DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO"

Transkript

1 Zborovska Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_ KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: /20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: za rok2010 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaidade mona c. 420/2004 Sb., 0 prezkouimivani hospodafeni itzemnieh samospravnyeh eelkii a dobrovolnyeh svazkii obel Prezkoumani proh~hlo v sidle DSO: Havlickovo nam. 552 KutnaHora Prezkoumani vykonal: - kontrolor povereny nzenim prezkoumani: Martina Sirotkova Zastupci DSO: Ing. Jiri Franc - predseda DSO Ing. Lenka Kotenova - hlavni itcetnf Predmet pfezkoumani je vymezen ustanovenim 2 zak. c. 420/2004 Sb., 0 prezkoumani hospodafeni itzemnfeh samospnivnyeh eelkii a dobrovolnyeh svazkii obel Prezkoumani bylo vykonano ryberorym zpusobem, prezkoumavane obdobi r

2 A. Pfezkoumane pisemnosti Rozpoctovj vjhled na rok , schvrueny na jednaru rady DSO dne Navrh rozpoctu na rok 2010, zvefejneny na ufednich deskach clenskych obci a v elektronicke podobe v zakonem stanovenem terminu, schvaleny na jednani rady DSO dne jako schodkovy- se zapojenim pfebytkii z let minulych Opis schvaleneho rozpoctu Rozpoctova opatfenf c. 1, schvruene radou DSO dne Zaverecny Deet za rok 2009, zvefejneny na Utednich deskach clenskych obci a v elektronicke podobe v zakonem stanovenem terminu, schvaleny na jednani rady DSO dne s vyjadfenim "bez vy-hrad ll Uctovj rozvrh sestaveny k L Vnitfni pfedpis a smernice platne pro rok 2010, aktualizovane Inventumf soupis majetku a zavazkd k Pnloha rozvahy k , Vykaz zisku a ztraty k , Rozvaha k , Vykaz pro hodnoceni plnenf rozpoctu k , , Hlavnf kniha za obdobf 01-09, 12/2010 Kniha doilych faktur k , Kniha odeslanych faktur k , o Bankovni vjpis befueho uctu CS /0800 C. 1-9, 12, ucetni doklad c , Faktura odberatelska c.: , ucetni doklad C Ucetnf doklad C.: 60000,60002, Smlouva 0 vytvofenf dobrovolnych svazkd obci Zakladatelska smlouva 0 vytvofenf dobrovolneho svazku obci Mikroregion Kutnohorsko ze dne Stanovy a osvedceni 0 registraci dobrovolnych svazkd obci Stanovy dobrovolneho svazku obci Mikroregion Kutnohorsko, registrovane dne vcetne Dodatku c. 1 ze dne

3 Dohody 0 provedeni prace ze dne a lng. L. Kotenova Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci Zapis zjednani rady DSO konaneho dne: , , , , , , neprezkoumavano, pouzito pouze podpume Zapis zjednam kontrolni komise DSO konaneho dne Ostatni nespeeifikovane pisemnosti Konecny ucet rozvazny k Prevodory mustek k Pocatecni ucet rozvazny k Rozhodnuti 0 odvodu za trvale odneti pudy ze zemedelskeho pudniho fondu pro nezemedelske uceiy, vydane dne Mestskym uradem Kutna Hora, odborem zivotnfho prostredi Financni vyporadani dotaci a navratnych financnich vypomoci poskytnutych obcim a dobrovolnym svazkilm obci v roce 2010, ze dne V kontrolovanem obdobi DSO Mikroregion Kutnohorsko, die prohlaseni predsedy DSO, nehospodafil s majetkem statu, nerucil srym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, nezastavil movity a nemovity majetek, neuzavrel kupni, smennou, darovaci, najemni smiouvu a smiouvu 0 vypujcce tykajici se nemoviteho majetku, smlouvu 0 pfijeti nebo poskytnuti uveru nebo pujcky, smlouvu 0 prijeti nebo poskytnuti dotace, smlouvu 0 prevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu 0 pfistoupeni k zavazku a smlouvu 0 sdruzenf, nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace, neuskutecnil majetkove vklady, uskutecnil pouze vefejne zakcizky maleho rozsahu ( 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.). B. Zjisteni z pfezkoumani Pn pfezkoumani hospodafenf DSO Mikroregion Kutnohorsko : C. Plneni opatfeni k odstraneni nedostatkii zjistenych: a) pn dijcim prezkoumani b) pn prezkoumani hospodareni za predchozi roky D. Zaver Pfi pfezkoumanf hospodafenf DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2010 podle 2 a 3 zakona c. 420/2004 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu Nebyly zjist~ny ehyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 pismo a) zakona C. 420/2004 Sb.) 3

4 Upozorneni na rizika die 10 odst. 4 pismo a) zakona ~. 420/2004 Sb., v platnem zneni: Neuvadi se. Podfly die 10 odst. 4 pismo b) zakona l Sb., v platnem znenf: a) podil pohledavek na rozpoctu u.zemniho celku 0,00% b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 0,06% c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku u.zemniho celku 0,00% Kutna Hora Podpisy kontroloru: KRAJSKY URAD S'ffiEDoCESKEHO KRAJE Odbor finantni kontroly Praha 5, Zborovsk4 11 /,L 11 f ~~/... Martina Sirotkova ~ kontrolor povereny nzenim pfezkoumanf Tato zprava 0 vysledku pfezkoumani: "... '" je navrhem zpravy 0 vysledku pfezkoumani hospodareni, pficem.z konecnym znenim zpravy se stava okarnzikem marneho uplynutf lhuty stanovene v 6 odst. 3 pismo I) zakona C. 420/2004 Sb., k podanf pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu: Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, Praha 5. - tento navrh zpravy 0 vysledku pfezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho dilciho prezkoumani - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pficem.z se stejnopis c. 2 pfedava statutarnimu zastupci kontrolovaneho subjektu a stejnopis c. 1 se zaklada do pnslusneho spisu u.zemnfho celku vedeneho Odborem financni kontroly Krajskeho iifadu Stfedoceskeho kraje. S obsahem zpravy 0 vysledku pfezkoumani hospodafeni DSO Mikroregion Kutnohorsko 0 poetu 4 stran byl seznamen a stejnopis e. 2 pfevzal, p. Ing. Jin Franc, pfedseda DSO. MIKROREGION KUTNOHORSKO svazekobcr ~ Havlr&ovo nam Kutna Hora Ing. Jifi Franc It: ~$/ pfedseda DSO ~....,.., dne

5 Poznamka: Uzemni celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 pismo b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k miprave chyb a nedostatkti uvedenych v teto zprave 0 rysledku pfezkoumaru hospodafeni a podat 0 tom pisemnou informaci pfisluanemu pfezkoumavajicimu organu - Krajsky urad Stfedoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, Praha 5, a to nejpozdeji do 15 dnii po projednaru teto zpnivy spolu se zaverecny'm uctem v organech Uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pismo b) tehoz zakona uvest lhiitu, ve ktere poda pfislu nemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu 0 plneni pfijatych opatfeni a v teto lhiite pfislu nemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti lze ulozit Uzemnimu celku die ust. 14 pismo f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do ry e ,00 Kc v jednom pfipade. Rozdelovnfk : Stejnopis Pocet vytisku Predano Prevzal 1 1 x Krajsky urad Stfedoceskeho kraje Martina Sirotkova 2 1 x DSO Mikroregion Kutnohorsko Ing. Jifi Franc 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 044501/2012/KUSK 005770/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: 00235482 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010 PARDUBCKÝ Krajský úrad Financní odbor KRAJ Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, C: 70816166 za rok 2010 Prezkoumání se uskutecnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více