Vyrocn i zpr6va za rok 20 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocn i zpr6va za rok 20 1"

Transkript

1 ::^r,d]:t.9:i 9111g"13344, praha s kancetai Jiraskova.t5te, 25t 01 Rraany ICO: , DIC. C , OR tvs praha, oddit B, vtozka 209b Vyrocn i zpr6va za rok Zaloieni spoletnosti 3V leasing a s byla zalozena z6pisem do obchodniho rejstiiku obvodniho soudu pro prahu 1 dne kgtna 1gg Piedndt podnik1ni 3V leasing a.s. byla zalo2ena rldelem poskytovirni sluzeb v oblasti leasingu, koup6 zbozi za ricelem jeho prodeje nasledujiciho a v oblasti zprostiedkovani obchod0 a sluzeb ve vazbd na jednotlivo na;emce z teaiinlovyctr smluv, tak aby sluiby :polecnosti poskytovan6 byly komplexni a vazba mezi jednotlivi'mi stranami leasingov6 smlo"uvy se nadale prohlubovala Proto take na valn6 hromad6 konane.v iijnu 1995 bylb rozhodnuto, ie dojde k iziiieni pi.oretu podnikilni o sluzby ekonomicklch a organizacnich poradci, coz vyplynulo z poptavky tato sluzbd ze strany niiemcrl. v ioce 2001 probehla valna hromada, na kter6 doslo k roz5iieni piedm6tu podnikiini zahrnujici pronajem movit6hb i nlmovit6ho majetku. ZAkladni jneni Zakladnijmdni spolecnostije Kc ,: a bylo pln6 splaceno pii zaloieni spolednosti. Orghny spoleinosti SloZeni statuternich org6n0: - pfedstavenstvo a.s.: MUDr. Jan Seda - piedseda, lng. Martin lichf - mistopiedseda, JUDr. Jiii Kuddj - - dlen dozorci rada.s,: lng. Dana TichA, JUDr. Karel Dufek, Jan Seda P odnikatelsk6 aktivity Mezi jednotlirnimi aktivjtami spolednosil pievlidii aktivita v oblasti poskytovirni finandniho leasingu strojg a zaiizeni zaiazen,eho jako zakladni prostiedky do L a ll. odpisov6 skupiny. V tomto piipade klade spolednosidrlraz na spolupraci s jednotliv!'mi dodavateli piedmetri leasingu (Josef Bohle Stiftung Co. * Kb ilaan a GIas' Bearbeitungs Maschinen Cell GmbH - stroje Bodo Gerhard zastoupene firmou G.T T (Glass Trading Toral) spol. s r.o. Liberec, IMpRA spol. s r,o. praha zastupujici celou iadu italsklch vlrobcti s1roj0 a zaiizeni na opracovani ptbcheho skla, pragoperun spot. s r.o, praha - pradelenska technika PRiIVUS / LAVAMAC a KANNEGIESSER, PRIMUS CE s.r.o. piibor - uyronr. prirdelensk6 techniky. V roce 2011 byly opdt spln6ny poiadavky na rozm6rn6ni rizika do vetsiho mno2stvi lednoilivi,ci reasingovycn piipadri. Darsi aktivitou je samoziejmd i dinnosti organizadnich a ekonomickfch poradc0, kterh je ve vcisino pripaor:'solieasti naniury leasingu a neni tedy samostatne fakturovdna, V neposledni iade je to dinnost zprosiiedkovatelske, kde dochezi k vyuzivani znalosti trhu a spolecnost 3V leasing provedi zprostiedkovani obchodnich piipadi dle pozadavk6 zajemc1 ziad nalemc6 i jin j'ch podnikatelskj'ch subjektri. Hlavni bankou a.s. 3V leasing je UniCredit Bank Czech Republic a.s, Financni situace Vzhledem ke konzervativnimu iizeni spolednosti a minimalizaci rizika leasingovich obchod0 je financni situace dobrd. Pr0mdrne stavy na b6znlch ictech spolednosti vzdy, i pies mensi vfnos-y z tgcnto vkadrl, dosahuji takove viie, aby i v piipad6 nepiedpoklirdaneho n6r0stu pohledivek byla spolednost schopni vdas a v i6dne vfsi splnit sve zauazky u(tii dodavatel0m a financujici bance. Tento trendokladaji idisla uvedend v rczvaze spolednostr.

2 se sldlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova 15'19, Rie;nv Eo U.Dte. C , OR [.4S praha, oddit B, vlozka 2095 Vfsledky Vi'sledky hospodaienijsou uvedeny zkracenem rozsahu ve tvaru rozvahy a Wkazu zisk0 a ztrdt a.s. Vfkaz ziski a ztrit /rr,jbdr ukazateli/ (v tisicich Kd) Vfsledky hospodaieni jsou uvedeny v piilozenich vj'kazech spolu se zpr6vou auditora. 9. /nyesfice Investice pro vlastni potiebu jsou omezeny vzhledem k vytvoien6 ztrirtd v letech minulich, planuji se pouze investidni vil,daje nezbytn6 pro chod spolednosti. Investice do movit6ho a nemovit6ho majetku spolednosti dle vfvoje hospodaieni a.s. jsou pl6novdny na obdobi \e 2012a Strategie ronroje Strategie rozvoje spolednosti se od jejiho zalozeni nem6ni, jako hlavni dinnost z0stirvd poskytovani sluzeb v oblasti leasingu s tim, 2e bude kladen d0raz na 0rovei poskytovanich sluzeb. Je plirnov6na expanze spolednosti do jednotlivi'ch region0 eesk6 Republiky formou nezavislfch zirstupcri a zprostiedkovateli. Cilem spole8nosti pro rok 2012 udrzeni pozic ni trhu finandniho leasingu do vlse zmin6n!'ch oblasti a optimilni vyuzivani vlastni finandnich zdroj0 a flnandnich zdroj0 od a.s. UniCredit Bank Czech Republic pro dalii leasingov6 operace. 11. Zhv6r V!,rok auditora, ing. Franti5ka Vai6ka, je bez vfhrad. V Ridanech. dne '17. dubna 20'1 l+'.tf le.r*,rg n 6" ;ldb: Bdhounkova 2344, Praho 5 kancoef Jl;rskova 1519,25101 Ri'sny t1'.4g24i1u DIC:c OR MOS Praha, oddil B, vlo'ka 2035 Ing. Martin Tichf

3 / -T- 1 Z P R.A V A N E Z A V I S T E H O A U D I T O R A pro spoleenlky, sld1en B6hounkova vfroenf, org6ny a vedenl spolednosti 3V lesing a,s. se 2344, Praha 5, IC , o proveden6n auditu zprdvy spole6nosti za rok 2011, Ov6iif jsen soulad vfrodnl zprdvy spoled.nosti 3V leasig a.s. k 31,12011 s tldetnl zdv6rkou, kterd je obsazena v t6to v vfrodnl zpr5l Za spr6vnost vfrodnl zprdvy je zodpovednf statutdrnl org6n spofednosti 3V leasing a.s. Mfrn fkolern je vydat na zdklade proveden6ho ovefeni vfrok o souladu vfrodnl zprdvy s fdetnl zdvdrkou. Ov6fenl jsen provedl v soul-adu s mezindrodnfmi auditorskfni standardy a souvisejlclmi aplika6nfni dolozkani Konory auditor0 Cesk6 republiky. Tyto standardy vyzadujl., aby auditor naplsnoval a provedl ovefenl tak,aby zfskal pf irneienou jistotu, 2e infornace obsazen6 ve vfro6nl zpr6ve, kte16 popisujl skutednosti, jez jsou t6z piedm6ten zobrazenl v 66etnf zv6rce, jsou ve vbech vfznannfch (rnateri6lnlch) ohledech v soufadu s pflslu5nou fdetni zdverkou. Jsen piesv6den, Ze proveden6 ov6ienl poskytuje pf irnefenf podklad pro vyjsdfenf vfroku auditora. Podle n6ho ndzoru jsou infornace uvedene ve vgrodnl zpravl spolednosti 3V leasing k 31, L20lL ve vbech vfznannfch (naterislnlch) ohl-edech v souladu s vffe uvedenou rldetnl. z6verkou. Vfroh auditora je tedy bez vfhrad. Audit provedl: Ing. FrantiSek VaSdk 61s. oprdvnenl KuneSova 4, Praha Y Praze kv6tna 201 irot6; nor"ffilioor; \r,,,*4

4 / Z P.R A V A N E Z A V I S L E H O A U D I T O B A pro akciondie, orgsny a vedenf spole6nosti 3V leasing a.s. se sldfem B6hounkova 2344, Pra},a 5, Ia , o proveden6m auditu tl6etnl zdv6rky spolednosti za rok Provedl jsem audit pfilozen6 {6etnl z6v rky spole6nosti 3V leasing a.s,, kterd se skfddd z tozvahy k 31.12,2}ll, vtkazu zisku a ztrdly za rok kondlcl a pilfohu t6to tjeetnl zdv6rky, kte16 obsahuje popis pouzitfch podstatnfch rldetnlch netod a dalsl vysvetlujfcl infornace. Odaje o spolednosti 3V Ieasing a.s. jsou uvedeny v pflloze t6to tldetnl zdv6rky. Odpov6dnost statutdrnlho org6nu f6etni jednotky za ri6etnl zaverku StatutSrnl org6n spolednosti 3V leasing a.s, je odpov6dnf za sestavenl tl6etnl zdverky, kterd pod5vd vernf a poctivf obraz v souladu s deskfmi {6etnf rni piedpisy, a za takovf vnitfnl kontrolnl syst6nrkterf povazuje za nezbytnf pro sestavenl 66etnl zdv6rky tak, aby neobsahovala vlznamn6 (materislnl ) nesprdvnosti zp0soben podvoden nebo chybou. Odpov6dnost aud i tora Mojl odpov6dnostl je vyj6diit na zdklad6 m6ho auditu vfrok k t6to fdetnl zdverce, Audit jsem provedl v souladu se z6konern o auditorech' rnezin6rodnlmi auditorskfrni standardy a souvisejlclmi aplika6nlmi dolozkami Komory auditort Cesk6 republiky. V souladu s t rnito pfedpisy jsem povinen dodrzovat etick6 pozadavky a naplsnovat a prov6st audit tak, abych zf.skal pfin6fenou jistotu, Ze 66etnl z6verka neobsahuje vfznamn6 (materi6lnl ) nesprdvnosti. Audit zahrnuje provedenf. auditorskfch postup0 k zlsk6nl dtkaznich informacl o ddstk6ch a tidajlch zvefejnenfch v ridetnl z1serce. Vfb6r postup0 z*vi-s zs,vis na fsudku auditora, zahrnujlclm i vyhodno c e nl rizik vfznamn6 (materi5lnl ) nesprs.vnosti tldaj0 uvedenfch v tl6etnl zv9rce zp0soben6 podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocov6nl techto rizik auditor posoudl vnitfnl kontrolnl syst6m relevantnl pro sestavenl tleetnl z6v6rky poddvajfcl. vernf a poctvivf obraz, Cllem tohoto posouzenl je navrhnout vhodn6 auditorsk6 postupy, nikofi vyjddfit" se k {6innosti vnitinlho kontrolniho syst6mu. Audit tez zahrnuje

5 posouzenl vhodnosti pouz i tfch fdetnfch odhad0 provedenfch prezentace tldetnl z6v6rky. tl6etnf ch metod, piin6tenosti vedenln i posouzenl celkov6 Jsem piesv6dden, Ze d0kaznl infornace, kter6 jsen zlskal, poskytujf dostate6nf a vhodnf z5klad pro vyjddfenl rn6ho vfroku, Vfrok auditora PodLe rn6ho n6zoru {idetnl obraz aktiv a pasiv spolednosti ndklad0 a vfnos0 a vfstedku deskfni fieetnlmi pfedpisy. zsv6rka pod6v6 vernf a poctivf 3V leasing a. s. k a jejfho hospodafenf v souladu s Vfrok auditora je tedy bez vfhrad. Audit provedl: Ing.FrantiBek VaE6k dls. oprdvndnf 1047 Kune5ova 4, Praha V Praze kv6tna 2012, 6;',Q I. op,'.vlel loat..rl Q.,*d

6 Dre wyhrasky d. s0o/2002 sb. ROZVAHA v pln6m rozsahu ke dni II (v celich tisicich Kd) le r r 8 4 etsto iadku 3V leasing, a. s. Bdhounkova 2344l5 Praha 5 1sB 00 B6:ne [dehiobdob' Nazev a sidb ndetntjednotky b Brutto 1 2 AKTTVA CEIKEM (A.+B.+C +Dt) A 44A Pohled6vky za upsani' zaklad n i kapital Dlouhodobi majetek (8.t. + B It. + B. t.) s5 24 BlA Netto 3 B. t. B. t B.. Dlouhodobi nehmotni majetek ( soudet B.l. 1. az ) 004 I Zr zovaci vidaije Nehmotne Wsledkyvlizkumu a \ ivoje Softlvare 007 I Ocenitelna prdva Goodwill Jiny dlouhodobli nehmotntt majetek Nedokondeni dlouhodoby.rehmotni majetek Poskytnute 26lohy na dlouhodobi nehmotny majelek Dlouhodoby hmolnlt majetek {sou6et B..1. az B.ll.9.) I B. It. 1. Pozemky ' Stavby r14 Samostaln6 movile v6cia soubory rnovittch vdci r alg PEstjtelsk6 celky trvalich porostu L Dosp6lii zvifata a jejich skupiny JinY dlouhodobi hmotny majetek Nedokonden]? dlouhodobi hmotny majetek s0 Posk},tnute z6lohy na dlouhodob)? hmotny majetek o Oceriovaci rozdil k nabyt6mu majetku B. t. L t Dlouhodobl/ finan6ni majetek (soudet B.lll.1. az B. t.7.) Podily - ovl6dane osoba Podily v Udetnich jednotkach pod podstatnim vtivem o Ostatni dlouhodob6 cenn6 papiry a podily P0jdky a tv6ry - ovl6dana nebo ovt6dajictosoba, podstatni vliv JinY dlouhodobi finanani majetek o Poiizovany dlouhodobi finandni majetek Poskytnut6 z6lohyna dlouhodobyfinaneni majetek

7 ICt Ozraaeni C. Ob6:na aktiva c.l c.l. 1. c.lt. c.. 1. c. t c.lt.1. c.lv Zbsoby b Clslo iadku Bezne laetniobdobi Brutio (C.1. + C.ll. + C.lll. + C.lV.) \r (sou6et C az C.1.) o IVaterial Nedokondena Wroba a polotovary VYrobky I\,lladd a oslatnizvliat ajelrch skupiny ZboZi PoskytnuG zalohy na zesoby Dlo!hodobe pohlediivky (soudet C.ll. '1. az C.ll.8.) Pohledevky z obchodnich!-ztaht PohledAvkv - ovladane nebo ovladaiiciosoba Pohledavky - podstatni vliv PohledAvky za spoledniky, 6leny druistva a!6astniky sdruzeni Dlouhodob6 poskytnut6 z6lohy Dohadnd rl6ty altivni Jine pohledavky Odlozen6 darov6 pohledavka Krdlkodobd pohledavky (soudet C.lll.1. a2 C.lll g.) L Pohledevky z obchodnich vztah L9' PohledAvkv - ovledane nebo ovledaiiciosoba Pohledevky - podstatny vliv Pohledavky za spole6niky, 6leny dru:stva a taastniky sdruzeni Soci6ln i zabezpeden i a zdravotni pojistdni St6t - dariov6 pohled6vky 054 I6 0 I6 r44 Kratkodobe posk),tnute z6lohy Dohadne idy aktivni Jine pohled6vky c.tv.1. Penize D.L D. t.1. Krekodoby finandnimajetek (soudet C.lV.'1 a: C.lV.4) 058 B B 059 I 414 Udty v bank6ch Krdtkodobe cenne papiry a podily Ponzovany kr6tkodoby Rnandni majetek easov6 rozliseni (D D.1.) 063 r62 0 r62 25 N6klady piisrich obdobi Komplexni neklady pfistich obdobi Piijmy pr-islich obdobi

8 Iat 49241I84 Oznaieni atsto Stav v bc2nem uaer. obdobi Slav v rninulem tiet. obdobi 5 6 PASIVA CELKEIV (A. + B. + C.t.) 067 4A 440 3B 390 Vlastnikapitel (At.+A..+A t.+a.tv.+a V.) BB A. t.'t. A.. A..1. Zekladni kapit6l (A.t..1. +A.t. +A.t.) kladnikapilal Vlastniakcie a vlastniobchodni podity C) Zmdny z6kladniho kapil6tu Kapit6lov6 fondy (soudeta.ll.1 aza..5) Emisnia:io Ostalni kapitdlove fondy Oceriovaci rozdily z pfecen6ni maietku a zavazku Oceiovaci rozo ily z pieceneni pi pfemer6cn A. t. A. t.1. Rozdily z pfem6n spole6nosti Rezervnifond, nedetitelny fond a ostagifonfl ze-eku- (A.lll.1. + A. ' Zdkonni rezervni fond / Neddlitelni Iond Slatuumi a oslatni fondy Vysledek hospodafeni minul)ich let (A.tV.j. + A.lV.) Nefozd6lentt zisk minullrch jet Neuhrazen6 zkdta minullich Iet Visledek hospodafeni b6zn6ho d6etniho obdobi/+ -/ 085 r B, Cizi zdtqe (8.t. + B.. + B. t. + B.tV.) ),81 B.L B. l. 1. B.lt. B.. 1. Rezervy (soudet ai 8.1.) Rezervy podle zvldslnich pr6vnich piedprsll Rezerva na dl:tchody a podobn6 ziivazky Rezerva na dati z pfim Ostalnirezeft/ Dlouhodob6 zavazky (souaet B.ll. 1.a ) Zavazky z obchodnich vztahil Zevazky - ovladane nebo ovtedajiciosoba Zdvazky - podstatny vlv Z6vazky ke spolednikrlm, 6len0m druistva a k Uaastnlkllm sdruueni Dlouhodob6 pnjat6zalohy L 10. Vydan6 dluhopisy Dlouhodobe smcnky k uhrade Dohadn6 Udty pasivni Jine zavazky Odlo:eny daiow zavazek

9 aet Oznad nl Fadku Stav v b iln6m tael obdobi Siav v minubm ld6t. obdobl B. t. Kre*odobe z6vazky b (souiet B.lll.1. az B.lll.1 1,) B. t Z6vazky z obchodnlch vztahi Zdvazky - ovl6dans nebo ovl6dajici osoba ZAvazky - podstatny vliv Zdvazky ko spole6nik0rn, 6len0m druzstva a k [aasthlk0ln sdruzenl Zevazky k zamddtnanc0m T 4 I ZAvazky ze socidlniho zabezpedenl a zdravotniho pojist6ni , 2), St6t - dafiov6 zevazkv a dotace &atkodobe pnjag z6lohy 111 '1 ' Vydane dluhopisy Dohadn6 UCty pasivnl l 11. Jin6 z6vazky B,IV, B.tv. 1. c. L c. l. 1. Bankovnt lv ry a vypomoci (soudet B.lV.1. az 8.1V.) Bankovnl Uv ry dlouhodob Kre*odobe b nkovnl ivery Kr6tkodob6 finanini Wpomoci Casovd rozlisenf (C C.1.) '7 3' VYdaje pffsttch obdobl VYnosy pfistioh obdobl 121 tr 73' Sestaveno dne: A),2 Prevni forma idetni jednotky: Akciova spoleenost Pfedm6t podnikeni!6etni jednotky: E lnandnl leasing Podpisovi zdznam: 4\Vr""+"g"^* $tr$i#:f3#d['r

10 / l/ DIP v?,h-.iiky c. 5aa/2ooz sb. WwnzZSKU R zrrary, druhove dlendni v pln6m rozsahu ke dni /rt.41\i-h fi.r^i^h L;l re L I 8 4 N6zev a sidlo n;etntiednorky 3V leasing, a. s. B6hounkova 2344l5 Praha Oznaaeni TEXT elslo Skuteanosr v 0aetnim obdobi b bdzn6m 1 2 t. frzby za prcdej zbozi 01 5' N6klady vynalo:en6 na prodane zbozi Obchodnimade (. - A.) VYkony (1t.1. az.) Tr:by za prodejvlastnich v\irobku a slu:eb IB 241 Zmdna stavu zesob vlastni dinnosti Akiivace B. B. 1. c. c. 1. Vltkonove spotfeba ( ) Spotfeba materi6lu a energie Slu2by Pridand hodnota (t.- A. + [. -8.) 1l Osobni n6klady (soudet C.'1. az C.) Mzdove naklady 553 5s3 Odmdny 6lenirm orgenu spolednostia druzstua Naklady na soci6ln i zabezpeien i a zdravotni pojisteni Soci6lni naklady D. Dand a poplatky B E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotn6ho majetku [. Trzby z prodeje dlouhodob6ho majetku a materiehl ( lll.) 19 r t.1. Triby z prodeje dlouhodobeho majelku 20 r Trzby z prodeje materialu F, Zirslatkova cena prodan6ho dlouhodob. majetku a materi6lu (F.'1. + F.) 22 1,362 '71 9 F. 1. G. Zrlstatkove cena prodan6ho dlouhodobeho majetku 23 1" Prodani materi6l Zmdna stavu rezerv a opravnich polozek v provozni oblastr a komplexnich neklad0 Dilitich obdobi 25-3' Ostatnl provozni qinosy Ostalnl provozni naklady Pfevod provoznich vjinosll Pfevod provoznich ndkladrl Provozri vysledek hospodaieni (zohledndnl polozek (+). az V.)

11 Ia: 4924LI84 Oznaaeni rext Cislo i6dku Skuteanost v laelnim obdobi I zby z prodeje cenn)7ch paptru a podil0 J. Prodane cenne papiry a podlty v. v.1. v t. Vyhosy 2 dlou hodob6ho finananiho majetku b bcznem (soudet V. i. a: V.) Vynb"yt.poali podstalnvm vljvem Vtnosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilit 0 0 vynosy 2 ostatniho dtouhodob6ho fi nananiho majetku vynosy z kratkodobeho finandniho majetku 0 0 majetku VJTnosy z piecendni cennich papinl a deriveti K, NaKrady z ttnananiho L. N6kladyz piecendni cennlich paptru a deriv6taj Zm6na stav! rezery a opravnich polozek ve finan6nioblasli 0 0 Vynosov6 [roky N. N6kladov6 droky xt Ostatni finandni yjinosy 43 23r Pievod linaninich Wnosi o. Ostatni finandhl naklady XII. Pievod finandnich neklad Finandni visledek hospodaieni (zohtedndni polozek Vl. az p.) ,11 a. Dari z piijmri za b6:nou dinnost (O.1. + O.) splaha odlozen6l Visledek hospodaieni za bd:nou 6innost (pfovozni visledok hospodatuni +nnanani visledek hgpodsieni_ Q.) XIII. [rimofadn6 qtnosy R. [,4imof6dn6 n6kiady s. Dai z pfijm0 z mimoisdn6 s splatne dinnosti (S.1 + S.2) odlo2ene Mjmofedny Wsledek hospodaieni (X t. - R. _ S.) spolednikrin (+r) Vti'sledek hospodaleni za 06etni obdobi (+^) (visledek hospodaienia bainou ainnost + mimoiadni viabdsk hospodar nt - I) Vlisledek hospodafehl pied zdan6him (pbvoar visledek hgpodaieni + ti.anarl vistedek hospodafent + mimoi6dh6 vinosy - R.) r T. Pievod podilu ra \^isledku hospodaienl Sestaveno dne: 1,I Pftivni fofi a udetni jedhot(y: Akc i ov6 spo_ecnosr Piedm6t podnik6n J Udetni jednolky: Finandni Ieasing Podpisov)i zaznaml 3'V I...L6 ^.^^ 3ldlo: Bdh:unk,l,/? 2:144, i58 C0:rat? 5 kanccltrl: Jl:islova i519, lliaany lc: DiC:C OR MOS Pfaha o,cdil B, --

12 @{ se sidlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova 1Si j le}:492411u,d e: C OR [.4S praha. odditb. vlozka 2095 Piiloha IcetnizivErky v pln6m rozsahu K 61. ll.obecn6 fdaje Udetni jednotka: Sidlo: Kancel6i: Pr6vni forma: Piedm6t dinnosti: Podily fyzickfch osob zakladnim kapitile: Obchodni rejstiik: SloZeni piedstavenstva: MUDr. Seda Jan - piedseda piedstavenstva Slo2eni dozordi rady:' Cizi podily: Pi0m. stav zamdstnancri: 4 Osobni ndklady: elenske pln6ni: 3V leasing, a.s. B6hounkova 2344, Praha 5 Jir6skova 1519, Ridany Akciovir spolednost - koupd zbozi za ridelem dalsiho prodeje a prodej v rozsahu Zivnosti voln6, - zprostiedkovatelski iinnost v oblasti obchodu a sluzeb v rozsahu Zivnosti voln6, - dinnost organizadnich a ekonomickfch poradc0, - pronajem a ptjdovani vdci movitfch, - realitni dinnost, - sprava IdrZba nemovitosti. MUDr. Jan Seda - 39%, Ing. Tichf Martin - 39% - (stav pii posledni valn6 hromadd konan6 10. listopadu 201'l) v roce 2011 nebyly provedeny zm6ny s vlivem na zdpis v Obchodnim rejstiiku. Ing. Tich!' Martin - mistopiedseda piedstavenstva JUDr. Jiii Kudej - dlen piedstavenstua Ing. TichA Dana Seda Jan JUDr. Dufek Karel ldetni jednotka nem6 ZAdn6 podily na ZJ u jinfch podnik0 C.1 - mzdov6 n6klady C.3 - soc. zabezpedeni C.4 - soc. nirklady ,-- Kd ,-- Kd clen0m statut6rnich, dozordich a iidiclch orgdrn0 nebyly poskytnuty 2iidne odm6ny, p0jdky, z6ruky di ostatni plndni. - strana 1

13 sesidlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova i519,251 01xrcany ICO: , DIC: C , 0R t\,4s Praha, oddit B, vtozka 2095 / Kel lll.informace o ridet. metodich a obecnlch ricetnich zisadach "Vnitrnim piedpisem e " - jsou upraveny zasady zaiazovdni, odpisov6ni, lctovdni a evidence hmotn6ho investicniho majetku od 1, ledna 201'l do 31. prosince 201 vcetn6 odpisov6ho pl6nu: - zasoby, HaNINI vytvoienyi vlastni dinnosti, cenne papiry a majetkove ridasti spolednost nemd, - NlM, Hll\4, DNaHIM se oceriuji poiizovaci cenou, kteri zahrnuje vfdaje spojene sjeho poiizenim (dopravn6, mont6z, clo a pod.), - odpisovf pl6 na rok 2011 uychitzi ze zskona 586/92 Sb. vd. jeho zm6n a dophik0 platnlch pro rok 201 a je stanoven vnitinim piedpisem. Piepodet cizich m6n: pro piepodet cizich m6n na ieskou menu ke dni uskutecneni ridetniho piipadu, kteni se t!'ka rlctovani o pohledavkitch a vfnosech, zluazcich a ndkladech di investidniho majetku bylo pouzito, v souladu se z6konem o ridetnjctvi, pevnfch kurz0, stanovenfch vnitinim piedpisem ricetnijednotky a to na iasov! vymezene obdobi. Vnitini piedpis a ze dne ledna 2011 na obdobi od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 stanovuje kurz rovnajici se platn6mu kursu,cnb k 1. pracovnimu dni toho ktereho mdsice. V piipade nirkupu Hllt/ nad hodnotu USD ,- nuoe pouzit denni kurz CNB. K cl. lv. Dopliujici informace k rozvaze a Wkazu ziskfr a ztr6t 1) a) Nakoupenf HIM v PC Opravky cini celkem ZistatkovA hodnota HllV cini Nakoupen! HllVl v PC v roce 2011 Ke ,--1 Kd ,-- Kc ,-- Kc ,-- b) Majetek poiizenf formou flnandniho pronajmu: - soucet spl5tek najemn6ho za dobu pronajmu dini Kd 0,-- - skutedn6 uhrazene spldtky najemneho ke dnj tdetni uzaverky dini Kd 0,-- c) Stav nakoupen6ho HIM a NHIM - na pod6tku roku Kc ,-- - na konci roku Ki ,-- Dle dinnosti spolednosti se jedni o nakup HIM a NHIMpro dalsi prondjem, odpisy odpovidaji odpisrim stanovenym zakonem o danich z piijm0 pr6vnickfch osob, d) Nemovitost je zastavena prosp6ch UniCredit Bank Czech Republic a.s. dle piisluinj,ch mluv o uv6ru, HIM Ieasingovfch smluv refinancovanfch a.s. UC B CR je t6to bance zastaven. e) Majetek, jehoz trzni ocen6nije vjrraznd vy55i nez ocendni v rldetnictvi, spolednost nema. f) Investidni majetkove cenn6 papiry a tdasti nems a.s. ani v tuzemsku, ani v zahanidi. 2)PohledAvky po lh0t6 splatnosti nad 180 dn0 dini Kc ,- celkem ^+.^^^ a 1 0 bsah lje h molni dlou hodoblt rn ajelek drobni hm o lni maleiek pozem [q a slavby

14 sw se sidlem B6hounkova 2344, Praha 5, kancelei Jiraskova 1519,2Sl 0l ICO'. t424118/. DIC C , OR MS praha. oddit B. vtozka 2095 a) Zikladni kapit6l spolednostije nezmdnen, vlastni kapitdl zrniien o zisk z podnikani za rok b) Zisk z podnikirni pieveden do dal5ich let na 0det nerozddlen6ho zisku. c) Z6kladni kapitirl a.s ,00k6,tj.300ksakcii pol0000,00kd,zjsplacenovptndvgi pii zatozeni spolednosli. 4)ZAvazky po lh0t6 splatnosti nad 180 dn0 anijin ztuazky a,s. nema, 5) A.s. vytuofila v roce 2000 z6konni rezervni fond, i0etni rezervy ve vfsi ,00. 6)Ve5ker6 u/nosy z bdzne dinnosti se tikaji tuzemska, 7)Na v!'zkum a v6du nevydala spolednost v roce 20112irdn6 prostiedky. Ing. Martin Tichf, ieditel 3'Vloa,'cno aldb: Bdhounkova 2344, Prehs 5 kanc4let JhdEkova 1519, Rldany fc:4s2411s4 ola.cz OR MOS Prahs. oddil B, vlo:*a 2OS5 MUDr. Jan pfedseda pfedstavenstva - strana 3 -

15 6r'-*E,oofff,*rF Qr,-**/ I

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett< Datum tisku 9.9.1 ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo 5371681 Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice 789 83 Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn AKTIVA CELKEM. 5 Drobny dlouhodobi nehmotny majetek

ROZVAHA. 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn AKTIVA CELKEM. 5 Drobny dlouhodobi nehmotny majetek ROZVAHA 0zenanisnnllospRAvttE celky, svazky oeci, RectottAltti uoy neototrtu souonzrosn Obec Slavde: le)ooz+stzg; Slavde 52, 374 01 Slav6e Obec nebo m6stsk6 d5st hlavniho mesta Prahy Piedmdt dinnosti:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty Nizev: Obec Rostoklaty pravni forma: USC Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy sestaveno k:31.12.2014 (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinn6 mista) OkamZiksestaveni:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013. 2736s409. organizaciu Mdstsk6ho soudu v Praze. St62eini0kolv roku 2013 :

Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013. 2736s409. organizaciu Mdstsk6ho soudu v Praze. St62eini0kolv roku 2013 : Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013 sidlo spolecnosti: reo: Liliovd 9, LLO 00 Praha L 2736s409 V 6vodu roku 2013 doslo k v'im6nd ve vedeni spoleinosti. Byla obm6ndna jak sprdvni,

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27 I vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn 0039 86 a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3..05 9:3'.7 UCETNI OBDOBI poloikyr - eezr,le rvrrnufe BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

uzerr/ Sesfaveno k: 31.12.2012 (v K6, s piesnosfi na dvd desetinna mista) OkamZiksestaveni: 11.2.201313:04:43 e isto polozky

uzerr/ Sesfaveno k: 31.12.2012 (v K6, s piesnosfi na dvd desetinna mista) OkamZiksestaveni: 11.2.201313:04:43 e isto polozky uzerr/ EGtoNu souonnosrr Udetni jednotka: le : 000 Ndzev: Obec Rostoklaty Privni forma: USC Sidlo: Rostoklaty, Rostoklaty Piedmt innosti: veobecn cinnosti veiejne sprvy Sestaveno k:..0 (v Kc, s piesnosti

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více