Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08"

Transkript

1 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

2

3 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje nebo rozvádûãe pouze v uzavfien ch prostorách vhodn ch pro provoz elektrick ch zafiízení. Zajistûte, aby instalace, obsluha a údrïba byly provádûny pouze kvalifikovan mi pracovníky oboru elektro. DodrÏujte v plném rozsahu právnû uznávané normy (âsn (IEC)) a místní pfiipojovací podmínky rozvodn ch podnikû, jakoï i pfiíslu né bezpeãnostní pfiedpisy odborn ch sdruïení nebo srovnateln ch organizací. Postupujte podle pfiíslu n ch informací v návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu pfii v ech ãinnostech t kajících se spínacích pfiístrojû a rozvádûãû. Pozor nebezpeãí! Vûnujte zvlá tní pozornost poznámkám o nebezpeãí v návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu oznaãen m tímto v straïn m symbolem. Nepfiekraãujte bûhem normálního provozu spínacího pfiístroje nebo rozvádûãe zatíïení uvedená v technick ch údajích specifikace. Zajistûte, aby byl návod pro montáï, obsluhu a údrïbu k dispozici v em osobám, které se zab vají montáïí, obsluhou a údrïbou. Personál uïivatele je povinen postupovat odpovûdnû ve v ech pfiípadech t kajících se bezpeãnosti pfii práci a správné manipulace. V STRAHA iìte se vïdy podle uznávan ch pravidel technické praxe a postupujte podle návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu! Nebezpeãné napûtí mûïe zpûsobit úraz elektrick m proudem a popáleniny. Pfied zahájením práce jakéhokoliv druhu toto zafiízení bezpodmíneãnû odpojit a uzemnit. JestliÏe máte jakékoliv dal í otázky k tomuto návodu pro obsluhu, pracovníci na ich poboãek Vám rádi poskytnou poïadované informace.

4 Obsah Strana 1 Všeobecně Dobrovoln závazek V eobecnû o fluoridu síry (SF 6 ) 5 2 Provoz Technické údaje Systém izolaãního plynu 8 3 Servis izolačního plynu V eobecné pokyny Kvalita a zpûsob dodání izolaãního plynu Pokyny pro pouïití Opatfiení bezpeãnosti práce Zkou ení izolaãního plynu Doplnûní izolaãního plynu Vyãerpání izolaãního plynu Naplnûní izolaãním plynem Materiál vysou ecího prostfiedku Manipulace s pouïit m izolaãním plynem 16 a pouïit mi vysou ecími prostfiedky Pro tento v tisk si vyhrazujeme ve kerá práva. Nedovolené pouïití, jako zejména rozmnoïování a pfiedání tfietí stranû - i ve formû v ÀatkÛ - není dovoleno. Údaje a zobrazení jsou nezávazné. Zmûny vyhrazeny. 4

5 1 V eobecnû Rozhodli jste se pro plynem izolovan rozvádûã od ABB. ada ZX je známá jsou kombinaãní flexibilitou jakoï i vysokou spolehlivostí a pouïitelností. Tento návod, zvlá tû zamûfien na oblast izolaãního plynu, platí jako doplnûk základních návodû pro montáï, obsluhu a údrïbu: Plynem izolované rozvádûãe typu ZX0. Provedení s jedním systémem pfiípojnic do 24 kv a 25 ka Plynem izolované rozvádûãe typu ZX1.2. Provedení s jedním systémem pfiípojnic do 40,5 kv a 31,5 ka Plynem izolované rozvádûãe typu ZX2. Provedení s jedním systémem pfiípojnic a se dvûma systémy pfiípojnic do 40,5 kv a 40 ka Fluorid síry (SF 6 ) je pouïit jako izolaãní plyn ve v ech skfiíních. Rozdûlením spínacích pfiístrojû na komponenty nevyïadující údrïbu v prostoru izolaãního plynu a na pfiístupné komponenty pohonû s mal mi nároky na údrïbu splàují rozvádûãe poïadavky pro hermeticky uzavfiené tlakové systémy podle âsn EN (IEC ). Izolaãní plyn chrání mimo to v echny aktivní elektrické ãásti umístûné ve vysokonapûèové prostoru trvale pfied nepfiízniv mi vlivy prostfiedí. Tlak izolaãního plynu v plynov ch prostorech je kontrolován teplotnû kompenzovan mi tlakov mi senzory: Signalizace pûsobí, kdyï tlak izolaãního plynu poklesne pod hladinu pro v straïné hlá ení pro izolaci. elektrické spojení tlakového senzoru k signalizaãní jednotce je pfieru eno. Senzor je vadn. Pro signalizaci se pouïívá dioda LED na displeji multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus nebo samostatná signálka. Volitelnû se mûïe realizovat omezení I th pfies rozpínací kontakt horní prahové hodnoty tlakového senzoru. V pfiípadû vnitfiního obloukového zkratu v kombinaci s dostateãnû velk m primárním proudem mohou b t urãené vypínaãe rychle vypnuty ovládáním z multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus. Pfii pfietlaku vût ím neï je hodnota zapûsobení odlehãení tlaku se otevfiou zafiízení pro odlehãení tlaku. Informace o systémech odlehãení tlaku typick ch pro rozvádûãe (odlehãení tlaku pfies kanál odlehãení tlaku nebo absorbér) jsou uvedeny v návodech pro montáï, obsluhu a údrïbu citovan ch v e. 1.1 Dobrovolný závazek V dobrovolné dohodû o elektrickém zafiízení >1 kv obsahujícím SF 6 ve Spolkové republice Nûmecko se ABB AG Nûmecko zavázalo spoleãnû s ostatními v robci a provozovateli pfies sdruïení VK, ZVEI a VDN, která zastupují v Nûmecku energetiku, zabránit v co nejvût í mífie emisím SF 6. Jedná se pfiitom o trvalou koncepci zahrnující odpovûdnou manipulaci se zafiízeními obsahujícími SF 6 pfii vyfiazení z provozu jakoï i celkov proces vracení, recyklace a opûtného pouïití. Podrobnosti jsou uvedeny v publikovaném dobrovolném závazku na nebo nás mûïete pfiímo kontaktovat. Úsilí prûmyslu spoãívá na zachování uzavfieného cyklu Ïivotnosti. VyuÏití jednotliv ch komponentû elektrick ch zafiízení etrnû k Ïivotnímu prostfiedí jakoï i opûtné pouïití hexafluoridu síry (SF 6 ), které je v normálním pfiípadû moïné bez jakékoliv úpravy, má zvlá tní v znam. V echny podniky zaãlenûné do procesu cyklu Ïivotnosti musí proto splnit pfiíslu n dobrovoln závazek. Zpût získan plyn SF 6 se zpravidla buì pfiímo opût pouïije na místû nebo se vrací v uzavfieném systému pro opûtné pouïití v robci. 1.2 Všeobecně o hexafluoridu síry (SF 6 ) SF 6 je nejedovat, neteãn izolaãní plyn s vysokou elektrickou pevností a tepelnou stabilitou. Jeho neobvyklé elektrické a tepelné vlastnosti umoïnily konstrukci nov ch v konnûj ích rozvádûãû. Zmûna tradiãní izolace na nehofilav, chemicky neteãn a nejedovat tûïk plyn hexafluorid síry vedla k v znamn m úsporám prostoru a materiálu, jakoï i vût í bezpeãnosti zafiízení. Rozvádûãe izolované fluoridem síry se prosazují hlavnû tam, kde je z dûvodu místa poïadována kompaktní konstrukce. S ohledem na jejich necitlivost na zneãi tûní atmosféry jsou zapouzdfiená zafiízení s plynem SF 6 pouïívána také v chemickém prûmyslu, v pou tních oblastech a v pobfieïních lokalitách. 5

6 2 Provoz Plynové prostory patfií do kategorie hermeticky uzavfien ch tlakov ch systémû podle âsn EN (IEC ). ãl Doplnûní izolaãního plynu není nutné bûhem oãekávané Ïivotnosti zafiízení. Za normálních provozních podmínek není kontrola izolaãního plynu nutná. Izolaãní plyn nevyïaduje údrïbu. 6

7 2.1 Technické údaje Jmenovité napûtí kv Izolaãní plyn 1) SF 6 SF 6 SF 6 Rosn bod provozní hodnota C 5 C 2) 5 C 5 C Jmenovitá mûrná hmotnost izolaãního g/dm plynu vztaïená na jmenovitém plnící tlak pro izolaci Minimální plnící tlak pro izolaci (p me ) 3) kpa 4) 100 5) Hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci (p ae ) 3) kpa Jmenovit plnící tlak pro izolaci (p re ) 3) kpa Minimální plnící tlak pro spínání (p mm ) 3) 6) kpa 120 Jmenovit plnící tlak pro spínání (p sw ) 3) 6) kpa 130 Tlak zapûsobení odlehãení tlaku (p abs ) kpa 220 aï aï aï 225 Spínací body senzoru hmotnosti (= teplotnû kompenzovaného tlakového senzoru) 7) Spodní prahová hodnota 3) (= hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci) kpa Horní prahová hodnota 3) kpa pro optimální rychlé odpojení 1) Izolaãní plyn: SF 6 = fluorid síry 2) 25 C pro rozvádûãe typu ZX0 bez napájecího napûtí 3) Uvedené tlaky jsou absolutní tlaky pfii 20 C 4) 100 kpa = 1 bar Plynové náplnû pro skfiíà: 5) Dvojité skfiínû v vodû ZX1.2 a dvojité skfiínû v vodû ZX2: 110 kpa pfii jmenovitém zku ebním napûtí pfii atmosférickém impulsu 125 kv 6) Platné jen pro skfiínû odpínaãe ZX0 7) Rozvádûãe ZX0 bez napájecího napûtí jsou vybaveny manometry bez kontaktû Typ rozvádûãe ZX0 ZX1.2 ZX2 Oddíl vypínaãe mal Oddíl vypínaãe velk ífika skfiínû mm x 400 1) x 400 1) Modul skfiínû l Oddíl vypínaãe l 2 x x Oddíl vypínaãe, l hloubka 1300 mm Oddíl vypínaãe, l hloubka 1500 mm Oddíl vypínaãe, l hloubka 1800 mm Prostor pfiípojnic I l Prostor pfiípojnic II l ) Dvojitá skfiíà v vodû 7

8 2.2 Systém izolačního plynu Skfiínû ZX0 (obr.1): Bloková konstrukce Nûkolik skfiíní tvofií spoleãn plynov prostor. AÏ 6 skfiíní tvofií blok. KaÏd blok má jen jeden plnící ventil a jeden tlakov senzor nebo manometr. Konstrukce jednotliv ch skfiíní Ve skfiíních s oddûlením jednotliv ch skfiíní má kaïdá skfiíà jeden plnící ventil a jeden tlakov senzor. Plynové prostory sousedních skfiíní nejsou propojeny. Skfiínû ZX1.2 (obr. 2) Oddíl vypínaãe (1.0) a oddíl pfiípojnic (obr. 2) tvofií oddûlené plynové prostory a jsou plnûny a monitorovány vlastními plnícími ventily a tlakov mi senzory. Plynové prostory jednotliv ch, vedle sebe uspofiádan ch skfiíní nejsou mezi sebou propojeny. Skfiínû ZX2 (obr. 3) Oddíl vypínaãe (5) a oba oddíly pfiípojnic (5.1) tvofií oddûlené plynové prostory a jsou plnûny a monitorovány vlastními plnícími ventily a tlakov mi senzory (obr. 3). Plynové prostory jednotliv ch, vedle sebe uspofiádan ch skfiíní nejsou mezi sebou propojeny. Pro vázání zbytkové vlhkosti jsou plynové prostory vybaveny sáãky s vysou ecím prostfiedkem, které jsou upevnûny kabelov mi sponami. Pfiesné mnoïství sáãkû s vysou ecím prostfiedkem je uvedeno v tabulce oddílu a) Skříň vypínače pro proudy vývodu 630/800 A b) Skříň vypínače pro proud vývodu 1250 A Obr. 1: Příklady provedení skříní ZX0 1 Pfiístrojová skfiíà 2 Multifunkãní ochranná a fiídicí jednotka REF542plus 3 Mûfiící zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému 4 Pohon tfiípolohového spínaãe 5 Pohon vypínaãe 6 Pfiípojka kabelu 7 PrÛvlekov proudov transformátor 8 Oddíl pfiipojení kabelû 9 DrÏák kabelû 10 VysokonapûÈov kabel 11 Prostor odlehãení tlaku 12 Membrána odlehãení tlaku 13 Vnûj í kuïel 14 Oddíl vypínaãe (modul skfiínû) 15 Vypínaã 16 Tfiípolohov spínaã UX0-MT 17 Pfiípojnice 60 Tfiípolohov spínaã UX0-ST 61 Pohon tfiípolohového spínaãe UX0-ST 62 NapûÈov transformátor 63 Odpojovací zafiízení pro napûèové transformátory (volitelnû) 70 Tlakov senzor 71 Plnící ventil Izolaãní plyn 8

9 Obr. 2: Skříň typu ZX1, základní konstrukce Poznámka ke dvojité skříni vývodů ZX1.2: SkfiíÀ sestává ze 3 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 1 oddíl pfiípojnic) Oddíl vypínaãe 1.1 Vypínaã 1.2 Pohon vypínaãe 1.3 Membrána odlehãení tlaku, oddíl vypínaãe, nahofie 1.4 Zku ební zásuvka 1.5 Slepá kabelová pfiípojka 1.6 Mûfiící zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému 1.7 Kabelov v vod 1.8 Tlakov senzor pro oddíl vypínaãe 1.11 Sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro oddíl vypínaãe 1.12 PrÛchodka oddíl vypínaãe/pfiípojnic 1.14 Plnící ventil pro oddíl vypínaãe 1.15 Svodiã plasmy 2.0 Oddíl pfiípojnice 2.1 Tfiípolohov spínaã 2.2 Pohon tfiípolohového spínaãe 2.3 Tlakov senzor pro oddíl pfiípojnic 2.4 Pfiípojnice 2.5 Propojení pfiípojnic, zásuvné 2.11 Membrána odlehãení tlaku, oddíl pfiípojnic dole 2.12 Sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro oddíl pfiípojnic 2.24 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnic 3.0 Oddíl pfiipojení kabelû 3.1 Hlavní uzemàovací pfiípojnice 3.2 Propojovací spojka mezi skfiínûmi pro uzemàovací pfiípojnici 3.4 Kabelová pfiípojka 3.6 PrÛchod odlehãení tlaku, dole 4.0 Pfiístrojová skfiíà 4.1 Centrální jednotka multifunkãní ochranná a fiídicí jednotky REF542plus 4.2 Ovládací jednotka multifunkãní ochranné a fiídicí jednotky REF542plus 5.3 Proudov transformátor Izolaãní plyn Obr. 3: Skříň typu ZX2, základní konstrukce Oddíl vypínaãe 1.1 Vypínaã 1.2 Pohon vypínaãe 1.3 Membrána odlehãení tlaku oddíl vypínaãe 1.4 Zku ební zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému Poznámka ke dvojité skříni vývodů ZX2: Provedení s jedním systémem pfiípojnic sestává ze 3 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 1 oddíl pfiípojnic) Kabelov v vod 1.6 Tlakov senzor pro oddíl vypínaãe 1.7 PrÛchod odlehãení tlaku oddíl pfiípojnice 1.9 PrÛchodka, oddíl vypínaãe/pfiípojnice 1.10 Plnící ventil pro oddíl vypínaãe 2.0 Oddíl pfiípojnice I 2.1 Oddíl pfiípojnice II 2.2 Tfiípolohov spínaã 2.3 Pohon tfiípolohového spínaãe 2.4 Odpojovaã 2.5 Pohon odpojovaãe 2.6 Tlakov senzor oddíl pfiípojnice I 2.7 Tlakov senzor oddíl pfiípojnice II 2.8 Pfiípojnice 2.10 Vodiã odboãky 2.11 Membrána odlehãení tlaku oddíl pfiípojnice 2.56 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnice I 2.57 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnice II 3.0 Oddíl pfiipojení kabelû 3.1 Hlavní uzemàovací pfiípojnice 3.3 Upevnûní kabelû 3.4 Kabelová pfiípojka 3.6 PrÛchod odlehãení tlaku oddíl vypínaãe 3.7 VysokonapûÈov kabel 3.10 Kabelová svûrka 4.0 Pfiístrojová skfiíà 4.1 Centrální jednotka multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus 4.2 Ovládací jednotka multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus 4.3 Dvefie pfiístrojové skfiínû 5.0 Blokov proudov transformátor nebo senzor 5.2 Proudov transformátor Izolaãní plyn Provedení se dvûma systémy pfiípojnic sestává ze 4 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 2 oddíly pfiípojnic). 9

10 3 Servis izolaãního plynu (obr. 1 aï 6) 3.1 Všeobecné pokyny V souvislosti s praktick m servisem plynu platí v zásadû následující jednotlivé pokyny: Pfii provádûní údrïbáfisk ch prací vïdy plnû dodrïovat pfiíslu né bezpeãnostní pfiedpisy. Pro práce v plynov ch prostorech se doporuãuje pfiizvání pracovníkû servisu ABB! SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. V mûna izolaãního plynu v rozvádûãi není za normálních okolností zapotfiebí, protoïe izolaãní plyn nepodléhá stárnutí. Jako technické pomocné zafiízení pro plnûní a doplnûní je zapotfiebí plnící vozík. Pro vakuování pfied plnûním plynu je zapotfiebí dvoustupàová v vûva, v kon v vûvy 6m 3 /h. Plynové hadice servisních jednotek chránit bezpodmíneãnû pfied vlhkostí. V zásadû pouïívat jen hadicové armatury se zpûtn m ventilem, aby se zabránilo vnikání vlhkosti do hadice. Hadicové armatury je nutno po pouïití uzavfiít ãepiãkami. Pfii práci v otevfien ch plynov ch prostorech bez plynu bezpodmíneãnû omezit ãasovû pfiístup okolního vzduchu s jeho pfiirozen m obsahem vlhkosti. Otevfiené plynové prostory pfii nevyhnuteln ch del ích pracovních pfiestávkách vybavit pfiechodnû sáãky s vysou ecí prostfiedkem a uzavfiít (napfi. folií) alespoà provizornû. Obzvlá tû souãásti z plastû musí b t chránûny pfied pfiístupem vlhkosti. Pfii manipulaci s SF 6 zabránit unikání plynu do rozvodny, také aby se zabránilo chybn m mûfiením pfii kontrole tûsnosti. Pfii v skytu netûsnosti dobfie vûtrat. Pfii pouïití SF 6 jako izolaãního plynu zabránit bezpodmíneãnû nahromadûní plynu v níïe poloïen ch prostorách (napfi. kabelov kanál/ kabelové patro) a pfii zji tûní bez odkladu takov plyn odstranit. 3.2 Kvalita a způsob dodání izolačního plynu PoÏadavky na kvalitu a pfiejímku nového plynu SF 6 jsou uvedeny v âsn EN (IEC 60376). Pod pojmem pouïité SF6 se rozumí kaïd plyn, kter byl jiï pouïit v rozvádûãi v normálním provozu. Ke kaïdé dodávce je pfiiloïeno zku ební osvûdãení a kaïdá láhev je opatfiena na hlavici láhve symbolem SF 6 a nápisem Hexafluorid síry, jakoï i bûïn m ãíslem, datem dodání a údaji o hmotnosti vlastní láhve a plnící hmotnosti. Systém izolaãního plynu: Hexafluorid síry (SF 6 ) ZpÛsob dodání: Kapaln plyn v ocelov ch lahvích Ident.č. (označení pro objednávku) GCE P0102 Dbát na pfiíslu n ABB návod na pouïití BA 1004, list 1 aï 3 s ohledem na bezpeãnost práce! Ident.č. (označení pro objednávku) GCEA901004P0102 Poznámka: JestliÏe není moïno vylouãit pfii skladování plynov ch lahví SF6 a také pfii jejich pfiepravû nebo pfiechodném uloïení ve venkovním prostfiedí pfii vystavení sluneãnímu záfiení extrémní teploty 50 C, tak je nutno poïadovat sníïen plnící faktor 0,75 kg/l obsahu láhve! 3.3 Pokyny pro použití Fluorid síry pouïit jako izolaãní plyn je moïno povaïovat i po relativnû dlouhé dobû pouïití za plnohodnotn. PÛsobením oblouku pfii poru e se izolaãní plyn rozkládá vlivem vysoké teploty v oblouku na své sloïky. Ochlazením vytvofií tyto sloïky ve velké mífie opût pûvodní slouãeniny. V pfiípadû hexafluoridu sírového se v ak také tvofií s odpafien m kontaktním materiálem kovové fluoridy, rûzné plynné slouãeniny fluoridu síry, jakoï ji chemicky kysele reagující slouãeniny. Tento velmi mal podíl plynn ch produktû rozkladu je ve velké mífie pohlcen filtraãním materiálem umístûn m v plynov ch prostorech. Tyto kovové fluoridy se rozptylují jako tenká vrstva prachu v plynov ch prostorech a prûchodech odlehãení tlaku. V suchém stavu nejsou kovové fluoridy elektricky vodivé. Tuto usazeninu pevn ch produktû reakce je moïno lehce odstranit. Aby se zabránilo zdravotnímu po kození obsluhy moïn m poleptáním, musí se vïdy odstranit tato usazenina v prûchodu pro odlehãení tlaku such m hadrem a nebo schválen m prûmyslov m vysavaãem. Dbát na pfiíslu né pfiedpisy bezpeãnosti práce a provozní návody. ZpÛsob manipulace a zkou ky stavu pouïitého SF 6 uvádí âsn EN (IEC 60480). Láhve s plynem nutno uloïit v suchém a ãistém prostfiedí, chránûné pfied sluneãním záfiením pfii teplotû 50 C. 10

11 3.4 Opatření bezpečnosti práce Pro pracovníky provádûjící montáï, obsluhu a údrïbu je nutno dát k dispozici následující dûleïité informace. Izolační plyn SF 6 Vyvěsit v rozvodně návod SF 6! U kaïdého rozvádûãe, ve kterém je pouïit SF6, je nutno vyvûsit na zfietelnû viditelném místû dodateãné instrukce pro manipulaci s SF 6 vydané místními úfiady pro oblast provozovatele. Dále je nutno postupovat pfiesnû podle ABB návodu BA 1004 list 1 aï 3 o manipulaci s SF 6. Je nutno vystavit pracovní pfiíkaz ve smyslu pracovního pfiíkazu pro pracovníky ABB (viz pfiíloha 1). Pfii manipulaci s SF 6 brát bezpodmíneãnû zfietel na: Nebezpečí udušení při nahromadění plynu SF 6 v níže položených prostorách! Nov SF 6 je bezbarv a bez zápachu, nemûïe b t lidmi pfiímo vnímán. Na základû jeho vût í mûrné hmotnosti ve srovnání se vzduchem je jeho pfiechodné nahromadûní v kanálech a níïe poloïen ch prostorách moïné, takïe zde existuje nebezpeãí udu ení, pokud tyto prostory nejsou dostateãnû vûtrány. Pfii dostateãném zfiedûní se vzduchem mûïe b t SF 6, pokud je známo, Ïe vyhovuje poïadavkû nejedovatosti, v ak vdechován. Hodnota MAK 1) pro SF 6 ãiní ve Spolkové republice Nûmecko 1000 ppm nebo 6000 mg/m 3. Pfii manipulaci s láhvemi SF 6 je nutno nosit ochranné koïené rukavice a ochranné br le. Nebezpečí poleptání při styku s produkty rozkladu SF 6 po vnitřním obloukovém zkratu v rozváděči! Plynné produkty rozkladu SF 6 není moïno pfii velmi malé koncentraci zrakem prakticky zjistit. Je v ak moïno je zjistit podle pronikavého, nepfiíjemného zápachu. Plynné produkty rozkladu SF 6 mohou vyvolat podráïdûní v oblasti nosu, úst a oãí. Tomuto podráïdûní lze v ak zabránit pouïitím d chacích pfiístrojû ( podle ABB návodu BA 1004 list 1 aï 3). JestliÏe se pouïijí d chací pfiístroje bez úplné masky, tak je nutno nosit dodateãnû plynotûsné ochranné br le. Mimoto by se mûlo zabránit pfii údrïbáfisk ch a revizních pracích styku nechránûné kûïe s produkty rozkladu, protoïe tyto ve spojení s vlhkostí vzduchu reagují kysele. Pro zabránûní podráïdûní kûïe na rukou, je nutno nosit gumové rukavice. Hodnoty MAK není moïno uvést, protoïe se jedná o smûs kodliv ch látek. Výstraha! Pfii styku kûïe s produkty rozkladu ihned om t zasaïené místo velk m mnoïstvím vody a fiádnû um t m dlem (neutralizaãní úãinek). JestliÏe se prach dostane do oãí, okamïitû vypláchnout vodou a 10 % roztokem uhliãitanu sodného a potom ihned nav tívit lékafie! 1) MAK: Maximální koncentrace na pracovi ti 11

12 3.5 Zkouška izolačního plynu ProtoÏe jsou rozvádûãe ZX naplnûny na jmenovit tlak s SF 6 ve v robním podniku a protoïe se s ohledem a zásuvnou techniku pfiípojnic neprovádí na místû instalace Ïádné práce s plynem, není nutná kontrola rosného bodu po montáïi na místû instalace. JestliÏe se v ak bûhem montáïe na místû instalace provádí práce s plynem, tak se mûïe zkou ka izolaãního plynu provést následovnû: Na plnící ventil (40) jednotliv ch plynov ch prostorû pfiipojit mûfiiã rosného bodu. Zkou ka vlhkosti provádûná podle âsn EN (IEC 60480) nesmí prokázat, v souvislosti s pracovními podmínkami zafiízeních vnitfiního provedení, Ïádn provozní rosn bod 5 C. Minimální hodnota pro vytvofiení pracovní pfiipravenosti po mimofiádn ch opravách by mûla pro jistotu ãinit 15 C 1). Dále uvedená tabulka uvádí závislost mezi rosn m bodem a obsahem vody. Poznámky: Kontrola podílu produktû rozkladu (mûfieno jako SO 2 ) v SF 6 je moïná. Pro tento úãel je nutno pfiipojit na plnící ventil pfiíslu ného plynového prostoru zku ební ãerpadlo plynu. Pro mûfiení rosného bodu pfii normálním tlaku je nutno dbát na korekãní tabulku návodu na obsluhu mûfiícího pfiístroje rosného bodu. Podíl vzduchu v izolaãním plynu SF 6 nemá ãinit s dielektrick ch dûvodû více neï 5 objem. %. Mûfiení a zkou ky podle âsn EN (IEC 60480). Po skonãení zkou ek namontujte na plnící ventily (40) ochranné kryty (40.1). Rosn bod Obsah vody 2) C p abs /100 kpa ppm V ppm V ppm V ppm V ) V rozvádûãû ZX0 bez pomocného napûtí pfii teplotû okolního vzduchu 25 C jsou zapotfiebí pfiíslu nû niï í hodnoty rosného bodu (provozní rosn bod < -25 C a po opravách pro jistotu < -35 C) 2) ppm v = Objemov podíl v ppm ppm = âástic na milion 12

13 3.6 Doplnění izolačního plynu (obr. 4 a 5) Plynové prostory patfií do kategorie hermeticky uzavfien ch tlakov ch systémû podle âsn EN (IEC ) ãl Doplnûní izolaãního plynu není bûhem oãekávané Ïivotnosti zafiízení nutné. Pro pfiípadnou leteckou dopravu skfiíní jsou dodávány plynové prostoru se sníïen m tlakem SF 6. V takovém pfiípadû je nutno, jak je následnû popsáno, doplnit tlak pfied montáïí skfiíní na jmenovit plnící tlak (ãl. 2.1). Postup k případě signálu úniku plynu: Zaznamenejte dobu signalizace úniku plynu Poznámka: Nejdfiíve vyjasnit pfiíãinu signalizace úniku plynu. Signalizace úniku plynu mûïe b t také zpûsobena vadn m elektrick m spojem v sekundárním obvodû. Pro doplnûní pouïijte plnící ventil (40) pfiíslu ného plynového prostoru. Obr. 5b ukazuje plnící ventil (40) kompletní s na roubovan m ochrann m krytem (40.1). Od roubujte ochrann kryt (40.1) z plnícího ventilu (40). UpevÀovací lanko ( 42) zabrání ztrátû ochranného krytu. Pro pfiipojení tlakové hadice z plnící vozíku je zapotfiebí spojka (43). Pfiipojte plnicí hadici ke spojce (43) s pouïitím pfiesuvné matice M 20 x 1,5. MÛÏe se pouïít hadicová souprava DILO nebo jiná vhodná souprava se závitem M 20 x 1,5. Adaptér (44) je zapotfiebí jen, jestliïe není k dispozici pfiipojení hadice (47) se závitem M 20 x 1,5. Toto se má vyjasnit pfiedem. JestliÏe není plnící ventil (40) zakryt, nestlaãujte kolík ventilu (45), protoïe by to zpûsobilo ztrátu plynu. Nyní nasuàte na plnící ventil (40) spojku (43) krátk m vytaïením pojistného krouïku (43.1). Napou tûní izolaãního plynu provádûjte podle provozního návodu pouïitého servisního zafiízení. Potfiebn plnící tlak odpovídá jmenovitému plnícímu tlaku pro izolaci. Kontrolujte narûstající tlak pfii doplnûní. Kontrolu provádût vïdy po pfiechodném pfieru ení pfiívodu plynu, v opaãném pfiípadû se musí poãítat vzhledem k dynamickému tlaku v potrubí z chybnou indikací. Demontujte plnící hadici. Jako pfii nasunutí vytáhnûte krátce pojistn krouïek (43.1) a vysuàte spojku (43) z ventilu. Potom opût namontujte ochrann kryt (40.1) na otevfien plnící ventil (40). Pfii pfiekroãení hladiny pro v straïné hlá ení pro izolaci pfii doplàování musí signál zmizet. JestliÏe se to nestane, je vadn tlakov senzor a musí se vymûnit. JestliÏe se objeví signalizace o úniku plynu znovu, je nutno dohodnout, pfii udání ãasového intervalu od úspû ného opûtného doplnûní plynového prostoru po signalizaci, dal í opatfiení s pracovníky servisu ABB. 3.7 Vyčerpání izolačního plynu Nutnost vyãerpání izolaãního plynu se vyskytuje pfii opravách v plynov ch prostorech. Od roubujte ochrann kryt pfiíslu ného plnícího ventilu (40). Pfiipojte hadici servisního jednotky na plnící ventil (40) pfiíslu ného plynového prostoru. Vyãerpejte náplà plynu s pouïitím servisního systému a upravte a skladujte, jak je to nutné. Dbejte na provozní návod v robce plynového servisního systému. Poznámka: SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. 13

14 3.8 Naplnění izolačním plynem (obr. 4 a 5) Nutnost nového naplnûní jednotliv ch plynov ch prostorû izolaãním plynem se vyskytuje po opravách. Od roubujte ochrann kryt pfiíslu ného plnícího ventilu (40). Naplnûní izolaãním plynem pfiedchází vakuování pfiíslu ného plynového prostoru. Pfiipojte hadicí dvoustupàovou v vûvu s v konem v vûvy 6m 3 /h. Viz provozní návod v vûvy. Na pfiívodních a v vodních potrubích pouïijte pokud moïno stejnû dlouhé a s ohledem na techniku proudûní stejné hadice. Plynov prostor vakuovat aï na tlak 1 kpa (= 10 mbar). Následnû ãerpat je tû 30 minut a v vûvu potom uzavfiít. Plnění plynem: Pfiipojte plnící vozík pomocí plnící hadice na pfiíslu n plnící ventil (40) plnûného plynového prostoru v pfiíslu né skfiíni. Napou tûní SF 6 provádûjte podle provozního návodu pouïitého servisní jednotky. Plnící tlak odpovídá jmenovitému plnícímu tlaku pro izolaci. Demontujte plnící hadici a na roubujte ochrann kryt na plnící ventil (40). Kontrolujte peãlivû tûsnost plynového prostoru detektorem plynu: Detektor plynu by mûl b t vybaven sacím nástavcem a musí mít minimální citlivost 10-4 Pa x l/s. Nepfiekraãujte pfii kontrole prohledávací rychlost 1-2 cm/s. Potfiebná mûfiení tlaku provádût jen pfii pfiechodnû uzavfien ch ventilech, v opaãném pfiípadû bude chybnû mûfiena z dûvodu sacího úãinku systému potrubí pfiíli pfiíznivá hodnota. Vakuování na tlak 1 kpa (= 10 mbar) staãí, aby byla zachována, pfii pfiedcházející omezené dobû otevfiení plynového prostoru a vloïení pfiimûfieného mnoïství plnû úãinného vysou ecího materiálu, dostateãná nízká úroveà vlhkosti náplnû izolaãního plynu. 14

15 3.9 Vysoušecí prostředky Pro vázání zbytkové vlhkosti obsahují plynové prostory sáãky s vysou ecím prostfiedkem. Jako vysou ecí/filtraãní materiál se pouïívá v plynov ch prostorech molekulové síto (naïloutlé/ bílé s velikostí zrn 1,5 aï 3 mm). Velká pórovitost propûjãuje tomuto materiálu velkou absorpãní schopnost s ohledem na vlhkost a produkty rozkladu. Pfii práci v otevfien ch plynov ch prostorech je nutno pfiíslu né sáãky s vysou ecím prostfiedkem vïdy vymûnit. Jinak není v mûna sáãkû s vysou ecím prostfiedkem v normálním provozu rozvádûãe nutná. Potfiebné mnoïství sáãkû s vysou ecím prostfiedkem je uvedeno v tabulce dále. Je nutno zajistit, aby byly vloïeny nové sáãky vïdy teprve potom, aï jsou provedeny v echny ostatní poïadované práce. Bezprostfiednû po vloïení nov ch sáãkû s vysou ecím prostfiedkem se musí plynov prostor uzavfiít, vakuovat a opût naplnit izolaãním plynem. Pfiitom je nutno pouïít následující postup: Ochrann sáãek obsahující vysou ecí prostfiedek otevfiít teprve bezprostfiednû pfied pouïitím. Sledovat pfiitom barvu indikátorû. Poãet sáãkû s vysou ecím prostfiedkem: Poznámka: Sáãky s vysou ecím prostfiedkem jsou zavafieny z dûvodu ochrany pfied pûsobením vlhkosti aï do pouïití do obalu z PE. Papírov indikátor zavafien do ochranného sáãku slouïí k indikaci vlhkosti. Pfiitom platí: Zbarvení modré: Obsah sáãku s vysou ecím prostfiedkem je such a pouïiteln. Zbarvení rûïové: Obsah sáãku s vysou ecím prostfiedkem vlhk a není pouïiteln. Jen kdyï je indikátor vlhkosti such (modré zbarvení): Otevfiít sáãek z PE, vyjmout sáãek s vysou ecím prostfiedkem a bez odkladu vloïit do plynového prostoru. Plynov prostor po vloïení nov ch sáãkû s vysou ecím prostfiedkem potom ihned uzavfiít, vakuovat a opût naplnit izolaãním plynem (postupovat také podle návodu na montáï, obsluhu a údrïbu celkové skfiínû). Pfii manipulaci, zvlá tû s pouïit mi sáãky s vysou ecím prostfiedkem a v prostorách kde se vyskytují produkty rozkladu, je nutno bezpodmíneãnû dbát na opatfiení bezpeãnosti práce podle oddílu 6. Materiál vysoušecího prostředku: Sáãek s vysou ecím prostfiedkem (55x515mm) Hmotnost obsahu 210 g GCE P0100 Typ rozvádûãe ZX0 ZX1.2 ZX2 Oddíl vypínaãe mal Oddíl vypínaãe velk ífika skfiínû mm x 400 2) x 400 2) Modul skfiínû Poãet 1 1) 1 1) Oddíl vypínaãe Poãet 2 x 1 2 x Oddíl vypínaãe, hloubka 1300 mm Poãet Oddíl vypínaãe, hloubka 1500 mm Poãet Oddíl vypínaãe, hloubka 1800 mm Poãet 3 7 Prostor pfiípojnic I Poãet Prostor pfiípojnic II Poãet ) Jeden sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro kaïdé dvû skfiínû 2) Dvojité skfiínû v vodû 15

16 3.10 Manipulace s použitým izolačním plynem a použitými vysoušecími prostředky SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. V pfiípadû vyfiazení rozvádûãe z provozu se mûïe pouïit plyn SF6 odãerpat pfies napou tûcí ventil pomocí vakuovací jednotky. PouÏit plyn se potom mûïe vrátit do ABB nebo v robci plynu pro opûtné pouïití. JestliÏe kvalita SF6 odpovídá poïadavkûm normy âsn EN (IEC 60480), mûïe se plyn opût pouïít jako izolaãní plyn. JestliÏe jsou skfiínû vráceny k recyklaci v robci, zajistíme nutná opatfiení pro opûtné pouïití plynu. Pfii likvidaci vysou ecích prostfiedkû, které byly v luãnû pouïity pro opatfiení pfii vysou ení bûhem prací v otevfien ch plynov ch prostorech, nejsou zapotfiebí Ïádná zvlá tní opatfiení. Pfii likvidaci vysou ecích prostfiedkû, které byly v luãnû pouïity pro vázání zbytkové vlhkosti v prostorech izolaãního plynu, nejsou rovnûï zapotfiebí Ïádná zvlá tní opatfiení. Pfii likvidaci produktû rozkladu SF 6, jakoï i sáãkû s vysou ecím prostfiedkem zneãi tûn ch produkty rozkladu SF 6 je nutno postupovat pfiesnû podle instrukcí návodu SF 6 odborn ch sdruïení a pfiíslu n ch pfiedpisû místních oprávnûn ch úfiadû. 16

17 Prostor izolačního plynu M20x1, Obr, 5a): Plnící ventil s připojením hadice nebo adaptérem DILO Obr. 4: Plnící ventil a tlakový senzor uvedený pro skříň typu ZX0 Obr. 5: Plnící ventil 1.2 Pohon vypínaãe 8 Tlakov senzor 40 Plnící ventil 40 Plnící ventil 41 Ochrann kryt 42 Závûsné lanko 43 Spojka s pfiipojením hadice M 20 x 1, Pojistn krouïek 44 Adaptér DILO se závitem M 20 x 1,5 45 Kolík ventilu 47 Pfiipojení hadice Obr.5b): Plnící ventil s ochranným krytem Obr. 5c): Plnící ventil, ochranný kryt demontován Nestlačujte kolík ventilu, ztráta plynu! 17

18 Obr.5d): Spojka s adaptérem 140 p abs kpa Temp C 60 Obr. 6 Tlak izolačního plynu jako funkce teploty plynu 1 Jmenovit plnící tlak pro izolaci rozvádûãû ZX 2 Hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci rozvádûãû ZX Diagram objasàuje vztah mezi tlakem a teplotou SF 6 pfii stejné mûrné hmotnosti. 18

19 Pfiíloha 1 VZOR Pracovní příkaz pro rozváděče plněné SF 6 Pracovní pfiíkaz ã.: Tento pracovní příkaz stanovuje pravidla pro práce na rozváděčích, které jsou již nebo byla naplněna SF 6. 1 Tento pracovní pfiíkaz musí vedoucí práce pfied zaãátkem práce pfiipevnit na skfiíni. 1.1 Vedoucí práce je povinen pouãit pracovníky pfied zaãátkem práce, které práce je tfieba provést. 1.2 Plynov prostor, na kterém je tfieba práce provést, je nutno oznaãit v k tomu urãeném sloupci (viz níïe) a na pracovním pfiíkazu a potvrdit podpisem pracovníkû a vedoucího. 2 Při práci v plynových prostorech je třeba postupovat následovně: 2.1 Pfied zaãátkem práce je tfieba kaïd plynov prostor vyãerpat pomocí servisního zafiízení SF Otevfiít montáïní kryty. 2.3 Pfied zahájením práce se musí plynov prostor kontrolovat s ohledem na dostateãn obsah kyslíku (> 19%). 2.4 Pro tento úãel kalibruje vedoucí mûfiící pfiístroj plynu Pac II O 2 podle návodu na pouïití a toto potvrdí v k tomu urãeném sloupci (viz níïe) na pracovním pfiíkazu. 2.5 Vedoucí umístí mûfiící pfiístroj plynu Pac II O 2. Sondu je tfieba ponofiit do nejhlub ího místa plynového prostoru a zajistit proti vypadnutí. Mûfiící pfiístroj se uvede do provozu. JestliÏe mûfiící pfiístroj plynu nesignalizuje v strahu, uvolní vedoucí plynov prostor pro práce a potvrdí toto ve sloupci Uvedení do provozu (viz níïe). Mûfiící pfiístroj a sonda zûstanou do konce montáïe pfiipraveny v provozní pohotovosti na nebo v plynovém prostoru Pracovníci jsou povinni, pfied zahájením práce a bûhem práce v plynovém prostoru, pfii zaznûní v straïného signálu mûfiícího pfiístroje plynu opustit bez prodlení plynov prostor a informovat vedoucího. 3. Pro poučení pracovníků je třeba použít: Návod k obsluze BA 1004, listy 1 až 3 Normy a specifikace v země instalace. â. zakázky: Pfiípojnice Pfiípojnice Základní Podpis â. pole: oddíl 1 oddíl 2 modul Vedoucí práce/pracovníci âas: Datum: Podpis Kalibrování Pac II O 2 Uvedení do provozu Pac II O 2 Jméno Datum Podpis Kontroloval Schválil Vystaveno: Zmûnûno: 19

20 1VLM Rev.08, cs (BA 427/08 - Instruction manual no.gcea P0102 Printed in Germany ( PCI)) ABB s.r.o. Telefon: Vídeňská Brno Česká republika Fax: Poznámka: Vyhrazujeme si právo provádût technické zmûny nebo modifikovat obsah tohoto dokumentu bez pfiedbûïného oznámení. Pokud jde o nákupní objednávky, jsou rozhodující dohodnuté detaily. ABB nepfiebírá odpovûdnost ze jakékoliv moïné chyby nebo pfiípadn nedostatek informací v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si v echna práva pro tuto publikaci a na v ní obsaïená fakta a ilustrace. Jakákoliv reprodukce v celku nebo po ãástech - je zakázána bez pfiedbûïného písemného souhlasu ABB.

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Tento návod peãlivû uschovejte! Návod si, prosíme, pfieãtûte a fiiìte se jím! Poskytne Vám dûleïité informace pro bezpeãnou montáï a provoz, jakoï

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Rozdíl mezi vysokonapěťovými rozváděči bez a s použitím plynu SF 6

Rozdíl mezi vysokonapěťovými rozváděči bez a s použitím plynu SF 6 Rozdíl mezi vysokonapěťovými rozváděči bez a s použitím plynu SF 6 Rozváděče vysokého napětí se mohou lišit mnoha vlastnostmi, ať už je to způsob spínání, typ izolačního media nebo například konstrukce

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více