Vyrocn i zpr6va za rok 20 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocn i zpr6va za rok 20 1"

Transkript

1 ::^r,d]:t.9:i 9111g"13344, praha s kancetai Jiraskova.t5te, 25t 01 Rraany ICO: , DIC. C , OR tvs praha, oddit B, vtozka 209b Vyrocn i zpr6va za rok Zaloieni spoletnosti 3V leasing a s byla zalozena z6pisem do obchodniho rejstiiku obvodniho soudu pro prahu 1 dne kgtna 1gg Piedndt podnik1ni 3V leasing a.s. byla zalo2ena rldelem poskytovirni sluzeb v oblasti leasingu, koup6 zbozi za ricelem jeho prodeje nasledujiciho a v oblasti zprostiedkovani obchod0 a sluzeb ve vazbd na jednotlivo na;emce z teaiinlovyctr smluv, tak aby sluiby :polecnosti poskytovan6 byly komplexni a vazba mezi jednotlivi'mi stranami leasingov6 smlo"uvy se nadale prohlubovala Proto take na valn6 hromad6 konane.v iijnu 1995 bylb rozhodnuto, ie dojde k iziiieni pi.oretu podnikilni o sluzby ekonomicklch a organizacnich poradci, coz vyplynulo z poptavky tato sluzbd ze strany niiemcrl. v ioce 2001 probehla valna hromada, na kter6 doslo k roz5iieni piedm6tu podnikiini zahrnujici pronajem movit6hb i nlmovit6ho majetku. ZAkladni jneni Zakladnijmdni spolecnostije Kc ,: a bylo pln6 splaceno pii zaloieni spolednosti. Orghny spoleinosti SloZeni statuternich org6n0: - pfedstavenstvo a.s.: MUDr. Jan Seda - piedseda, lng. Martin lichf - mistopiedseda, JUDr. Jiii Kuddj - - dlen dozorci rada.s,: lng. Dana TichA, JUDr. Karel Dufek, Jan Seda P odnikatelsk6 aktivity Mezi jednotlirnimi aktivjtami spolednosil pievlidii aktivita v oblasti poskytovirni finandniho leasingu strojg a zaiizeni zaiazen,eho jako zakladni prostiedky do L a ll. odpisov6 skupiny. V tomto piipade klade spolednosidrlraz na spolupraci s jednotliv!'mi dodavateli piedmetri leasingu (Josef Bohle Stiftung Co. * Kb ilaan a GIas' Bearbeitungs Maschinen Cell GmbH - stroje Bodo Gerhard zastoupene firmou G.T T (Glass Trading Toral) spol. s r.o. Liberec, IMpRA spol. s r,o. praha zastupujici celou iadu italsklch vlrobcti s1roj0 a zaiizeni na opracovani ptbcheho skla, pragoperun spot. s r.o, praha - pradelenska technika PRiIVUS / LAVAMAC a KANNEGIESSER, PRIMUS CE s.r.o. piibor - uyronr. prirdelensk6 techniky. V roce 2011 byly opdt spln6ny poiadavky na rozm6rn6ni rizika do vetsiho mno2stvi lednoilivi,ci reasingovycn piipadri. Darsi aktivitou je samoziejmd i dinnosti organizadnich a ekonomickfch poradc0, kterh je ve vcisino pripaor:'solieasti naniury leasingu a neni tedy samostatne fakturovdna, V neposledni iade je to dinnost zprosiiedkovatelske, kde dochezi k vyuzivani znalosti trhu a spolecnost 3V leasing provedi zprostiedkovani obchodnich piipadi dle pozadavk6 zajemc1 ziad nalemc6 i jin j'ch podnikatelskj'ch subjektri. Hlavni bankou a.s. 3V leasing je UniCredit Bank Czech Republic a.s, Financni situace Vzhledem ke konzervativnimu iizeni spolednosti a minimalizaci rizika leasingovich obchod0 je financni situace dobrd. Pr0mdrne stavy na b6znlch ictech spolednosti vzdy, i pies mensi vfnos-y z tgcnto vkadrl, dosahuji takove viie, aby i v piipad6 nepiedpoklirdaneho n6r0stu pohledivek byla spolednost schopni vdas a v i6dne vfsi splnit sve zauazky u(tii dodavatel0m a financujici bance. Tento trendokladaji idisla uvedend v rczvaze spolednostr.

2 se sldlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova 15'19, Rie;nv Eo U.Dte. C , OR [.4S praha, oddit B, vlozka 2095 Vfsledky Vi'sledky hospodaienijsou uvedeny zkracenem rozsahu ve tvaru rozvahy a Wkazu zisk0 a ztrdt a.s. Vfkaz ziski a ztrit /rr,jbdr ukazateli/ (v tisicich Kd) Vfsledky hospodaieni jsou uvedeny v piilozenich vj'kazech spolu se zpr6vou auditora. 9. /nyesfice Investice pro vlastni potiebu jsou omezeny vzhledem k vytvoien6 ztrirtd v letech minulich, planuji se pouze investidni vil,daje nezbytn6 pro chod spolednosti. Investice do movit6ho a nemovit6ho majetku spolednosti dle vfvoje hospodaieni a.s. jsou pl6novdny na obdobi \e 2012a Strategie ronroje Strategie rozvoje spolednosti se od jejiho zalozeni nem6ni, jako hlavni dinnost z0stirvd poskytovani sluzeb v oblasti leasingu s tim, 2e bude kladen d0raz na 0rovei poskytovanich sluzeb. Je plirnov6na expanze spolednosti do jednotlivi'ch region0 eesk6 Republiky formou nezavislfch zirstupcri a zprostiedkovateli. Cilem spole8nosti pro rok 2012 udrzeni pozic ni trhu finandniho leasingu do vlse zmin6n!'ch oblasti a optimilni vyuzivani vlastni finandnich zdroj0 a flnandnich zdroj0 od a.s. UniCredit Bank Czech Republic pro dalii leasingov6 operace. 11. Zhv6r V!,rok auditora, ing. Franti5ka Vai6ka, je bez vfhrad. V Ridanech. dne '17. dubna 20'1 l+'.tf le.r*,rg n 6" ;ldb: Bdhounkova 2344, Praho 5 kancoef Jl;rskova 1519,25101 Ri'sny t1'.4g24i1u DIC:c OR MOS Praha, oddil B, vlo'ka 2035 Ing. Martin Tichf

3 / -T- 1 Z P R.A V A N E Z A V I S T E H O A U D I T O R A pro spoleenlky, sld1en B6hounkova vfroenf, org6ny a vedenl spolednosti 3V lesing a,s. se 2344, Praha 5, IC , o proveden6n auditu zprdvy spole6nosti za rok 2011, Ov6iif jsen soulad vfrodnl zprdvy spoled.nosti 3V leasig a.s. k 31,12011 s tldetnl zdv6rkou, kterd je obsazena v t6to v vfrodnl zpr5l Za spr6vnost vfrodnl zprdvy je zodpovednf statutdrnl org6n spofednosti 3V leasing a.s. Mfrn fkolern je vydat na zdklade proveden6ho ovefeni vfrok o souladu vfrodnl zprdvy s fdetnl zdvdrkou. Ov6fenl jsen provedl v soul-adu s mezindrodnfmi auditorskfni standardy a souvisejlclmi aplika6nfni dolozkani Konory auditor0 Cesk6 republiky. Tyto standardy vyzadujl., aby auditor naplsnoval a provedl ovefenl tak,aby zfskal pf irneienou jistotu, 2e infornace obsazen6 ve vfro6nl zpr6ve, kte16 popisujl skutednosti, jez jsou t6z piedm6ten zobrazenl v 66etnf zv6rce, jsou ve vbech vfznannfch (rnateri6lnlch) ohledech v soufadu s pflslu5nou fdetni zdverkou. Jsen piesv6den, Ze proveden6 ov6ienl poskytuje pf irnefenf podklad pro vyjsdfenf vfroku auditora. Podle n6ho ndzoru jsou infornace uvedene ve vgrodnl zpravl spolednosti 3V leasing k 31, L20lL ve vbech vfznannfch (naterislnlch) ohl-edech v souladu s vffe uvedenou rldetnl. z6verkou. Vfroh auditora je tedy bez vfhrad. Audit provedl: Ing. FrantiSek VaSdk 61s. oprdvnenl KuneSova 4, Praha Y Praze kv6tna 201 irot6; nor"ffilioor; \r,,,*4

4 / Z P.R A V A N E Z A V I S L E H O A U D I T O B A pro akciondie, orgsny a vedenf spole6nosti 3V leasing a.s. se sldfem B6hounkova 2344, Pra},a 5, Ia , o proveden6m auditu tl6etnl zdv6rky spolednosti za rok Provedl jsem audit pfilozen6 {6etnl z6v rky spole6nosti 3V leasing a.s,, kterd se skfddd z tozvahy k 31.12,2}ll, vtkazu zisku a ztrdly za rok kondlcl a pilfohu t6to tjeetnl zdv6rky, kte16 obsahuje popis pouzitfch podstatnfch rldetnlch netod a dalsl vysvetlujfcl infornace. Odaje o spolednosti 3V Ieasing a.s. jsou uvedeny v pflloze t6to tldetnl zdv6rky. Odpov6dnost statutdrnlho org6nu f6etni jednotky za ri6etnl zaverku StatutSrnl org6n spolednosti 3V leasing a.s, je odpov6dnf za sestavenl tl6etnl zdverky, kterd pod5vd vernf a poctivf obraz v souladu s deskfmi {6etnf rni piedpisy, a za takovf vnitfnl kontrolnl syst6nrkterf povazuje za nezbytnf pro sestavenl 66etnl zdv6rky tak, aby neobsahovala vlznamn6 (materislnl ) nesprdvnosti zp0soben podvoden nebo chybou. Odpov6dnost aud i tora Mojl odpov6dnostl je vyj6diit na zdklad6 m6ho auditu vfrok k t6to fdetnl zdverce, Audit jsem provedl v souladu se z6konern o auditorech' rnezin6rodnlmi auditorskfrni standardy a souvisejlclmi aplika6nlmi dolozkami Komory auditort Cesk6 republiky. V souladu s t rnito pfedpisy jsem povinen dodrzovat etick6 pozadavky a naplsnovat a prov6st audit tak, abych zf.skal pfin6fenou jistotu, Ze 66etnl z6verka neobsahuje vfznamn6 (materi6lnl ) nesprdvnosti. Audit zahrnuje provedenf. auditorskfch postup0 k zlsk6nl dtkaznich informacl o ddstk6ch a tidajlch zvefejnenfch v ridetnl z1serce. Vfb6r postup0 z*vi-s zs,vis na fsudku auditora, zahrnujlclm i vyhodno c e nl rizik vfznamn6 (materi5lnl ) nesprs.vnosti tldaj0 uvedenfch v tl6etnl zv9rce zp0soben6 podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocov6nl techto rizik auditor posoudl vnitfnl kontrolnl syst6m relevantnl pro sestavenl tleetnl z6v6rky poddvajfcl. vernf a poctvivf obraz, Cllem tohoto posouzenl je navrhnout vhodn6 auditorsk6 postupy, nikofi vyjddfit" se k {6innosti vnitinlho kontrolniho syst6mu. Audit tez zahrnuje

5 posouzenl vhodnosti pouz i tfch fdetnfch odhad0 provedenfch prezentace tldetnl z6v6rky. tl6etnf ch metod, piin6tenosti vedenln i posouzenl celkov6 Jsem piesv6dden, Ze d0kaznl infornace, kter6 jsen zlskal, poskytujf dostate6nf a vhodnf z5klad pro vyjddfenl rn6ho vfroku, Vfrok auditora PodLe rn6ho n6zoru {idetnl obraz aktiv a pasiv spolednosti ndklad0 a vfnos0 a vfstedku deskfni fieetnlmi pfedpisy. zsv6rka pod6v6 vernf a poctivf 3V leasing a. s. k a jejfho hospodafenf v souladu s Vfrok auditora je tedy bez vfhrad. Audit provedl: Ing.FrantiBek VaE6k dls. oprdvndnf 1047 Kune5ova 4, Praha V Praze kv6tna 2012, 6;',Q I. op,'.vlel loat..rl Q.,*d

6 Dre wyhrasky d. s0o/2002 sb. ROZVAHA v pln6m rozsahu ke dni II (v celich tisicich Kd) le r r 8 4 etsto iadku 3V leasing, a. s. Bdhounkova 2344l5 Praha 5 1sB 00 B6:ne [dehiobdob' Nazev a sidb ndetntjednotky b Brutto 1 2 AKTTVA CEIKEM (A.+B.+C +Dt) A 44A Pohled6vky za upsani' zaklad n i kapital Dlouhodobi majetek (8.t. + B It. + B. t.) s5 24 BlA Netto 3 B. t. B. t B.. Dlouhodobi nehmotni majetek ( soudet B.l. 1. az ) 004 I Zr zovaci vidaije Nehmotne Wsledkyvlizkumu a \ ivoje Softlvare 007 I Ocenitelna prdva Goodwill Jiny dlouhodobli nehmotntt majetek Nedokondeni dlouhodoby.rehmotni majetek Poskytnute 26lohy na dlouhodobi nehmotny majelek Dlouhodoby hmolnlt majetek {sou6et B..1. az B.ll.9.) I B. It. 1. Pozemky ' Stavby r14 Samostaln6 movile v6cia soubory rnovittch vdci r alg PEstjtelsk6 celky trvalich porostu L Dosp6lii zvifata a jejich skupiny JinY dlouhodobi hmotny majetek Nedokonden]? dlouhodobi hmotny majetek s0 Posk},tnute z6lohy na dlouhodob)? hmotny majetek o Oceriovaci rozdil k nabyt6mu majetku B. t. L t Dlouhodobl/ finan6ni majetek (soudet B.lll.1. az B. t.7.) Podily - ovl6dane osoba Podily v Udetnich jednotkach pod podstatnim vtivem o Ostatni dlouhodob6 cenn6 papiry a podily P0jdky a tv6ry - ovl6dana nebo ovt6dajictosoba, podstatni vliv JinY dlouhodobi finanani majetek o Poiizovany dlouhodobi finandni majetek Poskytnut6 z6lohyna dlouhodobyfinaneni majetek

7 ICt Ozraaeni C. Ob6:na aktiva c.l c.l. 1. c.lt. c.. 1. c. t c.lt.1. c.lv Zbsoby b Clslo iadku Bezne laetniobdobi Brutio (C.1. + C.ll. + C.lll. + C.lV.) \r (sou6et C az C.1.) o IVaterial Nedokondena Wroba a polotovary VYrobky I\,lladd a oslatnizvliat ajelrch skupiny ZboZi PoskytnuG zalohy na zesoby Dlo!hodobe pohlediivky (soudet C.ll. '1. az C.ll.8.) Pohledevky z obchodnich!-ztaht PohledAvkv - ovladane nebo ovladaiiciosoba Pohledavky - podstatni vliv PohledAvky za spoledniky, 6leny druistva a!6astniky sdruzeni Dlouhodob6 poskytnut6 z6lohy Dohadnd rl6ty altivni Jine pohledavky Odlozen6 darov6 pohledavka Krdlkodobd pohledavky (soudet C.lll.1. a2 C.lll g.) L Pohledevky z obchodnich vztah L9' PohledAvkv - ovledane nebo ovledaiiciosoba Pohledevky - podstatny vliv Pohledavky za spole6niky, 6leny dru:stva a taastniky sdruzeni Soci6ln i zabezpeden i a zdravotni pojistdni St6t - dariov6 pohled6vky 054 I6 0 I6 r44 Kratkodobe posk),tnute z6lohy Dohadne idy aktivni Jine pohled6vky c.tv.1. Penize D.L D. t.1. Krekodoby finandnimajetek (soudet C.lV.'1 a: C.lV.4) 058 B B 059 I 414 Udty v bank6ch Krdtkodobe cenne papiry a podily Ponzovany kr6tkodoby Rnandni majetek easov6 rozliseni (D D.1.) 063 r62 0 r62 25 N6klady piisrich obdobi Komplexni neklady pfistich obdobi Piijmy pr-islich obdobi

8 Iat 49241I84 Oznaieni atsto Stav v bc2nem uaer. obdobi Slav v rninulem tiet. obdobi 5 6 PASIVA CELKEIV (A. + B. + C.t.) 067 4A 440 3B 390 Vlastnikapitel (At.+A..+A t.+a.tv.+a V.) BB A. t.'t. A.. A..1. Zekladni kapit6l (A.t..1. +A.t. +A.t.) kladnikapilal Vlastniakcie a vlastniobchodni podity C) Zmdny z6kladniho kapil6tu Kapit6lov6 fondy (soudeta.ll.1 aza..5) Emisnia:io Ostalni kapitdlove fondy Oceriovaci rozdily z pfecen6ni maietku a zavazku Oceiovaci rozo ily z pieceneni pi pfemer6cn A. t. A. t.1. Rozdily z pfem6n spole6nosti Rezervnifond, nedetitelny fond a ostagifonfl ze-eku- (A.lll.1. + A. ' Zdkonni rezervni fond / Neddlitelni Iond Slatuumi a oslatni fondy Vysledek hospodafeni minul)ich let (A.tV.j. + A.lV.) Nefozd6lentt zisk minullrch jet Neuhrazen6 zkdta minullich Iet Visledek hospodafeni b6zn6ho d6etniho obdobi/+ -/ 085 r B, Cizi zdtqe (8.t. + B.. + B. t. + B.tV.) ),81 B.L B. l. 1. B.lt. B.. 1. Rezervy (soudet ai 8.1.) Rezervy podle zvldslnich pr6vnich piedprsll Rezerva na dl:tchody a podobn6 ziivazky Rezerva na dati z pfim Ostalnirezeft/ Dlouhodob6 zavazky (souaet B.ll. 1.a ) Zavazky z obchodnich vztahil Zevazky - ovladane nebo ovtedajiciosoba Zdvazky - podstatny vlv Z6vazky ke spolednikrlm, 6len0m druistva a k Uaastnlkllm sdruueni Dlouhodob6 pnjat6zalohy L 10. Vydan6 dluhopisy Dlouhodobe smcnky k uhrade Dohadn6 Udty pasivni Jine zavazky Odlo:eny daiow zavazek

9 aet Oznad nl Fadku Stav v b iln6m tael obdobi Siav v minubm ld6t. obdobl B. t. Kre*odobe z6vazky b (souiet B.lll.1. az B.lll.1 1,) B. t Z6vazky z obchodnlch vztahi Zdvazky - ovl6dans nebo ovl6dajici osoba ZAvazky - podstatny vliv Zdvazky ko spole6nik0rn, 6len0m druzstva a k [aasthlk0ln sdruzenl Zevazky k zamddtnanc0m T 4 I ZAvazky ze socidlniho zabezpedenl a zdravotniho pojist6ni , 2), St6t - dafiov6 zevazkv a dotace &atkodobe pnjag z6lohy 111 '1 ' Vydane dluhopisy Dohadn6 UCty pasivnl l 11. Jin6 z6vazky B,IV, B.tv. 1. c. L c. l. 1. Bankovnt lv ry a vypomoci (soudet B.lV.1. az 8.1V.) Bankovnl Uv ry dlouhodob Kre*odobe b nkovnl ivery Kr6tkodob6 finanini Wpomoci Casovd rozlisenf (C C.1.) '7 3' VYdaje pffsttch obdobl VYnosy pfistioh obdobl 121 tr 73' Sestaveno dne: A),2 Prevni forma idetni jednotky: Akciova spoleenost Pfedm6t podnikeni!6etni jednotky: E lnandnl leasing Podpisovi zdznam: 4\Vr""+"g"^* $tr$i#:f3#d['r

10 / l/ DIP v?,h-.iiky c. 5aa/2ooz sb. WwnzZSKU R zrrary, druhove dlendni v pln6m rozsahu ke dni /rt.41\i-h fi.r^i^h L;l re L I 8 4 N6zev a sidlo n;etntiednorky 3V leasing, a. s. B6hounkova 2344l5 Praha Oznaaeni TEXT elslo Skuteanosr v 0aetnim obdobi b bdzn6m 1 2 t. frzby za prcdej zbozi 01 5' N6klady vynalo:en6 na prodane zbozi Obchodnimade (. - A.) VYkony (1t.1. az.) Tr:by za prodejvlastnich v\irobku a slu:eb IB 241 Zmdna stavu zesob vlastni dinnosti Akiivace B. B. 1. c. c. 1. Vltkonove spotfeba ( ) Spotfeba materi6lu a energie Slu2by Pridand hodnota (t.- A. + [. -8.) 1l Osobni n6klady (soudet C.'1. az C.) Mzdove naklady 553 5s3 Odmdny 6lenirm orgenu spolednostia druzstua Naklady na soci6ln i zabezpeien i a zdravotni pojisteni Soci6lni naklady D. Dand a poplatky B E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotn6ho majetku [. Trzby z prodeje dlouhodob6ho majetku a materiehl ( lll.) 19 r t.1. Triby z prodeje dlouhodobeho majelku 20 r Trzby z prodeje materialu F, Zirslatkova cena prodan6ho dlouhodob. majetku a materi6lu (F.'1. + F.) 22 1,362 '71 9 F. 1. G. Zrlstatkove cena prodan6ho dlouhodobeho majetku 23 1" Prodani materi6l Zmdna stavu rezerv a opravnich polozek v provozni oblastr a komplexnich neklad0 Dilitich obdobi 25-3' Ostatnl provozni qinosy Ostalnl provozni naklady Pfevod provoznich vjinosll Pfevod provoznich ndkladrl Provozri vysledek hospodaieni (zohledndnl polozek (+). az V.)

11 Ia: 4924LI84 Oznaaeni rext Cislo i6dku Skuteanost v laelnim obdobi I zby z prodeje cenn)7ch paptru a podil0 J. Prodane cenne papiry a podlty v. v.1. v t. Vyhosy 2 dlou hodob6ho finananiho majetku b bcznem (soudet V. i. a: V.) Vynb"yt.poali podstalnvm vljvem Vtnosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilit 0 0 vynosy 2 ostatniho dtouhodob6ho fi nananiho majetku vynosy z kratkodobeho finandniho majetku 0 0 majetku VJTnosy z piecendni cennich papinl a deriveti K, NaKrady z ttnananiho L. N6kladyz piecendni cennlich paptru a deriv6taj Zm6na stav! rezery a opravnich polozek ve finan6nioblasli 0 0 Vynosov6 [roky N. N6kladov6 droky xt Ostatni finandni yjinosy 43 23r Pievod linaninich Wnosi o. Ostatni finandhl naklady XII. Pievod finandnich neklad Finandni visledek hospodaieni (zohtedndni polozek Vl. az p.) ,11 a. Dari z piijmri za b6:nou dinnost (O.1. + O.) splaha odlozen6l Visledek hospodaieni za bd:nou 6innost (pfovozni visledok hospodatuni +nnanani visledek hgpodsieni_ Q.) XIII. [rimofadn6 qtnosy R. [,4imof6dn6 n6kiady s. Dai z pfijm0 z mimoisdn6 s splatne dinnosti (S.1 + S.2) odlo2ene Mjmofedny Wsledek hospodaieni (X t. - R. _ S.) spolednikrin (+r) Vti'sledek hospodaleni za 06etni obdobi (+^) (visledek hospodaienia bainou ainnost + mimoiadni viabdsk hospodar nt - I) Vlisledek hospodafehl pied zdan6him (pbvoar visledek hgpodaieni + ti.anarl vistedek hospodafent + mimoi6dh6 vinosy - R.) r T. Pievod podilu ra \^isledku hospodaienl Sestaveno dne: 1,I Pftivni fofi a udetni jedhot(y: Akc i ov6 spo_ecnosr Piedm6t podnik6n J Udetni jednolky: Finandni Ieasing Podpisov)i zaznaml 3'V I...L6 ^.^^ 3ldlo: Bdh:unk,l,/? 2:144, i58 C0:rat? 5 kanccltrl: Jl:islova i519, lliaany lc: DiC:C OR MOS Pfaha o,cdil B, --

12 @{ se sidlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova 1Si j le}:492411u,d e: C OR [.4S praha. odditb. vlozka 2095 Piiloha IcetnizivErky v pln6m rozsahu K 61. ll.obecn6 fdaje Udetni jednotka: Sidlo: Kancel6i: Pr6vni forma: Piedm6t dinnosti: Podily fyzickfch osob zakladnim kapitile: Obchodni rejstiik: SloZeni piedstavenstva: MUDr. Seda Jan - piedseda piedstavenstva Slo2eni dozordi rady:' Cizi podily: Pi0m. stav zamdstnancri: 4 Osobni ndklady: elenske pln6ni: 3V leasing, a.s. B6hounkova 2344, Praha 5 Jir6skova 1519, Ridany Akciovir spolednost - koupd zbozi za ridelem dalsiho prodeje a prodej v rozsahu Zivnosti voln6, - zprostiedkovatelski iinnost v oblasti obchodu a sluzeb v rozsahu Zivnosti voln6, - dinnost organizadnich a ekonomickfch poradc0, - pronajem a ptjdovani vdci movitfch, - realitni dinnost, - sprava IdrZba nemovitosti. MUDr. Jan Seda - 39%, Ing. Tichf Martin - 39% - (stav pii posledni valn6 hromadd konan6 10. listopadu 201'l) v roce 2011 nebyly provedeny zm6ny s vlivem na zdpis v Obchodnim rejstiiku. Ing. Tich!' Martin - mistopiedseda piedstavenstva JUDr. Jiii Kudej - dlen piedstavenstua Ing. TichA Dana Seda Jan JUDr. Dufek Karel ldetni jednotka nem6 ZAdn6 podily na ZJ u jinfch podnik0 C.1 - mzdov6 n6klady C.3 - soc. zabezpedeni C.4 - soc. nirklady ,-- Kd ,-- Kd clen0m statut6rnich, dozordich a iidiclch orgdrn0 nebyly poskytnuty 2iidne odm6ny, p0jdky, z6ruky di ostatni plndni. - strana 1

13 sesidlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova i519,251 01xrcany ICO: , DIC: C , 0R t\,4s Praha, oddit B, vtozka 2095 / Kel lll.informace o ridet. metodich a obecnlch ricetnich zisadach "Vnitrnim piedpisem e " - jsou upraveny zasady zaiazovdni, odpisov6ni, lctovdni a evidence hmotn6ho investicniho majetku od 1, ledna 201'l do 31. prosince 201 vcetn6 odpisov6ho pl6nu: - zasoby, HaNINI vytvoienyi vlastni dinnosti, cenne papiry a majetkove ridasti spolednost nemd, - NlM, Hll\4, DNaHIM se oceriuji poiizovaci cenou, kteri zahrnuje vfdaje spojene sjeho poiizenim (dopravn6, mont6z, clo a pod.), - odpisovf pl6 na rok 2011 uychitzi ze zskona 586/92 Sb. vd. jeho zm6n a dophik0 platnlch pro rok 201 a je stanoven vnitinim piedpisem. Piepodet cizich m6n: pro piepodet cizich m6n na ieskou menu ke dni uskutecneni ridetniho piipadu, kteni se t!'ka rlctovani o pohledavkitch a vfnosech, zluazcich a ndkladech di investidniho majetku bylo pouzito, v souladu se z6konem o ridetnjctvi, pevnfch kurz0, stanovenfch vnitinim piedpisem ricetnijednotky a to na iasov! vymezene obdobi. Vnitini piedpis a ze dne ledna 2011 na obdobi od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 stanovuje kurz rovnajici se platn6mu kursu,cnb k 1. pracovnimu dni toho ktereho mdsice. V piipade nirkupu Hllt/ nad hodnotu USD ,- nuoe pouzit denni kurz CNB. K cl. lv. Dopliujici informace k rozvaze a Wkazu ziskfr a ztr6t 1) a) Nakoupenf HIM v PC Opravky cini celkem ZistatkovA hodnota HllV cini Nakoupen! HllVl v PC v roce 2011 Ke ,--1 Kd ,-- Kc ,-- Kc ,-- b) Majetek poiizenf formou flnandniho pronajmu: - soucet spl5tek najemn6ho za dobu pronajmu dini Kd 0,-- - skutedn6 uhrazene spldtky najemneho ke dnj tdetni uzaverky dini Kd 0,-- c) Stav nakoupen6ho HIM a NHIM - na pod6tku roku Kc ,-- - na konci roku Ki ,-- Dle dinnosti spolednosti se jedni o nakup HIM a NHIMpro dalsi prondjem, odpisy odpovidaji odpisrim stanovenym zakonem o danich z piijm0 pr6vnickfch osob, d) Nemovitost je zastavena prosp6ch UniCredit Bank Czech Republic a.s. dle piisluinj,ch mluv o uv6ru, HIM Ieasingovfch smluv refinancovanfch a.s. UC B CR je t6to bance zastaven. e) Majetek, jehoz trzni ocen6nije vjrraznd vy55i nez ocendni v rldetnictvi, spolednost nema. f) Investidni majetkove cenn6 papiry a tdasti nems a.s. ani v tuzemsku, ani v zahanidi. 2)PohledAvky po lh0t6 splatnosti nad 180 dn0 dini Kc ,- celkem ^+.^^^ a 1 0 bsah lje h molni dlou hodoblt rn ajelek drobni hm o lni maleiek pozem [q a slavby

14 sw se sidlem B6hounkova 2344, Praha 5, kancelei Jiraskova 1519,2Sl 0l ICO'. t424118/. DIC C , OR MS praha. oddit B. vtozka 2095 a) Zikladni kapit6l spolednostije nezmdnen, vlastni kapitdl zrniien o zisk z podnikani za rok b) Zisk z podnikirni pieveden do dal5ich let na 0det nerozddlen6ho zisku. c) Z6kladni kapitirl a.s ,00k6,tj.300ksakcii pol0000,00kd,zjsplacenovptndvgi pii zatozeni spolednosli. 4)ZAvazky po lh0t6 splatnosti nad 180 dn0 anijin ztuazky a,s. nema, 5) A.s. vytuofila v roce 2000 z6konni rezervni fond, i0etni rezervy ve vfsi ,00. 6)Ve5ker6 u/nosy z bdzne dinnosti se tikaji tuzemska, 7)Na v!'zkum a v6du nevydala spolednost v roce 20112irdn6 prostiedky. Ing. Martin Tichf, ieditel 3'Vloa,'cno aldb: Bdhounkova 2344, Prehs 5 kanc4let JhdEkova 1519, Rldany fc:4s2411s4 ola.cz OR MOS Prahs. oddil B, vlo:*a 2OS5 MUDr. Jan pfedseda pfedstavenstva - strana 3 -

15 6r'-*E,oofff,*rF Qr,-**/ I

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett< Datum tisku 9.9.1 ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo 5371681 Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice 789 83 Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett

Více

ROZVAHA. 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn AKTIVA CELKEM. 5 Drobny dlouhodobi nehmotny majetek

ROZVAHA. 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn AKTIVA CELKEM. 5 Drobny dlouhodobi nehmotny majetek ROZVAHA 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn Obec Slavde: le)ooz+stzg; Slavde 52, 374 01 Slav6e Obec nebo m6stsk6 d5st hlavniho mesta Prahy Piedmdt dinnosti:

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty Nizev: Obec Rostoklaty pravni forma: USC Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy sestaveno k:31.12.2014 (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinn6 mista) OkamZiksestaveni:

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013. 2736s409. organizaciu Mdstsk6ho soudu v Praze. St62eini0kolv roku 2013 :

Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013. 2736s409. organizaciu Mdstsk6ho soudu v Praze. St62eini0kolv roku 2013 : Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013 sidlo spolecnosti: reo: Liliovd 9, LLO 00 Praha L 2736s409 V 6vodu roku 2013 doslo k v'im6nd ve vedeni spoleinosti. Byla obm6ndna jak sprdvni,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27 I vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn 0039 86 a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3..05 9:3'.7 UCETNI OBDOBI poloikyr - eezr,le rvrrnufe BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc )

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) Rozvaha podle Pfflohy c. 1 vyhlasky c. 504/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci: 1 x pfislusnemu fin. organu Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) ICO 25550641 Nazev, sfdlo a pravni

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

uzerr/ Sesfaveno k: 31.12.2012 (v K6, s piesnosfi na dvd desetinna mista) OkamZiksestaveni: 11.2.201313:04:43 e isto polozky

uzerr/ Sesfaveno k: 31.12.2012 (v K6, s piesnosfi na dvd desetinna mista) OkamZiksestaveni: 11.2.201313:04:43 e isto polozky uzerr/ EGtoNu souonnosrr Udetni jednotka: le : 000 Ndzev: Obec Rostoklaty Privni forma: USC Sidlo: Rostoklaty, Rostoklaty Piedmt innosti: veobecn cinnosti veiejne sprvy Sestaveno k:..0 (v Kc, s piesnosti

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Rozvaha ozemni samospravne celky, svazky obci, REGtoNALN RADY REGToNU soudrznosrl 0Cetn i.iedn otka:

Rozvaha ozemni samospravne celky, svazky obci, REGtoNALN RADY REGToNU soudrznosrl 0Cetn i.iedn otka: Rozvaha ozemni samospravne ceky, svazky obci, REGtoNAN RADY REGToNU soudrznosrl 0Cetn i.iedn otka: r: 00499 Niizev: Obec Dolany Pravni forma: Obec/obecniifad Piedmat dinnosti: veiejne sprava Sestaveno

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt AKTIVA CELKEM Ndzev polozky Obec LuZn6; teo OOSO+OZZ; Luind 230, 756 11 LuZn6 Zatim neurdeno PiedmEt Einnosti:

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více