Report on roundtable discussion with policy makers in Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Report on roundtable discussion with policy makers in Czech Republic"

Transkript

1 Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025 Report on roundtable discussion with policy makers in Czech Republic WP5 Task 5.2 D5.3 Unpublished version October 2014

2 BiogasHeat Reports on roundtable discussions with national policy makers Authors: Tomas Vorisek, Energy Efficiency Center SEVEn, Czech Republic Bohuslav Malek, Energy Efficiency Center SEVEn, Czech Republic Report No. WP 5 - Task 5.3 / D 5.3 The BiogasHeat project (Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe) is supported by the European Commission in the Intelligent Energy for Europe Programme. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein. The BiogasHeat project duration is from April 2012 to April 2014 (Contract Number: IEE/11/025). BiogasHeat website: October WIP

3 English summary In the Czech Republic, the roundtable meetings were organized with policy representatives from the Czech Energy Regulatory Office (in Czech abbreviated as ERU) as early as 2013 because the Regulator planned to amend the existing regulations toward the operational support of biogas plants for higher efficient use of heat produced. A total of two major meetings took place in 2013 (the former January 24, 2013, and the latter then November 12, 2014), with preceding and consequent communication via phone calls and s to exchange views and find the agreement about the further steps. The first roundtable meeting focused on the planned definition of permissible ways of effective heat utilization from biogas plants which was needed to be introduced (in order to award CHP bonus from biogas-based facilities and, furthermore, to verify the fulfilment of the minimum threshold on effective heat utilization which was introduced for biogas plants put into operation in 2012). SEVEn staff came up with the proposal to make use of the German system (as defined by EEG law) which takes form of the positive list with quantified limits of thermal intensity pet diverse technical units typical for various heat options. The representatives of ERO welcome the proposal as a good start point, however, they were uncertain whether quantified thresholds are controllable given the Czech situation. Furthermore, they noted that use of heat for additional electricity production (via e.g. ORC add-on unit) is not according to the official position of ERO acceptable as effective heat utilization thus making this heat use option for given purposes as not eligible (while Germany does accept it). The final version of the list which specifies permissible uses of heat from biogas plants (to be considered as useful heat ) was published by ERO in December 2013 and in the position statement, the limits on heat intensity of various heat use options to be accountable were defined indirectly (via references to other legislation, if exists) or in the amount which is typical and economically justifiable. Thus, such a final version can be understand as reasonable compromise, however, giving bigger space to biogas plant operators for specification of heat which give eligibility to ask for CHP bonus or fulfil the minimum heat use threshold. The second roundtable meeting was organized with a goal to initiate discussion on the existing system of CHP support in CZ which gives unreasonably high subsidies to natural gas-based CHP units many times higher compared to other fossil fuels firing CHP units and also biogas-based facilities. The calculations conducted by SEVEn staff led to the conclusion that the level of CHP bonus for natural gas-based CHP units with the electric output up to 5 MWel are so high, that the awarded subsidy compared to achieved primary energy savings calculated in line with EU legislation (Directive 2012/27/EU, Regulation 2008/952/EC, and Commission Implementing Decision 2011/877/EU) is 2-3 times (!) higher than the typical price of natural gas as a commodity. Thus, violating the general condition that the public support to CHP should be given under condition that the benefits outweigh the costs (see article 13 paragraph 4 of Directive 2012/27/EU). The proposal was to make an overhaul of the current CHP system and amend it to better reflect the real societal benefits and to increase support be CHP facilities running on biogas because it was significantly underestimated and could not compete in business cases where heat supplies from a biogas plant would compete with CHP unit on natural gas. The representatives of ERO understood the arguments and defended their current policy toward CHP promotion, however, agreed that is should be revised in the near future (but not

4 BiogasHeat Reports on roundtable discussions with national policy makers in the decree which defines CHP bonuses and other operation support to e.g. E-RES for 2014). Annex: Minutes from two roundtable meetings with national policy makers incl. complementary material worked out by SEVEn staff (attached separately). October WIP

5 Zápis z jednání k problematice využívání efektivního tepla z bioplynových stanic (BPS) Datum a místo konání: (ERÚ Praha) Účastníci: viz prezenční listina v příloze Toto jednání bylo avizováno Energetickým regulačním úřadem již na konci roku 2012 po vydání cenového rozhodnutí č. 4/2012 a uskutečnilo se na základě dlouhodobého problému spojeného s možností uplatnění tepla z bioplynových stanic jako efektivně využité teplo. Průběh jednání: 1) Tématem jednání bylo především vyjasnění si konkrétních způsobů efektivního využití tepla z bioplynových stanic a připravit tak podklady pro vytvoření kladného seznamu způsobů, které budou považovány a uznány jako efektivní způsob využívání tepla pocházejícího z výroby bioplynové stanice. Předmětem jednání bylo rovněž vyjasnění nového způsobu výpočtu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě bioplynových stanic. 2) V úvodu byl zástupcem společnosti SEVEn představen výčet způsobů efektivního využívání tepla z bioplynových stanic vycházející z německé legislativy (zákona EEG 2012, přílohy II, viz text materiálu v příloze) který sloužil jako podklad a byly projednávány jednotlivé způsoby v rámci možného uplatnění a smysluplnosti v podmínkách ČR. Dále byla diskutována důležitost definice užitečného tepla, která by z principu měla vymezovat pouze způsoby užití, které leze ekonomicky obhájit (přinášejí ekonomický užitek). 3) Dále byly diskutovány jednotlivé způsoby efektivního využívání tepla z bioplynových stanic: Vytápění, příprava teplé vody nebo chlazení budov o mezní spotřebě tepla 200 kwh na metr čtvereční podlahové plochy za rok, a to v případě, že by skutečná spotřeba tepla byla ještě větší. zástupci všech jednajících se shodli smysluplnosti tohoto způsobu využívání tepla v podmínkách ČR. Dodávka tepla do soustavy zásobování teplem vzdálené od stanice alespoň 400 m, přípustná výše ročních ztrát vyjádřených v poměru k dodanému teplu může činit nejvýše 25 % (v této výši jsou ztráty započítané do užitečného tepla) byla zdůrazněna problematika kontrolovatelnosti, zpochybněna stanovená vzdálenost a zároveň upozorněno na cílené rozdělování subjektů výrobce tepla vs. jeho distributor převádění zodpovědnosti na jiný subjekt - společný postoj účastníků k neaplikování tohoto způsobu v této podobě. 1

6 Využití jako teplo pro vymezené průmyslové procesy (klasifikované) v rámci tohoto bodu z diskuze vyplynula nutnost definovat příslušné technologické procesy. Sušení dřeva pro následné materiálové a energetické využití s měrnou spotřebou nejvýše 0,9 kwh/kg dřeva (v surovém stavu)- pro využití v našich podmínkách bylo navrženo vypustit z tohoto bodu energetické využití dřeva (příprava paliva). Vytápění průmyslových budov pro chov drůbeže, pokud jsou splněny podmínky bodu 1 výše (zpráva auditora) souhlas s neuplatněním tohoto konkrétního znění, bude zabudováno v bodě následujícím. Vytápění farem pro chov hospodářských zvířat s následujícími maximy spotřeby tepla za kalendářní rok: o Drůbež: 5 kwh na zvířecí jednotku, o Prasnice: 350 kwh na zvířecí jednotku, o Selata: 75 kwh na zvířecí jednotku, o Prasata: 45 kwh na zvířecí jednotku. V rámci tohoto bodu bylo navrženo neuvažovat množství tepla na zvířecí jednotku, nýbrž přepočítat na VDJ (velká dobytčí jednotka = 500 kg živé váhy zvířete). Dále bylo zmíněno, že skot se nevytápí. Pro šlechtění a množení rostlin, pokud teplo nahrazuje fosilní zdroje bod zůstal na zvážení, vypustit část pokud teplo nahrazuje fosilní zdroje Použití jako procesní teplo pro dezinfekci nebo pasterizace fermentačních zbytků, které jsou vyžadovány platnými právními předpisy hygieny nebo pasterizace upozorněno na to, že se vlastně jedná o přípravu paliva pro bioplynové stanice procesu využití a biomasy kategorie AF2, přičemž se dle zástupce CZBA nejedná o jeho zkvalitňování, avšak na základě takovéto přípravy paliva bioplynová stanice může uvažovat fermentor o nižší kapacitě. Použití jako procesní teplo pro sušení digestátu za účelem výroby hnojiv poznamenáno, že sušením digestátu hnojivo ztrácí svou hlavní složku dusík souhlas všech zástupců na neuznání procesu sušení digestátu jako efektivně využité teplo Využití odpadního tepla pro dodatečnou výrobu elektřiny za pomoci zejména Organického Rankinova či Kalinova Cyklu pouze konstatován názor ERÚ na využívání tepla v ORC systémech daný výkladovým stanoviskem k bodu

7 cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011, kdy teplo využívané v ORC systémech není považováno za efektivně využité. Sušení agrárních komodit diskutován problém s vymezením agrárních komodit možné uplatňovat pouze na ty, u kterých se tak běžně postupuje (zejména zrna obilovin a semena řepky), jako další nejasnost byla zmíněna problematika kontrolování, zda komodita byla opravdu usušena, přičemž závěrem diskuze vyplynulo uznání pouze určitého stanoveného maximálního počtu hodin za rok, kdy mohlo být uplatněno teplo z bioplynové stanice jako efektivní (obilí se suší cca od července do listopadu hodin/rok). 4) Dalším předmětem diskuze byl tzv. negativní seznam efektivního způsobu využití tepla, tedy to co není považováno za efektivně využité teplo výsledkem je názor takovýto seznam nevytvářet. 5) Druhým bodem jednání byl výpočet podpory KVET pro BPS dle nové vyhlášky č. 453/2012 Sb. Zástupcem ERÚ byl stručně shrnut postup při určování výše podpory, a zdůrazněn zejména první krok, kterým je určení celkové účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla v bioplynové stanici. Následně byla diskutována a vyjasněna důležitost parametru ÚPE při stanovování podpory, kdy bioplynové stanice o výkonu vyšším než 1 MW musí prokázat hodnotu parametru ÚPE 10 %, pro bioplynové stanice s instalovaným výkonem nižším než 1 MW musí být hodnota ÚPE kladná. 6) V rámci výpočtu byla zástupci ERÚ zmíněna problematika určení hodnoty primární energie (v bioplynu) vstupující do kogenerační jednotky. Údaj je rozhodující v případě určování podpory ve formě zeleného bonusu na KVET, tudíž pro výrobce pro správné určení množství primární energie vyplývá povinnost ho prokázat názorem ERÚ je nutnost měření zástupcem CZBA poznamenáno, že v současnosti tento údaj měří jen minimální počet výrobců elektřiny a tepla z bioplynu. 7) Zástupcem SEVEn bylo navrženo určit hodnotu primární energie v bioplynu výpočtem s tím, že při výpočtu by se odvíjel od množství vyrobené elektřiny s uvažováním jmenovité účinnosti výroby elektřiny kogenerační jednotky snížené o 3% body. Zástupce ERÚ poznamenal, že pouze měřením se určí správná hodnota a že ERÚ bude usilovat o to, aby všichni výrobci měřili množství primární energie v bioplynu. 8) Dále bylo diskutováno využívání LTO v případě dieselových KGJ najíždění KGJ - po zahřátí pozvolný přechod na bioplyn v případě výpadku dodávky bioplynu spalování LTO tak, aby KGJ byla provozována na plný výkon vykazování jako elektřina z bioplynu (cca 5 % LTO) Příloha: Prezenční listina Zapsal: Ing. Vrbata Schválil: Ing. Laštůvka 3

8 Příloha č. 1: Prezenční listina 4

9 Příloha č. 2: Stanovisko k definici přípustných způsobů využití tepla pro bioplynové stanice (k nároku na zelený bonus za KVET) Uvedeno na samostatných listech níže. 5

10 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, Praha 2 STANOVISKO K DEFINICI PŘÍPUSTNÝCH ZPŮSOBŮ VYUŽITÍ TEPLA PRO BIOPLYNOVÉ STANICE (K NÁROKU NA ZELENÝ BONUS ZA KVET) V Praze dne 7. listopadu 2012; vypracováno s podporou projektu BiogasHeat Nový zákon o podporovaných zdrojích energie (zákon č. 165/2012, dále jen zákon ) klade vyšší důraz na efektivní využívání tepla z bioplynových stanic. Přestože předmětné ustanovení ( 4 odst. 5 písmeno c) má co do účinku dvouletý odklad, ERU hodlá tento nový požadavek začít uvádět do praxe již od příštího roku ( ), a to navýšením příspěvku přesněji zeleného bonusu za prokázanou vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (dále jen KVET ). Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla se rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení, a užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. Čím se rozumí soustava zásobování tepelnou energií upřesňuje ve vymezení pojmů Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a to jako soustavu tvořenou vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. V doposud platné vyhlášce č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů (dále jen vyhlášce o KVET ), je dále upřesněn termín užitečné teplo, za který se (dle přílohy 4 odst. 2) rozumí v souladu s evropskou legislativou teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po teplu a chlazení. Tato definice je relativně důležitou, vymezující principielně jen takové způsoby užití tepla, které lze ekonomicky obhájit či jinými slovy které přinášejí ekonomický užitek. Zde je nutné upozornit, že z návrhu nové vyhlášky o KVET, která má stávající nahradit (uveřejněna v Knihovně připravované legislativy pod PID č. KORN8X8BP8IY a č.j /12/32100/01000), tato definice vypadla. Ať už bude nová vyhláška o KVET vydána s či bez této definice, jeví se jako velmi vhodné návazně na cenové rozhodnutí ERÚ určující výši výkupních cen a bonusů pro výrobny elektřiny a tepla využívající tzv. podporované zdroje energie pro příští rok (2013) vydat rovněž výkladové stanovisko, které upřesní, jaké

11 způsoby využití tepla jsou přípustné či jinak započítatelné do výpočtu splnění limitů KVET pro možné přiznání zeleného bonusu. Ve světle dosavadní praxe a zkušeností ze zahraničí doporučujeme stanovit tzv. pozitivní případně i negativní list s taxativním výčtem přípustných způsobů a případných limitů (co do absolutního množství využitého tepla v přepočtu na zvolenou jednotku). Východiskem k tomu může být legislativa ze SRN, přesněji zákon o obnovitelných zdrojích (EEG), který v příloze č.3 tento výčet s nárokem na bonus za KVET (tzv. KWK bonus ) uvádí. V neoficielním překladu jej citujeme v češtině následovně: a. Vytápění, příprava teplé vody nebo chlazení budov o mezní spotřebě tepla 200 kwh na metr čtvereční podlahové plochy za rok, a to v případě, že by skutečná spotřeba tepla byla ještě vyšší. b. Dodávka tepla do soustavy zásobování teplem vzdálené od stanice alespoň 400 m, přípustná výše ročních ztrát vyjádřených v poměru k dodanému teplu může činit nejvýše 25 % (v této výši jsou ztráty započítatelné do užitečného tepla). c. Využití jako teplo pro vymezené průmyslové procesy (klasifikovány číslovkami 2 až 6, 7.2 až 07.34, 10.1 až a až jak jsou specifikovány v nařízení 4. BImSchV). d. Sušení dřeva pro následné materiálové nebo energetické využití s měrnou spotřebou nejvýše 0,9 kilowatthodin na kilogram dřeva (v surovém stavu). e. Vytápění průmyslových budov pro chov drůbeže, pokud jsou splněny podmínky dle bodu 1 výše. f. Vytápění farem pro chov hospodářských zvířat s následujícími maximy spotřeby tepla za kalendářní rok: aa) drůbež: 5 kilowatthodin na zvířecí jednotku (v něm. Tierplatz ) bb) prasnice: 350 kilowatthodin na zvířecí jednotku cc) selata: 75 kilowatthodin na zvířecí jednotku dd) prasata: 45 kilowatthodin na zvířecí jednotku g. Pro šlechtění a množení rostlin, pokud teplo nahrazuje fosilní zdroje energie h. Použití jako procesní teplo pro dezinfekci nebo pasterizace fermentačních zbytků, které jsou vyžadovány platnými právními předpisy hygieny nebo pasterizace, i. Použití jako procesní teplo pro sušení digestátu za účelem výroby hnojiv. j. Využití odpadního tepla pro dodatečnou výrobu elektřiny za pomoci zejména Organického Rankinova či Kalinova Cyklu. Za teplo zakládající nárok na bonus za KVET není považováno (tj. negativní list): a. Teplo využité pro vytápění staveb, na které se nevztahuje 1 odst. 2 nařízení EnEV (Energieeinsparverordnung) s výjimkou staveb uvedených pod body b až f výše b. (Dále využité) Teplo z výroben využívajících biomasu, u kterých pro krytí tepelných potřeb jsou využívány fosilní paliva Předpis dále v této příloze upřesňuje, že teplo s nárokem na KWK bonus musí pocházet z kombinované výroby a musí buď být využito některým ze způsobů uvedených v pozitivním seznamu, nebo nahradí ekvivalentní množství fosilních paliv. Žadatel o KWK bonus musí rovněž předložit potřebné důkazy, k nimž mimo jiné patří i odborný posudek nezávislého poradce. S výše uvedeným seznamem lze souhlasit a v podstatě i převzít beze změny pro potřeby u nás, s výjimkou bodu i) a j). Druhý z bodů je u nás vyřešen tím, že instalace dodatečného zdroje elektřiny typu ORC je považována za dodatečnou výrobu elektřiny a nikoliv za užitečné využití tepla.

12 Ten první (sušení digestátu) si zaslouží podrobnější posouzení. Využití sušeného digestátu resp. separátu jako hnojiva se v SRN příliš nepraktikuje, po organických hnojivech je obecně nízká poptávka a špatně se obchodují. Pokud by si jej vlastník BPS ponechal a aplikoval na vlastní pozemky, umožní mu to získat uvedený KWK bonus a ušetřit o něco dopravní náklady za aplikaci digestátu na pole (a jisté úspory za menší spotřebu minerálních dusíkatých hnojiv), v poměru k investici do sušárny se mu to ale zpravidla nevyplatí. V praxi je proto spíše u nás u zájmových skupin snaha prosadit sušení za účelem následného využití digestátu/separátu jako palivo, které lze již dobře na trhu zhodnotit (bylo by považováno za biomasu kategorie 1 v podstatě). Je sice pravda, že sušení umožní faktickou konverzi přebytečného tepla z KGJ na bioplyn do paliva pro jeho následné využití v jiném místě a čase (s pozitivní energetickou bilancí), zůstává však otázkou, zda tyto přínosy převyšují způsobená negativa. Tím prvním je fakt, že samotné sušení je relativně nákladný proces, posoudí-li se investiční náklady do vhodného typu sušárny a náklady spojené s provozem. V praxi lze celkový náklad zohledňující i časovou hodnotu peněz, roční využití zařízení, předpokládanou životnost a obvyklé provozní náklady (mzdy, O&Ú, sp. elektřiny) očekávat na úrovni převyšující 2 tis. Kč/tunu usušeného materiálu, čemuž v přepočtu na GJ výhřevnosti vyráběného sušeného digestátu odpovídá nákladová cena minimálně Kč/GJ. A to je relativně vysoká hodnota, za kterou vyráběné palivo nemusí být vůbec možné v praxi prodat. Sušení tedy v praxi může postrádat ekonomickou racionalitu a tím popírat základní premisu, že teplo z KVET by mělo být využito na ekonomicky odůvodněné účely (pro nárok na bonus za KVET). Druhou problematickou skutečností je fakt, že digestát je ochuzován o jisté množství látek majících hnojivý účinek (zejména dusík a fosfor). Je-li v separátu oddělen, nedostává se již na pole. V konečném důsledku tyto ztráty musí nahradit minerální hnojiva vyráběná z fosilních paliv (a tedy dodatečná spotřeba energie). Ve světle výše uvedeného doporučujeme podrobněji posoudit ekonomickou výhodnost sušení digestátu a rovněž pak, o jaké ztráty dusíku se může při sušení a následném využití paliva z digestátu jednat, a kolik energie by bylo nezbytné vynaložit na výrobu ekvivalentního množství dusíku průmyslově. A poté se rozhodnout, zda je sušení digestátu pro účely výroby paliva přípustné s nárokem na bonus za KVET. V každém případě doporučujeme při případném kladném rozhodnutí podobně jako pro jiné účely zavést limitní hodnotu přípustné spotřeby tepla, a to po vzoru doporučení Německého Svazu pro využití bioplynu (Fachverband Biogas e.v.) ve výši 1,5 MWh v přepočtu na 1 tunu odpařené vody, a dále vyžadovat instalaci filtrů pro eliminaci úniků emisí amoniaku, k nimž při sušení dochází (NH 3 je toxický a jeho volné emise do ovzduší jsou v rámci ochrany životního prostředí cíleně omezovány). V Praze dne 7. listopadu 2012 T. Voříšek, B. Málek, v.r., SEVEn

13 Zápis z jednání k problematice podpory efektivního využívání tepla z bioplynových stanic (BPS) Datum a místo konání: (ERÚ Praha) Účastníci: Zástupci ERU (Martin Laštůvka, René Neděla, Kristián Titka, Luboš Vrbata) a SEVEn (Bohuslav Málek a Tomáš Voříšek) Jednání bylo vyvoláno zástupci společnosti SEVEn, kteří v rámci mezinárodního projektu BiogasHeat přicházejí s návrhy, jak vhodně podpořit zvyšování energetické efektivity bioplynových stanic s využitím zahraničních zkušeností. Průběh jednání: 1) V úvodu byl zástupcem společnosti SEVEn představen identifikovaný problém, kterým je existence vysoké podpory elektřiny pocházející z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (zkráceně KVET), jedná-li se o aplikace využívající jako palivo zemní plyn v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. Tato podpora přitom podle uskutečněné analýzy (viz dokument v příloze 1) vede ke zjištění, že velikost státní podpory elektřiny z KVET ze zemního plynu zavedená od roku 2013 a de facto plánovaná i pro rok 2014 (viz návrh cenového rozhodnutí) je nadhodnocená a při jejím přepočtu na měrné přínosy v podobě úspor primární energie potažmo emisí CO 2 neúměrně převyšuje obvyklé hodnoty dosahované jinými typy opatření. Naproti tomu podpora KVET z bioplynu pro stávající bioplynové stanice uvedené do provozu před rokem 2013 je příliš nízká a nemotivuje investory k tomu, aby projekty zajišťující smysluplné využití tepla (náhradou stávajících potřeb na straně externích zákazníků) byly ekonomicky efektivní. Její navýšení na hodnoty blízké výši příspěvku KVET pro BPS uvedené do provozu v roce 2013 (okolo 500 Kč/MWhel) by při jejím poskytnutí po dobu celé životnosti projektu (min. 15 let) bylo již motivující dostatečně. Ve světle těchto skutečností proto zástupci společnosti SEVEn doporučují zohlednit tyto závěry do podoby oficiálního cenového rozhodnutí ERU pro rok 2014 a další léta s tím, že by bylo současně dobré provést hlubší posouzení, jakou formu podpory KVET do budoucna zvolit, aby skutečně respektovala nejen dostatečnou ekonomickou efektivnost projektů ale i nákladovost přínosů jinak hrozí opakování chyb z minulosti. 2) Zástupci ERU berou tyto závěry na vědomí a zváží, zda a jakým způsobem tyto zjištění zohlední ve finálním znění cenového rozhodnutí pro rok 2014 a případně zda iniciují odpovídající změny Zapsal: T. Voříšek 1

14 Příloha č. 1: Porovnání efektivity podpory vysokoúčinné KVET z konvenčních (fosilních) paliv ve srovnání s podporou KVET z bioplynu Uvedeno na samostatných listech níže. 2

15 Porovnání efektivity podpory vysokoúčinné KVET z konvenčních (fosilních) paliv ve srovnání s podporou KVET z bioplynu T. Voříšek, B. Málek, SEVEn, o.p.s. (Praha, 12. listopadu 2013) Úvodem Výrobny tzv. vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla jsou od roku 2013 v ČR předmětem nového systému podpory reflektujícího jednotný harmonizovaný postup zavedený novou evropskou legislativou (Směrnice č. 2012/27/EU, Rozhodnutí EK č. 2008/952/ES a Prováděcí rozhodnutí EK č. 2011/877/EU). Základní podmínkou pro poskytování podpory je, že vysokoúčinná KVET musí vést k úsporám primární energie (ÚPE). Jejich minimální výše je definována pro výrobny vysokoúčinné KVET středního a velkého výkonu (za které jsou předmětnou směrnicí považovány výrobny o el. výkonu od 1 MW) hodnotou ÚPE alespoň 10 %, u menších výroben KVET postačuje dosažení kladné hodnoty ÚPE. Výpočtová metodika úspor primárních energie je založena na výpočtu množství paliva potřebného pro výrobu stejného množství elektřiny a užitečného tepla odděleně při daných referenčních účinnostech odpovídajících úrovni BAT. Ty jsou aktuálně definovány Prováděcím rozhodnutím EK č. 2011/877/EU a do české legislativy transponovány vyhláškou č. 453/2012 Sb. (s některými drobnými odchylkami). Evropská harmonizovaná metodika však nekonkretizuje, jak vysoká by podpora vysokoúčinné KVET měla být a jakých konkrétních typů výroben by se měla dotýkat. Pouze se omezuje na konstatování, dosahované přínosy by měly být vyšší než náklady (viz odst. 4 článku 13 předmětné směrnice). Tuto podmínku lze racionálně vykládat tak, že hodnota primární energie, která bude díky podpoře (vysokoúčinné) KVET dosažena, bude vyšší, než jaká bude výše její podpory. Ověření efektivity podpory KVET ze zemního plynu Pro ověření tohoto faktu jsme připravili modelový výpočet ekonomiky výrobny (vysokoúčinné) KVET na zemní plyn v podobě motorové kogenerační jednotky o typické velikosti instalovaného el. výkonu (500 kwe). Výpočet byl proveden pro tři způsoby provozu výrobny vyjádřené mezním počtem hodin provozu v daném roce, dle kterých je výše podpory diferencována od tohoto roku (3000, 4000 a 8400 hodin). Výše podpory vychází z návrhu cenového rozhodnutí ERÚ pro rok Předpokládáme přitom 100 % využití vyráběného tepla, což bývá blízké i praxi žádné teplo se při výrobě elektřiny ze zemního plynu většinou nemaří, z pohledu výše podpory se jedná o nejvíce optimistický případ dosahující nejvíce úspor primární energie přičemž veškeré vyrobené elektřině je přiznána podpora, pokud celková účinnost (elektřina brutto + užitečné teplo / spotřeba paliva) činí alespoň 75 %. Výpočet v detailní podobě uvádí příloha 1 a vybrané hodnoty shrnuje tabulka níže. Výsledky ukazují, že na jednu kilowatthodinu uspořené primární energie daného paliva, tj. zemního plynu, je vyplácena 1,5 až téměř 3krát vyšší státní podpora, než jaká je dnes tržní cena tohoto paliva. Nejvýše u provozního režimu výrobny do 3 tis. hodin v roce, který je dnes na trhu nejvíce oblíbeným. 1/7

16 Nadměrnost této podpory vyjadřuje i nákladnost na dosaženou úsporu emisí oxidu uhličitého při známém emisním faktoru zemního plynu (0,2 tuny/mwh výhřevnosti paliva). Dosahuje 6 až více než 11 tisíc Kč/tunu CO 2, z toho nejvíce opět u nejkratšího režimu provozu. Hodnoty obou těchto parametrů (Kč/MWh a Kč/t CO 2 ) hodnotících racionálnost dnes vyplácené státní podpory výrobnám KVET z fosilních paliv jsou ve srovnání s jinými opatřeními cílenými na úspory (primární) energie velmi vysoké a mají srovnání snad jen s nešťastnou podporou výroby elektřiny z fotovoltaiky v předchozích letech. Nepřiměřenost stávající výše podpory výrobě KVET ze ZP dokazuje i propočet prosté návratnosti (Ts) a vnitřní výnosové míry (IRR). Ts u nejkratšího provozního režimu u lídrů trhu díky konkurenční výhodě dosahuje méně než 7 8 let a hodnota IRR za stejné období více než 10 %. Dosahováno je to kombinací schopnosti instalovat výrobnu s nižšími investičními náklady, zajistit si pro její chod levnější palivo a zhodnotit vyráběnou elektřinu výrazně výhodněji, než u jiných provozních režimů. Pokud by bylo podpořeno sto takovýchto výroben KVET (tj. s instal. výkonem 500 kwe a provozem 3000 h/rok), které nahradí výrobu cca 165 GWh/rok tepla ze zemního plynu výtopenským způsobem, znamenalo by to (při uvažování účinnosti kotlů konzervativně 90 %) dodatečný každoroční dovoz cca 200 GWh zemního plynu a dodatečné náklady na podporu KVET (hrazené konečnými odběrateli) ve výši přes 200 milionů Kč ročně. Opodstatněná nebude ani případná obhajoba takto vysokých nákladů na podporu KVET pro zemní plyn argumentující tím, že ve skutečnosti bude vytěsňována kondenzační výroba elektřiny z uhelných elektráren a tedy s podstatně větší úsporou primární energie a též nižšími měrnými náklady na úsporu. Uhlí je totiž jednak podstatně levnější než zemní plyn a především je tuzemským palivem, zatímco zemní plyn je nutné dovážet. Dokud ČR bude považovat export elektřiny z uhelných elektráren s podprůměrnou účinností za ekonomicky výhodný, nemá smysl v tuzemsku podporovat efektivnější výrobu z dováženého a navíc tak výrazně dražšího paliva. Tabulka 1 Vybrané parametry modelové výrobny KVET na zemní plyn z pohledu racionality vyplácené st. podpory Počet hodin provozu výrobny KVET na zemní plyn hod/rok Výroba elektřiny brutto MWh/rok Výroba tepla brutto/netto MWh/rok Spotřeba paliva zemního plynu MWh LHV /rok Celková výše st. podpory ve formě zelených bonusů tis. Kč/rok Výše ÚPE dle jednotné výpočtové metodiky MWh/rok % 22,2 18,1 18,1 Úspora emisí CO 2 tuny/rok Měrný státní příspěvek na jednu MWh ÚPE Kč/MWh Měrný státní příspěvek na úsporu tuny CO 2 Kč/t CO Poznámka: Ještě hůře by racionálnost podpory vycházela u výroben využívajících pevná paliva s el. výkonem do 5 MW (hnědé či černé uhlí), pokud by byla uvažována podpora KVET na úrovni letošního roku (výše podpory nezohledňovala druh paliva). Pro rok 2014 by však měla být přijata změna, která zohledňuje výrazně nižší palivové náklady oproti ZP (dodatečný zelený bonus je pouze na ZP), přesto však zřejmě bude podpora vyjádřená na dosažené úspory primární energie několikanásobkem tržní hodnoty uspořeného paliva. 2/7

17 Ověření efektivity podpory KVET z bioplynu Protože v nezanedbatelném počtu instalací může být namísto zemního plynu dnes díky několika stovkám bioplynových stanic (BPS) využíván kogeneračním způsobem bioplyn, byl dále proveden modelový výpočet tří případů KVET na bázi efektivního využití tepla z bioplynové kogenerační jednotky. Pro posouzení byly zvoleny dva základní typové případy: vyvedení tepla z areálu menší BPS (instal. el. výkon 500 kwel) pomocí teplovodu do nedaleké blokové či areálové kotelny, kde je dnes jako palivo využíván zemní plyn (vzdálenost cca 2 kilometry), a dále pak výstavba plynovodu a přemístění kogenerační jednotky do místa většího centrálního zdroje tepla opět na ZP (tento záměr řešen ve dvou možných výkonových úrovních 750 kwel a 1000 kwel). První případ s vyvedením tepla teplovodem odpovídá menší BPS a díky tomu je míra využití disponibilního tepla poměrně nízká (uvažujeme 30%, větší okruh spotřebitelů v blízkosti dosažitelné teplovodem není k dispozici). Druhý resp. třetí případ umožňuje přepravit větší množství energie na delší vzdálenost a tak předpokládá využití disponibilního tepla ve výši 40% resp. 50% jeho hrubé produkce. U druhého a třetího hodnoceného záměru byla předpokládána kontinuita podpory výroby elektřiny z OZE (bioplynu) podle podmínek v době uvedení do provozu i v nové lokalitě s tím, že celkové roční množství podporované elektřiny z OZE zůstane na původní hodnotě (podpora elektřiny z OZE je tedy vůči vyvedení tepla neutrální a není ve výpočtu zahrnuta). Pokrytí vlastní spotřeby stávající bioplynové stanice předpokládáme po přesunutí bioplynové KJ do nové lokality ve dvou variantách: var. 1: elektřina pro vlastní spotřebu BPS se bude nakupovat ze sítě a teplo se bude vyrábět z bioplynu navýšením jeho výroby 1 var. 2: na BPS bude instalována malá KJ pro krytí vlastní spotřeby elektřiny a části spotřeby tepla BPS, zbytek spotřeby tepla se bude opět vyrábět z bioplynu Předpoklady o míře využití tepla byly doplněny odhady investičních nákladů, které by bylo nutné na realizaci daného záměru vynaložit, a dále pak kvantifikací hlavních dodatečných provozních výdajů a samozřejmě výnosů z prodeje tepla při dané substituční ceně tepla (250 Kč/GJ). Hodnoty se opírají o konkrétní reálné podmínky projektů vyvedení tepla, které se v koncepční fázi připravují. Podobně jako v předchozím případě bylo cílem kvantifikovat, jak vysoké jsou resp. by byly měrné náklady na podporu KVET vztažené na úsporu primární energie potažmo emise CO 2. Jejich kvantifikace přitom odpovídala množství takto ušetřeného stávajícího paliva (zemního plynu) využívaného pro výrobu tepla v daném zdroji, od které byla odečtena dodatečná spotřeba primární energie vyvolaná vyšším užitím elektřiny v každém ze scénářů (na čerpací resp. kompresní práci či také odvlhčení plynu). Vychází tedy z reálných úspor namísto metodiky KVET, dle níž by hodnota ÚPE byla stanovena výpočtem množství bioplynu, které by bylo potřeba na výrobu daného množství užitečného tepla a elektřiny, pokud by modelově byly vyráběny z bioplynu odděleně při daných referenčních účinnostech. 1 Uvažujeme vlastní spotřebu tepla ve výši cca 15% hrubé výroby tepla na KJ, tj. odpovídající cca 7% původní hrubé výroby bioplynu. 3/7

18 Hodnoty nákladnosti ÚPE potažmo emisí CO 2 byly vyčísleny ve dvou scénářích: Scénář A: Podpora KVET ve formě zeleného bonusu by byla na úrovni platné pro stanice uvedené do provozu před rokem 2013 (jednotně 45 Kč/MWhel) a Scénář B: Podpora KVET ve formě ZB v takové výši, aby měla stejný ekonomický motivační účinek, jaký dnes požívá KVET ze zemního plynu (prostá návratnost okolo 5 let a hodnota IRR za dobu 7 let dosahující 10 %). Výsledky ukazují, že při podpoře KVET z bioplynu ve scénáři A (45 Kč/MWhel) je měrný příspěvek státu na MWh úspory primární energie 2 pouze v desítkách Kč/MWh a na úsporu emisí CO 2 to je několik málo set. To je v ostrém kontrastu s podporou KVET ze ZP, kde se výše státní podpory u obou parametrů pohybovala v řádech několik tisíc Kč na jednotku ÚPE resp. úspory CO 2. Nepomáhá však k lepší ekonomice projektů a má tedy minimální motivační účinek. Ve scénáři B je situace ji již zásadně jiná, hodnota příspěvku KVET musí pro zajištění požadovaných ekonomických parametrů růst na hodnoty blízké či přesahující částku Kč/MWhel vyrobené ve vysokoúčinné KVET. Výše státního příspěvku však již oceňuje úspory ÚPE vyšší hodnotou, než jaká je jejich tržní cena (odpovídající ceně zemního plynu), a nákladovost úspory jedné tuny CO 2 roste nad hodnoty obvyklé pro investiční formy podpory vyplácené jiným typům úsporných opatření (nicméně nadále jsou přibližně na třetinové úrovni hodnot pro podporu KVET ze zemního plynu). Tabulka níže shrnuje předpoklady a výsledky pro variantu 2 řešení projektových záměrů č. 2 a 3 v obou scénářích výše podpory KVET, podrobný výpočet je uveden v příloze. Tabulka 2 Vybrané parametry projektu vyvedení tepla z bioplynové stanice (var. 2 s malou KJ pro krytí vlastní spotřeby) Záměr vyvedení tepla BPS 500 kw BPS 750 kw BPS1000 kw horkovod plynovod plynovod Investiční náklady na využití tepla Kč Výroba elektřiny brutto na přesunuté KJ (po odečtení malé KJ) MWh/rok Výroba tepla brutto MWh/rok Mn. užitečného tepla (% brutto výroby) % 30% 40% 50% Mn. užitečného tepla (absolutně) MWh/rok Scénář a) - ZB za KVET v současné výši ZB za KVET Kč/MWh Výnosy za ZB KVET Kč/rok Výnosy za prodej tepla Kč/rok Celkové netto výnosy díky využití tepla Kč/rok Měrný příspěvek státu na úsporu primární energie Kč/MWh Měrný příspěvek státu na úsporu emisí CO2 Kč/t CO Doba hodnocení roků IRR -6% -14% -13% Scénář b) - ZB za KVET navýšený (pro IRR 10 %) ZB za KVET Kč/MWh Celkové výnosy za KVET Kč/rok Výnosy za prodej tepla Kč/rok Celkové netto výnosy díky využití tepla Kč/rok Měrný příspěvek státu na úsporu primární energie Kč/MWh Měrný příspěvek státu na úsporu emisí CO2 Kč/t CO Doba hodnocení roků IRR 10% 10% 10% 2 Úsporu primární energie v tomto případě počítáme rovnou výhřevnosti skutečně vytěsněného zemního plynu v kotelně. Množství elektřiny vyrobené v režimu vysokoúčinné KVET s nárokem na podporu uvažujeme jako poměrný díl z celkové výroby odpovídající podílu účelně využitého tepla. 4/7

19 Závěr a doporučení Modelové výpočty naznačují, že výše státní podpory elektřiny z KVET ze zemního plynu (a obecně fosilních paliv) zavedená od roku 2013 a de facto potvrzená i pro rok 2014 je nadhodnocená a při jejím přepočtu na měrné přínosy v podobě úspor primární energie potažmo emisí CO 2 neúměrně převyšuje obvyklé hodnoty dosahované jinými typy opatření. Naproti tomu podpora KVET z bioplynu pro stávající bioplynové stanice uvedené do provozu před rokem 2013 je příliš nízká a nemotivuje investory k tomu, aby projekty zajišťující smysluplné využití tepla (náhradou stávajících potřeb na straně externích zákazníků) byly ekonomicky efektivní. Její navýšení na hodnoty blízké výši příspěvku KVET pro BPS uvedené do provozu v roce 2013 (okolo 500 Kč/MWhel) by při jejím poskytnutí po dobu celé životnosti projektu (min. 15 let) bylo již motivující dostatečně. Ve světle těchto skutečností doporučujeme zohlednit tyto závěry do cenového rozhodnutí pro příští a další léta s tím, že doporučujeme současně provést hlubší posouzení, jakou formu podpory KVET do budoucna zvolit, aby skutečně respektovala nejen dostatečnou ekonomickou efektivnost projektů ale i nákladovost přínosů jinak opakujeme chyby z minulosti. 5/7

20 Příloha: Ověření míry podpory KVET ze zemního plynu 6/7

Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice

Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice Rozvoj udržitelného způsobu využívání tepla z bioplynových stanice v Evropě Projekt č: IEE/11/025 Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice Říjen 2012 Autoři:

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 3/2013 Vydáno dne: 23. prosince 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: x/2013 Vydáno dne:... července 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných

Více

Výsledky analýzy 10 konkrétních záměrů na využití přebytků tepla z BPS Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s.

Výsledky analýzy 10 konkrétních záměrů na využití přebytků tepla z BPS Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s. Výsledky analýzy 10 konkrétních záměrů na využití přebytků tepla z BPS Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s. Národní seminář projektu součást konference Výstavba a provoz bioplynových stanic Třeboň, 10.10. 11.10.

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Úvod k sekci připravené v rámci projektu CHP Goes Green

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín

Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín Regionálnísítěpro Regional Networks for rozvoj the development udržitelného of a Sustainable trhu s Market for Bioenergy in Europe

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u BPS Opatov. Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice OPATOV

Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u BPS Opatov. Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice OPATOV Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice OPATOV ZÁŘÍ 2013 Zpracovatel: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, 120 00 Praha 2 T: +420 224 252

Více

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Výstavba bioplynové stanice farmářského typu na principu mokré anaerobní fermentace v mezofilním režimu Maximalizace využití odpadního tepla

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy V roce 2005 vstoupil v platnost zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Na základě uvedeného zákona

Více

Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice HOLEČKOV - RÁBÍN

Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice HOLEČKOV - RÁBÍN Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice HOLEČKOV - RÁBÍN ŘÍJEN 2013 Zpracovatel: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, 120 00 Praha 2 T:

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Projekt CEPH. Kurz pro navrhování pasivních domů Ukázky školících materiálů

Projekt CEPH. Kurz pro navrhování pasivních domů Ukázky školících materiálů Projekt CEPH Kurz pro navrhování pasivních domů Ukázky školících materiálů (Česká verze) The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

Možnosti využití sluneční energie v systémech CZT

Možnosti využití sluneční energie v systémech CZT Možnosti využití sluneční energie v systémech CZT AQUATHERM 2011 24. 11. 2011 Praha Supported by IEE 2008 Project SDHtake-off - Solar District Heating in Europe The sole responsibility for the content

Více

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Konference průmyslových energetiků 25.-26.10.11, ŽILINA Michal Židek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Představení

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Jan Louženský, E.ON Energie, a.s. 3.11.2015 Energetická skupina E.ON v České republice patří do

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.

Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o. Potenciál KVET v ČR Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o. Účel stanovení potenciálu KVET Dne 11. února 24 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 24/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie.

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie. Ing. Diana Sedláčková Mobil: 728 019 076 Bioplynová stanice Úvod Vznik bioplynu z organických látek i využití methanu k energetickým účelům je známo již dlouho. Bioplyn je směs methanu, oxidu uhličitého

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - b c d e f.

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - b c d e f. Návrh cenového rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne Y. listopadu 2013, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb.,

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR. Ing. Michal Šváb ENA s.r.o.

Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR. Ing. Michal Šváb ENA s.r.o. Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR Ing. Michal Šváb ENA s.r.o. Obsah prezentace Představení ENA Podíl OZE v energetickém mixu ČR Změna výkupních cen Větrné elektrárny Biomasa, bioplyn Fotovoltaické elektrárny

Více

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. 2012 Důvody pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí 1. Situování bioplynových

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Praha, červen 2013 Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdroje Spotřeba I. Spotřeba Komise usiluje prostřednictvím

Více

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Návrh cenového rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2015 ze dne Y. listopadu 2015, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb.,

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Jana Bakalová Radim Boháček Daniel Münich Společný seminář IDEA a SHARE při CERGE-EI a Důchodové komise 18.6. 2015 Širší souvislosti Demografické stárnutí

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

IEE BiogasHeat Development of Sustainable Heat Markets for Biogas Plants in Europe. D 6.7 Sustainable heat use from biogas plants

IEE BiogasHeat Development of Sustainable Heat Markets for Biogas Plants in Europe. D 6.7 Sustainable heat use from biogas plants IEE BiogasHeat Development of Sustainable Heat Markets for Biogas Plants in Europe April 2012- March 2015 D 6.7 Sustainable heat use from biogas plants - Minutes from 1 st national seminar in Czech Republic

Více

Cenové rozhodnutí POZE č. 1/2014

Cenové rozhodnutí POZE č. 1/2014 Cenové rozhodnutí POZE č. 1/2014 - Třebíč, 9. prosince 2014 - Ing. Martin Laštůvka Energetický regulační úřad Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů ČINNOSTI ERÚ Vydává cenová rozhodnutí. Podílí

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letoutradicí,

Více

Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES

Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, únor 2007 Obsah zprávy Str. 1. Úvod 2 1.1 Současný stav

Více

Úspory a účinnost využití energie zdroj budoucnosti

Úspory a účinnost využití energie zdroj budoucnosti Úspory a účinnost využití energie zdroj budoucnosti Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Praha Energetika pro 21. století v ČR, Praha, 25.9. 2012 Spořeba primárních energetických zdrojů na obyvatele [ kg

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP seminář Biomasa jako zdroj energie II 28. 29.2. 2008 Rožnov pod Radhoštěm Jan Švec Ministerstvo životního prostředí OZE v ČR vývoj a cíle Cíle pro rok

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více