PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/ Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Měření emisí TZL, CO, NO x a SO 2 Ověření KME Zákazník: Dalkia ČR, a.s. Adresa: 28. Října 3337/ Ostrava Číslo smlouvy: Místo provedení měření: Teplárna Dolu ČSM, kotel K2 Datum provedení měření: Schválil: Ing. Karel Borovec, Ph.D. Vedoucí akreditované laboratoře Vypracoval: Michal Kubačka Datum vypracování: Počet stran: 19 Zástupce Vedoucího oddělení provozních měření Rozdělovník: 3 ks Dalkia ČR, a.s. 1 ks archiv VEC tel: vedoucí sekretariát fax:

2 strana č. 2 z 19 stran Obsah 1. Úvod Účel měření, seznam měřených složek spalin, účastníci měření Popis zařízení Způsob měření Popis měřicích míst Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek Hmotnostní koncentrace plynných složek Průběh měření Výsledky měření Porovnání ověřovaných parametrů Seznam použité literatury Seznam tabulek, obrázků a příloh Použité veličiny a značky Úvod Na základě objednávky byla mezi společnostmi Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum a Dalkia ČR, a.s. uzavřena smlouva o dílo č Dílčí součástí této smlouvy bylo provedení autorizovaného měření emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a plynných znečišťujících látek (CO, NO x a SO 2 ) v rámci ověření přístroje na kontinuální měření (KME) tuhých a plynných znečišťujících látek provozovaných na výstupu z kotle K2 za elektrostatickým odlučovačem č.1 na provoze Teplárna Dolu ČSM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum je podle protokolu MŽP č.j. 1659/780/12/H1 ze dne oprávněno provádět autorizovaná měření emisí. Zkušební laboratoř Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č V rámci zakázky nebyly využity subdodavatelské služby.

3 strana č. 3 z 19 stran 2. Účel měření, seznam měřených složek spalin, účastníci měření Účelem měření bylo stanovit akreditovanými a autorizovanými metodami a postupy měření emisí výstupní koncentrace a hmotnostní toky níže uvedených znečišťujících látek v odpadním plynu na výstupu z kotle K2 při spalování jen degazačního plynu. Měření bylo provedeno jako autorizované měření pro účely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v rozsahu vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. Měření bylo provedeno v tomto rozsahu: stanovení vzduchotechnických parametrů stanovení koncentrace plynných znečišťujících látek (CO, NO x a SO 2 ) stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL) vyhodnocení výsledků a vypracování autorizovaného protokolu Účastníci měření: M. Kubačka, R. Karásek, M. Durčák Výsledky lze aplikovat pouze na měřenou technologii a za stejných podmínek jako v průběhu prováděného měření. Bez písemného souhlasu vedoucího Zkušební laboratoře č , se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Vystavení protokolu neznamená schválení výrobku nebo technologie orgány ČIŽP nebo MŽP ČR. 3. Popis zařízení Kotel K2 Výrobce SES Tlmače Typ parní kotel s granulačním topeništěm Jmenovitý tepelný výkon 37,5 MW Jmenovitý parní výkon 40 t.h -1 Maximální parní výkon 50 t.h -1 Jmenovitý tlak páry 3,8 MPa Jmenovitá teplota páry 445 C Palivo degazační plyn

4 strana č. 4 z 19 stran 4. Způsob měření Metody měření s indexem A jsou akreditované, na metody s indexem N se akreditace nevztahuje Popis měřicích míst Pro ověření kontinuálního měření TZL a měření objemového průtoku odpadního plynu bylo měřicí místo vybráno ve vertikálním úseku kouřovodu za EO a před kouřovým ventilátorem před vstupem do komína. V tomto úseku kouřovodu je také nainstalovaný ověřovaný prachoměr. Označení měřicího místa Rozměry měřicího místa - D Plocha měřicího profilu - S Délka rovného úseku potrubí před MM Délka rovného úseku potrubí za MM Počet vzorkovacích přímek Počet vzorkovacích bodů TDČSM, kotel K2 za EO1 1,58 m 1,96 m 2 7 m 2 m 2 13 Měřicí místo nesplňuje požadavky na umístění měřicího místa podle norem ČSN EN 15259, ČSN ISO a ČSN EN ohledně délky rovného úseku potrubí. Jiné měřicí místo vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání výstupních potrubí není možné zvolit. Nejistoty měření mohou být větší, než uvádí příslušné normy. Pro ověření kontinuálního měření plynných emisí bylo měřicí místo vybráno v horizontálním úseku kouřovodu za EO a kouřovým ventilátorem před vstupem do komína. V tomto úseku kouřovodu je také nainstalováno ověřované kontinuální měření plynných emisí. Označení měřicího místa Rozměry měřicího místa - D Plocha měřicího profilu - S Délka rovného úseku potrubí před MM Délka rovného úseku potrubí za MM Počet vzorkovacích přímek TDČSM, kotel K2 za EO1 1,58 m 1,96 m 2 0,5 m 0,5 m 1 Měřicí místo nesplňuje požadavky na umístění měřicího místa podle norem ČSN EN 15259, ČSN ISO a ČSN EN ohledně délky rovného úseku potrubí. Jiné měřicí místo vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání výstupních potrubí není možné zvolit. Nejistoty měření mohou být větší, než uvádí příslušné normy.

5 strana č. 5 z 19 stran Rozdělení měřicích bodů pro měření množství odpadního plynu a koncentrace tuhých a plynných znečišťujících látek je uvedeno jako Příloha č Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí Metoda VECS 008 (ČSN ISO 10780) Rychlostní profil Prandtlova sonda typu "L" Teplota odpadního plynu IČ 322 Termoelektrický teploměr Teplota okolí IČ 323 Diferenční tlak Tlakový snímač IČ 326 Statický tlak Tlakový snímač IČ 327 Atmosférický tlak Tlakový snímač IČ 330 Vlhkost odpadního plynu Kondenzačně Citlivost metody 5 Pa dynamického tlaku 4.3. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek Autorizovaný měřící systém ověřovací (AES) IČ 305 VECO 001 A Metoda VECS 003, VECV 005 (ČSN ISO 9096, ČSN EN ) A Vyhřívaná odběrová sonda IČ 305 Externí vyhřívaný zachycovač s filtrem - Měření odebraného objemu plynu - clonová trať IČ 346 Odběrová aparatura Termoelektrický teploměr IČ 325 Tlakový snímač IČ 329 Odběrová hubice - průměr 24 mm Teplota sušení filtru 105 C Analytické stanovení Gravimetrie - analytické váhy, citlivost 0,1 mg IČ 026 Citlivost metody 0,1 mg.m -3 Uvedená citlivost metody měření hmotnostní koncentrace TZL je závislá na objemu odebraného plynného vzorku a vztahuje se k provedenému měření. Kontinuální měřící systém ověřovaný (PES) Pro kontinuální měření tuhých znečišťujících látek je na kouřovodu nainstalován tento typ prachoměru: RM 41, výrobce SICK, princip optický, rok výroby 1993, rozsah 2-20 ma, výrobní číslo

6 strana č. 6 z 19 stran 4.4. Hmotnostní koncentrace plynných složek Autorizovaný měřící systém ověřovací (AES) Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek Metoda ČSN ISO Odběrová sonda Sonda s topeným keramickým filtrem Odběrová trasa Topený teflonový svod - 30 metrů Úprava vzorku Chladnice plynu, výrobce M&C Regulace průtoku Dopravní skříňka s jehlovým průtokoměrem, výrobce H&B Analyzátorová sestava Hartmann & Braun Měřená veličina Použitý přístroj Princip Metoda Oxid uhelnatý (CO) IČ 161 IR spektrofotometrie VECS 006 (ČSN EN 15058) Oxidy dusíku (NO x ) konvertor NO 2 - NO IČ 161, IČ 663 IR spektrofotometrie VECS 005 (ČSN ISO 10849) Oxid siřičitý (SO 2 ) IČ 161 IR spektrofotometrie VECS 004 (ČSN ISO 7935) Kyslík (O 2 ) IČ 073 paramagnetický VECS 002 (ČSN EN 14789) Rozsahové možnosti a použité rozsahy Složka Použitý rozsah CO ppm NO x ppm SO ppm O % Použité kalibrační plyny Číslo certifikátu/láhve CO 79,4 ppm CO v dusíku SIAD NO x 119 ppm NO v dusíku SIAD SO ppm SO 2 v dusíku SIAD O 2 okolní neznečištěný vzduch Sběrový a vyhodnocovací systém Zpracování proudových signálů IČ 331 Vyhodnocení dat - software Moravské přístroje a.s., DataLab IO/USB A A A A A Kontinuální měřící systém ověřovaný (PES) Pro kontinuální měření plynných emisí za EO1 je v emisní buňce nainstalován analyzátor fy ABB, typ ADVANCE OPTIMA, URAS 14 pracujícím na principu IR detekce (CO, NO, SO 2 ) a elektrochemický článek pro měření O 2. Schéma sestavy přístrojů pro izokinetický odběr TZL a kontinuální analýzu plynných emisí je uvedeno jako Příloha č Průběh měření Ověřovací měření přístroje pro kontinuální měření TZL a pro kontinuální měření plynných emisí se uskutečnilo na výstupu z kotle K2 za elektrostatickým odlučovačem č.1 dne a při spalování jen degazačního plynu. Měření bylo zahájeno v 8:00 a ukončeno v 14:00 hod. Režim měření plynných emisí trval 6 hodin a byly při něm kontinuálně sledovány koncentrace plynných emisí AES. Dále byly provedeny tři izokinetické gravimetrické odběry TZL. V průběhu měření se nevyskytly mimořádné situace v provozu zdroje. Za provoz zdroje a správnost předaných údajů z provozní evidence odpovídá provozovatel zdroje.

7 strana č. 7 z 19 stran Údaje z měření TZL byly zaznamenávány do Checklistu č. S 006/1 s pořadovým číslem 66/13. Údaje z měření plynných emisí byly zaznamenávány do Checklistu č. S 006/1 s pořadovým číslem 65/ Výsledky měření Měření bylo vyhodnoceno dle postupu uvedeného ve vyhlášce MŽP č.205/2009 Sb., 8, odstavec 6), platné do , dle které je přípustná tolerance pro ověření správnosti údajů kontinuálního měření emisí 10% z emisního limitu měřené znečišťující látky, protože jiný právní předpis nebo orgán ochrany ovzduší nestanovuje jinak. V rámci ověření KME bylo kontrolováno také měření kyslíku, pro které byla přípustná tolerance pro ověření správnosti údajů stanovena z nejistoty měření analyzátoru. TABULKA I obsahuje výsledky z měření koncentrací tuhých znečišťujících látek v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2 a jejich srovnání s kontinuálním měřícím systémem. TABULKY II obsahují výsledky z měření koncentrací plynných znečišťujících látek CO, SO 2 a NO x (přepočtených na NO 2 ) v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, naměřené koncentrace O 2 a jejich srovnání s kontinuálním měřícím systémem. Poznámky: Všechny výpočty byly prováděny s nezaokrouhlenými čísly. Zaokrouhlování hodnot v tabulkách bylo provedeno podle statistických pravidel. Jestliže hodnota je nižší než detekce užité metody, byla pro výpočet střední hodnoty použita hodnota meze detekce. Hodnoty uvedené za symbolem ± jsou rozšířené nejistoty měření AES, které jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02.

8 strana č. 8 z 19 stran Tabulka I Střední hodnoty hmotnostních koncentrací TZL v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, jejich srovnání dle požadavků legislativy a výstupní proud z prachoměru. Označení odběru Čas odběru Výstupní proud prachoměru - hod. ma PES Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku gravimetrické měření AES prachoměr PES Maximum Minimum Skutečný rozdíl mg.m -3 N gravimetrické měření AES gravimetrické měření AES PES - AES 1 9:21-10:00 2,15 0,094 0,032 1,09 0-0,061 ANO 2 10:01-10:40 2,13 0,101 0,030 1,10 0-0,071 ANO 3 10:41-11:20 2,12 0,102 0,025 1,10 0-0,077 ANO Závěr Shoda dat gravimetrického měření s daty PES (ANO/NE) ANO Tabulky II Střední hodnoty hmotnostních koncentrací plynných znečišťujících látek CO, NO 2 a SO 2 v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek (101325Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, skutečné objemové koncentrace kyslíku v suchém plynu a jejich srovnání dle požadavků legislativy. Koncentrace oxidu uhelnatého - CO ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 16,9 25,6 35,6 15,6-8,7 ANO 8:31-9:00 17,7 26,7 36,7 16,7-9,0 ANO 9:01-9:30 18,3 27,6 37,6 17,6-9,3 ANO 9:31-10:00 20,2 26,8 36,8 16,8-6,6 ANO 10:01-10:30 21,0 28,9 38,9 18,9-8,0 ANO 10:31-11:00 18,3 25,9 35,9 15,9-7,6 ANO 11:01-11:30 17,0 25,5 35,5 15,5-8,5 ANO 11:31-12:00 18,9 25,4 35,4 15,4-6,5 ANO 12:01-12:30 17,8 25,8 35,8 15,8-8,0 ANO 12:31-13:00 24,5 31,4 41,4 21,4-6,9 ANO 13:01-13:30 31,3 38,4 48,4 28,4-7,1 ANO 13:31-14:00 31,1 39,6 49,6 29,6-8,4 ANO průměr 21,1 29,0 ± 13,8 39,0 19,0 závěr ANO K2 za EO

9 strana č. 9 z 19 stran Koncentrace oxidů dusíku - NO 2 ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 70,6 86,7 101,7 71,7-16,1 NE 8:31-9:00 71,9 81,6 96,6 66,6-9,7 ANO 9:01-9:30 70,1 80,5 95,5 65,5-10,4 ANO 9:31-10:00 74,4 80,0 95,0 65,0-5,6 ANO 10:01-10:30 73,0 78,2 93,2 63,2-5,2 ANO 10:31-11:00 70,2 77,0 92,0 62,0-6,9 ANO 11:01-11:30 73,4 77,6 92,6 62,6-4,2 ANO 11:31-12:00 72,0 77,6 92,6 62,6-5,7 ANO 12:01-12:30 72,8 77,1 92,1 62,1-4,2 ANO 12:31-13:00 74,9 78,8 93,8 63,8-3,8 ANO 13:01-13:30 70,5 77,9 92,9 62,9-7,4 ANO 13:31-14:00 70,7 76,9 91,9 61,9-6,2 ANO průměr 72,0 79,2 ± 34,0 94,2 64,2 závěr ANO K2 za EO Koncentrace oxidu siřičitého - SO 2 ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 51,9 14,7 29,7 0 37,2 NE 8:31-9:00 49,3 10,5 25,5 0 38,8 NE 9:01-9:30 48,3 9,0 24,0 0 39,3 NE 9:31-10:00 53,9 8,7 23,7 0 45,2 NE 10:01-10:30 51,8 8,6 23,6 0 43,2 NE 10:31-11:00 49,8 8,4 23,4 0 41,4 NE 11:01-11:30 46,9 7,6 22,6 0 39,3 NE 11:31-12:00 51,8 7,1 22,1 0 44,7 NE 12:01-12:30 49,9 7,4 22,4 0 42,5 NE 12:31-13:00 50,9 6,9 21,9 0 44,0 NE 13:01-13:30 55,3 7,7 22,7 0 47,6 NE 13:31-14:00 51,7 7,7 22,7 0 44,0 NE průměr 51,0 8,7 ± 39,8 23,7 0 závěr NE K2 za EO Koncentrace kyslíku - O 2 ( v %) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 8:31-9:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 9:01-9:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 9:31-10:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 10:01-10:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 10:31-11:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 11:01-11:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 11:31-12:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 12:01-12:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 12:31-13:00 15,3 15,2 16,0 14,5 0,1 ANO 13:01-13:30 15,3 15,3 16,0 14,6 0,0 ANO 13:31-14:00 15,3 15,3 16,0 14,6 0,1 ANO průměr 15,3 15,2 ± 1,0 15,9 14,4 závěr ANO K2 za EO

10 strana č. 10 z 19 stran 7. Porovnání ověřovaných parametrů Hodnoty koncentrací PES a hodnoty emisních limitů byly dodány provozovatelem. Místo měření Teplárna Dolu ČSM Zařízení Označení odběrového místa Datum měření Ověřovaná složka kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č koncentrace PES koncentrace AES 10% z EL celková shoda [mg.m -3 N, %] [mg.m -3 N, %] [mg.m -3 N, %] ano/ne tuhé znečišťující látky (TZL) 0,029 0,099 ± 0,494 1 ANO oxid uhelnatý (CO) 21,1 29,0 ± 13,8 10 ANO oxidy dusíku (NO x ) vyjádřené jako NO 2 72,0 79,2 ± 34,0 15 ANO oxid siřičitý (SO 2 ) 51,0 8,7 ± 39,8 15 NE kyslík (O 2 ) 15,3 15,2 ± 1,0 0,7 ANO 8. Seznam použité literatury /1/ Zákon č. 201/2012 ze dne o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /2/ Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší /3/ Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování /4/ ČSN ISO Stacionární zdroje emisí Měření rychlosti a průtoků plynů v potrubí /5/ ČSN EN Kvalita ovzduší Měření emisí ze stacionárních zdrojů Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření /6/ ČSN ISO 9096 Stacionární zdroje emisí Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí Manuální gravimetrická metoda /7/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu Manuální gravimetrická metoda /8/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení oxidu uhelnatého (CO) referenční metoda NDIR /9/ ČSN ISO Stanovení emisí oxidů dusíku ze zdrojů znečišťování ovzduší

11 strana č. 11 z 19 stran /10/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení kyslíku (O 2 ) Referenční metoda Paramagnetická metoda /11/ ČSN ISO Stacionární zdroje emisí Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostní koncentrace plynných složek /12/ ČSN ISO 7935 Stacionární zdroje emisí Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod Vnitřní metodiky pro akreditovanou zkušební laboratoř č : Stanovení vlhkosti směsi plynů VECO 001 Stanovení tlaků VECO 002 Stanovení teplot VECO 003 Stanovení koncentrace O 2 VECS 002 Stanovení tuhých znečišťujících látek VECS 003 Stanovení koncentrace SO 2 VECS 004 Stanovení koncentrace NO x VECS 005 Stanovení koncentrace CO VECS 006 Stanovení rychlosti a objemového průtoku plynu VECS 008 Vzorkování tuhých znečišťujících látek VECV Seznam tabulek, obrázků a příloh Příloha č. 1 Lineární závislost koncentrace TZL na výstupním proudu z prachoměru Příloha č. 2 Parametry vzorků a stanovení koncentrací TZL Příloha č. 3 Třicetiminutové koncentrace plynných znečišťujících látek měřené kontinuálními analyzátory AES a grafické znázornění průběhu plynných emisí AES a PES Příloha č. 4 Souhrnné a dopočtené údaje o odpadním plynu a o emisích při měření plynných znečišťujících látek Příloha č. 5 Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí při měření tuhých znečišťujících látek Příloha č. 6 Rozdělení měřicích bodů Příloha č. 7 Schémata měřicích a odběrových aparatur Příloha č. 8 Certifikát kalibračního plynu... 19

12 strana č. 12 z 19 stran 10. Použité veličiny a značky Značka Veličina, význam značky Jednotka c Střední koncentrace ZL v nosném plynu za provozních (efektivních) stavových podmínek ppm obj., % obj., mg.m -3 c S Střední koncentrace ZL v suchém plynu za provozních stavových podmínek ppm obj., % obj., mg.m -3 c N c SN c rsn Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ) Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ) a suchý plyn Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) m Hmotnost odloučených ZL mg p Statický tlak nosného plynu v potrubí Pa p a Atmosférický tlak v místě měření Pa p N Normální tlak (p N = Pa) Pa t Střední teplota v potrubí v době měření C T Střední termodynamická teplota v potrubí v době měření K T N Normální termodynamická teplota (T N = 273,15 K) K E Měrná výrobní emise (udává se ve vztahu k výrobě) D Vnitřní průměr potrubí kruhového průřezu v místě měření m S Plocha měřicího profilu m 2 ppm obj., % obj., mg.m -3 mg.m -3 N mg.m -3 N M Střední hmotnostní tok ZL mg.s -1, kg.h -1 V c Objem vzorku nosného plynu přepočtený na provozní stavové podmínky m 3 V cn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) m 3 N V csn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) a suchý plyn m 3 N V crsn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) v Střední rychlost proudění nosného plynu v měřicím profilu m.s -1 V Objemový průtok nosného plynu za provozních stavových podmínek m 3.s -1, m 3.h -1 V N Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p V N, T N ) SN a suchý plyn Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p V N, rsn T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) V E Měrné množství suchého nosného plynu při referenční koncentraci kyslíku vztažené na jednotku vyrobeného tepla m 3 N m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 m 3 N.GJ -1 φ S Hustota nosného plynu v suchém stavu kg.m -3 φ SN Hustota nosného plynu za normálních stavových podmínek v suchém stavu kg.m -3 N EO KME AES PES MM Elektroodlučovač Kontinuální měření emisí Autorizovaný měřící systém ověřovací Kontinuální měřící systém ověřovaný Měřicí místo IP Výstupní proud z prachoměru ma ZL TZL Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky

13 Osa y -- Gravimetricky stanovená koncentrace TZL ve vlhkém odp. plynu (efektivní podmínky) c TZL - [mg.m -3 ] R strana č. 13 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 1 LINEÁRNÍ ZÁVISLOST KONCENTRACE TZL NA VÝSTUPNÍM PROUDU Z PRACHOMĚRU 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 y = 0,17x - 0,34 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Osa x -- Výstupní proud z prachoměru IP - [ma] Počet příloh: 8

14 strana č. 14 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 2 PARAMETRY VZORKŮ A STANOVENÍ KONCENTRACÍ TZL Místo měření Zařízení Označení odběrového místa Datum Označení odběru Označení vzorku Čas začátku odběru Čas konce odběru hod. 10:00 10:40 11:20 Doba odběru min Odebraný objem vzorku vlhkého plynu V c m 3 5,67 6,14 6,10 Odebraný objem vzorku vlhkého plynu při normálních podmínkách Odebraný objem vzorku suchého plynu při normálních podmínkách Odebraný objem vzorku suchého plynu při n. p. přepočtený na referenční obsah kyslíku (3 %) Hmotnost zachycených TZL Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při efektivních podmínkách Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při normálních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při normálních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku (3 %) Hmotnostní tok TZL Měrná výrobní emise TZL Data provozovatele Vyrobené teplo Tepelný výkon kotle Výstupní proud z prachoměru Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při efektivních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku (3 %) V cn V csn V crsn - - hod. m 3 N m 3 N m 3 N m mg.odběr -1 c mg.m -3 0,021 ± 0,117 0,023 ± 0,108 0,023 ± 0,109 c N mg.m -3 N 0,029 ± 0,158 0,031 ± 0,146 0,031 ± 0,147 c SN mg.m -3 N 0,031 ± 0,169 0,033 ± 0,157 0,033 ± 0,159 c rsn mg.m -3 N 0,094 ± 0,518 0,101 ± 0,480 0,102 ± 0,484 mg.s -1 M kg.h -1 E g.gj GJ.h -1 - MW IP ma c mg.m -3 c rsn mg.m -3 N VZ 466/13 VZ 467/13 VZ 468/13 23,5 23,3 6,52 6,46 6,54 2,15 2,13 2,12 0,008 0,007 0,006 0,032 Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č odběr č. 1 odběr č. 2 odběr č. 3 9:21 4,21 3,92 1,28 10:01 0,030 10:41 0,12 0,14 0,14 0,234 0,001 0,036 4,54 4,23 1,38 0,255 0,039 4,50 4,18 1,37 0,254 0,001 0,001 0,039 23,5 0,025 Počet příloh: 8

15 koncentrace CO, NO 2, SO 2 [mg.m -3 N] koncentrace O 2 [%] R strana č. 15 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 3 TŘICETIMINUTOVÉ KONCENTRACE PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK MĚŘENÉ KONTINUÁLNÍMI ANALYZÁTORY AES A GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU PLYNNÝCH EMISÍ AES A PES DATUM ČAS c S CO c S NOx c S SO 2 c S O 2 ppm ppm ppm % Autorizovaný emisní systém (AES) :30:00 6,7 13,8 1,7 15, :00:00 7,0 13,0 1,2 15, :30:00 7,2 12,8 1,0 15, :00:00 7,0 12,7 1,0 15, :30:00 7,6 12,5 1,0 15, :00:00 6,8 12,3 1,0 15, :30:00 6,7 12,4 0,9 15, :00:00 6,7 12,4 0,8 15, :30:00 6,8 12,3 0,8 15, :00:00 8,0 12,3 0,8 15, :30:00 9,7 12,0 0,9 15, :00:00 10,1 11,9 0,9 15, :30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 čas měření [hod:min] CO AES CO PES NO2 AES NO2 PES SO2 AES SO2 PES O2 AES O2 PES 0 Počet příloh: 8

16 strana č. 16 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 4 SOUHRNNÉ A DOPOČTENÉ ÚDAJE O ODPADNÍM PLYNU A O EMISÍCH PŘI MĚŘENÍ PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Místo měření Zařízení Datum Čas měření Tepelný výkon kotle Vyrobené teplo Objemový průtok vlhkého plynu (efektivní) Objemový průtok vlhkého plynu (n.p.) Objemový průtok suchého plynu (n.p.) Objemový průtok suchého plynu (n.p.) přepočtený na O 2ref Obsah O 2 v suchém plynu Teplota plynu hod. - MW - GJ.h -1 V m 3.s -1 V N m 3 N.s -1 V SN m 3 N.s -1 c S % t C Barometrický tlak p a Pa Koncentrace H 2 O v plynu c Měrná výrobní emise AES vztažena na jednotku vyrobeného tepla Měrné množství suchého plynu (n.p.) při referenčním obsahu O 2 vztažené na jednotku vyrobeného tepla V rsn E V E m 3 N.s -1 % obj g.gj -1 CO g.gj -1 NO 2 g.gj -1 SO 2 m 3 N.GJ -1 Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za EO :00-14:00 6,3 22,7 11,1 8,2 7,6 2,5 15,2 85, ,9 393,6 11,4 31,2 3,4 Počet příloh: 8

17 strana č. 17 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 5 RYCHLOST A OBJEMOVÝ PRŮTOK PLYNU V POTRUBÍ PŘI MĚŘENÍ TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Místo měření Zařízení Označení odběrového místa Datum Označení Plocha měřícího profilu Atmosférický tlak Statický tlak v potrubí Teplota plynu v potrubí Koncentrace H 2 O v plynu Složení suchého plynu Hustota suchého plynu za normálního stavu Hustota suchého plynu za efektivního stavu Střední rychlost vlhkého plynu Objemový průtok vlhkého plynu Objemový průtok suchého plynu Objemový průtok suchého plynu při n. p. přepočtený na referenční obsah kyslíku (3 %) Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č odběr č. 1 odběr č. 2 odběr č. 3 S m 2 1,96 p a Pa p Pa t C 84,8 85,7 86,0 c % obj. 6,9 6,9 7,1 O 2 c S % obj. 15,1 15,1 15,1 CO 2 c S % obj. 4,6 4,6 4,6 N 2 c S % obj. 80,3 80,3 80,3 φ SN kg.m -3 N 1,31 1,31 1,31 φ S kg.m -3 0,97 0,97 0,97 v m.s -1 5,6 5,7 5,6 V m 3.s -1 11,1 11,2 11,1 V N m 3 N.s -1 8,2 8,3 8,2 V N m 3 N.h V S m 3.s -1 10,3 10,4 10,3 V SN m 3 N.s -1 7,6 7,7 7,6 V SN m 3 N.h V rsn m 3 N.h Měrné množství suchého plynu při referenčním obsahu kyslíku (3 %) vztažené na jednotku vyrobeného tepla V E m 3 N.GJ PŘÍLOHA Č. 6 ROZDĚLENÍ MĚŘICÍCH BODŮ A B Počet příloh: 8

18 strana č. 18 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 7 SCHÉMATA MĚŘICÍCH A ODBĚROVÝCH APARATUR Prandtlova trubice 2. termočlánek pro měření teploty plynu v potrubí 3. manometr pro měření statického tlaku plynu v potrubí 4. manometr pro měření diferenčního tlaku na Prandtlově trubici 5. hubice odběrové sondy 6. odběrová sonda 7. zachycovač tuhých znečišťujících látek 8. předem zvážená nádobka pro jímání kondenzátu 9. laboratorní předvážky pro stanovení hmotnosti zkondenzované vody 10. manometr pro měření atmosférického tlaku 11. modul snímání dat 12. PC pro záznam dat 13. termočlánek pro měření teploty okolí 14. termočlánek pro měření teploty spalin v potrubí 15. kondenzátor 16. termočlánek pro měření teploty na výstupu plynu z kondenzátoru 17. filtr pro ochranu čerpadla před vniknutím nečistot 18. manometr pro měření statického tlaku na výstupu plynu z kondenzátoru 19. clona 20. manometr pro měření diferenčního tlaku na cloně 21. termočlánek pro měření teploty spalin za clonou 22. vývěva (Becker) 23. frekvenční měnič SCHÉMA APARATURY PRO JEDNORÁZOVÝ IZOKINETICKÝ ODBĚR TZL SCHÉMA APARATURY PRO KONTINUÁLNÍ ANYLÝZU PLYNNÝCH EMISÍ Počet příloh: 8

19 strana č. 19 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 8 CERTIFIKÁT KALIBRAČNÍHO PLYNU Počet příloh: 8

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 131/15 Název zdroje: Teplárna České Budějovice, a.s. Výtopna

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. 092B/2013 Měření emisí tuhých znečišťujících látek z technologie pásového zavážení VP 3 na Závodě 12 - Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (zdroj č. 233)

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 274/15 Název zdroje: TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. Kotel K4,

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1568 akreditovaná ČIA Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, e-mail: tesobrno@tesobrno.cz

Více

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č.

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 276/15 Název zdroje: Teplárna Strakonice, a.s. Zařízení

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel:

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM 1581506 Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: Masokombinát Polička a.s. Předmět měření: Datum měření: Technologický výduch

Více

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: ,    List č: 1. tel: 417 535 683, e-mail: port@port-teplice.cz, www.port-teplice.cz List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NOx č. 23/2013 Zákazník: XAVERgen, a.s. Farma Astra Žatec Na Astře 1472

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Lafarge Cement a.s., výstup z EO rotační pec pro výpal slínku strana číslo:1 1. MĚŘENÍ EMISÍ TZL A PZL DLE VYHL. 205/2009 A NAŘÍZENÍ VLÁDY 354/2002.

Více

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 OstravaPoruba Zpráva č. 66/13 Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Ředitel VEC:

Více

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

technický riaditeľ Vilová 2

technický riaditeľ Vilová 2 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů Příloha 4 Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů 1. ZPŮSOB MĚŘENÍ Popis měřicího místa. Označení měřicího místa komín Rozměry měřicího místa D 0,14 m Plocha měřicího profilu 0,0154 m 2 Délka

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Účinnost užití energie

Účinnost užití energie Účinnost užití energie 6 úplného znění zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií jak vyplývá ze změny provedené zákonem č. 177/2006 Sb. Odstavce č. 2,3,4,5 Kontrola kotlů 9. listopadu 2006 1 6 odst.2

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 168/11 Název zdroje: Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr 1. Úvod Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 29 na prašné trati a jejich další směr Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk Kysučan VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská

Více

SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25

SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25 SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25 Daniel Tenkrát, Ondřej Prokeš, Viktor Tekáč, Zbyněk Bouda, Jaroslav Emmer Otázka energetického využívání biomasy, přesněji řečeno rychle rostoucích

Více

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Stanislav Bodzáš stanislav.bodzas@mzp.cz Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. května 2014 Program přednášky intervaly

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IKV7E* Čj: MSK 73153/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14569/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 181/2016 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 181/2016 autorizované měření emisí Ethanol Energy, a. s. 1 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření Podpisy zdrojů Lokalita Střední Čechy Technologie obalovna živičných směsí Technologie Obalovna živičných směsí Datum : 19.červen 2009 Místo : Mezi komínem a TF Atmosférický tlak p a 96300 Pa Teplota okolí

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice Protokol č. 004-12 AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ DLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ Č. 86/2002 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK Klastr Bioplyn z.s.p.o. Zpracoval: Ing. Petra Auterská, CSc. Vedoucí laboratoře:

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku Městský úřad

Více

VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI

VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI OBJEDNÁVKY e-mailem na adresu: d.srutek@woehler.cz Rádi Vám poradíme i osobně: +420 565 349 016 nebo 777 987 972 ks Měření prachu Obj. č. Cena Prachoměr vybavený velice přesným váhovým

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW. 19,6 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1.

Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW. 19,6 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. Název části zařízení Zdroje K1 a K2 Kapacita zařízení Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do kategorie průmyslových činností Spalování paliv v zařízeních

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice Stanovení TZL ze spalovacích ch zařízen zení malých výkonů Jirka Horák, jirka.horak@vsb.cz seminář Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 22.10.2009, Luhačovice myšlenka: uvědomme si, jak se TZL

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok Údaje o provozovateli - název a sídlo provozovatele

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok Údaje o provozovateli - název a sídlo provozovatele OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ ZA ROK... Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 146/2007 Sb. ze dne 30. května 2007

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 146/2007 Sb. ze dne 30. května 2007 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 146/2007 Sb. ze dne 30. května 2007 o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 476/2009 Sb.

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO 13. 15. 1. 2015 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

Hodnoty garantovaných parametrů Část 1 veřejné zakázky

Hodnoty garantovaných parametrů Část 1 veřejné zakázky Hodnoty garantovaných parametrů Část 1 veřejné zakázky Parametr Jednotka Počáteční hodnota Hodnota garantovaná Uchazečem/ zhotovitelem Jmenovitý výkon kotle t/h 655 655 Přípustná tolerance Podmínky měření

Více

1. Identifikace provozovatele a provozovny

1. Identifikace provozovatele a provozovny Řádné hlášení Doplněné hlášení Úplné ohlášení Zjednodušené ohlášení Údaje za rok: Statutární zástupce provozovatele: Jméno: Josef Datum 05.01.2016 2015 Příjmení: Hovorka 1. Identifikace provozovatele a

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 56361/2014/KHEJ spisový znak: KHEJ 55874/2014/kakr/3 datum: 23.09.2014 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí informací podle

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ PŘÍLOHA 1.4 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ Základním právním předpisem pro ochranu ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, k němuž byly vydány následující

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Teplárna Dolu ČSM Integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Teplárna Dolu ČSM Integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 8181/2014 OŽPZ 15/2014 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 7. únor 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Jméno statutárního zástupce: Datum:... otisk razítka podpis List 1 Provozovatel / provozovna

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí ONIVON a.s., Chrudim 1 / 14 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech

Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech Ing. Libor Baraňák,Ostravská LTS a.s. email: libor.baranak@ovalts.cz Abstrakt The article discusses the measuring methods

Více

Testovací trať stanovení TZL

Testovací trať stanovení TZL 1. Cíl projektu Testovací trať stanovení TZL Jiří Horák, jirka.horak@vsb.cz, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vybudovat testovací trať, která umožní v reálném vertikálním potrubí φ 315 mm nastavit

Více

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ Č. j.: Vyřizuje Praha dne 422/ENV/15 Ing. Bodzáš 21. 1. 2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí (dále jen ministerstvo ), orgán státní správy příslušný podle ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 201/2012

Více

překročit 0,75 g.mj -1.

překročit 0,75 g.mj -1. Strana 208 Sbírka zákonů č. 13 / 2009 13 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí stanoví

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Strana 2854 Sbírka zákonů č. 205 / 2009 Částka 60 205 VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ministerstvo

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Kontrola vytápění High-Tech měření

Kontrola vytápění High-Tech měření Budoucnost zavazuje testo 330 testo 330 LL Kontrola vytápění High-Tech měření Nejvyšší přesnost měření komínové ztráty/teploty/proudění Höchste Genauigkeit durch Nullpunkt-Abgleich im Sekundentakt Vysvětlení,

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více