Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr"

Transkript

1 p fi e h l e d Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr INFORMAâNÍ PODPORA ONKOLOGICK CH PROJEKTÒ Z POPULAâNÍCH DATABÁZÍ âeského STATISTICKÉHO Ú ADU CZECH STATISTICAL OFFICE AND ITS SUPPORT TO NATIONAL ONCOLOGY PROGRAM MAT EK R. âesk STATISTICK Ú AD Souhrn Práce informuje o hlavních populaãních databázích âeského statistického úfiadu a o jejich pfiínosu pro onkologické programy. Zvlá tní pozornost je vûnována databázi registru zemfiel ch, kter slouïí jako velmi cenn nezávisl zdroj dat pro hodnocení mortality. Práce dále pfiedstavuje databáze informující o v skytu rizikov ch faktorû v ãeské populaci, napfi. ve vztahu ke karcinomu prsu. U v ech informaãních zdrojû je analyzována jejich informaãní hodnota pro jednotlivé regiony âr. Klíãová slova: ãeská populace, demografická data. Summary Paper introduces main population-based databases of Czech Statistical Office and their value for cancer programs. Special attention is focused on the population registry of deceased that can serve as valuable platform for evaluation of mortality. Some of the available databases can summarize the occurrence of some risk factors in the Czech population, e.g. in relation to breast carcinoma. Information potential of all examined databases is discussed from the viewpoint of region-specific analyses. Key words: Czech population, demographic data. Obecné informace âesk statistick úfiad (dále jen âsú) má pro vytváfiení databází tfii základní zdroje dat. Státní statistické zji Èování (statistické v kazy), terénní zji Èování a externí (administrativní) zdroje. Prostfiednictvím státního statistického zji Èování se získávají informace z periodicky rozesílan ch v kazû, jejichï periodicita je mûsíãní, ãtvrtletní, pololetní a roãní. Kromû toho existují i v kazy nepravidelné, tedy jednotky je vykazují pouze tehdy, kdyï nûjaká sledovaná událost nastane (dokonãení domu, bytu) nebo jsou urãena pro jednorázová etfiení. Vykazujícími jednotkami jsou právnické a fyzické osoby (jak firmy, tak napfiíklad obce), podle typu v kazu vybírané podle odvûtví (v kazy pro stavební firmy), podle velikosti firmy, kvótnû nebo kombinací tûchto moïností. Terénním zji Èováním se získávají data od obãanû nebo domácností. Obvykle jsou respondenti vybíráni kvótním nebo náhodn m v bûrem a informace pfiedávají prostfiednictvím speciálnû kolen ch pracovníkû âsú. Zvlá tním pfiípadem terénního zji Èování pokr vajícím celou republiku je sãítání lidu, domû a bytû. Dal ími pfiíklady terénního zji Èování je napfiíklad statistika rodinn ch úãtû, V PS (v bûrové etfiení pracovních sil), SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Poslední skupinou informací jsou data získávaná z resortního v kaznictví a z administrativních zdrojû jin ch orgánû státní správy. Historie dat (tedy moïnost vytváfiet z nich ãasové fiady) je rûznorodá. Závisí na v voji pfiíslu n ch sledování v ãase. Zatímco u státního statistického zji Èování je tento v voj pomûrnû boufiliv (obsah a struktura existujících v kazû se mûní, nûkteré v kazy zanikají, jiné vznikají), u demografick ch údajû (coï jsou informace z hlediska epidemiologie nádorû nejdûleïitûj í) je na tûstí stav relativnû stabilní napfiíklad databáze zemfiel ch existuje v pomûrnû ustáleném stavu v elektronické (tedy dobfie zpracovatelné) formû v nepfietrïité fiadû od roku Správa a manipulace se v emi údaji se fiídí zákony o státní statistice, zákony o ochranû osobních údajû a dal ími souvisejícími pfiedpisy. PÛdu âsú mohou data opustit pouze v agregované formû nebo jako anonymizované informace. Na tomto pfiedpokladu je také postavena spolupráce s âeskou onkologickou spoleãností, které je ze strany âsú poskytována informaãní podpora pro interpretaci populaãních trendû v epidemiologii zhoubn ch nádorû. Cílem tohoto pfiíspûvku je jednak popsat dostupné zdroje vyuïitelné pro hodnocení humánních rizik a dále uvést pfiíklady konkrétních v stupû. Spolupráce âsú je odbornou lékafiskou vefiejností velmi cenûna, neboè pfiiná í nenahraditelné informace o epidemiologické zátûïi ãeské populace a umoïàuje odpovûdnou anal zu rizik na populaãní úrovni. Ne v echny moïnosti spolupráce byly dosud vyuïity a docenûny a autor ãlánku vûfií, Ïe níïe uveden text bude podnûtem pro nové iniciativy v této oblasti. Databáze zemfiel ch Pfiímou souvislost se zdravotním stavem populace a s v vojem tohoto stavu má právû zmínûná databáze zemfiel ch. 182 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/2007

2 Jak jiï bylo fieãeno, je tato databáze v elektronické podobû vedena od roku 1991 vãetnû. Z hlediska epidemiologie nádorû i jak chkoliv dal ích medicínsk ch anal z jsou z údajû sledovan ch u kaïdého zemfielého relevantní tyto hodnoty: datum úmrtí, datum narození, diagnóza prvotní pfiíãiny smrti (od roku 1994 podle MKN-10, do roku 1993 podle MKN-9), kraj, okres a obec trvalého bydli tû v dobû smrti, pohlaví, rodinn stav. Komplikace pfii zpracování mûïe zpûsobit jednak zmûna územnû-správního uspofiádání k (vytvofiení nov ch krajû) a vytvofiení nového okresu v Severomoravském kraji Jeseník v roce 1996 (vzhledem k tomu, Ïe kromû údajû o okresu jsou u zemfiel ch téï informace o ZUJ, na jejichï základû je moïné zafiadit i star í záznamy do pfiíslu ného kraje, resp. okresu, jedná se pouze o problém technick ) a také v e uveden pfiechod na desátou revizi mezinárodní klasifikace nemocí. Vzhledem k tomu, Ïe pfiechod mezi MKN-9 a MKN-10 není jednoznaãn, je tfieba postupovat pfii zpracování ãasového intervalu zahrnujícího tuto zmûnu opatrnû. Pouh m zpracováním této databáze jako takové (tedy bez vazeb a spojování s jin mi datov mi zdroji) lze získat velice zajímavé v stupy: od absolutního poãtu zemfiel ch (celkem nebo na vybrané diagnózy) v jednotliv ch letech, krajích, okresech, pfies strukturu úmrtnosti podle pfiíãin smrti a to opût v rozdûlení podle místa posledního trvalého bydli tû a/nebo podle data úmrtí, aï po rozloïení úmrtnosti mezi jednotlivé diagnózy ve vûkov ch skupinách (opût s moïností sledování plo ného rozdûlení mezi vybrané územní celky popfiípadû s moïností sledování jejího v voje). Jednoduch m zpracováním této databáze mûïeme napfiíklad dostat informace o v voji podílu úmrtí na onkologická onemocnûní v jednotliv ch krajích a v âeské republice celkem. Tento v stup je uveden v tabulce 1 a znázornûn na Obrázku 1. Tabulka 1: V voj podílu úmrtí na onkologická onemocnûní (v % z celkového poãtu zemfiel ch) Praha 25,35 25,69 25,69 25,80 26,98 26,92 Stfiedoãesk kraj 22,95 22,90 23,42 24,33 24,92 24,80 Jihoãesk kraj 24,94 24,98 25,34 26,15 26,71 26,73 Západoãesk kraj 25,97 26,57 26,18 27,20 27,24 27,94 Severoãesk kraj 25,37 26,35 26,07 26,24 26,83 27,17 V chodoãesk kraj 22,47 22,63 23,90 23,44 23,82 23,64 Jihomoravsk kraj 22,15 22,76 23,66 23,11 23,98 24,26 Severomoravsk kraj 24,16 23,55 24,16 24,04 25,18 25,19 âr celkem 23,90 24,14 24,60 24,69 25,44 25,54 Obrázek 1: Znázornûní v voje podílu úmrtí na nádorová onemocnûní. Jako dal í ukázka mohou slouïit následující tabulky a grafy, pro které byl vybrán karcinom prsu u Ïen jako modelová diagnóza (C50). V Tabulce 2 jsou uvedeny poãty zemfiel ch Ïen, u nichï byla jako prvotní pfiíãina smrti stanovena diagnóza C50. Tabulka 2: V voj poãtu úmrtí Ïen s diagnózou C50 v krajích a v âr celkem (absolutnû) celkem Praha Stfiedoãesk kraj Jihoãesk kraj Západoãesk kraj Severoãesk kraj V chodoãesk kraj Jihomoravsk kraj Severomoravsk kraj Celkem âr Obrázek 2: Znázornûní v voje poãtu úmrtí na diagnózu C50. Tabulka 3: V voj pomûru úmrtí na diagnózu C50 a celkového poãtu úmrtí Ïen v krajích a v âr celkem (v %) celkem Praha 3,71 4,57 3,88 4,11 4,19 4,11 4,10 Stfiedoãesk kraj 3,09 2,50 3,25 3,25 3,06 3,12 3,04 Jihoãesk kraj 3,20 3,45 3,04 3,57 3,84 3,33 3,41 Západoãesk kraj 3,46 4,17 3,32 3,55 4,06 3,79 3,73 Severoãesk kraj 3,09 3,61 3,35 3,01 3,61 3,47 3,36 V chodoãesk kraj 3,15 3,50 3,50 3,50 2,94 3,21 3,30 Jihomoravsk kraj 3,31 3,20 3,22 3,77 3,41 3,25 3,36 Severomoravsk kraj 3,77 3,18 3,31 2,96 3,37 3,44 3,34 Celkem âr 3,38 3,48 3,37 3,47 3,52 3,45 3,44 Na Obrázku 2 jsou prezentovány hodnoty z Tabulky 2. V Tabulce 3 jsou pak hodnoty z Tabulky 2 vztaïeny k celkovému poãtu zemfiel ch Ïen v daném roce a kraji (resp. âr). V Tabulkách 4, 5 a 6 jsou postupnû uvedeny: celkov poãet Ïen zemfiel ch v letech v jednotliv ch vûkov ch kategoriích, absolutní poãet Ïen zemfiel ch ve stejném období s diagnózou prvotní pfiíãiny smrti C50 opût v jednotliv ch vûkov ch kategoriích a koneãnû i relativní podíl této diagnózy na celkovém poãtu zemfiel ch Ïen. KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/

3 Databáze narozen ch Podobnû jako databáze zemfiel ch vede âsú i databázi narozen ch dûtí. Tato databáze je také vedena v nepfietrïité fiadû od roku Jsou v ní uchovávány základní informace o matce a tûhotenství. V kaïdém záznamu je datum narození matky, její vûk, obec trvalého bydli tû, poãet pfiedchozích porodû, vitalita narozeného dítûte, poãet dosavadních narozen ch dûtí matky, vzdûlání matky a otce (pokud je uveden), vûk otce, rodinn stav matky, národnost matky a otce. Samozfiejmû, Ïe údaje o rodinném stavu, datu pfiípadného sàatku matky, vzdûlání a národnosti rodiãû jsou z hlediska epidemiologie nev znamné, mohou ale napovídal í dat. podpora populaãním onkol. registrûm p fi e h v l âr e d- data demografická a environmentální Tabulka 4: Poãet Ïen zemfiel ch v jednotliv ch vûkov ch kategoriích (absolutnû). vûková kategorie Tabulka 5: Poãet Ïen zemfiel ch v jednotliv ch kategoriích s prvotní diagnózou C50 (absolutnû). vûková kategorie v stupy ve formû mapy (Obrázek 4) znázoràující plo né rozdûlení sledovan ch hodnot (v tomto pfiípadû opût úmrtnosti na diagnózu C50). Vzhledem k pouïité metodû je také moïné sledovat míru závislosti mezi rûzn mi sledovan mi veliãinami (tedy poãítat korelaãní koeficienty mezi tûmito veliãinami), vytváfiet mapy pro rûzná období a tedy získávat pfiedstavu o v voji plo ného rozdûlení sledovan ch veliãin. Tabulka 6: Pomûr úmrtí Ïen na diagnózu C50 a celkového poãtu úmrtí Ïen v dané vûkové kategorii (v %). vûková kategorie , ,6 1, ,3 1,3 3,2 0,7 1,4 1, ,0 4,6 9,5 12,3 4,6 5,5 3, ,0 16,2 13,6 9,8 15,2 16,1 10, ,3 20,1 19,1 17,9 24,9 20,1 15, ,2 22,0 22,1 18,1 18,7 23,3 22, ,1 14,3 14,1 14,4 19,7 18,1 17, ,1 12,5 12,3 11,5 13,1 11,2 12, ,3 12,8 11,2 12,2 10,5 10,6 8, ,8 9,3 8,8 9,7 9,9 9,9 10, ,4 6,3 6,1 7,0 5,9 6,3 6, ,8 2,1 2,5 2,9 3,6 4,0 5, ,4 3,3 2,8 2,2 1,5 1,1 1, ,0 1,2 1,2 1,5 2,1 2,3 2, ,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0, ,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 Obrázek 3: V voj relativní úmrtnosti na diagnózu C50 ve vybran ch vûkov ch kategoriích. Obrázek 3 zobrazuje v voj podílu diagnózy C50 na celkovém poãtu zemfiel ch Ïen ve vybran ch vûkov ch kategoriích. Jak je patrné z v e uveden ch pfiíkladû, databáze zemfiel ch je velmi cenn m informaãním zdrojem, kter pfiiná í do populaãních anal z v znamnou pfiidanou hodnotu. Kromû toho je také nepostradateln m zdrojem informací pro validaci populaãních epidemiologick ch dat váïn ch chorob, které jsou ãastou primární pfiíãinou úmrtí, tedy i zhoubn ch nádorû. âsú se snaïí usnadnit práci s daty této objemné databáze a na jeho pûdû vzniká nov programov produkt, kter je schopen z databáze zemfiel ch (respektive z kaïdé databáze obsahující informaci o ZUJ, v podstatû identifikaci obce) produkovat 184 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/2007

4 Obrázek 4: Úmrtnost na diagnózu C50 v mapovém v stupu databáze zemfiel ch. dat nûco o sociální a ekonomické situaci dítûte, resp. rodiny. Ostatní parametry sledované v této databázi a sledování porodnosti samotné mûïe v znamnû pomoci pfii sledování trendû v reprodukãním chování ãesk ch Ïen, které se v znamnû zmûnilo pfiedev ím po roce Tyto v stupy potom mají vztah k riziku nûkter ch zhoubn ch nádorû, pfiedev ím karcinomu prsu. Jako mal pfiíklad velmi detailních v stupû z této databáze mohou slouïit data v Tabulce 7, dále prezentovaná na Obrázku 5, kde je zobrazena prûmûrná porodní hmotnost v závislosti na pofiadí porodu v jednotliv ch krajích. Tabulka 7: PrÛmûrná porodní hmotnost v závislosti na pofiadí porodu v krajích (v gramech). Pofiadí porodu: Praha Stfiedoãesk kraj Jihoãesk kraj Západoãesk kraj Severoãesk kraj V chodoãesk kraj Jihomoravsk kraj Severomoravsk kraj Obrázek 5: Závislost prûmûrné porodní hmotnosti na pofiadí porodu v krajích. Databáze potratû Databáze potratû je na âsú vedena od roku Je pfiebírána z ÚZIS MZ âr. Kromû obvykl ch informací o Ïenû (vûk, bydli tû, rodinn stav, vzdûlání) se zji Èují zdravotní dûvody umûlého pfieru ení tûhotenství (UPT), dosavadní poãet porodû (vãetnû poãtu Ïivû narozen ch dûtí), dosavadní poãet UPT, poãet samovoln ch potratû, stáfií plodu v t dnech, antikoncepce a druh potratu (samovoln, miniinterupce, jiné legální, mimodûloïní). Jako malá ukázka v stupû z tûchto dat slouïí Tabulka 8, uvádûjící v voj prûmûrného vûku Ïen podstupujících první interupci, jejich poãet, v voj prûmûrného vûku Ïen podstupujících první interupci, které dosud nerodily, jejich poãet a v voj prûmûrného vûku Ïen podstupujících interupci, které jiï rodily a jejich poãet. Samozfiejmû je moïné ve keré sledované parametry hodnotit aï do úrovnû obce trvalého bydli tû, provádût anal zu podmnoïin této databáze (napfiíklad podmnoïinu samovoln ch potratû, mimodûloïního tûhotenství a podobnû). Tabulka 8: V voj vybran ch ukazatelû z databáze UPT. první interupce první interupce, Ïeny interupce, Ïeny Rok dosud nerodící s alespoà jedním dítûtem prûm. vûk (roky) poãet prûm. vûk (roky) poãet prûm. vûk (roky) poãet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SLDB Údaje získávané pfii sãítání lidu, domû a bytû jsou sv m obsahem a objemem naprosto unikátní. V elektronické podobû jsou k dispozici údaje ze sãítání z roku 1991 a Tato data sice nemají pfiímou souvislost se stavem zdraví populace, lze z nich v ak získat velké mnoïství informací majících pfiím nebo zprostfiedkovan vliv na epidemiologická rizika. Jsou to informace o sociální a ekonomické úrovni obyvatel (vûková struktura, velikost spoleãné domácnosti, vzdûlání, ekonomická aktivita a spoleãenská skupina, zamûstnání) a zpûsobu a kvalitû bydlení (stáfií domu, materiál nosn ch zdí, poãet podlaïí versus v tah, zpûsob zásobování vodou, typ kanalizace, plynofikace, zpûsob vytápûní, obytná plocha na osobu, poãet osob v domácnosti, základní pfiedstava o vybavení bytu). Anal zou tûchto dat lze napfiíklad zjistit rozdûlení poãtu osob bydlících v domech rûzného stáfií a postaven ch z rûzného materiálu, strukturu pracovní náplnû v dané oblasti (a tedy tfieba i pfievaïující pracovní zatíïení). Porovnáním hodnot ukazatelû z roku 1991 a 2001 lze také získat informace o dynamice v voje v jednotliv ch oblastech. Dva pfiíklady z nepfieberného mnoïství moïn ch v stupû z dat získan ch pfii sãítání lidu, domû a bytû jsou v Tabulce 9 a na Obrázku 6. Tabulka 9 popisuje rozdûlení obyvatelstva do bytû podle jejich stáfií a technického vybavení. V tabulce je uveden souhrn za celou republiku a u stáfií domu za vybrané intervaly. Samozfiejmû je moïné získat i tabulky s obdobn mi informacemi za men í územní celky nebo za jiné intervaly stáfií KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/

5 Tabulka 9: Ukazatele kvality a stáfií bytû a domû. domu. Na Obrázku 6 je zobrazen tzv. strom Ïivota. Je to grafické znázornûní souãtu poãtu obyvatel (rozdûlené na muïe a Ïeny) v urãitém vûku. Kromû pfievahy poãtu muïû v mlad ím vûku a pfieklopení tohoto stavu pro star í roãníky ukazuje tento zpûsob prezentace vûkového sloïení populace také velmi názornû v voj porodnosti v urãit ch obdobích. Maximum poãtu obyvatel s vûkem okolo 25 let ukazuje populaãní boom v polovinû 70. let, dal í vrchol kolem 55 let je obvyklá pováleãná situace, naproti tomu prohlubnû v okolí vûku 65 a 85 (patrnûj í na Ïenské stranû stromu) jednoznaãnû odpovídají sníïení porodnosti a zv ené kojenecké a dûtské úmrtnosti v období svûtov ch válek. Osoby v tom v bytech bytové domy ostatní celkem rodinné domy v osobním nájemní druïstevní ostatní budovy vlastnictví Stáfií bytu do r nezji tûno Byty podle technického vybavení plyn zaveden vodovod v bytû vodovod mimo byt pfiípoj na kanalizaãní síè domovní ãistiãka odpadních vod Ïumpa, jímka teplá voda ze zdroje mimo budovu teplá voda z elektrického boileru, ohfiívaãe teplá voda z plynového boileru, ohfiívaãe ústfiední topení celkem kotelna mimo dûm kotelna v domû etáïové topení etáïové topení na plyn kamna kamna na plyn kamna na elektfiinu kamna na pevná paliva koupelna v bytû koupelna mimo byt celkem splachovací záchod v bytû splachovací záchod mimo byt celkem Státní statistické zji Èování V kazy státního statistického zji Èování pokr vají vût inu informací, které lze získat od jednotek, tedy firem, organizací, obcí, státních úfiadû. Souvislost se sociální situací, Ïivotním stylem a Ïivotním prostfiedím mají informace získávané v následujících v kazech: V kazy t kající se stavu Ïivotního prostfiedí - Roãní v kaz odvûtvov ch ukazatelû v lesnictví (vykazuje cca 600 jednotek) získává informace o stavu a v voji zalesnûní, zpûsobu zalesàování a podílu jednotliv ch dfievin (tedy kvalitû lesa), o tûïbû (napfiíklad tûïbû vynucené exhalaãním po kozením stromû), rozsah hnojen ch lesû a mnoïství spotfiebovan ch hnojiv, plocha lesa o etfiovaná chemicky a biologicky. - Roãní v kaz o plochách osevû zemûdûlsk ch plodin získává informace o pokrytí zemûdûlsk ch ploch kulturními rostlinami. Spolu s v kazem o lesu mûïe dát jistou informaci o stavu vegetace na urãitém území. - Roãní v kaz o sklizni zemûdûlsk ch plodin poskytuje kromû informací podobn ch jako ve v kazu o osevech i informace o mnoïství a typu pouïit ch hnojiv a tedy o zátûïi prostfiedí. - Roãní v kaz o v dajích na ochranu Ïivotního prostfiedí (cca jednotek) zji Èuje strukturu v dajû na ochranu ÎP (ochrana ovzdu í, nakládání s odpady a odpadními vodami, ochrana vod, v daje na ochranu pfied hlukem ãi ionizujícím záfiením). - Roãní v kaz o odpadech (cca jednotek) získává údaje o mnoïství vznikajícího odpadu a zpûsobu nakládání s ním pro jeho jednotlivé typy, vãetnû informací o komunálním odpadu aï do území obce. V kazy s informacemi vztahujícími se k Ïivotní úrovni, sociální situaci a pracovnímu prostfiedí - Roãní v kaz o vodovodech a kanalizacích (cca 1700 jednotek) zji Èuje informace o poãtu obyvatel zásoben ch z vefiejn ch vodovodû, poãtu vodovodních pfiípojek, délce vodo- 186 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/2007

6 Obrázek 6: Strom Ïivota ze sãítání vodní sítû, poãtu úpraven vody, mnoïství vody spotfiebované v domácnostech, zemûdûlství a prûmyslu, ztráty vody v trubní síti (a tedy kvalita této sítû), informace o kalovém hospodáfiství, délku kanalizaãní sítû a poãet osob na ni napojen ch, o mnoïství odpadních vod, informace o ãistírnách odpadních vod (mnoïství zachycen ch a pro l ch nerozpu tûn ch látek, zneãi tûní dusíkem a fosforem a mnoïství tûchto prvkû ve vodû opou tûjící âov). - Roãní v kaz o úpln ch nákladech práce zji Èuje poãet zamûstnancû, poãet odpracovan ch hodin (tedy pracovní zatíïení), mzdy zamûstnancû, náklady na sociální v daje na zamûstnance (sociální a penzijní pfiipoji tûní hrazené zamûstnavatelem, pfiíspûvky na stravování a obãerstvení, na bydlení), vybrané personální náklady ( kolení, o atné) tedy údaje, z nichï lze odhadovat kvalitu pracovního prostfiedí a péãe o zamûstnance. V kazy t kající se v roby a spotfieby energií (tedy informace s pfiím m vztahem k zatûïování Ïivotního prostfiedí): - Roãní v kaz o rozvodu tepelné a elektrické energie (vykazuje cca 1000 jednotek v robcû a distributorû tepla a elektfiiny) zji Èuje v robu a spotfiebu elektfiiny a paliv podle zdroje, spotfiebu obnoviteln ch zdrojû energie na v robu, spotfiebu paliv na v robu elektrické a tepelné energie, bilance elektrické a tepelné energie a rozdûlení v roby elektfiiny a tepla a spotfieby paliv podle krajû. - Roãní v kaz o spotfiebû paliv a energie (28000 jednotek) zji Èuje informace ozásobách aspotfiebû paliv aenergie (podle typu) a o rozdûlení spotfieby paliv a energie podle krajû. - Dále pak roãní v kazy o spotfiebû paliv a energie, o zdrojích a rozdûlení paliv, o energetick ch pochodech zu lechèování paliv. V kazy ze státního statistického zji Èování procházely pomûrnû boufiliv m v vojem, nicménû aï na v jimky (v kaz o vodovodech je v popisované podobû a se zahrnutím obcí jako vykazujících jednotek star jen dva roky) má vût ina v kazû víceménû stabilní kontinuitu zpût do roku V prûbûhu ãasu se nûkteré zji Èované údaje mohly pfiesouvat mezi rûzn mi v kazy, ale získání jejich fiady by mûl b t pouze technick a administrativní problém. Dal í etfiení V loàském roce byl zahájen pilotní projekt k etfiení SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Toto etfiení má probíhat ve v ech zemích EU a mûlo by tedy mimo jiné poskytovat i srovnání mezi státy. Provádí se na vybraném vzorku domácností (fiádovû ) a je zamûfieno zejména na zji Èování sociální úrovnû. Nûkteré otázky v ak mají souvislost i s Ïivotními podmínkami (problémy s bydlením tmav byt, hluk, zneãi tûní, a zejména ãást o zdraví, která vedle subjektivních pocitû t kajících se zdraví zji Èuje napfiíklad i dûvody, proã respondent nenav tívil specializovaného lékafie). V souãasné dobû je tû v sledky tohoto pilotního etfiení nejsou uvolnûny. Urban-audit je dal í etfiení pfiekraãující hranice republiky. Je zamûfieno na obyvatele velk ch mûstsk ch aglomerací (u nás se t ká Prahy, Brna, Ostravy, Plznû a Ústí nad Labem). Zji - Èuje mimo jiné vûkovou strukturu obyvatelstva, velikostní strukturu domácností, kojeneckou úmrtnost, poãet lékafiû a nemocniãních lûïek, údaje o poãasí (sráïky, doba sluneãního svitu, teplota), emise CO 2 resp. SO 2, mnoïství toxick ch odpadû, mnoïství pevn ch odpadû, poãet automobilû atd. Srovnání se zahraniãím Obdobné údaje jako âsú sleduje vût ina statistick ch úfiadû, resp. jejich ekvivalentû v jednotliv ch státech. Údaje o zdraví a demografick ch ukazatelích evropsk ch zemí zji Èuje a od národních statistick ch úfiadû získává Eurostat. Jako pfiíklad je zde uvedena Tabulka 10, která je v bûrem dat pro zemû eurozóny a nûkteré mimoevropské zemû, poskytována právû Eurostatem. Tabulka10 ukazuje v voj vûkové struktury v âr a jeho srovnání s prûmûrem zemí EU, s prûmûrem pûvodní patnáctky a s vybran mi zemûmi. Eurostat samozfiejmû poskytuje stejné informace za v echny zemû EU a eurozóny a také za nûkteré mimoevropské zemû. Pfii srovnání údajû za rok 2004 âr nevyboãuje pfiíli v znamnû z v eobecného prûmûru. Dá se tedy fiíci, Ïe vûková struktura je obdobná jako v zemích pûvodní patnáctky (snad s v jimkou mírnû vy ího podílu vûkové skupiny 50 64). Ve v ech zemích je zjevn trval mírn rûst podílu skupiny 80+, kter je v ak nejspí e zpûsoben rostoucí délkou Ïivota. Obecná tendence ke stárnutí populace se projevuje sniïováním podílu u dvou nejmlad ích vûkov ch skupin (s v jimkou Dánska v nejmlad í skupinû), která je doprovázena rûstem relativního zastoupení kategorií a Tato tendence je v raznûj í u postkomunistick ch zemí, zejména u vûkové skupiny Ve vûkové skupinû je u Polska a Estonska uvádûn je tû mírn nárûst, v období je v ak zfiejmá stagnace a lze oãekávat pokles podílu této vûkové skupiny. âr má náskok a pokles podílu této skupiny zaãal jiï v roce Z uvedeného je patrné, Ïe primární pfiíãinou stárnutí populace není prodluïování vûku, ale zmûna reprodukãního chování populace KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/

7 Tabulka 10: Porovnání a v voj vûkové struktury obyvatelstva v nûkter ch evropsk ch zemích (%) Proportion of population aged 0-14 years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged 80 years and more EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Source: Eurostat/U.S. Bureau of the Census 188 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/2007 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup

Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup Kamil Kalina a kolektiv RADA EVROPY SKUPINA POMPIDOU RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ

Více