Hosp. cinnost Hlavni cinnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hosp. cinnost 127 485.00 127 485.00 42 055.00 7 859.00. Hlavni cinnost 6 668 032.06 6 668 032.06 485 298.15 588 807.00 71 337.00 13 061."

Transkript

1 ^/laio I vi poiozicy t A. I _ 1 /** ij n ^B. Jj Vykaz zisku a ztraty PPJSPEVKOVE ORGANIZACE idni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Prispevkova organizace, vychova a vzdelavani iveny k : (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : C: NAKLADY CELKEM Naklady z cinnosti Spotreba materialu Spotreba energie Spotreba jinych neskladovatelnych dodavek Prodane zbozi Aktivace dlouhodobeho majetku Aktivace obezneho majetku Zmena stavu zasob vlastni vyroby Opravy a udrzovani Cestovne Naklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb Ostatni sluzby Hzdove naklady Zakonne socialni pojisteni Jine socialni pojisteni Zakonne socialni naklady Jine socialni naklady Dan silnicni Dan z neiaovitosti Jine dane a poplatky Sraluvni pokuty a uroky z prodleni Jine pokuty a penale Dary a jina bezuplatna plneni Prodany material Manka a skody Tvorba fondu Odpisy dlouhodobeho majetku Prodany dlouhodoby nehntotny majetek Prodany dlouhodoby hmotny majetek Prodane pozemky Tvorba a zuctovani rezerv Tvorba a zuctovani opravnych polozek Naklady z vyrazenych pohledavek Naklady z drobneho dlohodobeho majetku Ostatni naklady z cinnosti SD Hlavni cinnost BEZNE OBDOBI Hosp. cinnost Hlavni cinnost fflnole OBDOBI Hosp. cinnost //y<; ADM! SKOLA

2 Vykaz zisku a ztraty PRISPEVKOVE ORGANIZACE Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Prispevkova organizace, vychova a vzdelavani Sestaveny k : (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista), Okamzik sestaveni : C: Cislo polozky i II. Financni naklady Prodane cenne papiry a podily Uroky Kurzove ztraty Naklady z pfeceneni realnou hodnotou Ostatni financni naklady SU Hlavni cinnost DWWP ndtylbt DlZtlti UDlAjDl Hosp. cinnost Hlavni cinnost ffinule OBDOBI Hosp. cinnost III. V. Naklady na transfery Naklady vybranych ustfednich VI na transfery Naklady vybranych raistnich VI na transfery Dan z pfijimi Dan z pfijnu Dodatecne odvody dane z prijmu

3 Vykaz zisku a ztraty Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Prispevkova organizace, vychova a vzdelavani Sestaveny k : (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : C: Cislo polozky t SU Hlavni cinnost BEZNE OBDOBI Hosp. cinnost Hlavni cinnost fflndle OBDOBI Hosp. cinnost B. VYNOSY CELKEM I. Vynosy z cinnosti * -j. 17. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku Vynosy z prodeje sluzeb Vynosy z pronajmu Vynosy z prodaneho zbozi Jine vynosy z vlastnich vykonu Smluvni pokuty a uroky z prodleni Jine pokuty a penale Vynosy z vyfazenych pohledavek Vynosy z prodeje materialu Vynosy z prodeje dlouhodobeho NM Vynosy z prodeje dlouhodobeho HM krone poz. Vynosy z prodeje pozemkit Cerpani fondu Ostatni vynosy z cinnosti II. Financni vynosy Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu Uroky Kurzove zisky Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou Ostatni financi vynosy IV. Vynosy z transferu Vynosy vybranych ustrednich VI z transferu Vynosy vybranych mistnich VI z transferu C. VYSLEDEK HOSPODARENf >* Vysledek hospodafeni pfed zdanenim Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi

4 ROZVAHA PRISPEVKOVE ORGANIZACE Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Prispevkova organizace, vychova a vzdelavani Sestaveny k : (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : C: Cislo polozky AKTIVA A. I. Stala aktiva Dlouhodoby nehmotny majetek SO BRDTTO BEZNE KOREKCE, OBDOBI NETTO MINULE M- 9. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Povolenky na emise a preferencni limity Drobny dlouhodoby nehmotny majetek Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Osporadaci ucet techn. zhodnoceni DNM Poskytnute zalohy na DNM DNM urceny k prodeji II. Dlouhodoby hmotny majetek Pozemky Kulturni predmety Stavby Samostatne hmotne MV a soubory W Pestitelske celky trvalych porostu Drobny dlouhodoby hmotny najetek Ostatni dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Uspofadaci licet techn. zhodnoceni DHM Poskytnute zalohy na DHM DHM urceny k prodeji III. Dlouhodoby financni majetek Majetkove ucasti v osobach s rozh. vlivem Majetkove ucasti v osobach s podst. vlivem Dluhove cenne papiry drzene do spl. Terminovane vklady dlouhodobe Ostatni dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky Poskytnute navratne fin. vypomoci dlouhod. Dlouhodobe pohledavky z postoup. uveru Dlouhodobe poskytnute zalohy Dlouhodobe pohled. z nastr. spolufin.zahr. Ostatni dlouhodobe pohledavky Dlouhodobe poskytnute zalohy na transfery

5 Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Prispevkova organizace, vychova a vzdelavani Cislo polozky B.. I Q_ II. 9_ , III Obezna aktiva Zasoby Porizeni materialu Material na sklade Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Porizeni zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby Kratkodobe pohledavky Odberatele 311 Kratkodobe poskytnute zalohy 314 Jine pohledavky z hlavni cinnosti 315 Poskytnute navratne fin. vypomoci kratk. 316 Pohledavky za zamestnanci 335 Socialni zabezpeceni 336 Zdravotni pojisteni 337 Duchodove spofeni 338 Dan z prijmu 341 Jine prime dane 342 Dan z pridane hodnoty 343 Jine dane a poplatky 344 Pohledavky za vybranymi ustfednimi VI 346 Pohledavky za vybranp. mistnimi VI 348 Kratkodobe pohl. z nastroju spoluf. ze zahranici 371 Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery 373 Naklady pristich obdobi 381 Prijmy pristich obdobi 385 Dohadne ucty aktivni 388 Ostatni kratkodobe pohledavky 377 Kratkodoby financni majetek Majetkove cenne papiry k obchodovani Dluhove cenne papiry k obchodovani Jinne cenne papiry Terminovane vklady kratkodobe Jine bezne ucty Bezny ucet Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna SU BRUTTO B&ZNE * ffadfutt KUMIL OBDOBI NETTO ffinule

6 Iricln IU.S10 polozky adni skola, Hlavni, 65129, Dolni Vestonice, Ffispevkova organizace, vychova a vzdelavani SU BEZNE OB mi ffiule PASIVA C. Vlastni kapital I. Jroeni ucetni jednotky a upravujici polozky Jmeni ucetni jednotky Transfery na pofizeni dlouhod. majetku Kurzove rozdily Oceriovaci rozdily prvot. pouziti metody Jine ocenovaci rozdily Opravy minulych obdobi 4U II. Fondy ucetni jednotky i in. i. Fond odmen 411 Fond kulturnich a socialnich potfeb 412 Rezermi fond tvofeny ze zleps. vysl. hospodaren 413 Rezervni fond z ostatnich titulu 414 Fond reprodukce majetku, invest, fond 416 Vysledek hospodafeni Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi Vysledek hospodafeni ve schval. fizeni Vysledek hospodafeni pfedch.ucetnich obdobi D. Cizi zdroje I. Rezervy II. Ki Rezervy Dlouhodobe zavazky Dlouhodobe livery Pfijate navratne fin. vypomoci dlouhodobe Dlouhodobe pfijate zalohy Dlouhodobe zavaz. z nastroju spoluf. ze zahr. Ostatni dlouhodobe zavazky Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery b2 4bb

7 skoia, Hiavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychova a vzdelavani fa el A LIolU polozky III. 7. 9, Kratkodobe zavazky Kratkodobe uvery Jine kratkodobe pujcky Dodavatele Kratkodobe prijate zalohy Pfijate navratne fin. vypomoci kratkod. Zamestnanci Jine zavazky vuci zamestnancum Socialni zabezpeceni Zdravotni pojisteni Duchodove spofeni Dan z pfijiro Jine prime dane Dan z pfidane hodnoty Jine dane a poplatky Zavazky k osobam mimo vybrane VI Zavazky k vybranym ustfednim VI Zavazky k vybranym mistnim VI Kratkodobe zav. z nastr. spoluf. ze zahr. Kratkodobe prijate zalohy na transfery Vydaje pfistich obdobi Vynosy pfistich obdobi Dohadne ucty pasivni Ostatni kratkodobe zavazky SU BEZNE OB XJBf MINULE " \

8 PRILOHA ZAKLADNI Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychova a vzdelavani Sestavena k : C: (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : A.I. Informace podle par. 7 odst. 3 zakona (TEXT) Ucetni jednotka pokracuje ve sve cinnosti. A. Informace podle par. 7 odst. 4 zakona (TEXT) Nedoslo ke zmenam ucetnich metod. A. Informace podle par. 7 odst. 5 zakona (TEXT) Ucetni jednotka postupuje podle vyhlasky 410/2009

9 Zakladni skola, Hlavni, , Icki Ves::dce, ::::p vi::vi ::gan:a:e, VV:::Y= = ~:el=vaii Sestaveny k : 3i.12CH 1C: C0~"50i:;! (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna aista) Okamzik sestaveni : 002,2015 A. 4 Infonace die par. 1 odst. 5 zakona o stavu lictu v knize podrozvahovych uctu v Pod iketni OBDOBI polozky uc. BEZHE MMLE P.I. Majetek a zavazky ucetni jednotky Jiny drobny Dffl Jiny drobny DHM Ostatni majetek ^ P.II. Vyfazene pohledavky a zavazky Vyfazene pohledavky Vyfazene zavazky p.m. i. Podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou oso Kratkodobe podm. pohl. z duv. upl. uzivani MJO Dlouhodobe podm. pohl. z duv. upl. uzivani MJO Kratkod. podm.pohl.z duv.uzivani MJO-smlouva Dlouhod. podm.pohl.z duv.uzivani MJO-smlouva Kratkod. podm.pohl.z duv.uzivani MJO-jine duv Dlouhod. podm.pohl.z duv.uzivani MJO-jine duv P. IV. Dalsi podminene pohledavky Kratkod. podm. pohl. ze smluv o prodeji DM Dlouhod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM Kratkod. podm. pohl. z jinych smluv Dlouhod, podm. pohl. z jinych smluv Kratkod. podm. pohl. z nastroju spol. ze zahr. Dlouhod. podm. pohl. z nastroju spol, ze zahr. Kratkod. podm. pohl. ze vztahu k jinym zdr. Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jinym zdr, Kratkod. podm. uhrady pohled. z pfij.zajis. Dlouhod. podm. uhrady pohled. z pfij.zajis, Kratkod. podm. pohled. ze soud.sporu atd. Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporu atd P.V. Podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku Kratkodobe podminene zavazky z operat. leasingu Dlouhodobe podminene zavazky z operat. leasingu Kratk.podiin.zav.z financniho leasimgu Dlouh.podmin.zav.z financniho leasingu Kratk.podmin.zav.z duvodu uziv.ciziho maj.vyp Dlouh.podmin.zav.z duvodu uziv.ciziho raaj.vyp Kratk.podmin.zav.z duv.uziv.ciziho maj.-jine Dlouh.podmin.zav.z duv.uziv.ciziho maj.-jine "

10 Pfiloha - Zakladni Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychcva a vzdelavani Sestaveny k : C: 00/090155! (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni ; 05,02015 A.4 Informace die par.7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu Cislo polozky P.VI. / P.VII. Dalsi podidnene zavazky Kratk.podmin.zav.ze smluv o pofizeni DM Dlouh.podmin.zav.ze smluv o pofizeni DM Kratk.podiain. zavazky z jinych smluv Dlouh.podmin. zavazky z jinych smluv Kratk.podmin. zavazky z nastroju spol. ze zahr. Dlouh.podmin. zavazky z nasrtoju spol. ze zahr. Kratk.podmin.zav. vypl. z prav.pfedp. a dalsi Dlouh.podmin. zav. vypl. z prav.pfedp. a dalsi Kratk.podmin.zav. z poskytnutych garanci jednoraz. Dlouh.podmin. zav. z poskytnutych garanci jednoraz. Kratk.podmin.zav. z poskyt. garanci ostatni Dlouh.podmin. zav. z poskyt. garanci ostatni Ostatni kratkodoba podminena pasiva Ostatni dlouhodoba podminena pasiva Vyrovnavaci licty Ostatni kratkodoba podminena aktiva Ostatni dlouhodoba podminena aktiva Ostatni kratkodoba podminena pasiva Ostatni dlohodoba podminena pasiva Vyrovnavaci licet k podrozvahovym lictum Pod roz uc. 9/1 9"2 9"3 3"4 9/5 9" / BEZHE UCETHI OBDOBI MMLE

11 Zakladni skola, alarai, , Dclsi Vestocice,?rispevi:ova crga^i:a:e, vychcva a Yidelavar.! Sestavena k : C: [v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamziic sestaveni : A. Inforaace podle par. 18 odst. 1 pism. c) zakona Cfs POL Splatne zavazky pojistneho na soc.zab. a prispevku na SPZ Splatne zavazky vefejneho zdravotniho pojisteni Evidovane danove nedoplatky u mistne pfislusnych fin. organu UCETNI OBDOBI BEZHE ' MIHULE

12 Pfiloha ZAKLADNI Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychova a vzdelavani Sestavena k : C: (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : A. Informace podle par. 19 odst. 5 pism a) zakona (TEXT) Nemame zadne informace, jejichz dusledky men! vyraznym zpusobem pohled na financni situaci ucetni jednotky ke konci rozvahoveho dne. A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 pism. b)zakona (TEXT) Nezname zadne skutecnosti, ktere jako nejiste podminky ci situace existovaly ke konci rozvahoveho dne. A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zakona (TEXT) Vlastnikem nemovitosti je zfizovatel. A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zakona (TEXT) Fond reprodukce(investicni fond) neni tvofen.

13 Zakladni skola, Slarci, Sri I?, jclsi Ves:(ai:e, rfispeviova crganizace, vychcva a vzdelavani Ses'avena k : jv Kc, s pfesnosti na 2 desetinna mista) Okamzik sestaveni : C.Doplnujici inform, k pol.rozvahy "C.I.l.Jieni licetni jednotky" a "C.I.Transfery na pcfizeni DM" cis POL C.I C.2 Zvyseni stavu transferu na pofizeni DM za bezne ucetni obdobi Snizeni stavu transferu na pofizeni DM ve vecne a casove souvis. UCETNI OBDOBI BEZNS MINULE

14 : i kladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychova a delavani Sestavena k : C: (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : K polozce -«E.l.Doplnujici inforraace k polozkam rozvahy Cast:ka C.I.I. Fond obeznych aktiv do konce roku 2009 B.II. Poskytnute zalohy na energie B.II.28. D. III. 37. AKTIVA ^± * ******* r ^\******* *^k-******* x /f*******

15 Pfiloha ZAKLADNI Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychova a vzdelavani Sestavena k : C: (v Kc, s pfesnosti na dve desetinaa mista) Okamzik sestaveni : K polozce B.IV. B.IV. B.IV. B.IV. B.I. 17. E.Doplnujici informace k polozkam vykazu zisku a ztraty EU UZ33123=Kc zcela vycerpano ukonceni 2014 JmK vsechna UZ=Kc Zfizovatel=Kc RWE-roz.inv.transf.=Kc3600 Sml.o partn.s fin.pfisp. -Projekt Didaktica Cas1:ka

16 Pfiioha Fond kulturnich a socialnich pctfeb ZAKLADNI Zakladni Skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychcva a vzdelavani Sestavena k : C: (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : F. Doplnujici informace k fondum ucetni jednotky eislo H.I. A. II. ^ A x. A. IV Polozka lazev Pocatecni stav fondu k Tvorba fondu Zakladni pridel Splatky pujcek na bytove licely poskytnutjch do konce roku 1992 Nahrady skod a pojistna plneni od pojistovny vztahujici se k majetku Penezni a jine dary urcene do fondu Ostatni tvorba fondu Cerpani fondu Pujcky na bytove" licely Stravovani Rekreace Kultura, telovychova a sport Socialni vypomoci a pujcky Poskytnute penezni dary Uhrada pfispevku na penzijni pripojisteni Uhrada casti pojistneho na soukrome zivotni pojisteni Ostatni uziti fondu Konecny stav fondu Bezne cbdcbi

17 Pfiloha Rezervni fond Prispevkove organizace zfizovane USC a svazky obci Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychcva a vzdelavjini Sestavena k : (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : C: cislo D.I. D.II. D.III. D.IV. Polozka Nazev Pocatecni stav fondu Tvorba fondu Zlepseny vj'sledek hospodafeni Nespotfebovane dotace z rozpoctu Evropske unie Nespotfebovane dotace z mezinarodnich smluv Penezni dary - ucelove Penezni dary - neucelove Ostatni tvorba Cerpani fondu Uhrada zhorseneho vysledku hospodafeni Uhrada sankci Posileni investicniho fondu se souhlasem zfizovatele Casove pfeklenuti docasn^ho nesouladu mezi vynosy a naklady Ostatni cerpani Konecny stav fondu BSSne uc. cbd

18 Pfiloha Investicni fond PRISPEVKOVE ORGANIZACE ZRIZOVANE USC A SVAZKY OBCI skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Pfispevkova organizace, vychcva a vzdelavani Sestavena k : C: (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : cislo F.I. F.II. ^7. F.III. F.IV. Polozka Nazev PoSatecni stav fondu Tvorba fondu Ve vysi odpisu dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku Investicni dotace z rozpoctu zrizovatele Investicni pfispevky ze statnich fondu Ve vysi vynosu z prodeje svereneho dlouhodobeho hmotneho majetku Dary a pfispevky od jinych subjektu Ve vpi vynosu z prodeje majetku ve vlastnictvi prispevkove organizace Prevody z rezervniho fondu Cerpani fondu Financovani investicnich potfeb Uhrada investicnich liveru nebo pujcek Odvod do rozpoctu zrizovatele Posileni zdroju urcenych k financovani udrzby a oprav majetku Konecny stav fondu Bezne cbdcbi

19 Pfiloha Stavby ZAKLADNI Zakladni skola, Hlavni, , Dolni Vestonice, Prispevkova organizace, vychcva a vzdelavani Sestavena k : (v Kc, s presnosti na dve desetinna mista) Okamzik sestaveni : C: Polozka cislo Brutto Korekce Nettc Minule G. Stavby G.I. Bytove domy a bytove jednotky G. Budovy pro sluzby obyvatelstvu G. Jine nebytove domy a nebyt. jednotky G. Komunikace a vefejne osvetleni G. Jine insenyrske site G. Ostatni stavby OBECN! URAD Dolni' Vestonice 00,10 dne: Pffloha: Ci'slo dopor. : Zpracovatel: Ukl. znak:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více