Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08"

Transkript

1 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

2

3 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje nebo rozvádûãe pouze v uzavfien ch prostorách vhodn ch pro provoz elektrick ch zafiízení. Zajistûte, aby instalace, obsluha a údrïba byly provádûny pouze kvalifikovan mi pracovníky oboru elektro. DodrÏujte v plném rozsahu právnû uznávané normy (âsn (IEC)) a místní pfiipojovací podmínky rozvodn ch podnikû, jakoï i pfiíslu né bezpeãnostní pfiedpisy odborn ch sdruïení nebo srovnateln ch organizací. Postupujte podle pfiíslu n ch informací v návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu pfii v ech ãinnostech t kajících se spínacích pfiístrojû a rozvádûãû. Pozor nebezpeãí! Vûnujte zvlá tní pozornost poznámkám o nebezpeãí v návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu oznaãen m tímto v straïn m symbolem. Nepfiekraãujte bûhem normálního provozu spínacího pfiístroje nebo rozvádûãe zatíïení uvedená v technick ch údajích specifikace. Zajistûte, aby byl návod pro montáï, obsluhu a údrïbu k dispozici v em osobám, které se zab vají montáïí, obsluhou a údrïbou. Personál uïivatele je povinen postupovat odpovûdnû ve v ech pfiípadech t kajících se bezpeãnosti pfii práci a správné manipulace. V STRAHA iìte se vïdy podle uznávan ch pravidel technické praxe a postupujte podle návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu! Nebezpeãné napûtí mûïe zpûsobit úraz elektrick m proudem a popáleniny. Pfied zahájením práce jakéhokoliv druhu toto zafiízení bezpodmíneãnû odpojit a uzemnit. JestliÏe máte jakékoliv dal í otázky k tomuto návodu pro obsluhu, pracovníci na ich poboãek Vám rádi poskytnou poïadované informace.

4 Obsah Strana 1 Všeobecně Dobrovoln závazek V eobecnû o fluoridu síry (SF 6 ) 5 2 Provoz Technické údaje Systém izolaãního plynu 8 3 Servis izolačního plynu V eobecné pokyny Kvalita a zpûsob dodání izolaãního plynu Pokyny pro pouïití Opatfiení bezpeãnosti práce Zkou ení izolaãního plynu Doplnûní izolaãního plynu Vyãerpání izolaãního plynu Naplnûní izolaãním plynem Materiál vysou ecího prostfiedku Manipulace s pouïit m izolaãním plynem 16 a pouïit mi vysou ecími prostfiedky Pro tento v tisk si vyhrazujeme ve kerá práva. Nedovolené pouïití, jako zejména rozmnoïování a pfiedání tfietí stranû - i ve formû v ÀatkÛ - není dovoleno. Údaje a zobrazení jsou nezávazné. Zmûny vyhrazeny. 4

5 1 V eobecnû Rozhodli jste se pro plynem izolovan rozvádûã od ABB. ada ZX je známá jsou kombinaãní flexibilitou jakoï i vysokou spolehlivostí a pouïitelností. Tento návod, zvlá tû zamûfien na oblast izolaãního plynu, platí jako doplnûk základních návodû pro montáï, obsluhu a údrïbu: Plynem izolované rozvádûãe typu ZX0. Provedení s jedním systémem pfiípojnic do 24 kv a 25 ka Plynem izolované rozvádûãe typu ZX1.2. Provedení s jedním systémem pfiípojnic do 40,5 kv a 31,5 ka Plynem izolované rozvádûãe typu ZX2. Provedení s jedním systémem pfiípojnic a se dvûma systémy pfiípojnic do 40,5 kv a 40 ka Fluorid síry (SF 6 ) je pouïit jako izolaãní plyn ve v ech skfiíních. Rozdûlením spínacích pfiístrojû na komponenty nevyïadující údrïbu v prostoru izolaãního plynu a na pfiístupné komponenty pohonû s mal mi nároky na údrïbu splàují rozvádûãe poïadavky pro hermeticky uzavfiené tlakové systémy podle âsn EN (IEC ). Izolaãní plyn chrání mimo to v echny aktivní elektrické ãásti umístûné ve vysokonapûèové prostoru trvale pfied nepfiízniv mi vlivy prostfiedí. Tlak izolaãního plynu v plynov ch prostorech je kontrolován teplotnû kompenzovan mi tlakov mi senzory: Signalizace pûsobí, kdyï tlak izolaãního plynu poklesne pod hladinu pro v straïné hlá ení pro izolaci. elektrické spojení tlakového senzoru k signalizaãní jednotce je pfieru eno. Senzor je vadn. Pro signalizaci se pouïívá dioda LED na displeji multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus nebo samostatná signálka. Volitelnû se mûïe realizovat omezení I th pfies rozpínací kontakt horní prahové hodnoty tlakového senzoru. V pfiípadû vnitfiního obloukového zkratu v kombinaci s dostateãnû velk m primárním proudem mohou b t urãené vypínaãe rychle vypnuty ovládáním z multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus. Pfii pfietlaku vût ím neï je hodnota zapûsobení odlehãení tlaku se otevfiou zafiízení pro odlehãení tlaku. Informace o systémech odlehãení tlaku typick ch pro rozvádûãe (odlehãení tlaku pfies kanál odlehãení tlaku nebo absorbér) jsou uvedeny v návodech pro montáï, obsluhu a údrïbu citovan ch v e. 1.1 Dobrovolný závazek V dobrovolné dohodû o elektrickém zafiízení >1 kv obsahujícím SF 6 ve Spolkové republice Nûmecko se ABB AG Nûmecko zavázalo spoleãnû s ostatními v robci a provozovateli pfies sdruïení VK, ZVEI a VDN, která zastupují v Nûmecku energetiku, zabránit v co nejvût í mífie emisím SF 6. Jedná se pfiitom o trvalou koncepci zahrnující odpovûdnou manipulaci se zafiízeními obsahujícími SF 6 pfii vyfiazení z provozu jakoï i celkov proces vracení, recyklace a opûtného pouïití. Podrobnosti jsou uvedeny v publikovaném dobrovolném závazku na nebo nás mûïete pfiímo kontaktovat. Úsilí prûmyslu spoãívá na zachování uzavfieného cyklu Ïivotnosti. VyuÏití jednotliv ch komponentû elektrick ch zafiízení etrnû k Ïivotnímu prostfiedí jakoï i opûtné pouïití hexafluoridu síry (SF 6 ), které je v normálním pfiípadû moïné bez jakékoliv úpravy, má zvlá tní v znam. V echny podniky zaãlenûné do procesu cyklu Ïivotnosti musí proto splnit pfiíslu n dobrovoln závazek. Zpût získan plyn SF 6 se zpravidla buì pfiímo opût pouïije na místû nebo se vrací v uzavfieném systému pro opûtné pouïití v robci. 1.2 Všeobecně o hexafluoridu síry (SF 6 ) SF 6 je nejedovat, neteãn izolaãní plyn s vysokou elektrickou pevností a tepelnou stabilitou. Jeho neobvyklé elektrické a tepelné vlastnosti umoïnily konstrukci nov ch v konnûj ích rozvádûãû. Zmûna tradiãní izolace na nehofilav, chemicky neteãn a nejedovat tûïk plyn hexafluorid síry vedla k v znamn m úsporám prostoru a materiálu, jakoï i vût í bezpeãnosti zafiízení. Rozvádûãe izolované fluoridem síry se prosazují hlavnû tam, kde je z dûvodu místa poïadována kompaktní konstrukce. S ohledem na jejich necitlivost na zneãi tûní atmosféry jsou zapouzdfiená zafiízení s plynem SF 6 pouïívána také v chemickém prûmyslu, v pou tních oblastech a v pobfieïních lokalitách. 5

6 2 Provoz Plynové prostory patfií do kategorie hermeticky uzavfien ch tlakov ch systémû podle âsn EN (IEC ). ãl Doplnûní izolaãního plynu není nutné bûhem oãekávané Ïivotnosti zafiízení. Za normálních provozních podmínek není kontrola izolaãního plynu nutná. Izolaãní plyn nevyïaduje údrïbu. 6

7 2.1 Technické údaje Jmenovité napûtí kv Izolaãní plyn 1) SF 6 SF 6 SF 6 Rosn bod provozní hodnota C 5 C 2) 5 C 5 C Jmenovitá mûrná hmotnost izolaãního g/dm plynu vztaïená na jmenovitém plnící tlak pro izolaci Minimální plnící tlak pro izolaci (p me ) 3) kpa 4) 100 5) Hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci (p ae ) 3) kpa Jmenovit plnící tlak pro izolaci (p re ) 3) kpa Minimální plnící tlak pro spínání (p mm ) 3) 6) kpa 120 Jmenovit plnící tlak pro spínání (p sw ) 3) 6) kpa 130 Tlak zapûsobení odlehãení tlaku (p abs ) kpa 220 aï aï aï 225 Spínací body senzoru hmotnosti (= teplotnû kompenzovaného tlakového senzoru) 7) Spodní prahová hodnota 3) (= hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci) kpa Horní prahová hodnota 3) kpa pro optimální rychlé odpojení 1) Izolaãní plyn: SF 6 = fluorid síry 2) 25 C pro rozvádûãe typu ZX0 bez napájecího napûtí 3) Uvedené tlaky jsou absolutní tlaky pfii 20 C 4) 100 kpa = 1 bar Plynové náplnû pro skfiíà: 5) Dvojité skfiínû v vodû ZX1.2 a dvojité skfiínû v vodû ZX2: 110 kpa pfii jmenovitém zku ebním napûtí pfii atmosférickém impulsu 125 kv 6) Platné jen pro skfiínû odpínaãe ZX0 7) Rozvádûãe ZX0 bez napájecího napûtí jsou vybaveny manometry bez kontaktû Typ rozvádûãe ZX0 ZX1.2 ZX2 Oddíl vypínaãe mal Oddíl vypínaãe velk ífika skfiínû mm x 400 1) x 400 1) Modul skfiínû l Oddíl vypínaãe l 2 x x Oddíl vypínaãe, l hloubka 1300 mm Oddíl vypínaãe, l hloubka 1500 mm Oddíl vypínaãe, l hloubka 1800 mm Prostor pfiípojnic I l Prostor pfiípojnic II l ) Dvojitá skfiíà v vodû 7

8 2.2 Systém izolačního plynu Skfiínû ZX0 (obr.1): Bloková konstrukce Nûkolik skfiíní tvofií spoleãn plynov prostor. AÏ 6 skfiíní tvofií blok. KaÏd blok má jen jeden plnící ventil a jeden tlakov senzor nebo manometr. Konstrukce jednotliv ch skfiíní Ve skfiíních s oddûlením jednotliv ch skfiíní má kaïdá skfiíà jeden plnící ventil a jeden tlakov senzor. Plynové prostory sousedních skfiíní nejsou propojeny. Skfiínû ZX1.2 (obr. 2) Oddíl vypínaãe (1.0) a oddíl pfiípojnic (obr. 2) tvofií oddûlené plynové prostory a jsou plnûny a monitorovány vlastními plnícími ventily a tlakov mi senzory. Plynové prostory jednotliv ch, vedle sebe uspofiádan ch skfiíní nejsou mezi sebou propojeny. Skfiínû ZX2 (obr. 3) Oddíl vypínaãe (5) a oba oddíly pfiípojnic (5.1) tvofií oddûlené plynové prostory a jsou plnûny a monitorovány vlastními plnícími ventily a tlakov mi senzory (obr. 3). Plynové prostory jednotliv ch, vedle sebe uspofiádan ch skfiíní nejsou mezi sebou propojeny. Pro vázání zbytkové vlhkosti jsou plynové prostory vybaveny sáãky s vysou ecím prostfiedkem, které jsou upevnûny kabelov mi sponami. Pfiesné mnoïství sáãkû s vysou ecím prostfiedkem je uvedeno v tabulce oddílu a) Skříň vypínače pro proudy vývodu 630/800 A b) Skříň vypínače pro proud vývodu 1250 A Obr. 1: Příklady provedení skříní ZX0 1 Pfiístrojová skfiíà 2 Multifunkãní ochranná a fiídicí jednotka REF542plus 3 Mûfiící zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému 4 Pohon tfiípolohového spínaãe 5 Pohon vypínaãe 6 Pfiípojka kabelu 7 PrÛvlekov proudov transformátor 8 Oddíl pfiipojení kabelû 9 DrÏák kabelû 10 VysokonapûÈov kabel 11 Prostor odlehãení tlaku 12 Membrána odlehãení tlaku 13 Vnûj í kuïel 14 Oddíl vypínaãe (modul skfiínû) 15 Vypínaã 16 Tfiípolohov spínaã UX0-MT 17 Pfiípojnice 60 Tfiípolohov spínaã UX0-ST 61 Pohon tfiípolohového spínaãe UX0-ST 62 NapûÈov transformátor 63 Odpojovací zafiízení pro napûèové transformátory (volitelnû) 70 Tlakov senzor 71 Plnící ventil Izolaãní plyn 8

9 Obr. 2: Skříň typu ZX1, základní konstrukce Poznámka ke dvojité skříni vývodů ZX1.2: SkfiíÀ sestává ze 3 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 1 oddíl pfiípojnic) Oddíl vypínaãe 1.1 Vypínaã 1.2 Pohon vypínaãe 1.3 Membrána odlehãení tlaku, oddíl vypínaãe, nahofie 1.4 Zku ební zásuvka 1.5 Slepá kabelová pfiípojka 1.6 Mûfiící zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému 1.7 Kabelov v vod 1.8 Tlakov senzor pro oddíl vypínaãe 1.11 Sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro oddíl vypínaãe 1.12 PrÛchodka oddíl vypínaãe/pfiípojnic 1.14 Plnící ventil pro oddíl vypínaãe 1.15 Svodiã plasmy 2.0 Oddíl pfiípojnice 2.1 Tfiípolohov spínaã 2.2 Pohon tfiípolohového spínaãe 2.3 Tlakov senzor pro oddíl pfiípojnic 2.4 Pfiípojnice 2.5 Propojení pfiípojnic, zásuvné 2.11 Membrána odlehãení tlaku, oddíl pfiípojnic dole 2.12 Sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro oddíl pfiípojnic 2.24 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnic 3.0 Oddíl pfiipojení kabelû 3.1 Hlavní uzemàovací pfiípojnice 3.2 Propojovací spojka mezi skfiínûmi pro uzemàovací pfiípojnici 3.4 Kabelová pfiípojka 3.6 PrÛchod odlehãení tlaku, dole 4.0 Pfiístrojová skfiíà 4.1 Centrální jednotka multifunkãní ochranná a fiídicí jednotky REF542plus 4.2 Ovládací jednotka multifunkãní ochranné a fiídicí jednotky REF542plus 5.3 Proudov transformátor Izolaãní plyn Obr. 3: Skříň typu ZX2, základní konstrukce Oddíl vypínaãe 1.1 Vypínaã 1.2 Pohon vypínaãe 1.3 Membrána odlehãení tlaku oddíl vypínaãe 1.4 Zku ební zásuvky kapacitního napûèového indikaãního systému Poznámka ke dvojité skříni vývodů ZX2: Provedení s jedním systémem pfiípojnic sestává ze 3 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 1 oddíl pfiípojnic) Kabelov v vod 1.6 Tlakov senzor pro oddíl vypínaãe 1.7 PrÛchod odlehãení tlaku oddíl pfiípojnice 1.9 PrÛchodka, oddíl vypínaãe/pfiípojnice 1.10 Plnící ventil pro oddíl vypínaãe 2.0 Oddíl pfiípojnice I 2.1 Oddíl pfiípojnice II 2.2 Tfiípolohov spínaã 2.3 Pohon tfiípolohového spínaãe 2.4 Odpojovaã 2.5 Pohon odpojovaãe 2.6 Tlakov senzor oddíl pfiípojnice I 2.7 Tlakov senzor oddíl pfiípojnice II 2.8 Pfiípojnice 2.10 Vodiã odboãky 2.11 Membrána odlehãení tlaku oddíl pfiípojnice 2.56 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnice I 2.57 Plnící ventil pro oddíl pfiípojnice II 3.0 Oddíl pfiipojení kabelû 3.1 Hlavní uzemàovací pfiípojnice 3.3 Upevnûní kabelû 3.4 Kabelová pfiípojka 3.6 PrÛchod odlehãení tlaku oddíl vypínaãe 3.7 VysokonapûÈov kabel 3.10 Kabelová svûrka 4.0 Pfiístrojová skfiíà 4.1 Centrální jednotka multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus 4.2 Ovládací jednotka multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus 4.3 Dvefie pfiístrojové skfiínû 5.0 Blokov proudov transformátor nebo senzor 5.2 Proudov transformátor Izolaãní plyn Provedení se dvûma systémy pfiípojnic sestává ze 4 plynov ch prostorû (2 oddíly vypínaãe a 2 oddíly pfiípojnic). 9

10 3 Servis izolaãního plynu (obr. 1 aï 6) 3.1 Všeobecné pokyny V souvislosti s praktick m servisem plynu platí v zásadû následující jednotlivé pokyny: Pfii provádûní údrïbáfisk ch prací vïdy plnû dodrïovat pfiíslu né bezpeãnostní pfiedpisy. Pro práce v plynov ch prostorech se doporuãuje pfiizvání pracovníkû servisu ABB! SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. V mûna izolaãního plynu v rozvádûãi není za normálních okolností zapotfiebí, protoïe izolaãní plyn nepodléhá stárnutí. Jako technické pomocné zafiízení pro plnûní a doplnûní je zapotfiebí plnící vozík. Pro vakuování pfied plnûním plynu je zapotfiebí dvoustupàová v vûva, v kon v vûvy 6m 3 /h. Plynové hadice servisních jednotek chránit bezpodmíneãnû pfied vlhkostí. V zásadû pouïívat jen hadicové armatury se zpûtn m ventilem, aby se zabránilo vnikání vlhkosti do hadice. Hadicové armatury je nutno po pouïití uzavfiít ãepiãkami. Pfii práci v otevfien ch plynov ch prostorech bez plynu bezpodmíneãnû omezit ãasovû pfiístup okolního vzduchu s jeho pfiirozen m obsahem vlhkosti. Otevfiené plynové prostory pfii nevyhnuteln ch del ích pracovních pfiestávkách vybavit pfiechodnû sáãky s vysou ecí prostfiedkem a uzavfiít (napfi. folií) alespoà provizornû. Obzvlá tû souãásti z plastû musí b t chránûny pfied pfiístupem vlhkosti. Pfii manipulaci s SF 6 zabránit unikání plynu do rozvodny, také aby se zabránilo chybn m mûfiením pfii kontrole tûsnosti. Pfii v skytu netûsnosti dobfie vûtrat. Pfii pouïití SF 6 jako izolaãního plynu zabránit bezpodmíneãnû nahromadûní plynu v níïe poloïen ch prostorách (napfi. kabelov kanál/ kabelové patro) a pfii zji tûní bez odkladu takov plyn odstranit. 3.2 Kvalita a způsob dodání izolačního plynu PoÏadavky na kvalitu a pfiejímku nového plynu SF 6 jsou uvedeny v âsn EN (IEC 60376). Pod pojmem pouïité SF6 se rozumí kaïd plyn, kter byl jiï pouïit v rozvádûãi v normálním provozu. Ke kaïdé dodávce je pfiiloïeno zku ební osvûdãení a kaïdá láhev je opatfiena na hlavici láhve symbolem SF 6 a nápisem Hexafluorid síry, jakoï i bûïn m ãíslem, datem dodání a údaji o hmotnosti vlastní láhve a plnící hmotnosti. Systém izolaãního plynu: Hexafluorid síry (SF 6 ) ZpÛsob dodání: Kapaln plyn v ocelov ch lahvích Ident.č. (označení pro objednávku) GCE P0102 Dbát na pfiíslu n ABB návod na pouïití BA 1004, list 1 aï 3 s ohledem na bezpeãnost práce! Ident.č. (označení pro objednávku) GCEA901004P0102 Poznámka: JestliÏe není moïno vylouãit pfii skladování plynov ch lahví SF6 a také pfii jejich pfiepravû nebo pfiechodném uloïení ve venkovním prostfiedí pfii vystavení sluneãnímu záfiení extrémní teploty 50 C, tak je nutno poïadovat sníïen plnící faktor 0,75 kg/l obsahu láhve! 3.3 Pokyny pro použití Fluorid síry pouïit jako izolaãní plyn je moïno povaïovat i po relativnû dlouhé dobû pouïití za plnohodnotn. PÛsobením oblouku pfii poru e se izolaãní plyn rozkládá vlivem vysoké teploty v oblouku na své sloïky. Ochlazením vytvofií tyto sloïky ve velké mífie opût pûvodní slouãeniny. V pfiípadû hexafluoridu sírového se v ak také tvofií s odpafien m kontaktním materiálem kovové fluoridy, rûzné plynné slouãeniny fluoridu síry, jakoï ji chemicky kysele reagující slouãeniny. Tento velmi mal podíl plynn ch produktû rozkladu je ve velké mífie pohlcen filtraãním materiálem umístûn m v plynov ch prostorech. Tyto kovové fluoridy se rozptylují jako tenká vrstva prachu v plynov ch prostorech a prûchodech odlehãení tlaku. V suchém stavu nejsou kovové fluoridy elektricky vodivé. Tuto usazeninu pevn ch produktû reakce je moïno lehce odstranit. Aby se zabránilo zdravotnímu po kození obsluhy moïn m poleptáním, musí se vïdy odstranit tato usazenina v prûchodu pro odlehãení tlaku such m hadrem a nebo schválen m prûmyslov m vysavaãem. Dbát na pfiíslu né pfiedpisy bezpeãnosti práce a provozní návody. ZpÛsob manipulace a zkou ky stavu pouïitého SF 6 uvádí âsn EN (IEC 60480). Láhve s plynem nutno uloïit v suchém a ãistém prostfiedí, chránûné pfied sluneãním záfiením pfii teplotû 50 C. 10

11 3.4 Opatření bezpečnosti práce Pro pracovníky provádûjící montáï, obsluhu a údrïbu je nutno dát k dispozici následující dûleïité informace. Izolační plyn SF 6 Vyvěsit v rozvodně návod SF 6! U kaïdého rozvádûãe, ve kterém je pouïit SF6, je nutno vyvûsit na zfietelnû viditelném místû dodateãné instrukce pro manipulaci s SF 6 vydané místními úfiady pro oblast provozovatele. Dále je nutno postupovat pfiesnû podle ABB návodu BA 1004 list 1 aï 3 o manipulaci s SF 6. Je nutno vystavit pracovní pfiíkaz ve smyslu pracovního pfiíkazu pro pracovníky ABB (viz pfiíloha 1). Pfii manipulaci s SF 6 brát bezpodmíneãnû zfietel na: Nebezpečí udušení při nahromadění plynu SF 6 v níže položených prostorách! Nov SF 6 je bezbarv a bez zápachu, nemûïe b t lidmi pfiímo vnímán. Na základû jeho vût í mûrné hmotnosti ve srovnání se vzduchem je jeho pfiechodné nahromadûní v kanálech a níïe poloïen ch prostorách moïné, takïe zde existuje nebezpeãí udu ení, pokud tyto prostory nejsou dostateãnû vûtrány. Pfii dostateãném zfiedûní se vzduchem mûïe b t SF 6, pokud je známo, Ïe vyhovuje poïadavkû nejedovatosti, v ak vdechován. Hodnota MAK 1) pro SF 6 ãiní ve Spolkové republice Nûmecko 1000 ppm nebo 6000 mg/m 3. Pfii manipulaci s láhvemi SF 6 je nutno nosit ochranné koïené rukavice a ochranné br le. Nebezpečí poleptání při styku s produkty rozkladu SF 6 po vnitřním obloukovém zkratu v rozváděči! Plynné produkty rozkladu SF 6 není moïno pfii velmi malé koncentraci zrakem prakticky zjistit. Je v ak moïno je zjistit podle pronikavého, nepfiíjemného zápachu. Plynné produkty rozkladu SF 6 mohou vyvolat podráïdûní v oblasti nosu, úst a oãí. Tomuto podráïdûní lze v ak zabránit pouïitím d chacích pfiístrojû ( podle ABB návodu BA 1004 list 1 aï 3). JestliÏe se pouïijí d chací pfiístroje bez úplné masky, tak je nutno nosit dodateãnû plynotûsné ochranné br le. Mimoto by se mûlo zabránit pfii údrïbáfisk ch a revizních pracích styku nechránûné kûïe s produkty rozkladu, protoïe tyto ve spojení s vlhkostí vzduchu reagují kysele. Pro zabránûní podráïdûní kûïe na rukou, je nutno nosit gumové rukavice. Hodnoty MAK není moïno uvést, protoïe se jedná o smûs kodliv ch látek. Výstraha! Pfii styku kûïe s produkty rozkladu ihned om t zasaïené místo velk m mnoïstvím vody a fiádnû um t m dlem (neutralizaãní úãinek). JestliÏe se prach dostane do oãí, okamïitû vypláchnout vodou a 10 % roztokem uhliãitanu sodného a potom ihned nav tívit lékafie! 1) MAK: Maximální koncentrace na pracovi ti 11

12 3.5 Zkouška izolačního plynu ProtoÏe jsou rozvádûãe ZX naplnûny na jmenovit tlak s SF 6 ve v robním podniku a protoïe se s ohledem a zásuvnou techniku pfiípojnic neprovádí na místû instalace Ïádné práce s plynem, není nutná kontrola rosného bodu po montáïi na místû instalace. JestliÏe se v ak bûhem montáïe na místû instalace provádí práce s plynem, tak se mûïe zkou ka izolaãního plynu provést následovnû: Na plnící ventil (40) jednotliv ch plynov ch prostorû pfiipojit mûfiiã rosného bodu. Zkou ka vlhkosti provádûná podle âsn EN (IEC 60480) nesmí prokázat, v souvislosti s pracovními podmínkami zafiízeních vnitfiního provedení, Ïádn provozní rosn bod 5 C. Minimální hodnota pro vytvofiení pracovní pfiipravenosti po mimofiádn ch opravách by mûla pro jistotu ãinit 15 C 1). Dále uvedená tabulka uvádí závislost mezi rosn m bodem a obsahem vody. Poznámky: Kontrola podílu produktû rozkladu (mûfieno jako SO 2 ) v SF 6 je moïná. Pro tento úãel je nutno pfiipojit na plnící ventil pfiíslu ného plynového prostoru zku ební ãerpadlo plynu. Pro mûfiení rosného bodu pfii normálním tlaku je nutno dbát na korekãní tabulku návodu na obsluhu mûfiícího pfiístroje rosného bodu. Podíl vzduchu v izolaãním plynu SF 6 nemá ãinit s dielektrick ch dûvodû více neï 5 objem. %. Mûfiení a zkou ky podle âsn EN (IEC 60480). Po skonãení zkou ek namontujte na plnící ventily (40) ochranné kryty (40.1). Rosn bod Obsah vody 2) C p abs /100 kpa ppm V ppm V ppm V ppm V ) V rozvádûãû ZX0 bez pomocného napûtí pfii teplotû okolního vzduchu 25 C jsou zapotfiebí pfiíslu nû niï í hodnoty rosného bodu (provozní rosn bod < -25 C a po opravách pro jistotu < -35 C) 2) ppm v = Objemov podíl v ppm ppm = âástic na milion 12

13 3.6 Doplnění izolačního plynu (obr. 4 a 5) Plynové prostory patfií do kategorie hermeticky uzavfien ch tlakov ch systémû podle âsn EN (IEC ) ãl Doplnûní izolaãního plynu není bûhem oãekávané Ïivotnosti zafiízení nutné. Pro pfiípadnou leteckou dopravu skfiíní jsou dodávány plynové prostoru se sníïen m tlakem SF 6. V takovém pfiípadû je nutno, jak je následnû popsáno, doplnit tlak pfied montáïí skfiíní na jmenovit plnící tlak (ãl. 2.1). Postup k případě signálu úniku plynu: Zaznamenejte dobu signalizace úniku plynu Poznámka: Nejdfiíve vyjasnit pfiíãinu signalizace úniku plynu. Signalizace úniku plynu mûïe b t také zpûsobena vadn m elektrick m spojem v sekundárním obvodû. Pro doplnûní pouïijte plnící ventil (40) pfiíslu ného plynového prostoru. Obr. 5b ukazuje plnící ventil (40) kompletní s na roubovan m ochrann m krytem (40.1). Od roubujte ochrann kryt (40.1) z plnícího ventilu (40). UpevÀovací lanko ( 42) zabrání ztrátû ochranného krytu. Pro pfiipojení tlakové hadice z plnící vozíku je zapotfiebí spojka (43). Pfiipojte plnicí hadici ke spojce (43) s pouïitím pfiesuvné matice M 20 x 1,5. MÛÏe se pouïít hadicová souprava DILO nebo jiná vhodná souprava se závitem M 20 x 1,5. Adaptér (44) je zapotfiebí jen, jestliïe není k dispozici pfiipojení hadice (47) se závitem M 20 x 1,5. Toto se má vyjasnit pfiedem. JestliÏe není plnící ventil (40) zakryt, nestlaãujte kolík ventilu (45), protoïe by to zpûsobilo ztrátu plynu. Nyní nasuàte na plnící ventil (40) spojku (43) krátk m vytaïením pojistného krouïku (43.1). Napou tûní izolaãního plynu provádûjte podle provozního návodu pouïitého servisního zafiízení. Potfiebn plnící tlak odpovídá jmenovitému plnícímu tlaku pro izolaci. Kontrolujte narûstající tlak pfii doplnûní. Kontrolu provádût vïdy po pfiechodném pfieru ení pfiívodu plynu, v opaãném pfiípadû se musí poãítat vzhledem k dynamickému tlaku v potrubí z chybnou indikací. Demontujte plnící hadici. Jako pfii nasunutí vytáhnûte krátce pojistn krouïek (43.1) a vysuàte spojku (43) z ventilu. Potom opût namontujte ochrann kryt (40.1) na otevfien plnící ventil (40). Pfii pfiekroãení hladiny pro v straïné hlá ení pro izolaci pfii doplàování musí signál zmizet. JestliÏe se to nestane, je vadn tlakov senzor a musí se vymûnit. JestliÏe se objeví signalizace o úniku plynu znovu, je nutno dohodnout, pfii udání ãasového intervalu od úspû ného opûtného doplnûní plynového prostoru po signalizaci, dal í opatfiení s pracovníky servisu ABB. 3.7 Vyčerpání izolačního plynu Nutnost vyãerpání izolaãního plynu se vyskytuje pfii opravách v plynov ch prostorech. Od roubujte ochrann kryt pfiíslu ného plnícího ventilu (40). Pfiipojte hadici servisního jednotky na plnící ventil (40) pfiíslu ného plynového prostoru. Vyãerpejte náplà plynu s pouïitím servisního systému a upravte a skladujte, jak je to nutné. Dbejte na provozní návod v robce plynového servisního systému. Poznámka: SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. 13

14 3.8 Naplnění izolačním plynem (obr. 4 a 5) Nutnost nového naplnûní jednotliv ch plynov ch prostorû izolaãním plynem se vyskytuje po opravách. Od roubujte ochrann kryt pfiíslu ného plnícího ventilu (40). Naplnûní izolaãním plynem pfiedchází vakuování pfiíslu ného plynového prostoru. Pfiipojte hadicí dvoustupàovou v vûvu s v konem v vûvy 6m 3 /h. Viz provozní návod v vûvy. Na pfiívodních a v vodních potrubích pouïijte pokud moïno stejnû dlouhé a s ohledem na techniku proudûní stejné hadice. Plynov prostor vakuovat aï na tlak 1 kpa (= 10 mbar). Následnû ãerpat je tû 30 minut a v vûvu potom uzavfiít. Plnění plynem: Pfiipojte plnící vozík pomocí plnící hadice na pfiíslu n plnící ventil (40) plnûného plynového prostoru v pfiíslu né skfiíni. Napou tûní SF 6 provádûjte podle provozního návodu pouïitého servisní jednotky. Plnící tlak odpovídá jmenovitému plnícímu tlaku pro izolaci. Demontujte plnící hadici a na roubujte ochrann kryt na plnící ventil (40). Kontrolujte peãlivû tûsnost plynového prostoru detektorem plynu: Detektor plynu by mûl b t vybaven sacím nástavcem a musí mít minimální citlivost 10-4 Pa x l/s. Nepfiekraãujte pfii kontrole prohledávací rychlost 1-2 cm/s. Potfiebná mûfiení tlaku provádût jen pfii pfiechodnû uzavfien ch ventilech, v opaãném pfiípadû bude chybnû mûfiena z dûvodu sacího úãinku systému potrubí pfiíli pfiíznivá hodnota. Vakuování na tlak 1 kpa (= 10 mbar) staãí, aby byla zachována, pfii pfiedcházející omezené dobû otevfiení plynového prostoru a vloïení pfiimûfieného mnoïství plnû úãinného vysou ecího materiálu, dostateãná nízká úroveà vlhkosti náplnû izolaãního plynu. 14

15 3.9 Vysoušecí prostředky Pro vázání zbytkové vlhkosti obsahují plynové prostory sáãky s vysou ecím prostfiedkem. Jako vysou ecí/filtraãní materiál se pouïívá v plynov ch prostorech molekulové síto (naïloutlé/ bílé s velikostí zrn 1,5 aï 3 mm). Velká pórovitost propûjãuje tomuto materiálu velkou absorpãní schopnost s ohledem na vlhkost a produkty rozkladu. Pfii práci v otevfien ch plynov ch prostorech je nutno pfiíslu né sáãky s vysou ecím prostfiedkem vïdy vymûnit. Jinak není v mûna sáãkû s vysou ecím prostfiedkem v normálním provozu rozvádûãe nutná. Potfiebné mnoïství sáãkû s vysou ecím prostfiedkem je uvedeno v tabulce dále. Je nutno zajistit, aby byly vloïeny nové sáãky vïdy teprve potom, aï jsou provedeny v echny ostatní poïadované práce. Bezprostfiednû po vloïení nov ch sáãkû s vysou ecím prostfiedkem se musí plynov prostor uzavfiít, vakuovat a opût naplnit izolaãním plynem. Pfiitom je nutno pouïít následující postup: Ochrann sáãek obsahující vysou ecí prostfiedek otevfiít teprve bezprostfiednû pfied pouïitím. Sledovat pfiitom barvu indikátorû. Poãet sáãkû s vysou ecím prostfiedkem: Poznámka: Sáãky s vysou ecím prostfiedkem jsou zavafieny z dûvodu ochrany pfied pûsobením vlhkosti aï do pouïití do obalu z PE. Papírov indikátor zavafien do ochranného sáãku slouïí k indikaci vlhkosti. Pfiitom platí: Zbarvení modré: Obsah sáãku s vysou ecím prostfiedkem je such a pouïiteln. Zbarvení rûïové: Obsah sáãku s vysou ecím prostfiedkem vlhk a není pouïiteln. Jen kdyï je indikátor vlhkosti such (modré zbarvení): Otevfiít sáãek z PE, vyjmout sáãek s vysou ecím prostfiedkem a bez odkladu vloïit do plynového prostoru. Plynov prostor po vloïení nov ch sáãkû s vysou ecím prostfiedkem potom ihned uzavfiít, vakuovat a opût naplnit izolaãním plynem (postupovat také podle návodu na montáï, obsluhu a údrïbu celkové skfiínû). Pfii manipulaci, zvlá tû s pouïit mi sáãky s vysou ecím prostfiedkem a v prostorách kde se vyskytují produkty rozkladu, je nutno bezpodmíneãnû dbát na opatfiení bezpeãnosti práce podle oddílu 6. Materiál vysoušecího prostředku: Sáãek s vysou ecím prostfiedkem (55x515mm) Hmotnost obsahu 210 g GCE P0100 Typ rozvádûãe ZX0 ZX1.2 ZX2 Oddíl vypínaãe mal Oddíl vypínaãe velk ífika skfiínû mm x 400 2) x 400 2) Modul skfiínû Poãet 1 1) 1 1) Oddíl vypínaãe Poãet 2 x 1 2 x Oddíl vypínaãe, hloubka 1300 mm Poãet Oddíl vypínaãe, hloubka 1500 mm Poãet Oddíl vypínaãe, hloubka 1800 mm Poãet 3 7 Prostor pfiípojnic I Poãet Prostor pfiípojnic II Poãet ) Jeden sáãek s vysou ecím prostfiedkem pro kaïdé dvû skfiínû 2) Dvojité skfiínû v vodû 15

16 3.10 Manipulace s použitým izolačním plynem a použitými vysoušecími prostředky SF 6 se nesmí nikdy vypou tût do atmosféry. V pfiípadû vyfiazení rozvádûãe z provozu se mûïe pouïit plyn SF6 odãerpat pfies napou tûcí ventil pomocí vakuovací jednotky. PouÏit plyn se potom mûïe vrátit do ABB nebo v robci plynu pro opûtné pouïití. JestliÏe kvalita SF6 odpovídá poïadavkûm normy âsn EN (IEC 60480), mûïe se plyn opût pouïít jako izolaãní plyn. JestliÏe jsou skfiínû vráceny k recyklaci v robci, zajistíme nutná opatfiení pro opûtné pouïití plynu. Pfii likvidaci vysou ecích prostfiedkû, které byly v luãnû pouïity pro opatfiení pfii vysou ení bûhem prací v otevfien ch plynov ch prostorech, nejsou zapotfiebí Ïádná zvlá tní opatfiení. Pfii likvidaci vysou ecích prostfiedkû, které byly v luãnû pouïity pro vázání zbytkové vlhkosti v prostorech izolaãního plynu, nejsou rovnûï zapotfiebí Ïádná zvlá tní opatfiení. Pfii likvidaci produktû rozkladu SF 6, jakoï i sáãkû s vysou ecím prostfiedkem zneãi tûn ch produkty rozkladu SF 6 je nutno postupovat pfiesnû podle instrukcí návodu SF 6 odborn ch sdruïení a pfiíslu n ch pfiedpisû místních oprávnûn ch úfiadû. 16

17 Prostor izolačního plynu M20x1, Obr, 5a): Plnící ventil s připojením hadice nebo adaptérem DILO Obr. 4: Plnící ventil a tlakový senzor uvedený pro skříň typu ZX0 Obr. 5: Plnící ventil 1.2 Pohon vypínaãe 8 Tlakov senzor 40 Plnící ventil 40 Plnící ventil 41 Ochrann kryt 42 Závûsné lanko 43 Spojka s pfiipojením hadice M 20 x 1, Pojistn krouïek 44 Adaptér DILO se závitem M 20 x 1,5 45 Kolík ventilu 47 Pfiipojení hadice Obr.5b): Plnící ventil s ochranným krytem Obr. 5c): Plnící ventil, ochranný kryt demontován Nestlačujte kolík ventilu, ztráta plynu! 17

18 Obr.5d): Spojka s adaptérem 140 p abs kpa Temp C 60 Obr. 6 Tlak izolačního plynu jako funkce teploty plynu 1 Jmenovit plnící tlak pro izolaci rozvádûãû ZX 2 Hladina pro v straïné hlá ení pro izolaci rozvádûãû ZX Diagram objasàuje vztah mezi tlakem a teplotou SF 6 pfii stejné mûrné hmotnosti. 18

19 Pfiíloha 1 VZOR Pracovní příkaz pro rozváděče plněné SF 6 Pracovní pfiíkaz ã.: Tento pracovní příkaz stanovuje pravidla pro práce na rozváděčích, které jsou již nebo byla naplněna SF 6. 1 Tento pracovní pfiíkaz musí vedoucí práce pfied zaãátkem práce pfiipevnit na skfiíni. 1.1 Vedoucí práce je povinen pouãit pracovníky pfied zaãátkem práce, které práce je tfieba provést. 1.2 Plynov prostor, na kterém je tfieba práce provést, je nutno oznaãit v k tomu urãeném sloupci (viz níïe) a na pracovním pfiíkazu a potvrdit podpisem pracovníkû a vedoucího. 2 Při práci v plynových prostorech je třeba postupovat následovně: 2.1 Pfied zaãátkem práce je tfieba kaïd plynov prostor vyãerpat pomocí servisního zafiízení SF Otevfiít montáïní kryty. 2.3 Pfied zahájením práce se musí plynov prostor kontrolovat s ohledem na dostateãn obsah kyslíku (> 19%). 2.4 Pro tento úãel kalibruje vedoucí mûfiící pfiístroj plynu Pac II O 2 podle návodu na pouïití a toto potvrdí v k tomu urãeném sloupci (viz níïe) na pracovním pfiíkazu. 2.5 Vedoucí umístí mûfiící pfiístroj plynu Pac II O 2. Sondu je tfieba ponofiit do nejhlub ího místa plynového prostoru a zajistit proti vypadnutí. Mûfiící pfiístroj se uvede do provozu. JestliÏe mûfiící pfiístroj plynu nesignalizuje v strahu, uvolní vedoucí plynov prostor pro práce a potvrdí toto ve sloupci Uvedení do provozu (viz níïe). Mûfiící pfiístroj a sonda zûstanou do konce montáïe pfiipraveny v provozní pohotovosti na nebo v plynovém prostoru Pracovníci jsou povinni, pfied zahájením práce a bûhem práce v plynovém prostoru, pfii zaznûní v straïného signálu mûfiícího pfiístroje plynu opustit bez prodlení plynov prostor a informovat vedoucího. 3. Pro poučení pracovníků je třeba použít: Návod k obsluze BA 1004, listy 1 až 3 Normy a specifikace v země instalace. â. zakázky: Pfiípojnice Pfiípojnice Základní Podpis â. pole: oddíl 1 oddíl 2 modul Vedoucí práce/pracovníci âas: Datum: Podpis Kalibrování Pac II O 2 Uvedení do provozu Pac II O 2 Jméno Datum Podpis Kontroloval Schválil Vystaveno: Zmûnûno: 19

20 1VLM Rev.08, cs (BA 427/08 - Instruction manual no.gcea P0102 Printed in Germany ( PCI)) ABB s.r.o. Telefon: Vídeňská Brno Česká republika Fax: Poznámka: Vyhrazujeme si právo provádût technické zmûny nebo modifikovat obsah tohoto dokumentu bez pfiedbûïného oznámení. Pokud jde o nákupní objednávky, jsou rozhodující dohodnuté detaily. ABB nepfiebírá odpovûdnost ze jakékoliv moïné chyby nebo pfiípadn nedostatek informací v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si v echna práva pro tuto publikaci a na v ní obsaïená fakta a ilustrace. Jakákoliv reprodukce v celku nebo po ãástech - je zakázána bez pfiedbûïného písemného souhlasu ABB.

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

ZX0 bloková konstrukce. Rozváděč vysokého napětí izolovaný plynem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

ZX0 bloková konstrukce. Rozváděč vysokého napětí izolovaný plynem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu ZX0 bloková konstrukce Rozváděč vysokého napětí izolovaný plynem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku návodu pro obsluhu. Instalujte

Více

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 ABB EJF SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 V eobecnû SafePlus je kompaktní rozvádûãov systém pro distribuãní sítû do 25 kv. Rozvádûã má vynikající flexibilitu vzhledem

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

ZX1.2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. Power IT

ZX1.2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. Power IT ZX1.2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Power IT Va e bezpeãnost na prvním místû - vïdy! To je důvod, proč Váš návod začíná s těmito doporučeními: Instalujte

Více

ABB EJF. VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM. 12 kv, A,... 31,5 ka 17,5 kv, A, ka 25 kv, A,...

ABB EJF. VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM. 12 kv, A,... 31,5 ka 17,5 kv, A, ka 25 kv, A,... VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM 12 kv,... 1250 A,... 31,5 ka 17,5 kv,... 1250 A,... 25 ka 25 kv,... 1250 A,... 25 ka Návod pro montáï, obsluhu a údrïbu ABB EJF Va e bezpeãnost na prvním místû

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Kompaktní rozvádûãe do 24 kv s odpínaãi, s izolací SF 6, typ 8DJ20

Kompaktní rozvádûãe do 24 kv s odpínaãi, s izolací SF 6, typ 8DJ20 Kompaktní rozvádûãe do 24 kv s odpínaãi, s izolací SF 6, typ 8DJ20 Rozvádûãe vn Katalog HA 45.31 fiíjen 2000 Kompaktní rozvádûãe do 24 kv sodpínaãi, V eobecnû Obsah Strana Oblasti pouïití, vlastnosti,

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

VD4 X0. Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

VD4 X0. Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu VD X0 Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Va e bezpeãnost na prvním místû vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro montáž, obsluhu a údržbu:

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro klimatizované vinotéky WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127 *dle modelu a vybavení Dûkujeme vám za projevenou dûvûru Dovolte, abychom vám pogratulovali ke koupi na eho v robku, vinotéky

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

VD4 Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry

VD4 Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry VD4 Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Bezpeãnost na prvním místû vïdy! To je důvod, proč Váš návod začíná s těmito doporučeními: Instalujte spínací pfiístroje

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu : Instalujte

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace TravelPilot DX-V Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Bezpeãnostní upozornûní 2 Velice nás tû í, Ïe jste se pfii koupi rozhodli pro v robek Blaupunktu, a dûkujeme Vám za Va i dûvûru,

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Tento návod peãlivû uschovejte! Návod si, prosíme, pfieãtûte a fiiìte se jím! Poskytne Vám dûleïité informace pro bezpeãnou montáï a provoz, jakoï

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra 2 2 309 222 01 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T CZ 610 0 105 612 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 610

Více

VD4. Vakuový vypínač 36/40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

VD4. Vakuový vypínač 36/40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu VD4 Vakuový vypínač 36/40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 1 2 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte

Více

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WT 4126, 4127 *dle modelu a vybavení Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ¾nc lzitor instantaneu de ap INSTRUCèIUNI DE UTILIZARE 4-9. Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-15

NÁVOD K OBSLUZE. ¾nc lzitor instantaneu de ap INSTRUCèIUNI DE UTILIZARE 4-9. Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-15 NÁVOD K OBSLUZE Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE Malé prietokové ohrievaãe NÁVOD NA OBSLUHU Compact Instantaneous Water Heater OPERATING INSTRUCTIONS Malogabaritnye vodogrejnye kolonki RUKOVODSTVO

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

âi TùNÍ ELEKTRICK CH ZA ÍZENÍ NN VYSÁVÁNÍM

âi TùNÍ ELEKTRICK CH ZA ÍZENÍ NN VYSÁVÁNÍM Walter Kathrein, Heiner Kehne a Gerhard Rotter âi TùNÍ ELEKTRICK CH ZA ÍZENÍ NN VYSÁVÁNÍM mimofiádn v tisk ã. 44 Sonderdruck Nr. 44 âlánek uvefiejnûn v ãasopise EVU-Betriebspraxis ã. 4/98 3.1.2 Dozor

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

SERVISNÍ P ÍRUâKA Nová elektronická platforma chladicích spotfiebiãû 2005.

SERVISNÍ P ÍRUâKA Nová elektronická platforma chladicích spotfiebiãû 2005. SERVISNÍ P ÍRUâKA Nová elektronická platforma chladicích spotfiebiãû 2005. V echny ãásti tohoto dokumentu jsou majetkem spoleãnosti Indesit Company S.p.A. Ve kerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

Nyní máte úplnou volnost

Nyní máte úplnou volnost Nyní máte úplnou volnost Výkon přizpůsoben vaší volnosti Objevte úplně novou řadu! Řada XL 3 představuje systém rozvodu nízkého napětí. Tato řada byla vyvinuta Legrandem pro zjednodušení výběru toho pravého

Více

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 15 Kapcsolóóra

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 15 Kapcsolóóra 2 2 309 223 01 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 4 5 6 C2 Ext 1 Ext 2 CZ 611 0 105 622 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 611 0 6 12 18 24 top2 TR 622 Instrukcja

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více