Vyrocn i zpr6va za rok 20 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocn i zpr6va za rok 20 1"

Transkript

1 ::^r,d]:t.9:i 9111g"13344, praha s kancetai Jiraskova.t5te, 25t 01 Rraany ICO: , DIC. C , OR tvs praha, oddit B, vtozka 209b Vyrocn i zpr6va za rok Zaloieni spoletnosti 3V leasing a s byla zalozena z6pisem do obchodniho rejstiiku obvodniho soudu pro prahu 1 dne kgtna 1gg Piedndt podnik1ni 3V leasing a.s. byla zalo2ena rldelem poskytovirni sluzeb v oblasti leasingu, koup6 zbozi za ricelem jeho prodeje nasledujiciho a v oblasti zprostiedkovani obchod0 a sluzeb ve vazbd na jednotlivo na;emce z teaiinlovyctr smluv, tak aby sluiby :polecnosti poskytovan6 byly komplexni a vazba mezi jednotlivi'mi stranami leasingov6 smlo"uvy se nadale prohlubovala Proto take na valn6 hromad6 konane.v iijnu 1995 bylb rozhodnuto, ie dojde k iziiieni pi.oretu podnikilni o sluzby ekonomicklch a organizacnich poradci, coz vyplynulo z poptavky tato sluzbd ze strany niiemcrl. v ioce 2001 probehla valna hromada, na kter6 doslo k roz5iieni piedm6tu podnikiini zahrnujici pronajem movit6hb i nlmovit6ho majetku. ZAkladni jneni Zakladnijmdni spolecnostije Kc ,: a bylo pln6 splaceno pii zaloieni spolednosti. Orghny spoleinosti SloZeni statuternich org6n0: - pfedstavenstvo a.s.: MUDr. Jan Seda - piedseda, lng. Martin lichf - mistopiedseda, JUDr. Jiii Kuddj - - dlen dozorci rada.s,: lng. Dana TichA, JUDr. Karel Dufek, Jan Seda P odnikatelsk6 aktivity Mezi jednotlirnimi aktivjtami spolednosil pievlidii aktivita v oblasti poskytovirni finandniho leasingu strojg a zaiizeni zaiazen,eho jako zakladni prostiedky do L a ll. odpisov6 skupiny. V tomto piipade klade spolednosidrlraz na spolupraci s jednotliv!'mi dodavateli piedmetri leasingu (Josef Bohle Stiftung Co. * Kb ilaan a GIas' Bearbeitungs Maschinen Cell GmbH - stroje Bodo Gerhard zastoupene firmou G.T T (Glass Trading Toral) spol. s r.o. Liberec, IMpRA spol. s r,o. praha zastupujici celou iadu italsklch vlrobcti s1roj0 a zaiizeni na opracovani ptbcheho skla, pragoperun spot. s r.o, praha - pradelenska technika PRiIVUS / LAVAMAC a KANNEGIESSER, PRIMUS CE s.r.o. piibor - uyronr. prirdelensk6 techniky. V roce 2011 byly opdt spln6ny poiadavky na rozm6rn6ni rizika do vetsiho mno2stvi lednoilivi,ci reasingovycn piipadri. Darsi aktivitou je samoziejmd i dinnosti organizadnich a ekonomickfch poradc0, kterh je ve vcisino pripaor:'solieasti naniury leasingu a neni tedy samostatne fakturovdna, V neposledni iade je to dinnost zprosiiedkovatelske, kde dochezi k vyuzivani znalosti trhu a spolecnost 3V leasing provedi zprostiedkovani obchodnich piipadi dle pozadavk6 zajemc1 ziad nalemc6 i jin j'ch podnikatelskj'ch subjektri. Hlavni bankou a.s. 3V leasing je UniCredit Bank Czech Republic a.s, Financni situace Vzhledem ke konzervativnimu iizeni spolednosti a minimalizaci rizika leasingovich obchod0 je financni situace dobrd. Pr0mdrne stavy na b6znlch ictech spolednosti vzdy, i pies mensi vfnos-y z tgcnto vkadrl, dosahuji takove viie, aby i v piipad6 nepiedpoklirdaneho n6r0stu pohledivek byla spolednost schopni vdas a v i6dne vfsi splnit sve zauazky u(tii dodavatel0m a financujici bance. Tento trendokladaji idisla uvedend v rczvaze spolednostr.

2 se sldlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova 15'19, Rie;nv Eo U.Dte. C , OR [.4S praha, oddit B, vlozka 2095 Vfsledky Vi'sledky hospodaienijsou uvedeny zkracenem rozsahu ve tvaru rozvahy a Wkazu zisk0 a ztrdt a.s. Vfkaz ziski a ztrit /rr,jbdr ukazateli/ (v tisicich Kd) Vfsledky hospodaieni jsou uvedeny v piilozenich vj'kazech spolu se zpr6vou auditora. 9. /nyesfice Investice pro vlastni potiebu jsou omezeny vzhledem k vytvoien6 ztrirtd v letech minulich, planuji se pouze investidni vil,daje nezbytn6 pro chod spolednosti. Investice do movit6ho a nemovit6ho majetku spolednosti dle vfvoje hospodaieni a.s. jsou pl6novdny na obdobi \e 2012a Strategie ronroje Strategie rozvoje spolednosti se od jejiho zalozeni nem6ni, jako hlavni dinnost z0stirvd poskytovani sluzeb v oblasti leasingu s tim, 2e bude kladen d0raz na 0rovei poskytovanich sluzeb. Je plirnov6na expanze spolednosti do jednotlivi'ch region0 eesk6 Republiky formou nezavislfch zirstupcri a zprostiedkovateli. Cilem spole8nosti pro rok 2012 udrzeni pozic ni trhu finandniho leasingu do vlse zmin6n!'ch oblasti a optimilni vyuzivani vlastni finandnich zdroj0 a flnandnich zdroj0 od a.s. UniCredit Bank Czech Republic pro dalii leasingov6 operace. 11. Zhv6r V!,rok auditora, ing. Franti5ka Vai6ka, je bez vfhrad. V Ridanech. dne '17. dubna 20'1 l+'.tf le.r*,rg n 6" ;ldb: Bdhounkova 2344, Praho 5 kancoef Jl;rskova 1519,25101 Ri'sny t1'.4g24i1u DIC:c OR MOS Praha, oddil B, vlo'ka 2035 Ing. Martin Tichf

3 / -T- 1 Z P R.A V A N E Z A V I S T E H O A U D I T O R A pro spoleenlky, sld1en B6hounkova vfroenf, org6ny a vedenl spolednosti 3V lesing a,s. se 2344, Praha 5, IC , o proveden6n auditu zprdvy spole6nosti za rok 2011, Ov6iif jsen soulad vfrodnl zprdvy spoled.nosti 3V leasig a.s. k 31,12011 s tldetnl zdv6rkou, kterd je obsazena v t6to v vfrodnl zpr5l Za spr6vnost vfrodnl zprdvy je zodpovednf statutdrnl org6n spofednosti 3V leasing a.s. Mfrn fkolern je vydat na zdklade proveden6ho ovefeni vfrok o souladu vfrodnl zprdvy s fdetnl zdvdrkou. Ov6fenl jsen provedl v soul-adu s mezindrodnfmi auditorskfni standardy a souvisejlclmi aplika6nfni dolozkani Konory auditor0 Cesk6 republiky. Tyto standardy vyzadujl., aby auditor naplsnoval a provedl ovefenl tak,aby zfskal pf irneienou jistotu, 2e infornace obsazen6 ve vfro6nl zpr6ve, kte16 popisujl skutednosti, jez jsou t6z piedm6ten zobrazenl v 66etnf zv6rce, jsou ve vbech vfznannfch (rnateri6lnlch) ohledech v soufadu s pflslu5nou fdetni zdverkou. Jsen piesv6den, Ze proveden6 ov6ienl poskytuje pf irnefenf podklad pro vyjsdfenf vfroku auditora. Podle n6ho ndzoru jsou infornace uvedene ve vgrodnl zpravl spolednosti 3V leasing k 31, L20lL ve vbech vfznannfch (naterislnlch) ohl-edech v souladu s vffe uvedenou rldetnl. z6verkou. Vfroh auditora je tedy bez vfhrad. Audit provedl: Ing. FrantiSek VaSdk 61s. oprdvnenl KuneSova 4, Praha Y Praze kv6tna 201 irot6; nor"ffilioor; \r,,,*4

4 / Z P.R A V A N E Z A V I S L E H O A U D I T O B A pro akciondie, orgsny a vedenf spole6nosti 3V leasing a.s. se sldfem B6hounkova 2344, Pra},a 5, Ia , o proveden6m auditu tl6etnl zdv6rky spolednosti za rok Provedl jsem audit pfilozen6 {6etnl z6v rky spole6nosti 3V leasing a.s,, kterd se skfddd z tozvahy k 31.12,2}ll, vtkazu zisku a ztrdly za rok kondlcl a pilfohu t6to tjeetnl zdv6rky, kte16 obsahuje popis pouzitfch podstatnfch rldetnlch netod a dalsl vysvetlujfcl infornace. Odaje o spolednosti 3V Ieasing a.s. jsou uvedeny v pflloze t6to tldetnl zdv6rky. Odpov6dnost statutdrnlho org6nu f6etni jednotky za ri6etnl zaverku StatutSrnl org6n spolednosti 3V leasing a.s, je odpov6dnf za sestavenl tl6etnl zdverky, kterd pod5vd vernf a poctivf obraz v souladu s deskfmi {6etnf rni piedpisy, a za takovf vnitfnl kontrolnl syst6nrkterf povazuje za nezbytnf pro sestavenl 66etnl zdv6rky tak, aby neobsahovala vlznamn6 (materislnl ) nesprdvnosti zp0soben podvoden nebo chybou. Odpov6dnost aud i tora Mojl odpov6dnostl je vyj6diit na zdklad6 m6ho auditu vfrok k t6to fdetnl zdverce, Audit jsem provedl v souladu se z6konern o auditorech' rnezin6rodnlmi auditorskfrni standardy a souvisejlclmi aplika6nlmi dolozkami Komory auditort Cesk6 republiky. V souladu s t rnito pfedpisy jsem povinen dodrzovat etick6 pozadavky a naplsnovat a prov6st audit tak, abych zf.skal pfin6fenou jistotu, Ze 66etnl z6verka neobsahuje vfznamn6 (materi6lnl ) nesprdvnosti. Audit zahrnuje provedenf. auditorskfch postup0 k zlsk6nl dtkaznich informacl o ddstk6ch a tidajlch zvefejnenfch v ridetnl z1serce. Vfb6r postup0 z*vi-s zs,vis na fsudku auditora, zahrnujlclm i vyhodno c e nl rizik vfznamn6 (materi5lnl ) nesprs.vnosti tldaj0 uvedenfch v tl6etnl zv9rce zp0soben6 podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocov6nl techto rizik auditor posoudl vnitfnl kontrolnl syst6m relevantnl pro sestavenl tleetnl z6v6rky poddvajfcl. vernf a poctvivf obraz, Cllem tohoto posouzenl je navrhnout vhodn6 auditorsk6 postupy, nikofi vyjddfit" se k {6innosti vnitinlho kontrolniho syst6mu. Audit tez zahrnuje

5 posouzenl vhodnosti pouz i tfch fdetnfch odhad0 provedenfch prezentace tldetnl z6v6rky. tl6etnf ch metod, piin6tenosti vedenln i posouzenl celkov6 Jsem piesv6dden, Ze d0kaznl infornace, kter6 jsen zlskal, poskytujf dostate6nf a vhodnf z5klad pro vyjddfenl rn6ho vfroku, Vfrok auditora PodLe rn6ho n6zoru {idetnl obraz aktiv a pasiv spolednosti ndklad0 a vfnos0 a vfstedku deskfni fieetnlmi pfedpisy. zsv6rka pod6v6 vernf a poctivf 3V leasing a. s. k a jejfho hospodafenf v souladu s Vfrok auditora je tedy bez vfhrad. Audit provedl: Ing.FrantiBek VaE6k dls. oprdvndnf 1047 Kune5ova 4, Praha V Praze kv6tna 2012, 6;',Q I. op,'.vlel loat..rl Q.,*d

6 Dre wyhrasky d. s0o/2002 sb. ROZVAHA v pln6m rozsahu ke dni II (v celich tisicich Kd) le r r 8 4 etsto iadku 3V leasing, a. s. Bdhounkova 2344l5 Praha 5 1sB 00 B6:ne [dehiobdob' Nazev a sidb ndetntjednotky b Brutto 1 2 AKTTVA CEIKEM (A.+B.+C +Dt) A 44A Pohled6vky za upsani' zaklad n i kapital Dlouhodobi majetek (8.t. + B It. + B. t.) s5 24 BlA Netto 3 B. t. B. t B.. Dlouhodobi nehmotni majetek ( soudet B.l. 1. az ) 004 I Zr zovaci vidaije Nehmotne Wsledkyvlizkumu a \ ivoje Softlvare 007 I Ocenitelna prdva Goodwill Jiny dlouhodobli nehmotntt majetek Nedokondeni dlouhodoby.rehmotni majetek Poskytnute 26lohy na dlouhodobi nehmotny majelek Dlouhodoby hmolnlt majetek {sou6et B..1. az B.ll.9.) I B. It. 1. Pozemky ' Stavby r14 Samostaln6 movile v6cia soubory rnovittch vdci r alg PEstjtelsk6 celky trvalich porostu L Dosp6lii zvifata a jejich skupiny JinY dlouhodobi hmotny majetek Nedokonden]? dlouhodobi hmotny majetek s0 Posk},tnute z6lohy na dlouhodob)? hmotny majetek o Oceriovaci rozdil k nabyt6mu majetku B. t. L t Dlouhodobl/ finan6ni majetek (soudet B.lll.1. az B. t.7.) Podily - ovl6dane osoba Podily v Udetnich jednotkach pod podstatnim vtivem o Ostatni dlouhodob6 cenn6 papiry a podily P0jdky a tv6ry - ovl6dana nebo ovt6dajictosoba, podstatni vliv JinY dlouhodobi finanani majetek o Poiizovany dlouhodobi finandni majetek Poskytnut6 z6lohyna dlouhodobyfinaneni majetek

7 ICt Ozraaeni C. Ob6:na aktiva c.l c.l. 1. c.lt. c.. 1. c. t c.lt.1. c.lv Zbsoby b Clslo iadku Bezne laetniobdobi Brutio (C.1. + C.ll. + C.lll. + C.lV.) \r (sou6et C az C.1.) o IVaterial Nedokondena Wroba a polotovary VYrobky I\,lladd a oslatnizvliat ajelrch skupiny ZboZi PoskytnuG zalohy na zesoby Dlo!hodobe pohlediivky (soudet C.ll. '1. az C.ll.8.) Pohledevky z obchodnich!-ztaht PohledAvkv - ovladane nebo ovladaiiciosoba Pohledavky - podstatni vliv PohledAvky za spoledniky, 6leny druistva a!6astniky sdruzeni Dlouhodob6 poskytnut6 z6lohy Dohadnd rl6ty altivni Jine pohledavky Odlozen6 darov6 pohledavka Krdlkodobd pohledavky (soudet C.lll.1. a2 C.lll g.) L Pohledevky z obchodnich vztah L9' PohledAvkv - ovledane nebo ovledaiiciosoba Pohledevky - podstatny vliv Pohledavky za spole6niky, 6leny dru:stva a taastniky sdruzeni Soci6ln i zabezpeden i a zdravotni pojistdni St6t - dariov6 pohled6vky 054 I6 0 I6 r44 Kratkodobe posk),tnute z6lohy Dohadne idy aktivni Jine pohled6vky c.tv.1. Penize D.L D. t.1. Krekodoby finandnimajetek (soudet C.lV.'1 a: C.lV.4) 058 B B 059 I 414 Udty v bank6ch Krdtkodobe cenne papiry a podily Ponzovany kr6tkodoby Rnandni majetek easov6 rozliseni (D D.1.) 063 r62 0 r62 25 N6klady piisrich obdobi Komplexni neklady pfistich obdobi Piijmy pr-islich obdobi

8 Iat 49241I84 Oznaieni atsto Stav v bc2nem uaer. obdobi Slav v rninulem tiet. obdobi 5 6 PASIVA CELKEIV (A. + B. + C.t.) 067 4A 440 3B 390 Vlastnikapitel (At.+A..+A t.+a.tv.+a V.) BB A. t.'t. A.. A..1. Zekladni kapit6l (A.t..1. +A.t. +A.t.) kladnikapilal Vlastniakcie a vlastniobchodni podity C) Zmdny z6kladniho kapil6tu Kapit6lov6 fondy (soudeta.ll.1 aza..5) Emisnia:io Ostalni kapitdlove fondy Oceriovaci rozdily z pfecen6ni maietku a zavazku Oceiovaci rozo ily z pieceneni pi pfemer6cn A. t. A. t.1. Rozdily z pfem6n spole6nosti Rezervnifond, nedetitelny fond a ostagifonfl ze-eku- (A.lll.1. + A. ' Zdkonni rezervni fond / Neddlitelni Iond Slatuumi a oslatni fondy Vysledek hospodafeni minul)ich let (A.tV.j. + A.lV.) Nefozd6lentt zisk minullrch jet Neuhrazen6 zkdta minullich Iet Visledek hospodafeni b6zn6ho d6etniho obdobi/+ -/ 085 r B, Cizi zdtqe (8.t. + B.. + B. t. + B.tV.) ),81 B.L B. l. 1. B.lt. B.. 1. Rezervy (soudet ai 8.1.) Rezervy podle zvldslnich pr6vnich piedprsll Rezerva na dl:tchody a podobn6 ziivazky Rezerva na dati z pfim Ostalnirezeft/ Dlouhodob6 zavazky (souaet B.ll. 1.a ) Zavazky z obchodnich vztahil Zevazky - ovladane nebo ovtedajiciosoba Zdvazky - podstatny vlv Z6vazky ke spolednikrlm, 6len0m druistva a k Uaastnlkllm sdruueni Dlouhodob6 pnjat6zalohy L 10. Vydan6 dluhopisy Dlouhodobe smcnky k uhrade Dohadn6 Udty pasivni Jine zavazky Odlo:eny daiow zavazek

9 aet Oznad nl Fadku Stav v b iln6m tael obdobi Siav v minubm ld6t. obdobl B. t. Kre*odobe z6vazky b (souiet B.lll.1. az B.lll.1 1,) B. t Z6vazky z obchodnlch vztahi Zdvazky - ovl6dans nebo ovl6dajici osoba ZAvazky - podstatny vliv Zdvazky ko spole6nik0rn, 6len0m druzstva a k [aasthlk0ln sdruzenl Zevazky k zamddtnanc0m T 4 I ZAvazky ze socidlniho zabezpedenl a zdravotniho pojist6ni , 2), St6t - dafiov6 zevazkv a dotace &atkodobe pnjag z6lohy 111 '1 ' Vydane dluhopisy Dohadn6 UCty pasivnl l 11. Jin6 z6vazky B,IV, B.tv. 1. c. L c. l. 1. Bankovnt lv ry a vypomoci (soudet B.lV.1. az 8.1V.) Bankovnl Uv ry dlouhodob Kre*odobe b nkovnl ivery Kr6tkodob6 finanini Wpomoci Casovd rozlisenf (C C.1.) '7 3' VYdaje pffsttch obdobl VYnosy pfistioh obdobl 121 tr 73' Sestaveno dne: A),2 Prevni forma idetni jednotky: Akciova spoleenost Pfedm6t podnikeni!6etni jednotky: E lnandnl leasing Podpisovi zdznam: 4\Vr""+"g"^* $tr$i#:f3#d['r

10 / l/ DIP v?,h-.iiky c. 5aa/2ooz sb. WwnzZSKU R zrrary, druhove dlendni v pln6m rozsahu ke dni /rt.41\i-h fi.r^i^h L;l re L I 8 4 N6zev a sidlo n;etntiednorky 3V leasing, a. s. B6hounkova 2344l5 Praha Oznaaeni TEXT elslo Skuteanosr v 0aetnim obdobi b bdzn6m 1 2 t. frzby za prcdej zbozi 01 5' N6klady vynalo:en6 na prodane zbozi Obchodnimade (. - A.) VYkony (1t.1. az.) Tr:by za prodejvlastnich v\irobku a slu:eb IB 241 Zmdna stavu zesob vlastni dinnosti Akiivace B. B. 1. c. c. 1. Vltkonove spotfeba ( ) Spotfeba materi6lu a energie Slu2by Pridand hodnota (t.- A. + [. -8.) 1l Osobni n6klady (soudet C.'1. az C.) Mzdove naklady 553 5s3 Odmdny 6lenirm orgenu spolednostia druzstua Naklady na soci6ln i zabezpeien i a zdravotni pojisteni Soci6lni naklady D. Dand a poplatky B E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotn6ho majetku [. Trzby z prodeje dlouhodob6ho majetku a materiehl ( lll.) 19 r t.1. Triby z prodeje dlouhodobeho majelku 20 r Trzby z prodeje materialu F, Zirslatkova cena prodan6ho dlouhodob. majetku a materi6lu (F.'1. + F.) 22 1,362 '71 9 F. 1. G. Zrlstatkove cena prodan6ho dlouhodobeho majetku 23 1" Prodani materi6l Zmdna stavu rezerv a opravnich polozek v provozni oblastr a komplexnich neklad0 Dilitich obdobi 25-3' Ostatnl provozni qinosy Ostalnl provozni naklady Pfevod provoznich vjinosll Pfevod provoznich ndkladrl Provozri vysledek hospodaieni (zohledndnl polozek (+). az V.)

11 Ia: 4924LI84 Oznaaeni rext Cislo i6dku Skuteanost v laelnim obdobi I zby z prodeje cenn)7ch paptru a podil0 J. Prodane cenne papiry a podlty v. v.1. v t. Vyhosy 2 dlou hodob6ho finananiho majetku b bcznem (soudet V. i. a: V.) Vynb"yt.poali podstalnvm vljvem Vtnosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilit 0 0 vynosy 2 ostatniho dtouhodob6ho fi nananiho majetku vynosy z kratkodobeho finandniho majetku 0 0 majetku VJTnosy z piecendni cennich papinl a deriveti K, NaKrady z ttnananiho L. N6kladyz piecendni cennlich paptru a deriv6taj Zm6na stav! rezery a opravnich polozek ve finan6nioblasli 0 0 Vynosov6 [roky N. N6kladov6 droky xt Ostatni finandni yjinosy 43 23r Pievod linaninich Wnosi o. Ostatni finandhl naklady XII. Pievod finandnich neklad Finandni visledek hospodaieni (zohtedndni polozek Vl. az p.) ,11 a. Dari z piijmri za b6:nou dinnost (O.1. + O.) splaha odlozen6l Visledek hospodaieni za bd:nou 6innost (pfovozni visledok hospodatuni +nnanani visledek hgpodsieni_ Q.) XIII. [rimofadn6 qtnosy R. [,4imof6dn6 n6kiady s. Dai z pfijm0 z mimoisdn6 s splatne dinnosti (S.1 + S.2) odlo2ene Mjmofedny Wsledek hospodaieni (X t. - R. _ S.) spolednikrin (+r) Vti'sledek hospodaleni za 06etni obdobi (+^) (visledek hospodaienia bainou ainnost + mimoiadni viabdsk hospodar nt - I) Vlisledek hospodafehl pied zdan6him (pbvoar visledek hgpodaieni + ti.anarl vistedek hospodafent + mimoi6dh6 vinosy - R.) r T. Pievod podilu ra \^isledku hospodaienl Sestaveno dne: 1,I Pftivni fofi a udetni jedhot(y: Akc i ov6 spo_ecnosr Piedm6t podnik6n J Udetni jednolky: Finandni Ieasing Podpisov)i zaznaml 3'V I...L6 ^.^^ 3ldlo: Bdh:unk,l,/? 2:144, i58 C0:rat? 5 kanccltrl: Jl:islova i519, lliaany lc: DiC:C OR MOS Pfaha o,cdil B, --

12 @{ se sidlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova 1Si j le}:492411u,d e: C OR [.4S praha. odditb. vlozka 2095 Piiloha IcetnizivErky v pln6m rozsahu K 61. ll.obecn6 fdaje Udetni jednotka: Sidlo: Kancel6i: Pr6vni forma: Piedm6t dinnosti: Podily fyzickfch osob zakladnim kapitile: Obchodni rejstiik: SloZeni piedstavenstva: MUDr. Seda Jan - piedseda piedstavenstva Slo2eni dozordi rady:' Cizi podily: Pi0m. stav zamdstnancri: 4 Osobni ndklady: elenske pln6ni: 3V leasing, a.s. B6hounkova 2344, Praha 5 Jir6skova 1519, Ridany Akciovir spolednost - koupd zbozi za ridelem dalsiho prodeje a prodej v rozsahu Zivnosti voln6, - zprostiedkovatelski iinnost v oblasti obchodu a sluzeb v rozsahu Zivnosti voln6, - dinnost organizadnich a ekonomickfch poradc0, - pronajem a ptjdovani vdci movitfch, - realitni dinnost, - sprava IdrZba nemovitosti. MUDr. Jan Seda - 39%, Ing. Tichf Martin - 39% - (stav pii posledni valn6 hromadd konan6 10. listopadu 201'l) v roce 2011 nebyly provedeny zm6ny s vlivem na zdpis v Obchodnim rejstiiku. Ing. Tich!' Martin - mistopiedseda piedstavenstva JUDr. Jiii Kudej - dlen piedstavenstua Ing. TichA Dana Seda Jan JUDr. Dufek Karel ldetni jednotka nem6 ZAdn6 podily na ZJ u jinfch podnik0 C.1 - mzdov6 n6klady C.3 - soc. zabezpedeni C.4 - soc. nirklady ,-- Kd ,-- Kd clen0m statut6rnich, dozordich a iidiclch orgdrn0 nebyly poskytnuty 2iidne odm6ny, p0jdky, z6ruky di ostatni plndni. - strana 1

13 sesidlem Bdhounkova 2344, Praha 5, kancelai Jiraskova i519,251 01xrcany ICO: , DIC: C , 0R t\,4s Praha, oddit B, vtozka 2095 / Kel lll.informace o ridet. metodich a obecnlch ricetnich zisadach "Vnitrnim piedpisem e " - jsou upraveny zasady zaiazovdni, odpisov6ni, lctovdni a evidence hmotn6ho investicniho majetku od 1, ledna 201'l do 31. prosince 201 vcetn6 odpisov6ho pl6nu: - zasoby, HaNINI vytvoienyi vlastni dinnosti, cenne papiry a majetkove ridasti spolednost nemd, - NlM, Hll\4, DNaHIM se oceriuji poiizovaci cenou, kteri zahrnuje vfdaje spojene sjeho poiizenim (dopravn6, mont6z, clo a pod.), - odpisovf pl6 na rok 2011 uychitzi ze zskona 586/92 Sb. vd. jeho zm6n a dophik0 platnlch pro rok 201 a je stanoven vnitinim piedpisem. Piepodet cizich m6n: pro piepodet cizich m6n na ieskou menu ke dni uskutecneni ridetniho piipadu, kteni se t!'ka rlctovani o pohledavkitch a vfnosech, zluazcich a ndkladech di investidniho majetku bylo pouzito, v souladu se z6konem o ridetnjctvi, pevnfch kurz0, stanovenfch vnitinim piedpisem ricetnijednotky a to na iasov! vymezene obdobi. Vnitini piedpis a ze dne ledna 2011 na obdobi od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 stanovuje kurz rovnajici se platn6mu kursu,cnb k 1. pracovnimu dni toho ktereho mdsice. V piipade nirkupu Hllt/ nad hodnotu USD ,- nuoe pouzit denni kurz CNB. K cl. lv. Dopliujici informace k rozvaze a Wkazu ziskfr a ztr6t 1) a) Nakoupenf HIM v PC Opravky cini celkem ZistatkovA hodnota HllV cini Nakoupen! HllVl v PC v roce 2011 Ke ,--1 Kd ,-- Kc ,-- Kc ,-- b) Majetek poiizenf formou flnandniho pronajmu: - soucet spl5tek najemn6ho za dobu pronajmu dini Kd 0,-- - skutedn6 uhrazene spldtky najemneho ke dnj tdetni uzaverky dini Kd 0,-- c) Stav nakoupen6ho HIM a NHIM - na pod6tku roku Kc ,-- - na konci roku Ki ,-- Dle dinnosti spolednosti se jedni o nakup HIM a NHIMpro dalsi prondjem, odpisy odpovidaji odpisrim stanovenym zakonem o danich z piijm0 pr6vnickfch osob, d) Nemovitost je zastavena prosp6ch UniCredit Bank Czech Republic a.s. dle piisluinj,ch mluv o uv6ru, HIM Ieasingovfch smluv refinancovanfch a.s. UC B CR je t6to bance zastaven. e) Majetek, jehoz trzni ocen6nije vjrraznd vy55i nez ocendni v rldetnictvi, spolednost nema. f) Investidni majetkove cenn6 papiry a tdasti nems a.s. ani v tuzemsku, ani v zahanidi. 2)PohledAvky po lh0t6 splatnosti nad 180 dn0 dini Kc ,- celkem ^+.^^^ a 1 0 bsah lje h molni dlou hodoblt rn ajelek drobni hm o lni maleiek pozem [q a slavby

14 sw se sidlem B6hounkova 2344, Praha 5, kancelei Jiraskova 1519,2Sl 0l ICO'. t424118/. DIC C , OR MS praha. oddit B. vtozka 2095 a) Zikladni kapit6l spolednostije nezmdnen, vlastni kapitdl zrniien o zisk z podnikani za rok b) Zisk z podnikirni pieveden do dal5ich let na 0det nerozddlen6ho zisku. c) Z6kladni kapitirl a.s ,00k6,tj.300ksakcii pol0000,00kd,zjsplacenovptndvgi pii zatozeni spolednosli. 4)ZAvazky po lh0t6 splatnosti nad 180 dn0 anijin ztuazky a,s. nema, 5) A.s. vytuofila v roce 2000 z6konni rezervni fond, i0etni rezervy ve vfsi ,00. 6)Ve5ker6 u/nosy z bdzne dinnosti se tikaji tuzemska, 7)Na v!'zkum a v6du nevydala spolednost v roce 20112irdn6 prostiedky. Ing. Martin Tichf, ieditel 3'Vloa,'cno aldb: Bdhounkova 2344, Prehs 5 kanc4let JhdEkova 1519, Rldany fc:4s2411s4 ola.cz OR MOS Prahs. oddil B, vlo:*a 2OS5 MUDr. Jan pfedseda pfedstavenstva - strana 3 -

15 6r'-*E,oofff,*rF Qr,-**/ I

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA o ov6ien{ fiietnf zfv6rky Piiiemce N{zev: Sirlto: Km5nohorskf poliklinika s.r.o. Zilkovaul. d.p. 5, Litvinov PSe 436 0l IC : 250 30 302 Auditor Ing. Dagmar Svecor'6, auclitorske

Více

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett< Datum tisku 9.9.1 ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo 5371681 Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice 789 83 Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) vyrocni ZPRAvA ZA ROK 2011- Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval

Více

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222123100 Internet www.kpmg.cz

Více

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s.

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s. Vyrocni zprava za rok 2013 VEBA, textilni zavody a. s. Broumov Obsah: 11 Uvodni slovo 21 Ostatni informace 31 Financni vykazy 41 Zprava 0 vztazich 51 VYr0k auditora Uvodni slovo: Vazeni akcionari, vazeni

Více

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova18 697 1 Kyjov Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBSAH Uvodni slovo predsedy predstavenstva... 3 Obecne udaje o spolecnosti... 4 Struktura akcionaru

Více

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718 Vyrocni zprava sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014 Obsah: 1. Identifikacnf udaje... 3 2. Informace o v'(voji v'{konnosti, Cinnosti a stavajfcim hospodarskem

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o.

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vyrocni zprava 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010 I Obsah 1. Obsah 2. Zakladni udaje 3. Klicove udaje 4. Organizacni struktura 5. Pi'istup

Více

$ TECHNOEXPORT VYROCNIZPRAVA. TECHNOEXPORT, a.s. Trebohosticka 3069/14 100 31 Praha 10 IC: 00000841. OR: Mestsky soud v Praze, oddil BXXXVI, vlozka 62

$ TECHNOEXPORT VYROCNIZPRAVA. TECHNOEXPORT, a.s. Trebohosticka 3069/14 100 31 Praha 10 IC: 00000841. OR: Mestsky soud v Praze, oddil BXXXVI, vlozka 62 $ TECHNOEXPORT, V,, VYROCNIZPRAVA 213 TECHNOEXPORT, a.s. Trebohosticka 369/14 1 31 Praha 1 IC: 841 OR: Mestsky soud v Praze, oddil BXXXVI, vlozka 62 OBSAH VYROCNi ZPRA VY I. Zakladni udaje 11. Statutami

Více

VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice

VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice - -, Nadace Zdenka Bakaly Rimsko 526/ 20, 120 00 Proha 2 +420222866011 www.nodocezb.cz info@bakolonodoce.cz Ie, 27921249 VYROCNIZPRAvA v NADACE ZDENKA SAKAL Y ' vzdelcini je nejlepsi investice 2010 ..

Více

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska repubfika Telephone

Více

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222123100 Internet

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pestrá společnost, o.p.s.

Pestrá společnost, o.p.s. Pestrá společnost, o.p.s. Zpráva o činnosti Pestré společnosti, o.p.s. za rok 2012 Textová část: Bc. Klára Pragerová, Bc. Michal Prager Jazyková a redakční korektura: Renata Lomnická Grafický návrh a typografie:

Více

Služby města Oseka, s.r.o.

Služby města Oseka, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Služby města Oseka, s.r.o. 30.3.2012 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 1.1. FIRMA V ROCE 2011... 4 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 6 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 6 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.kasten.cz OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY KONTAKTY 2 ADRESÁŘ MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI 3 O NÁS 4 SLUŽBY 5 CERTIFIKÁTY 6 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY 8 LIDÉ 13 ZÍSKANÉ DOTACE 14 UDÁLOSTI

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014

PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014 Pfiloha k ucetni zaveice za rok 214 PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 214 Obchodni firma: Si'dlo: Pravni forma: v 1C: Olomouc, Sladkovskeho 696/42 akciova spolecnost 45192511 OBSAH 1. OBECNEUDAJE 3 1.1.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více