4. oddíl: Převod cenného papíru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. oddíl: Převod cenného papíru"

Transkript

1 1 Základní otázky 4. oddíl: Převod cenného papíru 1. Náležitosti a forma převodní smlouvy; Titulus a modus Převod vlastnického práva k cennému papíru je odvislý od jeho formy a podoby. U převodu vlastnického práva se přitom rozlišuje právní důvod (titulus) a způsob (modus) převodu. Titulem převodu je vždy bezpochyby smlouva; při úplatném převodu se zde jedná o smlouvu kupní podle 409 a násl. obch. z., při bezúplatném převodu o smlouvu darovací podle 628 a násl. obč. z. Přitom zde platí dílčí odchylky dané ust zák. c. p. a ust. 96 zák. p. k. t. Podmínkou platnosti smlouvy je vždy identifikace převáděných cenných papírů a u úplatného převodu i údaj o kupní ceně. Dílčí výjimkou je pouze situace, kdy dochází k obchodům s cennými papíry na základě komisionářské smlouvy. Komisionář je povinen prodat cenný papír za vyšší cenu, nebo koupit cenný papír za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu, pokud má takovou možnost, a to i bez souhlasu komitenta. Není -li přitom určena výše kupní nebo prodejní ceny v pokynu komitenta, je komisionář povinen koupit cenný papír za nejnižší cenu, za jakou jej bylo možno při vynaložení odborné péče koupit, a prodat za nejvyšší cenu, za jakou jej bylo možno při vynaložení odborné péče prodat ( 31 odst. 2 a 3 zák. c. p.). Vždy však ze smlouvy o převodu cenného papíru musí být zjistitelné, zda se jedná o úplatný nebo bezúplatný převod, jinak je smlouva absolutně neplatná pro neurčitost ( 37 odst. 1 obč. z.). 218 Není totiž dost dobře možné akceptovat takový právní úkon, z něhož by vůbec nebylo možné určit, zda se jedná o právní úkon úplatný čili nic. Právní úkon musí být vždy úplatný nebo bezúplatný a to musí být ze smlouvy vždy zjistitelné. Není přitom vyloučeno, že ujednání o ceně může být obsaženo v relativně samostatné příloze smlouvy. 219 Jako zcela nepřípustné je však určení, podle něhož má být úplata za převod cenného papíru uhrazena z majetku společnosti; taková klauzule je 218 Srovnej k tomu rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne sp. zn. 7 Cmo 120/94, Právní rozhledy, 1995, č. 12, s. 496, podle něhož: Mají -li být závazky stran dostatečně určité, je nutné v konkrétní smlouvě vždy určit, zda jde o převod úplatný či bezplatný. Ze samotného nedostatku vyjádření úplatnosti či určení ceny nelze bez dalšího dovodit bezplatnost převodu. 219 Shodně usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. 29 Odo 221/2005, Právní rozhledy, 2007, č. 17, s. 648 a násl. 110

2 Cenné papíry vydávané akc. společností základní otázky IV.1 kapitola pro počáteční nemožnost plnění absolutně neplatná ( 37 odst. 2 obč. z.). 220 Směřovala -li by vůle stran k uzavření smlouvy za jiných podmínek (za jinou cenu), než je ve smlouvě uvedeno, je uzavřená smlouva simulovaným právním úkonem a zastřeným právním úkonem je smlouva uzavíraná za cenu, kterou strany mezi sebou skutečně dohodly ( 41a odst. 2 obč. z.). 221 Smlouva o převodu vlastnického práva k cennému papíru nemusí mít písemnou formu; to neplatí, pokud tak zákon u některého cenného papíru stanoví, nebo některá ze stran smlouvy projeví vůli uzavřít smlouvu písemně ( 272 odst. 1 obch. z.). Při převodu zaknihovaného cenného papíru je lhostejné, jaké formy a druhu je převáděný cenný papír, neboť se převod vždy realizuje stejným způsobem (to nevylučuje omezenou převoditelnost zaknihovaného cenného papíru na řad nebo na jméno). Právním titulem převodu je vždy smlouva, avšak modem je zápis převodu ( 96 odst. 1 a 2 zák. p. k. t.): 1. na účet zákazníků; majitel účtu zákazníků je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do závěrky dne zapsat změnu v osobě vlastníka na účet vlastníka v CECP, nebo 2. na účet vlastníků v CECP (jestliže se nezapisuje změna v osobě vlastníka na účet zákazníků); změna se zapíše neprodleně, nejpozději však do závěrky dne. Příkaz k zápisu do CECP může dát: a) oprávněná osoba jen prostřednictvím účastníka CD ( 95 odst. 3 zák. p. k. t), b) při obstarání převodu cenného papíru obchodník s cennými papíry ( 96 odst. 4 zák. p. k. t.), nebo c) při převodu na regulovaném trhu organizátor regulovaného trhu nebo provozovatel vypořádacího systému ( 96 odst. 5 zák. p. k. t.). Zápis změny osoby vlastníka cenného papíru se provede na účtech převodce i nabyvatele k témuž dni. Převod vlastnického práva k listinnému cennému papíru je do značné míry závislý na formě cenného papíru. Smluvní strany se při převodu vlastnického práva k listinnému cennému papíru mohou dohodnout, že vlastnické právo přechází na nabyvatele k jinému okamžiku než okamžiku předání listinného cenného papíru, pokud zákon neurčí něco jiného ( 17 odst. 1 zák. c. p.). 220 Shodné usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. 29 Odo 641/2005, Soudní judikatura rozhodnutí soudů ČR, 2007, č. 8, s. 619 a násl. 221 Shodné usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. 29 Odo 3/2005, Soudní judikatura rozhodnutí soudů ČR, 2006, č. 9, s. 673 a násl. 111

3 2. Nabytí vlastnictví od nevlastníka Vlastnické právo k cennému papíru lze přitom nabýt právoplatně i od nevlastníka, a to tehdy, jestliže nabyvatel cenného papíru byl v době převodu v dobré víře, že nabývá vlastnické právo od vlastníka cenného papíru, ledaže věděl nebo musel vědět o tom, že převodce není vlastníkem převáděného cenného papíru; v pochybnostech se dobrá víra nabyvatele presumuje, ledaže zákon in concreto stanoví něco jiného ( 20 zák. c. p.) Převod dosud neexistujícího cenného papíru Lze převést i cenný papír dosud neexistující, jestliže tento cenný papír má být teprve emitován, což zřetelně plyne z ust. 410 odst. 1 obch. z. ( 13 odst. 1 zák. c. p.). 223 Třeba však upozornit, že na věc neexistuje shoda názorů. Převoditelnost cenných papírů, které dosud nebyly emitovány, odmítá v zásadě J. Pauly 224 a J. Dědič. 225 Osobně však s těmito názory nesouhlasím, neboť nevidím žádný relevantní důvod, proč by nebylo možno platně uzavřít smlouvu o převodu cenného papíru dosud neexistujícího. 4. Omezení převoditelnosti cenného papíru Každý cenný papír na doručitele je zcela neomezeně převoditelný ex lege; jeho převoditelnost nemůže být omezena nebo vyloučena. Naproti tomu převoditelnost cenného papíru na řad může být omezena (nikoliv však vyloučena), pokud to dovoluje zákon ( 18 odst. 2 zák. c. p.). Nejrigidnější je konstrukce převoditelnosti cenného papíru na jméno, jejichž převoditelnost může být omezena anebo mohou být vůbec nepřevoditelné, jestliže tak stanoví zákon nebo je omezení nebo vyloučení převoditelnosti zákonem dovoleno ( 19 odst. 2 zák. c. p.). 2 Převod cenného papíru na řad v rámci převodu podniku Zcela specifický problém představuje u listinných cenných papírů na řad otázka, zda v případě, že jsou převáděny v rámci převodu podniku nebo jeho části, anebo v rámci vkladu podniku nebo jeho části do základního kapitálu 222 Stejný princip plyne ve vztahu k investičním nástrojům z ust. 96 odst. 3 zák. p. k. t. Definice investičního nástroje podle 3 odst. 1 zák. p. k. t. však všechny druhy cenných papírů nekryje. 223 Shodně civ. rozh. Vážný (z r. 1924). 224 In Komentář k zákonu o cenných papírech. Praha: Orac, 1998, s In Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s

4 Cenné papíry vydávané akc. společností základní otázky IV.1 kapitola společnosti, anebo v případě, že jsou zastaveny v rámci zastavení podniku nebo jeho části, zda je zde třeba jejich indosace, resp. zástavní indosace. S tím se pak pojí ještě druhý, navazující okruh problémů, a to, zda je v takovém případě třeba u těch cenných papírů, které jsou omezeně převoditelné, potřebné splnění zvláštních podmínek, anebo zda jsou v rámci převodu, vkladu nebo zastavení podniku nebo jeho části neomezeně převoditelné. Ačkoliv platná právní úprava v tomto směru nic nestanoví, lze se důvodně domnívat, že indosace cenných papírů tu není potřebná a stejně tak není potřebné ani splnění zvláštních soukromoprávních podmínek při převodu vlastnického práva k cenným papírům převáděným v rámci podniku nebo jeho části. Nelze totiž přehlížet, že trváním na podmínce souhlasu s převodem cenného papíru by bylo možno fakticky zmařit celou transakci. Cenný papír se totiž ač je nepochybně věcí stává jako součást podniku součástí jiné věci, a nelze proto extenzivní interpretací zákona rozšiřovat zákonná omezení pro smluvní strany v těch případech, kdy to zákon výslovně nestanoví. 226 Na stanovisko, že indosace cenných papírů není v této situaci potřebná, se postavil i Nejvyšší soud ČR (civ. R 62/2003) a část představitelů právní vědy. 227 Stejně tak se ovšem jiní představitelé právní vědy postavili na stanovisko přesně opačné. 228 Třeba též upozornit, že stanoví -li zákon zvláštní veřejnoprávní podmínky pro převod vlastnického práva nebo vznik zástavního práva k cennému papíru (např. zápis do CECP), který je součástí podniku nebo jeho části, musí být tyto podmínky bezpodmínečně splněny. 5. oddíl: Přechod cenného papíru 1. Co se přechodu vlastnického práva k cennému papíru týče, platí zde plně obecná úprava dědění, resp. právního nástupnictví. Z hlediska dědictví nebo právního nástupnictví je přitom bez významu, zda je cenný papír neomezeně převoditelný čili nic. 226 Srovnej k tomu výklady J. Dědiče (in Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s. 1469), který soudí, že nedostatky a sporná místa úpravy nelze řešit extenzivní interpretací nad rámec zákona. 227 Eliáš, K. Prodej podniku a cenné papíry na řad jako jeho součást. Právní rozhledy, 2001, č. 8, s. 373 a násl.; a Eliáš, K. Tři poznámky. Právní rozhledy, 2001, č. 11, s. 547 a násl. 228 Pelikánová, I. Problém převodu a přechodu práv. Právní rozhledy, 2001, č. 4, s. 141 a násl.; a Pelikánová, I. Převod a přechod práv při prodeji podniku podruhé. Právní rozhledy, 2001, č. 9, s. 426 a násl. 113

5 2. Ad a) Dědicové zesnulého vlastníka cenného papíru se stávají jeho vlastníky (popř. podílovými spoluvlastníky) dnem úmrtí zůstavitele ( 460 obč. z.). Stejně tak právní nástupce (univerzální sukcesor) právnické osoby se stává vlastníkem cenného papíru dnem zániku svého právního předchůdce nebo předchůdců. Ad b) Specifická odchylka tu platí, co se týče dědění akcií a také zatímních listů. 229 Je-li dědiců akcie vícero, pak se musí buďto dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, anebo alternativně musí určit k tomuto účelu třetí osobu společného zmocněnce. Nedohodnou -li se dědicové sami, může společnost podat k soudu návrh, aby osobu oprávněnou k výkonu práv spojených s akcií určil do doby skončení řízení o dědictví soud. Nelze přehlížet, že stav, kdy s akcií nevykonává práva nikdo, může být pro společnost resp. spíše její vedení výhodný, a proto návrh společnost nepodá ( 156 odst. 10 obch. z.). Tento postup nepřipadá v úvahu, je -li jmenován správce dědictví ( 175e odst. 1 o. s. ř.). Z praktického hlediska je vždy nejvýhodnější, aby si dědicové cenné papíry mezi sebou rozdělili anebo aby se dohodli, kdo z nich převezme jediný cenný papír, neboť je to z praktického hlediska výrazně výhodnější a jednodušší. 3. Dědicem a to i odúmrtním může být i ČR, a to bez jakýchkoliv omezení ( 462 obč. z.). V takovém případě v dědickém řízení jménem ČR jedná a odúmrť přebírá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ( 2 zákona č. 201/2002 Sb.). 4. Jsou-li předmětem dědictví nebo právního nástupnictví zaknihované cenné papíry, je třeba tuto skutečnost zapsat na majetkové účty v CECP, v Samostatné evidenci investičních nástrojů vedené k tomu oprávněnou osobou, popř. též v navazujících evidencích vedených k tomu oprávněnými osobami; zápis se provede ke dni smrti nebo zániku původního vlastníka. U listinných cenných papírů dochází k přechodu vlastnického práva bez dalšího. U listinných cenných papírů, u kterých zákon vyžaduje k převodu jejich indosaci, se tato při přechodu neprovádí. 5. Zvláštní způsob přechodu vlastnického práva však představuje nabytí cenných papírů ve veřejné dražbě podle 33 zák. p. k. t Vzhledem k ust. 1 odst. 2 obch. z. a 853 obč. z. 230 Podle zákona o veřejných dražbách nelze dražit cenné papíry ( 5 odst. 2 zák. v. d.). Ustanovení 33 zák. p. k. t. však přesto na aplikaci zákona o veřejných dražbách odkazuje, byť se tak děje s dílčími odchylkami. 114

6 Cenné papíry vydávané akc. společností základní otázky IV.1 kapitola Při vydražení cenného papíru nedochází k převodu, nýbrž k přechodu vlastnického práva. 231 Proto zde platí, že vlastnické právo nabyvatele cenného papíru vzniká dnem udělení příklepu, jestliže nabyvatel zaplatil dražební cenu ( 33 odst. 6 zák. p. k. t., 53 zák. v. d.); k tomuto dni též zaregistruje CD změnu vlastníka zaknihovaného cenného papíru na příkaz dražebníka nebo vydražitele doloženého potvrzením o nabytí vlastnictví. U listinného cenného papíru na řad je pak povinností dražebníka vyznačit na něj přechod vlastnictví na vydražitele ke dni udělení příklepu ( 33 odst. 6 zák. p. k. t.). 6. oddíl: Zvláštní předpisy o zastavení cenného papíru 1 Základní principy 1. Cenný papír je způsobilým předmětem zástavy ( 153 odst. 1 obč. z.), byť s dílčími omezeními ( 39 zák. c. p.). Není-li proto dále řečeno něco jiného, použije se na zástavní právo k cennému papíru obecná úprava zástavního práva upravená v občanském zákoníku. 2. Předně na cenném papíru nemůže zároveň existovat více než jedno zástavní právo. Bude -li již zastavený cenný papír znovu zastaven, je takto uzavřená zástavní smlouva neplatná ( 39 obč. z.). A dále nelze dát cenný papír do podzástavy ( 39 odst. 1 zák. c. p.). 231 Nutno upozornit, že tato otázka je právně sporná, pokud se jedná o dobrovolnou veřejnou dražbu. O tom bylo vedeno bezpočet diskusí ve starší i v novodobé literatuře. Platný zákon o veřejných dražbách však zdá se koncipuje i v případě dobrovolné dražby přechod vlastnického práva. Srovnej k tomu výklady v díle Veselý, J., Rakovský, A., Mikšovský, M., Šimková, K. Zákon o veřejných dražbách. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 16 a ; podle názoru autorů dochází i při dobrovolné dražbě k přechodu vlastnického práva. Stejný názor zastává např. Müller, Z. Dražba jako právní institut. Právní rozhledy, 2004, č. 8, s. 275 a násl. Naproti tomu většinový názor právní doktríny je právě opačný a dobrovolná dražba se považuje za smlouvu sui generis. Viz Krčmář, J. Právo občanské. 3. díl. 2. vydání. Praha: Všehrd, 1932, s. 33 a násl.; nebo Mayr, R. Soustava práva občanského. Právo obligační. Brno: Barvič a Novotný, 1928 s. 57. Ze současných autorů např. Havel, B. Nad jedním zákonem aneb peripetie kolem dražby. Právní rozhledy, 2001, č. 9, s. 432 a násl. Dobrovolná dražba je přitom považována za smlouvu sui generis také v oblasti anglosaského práva viz např. Zimmermann, R. The law of obligation. Oxford: Oxford University Press, 1995, s. 727 (cit. dle Havel, B. Nad jedním zákonem aneb peripetie kolem dražby. Právní rozhledy, 2001, č. 9, s. 433, pozn. 10). Stejný závěr zaujala byť až po létech sporů, a nikoliv jednotně i soudobá soudní rozhodovací praxe (civ. R 25/2001). 115

7 3. Subjekty zástavního práva jsou vždy zástavní věřitel a zástavce. Dalšími subjekty zástavního práva mohou být obligační (osobní) dlužník a zástavní dlužník. 232 Zástavní věřitel přitom musí být vždy zároveň věřitelem obligačním. Zástavní věřitel je též osobou oprávněnou ze zástavního práva; v jeho prospěch se zástavní právo zřizuje a on jediný se z něj může uspokojit. Případnou změnou v osobě věřitele obligačního dochází (cestou univerzální i singulární sukcese) i k automatické změně v osobě zástavního věřitele ( 164 odst. 1 obč. z.); zástavnímu dlužníku však musí být změna osoby věřitele notifikována ( 528 odst. 1 obč. z. in fine). Obligační (osobní) dlužník, tj. osoba, která je dlužníkem zástavního věřitele, bývá dosti často též totožný s osobou zástavce i zástavního dlužníka. Ani to však nemusí být pravidlem. Zástavcem je osoba, která dala cenný papír do zástavy. Vzhledem k tomu, že cizí cenný papír lze dát do zástavy jen se souhlasem jeho vlastníka, musí vlastník cenného papíru (= zástavní dlužník) udělit k zastavení cenného papíru souhlas, který musí mít písemnou formu 233 ( 161 odst. 2 obč. z.); souhlas může být udělen jednostranným prohlášením anebo přímo na zástavní smlouvě. To představuje nezanedbatelný problém u listinných cenných papírů na doručitele, kde si nelze žádným způsobem ověřit, zda je držitel cenného papíru i jejím vlastníkem. Rovněž tak dá -li cenný papír do zástavy osoba vedená v CECP jakožto vlastník cenného papíru, ačkoliv jím ve skutečnosti není ( 94 odst. 3 zák. p. k. t.), pak zástavní smlouva sice platná je, avšak bez souhlasu vlastníka zástavní právo nevznikne. Je proto možný i takový vztah, kde osoba A bude věřitelem osoby B. Za osobu B dá osoba C do zástavy cenný papír, jejímž vlastníkem je osoba D. Pak je A zástavním věřitelem, B obligačním dlužníkem, C zástavcem a D zástavním dlužníkem. Ve většině případů se však tento vztah redukuje pouze na 2 osoby, totiž na osobu A, která je zástavním věřitelem, a osobu B, která je zástavcem a zástavním i obligačním dlužníkem zároveň. 2 Vznik zástavního práva k cennému papíru 1. Zástavní právo k cennému papíru vzniká vždy dvoufázově. Rozlišuje se přitom právní důvod (iustus titulus) a právní způsob vzniku (modus adquirendi). 232 Rouček, F., Sedláček, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému. 2. díl. Praha: V. Linhart, 1935, s. 630 a násl. 233 Požadavek písemné formy souhlasu plyne z obligatorní písemné formy zástavní smlouvy. 116

8 Cenné papíry vydávané akc. společností základní otázky IV.1 kapitola Titulem může být písemná smlouva, dědická dohoda, rozhodnutí správního úřadu nebo může zástavní právo vzniknout ex lege ( 156 odst. 1 obč. z.). 2. Písemná smlouva je právním důvodem vzniku smluvního zástavního práva (pignus voluntarium). Smlouva musí být písemná pod sankcí absolutní neplatnosti ( 40 obč. z.). Smlouva má přitom povahu absolutního obchodního závazkového vztahu [ 261 odst. 3 písm. a) obch. z.]. Smlouva musí obsahovat vymezení předmětu zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje, identifikaci smluvních stran a místo a datum jejího pořízení. Jestliže není zástavní dlužník totožný s osobou obligačního dlužníka, musí být i obligační dlužník ve smlouvě identifikován, ačkoliv není smluvní stranou. Pokud není zástavce sám vlastníkem předmětu zástavy, musí být identifikován i zástavní dlužník a doložen jeho souhlas nebo na něj musí být alespoň věrohodným způsobem odkázáno (např. souhlas je přiložen jako neoddělitelná příloha smlouvy). Ad a) Zástavní právo k listinným cenným papírům vzniká až předáním listinného cenného papíru: 1. zástavnímu věřiteli ( 40 odst. 1 zák. c. p.), nebo 2. třetí osobě do úschovy nebo do úschovy a správy; spolu s listinným cenným papírem jí však musí být předán i originál nebo úředně ověřená kopie zástavní smlouvy, nebo oznámení o zřízení zástavního práva schovateli, je -li zastavený listinný cenný papír uložen do úschovy, nebo oznámení o zřízení zástavního práva opatrovateli, je -li zastavený listinný cenný papír uložen do správy. Zastavený listinný cenný papír nesmí třetí osoba vydat zástavnímu dlužníku bez předchozího 234 písemného 235 souhlasu zástavního věřitele ( 41 zák. c. p.). Ad b) Zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru vzniká vždy zápisem na účet vlastníka v CECP na základě příkazu k registraci podaného zástavním věřitelem, zástavním dlužníkem nebo zástavcem ( 42 zák. c. p.); zápis tu má konstitutivní účinky. 3. Zástavní právo k cennému papíru může vzniknout i na základě dohody o vypořádání dědictví uzavřené podle 482 obč. z. Zástavní právo však musí být dědici výslovně ujednáno, a jelikož se dědická dohoda může týkat pouze majetku připadajícího do dědictví, může zajišťovat pouze pohledávku vzniklou z této dohody. Tak např. jestliže dva dědicové mají zdědit cenný papír, mohou se dohodnout, že cenný papír připadne jednomu z nich, zatímco 234 I když to zákon výslovně nestanoví, musí být souhlas vždy předchozí; následný souhlas by zde již neměl žádný reálný smysl. 235 Požadavek písemné formy souhlasu lze dovodit z písemné formy zástavní smlouvy. 117

9 druhý dědic bude vyplacen v hotovosti v určité lhůtě; tato pohledávka pak může být zajištěna zástavním právem. Dohodu schvaluje svým usnesením soud [ 175q odst. 1 písm. c) o. s. ř.]; do doby právní moci usnesení nemůže nabýt dohoda účinnosti. Zástavní právo zde vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla dohoda dědiců o vypořádání dědictví schválena ( 156 odst. 1 obč. z.). I zde přitom platí povinnost předání listinných cenných papírů zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě nebo u zaknihovaných cenných papírů zápis vzniku zástavního práva do CECP. Ani v jednom případě však nemá nesplnění této zákonné povinnosti vliv na skutečnost, že zástavní právo již vzniklo; zápis zástavního práva do CECP tu má toliko deklaratorní účinky. 4. Zástavní právo k cennému papíru může vzniknout i rozhodnutím správce daně podle 72 zák. s. d. p. za účelem zajištění daňové pohledávky. Při tom se jinak postupuje podle obecné občanskoprávní úpravy. Dnem právní moci rozhodnutí o zřízení zástavního práva vzniká zástavní právo ( 160 odst. 1 obč. z.); předání cenného papíru zástavnímu věřiteli ani zástavní indosace se zde nikdy nevyžadují. U zaknihovaného cenného papíru je třeba zápis zástavního práva do CECP; zápis však má pouze deklaratorní účinky. 5. Zástavní právo k cennému papíru může vzniknout i ze zákona, a to pouze ve vztahu k listinným cenným papírům, jestliže se listinný cenný papír nachází v úschově na základě smlouvy o úschově cenného papíru ( 34 odst. 10 zák. c. p.) Postavení zástavního věřitele Obsahem zástavního práva je právo věřitele uspokojit ze zástavy svoji dospělou, avšak neuhrazenou pohledávku a tomu odpovídající povinnost zástavce toto strpět bez ohledu na to, zda je sám obligačním dlužníkem či nikoliv. Tím se obsah zástavního práva nevyčerpává. Zástavní věřitel má právo bránit se všemu, co by ohrožovalo či znemožňovalo zajištění jeho pohledávky a uspokojení ze zástavy, a tomuto oprávnění koresponduje povinnost 236 Druhý způsob vzniku zákonného zástavního práva a to pouze k zaknihovaným cenným papírům má dnes již vzhledem k ust. 202 zák. p. k. t. jen přechodný význam. Jestliže se jedná o zajištění práva Střediska cenných papírů na poskytnutí úhrady za služby jím vedené (zrušený 56 odst. 8 zák. c. p.), pak vzniká ex lege zástavní právo ve prospěch Střediska cenných papírů. Registrace zástavního práva v evidenci Střediska cenných papírů je povinná, má však toliko deklaratorní účinky. 118

10 Cenné papíry vydávané akc. společností základní otázky IV.1 kapitola zástavního dlužníka zdržet se všeho, co by výše řečenému právu věřitele mohlo být na překážku. Okamžikem vzniku zástavního práva je i nadále zástavní dlužník vlastníkem cenného papíru a plně vykonává svá práva a povinnosti plynoucí z jeho účasti na společnosti, včetně svých práv hlasovacích. Práva spojená s cenným papírem zástavní věřitel po dobu trvání zástavního práva není oprávněn vykonávat ( 43 odst. 5 zák. c. p.). Tím není vyloučeno, aby se např. zástavní věřitel a zástavní dlužník dohodli na udělení plné moci, kterou bude zástavní věřitel zmocněn k výkonu hlasovacích práv. Významnou ochranu poskytuje zástavnímu věřiteli ust. 43 odst. 4 zák. c. p. Může se stát, že dojde ke změně formy, podoby, druhu, jmenovité hodnoty, spojování, štěpení nebo změně hromadné akcie na individuální akcie. Může též dojít k výměně jednoho druhu cenného papíru za jiný (např. zatímního listu za akcie nebo poukázky na akcie za akcie). V takovém případě přechází zástavní právo ex lege na všechny cenné papíry, které zástavní dlužník obdržel výměnou za původní zastavený cenný papír(y). U listinných cenných papírů na řad podepisuje zástavní rubopis v takovém případě jeden nebo více členů představenstva společnosti oprávněných k jednání jejím jménem. U zaknihovaných cenných papírů je povinností představenstva společnosti dát příkaz k provedení zápisu zástavního práva do CECP zároveň při emisi zaknihovaných cenných papírů nebo při jejich výměně. Je -li cenný papír prohlášen za neplatný postupem podle 214 obch. z., zástavní právo zaniká, neboť zaniká i sám cenný papír. 237 Zástavní věřitel má právo požádat zástavního dlužníka o dozajištění pohledávky v přiměřené lhůtě; nestane -li se tak, stává se pohledávka nebo její nezajištěná část splatnou ( 163 odst. 2 obč. z.). Zástavní právo se vztahuje i na veškeré výnosy plynoucí z cenného papíru ( 43 odst. 5 zák. c. p.); ust. 162 odst. 2 obč. z. se zde nepoužije. Tedy bude-li společnost např. vyplácet dividendu, pak se přijaté plnění ex lege započítává na pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže by zástavní smlouva sama stanovila něco jiného. Ve vztahu k zaknihovaným cenným papírům a listinným cenným papírům na řad tu vzhledem k CECP, resp. seznamu vlastníků listinných cenných papírů na řad žádný problém nevzniká. U ostatních cenných papírů však může být sporné, jak se má společnost dozvědět o zastavení cenného papíru. Zde patrně nelze jít jinak než cestou 237 Vzhledem k ust. 43 odst. 4 zák. c. p. je možný sice i opačný výklad, ten však nesdílím, neboť v ust. 213 odst. 4 obch. z. se upravuje vydání nových akcií, nikoliv nahrazení dosavadních. Dosavadní akcie však nahrazena být nemůže, neboť byla prohlášena za neplatnou. 119

11 analogie legis s ust. 159 odst. 2 obč. z., podle něhož bude tedy zástavní právo vůči společnosti účinné: 238 a) doručením písemné notifikace zástavního dlužníka, anebo b) prokázáním vzniku zástavního práva zástavním věřitelem. 4 Převod zastaveného cenného papíru Pro převod zastaveného cenného papíru platí zvláštní omezení dané povahou věci. Převod zastaveného listinného cenného papíru je totiž mj. podmíněn tradicí, což není možné bez souhlasu zástavního věřitele, který má cenný papír ve své držbě; to platí i u cenných papírů uložených v úschově anebo v úschově a správě třetí osoby. Naproti tomu u zaknihovaných cenných papírů není zástavní dlužník omezen existencí zástavního práva v převoditelnosti cenného papíru. V zástavní smlouvě však lze dohodnout a do CECP zapsat pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry [ 97 odst. 1 písm. f) zák. p. k. t. ]. Majitel účtu zákazníků nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést zastavený cenný papír na nového vlastníka ( 110 odst. 4 zák. p. k. t.); jak přitom plyne z logiky věci, souhlas musí být předchozí a musí mít písemnou formu. 5 Realizace zástavního práva Jestliže obligační dlužník svůj dluh splní řádně a včas, zástavní právo zanikne. Totéž platí i tehdy, jestliže zástavní dlužník nebo zástavce zástavu vyplatí, a to složením obvyklé ceny zástavy [ 170 odst. 1 písm. e) obč. z.]. 1. Obecná úprava 1. V praxi se často může stát, že obligační dlužník svůj dluh nesplní. Pro tento případ zákon umožňuje uspokojení zástavního věřitele z prodeje předmětu zástavy, a to postupem podle 44 zák. c. p. a 33 zák. p. k. t. 2. Nesplní-li dlužník svůj závazek řádně a včas, je zástavní věřitel oprávněn prostřednictvím obchodníka s cennými papíry zastavený cenný papír prodat. Obchodník s cennými papíry zde jedná jako komisionář, a to svým jménem na účet zástavce. 239 Účelem této konstrukce je zajistit, 238 Shodně J. Dědič in Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Polygon, 2002, s Je-li zástavním věřitelem obchodník s cennými papíry, musí si za účelem prodeje obstarat jiného obchodníka s cennými papíry. 120

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Ministerstvo financí. Účinný ode dne 1. listopadu 2012

Ministerstvo financí. Účinný ode dne 1. listopadu 2012 Účinný ode dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo financí Článek 1 Úvodní ustanovení a předmět úpravy (1) Ministerstvo fi nancí (dále jen ministerstvo ) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním

Více

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ 27/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách Změna: 499/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Akcie mechanická náhrada podpisu

Akcie mechanická náhrada podpisu Akcie a kmenové listy v českém právu J. Kotásek 16.9.2015 14:46 Akcie - podstata Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akcie je cenný papír nebo

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností

Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností Preambule Komise pro cenné papíry (dále jen Komise ) je od 1. 1. 2001 v souvislosti s novelou zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Oznámení o dražbě. oznamují,

Oznámení o dražbě. oznamují, Oznámení o dražbě Představenstvo společnosti VINIUM a.s., IČ: 46900195, se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okr. Břeclav, PSČ: 691 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto Č. 40 Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 6 I Elektronické cenné papíry OBSAH Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 I. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR 22 1. Listinné

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:30

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:30 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:30 Text úpln. zn. předpisu č. 591/1992 Sb. (4274/2004 Sb.p), s úč. 1.5.2004, platí, ve znění zákonů

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů analogie tam, kde obchodněprávní úprava nepostačí, vyjít z úpravy vlastnictví v občanském právu ( 853 obč. z.). 2 Obchodní podíl a společné jmění manželů Sporným je, zda může být obchodní podíl ve společném

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Dobrovolná nabídka převzetí

Dobrovolná nabídka převzetí Dobrovolná nabídka převzetí Učiněná v souladu s ustanovením 183a, 183e zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) OTMA Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171 Sídlo:

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 1 2 3 4 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Důvody zániku účasti

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

NOZ a rezidenční development novinky, problémy

NOZ a rezidenční development novinky, problémy NOZ a rezidenční development novinky, problémy JUDr. Jakub Zámyslický Achour & Hájek, s.r.o. Prohlášení vlastníka Témata I./II. Kdy lze zřizovat zástavní právo k jednotkám? Změna prohlášení vlastníka po

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací I 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 367109/15/2601-80541-507560 Spisová značka:

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více