PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/ Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Měření emisí TZL, CO, NO x a SO 2 Ověření KME Zákazník: Dalkia ČR, a.s. Adresa: 28. Října 3337/ Ostrava Číslo smlouvy: Místo provedení měření: Teplárna Dolu ČSM, kotel K2 Datum provedení měření: Schválil: Ing. Karel Borovec, Ph.D. Vedoucí akreditované laboratoře Vypracoval: Michal Kubačka Datum vypracování: Počet stran: 19 Zástupce Vedoucího oddělení provozních měření Rozdělovník: 3 ks Dalkia ČR, a.s. 1 ks archiv VEC tel: vedoucí sekretariát fax:

2 strana č. 2 z 19 stran Obsah 1. Úvod Účel měření, seznam měřených složek spalin, účastníci měření Popis zařízení Způsob měření Popis měřicích míst Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek Hmotnostní koncentrace plynných složek Průběh měření Výsledky měření Porovnání ověřovaných parametrů Seznam použité literatury Seznam tabulek, obrázků a příloh Použité veličiny a značky Úvod Na základě objednávky byla mezi společnostmi Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum a Dalkia ČR, a.s. uzavřena smlouva o dílo č Dílčí součástí této smlouvy bylo provedení autorizovaného měření emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a plynných znečišťujících látek (CO, NO x a SO 2 ) v rámci ověření přístroje na kontinuální měření (KME) tuhých a plynných znečišťujících látek provozovaných na výstupu z kotle K2 za elektrostatickým odlučovačem č.1 na provoze Teplárna Dolu ČSM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum je podle protokolu MŽP č.j. 1659/780/12/H1 ze dne oprávněno provádět autorizovaná měření emisí. Zkušební laboratoř Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č V rámci zakázky nebyly využity subdodavatelské služby.

3 strana č. 3 z 19 stran 2. Účel měření, seznam měřených složek spalin, účastníci měření Účelem měření bylo stanovit akreditovanými a autorizovanými metodami a postupy měření emisí výstupní koncentrace a hmotnostní toky níže uvedených znečišťujících látek v odpadním plynu na výstupu z kotle K2 při spalování jen degazačního plynu. Měření bylo provedeno jako autorizované měření pro účely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v rozsahu vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. Měření bylo provedeno v tomto rozsahu: stanovení vzduchotechnických parametrů stanovení koncentrace plynných znečišťujících látek (CO, NO x a SO 2 ) stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL) vyhodnocení výsledků a vypracování autorizovaného protokolu Účastníci měření: M. Kubačka, R. Karásek, M. Durčák Výsledky lze aplikovat pouze na měřenou technologii a za stejných podmínek jako v průběhu prováděného měření. Bez písemného souhlasu vedoucího Zkušební laboratoře č , se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Vystavení protokolu neznamená schválení výrobku nebo technologie orgány ČIŽP nebo MŽP ČR. 3. Popis zařízení Kotel K2 Výrobce SES Tlmače Typ parní kotel s granulačním topeništěm Jmenovitý tepelný výkon 37,5 MW Jmenovitý parní výkon 40 t.h -1 Maximální parní výkon 50 t.h -1 Jmenovitý tlak páry 3,8 MPa Jmenovitá teplota páry 445 C Palivo degazační plyn

4 strana č. 4 z 19 stran 4. Způsob měření Metody měření s indexem A jsou akreditované, na metody s indexem N se akreditace nevztahuje Popis měřicích míst Pro ověření kontinuálního měření TZL a měření objemového průtoku odpadního plynu bylo měřicí místo vybráno ve vertikálním úseku kouřovodu za EO a před kouřovým ventilátorem před vstupem do komína. V tomto úseku kouřovodu je také nainstalovaný ověřovaný prachoměr. Označení měřicího místa Rozměry měřicího místa - D Plocha měřicího profilu - S Délka rovného úseku potrubí před MM Délka rovného úseku potrubí za MM Počet vzorkovacích přímek Počet vzorkovacích bodů TDČSM, kotel K2 za EO1 1,58 m 1,96 m 2 7 m 2 m 2 13 Měřicí místo nesplňuje požadavky na umístění měřicího místa podle norem ČSN EN 15259, ČSN ISO a ČSN EN ohledně délky rovného úseku potrubí. Jiné měřicí místo vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání výstupních potrubí není možné zvolit. Nejistoty měření mohou být větší, než uvádí příslušné normy. Pro ověření kontinuálního měření plynných emisí bylo měřicí místo vybráno v horizontálním úseku kouřovodu za EO a kouřovým ventilátorem před vstupem do komína. V tomto úseku kouřovodu je také nainstalováno ověřované kontinuální měření plynných emisí. Označení měřicího místa Rozměry měřicího místa - D Plocha měřicího profilu - S Délka rovného úseku potrubí před MM Délka rovného úseku potrubí za MM Počet vzorkovacích přímek TDČSM, kotel K2 za EO1 1,58 m 1,96 m 2 0,5 m 0,5 m 1 Měřicí místo nesplňuje požadavky na umístění měřicího místa podle norem ČSN EN 15259, ČSN ISO a ČSN EN ohledně délky rovného úseku potrubí. Jiné měřicí místo vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání výstupních potrubí není možné zvolit. Nejistoty měření mohou být větší, než uvádí příslušné normy.

5 strana č. 5 z 19 stran Rozdělení měřicích bodů pro měření množství odpadního plynu a koncentrace tuhých a plynných znečišťujících látek je uvedeno jako Příloha č Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí Metoda VECS 008 (ČSN ISO 10780) Rychlostní profil Prandtlova sonda typu "L" Teplota odpadního plynu IČ 322 Termoelektrický teploměr Teplota okolí IČ 323 Diferenční tlak Tlakový snímač IČ 326 Statický tlak Tlakový snímač IČ 327 Atmosférický tlak Tlakový snímač IČ 330 Vlhkost odpadního plynu Kondenzačně Citlivost metody 5 Pa dynamického tlaku 4.3. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek Autorizovaný měřící systém ověřovací (AES) IČ 305 VECO 001 A Metoda VECS 003, VECV 005 (ČSN ISO 9096, ČSN EN ) A Vyhřívaná odběrová sonda IČ 305 Externí vyhřívaný zachycovač s filtrem - Měření odebraného objemu plynu - clonová trať IČ 346 Odběrová aparatura Termoelektrický teploměr IČ 325 Tlakový snímač IČ 329 Odběrová hubice - průměr 24 mm Teplota sušení filtru 105 C Analytické stanovení Gravimetrie - analytické váhy, citlivost 0,1 mg IČ 026 Citlivost metody 0,1 mg.m -3 Uvedená citlivost metody měření hmotnostní koncentrace TZL je závislá na objemu odebraného plynného vzorku a vztahuje se k provedenému měření. Kontinuální měřící systém ověřovaný (PES) Pro kontinuální měření tuhých znečišťujících látek je na kouřovodu nainstalován tento typ prachoměru: RM 41, výrobce SICK, princip optický, rok výroby 1993, rozsah 2-20 ma, výrobní číslo

6 strana č. 6 z 19 stran 4.4. Hmotnostní koncentrace plynných složek Autorizovaný měřící systém ověřovací (AES) Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek Metoda ČSN ISO Odběrová sonda Sonda s topeným keramickým filtrem Odběrová trasa Topený teflonový svod - 30 metrů Úprava vzorku Chladnice plynu, výrobce M&C Regulace průtoku Dopravní skříňka s jehlovým průtokoměrem, výrobce H&B Analyzátorová sestava Hartmann & Braun Měřená veličina Použitý přístroj Princip Metoda Oxid uhelnatý (CO) IČ 161 IR spektrofotometrie VECS 006 (ČSN EN 15058) Oxidy dusíku (NO x ) konvertor NO 2 - NO IČ 161, IČ 663 IR spektrofotometrie VECS 005 (ČSN ISO 10849) Oxid siřičitý (SO 2 ) IČ 161 IR spektrofotometrie VECS 004 (ČSN ISO 7935) Kyslík (O 2 ) IČ 073 paramagnetický VECS 002 (ČSN EN 14789) Rozsahové možnosti a použité rozsahy Složka Použitý rozsah CO ppm NO x ppm SO ppm O % Použité kalibrační plyny Číslo certifikátu/láhve CO 79,4 ppm CO v dusíku SIAD NO x 119 ppm NO v dusíku SIAD SO ppm SO 2 v dusíku SIAD O 2 okolní neznečištěný vzduch Sběrový a vyhodnocovací systém Zpracování proudových signálů IČ 331 Vyhodnocení dat - software Moravské přístroje a.s., DataLab IO/USB A A A A A Kontinuální měřící systém ověřovaný (PES) Pro kontinuální měření plynných emisí za EO1 je v emisní buňce nainstalován analyzátor fy ABB, typ ADVANCE OPTIMA, URAS 14 pracujícím na principu IR detekce (CO, NO, SO 2 ) a elektrochemický článek pro měření O 2. Schéma sestavy přístrojů pro izokinetický odběr TZL a kontinuální analýzu plynných emisí je uvedeno jako Příloha č Průběh měření Ověřovací měření přístroje pro kontinuální měření TZL a pro kontinuální měření plynných emisí se uskutečnilo na výstupu z kotle K2 za elektrostatickým odlučovačem č.1 dne a při spalování jen degazačního plynu. Měření bylo zahájeno v 8:00 a ukončeno v 14:00 hod. Režim měření plynných emisí trval 6 hodin a byly při něm kontinuálně sledovány koncentrace plynných emisí AES. Dále byly provedeny tři izokinetické gravimetrické odběry TZL. V průběhu měření se nevyskytly mimořádné situace v provozu zdroje. Za provoz zdroje a správnost předaných údajů z provozní evidence odpovídá provozovatel zdroje.

7 strana č. 7 z 19 stran Údaje z měření TZL byly zaznamenávány do Checklistu č. S 006/1 s pořadovým číslem 66/13. Údaje z měření plynných emisí byly zaznamenávány do Checklistu č. S 006/1 s pořadovým číslem 65/ Výsledky měření Měření bylo vyhodnoceno dle postupu uvedeného ve vyhlášce MŽP č.205/2009 Sb., 8, odstavec 6), platné do , dle které je přípustná tolerance pro ověření správnosti údajů kontinuálního měření emisí 10% z emisního limitu měřené znečišťující látky, protože jiný právní předpis nebo orgán ochrany ovzduší nestanovuje jinak. V rámci ověření KME bylo kontrolováno také měření kyslíku, pro které byla přípustná tolerance pro ověření správnosti údajů stanovena z nejistoty měření analyzátoru. TABULKA I obsahuje výsledky z měření koncentrací tuhých znečišťujících látek v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2 a jejich srovnání s kontinuálním měřícím systémem. TABULKY II obsahují výsledky z měření koncentrací plynných znečišťujících látek CO, SO 2 a NO x (přepočtených na NO 2 ) v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, naměřené koncentrace O 2 a jejich srovnání s kontinuálním měřícím systémem. Poznámky: Všechny výpočty byly prováděny s nezaokrouhlenými čísly. Zaokrouhlování hodnot v tabulkách bylo provedeno podle statistických pravidel. Jestliže hodnota je nižší než detekce užité metody, byla pro výpočet střední hodnoty použita hodnota meze detekce. Hodnoty uvedené za symbolem ± jsou rozšířené nejistoty měření AES, které jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02.

8 strana č. 8 z 19 stran Tabulka I Střední hodnoty hmotnostních koncentrací TZL v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek ( Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, jejich srovnání dle požadavků legislativy a výstupní proud z prachoměru. Označení odběru Čas odběru Výstupní proud prachoměru - hod. ma PES Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku gravimetrické měření AES prachoměr PES Maximum Minimum Skutečný rozdíl mg.m -3 N gravimetrické měření AES gravimetrické měření AES PES - AES 1 9:21-10:00 2,15 0,094 0,032 1,09 0-0,061 ANO 2 10:01-10:40 2,13 0,101 0,030 1,10 0-0,071 ANO 3 10:41-11:20 2,12 0,102 0,025 1,10 0-0,077 ANO Závěr Shoda dat gravimetrického měření s daty PES (ANO/NE) ANO Tabulky II Střední hodnoty hmotnostních koncentrací plynných znečišťujících látek CO, NO 2 a SO 2 v suchém plynu za normálních termodynamických podmínek (101325Pa, 0 C), přepočtené na referenční obsah 3% O 2, skutečné objemové koncentrace kyslíku v suchém plynu a jejich srovnání dle požadavků legislativy. Koncentrace oxidu uhelnatého - CO ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 16,9 25,6 35,6 15,6-8,7 ANO 8:31-9:00 17,7 26,7 36,7 16,7-9,0 ANO 9:01-9:30 18,3 27,6 37,6 17,6-9,3 ANO 9:31-10:00 20,2 26,8 36,8 16,8-6,6 ANO 10:01-10:30 21,0 28,9 38,9 18,9-8,0 ANO 10:31-11:00 18,3 25,9 35,9 15,9-7,6 ANO 11:01-11:30 17,0 25,5 35,5 15,5-8,5 ANO 11:31-12:00 18,9 25,4 35,4 15,4-6,5 ANO 12:01-12:30 17,8 25,8 35,8 15,8-8,0 ANO 12:31-13:00 24,5 31,4 41,4 21,4-6,9 ANO 13:01-13:30 31,3 38,4 48,4 28,4-7,1 ANO 13:31-14:00 31,1 39,6 49,6 29,6-8,4 ANO průměr 21,1 29,0 ± 13,8 39,0 19,0 závěr ANO K2 za EO

9 strana č. 9 z 19 stran Koncentrace oxidů dusíku - NO 2 ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 70,6 86,7 101,7 71,7-16,1 NE 8:31-9:00 71,9 81,6 96,6 66,6-9,7 ANO 9:01-9:30 70,1 80,5 95,5 65,5-10,4 ANO 9:31-10:00 74,4 80,0 95,0 65,0-5,6 ANO 10:01-10:30 73,0 78,2 93,2 63,2-5,2 ANO 10:31-11:00 70,2 77,0 92,0 62,0-6,9 ANO 11:01-11:30 73,4 77,6 92,6 62,6-4,2 ANO 11:31-12:00 72,0 77,6 92,6 62,6-5,7 ANO 12:01-12:30 72,8 77,1 92,1 62,1-4,2 ANO 12:31-13:00 74,9 78,8 93,8 63,8-3,8 ANO 13:01-13:30 70,5 77,9 92,9 62,9-7,4 ANO 13:31-14:00 70,7 76,9 91,9 61,9-6,2 ANO průměr 72,0 79,2 ± 34,0 94,2 64,2 závěr ANO K2 za EO Koncentrace oxidu siřičitého - SO 2 ( v mg.m -3 N ) čas koncentrace koncentrace max. min skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 51,9 14,7 29,7 0 37,2 NE 8:31-9:00 49,3 10,5 25,5 0 38,8 NE 9:01-9:30 48,3 9,0 24,0 0 39,3 NE 9:31-10:00 53,9 8,7 23,7 0 45,2 NE 10:01-10:30 51,8 8,6 23,6 0 43,2 NE 10:31-11:00 49,8 8,4 23,4 0 41,4 NE 11:01-11:30 46,9 7,6 22,6 0 39,3 NE 11:31-12:00 51,8 7,1 22,1 0 44,7 NE 12:01-12:30 49,9 7,4 22,4 0 42,5 NE 12:31-13:00 50,9 6,9 21,9 0 44,0 NE 13:01-13:30 55,3 7,7 22,7 0 47,6 NE 13:31-14:00 51,7 7,7 22,7 0 44,0 NE průměr 51,0 8,7 ± 39,8 23,7 0 závěr NE K2 za EO Koncentrace kyslíku - O 2 ( v %) čas koncentrace koncentrace max. min. skutečný shoda od do PES AES AES AES rozdíl ano/ne 8:01-8:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 8:31-9:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 9:01-9:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 9:31-10:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 10:01-10:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 10:31-11:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 11:01-11:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 11:31-12:00 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 12:01-12:30 15,3 15,1 15,8 14,4 0,2 ANO 12:31-13:00 15,3 15,2 16,0 14,5 0,1 ANO 13:01-13:30 15,3 15,3 16,0 14,6 0,0 ANO 13:31-14:00 15,3 15,3 16,0 14,6 0,1 ANO průměr 15,3 15,2 ± 1,0 15,9 14,4 závěr ANO K2 za EO

10 strana č. 10 z 19 stran 7. Porovnání ověřovaných parametrů Hodnoty koncentrací PES a hodnoty emisních limitů byly dodány provozovatelem. Místo měření Teplárna Dolu ČSM Zařízení Označení odběrového místa Datum měření Ověřovaná složka kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č koncentrace PES koncentrace AES 10% z EL celková shoda [mg.m -3 N, %] [mg.m -3 N, %] [mg.m -3 N, %] ano/ne tuhé znečišťující látky (TZL) 0,029 0,099 ± 0,494 1 ANO oxid uhelnatý (CO) 21,1 29,0 ± 13,8 10 ANO oxidy dusíku (NO x ) vyjádřené jako NO 2 72,0 79,2 ± 34,0 15 ANO oxid siřičitý (SO 2 ) 51,0 8,7 ± 39,8 15 NE kyslík (O 2 ) 15,3 15,2 ± 1,0 0,7 ANO 8. Seznam použité literatury /1/ Zákon č. 201/2012 ze dne o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /2/ Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší /3/ Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování /4/ ČSN ISO Stacionární zdroje emisí Měření rychlosti a průtoků plynů v potrubí /5/ ČSN EN Kvalita ovzduší Měření emisí ze stacionárních zdrojů Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření /6/ ČSN ISO 9096 Stacionární zdroje emisí Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí Manuální gravimetrická metoda /7/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu Manuální gravimetrická metoda /8/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení oxidu uhelnatého (CO) referenční metoda NDIR /9/ ČSN ISO Stanovení emisí oxidů dusíku ze zdrojů znečišťování ovzduší

11 strana č. 11 z 19 stran /10/ ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení kyslíku (O 2 ) Referenční metoda Paramagnetická metoda /11/ ČSN ISO Stacionární zdroje emisí Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostní koncentrace plynných složek /12/ ČSN ISO 7935 Stacionární zdroje emisí Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod Vnitřní metodiky pro akreditovanou zkušební laboratoř č : Stanovení vlhkosti směsi plynů VECO 001 Stanovení tlaků VECO 002 Stanovení teplot VECO 003 Stanovení koncentrace O 2 VECS 002 Stanovení tuhých znečišťujících látek VECS 003 Stanovení koncentrace SO 2 VECS 004 Stanovení koncentrace NO x VECS 005 Stanovení koncentrace CO VECS 006 Stanovení rychlosti a objemového průtoku plynu VECS 008 Vzorkování tuhých znečišťujících látek VECV Seznam tabulek, obrázků a příloh Příloha č. 1 Lineární závislost koncentrace TZL na výstupním proudu z prachoměru Příloha č. 2 Parametry vzorků a stanovení koncentrací TZL Příloha č. 3 Třicetiminutové koncentrace plynných znečišťujících látek měřené kontinuálními analyzátory AES a grafické znázornění průběhu plynných emisí AES a PES Příloha č. 4 Souhrnné a dopočtené údaje o odpadním plynu a o emisích při měření plynných znečišťujících látek Příloha č. 5 Rychlost a objemový průtok plynu v potrubí při měření tuhých znečišťujících látek Příloha č. 6 Rozdělení měřicích bodů Příloha č. 7 Schémata měřicích a odběrových aparatur Příloha č. 8 Certifikát kalibračního plynu... 19

12 strana č. 12 z 19 stran 10. Použité veličiny a značky Značka Veličina, význam značky Jednotka c Střední koncentrace ZL v nosném plynu za provozních (efektivních) stavových podmínek ppm obj., % obj., mg.m -3 c S Střední koncentrace ZL v suchém plynu za provozních stavových podmínek ppm obj., % obj., mg.m -3 c N c SN c rsn Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ) Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ) a suchý plyn Střední hmotnostní koncentrace ZL v nosném plynu přepočtená na normální stavové podmínky (p N, T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) m Hmotnost odloučených ZL mg p Statický tlak nosného plynu v potrubí Pa p a Atmosférický tlak v místě měření Pa p N Normální tlak (p N = Pa) Pa t Střední teplota v potrubí v době měření C T Střední termodynamická teplota v potrubí v době měření K T N Normální termodynamická teplota (T N = 273,15 K) K E Měrná výrobní emise (udává se ve vztahu k výrobě) D Vnitřní průměr potrubí kruhového průřezu v místě měření m S Plocha měřicího profilu m 2 ppm obj., % obj., mg.m -3 mg.m -3 N mg.m -3 N M Střední hmotnostní tok ZL mg.s -1, kg.h -1 V c Objem vzorku nosného plynu přepočtený na provozní stavové podmínky m 3 V cn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) m 3 N V csn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) a suchý plyn m 3 N V crsn Objem vzorku nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) v Střední rychlost proudění nosného plynu v měřicím profilu m.s -1 V Objemový průtok nosného plynu za provozních stavových podmínek m 3.s -1, m 3.h -1 V N Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p N, T N ) m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p V N, T N ) SN a suchý plyn Objemový průtok nosného plynu přepočtený na normální stavové podmínky (p V N, rsn T N ), suchý plyn a obsah referenční složky (nejčastěji kyslíku) V E Měrné množství suchého nosného plynu při referenční koncentraci kyslíku vztažené na jednotku vyrobeného tepla m 3 N m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 m 3 N.s -1, m 3 N.h -1 m 3 N.GJ -1 φ S Hustota nosného plynu v suchém stavu kg.m -3 φ SN Hustota nosného plynu za normálních stavových podmínek v suchém stavu kg.m -3 N EO KME AES PES MM Elektroodlučovač Kontinuální měření emisí Autorizovaný měřící systém ověřovací Kontinuální měřící systém ověřovaný Měřicí místo IP Výstupní proud z prachoměru ma ZL TZL Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky

13 Osa y -- Gravimetricky stanovená koncentrace TZL ve vlhkém odp. plynu (efektivní podmínky) c TZL - [mg.m -3 ] R strana č. 13 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 1 LINEÁRNÍ ZÁVISLOST KONCENTRACE TZL NA VÝSTUPNÍM PROUDU Z PRACHOMĚRU 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 y = 0,17x - 0,34 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Osa x -- Výstupní proud z prachoměru IP - [ma] Počet příloh: 8

14 strana č. 14 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 2 PARAMETRY VZORKŮ A STANOVENÍ KONCENTRACÍ TZL Místo měření Zařízení Označení odběrového místa Datum Označení odběru Označení vzorku Čas začátku odběru Čas konce odběru hod. 10:00 10:40 11:20 Doba odběru min Odebraný objem vzorku vlhkého plynu V c m 3 5,67 6,14 6,10 Odebraný objem vzorku vlhkého plynu při normálních podmínkách Odebraný objem vzorku suchého plynu při normálních podmínkách Odebraný objem vzorku suchého plynu při n. p. přepočtený na referenční obsah kyslíku (3 %) Hmotnost zachycených TZL Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při efektivních podmínkách Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při normálních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při normálních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku (3 %) Hmotnostní tok TZL Měrná výrobní emise TZL Data provozovatele Vyrobené teplo Tepelný výkon kotle Výstupní proud z prachoměru Koncentrace TZL ve vlhkém plynu při efektivních podmínkách Koncentrace TZL v suchém plynu při n. p. přepočtena na referenční obsah kyslíku (3 %) V cn V csn V crsn - - hod. m 3 N m 3 N m 3 N m mg.odběr -1 c mg.m -3 0,021 ± 0,117 0,023 ± 0,108 0,023 ± 0,109 c N mg.m -3 N 0,029 ± 0,158 0,031 ± 0,146 0,031 ± 0,147 c SN mg.m -3 N 0,031 ± 0,169 0,033 ± 0,157 0,033 ± 0,159 c rsn mg.m -3 N 0,094 ± 0,518 0,101 ± 0,480 0,102 ± 0,484 mg.s -1 M kg.h -1 E g.gj GJ.h -1 - MW IP ma c mg.m -3 c rsn mg.m -3 N VZ 466/13 VZ 467/13 VZ 468/13 23,5 23,3 6,52 6,46 6,54 2,15 2,13 2,12 0,008 0,007 0,006 0,032 Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č odběr č. 1 odběr č. 2 odběr č. 3 9:21 4,21 3,92 1,28 10:01 0,030 10:41 0,12 0,14 0,14 0,234 0,001 0,036 4,54 4,23 1,38 0,255 0,039 4,50 4,18 1,37 0,254 0,001 0,001 0,039 23,5 0,025 Počet příloh: 8

15 koncentrace CO, NO 2, SO 2 [mg.m -3 N] koncentrace O 2 [%] R strana č. 15 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 3 TŘICETIMINUTOVÉ KONCENTRACE PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK MĚŘENÉ KONTINUÁLNÍMI ANALYZÁTORY AES A GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU PLYNNÝCH EMISÍ AES A PES DATUM ČAS c S CO c S NOx c S SO 2 c S O 2 ppm ppm ppm % Autorizovaný emisní systém (AES) :30:00 6,7 13,8 1,7 15, :00:00 7,0 13,0 1,2 15, :30:00 7,2 12,8 1,0 15, :00:00 7,0 12,7 1,0 15, :30:00 7,6 12,5 1,0 15, :00:00 6,8 12,3 1,0 15, :30:00 6,7 12,4 0,9 15, :00:00 6,7 12,4 0,8 15, :30:00 6,8 12,3 0,8 15, :00:00 8,0 12,3 0,8 15, :30:00 9,7 12,0 0,9 15, :00:00 10,1 11,9 0,9 15, :30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 čas měření [hod:min] CO AES CO PES NO2 AES NO2 PES SO2 AES SO2 PES O2 AES O2 PES 0 Počet příloh: 8

16 strana č. 16 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 4 SOUHRNNÉ A DOPOČTENÉ ÚDAJE O ODPADNÍM PLYNU A O EMISÍCH PŘI MĚŘENÍ PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Místo měření Zařízení Datum Čas měření Tepelný výkon kotle Vyrobené teplo Objemový průtok vlhkého plynu (efektivní) Objemový průtok vlhkého plynu (n.p.) Objemový průtok suchého plynu (n.p.) Objemový průtok suchého plynu (n.p.) přepočtený na O 2ref Obsah O 2 v suchém plynu Teplota plynu hod. - MW - GJ.h -1 V m 3.s -1 V N m 3 N.s -1 V SN m 3 N.s -1 c S % t C Barometrický tlak p a Pa Koncentrace H 2 O v plynu c Měrná výrobní emise AES vztažena na jednotku vyrobeného tepla Měrné množství suchého plynu (n.p.) při referenčním obsahu O 2 vztažené na jednotku vyrobeného tepla V rsn E V E m 3 N.s -1 % obj g.gj -1 CO g.gj -1 NO 2 g.gj -1 SO 2 m 3 N.GJ -1 Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za EO :00-14:00 6,3 22,7 11,1 8,2 7,6 2,5 15,2 85, ,9 393,6 11,4 31,2 3,4 Počet příloh: 8

17 strana č. 17 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 5 RYCHLOST A OBJEMOVÝ PRŮTOK PLYNU V POTRUBÍ PŘI MĚŘENÍ TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Místo měření Zařízení Označení odběrového místa Datum Označení Plocha měřícího profilu Atmosférický tlak Statický tlak v potrubí Teplota plynu v potrubí Koncentrace H 2 O v plynu Složení suchého plynu Hustota suchého plynu za normálního stavu Hustota suchého plynu za efektivního stavu Střední rychlost vlhkého plynu Objemový průtok vlhkého plynu Objemový průtok suchého plynu Objemový průtok suchého plynu při n. p. přepočtený na referenční obsah kyslíku (3 %) Teplárna Dolu ČSM kotel K2 za elektrostatickým odlučovačem č odběr č. 1 odběr č. 2 odběr č. 3 S m 2 1,96 p a Pa p Pa t C 84,8 85,7 86,0 c % obj. 6,9 6,9 7,1 O 2 c S % obj. 15,1 15,1 15,1 CO 2 c S % obj. 4,6 4,6 4,6 N 2 c S % obj. 80,3 80,3 80,3 φ SN kg.m -3 N 1,31 1,31 1,31 φ S kg.m -3 0,97 0,97 0,97 v m.s -1 5,6 5,7 5,6 V m 3.s -1 11,1 11,2 11,1 V N m 3 N.s -1 8,2 8,3 8,2 V N m 3 N.h V S m 3.s -1 10,3 10,4 10,3 V SN m 3 N.s -1 7,6 7,7 7,6 V SN m 3 N.h V rsn m 3 N.h Měrné množství suchého plynu při referenčním obsahu kyslíku (3 %) vztažené na jednotku vyrobeného tepla V E m 3 N.GJ PŘÍLOHA Č. 6 ROZDĚLENÍ MĚŘICÍCH BODŮ A B Počet příloh: 8

18 strana č. 18 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 7 SCHÉMATA MĚŘICÍCH A ODBĚROVÝCH APARATUR Prandtlova trubice 2. termočlánek pro měření teploty plynu v potrubí 3. manometr pro měření statického tlaku plynu v potrubí 4. manometr pro měření diferenčního tlaku na Prandtlově trubici 5. hubice odběrové sondy 6. odběrová sonda 7. zachycovač tuhých znečišťujících látek 8. předem zvážená nádobka pro jímání kondenzátu 9. laboratorní předvážky pro stanovení hmotnosti zkondenzované vody 10. manometr pro měření atmosférického tlaku 11. modul snímání dat 12. PC pro záznam dat 13. termočlánek pro měření teploty okolí 14. termočlánek pro měření teploty spalin v potrubí 15. kondenzátor 16. termočlánek pro měření teploty na výstupu plynu z kondenzátoru 17. filtr pro ochranu čerpadla před vniknutím nečistot 18. manometr pro měření statického tlaku na výstupu plynu z kondenzátoru 19. clona 20. manometr pro měření diferenčního tlaku na cloně 21. termočlánek pro měření teploty spalin za clonou 22. vývěva (Becker) 23. frekvenční měnič SCHÉMA APARATURY PRO JEDNORÁZOVÝ IZOKINETICKÝ ODBĚR TZL SCHÉMA APARATURY PRO KONTINUÁLNÍ ANYLÝZU PLYNNÝCH EMISÍ Počet příloh: 8

19 strana č. 19 z 19 stran PŘÍLOHA Č. 8 CERTIFIKÁT KALIBRAČNÍHO PLYNU Počet příloh: 8

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 OstravaPoruba Zpráva č. 66/13 Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Ředitel VEC:

Více

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

technický riaditeľ Vilová 2

technický riaditeľ Vilová 2 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů Příloha 4 Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů 1. ZPŮSOB MĚŘENÍ Popis měřicího místa. Označení měřicího místa komín Rozměry měřicího místa D 0,14 m Plocha měřicího profilu 0,0154 m 2 Délka

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 168/11 Název zdroje: Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr 1. Úvod Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 29 na prašné trati a jejich další směr Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk Kysučan VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská

Více

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Stanislav Bodzáš stanislav.bodzas@mzp.cz Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. května 2014 Program přednášky intervaly

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření Podpisy zdrojů Lokalita Střední Čechy Technologie obalovna živičných směsí Technologie Obalovna živičných směsí Datum : 19.červen 2009 Místo : Mezi komínem a TF Atmosférický tlak p a 96300 Pa Teplota okolí

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW. 19,6 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1.

Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW. 19,6 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. Název části zařízení Zdroje K1 a K2 Kapacita zařízení Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do kategorie průmyslových činností Spalování paliv v zařízeních

Více

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice Protokol č. 004-12 AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ DLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ Č. 86/2002 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK Klastr Bioplyn z.s.p.o. Zpracoval: Ing. Petra Auterská, CSc. Vedoucí laboratoře:

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku Městský úřad

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ Č. j.: Vyřizuje Praha dne 422/ENV/15 Ing. Bodzáš 21. 1. 2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí (dále jen ministerstvo ), orgán státní správy příslušný podle ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 201/2012

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí ONIVON a.s., Chrudim 1 / 14 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

Testovací trať stanovení TZL

Testovací trať stanovení TZL 1. Cíl projektu Testovací trať stanovení TZL Jiří Horák, jirka.horak@vsb.cz, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vybudovat testovací trať, která umožní v reálném vertikálním potrubí φ 315 mm nastavit

Více

M E T R O L O G I C K É Ú D A J E

M E T R O L O G I C K É Ú D A J E TP 274560/l Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 DODATEK 2 typ 466 Měření průtoku a tepla předaného K NÁVODU K VÝROBKU vodou, měření chladu POUŽITÍ - k vyhodnocování průtoku vody a

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 8181/2014 OŽPZ 15/2014 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 7. únor 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Kontrola vytápění High-Tech měření

Kontrola vytápění High-Tech měření Budoucnost zavazuje testo 330 testo 330 LL Kontrola vytápění High-Tech měření Nejvyšší přesnost měření komínové ztráty/teploty/proudění Höchste Genauigkeit durch Nullpunkt-Abgleich im Sekundentakt Vysvětlení,

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 501 Zákazník:

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB Plnění: Měřicí technika do laboratoří TZB Maximální cena 117 480,- Kč bez

Více

EX 151175, SZU/03277/2015

EX 151175, SZU/03277/2015 Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 str. 11/17 Použití měření průtoku vody, vodní páry a technických kapalin měření průtoku plynu - přepočítávač množství plynu (topné i technické plyny) měření tepla předaného vodou měření tepla předaného

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR15348 Datum vystavení : 29.1.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2 Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2 7. 8. března 2012 Malenovice, hotel Petr Bezruč Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi Jan Velíšek

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Konzentration und der Massenflußrate von Partikeln in geführten

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Konzentration und der Massenflußrate von Partikeln in geführten ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.40 Červen 1998 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální gravimetrická metoda ČSN ISO 9096 83 4615

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Jméno statutárního zástupce: Datum:... otisk razítka podpis List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Ekomonitor, Praha, 5.12.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Ekomonitor, Praha, 5.12.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Ekomonitor, Praha, 5.12.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR145862 Datum vystavení : 23.1.214 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Protokol o zkoušce č. 258/13

Protokol o zkoušce č. 258/13 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Protokol č. 33/10. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení krbová vložka KV 025G/TV

Protokol č. 33/10. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení krbová vložka KV 025G/TV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř č.1166.3 akreditovaná ČIA 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Protokol č. 33/10 Zkouška tepelného

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav energetiky ve spolupráci

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

~17b o zkouškách požárne technických charakteristik "/"I.M

~17b o zkouškách požárne technických charakteristik /I.M Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárne technická laborator, Pražská 16, 102 21 Praha 10 tel. 281017111, fax 281017455, mobil 721933871, e-mail ptl@csias.cz, www.csias.cz/ptl \\\"1"/', A,'''-/ ''',

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Vyjádření k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. V Praze, 22.06.2006 Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun Způsob provádění Emise jako předmět měření Pro účely zákona o ovzduší č. 201/2012

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více