PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/ Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Měření emisí TZL, CO, NO x a SO 2 Ověření KME Zákazník: Dalkia ČR, a.s. Adresa: 28. Října 3337/ Ostrava Číslo smlouvy: Místo provedení měření: Teplárna Dolu ČSM, kotel K2 Datum provedení měření: Schválil: Ing. Karel Borovec, Ph.D. Vedoucí akreditované laboratoře Vypracoval: Michal Kubačka Datum vypracování: Počet stran: 19 Zástupce Vedoucího oddělení provozních měření Rozdělovník: 3 ks Dalkia ČR, a.s. 1 ks archiv VEC tel: vedoucí sekretariát fax:

2 strana č. 2 z 19 stran Obsah 1. Úvod Účel měření, seznam měřených složek spalin, účastníci měření Popis zařízení Způsob měření Popis měřicích míst Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek Hmotnostní koncentrace plynných složek Průběh měření Výsledky měření Porovnání ověřovaných parametrů Seznam použité literatury Seznam tabulek, obrázků a příloh Použité veličiny a značky Úvod Na základě objednávky byla mezi společnostmi Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum a Dalkia ČR, a.s. uzavřena smlouva o dílo č Dílčí součástí této smlouvy bylo provedení autorizovaného měření emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a plynných znečišťujících látek (CO, NO x a SO 2 ) v rámci ověření přístroje na kontinuální měření (KME) tuhých a plynných znečišťujících látek provozovaných na výstupu z kotle K2 za elektrostatickým odlučovačem č.1 na provoze Teplárna Dolu ČSM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum je podle protokolu MŽP č.j. 1659/780/12/H1 ze dne oprávněno provádět autorizovaná měření emisí. Zkušební laboratoř Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č V rámci zakázky nebyly využity subdodavatelské služby.

3 strana č. 3 z 19 stran 2. Účel měření, seznam měřených složek spalin, účastníci měření Účelem měření bylo stanovit akreditovanými a autorizovanými metodami a postupy měření emisí výstupní koncentrace a hmotnostní toky níže uvedených znečišťujících látek v odpadním plynu na výstupu z kotle K2 při spalování jen degazačního plynu. Měření bylo provedeno jako autorizované měření pro účely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v rozsahu vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. Měření bylo provedeno v tomto rozsahu: stanovení vzduchotechnických parametrů stanovení koncentrace plynných znečišťujících látek (CO, NO x a SO 2 ) stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL) vyhodnocení výsledků a vypracování autorizovaného protokolu Účastníci měření: M. Kubačka, R. Karásek, M. Durčák Výsledky lze aplikovat pouze na měřenou technologii a za stejných podmínek jako v průběhu prováděného měření. Bez písemného souhlasu vedoucího Zkušební laboratoře č , se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Vystavení protokolu neznamená schválení výrobku nebo technologie orgány ČIŽP nebo MŽP ČR. 3. Popis zařízení Kotel K2 Výrobce SES Tlmače Typ parní kotel s granulačním topeništěm Jmenovitý tepelný výkon 37,5 MW Jmenovitý parní výkon 40 t.h -1 Maximální parní výkon 50 t.h -1 Jmenovitý tlak páry 3,8 MPa Jmenovitá teplota páry 445 C Palivo degazační plyn

4 strana č. 4 z 19 stran 4. Způsob měření Metody měření s indexem A jsou akreditované, na metody s indexem N se akreditace nevztahuje Popis měřicích míst Pro ověření kontinuálního měření TZL a měření objemového průtoku odpadního plynu bylo měřicí místo vybráno ve vertikálním úseku kouřovodu za EO a před kouřovým ventilátorem před vstupem do komína. V tomto úseku kouřovodu je také nainstalovaný ověřovaný prachoměr. Označení měřicího místa Rozměry měřicího místa - D Plocha měřicího profilu - S Délka rovného úseku potrubí před MM Délka rovného úseku potrubí za MM Počet vzorkovacích přímek Počet vzorkovacích bodů TDČSM, kotel K2 za EO1 1,58 m 1,96 m 2 7 m 2 m 2 13 Měřicí místo nesplňuje požadavky na umístění měřicího místa podle norem ČSN EN 15259, ČSN ISO a ČSN EN ohledně délky rovného úseku potrubí. Jiné měřicí místo vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání výstupních potrubí není možné zvolit. Nejistoty měření mohou být větší, než uvádí příslušné normy. Pro ověření kontinuálního měření plynných emisí bylo měřicí místo vybráno v horizontálním úseku kouřovodu za EO a kouřovým ventilátorem před vstupem do komína. V tomto úseku kouřovodu je také nainstalováno ověřované kontinuální měření plynných emisí. Označení měřicího místa Rozměry měřicího místa - D Plocha měřicího profilu - S Délka rovného úseku potrubí před MM Délka rovného úseku potrubí za MM Počet vzorkovacích přímek TDČSM, kotel K2 za EO1 1,58 m 1,96 m 2 0,5 m 0,5 m 1 Měřicí místo nesplňuje požadavky na umístění měřicího místa podle norem ČSN EN 15259, ČSN ISO a ČSN EN ohledně délky rovného úseku potrubí. Jiné měřicí místo vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání výstupních potrubí není možné zvolit. Nejistoty měření mohou být větší, než uvádí příslušné normy.

5 strana č. 5 z 19 stran Rozdělení měřicích bodů pro měření množství odpadního plynu a koncentrace tuhých a plynných znečišťujících látek je uvedeno jako Příloha č Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí Metoda VECS 008 (ČSN ISO 10780) Rychlostní profil Prandtlova sonda typu "L" Teplota odpadního plynu IČ 322 Termoelektrický teploměr Teplota okolí IČ 323 Diferenční tlak Tlakový snímač IČ 326 Statický tlak Tlakový snímač IČ 327 Atmosférický tlak Tlakový snímač IČ 330 Vlhkost odpadního plynu Kondenzačně Citlivost metody 5 Pa dynamického tlaku 4.3. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek Autorizovaný měřící systém ověřovací (AES) IČ 305 VECO 001 A Metoda VECS 003, VECV 005 (ČSN ISO 9096, ČSN EN ) A Vyhřívaná odběrová sonda IČ 305 Externí vyhřívaný zachycovač s filtrem - Měření odebraného objemu plynu - clonová trať IČ 346 Odběrová aparatura Termoelektrický teploměr IČ 325 Tlakový snímač IČ 329 Odběrová hubice - průměr 24 mm Teplota sušení filtru 105 C Analytické stanovení Gravimetrie - analytické váhy, citlivost 0,1 mg IČ 026 Citlivost metody 0,1 mg.m -3 Uvedená citlivost metody měření hmotnostní koncentrace TZL je závislá na objemu odebraného plynného vzorku a vztahuje se k provedenému měření. Kontinuální měřící systém ověřovaný (PES) Pro kontinuální měření tuhých znečišťujících látek je na kouřovodu nainstalován tento typ prachoměru: RM 41, výrobce SICK, princip optický, rok výroby 1993, rozsah 2-20 ma, výrobní číslo

6 strana č. 6 z 19 stran 4.4. Hmotnostní koncentrace plynných složek Autorizovaný měřící systém ověřovací (AES) Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek Metoda ČSN ISO Odběrová sonda Sonda s topeným keramickým filtrem Odběrová trasa Topený teflonový svod - 30 metrů Úprava vzorku Chladnice plynu, výrobce M&C Regulace průtoku Dopravní skříňka s jehlovým průtokoměrem, výrobce H&B Analyzátorová sestava Hartmann & Braun Měřená veličina Použitý přístroj Princip Metoda Oxid uhelnatý (CO) IČ 161 IR spektrofotometrie VECS 006 (ČSN EN 15058) Oxidy dusíku (NO x ) konvertor NO 2 - NO IČ 161, IČ 663 IR spektrofotometrie VECS 005 (ČSN ISO 10849) Oxid siřičitý (SO 2 ) IČ 161 IR spektrofotometrie VECS 004 (ČSN ISO 7935) Kyslík (O 2 ) IČ 073 paramagnetický VECS 002 (ČSN EN 14789) Rozsahové možnosti a použité rozsahy Složka Použitý rozsah CO ppm NO x ppm SO ppm O % Použité kalibrační plyny Číslo certifikátu/láhve CO 79,4 ppm CO v dusíku SIAD NO x 119 ppm NO v dusíku SIAD SO ppm SO 2 v dusíku SIAD O 2 okolní neznečištěný vzduch Sběrový a vyhodnocovací systém Zpracování proudových signálů IČ 331 Vyhodnocení dat - software Moravské přístroje a.s., DataLab IO/USB A A A A A Kontinuální měřící systém ověřovaný (PES) Pro kontinuální měření plynných emisí za EO1 je v emisní buňce nainstalován analyzátor fy ABB, typ ADVANCE OPTIMA, URAS 14 pracujícím na principu IR detekce (CO, NO, SO 2 ) a elektrochemický článek pro měření O 2. Schéma sestavy přístrojů pro izokinetický odběr TZL a kontinuální analýzu plynných emisí je uvedeno jako Příloha č Průběh měření Ověřovací měření přístroje pro kontinuální měření TZL a pro kontinuální měření plynných emisí se uskutečnilo na výstupu z kotle K2 za elektrostatickým odlučovačem č.1 dne a při spalování jen degazačního plynu. Měření bylo zahájeno v 8:00 a ukončeno v 14:00 hod. Režim měření plynných emisí trval 6 hodin a byly při něm kontinuálně sledovány koncentrace plynných emisí AES. Dále byly provedeny tři izokinetické gravimetrické odběry TZL. V průběhu měření se nevyskytly mimořádné situace v provozu zdroje. Za provoz zdroje a správnost předaných údajů z provozní evidence odpovídá provozovatel zdroje.

7 strana č. 7 z 19 stran Údaje z měření TZL byly zaznamenávány do Checklistu č. S 006/1 s pořadovým číslem 66/13. Údaje z měření plynných emisí byly zaznamenávány do Checklistu č. S 006/1 s pořadovým číslem 65/ Výsledky měření Měření bylo vyhodnoceno dle postupu uvedeného ve vyhlášce MŽP č.205/2009 Sb., 8, odstavec 6), platné do , dle které je přípustná tolerance pro ověření správnosti údajů kontinuálního měření emisí 10% z emisního limitu měřené znečišťující látky, protože jiný právní předpis nebo orgán ochrany ovzduší nestanovuje jinak. V rámci ověření KME bylo kontrolováno také měření kyslíku, pro které byla přípustná tolerance pro ověření správnosti údajů stanovena z nejistoty měření analyzátoru. TABULKA I obsahuje výsledky z měření koncentrací tuhých znečišťujících látek v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2 a jejich srovnání s kontinuálním měřícím systémem. TABULKY II obsahují výsledky z měření koncentrací plynných znečišťujících látek CO, SO 2 a NO x (přepočtených na NO 2 ) v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, naměřené koncentrace O 2 a jejich srovnání s kontinuálním měřícím systémem. Poznámky: Všechny výpočty byly prováděny s nezaokrouhlenými čísly. Zaokrouhlování hodnot v tabulkách bylo provedeno podle statistických pravidel. Jestliže hodnota je nižší než detekce užité metody, byla pro výpočet střední hodnoty použita hodnota meze detekce. Hodnoty uvedené za symbolem ± jsou rozšířené nejistoty měření AES, které jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02.

8 strana č. 8 z 19 stran Tabulka I Střední hodnoty hmotnostních koncentrací TZL v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, jejich srovnání dle požadavků legislativy a výstupní proud z prachoměru. Označení odběru Čas odběru Výstupní proud prachoměru - hod. ma PES Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku gravimetrické měření AES prachoměr PES Maximum Minimum Skutečný rozdíl mg.m -3 N gravimetrické měření AES gravimetrické měření AES PES - AES 1 9:21-10:00 2,15 0,094 0,032 1,09 0-0,061 ANO 2 10:01-10:40 2,13 0,101 0,030 1,10 0-0,071 ANO 3 10:41-11:20 2,12 0,102 0,025 1,10 0-0,077 ANO Závěr Shoda dat gravimetrického měření s daty PES (ANO/NE) ANO Tabulky II Střední hodnoty hmotnostních koncentrací plynných znečišťujících látek CO, NO 2 a SO 2 v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek (101325Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, skutečné objemové koncentrace kyslíku v suchém plynu a jejich srovnání dle požadavků legislativy. Koncentrace oxidu uhelnatého - CO ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 16,9 25,6 35,6 15,6-8,7 ANO 8:31-9:00 17,7 26,7 36,7 16,7-9,0 ANO 9:01-9:30 18,3 27,6 37,6 17,6-9,3 ANO 9:31-10:00 20,2 26,8 36,8 16,8-6,6 ANO 10:01-10:30 21,0 28,9 38,9 18,9-8,0 ANO 10:31-11:00 18,3 25,9 35,9 15,9-7,6 ANO 11:01-11:30 17,0 25,5 35,5 15,5-8,5 ANO 11:31-12:00 18,9 25,4 35,4 15,4-6,5 ANO 12:01-12:30 17,8 25,8 35,8 15,8-8,0 ANO 12:31-13:00 24,5 31,4 41,4 21,4-6,9 ANO 13:01-13:30 31,3 38,4 48,4 28,4-7,1 ANO 13:31-14:00 31,1 39,6 49,6 29,6-8,4 ANO průměr 21,1 29,0 ± 13,8 39,0 19,0 závěr ANO K2 za EO

9 strana č. 9 z 19 stran Koncentrace oxidů dusíku - NO 2 ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 70,6 86,7 101,7 71,7-16,1 NE 8:31-9:00 71,9 81,6 96,6 66,6-9,7 ANO 9:01-9:30 70,1 80,5 95,5 65,5-10,4 ANO 9:31-10:00 74,4 80,0 95,0 65,0-5,6 ANO 10:01-10:30 73,0 78,2 93,2 63,2-5,2 ANO 10:31-11:00 70,2 77,0 92,0 62,0-6,9 ANO 11:01-11:30 73,4 77,6 92,6 62,6-4,2 ANO 11:31-12:00 72,0 77,6 92,6 62,6-5,7 ANO 12:01-12:30 72,8 77,1 92,1 62,1-4,2 ANO 12:31-13:00 74,9 78,8 93,8 63,8-3,8 ANO 13:01-13:30 70,5 77,9 92,9 62,9-7,4 ANO 13:31-14:00 70,7 76,9 91,9 61,9-6,2 ANO průměr 72,0 79,2 ± 34,0 94,2 64,2 závěr ANO K2 za EO Koncentrace oxidu siřičitého - SO 2 ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 51,9 14,7 29,7 0 37,2 NE 8:31-9:00 49,3 10,5 25,5 0 38,8 NE 9:01-9:30 48,3 9,0 24,0 0 39,3 NE 9:31-10:00 53,9 8,7 23,7 0 45,2 NE 10:01-10:30 51,8 8,6 23,6 0 43,2 NE 10:31-11:00 49,8 8,4 23,4 0 41,4 NE 11:01-11:30 46,9 7,6 22,6 0 39,3 NE 11:31-12:00 51,8 7,1 22,1 0 44,7 NE 12:01-12:30 49,9 7,4 22,4 0 42,5 NE 12:31-13:00 50,9 6,9 21,9 0 44,0 NE 13:01-13:30 55,3 7,7 22,7 0 47,6 NE 13:31-14:00 51,7 7,7 22,7 0 44,0 NE průměr 51,0 8,7 ± 39,8 23,7 0 závěr NE K2 za EO Koncentrace kyslíku - O 2 ( v %) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 8:31-9:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 9:01-9:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 9:31-10:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 10:01-10:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 10:31-11:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 11:01-11:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 11:31-12:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 12:01-12:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 12:31-13:00 15,3 15,2 16,0 14,5 0,1 ANO 13:01-13:30 15,3 15,3 16,0 14,6 0,0 ANO 13:31-14:00 15,3 15,3 16,0 14,6 0,1 ANO průměr 15,3 15,2 ± 1,0 15,9 14,4 závěr ANO K2 za EO

10 strana č. 10 z 19 stran 7. Porovnání ověřovaných parametrů Hodnoty koncentrací PES a hodnoty emisních limitů byly dodány provozovatelem. Místo měření Teplárna Dolu ČSM Zařízení Označení odběrového místa Datum měření Ověřovaná složka kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č koncentrace PES koncentrace AES 10% z EL celková shoda [mg.m -3 N, %] [mg.m -3 N, %] [mg.m -3 N, %] ano/ne tuhé znečišťující látky (TZL) 0,029 0,099 ± 0,494 1 ANO oxid uhelnatý (CO) 21,1 29,0 ± 13,8 10 ANO oxidy dusíku (NO x ) vyjádřené jako NO 2 72,0 79,2 ± 34,0 15 ANO oxid siřičitý (SO 2 ) 51,0 8,7 ± 39,8 15 NE kyslík (O 2 ) 15,3 15,2 ± 1,0 0,7 ANO 8. Seznam použité literatury /1/ Zákon č. 201/2012 ze dne o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /2/ Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší /3/ Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování /4/ ČSN ISO Stacionární zdroje emisí Měření rychlosti a průtoků plynů v potrubí /5/ ČSN EN Kvalita ovzduší Měření emisí ze stacionárních zdrojů Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření /6/ ČSN ISO 9096 Stacionární zdroje emisí Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí Manuální gravimetrická metoda /7/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu Manuální gravimetrická metoda /8/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení oxidu uhelnatého (CO) referenční metoda NDIR /9/ ČSN ISO Stanovení emisí oxidů dusíku ze zdrojů znečišťování ovzduší

11 strana č. 11 z 19 stran /10/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení kyslíku (O 2 ) Referenční metoda Paramagnetická metoda /11/ ČSN ISO Stacionární zdroje emisí Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostní koncentrace plynných složek /12/ ČSN ISO 7935 Stacionární zdroje emisí Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod Vnitřní metodiky pro akreditovanou zkušební laboratoř č : Stanovení vlhkosti směsi plynů VECO 001 Stanovení tlaků VECO 002 Stanovení teplot VECO 003 Stanovení koncentrace O 2 VECS 002 Stanovení tuhých znečišťujících látek VECS 003 Stanovení koncentrace SO 2 VECS 004 Stanovení koncentrace NO x VECS 005 Stanovení koncentrace CO VECS 006 Stanovení rychlosti a objemového průtoku plynu VECS 008 Vzorkování tuhých znečišťujících látek VECV Seznam tabulek, obrázků a příloh Příloha č. 1 Lineární závislost koncentrace TZL na výstupním proudu z prachoměru Příloha č. 2 Parametry vzorků a stanovení koncentrací TZL Příloha č. 3 Třicetiminutové koncentrace plynných znečišťujících látek měřené kontinuálními analyzátory AES a grafické znázornění průběhu plynných emisí AES a PES Příloha č. 4 Souhrnné a dopočtené údaje o odpadním plynu a o emisích při měření plynných znečišťujících látek Příloha č. 5 Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí při měření tuhých znečišťujících látek Příloha č. 6 Rozdělení měřicích bodů Příloha č. 7 Schémata měřicích a odběrových aparatur Příloha č. 8 Certifikát kalibračního plynu... 19

12 strana č. 12 z 19 stran 10. Použité veličiny a značky Značka Veličina, význam značky Jednotka c Střední koncentrace ZL v nosném plynu za provozních (efektivních) stavových podmínek ppm obj., % obj., mg.m -3 c S Střední koncentrace ZL v suchém plynu za provozních stavových podmínek ppm obj., % obj., mg.m -3 c N c SN c rsn Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ) Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ) a suchý plyn Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) m Hmotnost odloučených ZL mg p Statický tlak nosného plynu v potrubí Pa p a Atmosférický tlak v místě měření Pa p N Normální tlak (p N = Pa) Pa t Střední teplota v potrubí v době měření C T Střední termodynamická teplota v potrubí v době měření K T N Normální termodynamická teplota (T N = 273,15 K) K E Měrná výrobní emise (udává se ve vztahu k výrobě) D Vnitřní průměr potrubí kruhového průřezu v místě měření m S Plocha měřicího profilu m 2 ppm obj., % obj., mg.m -3 mg.m -3 N mg.m -3 N M Střední hmotnostní tok ZL mg.s -1, kg.h -1 V c Objem vzorku nosného plynu přepočtený na provozní stavové podmínky m 3 V cn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) m 3 N V csn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) a suchý plyn m 3 N V crsn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) v Střední rychlost proudění nosného plynu v měřicím profilu m.s -1 V Objemový průtok nosného plynu za provozních stavových podmínek m 3.s -1, m 3.h -1 V N Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p V N, T N ) SN a suchý plyn Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p V N, rsn T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) V E Měrné množství suchého nosného plynu při referenční koncentraci kyslíku vztažené na jednotku vyrobeného tepla m 3 N m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 m 3 N.GJ -1 φ S Hustota nosného plynu v suchém stavu kg.m -3 φ SN Hustota nosného plynu za normálních stavových podmínek v suchém stavu kg.m -3 N EO KME AES PES MM Elektroodlučovač Kontinuální měření emisí Autorizovaný měřící systém ověřovací Kontinuální měřící systém ověřovaný Měřicí místo IP Výstupní proud z prachoměru ma ZL TZL Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky

13 Osa y -- Gravimetricky stanovená koncentrace TZL ve vlhkém odp. plynu (efektivní podmínky) c TZL - [mg.m -3 ] R strana č. 13 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 1 LINEÁRNÍ ZÁVISLOST KONCENTRACE TZL NA VÝSTUPNÍM PROUDU Z PRACHOMĚRU 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 y = 0,17x - 0,34 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Osa x -- Výstupní proud z prachoměru IP - [ma] Počet příloh: 8

14 strana č. 14 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 2 PARAMETRY VZORKŮ A STANOVENÍ KONCENTRACÍ TZL Místo měření Zařízení Označení odběrového místa Datum Označení odběru Označení vzorku Čas začátku odběru Čas konce odběru hod. 10:00 10:40 11:20 Doba odběru min Odebraný objem vzorku vlhkého plynu V c m 3 5,67 6,14 6,10 Odebraný objem vzorku vlhkého plynu při normálních podmínkách Odebraný objem vzorku suchého plynu při normálních podmínkách Odebraný objem vzorku suchého plynu při n. p. přepočtený na referenční obsah kyslíku (3 %) Hmotnost zachycených TZL Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při efektivních podmínkách Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při normálních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při normálních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku (3 %) Hmotnostní tok TZL Měrná výrobní emise TZL Data provozovatele Vyrobené teplo Tepelný výkon kotle Výstupní proud z prachoměru Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při efektivních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku (3 %) V cn V csn V crsn - - hod. m 3 N m 3 N m 3 N m mg.odběr -1 c mg.m -3 0,021 ± 0,117 0,023 ± 0,108 0,023 ± 0,109 c N mg.m -3 N 0,029 ± 0,158 0,031 ± 0,146 0,031 ± 0,147 c SN mg.m -3 N 0,031 ± 0,169 0,033 ± 0,157 0,033 ± 0,159 c rsn mg.m -3 N 0,094 ± 0,518 0,101 ± 0,480 0,102 ± 0,484 mg.s -1 M kg.h -1 E g.gj GJ.h -1 - MW IP ma c mg.m -3 c rsn mg.m -3 N VZ 466/13 VZ 467/13 VZ 468/13 23,5 23,3 6,52 6,46 6,54 2,15 2,13 2,12 0,008 0,007 0,006 0,032 Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č odběr č. 1 odběr č. 2 odběr č. 3 9:21 4,21 3,92 1,28 10:01 0,030 10:41 0,12 0,14 0,14 0,234 0,001 0,036 4,54 4,23 1,38 0,255 0,039 4,50 4,18 1,37 0,254 0,001 0,001 0,039 23,5 0,025 Počet příloh: 8

15 koncentrace CO, NO 2, SO 2 [mg.m -3 N] koncentrace O 2 [%] R strana č. 15 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 3 TŘICETIMINUTOVÉ KONCENTRACE PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK MĚŘENÉ KONTINUÁLNÍMI ANALYZÁTORY AES A GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU PLYNNÝCH EMISÍ AES A PES DATUM ČAS c S CO c S NOx c S SO 2 c S O 2 ppm ppm ppm % Autorizovaný emisní systém (AES) :30:00 6,7 13,8 1,7 15, :00:00 7,0 13,0 1,2 15, :30:00 7,2 12,8 1,0 15, :00:00 7,0 12,7 1,0 15, :30:00 7,6 12,5 1,0 15, :00:00 6,8 12,3 1,0 15, :30:00 6,7 12,4 0,9 15, :00:00 6,7 12,4 0,8 15, :30:00 6,8 12,3 0,8 15, :00:00 8,0 12,3 0,8 15, :30:00 9,7 12,0 0,9 15, :00:00 10,1 11,9 0,9 15, :30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 čas měření [hod:min] CO AES CO PES NO2 AES NO2 PES SO2 AES SO2 PES O2 AES O2 PES 0 Počet příloh: 8

16 strana č. 16 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 4 SOUHRNNÉ A DOPOČTENÉ ÚDAJE O ODPADNÍM PLYNU A O EMISÍCH PŘI MĚŘENÍ PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Místo měření Zařízení Datum Čas měření Tepelný výkon kotle Vyrobené teplo Objemový průtok vlhkého plynu (efektivní) Objemový průtok vlhkého plynu (n.p.) Objemový průtok suchého plynu (n.p.) Objemový průtok suchého plynu (n.p.) přepočtený na O 2ref Obsah O 2 v suchém plynu Teplota plynu hod. - MW - GJ.h -1 V m 3.s -1 V N m 3 N.s -1 V SN m 3 N.s -1 c S % t C Barometrický tlak p a Pa Koncentrace H 2 O v plynu c Měrná výrobní emise AES vztažena na jednotku vyrobeného tepla Měrné množství suchého plynu (n.p.) při referenčním obsahu O 2 vztažené na jednotku vyrobeného tepla V rsn E V E m 3 N.s -1 % obj g.gj -1 CO g.gj -1 NO 2 g.gj -1 SO 2 m 3 N.GJ -1 Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za EO :00-14:00 6,3 22,7 11,1 8,2 7,6 2,5 15,2 85, ,9 393,6 11,4 31,2 3,4 Počet příloh: 8

17 strana č. 17 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 5 RYCHLOST A OBJEMOVÝ PRŮTOK PLYNU V POTRUBÍ PŘI MĚŘENÍ TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Místo měření Zařízení Označení odběrového místa Datum Označení Plocha měřícího profilu Atmosférický tlak Statický tlak v potrubí Teplota plynu v potrubí Koncentrace H 2 O v plynu Složení suchého plynu Hustota suchého plynu za normálního stavu Hustota suchého plynu za efektivního stavu Střední rychlost vlhkého plynu Objemový průtok vlhkého plynu Objemový průtok suchého plynu Objemový průtok suchého plynu při n. p. přepočtený na referenční obsah kyslíku (3 %) Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č odběr č. 1 odběr č. 2 odběr č. 3 S m 2 1,96 p a Pa p Pa t C 84,8 85,7 86,0 c % obj. 6,9 6,9 7,1 O 2 c S % obj. 15,1 15,1 15,1 CO 2 c S % obj. 4,6 4,6 4,6 N 2 c S % obj. 80,3 80,3 80,3 φ SN kg.m -3 N 1,31 1,31 1,31 φ S kg.m -3 0,97 0,97 0,97 v m.s -1 5,6 5,7 5,6 V m 3.s -1 11,1 11,2 11,1 V N m 3 N.s -1 8,2 8,3 8,2 V N m 3 N.h V S m 3.s -1 10,3 10,4 10,3 V SN m 3 N.s -1 7,6 7,7 7,6 V SN m 3 N.h V rsn m 3 N.h Měrné množství suchého plynu při referenčním obsahu kyslíku (3 %) vztažené na jednotku vyrobeného tepla V E m 3 N.GJ PŘÍLOHA Č. 6 ROZDĚLENÍ MĚŘICÍCH BODŮ A B Počet příloh: 8

18 strana č. 18 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 7 SCHÉMATA MĚŘICÍCH A ODBĚROVÝCH APARATUR Prandtlova trubice 2. termočlánek pro měření teploty plynu v potrubí 3. manometr pro měření statického tlaku plynu v potrubí 4. manometr pro měření diferenčního tlaku na Prandtlově trubici 5. hubice odběrové sondy 6. odběrová sonda 7. zachycovač tuhých znečišťujících látek 8. předem zvážená nádobka pro jímání kondenzátu 9. laboratorní předvážky pro stanovení hmotnosti zkondenzované vody 10. manometr pro měření atmosférického tlaku 11. modul snímání dat 12. PC pro záznam dat 13. termočlánek pro měření teploty okolí 14. termočlánek pro měření teploty spalin v potrubí 15. kondenzátor 16. termočlánek pro měření teploty na výstupu plynu z kondenzátoru 17. filtr pro ochranu čerpadla před vniknutím nečistot 18. manometr pro měření statického tlaku na výstupu plynu z kondenzátoru 19. clona 20. manometr pro měření diferenčního tlaku na cloně 21. termočlánek pro měření teploty spalin za clonou 22. vývěva (Becker) 23. frekvenční měnič SCHÉMA APARATURY PRO JEDNORÁZOVÝ IZOKINETICKÝ ODBĚR TZL SCHÉMA APARATURY PRO KONTINUÁLNÍ ANYLÝZU PLYNNÝCH EMISÍ Počet příloh: 8

19 strana č. 19 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 8 CERTIFIKÁT KALIBRAČNÍHO PLYNU Počet příloh: 8

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Smlouva o dílo č.217-2013-14312 Č.j.:18269/2013-MZE-14312

Smlouva o dílo č.217-2013-14312 Č.j.:18269/2013-MZE-14312 Metodika měření emisí amoniaku (NH 3 ) a oxidu uhličitého (CO 2 ) v chovech prasat ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění (dále jen IPPC) Smlouva o dílo č.217-2013-14312 Č.j.:18269/2013-MZE-14312

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz DOKUMENTACE

Více

PŘÍLOHY III. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY III. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY III Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Seznam výrobků a technologií a Seznam odborných dodavatelů Obsah: Příloha

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE

DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE DOPLNĚK 3 PŘEDPIS L 16/II DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE 1. ÚVOD Poznámka: Postupy specifikované v tomto doplňku se týkají získávání reprezentativního vzorku výstupních

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.6.2011 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ REGISTR EMISÍ A ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ spe-helpline@chmi.cz

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více