Report on roundtable discussion with policy makers in Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Report on roundtable discussion with policy makers in Czech Republic"

Transkript

1 Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025 Report on roundtable discussion with policy makers in Czech Republic WP5 Task 5.2 D5.3 Unpublished version October 2014

2 BiogasHeat Reports on roundtable discussions with national policy makers Authors: Tomas Vorisek, Energy Efficiency Center SEVEn, Czech Republic Bohuslav Malek, Energy Efficiency Center SEVEn, Czech Republic Report No. WP 5 - Task 5.3 / D 5.3 The BiogasHeat project (Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe) is supported by the European Commission in the Intelligent Energy for Europe Programme. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein. The BiogasHeat project duration is from April 2012 to April 2014 (Contract Number: IEE/11/025). BiogasHeat website: October WIP

3 English summary In the Czech Republic, the roundtable meetings were organized with policy representatives from the Czech Energy Regulatory Office (in Czech abbreviated as ERU) as early as 2013 because the Regulator planned to amend the existing regulations toward the operational support of biogas plants for higher efficient use of heat produced. A total of two major meetings took place in 2013 (the former January 24, 2013, and the latter then November 12, 2014), with preceding and consequent communication via phone calls and s to exchange views and find the agreement about the further steps. The first roundtable meeting focused on the planned definition of permissible ways of effective heat utilization from biogas plants which was needed to be introduced (in order to award CHP bonus from biogas-based facilities and, furthermore, to verify the fulfilment of the minimum threshold on effective heat utilization which was introduced for biogas plants put into operation in 2012). SEVEn staff came up with the proposal to make use of the German system (as defined by EEG law) which takes form of the positive list with quantified limits of thermal intensity pet diverse technical units typical for various heat options. The representatives of ERO welcome the proposal as a good start point, however, they were uncertain whether quantified thresholds are controllable given the Czech situation. Furthermore, they noted that use of heat for additional electricity production (via e.g. ORC add-on unit) is not according to the official position of ERO acceptable as effective heat utilization thus making this heat use option for given purposes as not eligible (while Germany does accept it). The final version of the list which specifies permissible uses of heat from biogas plants (to be considered as useful heat ) was published by ERO in December 2013 and in the position statement, the limits on heat intensity of various heat use options to be accountable were defined indirectly (via references to other legislation, if exists) or in the amount which is typical and economically justifiable. Thus, such a final version can be understand as reasonable compromise, however, giving bigger space to biogas plant operators for specification of heat which give eligibility to ask for CHP bonus or fulfil the minimum heat use threshold. The second roundtable meeting was organized with a goal to initiate discussion on the existing system of CHP support in CZ which gives unreasonably high subsidies to natural gas-based CHP units many times higher compared to other fossil fuels firing CHP units and also biogas-based facilities. The calculations conducted by SEVEn staff led to the conclusion that the level of CHP bonus for natural gas-based CHP units with the electric output up to 5 MWel are so high, that the awarded subsidy compared to achieved primary energy savings calculated in line with EU legislation (Directive 2012/27/EU, Regulation 2008/952/EC, and Commission Implementing Decision 2011/877/EU) is 2-3 times (!) higher than the typical price of natural gas as a commodity. Thus, violating the general condition that the public support to CHP should be given under condition that the benefits outweigh the costs (see article 13 paragraph 4 of Directive 2012/27/EU). The proposal was to make an overhaul of the current CHP system and amend it to better reflect the real societal benefits and to increase support be CHP facilities running on biogas because it was significantly underestimated and could not compete in business cases where heat supplies from a biogas plant would compete with CHP unit on natural gas. The representatives of ERO understood the arguments and defended their current policy toward CHP promotion, however, agreed that is should be revised in the near future (but not

4 BiogasHeat Reports on roundtable discussions with national policy makers in the decree which defines CHP bonuses and other operation support to e.g. E-RES for 2014). Annex: Minutes from two roundtable meetings with national policy makers incl. complementary material worked out by SEVEn staff (attached separately). October WIP

5 Zápis z jednání k problematice využívání efektivního tepla z bioplynových stanic (BPS) Datum a místo konání: (ERÚ Praha) Účastníci: viz prezenční listina v příloze Toto jednání bylo avizováno Energetickým regulačním úřadem již na konci roku 2012 po vydání cenového rozhodnutí č. 4/2012 a uskutečnilo se na základě dlouhodobého problému spojeného s možností uplatnění tepla z bioplynových stanic jako efektivně využité teplo. Průběh jednání: 1) Tématem jednání bylo především vyjasnění si konkrétních způsobů efektivního využití tepla z bioplynových stanic a připravit tak podklady pro vytvoření kladného seznamu způsobů, které budou považovány a uznány jako efektivní způsob využívání tepla pocházejícího z výroby bioplynové stanice. Předmětem jednání bylo rovněž vyjasnění nového způsobu výpočtu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě bioplynových stanic. 2) V úvodu byl zástupcem společnosti SEVEn představen výčet způsobů efektivního využívání tepla z bioplynových stanic vycházející z německé legislativy (zákona EEG 2012, přílohy II, viz text materiálu v příloze) který sloužil jako podklad a byly projednávány jednotlivé způsoby v rámci možného uplatnění a smysluplnosti v podmínkách ČR. Dále byla diskutována důležitost definice užitečného tepla, která by z principu měla vymezovat pouze způsoby užití, které leze ekonomicky obhájit (přinášejí ekonomický užitek). 3) Dále byly diskutovány jednotlivé způsoby efektivního využívání tepla z bioplynových stanic: Vytápění, příprava teplé vody nebo chlazení budov o mezní spotřebě tepla 200 kwh na metr čtvereční podlahové plochy za rok, a to v případě, že by skutečná spotřeba tepla byla ještě větší. zástupci všech jednajících se shodli smysluplnosti tohoto způsobu využívání tepla v podmínkách ČR. Dodávka tepla do soustavy zásobování teplem vzdálené od stanice alespoň 400 m, přípustná výše ročních ztrát vyjádřených v poměru k dodanému teplu může činit nejvýše 25 % (v této výši jsou ztráty započítané do užitečného tepla) byla zdůrazněna problematika kontrolovatelnosti, zpochybněna stanovená vzdálenost a zároveň upozorněno na cílené rozdělování subjektů výrobce tepla vs. jeho distributor převádění zodpovědnosti na jiný subjekt - společný postoj účastníků k neaplikování tohoto způsobu v této podobě. 1

6 Využití jako teplo pro vymezené průmyslové procesy (klasifikované) v rámci tohoto bodu z diskuze vyplynula nutnost definovat příslušné technologické procesy. Sušení dřeva pro následné materiálové a energetické využití s měrnou spotřebou nejvýše 0,9 kwh/kg dřeva (v surovém stavu)- pro využití v našich podmínkách bylo navrženo vypustit z tohoto bodu energetické využití dřeva (příprava paliva). Vytápění průmyslových budov pro chov drůbeže, pokud jsou splněny podmínky bodu 1 výše (zpráva auditora) souhlas s neuplatněním tohoto konkrétního znění, bude zabudováno v bodě následujícím. Vytápění farem pro chov hospodářských zvířat s následujícími maximy spotřeby tepla za kalendářní rok: o Drůbež: 5 kwh na zvířecí jednotku, o Prasnice: 350 kwh na zvířecí jednotku, o Selata: 75 kwh na zvířecí jednotku, o Prasata: 45 kwh na zvířecí jednotku. V rámci tohoto bodu bylo navrženo neuvažovat množství tepla na zvířecí jednotku, nýbrž přepočítat na VDJ (velká dobytčí jednotka = 500 kg živé váhy zvířete). Dále bylo zmíněno, že skot se nevytápí. Pro šlechtění a množení rostlin, pokud teplo nahrazuje fosilní zdroje bod zůstal na zvážení, vypustit část pokud teplo nahrazuje fosilní zdroje Použití jako procesní teplo pro dezinfekci nebo pasterizace fermentačních zbytků, které jsou vyžadovány platnými právními předpisy hygieny nebo pasterizace upozorněno na to, že se vlastně jedná o přípravu paliva pro bioplynové stanice procesu využití a biomasy kategorie AF2, přičemž se dle zástupce CZBA nejedná o jeho zkvalitňování, avšak na základě takovéto přípravy paliva bioplynová stanice může uvažovat fermentor o nižší kapacitě. Použití jako procesní teplo pro sušení digestátu za účelem výroby hnojiv poznamenáno, že sušením digestátu hnojivo ztrácí svou hlavní složku dusík souhlas všech zástupců na neuznání procesu sušení digestátu jako efektivně využité teplo Využití odpadního tepla pro dodatečnou výrobu elektřiny za pomoci zejména Organického Rankinova či Kalinova Cyklu pouze konstatován názor ERÚ na využívání tepla v ORC systémech daný výkladovým stanoviskem k bodu

7 cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011, kdy teplo využívané v ORC systémech není považováno za efektivně využité. Sušení agrárních komodit diskutován problém s vymezením agrárních komodit možné uplatňovat pouze na ty, u kterých se tak běžně postupuje (zejména zrna obilovin a semena řepky), jako další nejasnost byla zmíněna problematika kontrolování, zda komodita byla opravdu usušena, přičemž závěrem diskuze vyplynulo uznání pouze určitého stanoveného maximálního počtu hodin za rok, kdy mohlo být uplatněno teplo z bioplynové stanice jako efektivní (obilí se suší cca od července do listopadu hodin/rok). 4) Dalším předmětem diskuze byl tzv. negativní seznam efektivního způsobu využití tepla, tedy to co není považováno za efektivně využité teplo výsledkem je názor takovýto seznam nevytvářet. 5) Druhým bodem jednání byl výpočet podpory KVET pro BPS dle nové vyhlášky č. 453/2012 Sb. Zástupcem ERÚ byl stručně shrnut postup při určování výše podpory, a zdůrazněn zejména první krok, kterým je určení celkové účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla v bioplynové stanici. Následně byla diskutována a vyjasněna důležitost parametru ÚPE při stanovování podpory, kdy bioplynové stanice o výkonu vyšším než 1 MW musí prokázat hodnotu parametru ÚPE 10 %, pro bioplynové stanice s instalovaným výkonem nižším než 1 MW musí být hodnota ÚPE kladná. 6) V rámci výpočtu byla zástupci ERÚ zmíněna problematika určení hodnoty primární energie (v bioplynu) vstupující do kogenerační jednotky. Údaj je rozhodující v případě určování podpory ve formě zeleného bonusu na KVET, tudíž pro výrobce pro správné určení množství primární energie vyplývá povinnost ho prokázat názorem ERÚ je nutnost měření zástupcem CZBA poznamenáno, že v současnosti tento údaj měří jen minimální počet výrobců elektřiny a tepla z bioplynu. 7) Zástupcem SEVEn bylo navrženo určit hodnotu primární energie v bioplynu výpočtem s tím, že při výpočtu by se odvíjel od množství vyrobené elektřiny s uvažováním jmenovité účinnosti výroby elektřiny kogenerační jednotky snížené o 3% body. Zástupce ERÚ poznamenal, že pouze měřením se určí správná hodnota a že ERÚ bude usilovat o to, aby všichni výrobci měřili množství primární energie v bioplynu. 8) Dále bylo diskutováno využívání LTO v případě dieselových KGJ najíždění KGJ - po zahřátí pozvolný přechod na bioplyn v případě výpadku dodávky bioplynu spalování LTO tak, aby KGJ byla provozována na plný výkon vykazování jako elektřina z bioplynu (cca 5 % LTO) Příloha: Prezenční listina Zapsal: Ing. Vrbata Schválil: Ing. Laštůvka 3

8 Příloha č. 1: Prezenční listina 4

9 Příloha č. 2: Stanovisko k definici přípustných způsobů využití tepla pro bioplynové stanice (k nároku na zelený bonus za KVET) Uvedeno na samostatných listech níže. 5

10 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, Praha 2 STANOVISKO K DEFINICI PŘÍPUSTNÝCH ZPŮSOBŮ VYUŽITÍ TEPLA PRO BIOPLYNOVÉ STANICE (K NÁROKU NA ZELENÝ BONUS ZA KVET) V Praze dne 7. listopadu 2012; vypracováno s podporou projektu BiogasHeat Nový zákon o podporovaných zdrojích energie (zákon č. 165/2012, dále jen zákon ) klade vyšší důraz na efektivní využívání tepla z bioplynových stanic. Přestože předmětné ustanovení ( 4 odst. 5 písmeno c) má co do účinku dvouletý odklad, ERU hodlá tento nový požadavek začít uvádět do praxe již od příštího roku ( ), a to navýšením příspěvku přesněji zeleného bonusu za prokázanou vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (dále jen KVET ). Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla se rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení, a užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. Čím se rozumí soustava zásobování tepelnou energií upřesňuje ve vymezení pojmů Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a to jako soustavu tvořenou vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. V doposud platné vyhlášce č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů (dále jen vyhlášce o KVET ), je dále upřesněn termín užitečné teplo, za který se (dle přílohy 4 odst. 2) rozumí v souladu s evropskou legislativou teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po teplu a chlazení. Tato definice je relativně důležitou, vymezující principielně jen takové způsoby užití tepla, které lze ekonomicky obhájit či jinými slovy které přinášejí ekonomický užitek. Zde je nutné upozornit, že z návrhu nové vyhlášky o KVET, která má stávající nahradit (uveřejněna v Knihovně připravované legislativy pod PID č. KORN8X8BP8IY a č.j /12/32100/01000), tato definice vypadla. Ať už bude nová vyhláška o KVET vydána s či bez této definice, jeví se jako velmi vhodné návazně na cenové rozhodnutí ERÚ určující výši výkupních cen a bonusů pro výrobny elektřiny a tepla využívající tzv. podporované zdroje energie pro příští rok (2013) vydat rovněž výkladové stanovisko, které upřesní, jaké

11 způsoby využití tepla jsou přípustné či jinak započítatelné do výpočtu splnění limitů KVET pro možné přiznání zeleného bonusu. Ve světle dosavadní praxe a zkušeností ze zahraničí doporučujeme stanovit tzv. pozitivní případně i negativní list s taxativním výčtem přípustných způsobů a případných limitů (co do absolutního množství využitého tepla v přepočtu na zvolenou jednotku). Východiskem k tomu může být legislativa ze SRN, přesněji zákon o obnovitelných zdrojích (EEG), který v příloze č.3 tento výčet s nárokem na bonus za KVET (tzv. KWK bonus ) uvádí. V neoficielním překladu jej citujeme v češtině následovně: a. Vytápění, příprava teplé vody nebo chlazení budov o mezní spotřebě tepla 200 kwh na metr čtvereční podlahové plochy za rok, a to v případě, že by skutečná spotřeba tepla byla ještě vyšší. b. Dodávka tepla do soustavy zásobování teplem vzdálené od stanice alespoň 400 m, přípustná výše ročních ztrát vyjádřených v poměru k dodanému teplu může činit nejvýše 25 % (v této výši jsou ztráty započítatelné do užitečného tepla). c. Využití jako teplo pro vymezené průmyslové procesy (klasifikovány číslovkami 2 až 6, 7.2 až 07.34, 10.1 až a až jak jsou specifikovány v nařízení 4. BImSchV). d. Sušení dřeva pro následné materiálové nebo energetické využití s měrnou spotřebou nejvýše 0,9 kilowatthodin na kilogram dřeva (v surovém stavu). e. Vytápění průmyslových budov pro chov drůbeže, pokud jsou splněny podmínky dle bodu 1 výše. f. Vytápění farem pro chov hospodářských zvířat s následujícími maximy spotřeby tepla za kalendářní rok: aa) drůbež: 5 kilowatthodin na zvířecí jednotku (v něm. Tierplatz ) bb) prasnice: 350 kilowatthodin na zvířecí jednotku cc) selata: 75 kilowatthodin na zvířecí jednotku dd) prasata: 45 kilowatthodin na zvířecí jednotku g. Pro šlechtění a množení rostlin, pokud teplo nahrazuje fosilní zdroje energie h. Použití jako procesní teplo pro dezinfekci nebo pasterizace fermentačních zbytků, které jsou vyžadovány platnými právními předpisy hygieny nebo pasterizace, i. Použití jako procesní teplo pro sušení digestátu za účelem výroby hnojiv. j. Využití odpadního tepla pro dodatečnou výrobu elektřiny za pomoci zejména Organického Rankinova či Kalinova Cyklu. Za teplo zakládající nárok na bonus za KVET není považováno (tj. negativní list): a. Teplo využité pro vytápění staveb, na které se nevztahuje 1 odst. 2 nařízení EnEV (Energieeinsparverordnung) s výjimkou staveb uvedených pod body b až f výše b. (Dále využité) Teplo z výroben využívajících biomasu, u kterých pro krytí tepelných potřeb jsou využívány fosilní paliva Předpis dále v této příloze upřesňuje, že teplo s nárokem na KWK bonus musí pocházet z kombinované výroby a musí buď být využito některým ze způsobů uvedených v pozitivním seznamu, nebo nahradí ekvivalentní množství fosilních paliv. Žadatel o KWK bonus musí rovněž předložit potřebné důkazy, k nimž mimo jiné patří i odborný posudek nezávislého poradce. S výše uvedeným seznamem lze souhlasit a v podstatě i převzít beze změny pro potřeby u nás, s výjimkou bodu i) a j). Druhý z bodů je u nás vyřešen tím, že instalace dodatečného zdroje elektřiny typu ORC je považována za dodatečnou výrobu elektřiny a nikoliv za užitečné využití tepla.

12 Ten první (sušení digestátu) si zaslouží podrobnější posouzení. Využití sušeného digestátu resp. separátu jako hnojiva se v SRN příliš nepraktikuje, po organických hnojivech je obecně nízká poptávka a špatně se obchodují. Pokud by si jej vlastník BPS ponechal a aplikoval na vlastní pozemky, umožní mu to získat uvedený KWK bonus a ušetřit o něco dopravní náklady za aplikaci digestátu na pole (a jisté úspory za menší spotřebu minerálních dusíkatých hnojiv), v poměru k investici do sušárny se mu to ale zpravidla nevyplatí. V praxi je proto spíše u nás u zájmových skupin snaha prosadit sušení za účelem následného využití digestátu/separátu jako palivo, které lze již dobře na trhu zhodnotit (bylo by považováno za biomasu kategorie 1 v podstatě). Je sice pravda, že sušení umožní faktickou konverzi přebytečného tepla z KGJ na bioplyn do paliva pro jeho následné využití v jiném místě a čase (s pozitivní energetickou bilancí), zůstává však otázkou, zda tyto přínosy převyšují způsobená negativa. Tím prvním je fakt, že samotné sušení je relativně nákladný proces, posoudí-li se investiční náklady do vhodného typu sušárny a náklady spojené s provozem. V praxi lze celkový náklad zohledňující i časovou hodnotu peněz, roční využití zařízení, předpokládanou životnost a obvyklé provozní náklady (mzdy, O&Ú, sp. elektřiny) očekávat na úrovni převyšující 2 tis. Kč/tunu usušeného materiálu, čemuž v přepočtu na GJ výhřevnosti vyráběného sušeného digestátu odpovídá nákladová cena minimálně Kč/GJ. A to je relativně vysoká hodnota, za kterou vyráběné palivo nemusí být vůbec možné v praxi prodat. Sušení tedy v praxi může postrádat ekonomickou racionalitu a tím popírat základní premisu, že teplo z KVET by mělo být využito na ekonomicky odůvodněné účely (pro nárok na bonus za KVET). Druhou problematickou skutečností je fakt, že digestát je ochuzován o jisté množství látek majících hnojivý účinek (zejména dusík a fosfor). Je-li v separátu oddělen, nedostává se již na pole. V konečném důsledku tyto ztráty musí nahradit minerální hnojiva vyráběná z fosilních paliv (a tedy dodatečná spotřeba energie). Ve světle výše uvedeného doporučujeme podrobněji posoudit ekonomickou výhodnost sušení digestátu a rovněž pak, o jaké ztráty dusíku se může při sušení a následném využití paliva z digestátu jednat, a kolik energie by bylo nezbytné vynaložit na výrobu ekvivalentního množství dusíku průmyslově. A poté se rozhodnout, zda je sušení digestátu pro účely výroby paliva přípustné s nárokem na bonus za KVET. V každém případě doporučujeme při případném kladném rozhodnutí podobně jako pro jiné účely zavést limitní hodnotu přípustné spotřeby tepla, a to po vzoru doporučení Německého Svazu pro využití bioplynu (Fachverband Biogas e.v.) ve výši 1,5 MWh v přepočtu na 1 tunu odpařené vody, a dále vyžadovat instalaci filtrů pro eliminaci úniků emisí amoniaku, k nimž při sušení dochází (NH 3 je toxický a jeho volné emise do ovzduší jsou v rámci ochrany životního prostředí cíleně omezovány). V Praze dne 7. listopadu 2012 T. Voříšek, B. Málek, v.r., SEVEn

13 Zápis z jednání k problematice podpory efektivního využívání tepla z bioplynových stanic (BPS) Datum a místo konání: (ERÚ Praha) Účastníci: Zástupci ERU (Martin Laštůvka, René Neděla, Kristián Titka, Luboš Vrbata) a SEVEn (Bohuslav Málek a Tomáš Voříšek) Jednání bylo vyvoláno zástupci společnosti SEVEn, kteří v rámci mezinárodního projektu BiogasHeat přicházejí s návrhy, jak vhodně podpořit zvyšování energetické efektivity bioplynových stanic s využitím zahraničních zkušeností. Průběh jednání: 1) V úvodu byl zástupcem společnosti SEVEn představen identifikovaný problém, kterým je existence vysoké podpory elektřiny pocházející z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (zkráceně KVET), jedná-li se o aplikace využívající jako palivo zemní plyn v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. Tato podpora přitom podle uskutečněné analýzy (viz dokument v příloze 1) vede ke zjištění, že velikost státní podpory elektřiny z KVET ze zemního plynu zavedená od roku 2013 a de facto plánovaná i pro rok 2014 (viz návrh cenového rozhodnutí) je nadhodnocená a při jejím přepočtu na měrné přínosy v podobě úspor primární energie potažmo emisí CO 2 neúměrně převyšuje obvyklé hodnoty dosahované jinými typy opatření. Naproti tomu podpora KVET z bioplynu pro stávající bioplynové stanice uvedené do provozu před rokem 2013 je příliš nízká a nemotivuje investory k tomu, aby projekty zajišťující smysluplné využití tepla (náhradou stávajících potřeb na straně externích zákazníků) byly ekonomicky efektivní. Její navýšení na hodnoty blízké výši příspěvku KVET pro BPS uvedené do provozu v roce 2013 (okolo 500 Kč/MWhel) by při jejím poskytnutí po dobu celé životnosti projektu (min. 15 let) bylo již motivující dostatečně. Ve světle těchto skutečností proto zástupci společnosti SEVEn doporučují zohlednit tyto závěry do podoby oficiálního cenového rozhodnutí ERU pro rok 2014 a další léta s tím, že by bylo současně dobré provést hlubší posouzení, jakou formu podpory KVET do budoucna zvolit, aby skutečně respektovala nejen dostatečnou ekonomickou efektivnost projektů ale i nákladovost přínosů jinak hrozí opakování chyb z minulosti. 2) Zástupci ERU berou tyto závěry na vědomí a zváží, zda a jakým způsobem tyto zjištění zohlední ve finálním znění cenového rozhodnutí pro rok 2014 a případně zda iniciují odpovídající změny Zapsal: T. Voříšek 1

14 Příloha č. 1: Porovnání efektivity podpory vysokoúčinné KVET z konvenčních (fosilních) paliv ve srovnání s podporou KVET z bioplynu Uvedeno na samostatných listech níže. 2

15 Porovnání efektivity podpory vysokoúčinné KVET z konvenčních (fosilních) paliv ve srovnání s podporou KVET z bioplynu T. Voříšek, B. Málek, SEVEn, o.p.s. (Praha, 12. listopadu 2013) Úvodem Výrobny tzv. vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla jsou od roku 2013 v ČR předmětem nového systému podpory reflektujícího jednotný harmonizovaný postup zavedený novou evropskou legislativou (Směrnice č. 2012/27/EU, Rozhodnutí EK č. 2008/952/ES a Prováděcí rozhodnutí EK č. 2011/877/EU). Základní podmínkou pro poskytování podpory je, že vysokoúčinná KVET musí vést k úsporám primární energie (ÚPE). Jejich minimální výše je definována pro výrobny vysokoúčinné KVET středního a velkého výkonu (za které jsou předmětnou směrnicí považovány výrobny o el. výkonu od 1 MW) hodnotou ÚPE alespoň 10 %, u menších výroben KVET postačuje dosažení kladné hodnoty ÚPE. Výpočtová metodika úspor primárních energie je založena na výpočtu množství paliva potřebného pro výrobu stejného množství elektřiny a užitečného tepla odděleně při daných referenčních účinnostech odpovídajících úrovni BAT. Ty jsou aktuálně definovány Prováděcím rozhodnutím EK č. 2011/877/EU a do české legislativy transponovány vyhláškou č. 453/2012 Sb. (s některými drobnými odchylkami). Evropská harmonizovaná metodika však nekonkretizuje, jak vysoká by podpora vysokoúčinné KVET měla být a jakých konkrétních typů výroben by se měla dotýkat. Pouze se omezuje na konstatování, dosahované přínosy by měly být vyšší než náklady (viz odst. 4 článku 13 předmětné směrnice). Tuto podmínku lze racionálně vykládat tak, že hodnota primární energie, která bude díky podpoře (vysokoúčinné) KVET dosažena, bude vyšší, než jaká bude výše její podpory. Ověření efektivity podpory KVET ze zemního plynu Pro ověření tohoto faktu jsme připravili modelový výpočet ekonomiky výrobny (vysokoúčinné) KVET na zemní plyn v podobě motorové kogenerační jednotky o typické velikosti instalovaného el. výkonu (500 kwe). Výpočet byl proveden pro tři způsoby provozu výrobny vyjádřené mezním počtem hodin provozu v daném roce, dle kterých je výše podpory diferencována od tohoto roku (3000, 4000 a 8400 hodin). Výše podpory vychází z návrhu cenového rozhodnutí ERÚ pro rok Předpokládáme přitom 100 % využití vyráběného tepla, což bývá blízké i praxi žádné teplo se při výrobě elektřiny ze zemního plynu většinou nemaří, z pohledu výše podpory se jedná o nejvíce optimistický případ dosahující nejvíce úspor primární energie přičemž veškeré vyrobené elektřině je přiznána podpora, pokud celková účinnost (elektřina brutto + užitečné teplo / spotřeba paliva) činí alespoň 75 %. Výpočet v detailní podobě uvádí příloha 1 a vybrané hodnoty shrnuje tabulka níže. Výsledky ukazují, že na jednu kilowatthodinu uspořené primární energie daného paliva, tj. zemního plynu, je vyplácena 1,5 až téměř 3krát vyšší státní podpora, než jaká je dnes tržní cena tohoto paliva. Nejvýše u provozního režimu výrobny do 3 tis. hodin v roce, který je dnes na trhu nejvíce oblíbeným. 1/7

16 Nadměrnost této podpory vyjadřuje i nákladnost na dosaženou úsporu emisí oxidu uhličitého při známém emisním faktoru zemního plynu (0,2 tuny/mwh výhřevnosti paliva). Dosahuje 6 až více než 11 tisíc Kč/tunu CO 2, z toho nejvíce opět u nejkratšího režimu provozu. Hodnoty obou těchto parametrů (Kč/MWh a Kč/t CO 2 ) hodnotících racionálnost dnes vyplácené státní podpory výrobnám KVET z fosilních paliv jsou ve srovnání s jinými opatřeními cílenými na úspory (primární) energie velmi vysoké a mají srovnání snad jen s nešťastnou podporou výroby elektřiny z fotovoltaiky v předchozích letech. Nepřiměřenost stávající výše podpory výrobě KVET ze ZP dokazuje i propočet prosté návratnosti (Ts) a vnitřní výnosové míry (IRR). Ts u nejkratšího provozního režimu u lídrů trhu díky konkurenční výhodě dosahuje méně než 7 8 let a hodnota IRR za stejné období více než 10 %. Dosahováno je to kombinací schopnosti instalovat výrobnu s nižšími investičními náklady, zajistit si pro její chod levnější palivo a zhodnotit vyráběnou elektřinu výrazně výhodněji, než u jiných provozních režimů. Pokud by bylo podpořeno sto takovýchto výroben KVET (tj. s instal. výkonem 500 kwe a provozem 3000 h/rok), které nahradí výrobu cca 165 GWh/rok tepla ze zemního plynu výtopenským způsobem, znamenalo by to (při uvažování účinnosti kotlů konzervativně 90 %) dodatečný každoroční dovoz cca 200 GWh zemního plynu a dodatečné náklady na podporu KVET (hrazené konečnými odběrateli) ve výši přes 200 milionů Kč ročně. Opodstatněná nebude ani případná obhajoba takto vysokých nákladů na podporu KVET pro zemní plyn argumentující tím, že ve skutečnosti bude vytěsňována kondenzační výroba elektřiny z uhelných elektráren a tedy s podstatně větší úsporou primární energie a též nižšími měrnými náklady na úsporu. Uhlí je totiž jednak podstatně levnější než zemní plyn a především je tuzemským palivem, zatímco zemní plyn je nutné dovážet. Dokud ČR bude považovat export elektřiny z uhelných elektráren s podprůměrnou účinností za ekonomicky výhodný, nemá smysl v tuzemsku podporovat efektivnější výrobu z dováženého a navíc tak výrazně dražšího paliva. Tabulka 1 Vybrané parametry modelové výrobny KVET na zemní plyn z pohledu racionality vyplácené st. podpory Počet hodin provozu výrobny KVET na zemní plyn hod/rok Výroba elektřiny brutto MWh/rok Výroba tepla brutto/netto MWh/rok Spotřeba paliva zemního plynu MWh LHV /rok Celková výše st. podpory ve formě zelených bonusů tis. Kč/rok Výše ÚPE dle jednotné výpočtové metodiky MWh/rok % 22,2 18,1 18,1 Úspora emisí CO 2 tuny/rok Měrný státní příspěvek na jednu MWh ÚPE Kč/MWh Měrný státní příspěvek na úsporu tuny CO 2 Kč/t CO Poznámka: Ještě hůře by racionálnost podpory vycházela u výroben využívajících pevná paliva s el. výkonem do 5 MW (hnědé či černé uhlí), pokud by byla uvažována podpora KVET na úrovni letošního roku (výše podpory nezohledňovala druh paliva). Pro rok 2014 by však měla být přijata změna, která zohledňuje výrazně nižší palivové náklady oproti ZP (dodatečný zelený bonus je pouze na ZP), přesto však zřejmě bude podpora vyjádřená na dosažené úspory primární energie několikanásobkem tržní hodnoty uspořeného paliva. 2/7

Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice

Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice Rozvoj udržitelného způsobu využívání tepla z bioplynových stanice v Evropě Projekt č: IEE/11/025 Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice Říjen 2012 Autoři:

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie Připomínky Komory OZE k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie 7.7.2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 eklep@mpo.cz, hruskovai@mpo.cz,

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013 Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013 Aktualizovaná verze, 20. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic

IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Duben 2012- březen 2015 D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic Shrnutí semináře Minutes from the Training

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL Energetická [r]evoluce TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU Foto: Ondřej Rosický / NaturePhoto.cz EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL 1. vydání, červen 2012 Greenpeace International,

Více