastnosti umoïnily konstrukci nov ch v konnûj ích rozvádûãû. Zmûna tradiãní izolace na nehofilav, chemicky neteãn a nejedovat tûïk plyn hexafluorid síry vedla k v znamn m úsporám prostoru a materiálu, jakoï i vût í bezpeãnosti zafiízení. Rozvádûãe izolované fluoridem síry se prosazují hlavnû tam, kde je z dûvodu místa poïadována kompaktní konstrukce. S ohledem na jejich necitlivost na zneãi tûní atmosféry jsou zapouzdfiená zafiízení s plynem SF 6 pouïívána také v chemickém prûmyslu, v pou tních oblastech a v pobfieïních lokalitách. 5

6 2 Provoz Plynové prostory patfií do kategorie hermeticky uzavfien ch tlakov ch systémû podle âsn EN (IEC ). ãl Doplnûní izolaãního plynu není nutné bûhem oãekávané Ïivotnosti zafiízení. Za normálních provozních podmínek není kontrola izolaãního plynu nutná. Izolaãní plyn nevyïaduje údrïbu. 6

7 2.1 Technické údaje Jmenovité napûtí kv Izolaãní plyn 1) SF 6 SF 6 SF 6 Rosn bod provozní hodnota C 5 C 2) 5 C 5 C Jmenovitá mûrná hmotnost izolaãního g/dm plynu vztaïená na jmenovitém plnící tlak pro izolaci Minimální plnící tlak pro izolaci (p me ) 3) kpa 4) 100 5) Hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci (p ae ) 3) kpa Jmenovit plnící tlak pro izolaci (p re ) 3) kpa Minimální plnící tlak pro spínání (p mm ) 3) 6) kpa 120 Jmenovit plnící tlak pro spínání (p sw ) 3) 6) kpa 130 Tlak zapûsobení odlehãení tlaku (p abs ) kpa 220 aï aï aï 225 Spínací body senzoru hmotnosti (= teplotnû kompenzovaného tlakového senzoru) 7) Spodní prahová hodnota 3) (= hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci) kpa Horní prahová hodnota 3) kpa pro optimální rychlé odpojení 1) Izolaãní plyn: SF 6 = fluorid síry 2) 25 C pro rozvádûãe typu ZX0 bez napájecího napûtí 3) Uvedené tlaky jsou absolutní tlaky pfii 20 C 4) 100 kpa = 1 bar Plynové náplnû pro skfiíà: 5) Dvojité skfiínû v vodû ZX1.2 a dvojité skfiínû v vodû ZX2: 110 kpa pfii jmenovitém zku ebním napûtí pfii atmosférickém impulsu 125 kv 6) Platné jen pro skfiínû odpínaãe ZX0 7) Rozvádûãe ZX0 bez napájecího napûtí jsou vybaveny manometry bez kontaktû Typ rozvádûãe ZX0 ZX1.2 ZX2 Oddíl vypínaãe mal Oddíl vypínaãe velk ífika skfiínû mm x 400 1) x 400 1) Modul skfiínû l Oddíl vypínaãe l 2 x x Oddíl vypínaãe, l hloubka 1300 mm Oddíl vypínaãe, l hloubka 1500 mm Oddíl vypínaãe, l hloubka 1800 mm Prostor pfiípojnic I l Prostor pfiípojnic II l ) Dvojitá skfiíà v vodû 7

8 2.2 Systém izolačního plynu Skfiínû ZX0 (obr.1): Bloková konstrukce Nûkolik skfiíní tvofií spoleãn plynov prostor. AÏ 6 skfiíní tvofií blok. KaÏd blok má jen jeden plnící ventil a jeden tlakov senzor nebo manometr. Konstrukce jednotliv ch skfiíní Ve skfiíních s oddûlením jednotliv ch skfiíní má kaïdá skfiíà jeden plnící ventil a jeden tlakov senzor. Plynové prostory sousedních skfiíní nejsou propojeny. Skfiínû ZX1.2 (obr. 2) Oddíl vypínaãe (1.0) a oddíl pfiípojnic (obr. 2) tvofií oddûlené plynové prostory a jsou plnûny a monitorovány vlastními plnícími ventily a tlakov mi senzory. Plynové prostory jednotliv ch, vedle sebe uspofiádan ch skfiíní nejsou mezi sebou propojeny. Skfiínû ZX2 (obr. 3) Oddíl vypínaãe (5) a oba oddíly pfiípojnic (5.1) tvofií oddûlené plynové prostory a jsou plnûny a monitorovány vlastními plnícími ventily a tlakov mi senzory (obr. 3). Plynové prostory jednotliv ch, vedle sebe uspofiádan ch skfiíní nejsou mezi sebou propojeny. Pro vázání zbytkové vlhkosti jsou plynové prostory vybaveny sáãky s vysou ecím prostfiedkem, které jsou upevnûny kabelov mi sponami. Pfiesné mnoïství sáãkû s vysou ecím prostfiedkem je uvedeno v tabulce oddílu a) Skříň vypínače pro proudy vývodu 630/800 A b) Skříň vypínače pro proud vývodu 1250 A Obr. 1: Příklady provedení skříní ZX0 1 Pfiístrojová skfiíà 2 Multifunkãní ochranná a fiídicí jednotka REF542plus 3 Mûfiící zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému 4 Pohon tfiípolohového spínaãe 5 Pohon vypínaãe 6 Pfiípojka kabelu 7 PrÛvlekov proudov transformátor 8 Oddíl pfiipojení kabelû 9 DrÏák kabelû 10 VysokonapûÈov kabel 11 Prostor odlehãení tlaku 12 Membrána odlehãení tlaku 13 Vnûj í kuïel 14 Oddíl vypínaãe (modul skfiínû) 15 Vypínaã 16 Tfiípolohov spínaã UX0-MT 17 Pfiípojnice 60 Tfiípolohov spínaã UX0-ST 61 Pohon tfiípolohového spínaãe UX0-ST 62 NapûÈov transformátor 63 Odpojovací zafiízení pro napûèové transformátory (volitelnû) 70 Tlakov senzor 71 Plnící ventil Izolaãní plyn 8

9 Obr. 2: Skříň typu ZX1, základní konstrukce Poznámka ke dvojité skříni vývodů ZX1.2: SkfiíÀ sestává ze 3 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 1 oddíl pfiípojnic) Oddíl vypínaãe 1.1 Vypínaã 1.2 Pohon vypínaãe 1.3 Membrána odlehãení tlaku, oddíl vypínaãe, nahofie 1.4 Zku ební zásuvka 1.5 Slepá kabelová pfiípojka 1.6 Mûfiící zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému 1.7 Kabelov v vod 1.8 Tlakov senzor pro oddíl vypínaãe 1.11 Sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro oddíl vypínaãe 1.12 PrÛchodka oddíl vypínaãe/pfiípojnic 1.14 Plnící ventil pro oddíl vypínaãe 1.15 Svodiã plasmy 2.0 Oddíl pfiípojnice 2.1 Tfiípolohov spínaã 2.2 Pohon tfiípolohového spínaãe 2.3 Tlakov senzor pro oddíl pfiípojnic 2.4 Pfiípojnice 2.5 Propojení pfiípojnic, zásuvné 2.11 Membrána odlehãení tlaku, oddíl pfiípojnic dole 2.12 Sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro oddíl pfiípojnic 2.24 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnic 3.0 Oddíl pfiipojení kabelû 3.1 Hlavní uzemàovací pfiípojnice 3.2 Propojovací spojka mezi skfiínûmi pro uzemàovací pfiípojnici 3.4 Kabelová pfiípojka 3.6 PrÛchod odlehãení tlaku, dole 4.0 Pfiístrojová skfiíà 4.1 Centrální jednotka multifunkãní ochranná a fiídicí jednotky REF542plus 4.2 Ovládací jednotka multifunkãní ochranné a fiídicí jednotky REF542plus 5.3 Proudov transformátor Izolaãní plyn Obr. 3: Skříň typu ZX2, základní konstrukce Oddíl vypínaãe 1.1 Vypínaã 1.2 Pohon vypínaãe 1.3 Membrána odlehãení tlaku oddíl vypínaãe 1.4 Zku ební zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému Poznámka ke dvojité skříni vývodů ZX2: Provedení s jedním systémem pfiípojnic sestává ze 3 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 1 oddíl pfiípojnic) Kabelov v vod 1.6 Tlakov senzor pro oddíl vypínaãe 1.7 PrÛchod odlehãení tlaku oddíl pfiípojnice 1.9 PrÛchodka, oddíl vypínaãe/pfiípojnice 1.10 Plnící ventil pro oddíl vypínaãe 2.0 Oddíl pfiípojnice I 2.1 Oddíl pfiípojnice II 2.2 Tfiípolohov spínaã 2.3 Pohon tfiípolohového spínaãe 2.4 Odpojovaã 2.5 Pohon odpojovaãe 2.6 Tlakov senzor oddíl pfiípojnice I 2.7 Tlakov senzor oddíl pfiípojnice II 2.8 Pfiípojnice 2.10 Vodiã odboãky 2.11 Membrána odlehãení tlaku oddíl pfiípojnice 2.56 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnice I 2.57 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnice II 3.0 Oddíl pfiipojení kabelû 3.1 Hlavní uzemàovací pfiípojnice 3.3 Upevnûní kabelû 3.4 Kabelová pfiípojka 3.6 PrÛchod odlehãení tlaku oddíl vypínaãe 3.7 VysokonapûÈov kabel 3.10 Kabelová svûrka 4.0 Pfiístrojová skfiíà 4.1 Centrální jednotka multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus 4.2 Ovládací jednotka multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus 4.3 Dvefie pfiístrojové skfiínû 5.0 Blokov proudov transformátor nebo senzor 5.2 Proudov transformátor Izolaãní plyn Provedení se dvûma systémy pfiípojnic sestává ze 4 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 2 oddíly pfiípojnic). 9

10 3 Servis izolaãního plynu (obr. 1 aï 6) 3.1 Všeobecné pokyny V souvislosti s praktick m servisem plynu platí v zásadû následující jednotlivé pokyny: Pfii provádûní údrïbáfisk ch prací vïdy plnû dodrïovat pfiíslu né bezpeãnostní pfiedpisy. Pro práce v plynov ch prostorech se doporuãuje pfiizvání pracovníkû servisu ABB! SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. V mûna izolaãního plynu v rozvádûãi není za normálních okolností zapotfiebí, protoïe izolaãní plyn nepodléhá stárnutí. Jako technické pomocné zafiízení pro plnûní a doplnûní je zapotfiebí plnící vozík. Pro vakuování pfied plnûním plynu je zapotfiebí dvoustupàová v vûva, v kon v vûvy 6m 3 /h. Plynové hadice servisních jednotek chránit bezpodmíneãnû pfied vlhkostí. V zásadû pouïívat jen hadicové armatury se zpûtn m ventilem, aby se zabránilo vnikání vlhkosti do hadice. Hadicové armatury je nutno po pouïití uzavfiít ãepiãkami. Pfii práci v otevfien ch plynov ch prostorech bez plynu bezpodmíneãnû omezit ãasovû pfiístup okolního vzduchu s jeho pfiirozen m obsahem vlhkosti. Otevfiené plynové prostory pfii nevyhnuteln ch del ích pracovních pfiestávkách vybavit pfiechodnû sáãky s vysou ecí prostfiedkem a uzavfiít (napfi. folií) alespoà provizornû. Obzvlá tû souãásti z plastû musí b t chránûny pfied pfiístupem vlhkosti. Pfii manipulaci s SF 6 zabránit unikání plynu do rozvodny, také aby se zabránilo chybn m mûfiením pfii kontrole tûsnosti. Pfii v skytu netûsnosti dobfie vûtrat. Pfii pouïití SF 6 jako izolaãního plynu zabránit bezpodmíneãnû nahromadûní plynu v níïe poloïen ch prostorách (napfi. kabelov kanál/ kabelové patro) a pfii zji tûní bez odkladu takov plyn odstranit. 3.2 Kvalita a způsob dodání izolačního plynu PoÏadavky na kvalitu a pfiejímku nového plynu SF 6 jsou uvedeny v âsn EN (IEC 60376). Pod pojmem pouïité SF6 se rozumí kaïd plyn, kter byl jiï pouïit v rozvádûãi v normálním provozu. Ke kaïdé dodávce je pfiiloïeno zku ební osvûdãení a kaïdá láhev je opatfiena na hlavici láhve symbolem SF 6 a nápisem Hexafluorid síry, jakoï i bûïn m ãíslem, datem dodání a údaji o hmotnosti vlastní láhve a plnící hmotnosti. Systém izolaãního plynu: Hexafluorid síry (SF 6 ) ZpÛsob dodání: Kapaln plyn v ocelov ch lahvích Ident.č. (označení pro objednávku) GCE P0102 Dbát na pfiíslu n ABB návod na pouïití BA 1004, list 1 aï 3 s ohledem na bezpeãnost práce! Ident.č. (označení pro objednávku) GCEA901004P0102 Poznámka: JestliÏe není moïno vylouãit pfii skladování plynov ch lahví SF6 a také pfii jejich pfiepravû nebo pfiechodném uloïení ve venkovním prostfiedí pfii vystavení sluneãnímu záfiení extrémní teploty 50 C, tak je nutno poïadovat sníïen plnící faktor 0,75 kg/l obsahu láhve! 3.3 Pokyny pro použití Fluorid síry pouïit jako izolaãní plyn je moïno povaïovat i po relativnû dlouhé dobû pouïití za plnohodnotn. PÛsobením oblouku pfii poru e se izolaãní plyn rozkládá vlivem vysoké teploty v oblouku na své sloïky. Ochlazením vytvofií tyto sloïky ve velké mífie opût pûvodní slouãeniny. V pfiípadû hexafluoridu sírového se v ak také tvofií s odpafien m kontaktním materiálem kovové fluoridy, rûzné plynné slouãeniny fluoridu síry, jakoï ji chemicky kysele reagující slouãeniny. Tento velmi mal podíl plynn ch produktû rozkladu je ve velké mífie pohlcen filtraãním materiálem umístûn m v plynov ch prostorech. Tyto kovové fluoridy se rozptylují jako tenká vrstva prachu v plynov ch prostorech a prûchodech odlehãení tlaku. V suchém stavu nejsou kovové fluoridy elektricky vodivé. Tuto usazeninu pevn ch produktû reakce je moïno lehce odstranit. Aby se zabránilo zdravotnímu po kození obsluhy moïn m poleptáním, musí se vïdy odstranit tato usazenina v prûchodu pro odlehãení tlaku such m hadrem a nebo schválen m prûmyslov m vysavaãem. Dbát na pfiíslu né pfiedpisy bezpeãnosti práce a provozní návody. ZpÛsob manipulace a zkou ky stavu pouïitého SF 6 uvádí âsn EN (IEC 60480). Láhve s plynem nutno uloïit v suchém a ãistém prostfiedí, chránûné pfied sluneãním záfiením pfii teplotû 50 C. 10

11 3.4 Opatření bezpečnosti práce Pro pracovníky provádûjící montáï, obsluhu a údrïbu je nutno dát k dispozici následující dûleïité informace. Izolační plyn SF 6 Vyvěsit v rozvodně návod SF 6! U kaïdého rozvádûãe, ve kterém je pouïit SF6, je nutno vyvûsit na zfietelnû viditelném místû dodateãné instrukce pro manipulaci s SF 6 vydané místními úfiady pro oblast provozovatele. Dále je nutno postupovat pfiesnû podle ABB návodu BA 1004 list 1 aï 3 o manipulaci s SF 6. Je nutno vystavit pracovní pfiíkaz ve smyslu pracovního pfiíkazu pro pracovníky ABB (viz pfiíloha 1). Pfii manipulaci s SF 6 brát bezpodmíneãnû zfietel na: Nebezpečí udušení při nahromadění plynu SF 6 v níže položených prostorách! Nov SF 6 je bezbarv a bez zápachu, nemûïe b t lidmi pfiímo vnímán. Na základû jeho vût í mûrné hmotnosti ve srovnání se vzduchem je jeho pfiechodné nahromadûní v kanálech a níïe poloïen ch prostorách moïné, takïe zde existuje nebezpeãí udu ení, pokud tyto prostory nejsou dostateãnû vûtrány. Pfii dostateãném zfiedûní se vzduchem mûïe b t SF 6, pokud je známo, Ïe vyhovuje poïadavkû nejedovatosti, v ak vdechován. Hodnota MAK 1) pro SF 6 ãiní ve Spolkové republice Nûmecko 1000 ppm nebo 6000 mg/m 3. Pfii manipulaci s láhvemi SF 6 je nutno nosit ochranné koïené rukavice a ochranné br le. Nebezpečí poleptání při styku s produkty rozkladu SF 6 po vnitřním obloukovém zkratu v rozváděči! Plynné produkty rozkladu SF 6 není moïno pfii velmi malé koncentraci zrakem prakticky zjistit. Je v ak moïno je zjistit podle pronikavého, nepfiíjemného zápachu. Plynné produkty rozkladu SF 6 mohou vyvolat podráïdûní v oblasti nosu, úst a oãí. Tomuto podráïdûní lze v ak zabránit pouïitím d chacích pfiístrojû ( podle ABB návodu BA 1004 list 1 aï 3). JestliÏe se pouïijí d chací pfiístroje bez úplné masky, tak je nutno nosit dodateãnû plynotûsné ochranné br le. Mimoto by se mûlo zabránit pfii údrïbáfisk ch a revizních pracích styku nechránûné kûïe s produkty rozkladu, protoïe tyto ve spojení s vlhkostí vzduchu reagují kysele. Pro zabránûní podráïdûní kûïe na rukou, je nutno nosit gumové rukavice. Hodnoty MAK není moïno uvést, protoïe se jedná o smûs kodliv ch látek. Výstraha! Pfii styku kûïe s produkty rozkladu ihned om t zasaïené místo velk m mnoïstvím vody a fiádnû um t m dlem (neutralizaãní úãinek). JestliÏe se prach dostane do oãí, okamïitû vypláchnout vodou a 10 % roztokem uhliãitanu sodného a potom ihned nav tívit lékafie! 1) MAK: Maximální koncentrace na pracovi ti 11

12 3.5 Zkouška izolačního plynu ProtoÏe jsou rozvádûãe ZX naplnûny na jmenovit tlak s SF 6 ve v robním podniku a protoïe se s ohledem a zásuvnou techniku pfiípojnic neprovádí na místû instalace Ïádné práce s plynem, není nutná kontrola rosného bodu po montáïi na místû instalace. JestliÏe se v ak bûhem montáïe na místû instalace provádí práce s plynem, tak se mûïe zkou ka izolaãního plynu provést následovnû: Na plnící ventil (40) jednotliv ch plynov ch prostorû pfiipojit mûfiiã rosného bodu. Zkou ka vlhkosti provádûná podle âsn EN (IEC 60480) nesmí prokázat, v souvislosti s pracovními podmínkami zafiízeních vnitfiního provedení, Ïádn provozní rosn bod 5 C. Minimální hodnota pro vytvofiení pracovní pfiipravenosti po mimofiádn ch opravách by mûla pro jistotu ãinit 15 C 1). Dále uvedená tabulka uvádí závislost mezi rosn m bodem a obsahem vody. Poznámky: Kontrola podílu produktû rozkladu (mûfieno jako SO 2 ) v SF 6 je moïná. Pro tento úãel je nutno pfiipojit na plnící ventil pfiíslu ného plynového prostoru zku ební ãerpadlo plynu. Pro mûfiení rosného bodu pfii normálním tlaku je nutno dbát na korekãní tabulku návodu na obsluhu mûfiícího pfiístroje rosného bodu. Podíl vzduchu v izolaãním plynu SF 6 nemá ãinit s dielektrick ch dûvodû více neï 5 objem. %. Mûfiení a zkou ky podle âsn EN (IEC 60480). Po skonãení zkou ek namontujte na plnící ventily (40) ochranné kryty (40.1). Rosn bod Obsah vody 2) C p abs /100 kpa ppm V ppm V ppm V ppm V ) V rozvádûãû ZX0 bez pomocného napûtí pfii teplotû okolního vzduchu 25 C jsou zapotfiebí pfiíslu nû niï í hodnoty rosného bodu (provozní rosn bod < -25 C a po opravách pro jistotu < -35 C) 2) ppm v = Objemov podíl v ppm ppm = âástic na milion 12

13 3.6 Doplnění izolačního plynu (obr. 4 a 5) Plynové prostory patfií do kategorie hermeticky uzavfien ch tlakov ch systémû podle âsn EN (IEC ) ãl Doplnûní izolaãního plynu není bûhem oãekávané Ïivotnosti zafiízení nutné. Pro pfiípadnou leteckou dopravu skfiíní jsou dodávány plynové prostoru se sníïen m tlakem SF 6. V takovém pfiípadû je nutno, jak je následnû popsáno, doplnit tlak pfied montáïí skfiíní na jmenovit plnící tlak (ãl. 2.1). Postup k případě signálu úniku plynu: Zaznamenejte dobu signalizace úniku plynu Poznámka: Nejdfiíve vyjasnit pfiíãinu signalizace úniku plynu. Signalizace úniku plynu mûïe b t také zpûsobena vadn m elektrick m spojem v sekundárním obvodû. Pro doplnûní pouïijte plnící ventil (40) pfiíslu ného plynového prostoru. Obr. 5b ukazuje plnící ventil (40) kompletní s na roubovan m ochrann m krytem (40.1). Od roubujte ochrann kryt (40.1) z plnícího ventilu (40). UpevÀovací lanko ( 42) zabrání ztrátû ochranného krytu. Pro pfiipojení tlakové hadice z plnící vozíku je zapotfiebí spojka (43). Pfiipojte plnicí hadici ke spojce (43) s pouïitím pfiesuvné matice M 20 x 1,5. MÛÏe se pouïít hadicová souprava DILO nebo jiná vhodná souprava se závitem M 20 x 1,5. Adaptér (44) je zapotfiebí jen, jestliïe není k dispozici pfiipojení hadice (47) se závitem M 20 x 1,5. Toto se má vyjasnit pfiedem. JestliÏe není plnící ventil (40) zakryt, nestlaãujte kolík ventilu (45), protoïe by to zpûsobilo ztrátu plynu. Nyní nasuàte na plnící ventil (40) spojku (43) krátk m vytaïením pojistného krouïku (43.1). Napou tûní izolaãního plynu provádûjte podle provozního návodu pouïitého servisního zafiízení. Potfiebn plnící tlak odpovídá jmenovitému plnícímu tlaku pro izolaci. Kontrolujte narûstající tlak pfii doplnûní. Kontrolu provádût vïdy po pfiechodném pfieru ení pfiívodu plynu, v opaãném pfiípadû se musí poãítat vzhledem k dynamickému tlaku v potrubí z chybnou indikací. Demontujte plnící hadici. Jako pfii nasunutí vytáhnûte krátce pojistn krouïek (43.1) a vysuàte spojku (43) z ventilu. Potom opût namontujte ochrann kryt (40.1) na otevfien plnící ventil (40). Pfii pfiekroãení hladiny pro v straïné hlá ení pro izolaci pfii doplàování musí signál zmizet. JestliÏe se to nestane, je vadn tlakov senzor a musí se vymûnit. JestliÏe se objeví signalizace o úniku plynu znovu, je nutno dohodnout, pfii udání ãasového intervalu od úspû ného opûtného doplnûní plynového prostoru po signalizaci, dal í opatfiení s pracovníky servisu ABB. 3.7 Vyčerpání izolačního plynu Nutnost vyãerpání izolaãního plynu se vyskytuje pfii opravách v plynov ch prostorech. Od roubujte ochrann kryt pfiíslu ného plnícího ventilu (40). Pfiipojte hadici servisního jednotky na plnící ventil (40) pfiíslu ného plynového prostoru. Vyãerpejte náplà plynu s pouïitím servisního systému a upravte a skladujte, jak je to nutné. Dbejte na provozní návod v robce plynového servisního systému. Poznámka: SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. 13

14 3.8 Naplnění izolačním plynem (obr. 4 a 5) Nutnost nového naplnûní jednotliv ch plynov ch prostorû izolaãním plynem se vyskytuje po opravách. Od roubujte ochrann kryt pfiíslu ného plnícího ventilu (40). Naplnûní izolaãním plynem pfiedchází vakuování pfiíslu ného plynového prostoru. Pfiipojte hadicí dvoustupàovou v vûvu s v konem v vûvy 6m 3 /h. Viz provozní návod v vûvy. Na pfiívodních a v vodních potrubích pouïijte pokud moïno stejnû dlouhé a s ohledem na techniku proudûní stejné hadice. Plynov prostor vakuovat aï na tlak 1 kpa (= 10 mbar). Následnû ãerpat je tû 30 minut a v vûvu potom uzavfiít. Plnění plynem: Pfiipojte plnící vozík pomocí plnící hadice na pfiíslu n plnící ventil (40) plnûného plynového prostoru v pfiíslu né skfiíni. Napou tûní SF 6 provádûjte podle provozního návodu pouïitého servisní jednotky. Plnící tlak odpovídá jmenovitému plnícímu tlaku pro izolaci. Demontujte plnící hadici a na roubujte ochrann kryt na plnící ventil (40). Kontrolujte peãlivû tûsnost plynového prostoru detektorem plynu: Detektor plynu by mûl b t vybaven sacím nástavcem a musí mít minimální citlivost 10-4 Pa x l/s. Nepfiekraãujte pfii kontrole prohledávací rychlost 1-2 cm/s. Potfiebná mûfiení tlaku provádût jen pfii pfiechodnû uzavfien ch ventilech, v opaãném pfiípadû bude chybnû mûfiena z dûvodu sacího úãinku systému potrubí pfiíli pfiíznivá hodnota. Vakuování na tlak 1 kpa (= 10 mbar) staãí, aby byla zachována, pfii pfiedcházející omezené dobû otevfiení plynového prostoru a vloïení pfiimûfieného mnoïství plnû úãinného vysou ecího materiálu, dostateãná nízká úroveà vlhkosti náplnû izolaãního plynu. 14

15 3.9 Vysoušecí prostředky Pro vázání zbytkové vlhkosti obsahují plynové prostory sáãky s vysou ecím prostfiedkem. Jako vysou ecí/filtraãní materiál se pouïívá v plynov ch prostorech molekulové síto (naïloutlé/ bílé s velikostí zrn 1,5 aï 3 mm). Velká pórovitost propûjãuje tomuto materiálu velkou absorpãní schopnost s ohledem na vlhkost a produkty rozkladu. Pfii práci v otevfien ch plynov ch prostorech je nutno pfiíslu né sáãky s vysou ecím prostfiedkem vïdy vymûnit. Jinak není v mûna sáãkû s vysou ecím prostfiedkem v normálním provozu rozvádûãe nutná. Potfiebné mnoïství sáãkû s vysou ecím prostfiedkem je uvedeno v tabulce dále. Je nutno zajistit, aby byly vloïeny nové sáãky vïdy teprve potom, aï jsou provedeny v echny ostatní poïadované práce. Bezprostfiednû po vloïení nov ch sáãkû s vysou ecím prostfiedkem se musí plynov prostor uzavfiít, vakuovat a opût naplnit izolaãním plynem. Pfiitom je nutno pouïít následující postup: Ochrann sáãek obsahující vysou ecí prostfiedek otevfiít teprve bezprostfiednû pfied pouïitím. Sledovat pfiitom barvu indikátorû. Poãet sáãkû s vysou ecím prostfiedkem: Poznámka: Sáãky s vysou ecím prostfiedkem jsou zavafieny z dûvodu ochrany pfied pûsobením vlhkosti aï do pouïití do obalu z PE. Papírov indikátor zavafien do ochranného sáãku slouïí k indikaci vlhkosti. Pfiitom platí: Zbarvení modré: Obsah sáãku s vysou ecím prostfiedkem je such a pouïiteln. Zbarvení rûïové: Obsah sáãku s vysou ecím prostfiedkem vlhk a není pouïiteln. Jen kdyï je indikátor vlhkosti such (modré zbarvení): Otevfiít sáãek z PE, vyjmout sáãek s vysou ecím prostfiedkem a bez odkladu vloïit do plynového prostoru. Plynov prostor po vloïení nov ch sáãkû s vysou ecím prostfiedkem potom ihned uzavfiít, vakuovat a opût naplnit izolaãním plynem (postupovat také podle návodu na montáï, obsluhu a údrïbu celkové skfiínû). Pfii manipulaci, zvlá tû s pouïit mi sáãky s vysou ecím prostfiedkem a v prostorách kde se vyskytují produkty rozkladu, je nutno bezpodmíneãnû dbát na opatfiení bezpeãnosti práce podle oddílu 6. Materiál vysoušecího prostředku: Sáãek s vysou ecím prostfiedkem (55x515mm) Hmotnost obsahu 210 g GCE P0100 Typ rozvádûãe ZX0 ZX1.2 ZX2 Oddíl vypínaãe mal Oddíl vypínaãe velk ífika skfiínû mm x 400 2) x 400 2) Modul skfiínû Poãet 1 1) 1 1) Oddíl vypínaãe Poãet 2 x 1 2 x Oddíl vypínaãe, hloubka 1300 mm Poãet Oddíl vypínaãe, hloubka 1500 mm Poãet Oddíl vypínaãe, hloubka 1800 mm Poãet 3 7 Prostor pfiípojnic I Poãet Prostor pfiípojnic II Poãet ) Jeden sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro kaïdé dvû skfiínû 2) Dvojité skfiínû v vodû 15

16 3.10 Manipulace s použitým izolačním plynem a použitými vysoušecími prostředky SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. V pfiípadû vyfiazení rozvádûãe z provozu se mûïe pouïit plyn SF6 odãerpat pfies napou tûcí ventil pomocí vakuovací jednotky. PouÏit plyn se potom mûïe vrátit do ABB nebo v robci plynu pro opûtné pouïití. JestliÏe kvalita SF6 odpovídá poïadavkûm normy âsn EN (IEC 60480), mûïe se plyn opût pouïít jako izolaãní plyn. JestliÏe jsou skfiínû vráceny k recyklaci v robci, zajistíme nutná opatfiení pro opûtné pouïití plynu. Pfii likvidaci vysou ecích prostfiedkû, které byly v luãnû pouïity pro opatfiení pfii vysou ení bûhem prací v otevfien ch plynov ch prostorech, nejsou zapotfiebí Ïádná zvlá tní opatfiení. Pfii likvidaci vysou ecích prostfiedkû, které byly v luãnû pouïity pro vázání zbytkové vlhkosti v prostorech izolaãního plynu, nejsou rovnûï zapotfiebí Ïádná zvlá tní opatfiení. Pfii likvidaci produktû rozkladu SF 6, jakoï i sáãkû s vysou ecím prostfiedkem zneãi tûn ch produkty rozkladu SF 6 je nutno postupovat pfiesnû podle instrukcí návodu SF 6 odborn ch sdruïení a pfiíslu n ch pfiedpisû místních oprávnûn ch úfiadû. 16

17 Prostor izolačního plynu M20x1, Obr, 5a): Plnící ventil s připojením hadice nebo adaptérem DILO Obr. 4: Plnící ventil a tlakový senzor uvedený pro skříň typu ZX0 Obr. 5: Plnící ventil 1.2 Pohon vypínaãe 8 Tlakov senzor 40 Plnící ventil 40 Plnící ventil 41 Ochrann kryt 42 Závûsné lanko 43 Spojka s pfiipojením hadice M 20 x 1, Pojistn krouïek 44 Adaptér DILO se závitem M 20 x 1,5 45 Kolík ventilu 47 Pfiipojení hadice Obr.5b): Plnící ventil s ochranným krytem Obr. 5c): Plnící ventil, ochranný kryt demontován Nestlačujte kolík ventilu, ztráta plynu! 17

18 Obr.5d): Spojka s adaptérem 140 p abs kpa Temp C 60 Obr. 6 Tlak izolačního plynu jako funkce teploty plynu 1 Jmenovit plnící tlak pro izolaci rozvádûãû ZX 2 Hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci rozvádûãû ZX Diagram objasàuje vztah mezi tlakem a teplotou SF 6 pfii stejné mûrné hmotnosti. 18

19 Pfiíloha 1 VZOR Pracovní příkaz pro rozváděče plněné SF 6 Pracovní pfiíkaz ã.: Tento pracovní příkaz stanovuje pravidla pro práce na rozváděčích, které jsou již nebo byla naplněna SF 6. 1 Tento pracovní pfiíkaz musí vedoucí práce pfied zaãátkem práce pfiipevnit na skfiíni. 1.1 Vedoucí práce je povinen pouãit pracovníky pfied zaãátkem práce, které práce je tfieba provést. 1.2 Plynov prostor, na kterém je tfieba práce provést, je nutno oznaãit v k tomu urãeném sloupci (viz níïe) a na pracovním pfiíkazu a potvrdit podpisem pracovníkû a vedoucího. 2 Při práci v plynových prostorech je třeba postupovat následovně: 2.1 Pfied zaãátkem práce je tfieba kaïd plynov prostor vyãerpat pomocí servisního zafiízení SF Otevfiít montáïní kryty. 2.3 Pfied zahájením práce se musí plynov prostor kontrolovat s ohledem na dostateãn obsah kyslíku (> 19%). 2.4 Pro tento úãel kalibruje vedoucí mûfiící pfiístroj plynu Pac II O 2 podle návodu na pouïití a toto potvrdí v k tomu urãeném sloupci (viz níïe) na pracovním pfiíkazu. 2.5 Vedoucí umístí mûfiící pfiístroj plynu Pac II O 2. Sondu je tfieba ponofiit do nejhlub ího místa plynového prostoru a zajistit proti vypadnutí. Mûfiící pfiístroj se uvede do provozu. JestliÏe mûfiící pfiístroj plynu nesignalizuje v strahu, uvolní vedoucí plynov prostor pro práce a potvrdí toto ve sloupci Uvedení do provozu (viz níïe). Mûfiící pfiístroj a sonda zûstanou do konce montáïe pfiipraveny v provozní pohotovosti na nebo v plynovém prostoru Pracovníci jsou povinni, pfied zahájením práce a bûhem práce v plynovém prostoru, pfii zaznûní v straïného signálu mûfiícího pfiístroje plynu opustit bez prodlení plynov prostor a informovat vedoucího. 3. Pro poučení pracovníků je třeba použít: Návod k obsluze BA 1004, listy 1 až 3 Normy a specifikace v země instalace. â. zakázky: Pfiípojnice Pfiípojnice Základní Podpis â. pole: oddíl 1 oddíl 2 modul Vedoucí práce/pracovníci âas: Datum: Podpis Kalibrování Pac II O 2 Uvedení do provozu Pac II O 2 Jméno Datum Podpis Kontroloval Schválil Vystaveno: Zmûnûno: 19

20 1VLM Rev.08, cs (BA 427/08 - Instruction manual no.gcea P0102 Printed in Germany ( PCI)) ABB s.r.o. Telefon: Vídeňská Brno Česká republika Fax: Poznámka: Vyhrazujeme si právo provádût technické zmûny nebo modifikovat obsah tohoto dokumentu bez pfiedbûïného oznámení. Pokud jde o nákupní objednávky, jsou rozhodující dohodnuté detaily. ABB nepfiebírá odpovûdnost ze jakékoliv moïné chyby nebo pfiípadn nedostatek informací v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si v echna práva pro tuto publikaci a na v ní obsaïená fakta a ilustrace. Jakákoliv reprodukce v celku nebo po ãástech - je zakázána bez pfiedbûïného písemného souhlasu ABB.

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW TECHNICKÉ INFORMACE KANALIZAČNÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW POTRUBNÍ SYSTÉMY OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5 1.2 POLO-EHP

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování URSA XPS Smûrnice pro zpracování URSA XPS platné od srpna 2010 02 Obsah 1 V eobecnû 3 1.1 Popis 3 1.2 Vlastnosti 3 1.3 Dohled a certifikace 3 1.4 Skladování a stav pfied montáïí 3 1.5 Chemické chování

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více