Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr"

Transkript

1 p fi e h l e d Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr INFORMAâNÍ PODPORA ONKOLOGICK CH PROJEKTÒ Z POPULAâNÍCH DATABÁZÍ âeského STATISTICKÉHO Ú ADU CZECH STATISTICAL OFFICE AND ITS SUPPORT TO NATIONAL ONCOLOGY PROGRAM MAT EK R. âesk STATISTICK Ú AD Souhrn Práce informuje o hlavních populaãních databázích âeského statistického úfiadu a o jejich pfiínosu pro onkologické programy. Zvlá tní pozornost je vûnována databázi registru zemfiel ch, kter slouïí jako velmi cenn nezávisl zdroj dat pro hodnocení mortality. Práce dále pfiedstavuje databáze informující o v skytu rizikov ch faktorû v ãeské populaci, napfi. ve vztahu ke karcinomu prsu. U v ech informaãních zdrojû je analyzována jejich informaãní hodnota pro jednotlivé regiony âr. Klíãová slova: ãeská populace, demografická data. Summary Paper introduces main population-based databases of Czech Statistical Office and their value for cancer programs. Special attention is focused on the population registry of deceased that can serve as valuable platform for evaluation of mortality. Some of the available databases can summarize the occurrence of some risk factors in the Czech population, e.g. in relation to breast carcinoma. Information potential of all examined databases is discussed from the viewpoint of region-specific analyses. Key words: Czech population, demographic data. Obecné informace âesk statistick úfiad (dále jen âsú) má pro vytváfiení databází tfii základní zdroje dat. Státní statistické zji Èování (statistické v kazy), terénní zji Èování a externí (administrativní) zdroje. Prostfiednictvím státního statistického zji Èování se získávají informace z periodicky rozesílan ch v kazû, jejichï periodicita je mûsíãní, ãtvrtletní, pololetní a roãní. Kromû toho existují i v kazy nepravidelné, tedy jednotky je vykazují pouze tehdy, kdyï nûjaká sledovaná událost nastane (dokonãení domu, bytu) nebo jsou urãena pro jednorázová etfiení. Vykazujícími jednotkami jsou právnické a fyzické osoby (jak firmy, tak napfiíklad obce), podle typu v kazu vybírané podle odvûtví (v kazy pro stavební firmy), podle velikosti firmy, kvótnû nebo kombinací tûchto moïností. Terénním zji Èováním se získávají data od obãanû nebo domácností. Obvykle jsou respondenti vybíráni kvótním nebo náhodn m v bûrem a informace pfiedávají prostfiednictvím speciálnû kolen ch pracovníkû âsú. Zvlá tním pfiípadem terénního zji Èování pokr vajícím celou republiku je sãítání lidu, domû a bytû. Dal ími pfiíklady terénního zji Èování je napfiíklad statistika rodinn ch úãtû, V PS (v bûrové etfiení pracovních sil), SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Poslední skupinou informací jsou data získávaná z resortního v kaznictví a z administrativních zdrojû jin ch orgánû státní správy. Historie dat (tedy moïnost vytváfiet z nich ãasové fiady) je rûznorodá. Závisí na v voji pfiíslu n ch sledování v ãase. Zatímco u státního statistického zji Èování je tento v voj pomûrnû boufiliv (obsah a struktura existujících v kazû se mûní, nûkteré v kazy zanikají, jiné vznikají), u demografick ch údajû (coï jsou informace z hlediska epidemiologie nádorû nejdûleïitûj í) je na tûstí stav relativnû stabilní napfiíklad databáze zemfiel ch existuje v pomûrnû ustáleném stavu v elektronické (tedy dobfie zpracovatelné) formû v nepfietrïité fiadû od roku Správa a manipulace se v emi údaji se fiídí zákony o státní statistice, zákony o ochranû osobních údajû a dal ími souvisejícími pfiedpisy. PÛdu âsú mohou data opustit pouze v agregované formû nebo jako anonymizované informace. Na tomto pfiedpokladu je také postavena spolupráce s âeskou onkologickou spoleãností, které je ze strany âsú poskytována informaãní podpora pro interpretaci populaãních trendû v epidemiologii zhoubn ch nádorû. Cílem tohoto pfiíspûvku je jednak popsat dostupné zdroje vyuïitelné pro hodnocení humánních rizik a dále uvést pfiíklady konkrétních v stupû. Spolupráce âsú je odbornou lékafiskou vefiejností velmi cenûna, neboè pfiiná í nenahraditelné informace o epidemiologické zátûïi ãeské populace a umoïàuje odpovûdnou anal zu rizik na populaãní úrovni. Ne v echny moïnosti spolupráce byly dosud vyuïity a docenûny a autor ãlánku vûfií, Ïe níïe uveden text bude podnûtem pro nové iniciativy v této oblasti. Databáze zemfiel ch Pfiímou souvislost se zdravotním stavem populace a s v vojem tohoto stavu má právû zmínûná databáze zemfiel ch. 182 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/2007

2 Jak jiï bylo fieãeno, je tato databáze v elektronické podobû vedena od roku 1991 vãetnû. Z hlediska epidemiologie nádorû i jak chkoliv dal ích medicínsk ch anal z jsou z údajû sledovan ch u kaïdého zemfielého relevantní tyto hodnoty: datum úmrtí, datum narození, diagnóza prvotní pfiíãiny smrti (od roku 1994 podle MKN-10, do roku 1993 podle MKN-9), kraj, okres a obec trvalého bydli tû v dobû smrti, pohlaví, rodinn stav. Komplikace pfii zpracování mûïe zpûsobit jednak zmûna územnû-správního uspofiádání k (vytvofiení nov ch krajû) a vytvofiení nového okresu v Severomoravském kraji Jeseník v roce 1996 (vzhledem k tomu, Ïe kromû údajû o okresu jsou u zemfiel ch téï informace o ZUJ, na jejichï základû je moïné zafiadit i star í záznamy do pfiíslu ného kraje, resp. okresu, jedná se pouze o problém technick ) a také v e uveden pfiechod na desátou revizi mezinárodní klasifikace nemocí. Vzhledem k tomu, Ïe pfiechod mezi MKN-9 a MKN-10 není jednoznaãn, je tfieba postupovat pfii zpracování ãasového intervalu zahrnujícího tuto zmûnu opatrnû. Pouh m zpracováním této databáze jako takové (tedy bez vazeb a spojování s jin mi datov mi zdroji) lze získat velice zajímavé v stupy: od absolutního poãtu zemfiel ch (celkem nebo na vybrané diagnózy) v jednotliv ch letech, krajích, okresech, pfies strukturu úmrtnosti podle pfiíãin smrti a to opût v rozdûlení podle místa posledního trvalého bydli tû a/nebo podle data úmrtí, aï po rozloïení úmrtnosti mezi jednotlivé diagnózy ve vûkov ch skupinách (opût s moïností sledování plo ného rozdûlení mezi vybrané územní celky popfiípadû s moïností sledování jejího v voje). Jednoduch m zpracováním této databáze mûïeme napfiíklad dostat informace o v voji podílu úmrtí na onkologická onemocnûní v jednotliv ch krajích a v âeské republice celkem. Tento v stup je uveden v tabulce 1 a znázornûn na Obrázku 1. Tabulka 1: V voj podílu úmrtí na onkologická onemocnûní (v % z celkového poãtu zemfiel ch) Praha 25,35 25,69 25,69 25,80 26,98 26,92 Stfiedoãesk kraj 22,95 22,90 23,42 24,33 24,92 24,80 Jihoãesk kraj 24,94 24,98 25,34 26,15 26,71 26,73 Západoãesk kraj 25,97 26,57 26,18 27,20 27,24 27,94 Severoãesk kraj 25,37 26,35 26,07 26,24 26,83 27,17 V chodoãesk kraj 22,47 22,63 23,90 23,44 23,82 23,64 Jihomoravsk kraj 22,15 22,76 23,66 23,11 23,98 24,26 Severomoravsk kraj 24,16 23,55 24,16 24,04 25,18 25,19 âr celkem 23,90 24,14 24,60 24,69 25,44 25,54 Obrázek 1: Znázornûní v voje podílu úmrtí na nádorová onemocnûní. Jako dal í ukázka mohou slouïit následující tabulky a grafy, pro které byl vybrán karcinom prsu u Ïen jako modelová diagnóza (C50). V Tabulce 2 jsou uvedeny poãty zemfiel ch Ïen, u nichï byla jako prvotní pfiíãina smrti stanovena diagnóza C50. Tabulka 2: V voj poãtu úmrtí Ïen s diagnózou C50 v krajích a v âr celkem (absolutnû) celkem Praha Stfiedoãesk kraj Jihoãesk kraj Západoãesk kraj Severoãesk kraj V chodoãesk kraj Jihomoravsk kraj Severomoravsk kraj Celkem âr Obrázek 2: Znázornûní v voje poãtu úmrtí na diagnózu C50. Tabulka 3: V voj pomûru úmrtí na diagnózu C50 a celkového poãtu úmrtí Ïen v krajích a v âr celkem (v %) celkem Praha 3,71 4,57 3,88 4,11 4,19 4,11 4,10 Stfiedoãesk kraj 3,09 2,50 3,25 3,25 3,06 3,12 3,04 Jihoãesk kraj 3,20 3,45 3,04 3,57 3,84 3,33 3,41 Západoãesk kraj 3,46 4,17 3,32 3,55 4,06 3,79 3,73 Severoãesk kraj 3,09 3,61 3,35 3,01 3,61 3,47 3,36 V chodoãesk kraj 3,15 3,50 3,50 3,50 2,94 3,21 3,30 Jihomoravsk kraj 3,31 3,20 3,22 3,77 3,41 3,25 3,36 Severomoravsk kraj 3,77 3,18 3,31 2,96 3,37 3,44 3,34 Celkem âr 3,38 3,48 3,37 3,47 3,52 3,45 3,44 Na Obrázku 2 jsou prezentovány hodnoty z Tabulky 2. V Tabulce 3 jsou pak hodnoty z Tabulky 2 vztaïeny k celkovému poãtu zemfiel ch Ïen v daném roce a kraji (resp. âr). V Tabulkách 4, 5 a 6 jsou postupnû uvedeny: celkov poãet Ïen zemfiel ch v letech v jednotliv ch vûkov ch kategoriích, absolutní poãet Ïen zemfiel ch ve stejném období s diagnózou prvotní pfiíãiny smrti C50 opût v jednotliv ch vûkov ch kategoriích a koneãnû i relativní podíl této diagnózy na celkovém poãtu zemfiel ch Ïen. KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/

3 Databáze narozen ch Podobnû jako databáze zemfiel ch vede âsú i databázi narozen ch dûtí. Tato databáze je také vedena v nepfietrïité fiadû od roku Jsou v ní uchovávány základní informace o matce a tûhotenství. V kaïdém záznamu je datum narození matky, její vûk, obec trvalého bydli tû, poãet pfiedchozích porodû, vitalita narozeného dítûte, poãet dosavadních narozen ch dûtí matky, vzdûlání matky a otce (pokud je uveden), vûk otce, rodinn stav matky, národnost matky a otce. Samozfiejmû, Ïe údaje o rodinném stavu, datu pfiípadného sàatku matky, vzdûlání a národnosti rodiãû jsou z hlediska epidemiologie nev znamné, mohou ale napovídal í dat. podpora populaãním onkol. registrûm p fi e h v l âr e d- data demografická a environmentální Tabulka 4: Poãet Ïen zemfiel ch v jednotliv ch vûkov ch kategoriích (absolutnû). vûková kategorie Tabulka 5: Poãet Ïen zemfiel ch v jednotliv ch kategoriích s prvotní diagnózou C50 (absolutnû). vûková kategorie v stupy ve formû mapy (Obrázek 4) znázoràující plo né rozdûlení sledovan ch hodnot (v tomto pfiípadû opût úmrtnosti na diagnózu C50). Vzhledem k pouïité metodû je také moïné sledovat míru závislosti mezi rûzn mi sledovan mi veliãinami (tedy poãítat korelaãní koeficienty mezi tûmito veliãinami), vytváfiet mapy pro rûzná období a tedy získávat pfiedstavu o v voji plo ného rozdûlení sledovan ch veliãin. Tabulka 6: Pomûr úmrtí Ïen na diagnózu C50 a celkového poãtu úmrtí Ïen v dané vûkové kategorii (v %). vûková kategorie , ,6 1, ,3 1,3 3,2 0,7 1,4 1, ,0 4,6 9,5 12,3 4,6 5,5 3, ,0 16,2 13,6 9,8 15,2 16,1 10, ,3 20,1 19,1 17,9 24,9 20,1 15, ,2 22,0 22,1 18,1 18,7 23,3 22, ,1 14,3 14,1 14,4 19,7 18,1 17, ,1 12,5 12,3 11,5 13,1 11,2 12, ,3 12,8 11,2 12,2 10,5 10,6 8, ,8 9,3 8,8 9,7 9,9 9,9 10, ,4 6,3 6,1 7,0 5,9 6,3 6, ,8 2,1 2,5 2,9 3,6 4,0 5, ,4 3,3 2,8 2,2 1,5 1,1 1, ,0 1,2 1,2 1,5 2,1 2,3 2, ,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0, ,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 Obrázek 3: V voj relativní úmrtnosti na diagnózu C50 ve vybran ch vûkov ch kategoriích. Obrázek 3 zobrazuje v voj podílu diagnózy C50 na celkovém poãtu zemfiel ch Ïen ve vybran ch vûkov ch kategoriích. Jak je patrné z v e uveden ch pfiíkladû, databáze zemfiel ch je velmi cenn m informaãním zdrojem, kter pfiiná í do populaãních anal z v znamnou pfiidanou hodnotu. Kromû toho je také nepostradateln m zdrojem informací pro validaci populaãních epidemiologick ch dat váïn ch chorob, které jsou ãastou primární pfiíãinou úmrtí, tedy i zhoubn ch nádorû. âsú se snaïí usnadnit práci s daty této objemné databáze a na jeho pûdû vzniká nov programov produkt, kter je schopen z databáze zemfiel ch (respektive z kaïdé databáze obsahující informaci o ZUJ, v podstatû identifikaci obce) produkovat 184 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/2007

4 Obrázek 4: Úmrtnost na diagnózu C50 v mapovém v stupu databáze zemfiel ch. dat nûco o sociální a ekonomické situaci dítûte, resp. rodiny. Ostatní parametry sledované v této databázi a sledování porodnosti samotné mûïe v znamnû pomoci pfii sledování trendû v reprodukãním chování ãesk ch Ïen, které se v znamnû zmûnilo pfiedev ím po roce Tyto v stupy potom mají vztah k riziku nûkter ch zhoubn ch nádorû, pfiedev ím karcinomu prsu. Jako mal pfiíklad velmi detailních v stupû z této databáze mohou slouïit data v Tabulce 7, dále prezentovaná na Obrázku 5, kde je zobrazena prûmûrná porodní hmotnost v závislosti na pofiadí porodu v jednotliv ch krajích. Tabulka 7: PrÛmûrná porodní hmotnost v závislosti na pofiadí porodu v krajích (v gramech). Pofiadí porodu: Praha Stfiedoãesk kraj Jihoãesk kraj Západoãesk kraj Severoãesk kraj V chodoãesk kraj Jihomoravsk kraj Severomoravsk kraj Obrázek 5: Závislost prûmûrné porodní hmotnosti na pofiadí porodu v krajích. Databáze potratû Databáze potratû je na âsú vedena od roku Je pfiebírána z ÚZIS MZ âr. Kromû obvykl ch informací o Ïenû (vûk, bydli tû, rodinn stav, vzdûlání) se zji Èují zdravotní dûvody umûlého pfieru ení tûhotenství (UPT), dosavadní poãet porodû (vãetnû poãtu Ïivû narozen ch dûtí), dosavadní poãet UPT, poãet samovoln ch potratû, stáfií plodu v t dnech, antikoncepce a druh potratu (samovoln, miniinterupce, jiné legální, mimodûloïní). Jako malá ukázka v stupû z tûchto dat slouïí Tabulka 8, uvádûjící v voj prûmûrného vûku Ïen podstupujících první interupci, jejich poãet, v voj prûmûrného vûku Ïen podstupujících první interupci, které dosud nerodily, jejich poãet a v voj prûmûrného vûku Ïen podstupujících interupci, které jiï rodily a jejich poãet. Samozfiejmû je moïné ve keré sledované parametry hodnotit aï do úrovnû obce trvalého bydli tû, provádût anal zu podmnoïin této databáze (napfiíklad podmnoïinu samovoln ch potratû, mimodûloïního tûhotenství a podobnû). Tabulka 8: V voj vybran ch ukazatelû z databáze UPT. první interupce první interupce, Ïeny interupce, Ïeny Rok dosud nerodící s alespoà jedním dítûtem prûm. vûk (roky) poãet prûm. vûk (roky) poãet prûm. vûk (roky) poãet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SLDB Údaje získávané pfii sãítání lidu, domû a bytû jsou sv m obsahem a objemem naprosto unikátní. V elektronické podobû jsou k dispozici údaje ze sãítání z roku 1991 a Tato data sice nemají pfiímou souvislost se stavem zdraví populace, lze z nich v ak získat velké mnoïství informací majících pfiím nebo zprostfiedkovan vliv na epidemiologická rizika. Jsou to informace o sociální a ekonomické úrovni obyvatel (vûková struktura, velikost spoleãné domácnosti, vzdûlání, ekonomická aktivita a spoleãenská skupina, zamûstnání) a zpûsobu a kvalitû bydlení (stáfií domu, materiál nosn ch zdí, poãet podlaïí versus v tah, zpûsob zásobování vodou, typ kanalizace, plynofikace, zpûsob vytápûní, obytná plocha na osobu, poãet osob v domácnosti, základní pfiedstava o vybavení bytu). Anal zou tûchto dat lze napfiíklad zjistit rozdûlení poãtu osob bydlících v domech rûzného stáfií a postaven ch z rûzného materiálu, strukturu pracovní náplnû v dané oblasti (a tedy tfieba i pfievaïující pracovní zatíïení). Porovnáním hodnot ukazatelû z roku 1991 a 2001 lze také získat informace o dynamice v voje v jednotliv ch oblastech. Dva pfiíklady z nepfieberného mnoïství moïn ch v stupû z dat získan ch pfii sãítání lidu, domû a bytû jsou v Tabulce 9 a na Obrázku 6. Tabulka 9 popisuje rozdûlení obyvatelstva do bytû podle jejich stáfií a technického vybavení. V tabulce je uveden souhrn za celou republiku a u stáfií domu za vybrané intervaly. Samozfiejmû je moïné získat i tabulky s obdobn mi informacemi za men í územní celky nebo za jiné intervaly stáfií KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/

5 Tabulka 9: Ukazatele kvality a stáfií bytû a domû. domu. Na Obrázku 6 je zobrazen tzv. strom Ïivota. Je to grafické znázornûní souãtu poãtu obyvatel (rozdûlené na muïe a Ïeny) v urãitém vûku. Kromû pfievahy poãtu muïû v mlad ím vûku a pfieklopení tohoto stavu pro star í roãníky ukazuje tento zpûsob prezentace vûkového sloïení populace také velmi názornû v voj porodnosti v urãit ch obdobích. Maximum poãtu obyvatel s vûkem okolo 25 let ukazuje populaãní boom v polovinû 70. let, dal í vrchol kolem 55 let je obvyklá pováleãná situace, naproti tomu prohlubnû v okolí vûku 65 a 85 (patrnûj í na Ïenské stranû stromu) jednoznaãnû odpovídají sníïení porodnosti a zv ené kojenecké a dûtské úmrtnosti v období svûtov ch válek. Osoby v tom v bytech bytové domy ostatní celkem rodinné domy v osobním nájemní druïstevní ostatní budovy vlastnictví Stáfií bytu do r nezji tûno Byty podle technického vybavení plyn zaveden vodovod v bytû vodovod mimo byt pfiípoj na kanalizaãní síè domovní ãistiãka odpadních vod Ïumpa, jímka teplá voda ze zdroje mimo budovu teplá voda z elektrického boileru, ohfiívaãe teplá voda z plynového boileru, ohfiívaãe ústfiední topení celkem kotelna mimo dûm kotelna v domû etáïové topení etáïové topení na plyn kamna kamna na plyn kamna na elektfiinu kamna na pevná paliva koupelna v bytû koupelna mimo byt celkem splachovací záchod v bytû splachovací záchod mimo byt celkem Státní statistické zji Èování V kazy státního statistického zji Èování pokr vají vût inu informací, které lze získat od jednotek, tedy firem, organizací, obcí, státních úfiadû. Souvislost se sociální situací, Ïivotním stylem a Ïivotním prostfiedím mají informace získávané v následujících v kazech: V kazy t kající se stavu Ïivotního prostfiedí - Roãní v kaz odvûtvov ch ukazatelû v lesnictví (vykazuje cca 600 jednotek) získává informace o stavu a v voji zalesnûní, zpûsobu zalesàování a podílu jednotliv ch dfievin (tedy kvalitû lesa), o tûïbû (napfiíklad tûïbû vynucené exhalaãním po kozením stromû), rozsah hnojen ch lesû a mnoïství spotfiebovan ch hnojiv, plocha lesa o etfiovaná chemicky a biologicky. - Roãní v kaz o plochách osevû zemûdûlsk ch plodin získává informace o pokrytí zemûdûlsk ch ploch kulturními rostlinami. Spolu s v kazem o lesu mûïe dát jistou informaci o stavu vegetace na urãitém území. - Roãní v kaz o sklizni zemûdûlsk ch plodin poskytuje kromû informací podobn ch jako ve v kazu o osevech i informace o mnoïství a typu pouïit ch hnojiv a tedy o zátûïi prostfiedí. - Roãní v kaz o v dajích na ochranu Ïivotního prostfiedí (cca jednotek) zji Èuje strukturu v dajû na ochranu ÎP (ochrana ovzdu í, nakládání s odpady a odpadními vodami, ochrana vod, v daje na ochranu pfied hlukem ãi ionizujícím záfiením). - Roãní v kaz o odpadech (cca jednotek) získává údaje o mnoïství vznikajícího odpadu a zpûsobu nakládání s ním pro jeho jednotlivé typy, vãetnû informací o komunálním odpadu aï do území obce. V kazy s informacemi vztahujícími se k Ïivotní úrovni, sociální situaci a pracovnímu prostfiedí - Roãní v kaz o vodovodech a kanalizacích (cca 1700 jednotek) zji Èuje informace o poãtu obyvatel zásoben ch z vefiejn ch vodovodû, poãtu vodovodních pfiípojek, délce vodo- 186 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/2007

6 Obrázek 6: Strom Ïivota ze sãítání vodní sítû, poãtu úpraven vody, mnoïství vody spotfiebované v domácnostech, zemûdûlství a prûmyslu, ztráty vody v trubní síti (a tedy kvalita této sítû), informace o kalovém hospodáfiství, délku kanalizaãní sítû a poãet osob na ni napojen ch, o mnoïství odpadních vod, informace o ãistírnách odpadních vod (mnoïství zachycen ch a pro l ch nerozpu tûn ch látek, zneãi tûní dusíkem a fosforem a mnoïství tûchto prvkû ve vodû opou tûjící âov). - Roãní v kaz o úpln ch nákladech práce zji Èuje poãet zamûstnancû, poãet odpracovan ch hodin (tedy pracovní zatíïení), mzdy zamûstnancû, náklady na sociální v daje na zamûstnance (sociální a penzijní pfiipoji tûní hrazené zamûstnavatelem, pfiíspûvky na stravování a obãerstvení, na bydlení), vybrané personální náklady ( kolení, o atné) tedy údaje, z nichï lze odhadovat kvalitu pracovního prostfiedí a péãe o zamûstnance. V kazy t kající se v roby a spotfieby energií (tedy informace s pfiím m vztahem k zatûïování Ïivotního prostfiedí): - Roãní v kaz o rozvodu tepelné a elektrické energie (vykazuje cca 1000 jednotek v robcû a distributorû tepla a elektfiiny) zji Èuje v robu a spotfiebu elektfiiny a paliv podle zdroje, spotfiebu obnoviteln ch zdrojû energie na v robu, spotfiebu paliv na v robu elektrické a tepelné energie, bilance elektrické a tepelné energie a rozdûlení v roby elektfiiny a tepla a spotfieby paliv podle krajû. - Roãní v kaz o spotfiebû paliv a energie (28000 jednotek) zji Èuje informace ozásobách aspotfiebû paliv aenergie (podle typu) a o rozdûlení spotfieby paliv a energie podle krajû. - Dále pak roãní v kazy o spotfiebû paliv a energie, o zdrojích a rozdûlení paliv, o energetick ch pochodech zu lechèování paliv. V kazy ze státního statistického zji Èování procházely pomûrnû boufiliv m v vojem, nicménû aï na v jimky (v kaz o vodovodech je v popisované podobû a se zahrnutím obcí jako vykazujících jednotek star jen dva roky) má vût ina v kazû víceménû stabilní kontinuitu zpût do roku V prûbûhu ãasu se nûkteré zji Èované údaje mohly pfiesouvat mezi rûzn mi v kazy, ale získání jejich fiady by mûl b t pouze technick a administrativní problém. Dal í etfiení V loàském roce byl zahájen pilotní projekt k etfiení SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Toto etfiení má probíhat ve v ech zemích EU a mûlo by tedy mimo jiné poskytovat i srovnání mezi státy. Provádí se na vybraném vzorku domácností (fiádovû ) a je zamûfieno zejména na zji Èování sociální úrovnû. Nûkteré otázky v ak mají souvislost i s Ïivotními podmínkami (problémy s bydlením tmav byt, hluk, zneãi tûní, a zejména ãást o zdraví, která vedle subjektivních pocitû t kajících se zdraví zji Èuje napfiíklad i dûvody, proã respondent nenav tívil specializovaného lékafie). V souãasné dobû je tû v sledky tohoto pilotního etfiení nejsou uvolnûny. Urban-audit je dal í etfiení pfiekraãující hranice republiky. Je zamûfieno na obyvatele velk ch mûstsk ch aglomerací (u nás se t ká Prahy, Brna, Ostravy, Plznû a Ústí nad Labem). Zji - Èuje mimo jiné vûkovou strukturu obyvatelstva, velikostní strukturu domácností, kojeneckou úmrtnost, poãet lékafiû a nemocniãních lûïek, údaje o poãasí (sráïky, doba sluneãního svitu, teplota), emise CO 2 resp. SO 2, mnoïství toxick ch odpadû, mnoïství pevn ch odpadû, poãet automobilû atd. Srovnání se zahraniãím Obdobné údaje jako âsú sleduje vût ina statistick ch úfiadû, resp. jejich ekvivalentû v jednotliv ch státech. Údaje o zdraví a demografick ch ukazatelích evropsk ch zemí zji Èuje a od národních statistick ch úfiadû získává Eurostat. Jako pfiíklad je zde uvedena Tabulka 10, která je v bûrem dat pro zemû eurozóny a nûkteré mimoevropské zemû, poskytována právû Eurostatem. Tabulka10 ukazuje v voj vûkové struktury v âr a jeho srovnání s prûmûrem zemí EU, s prûmûrem pûvodní patnáctky a s vybran mi zemûmi. Eurostat samozfiejmû poskytuje stejné informace za v echny zemû EU a eurozóny a také za nûkteré mimoevropské zemû. Pfii srovnání údajû za rok 2004 âr nevyboãuje pfiíli v znamnû z v eobecného prûmûru. Dá se tedy fiíci, Ïe vûková struktura je obdobná jako v zemích pûvodní patnáctky (snad s v jimkou mírnû vy ího podílu vûkové skupiny 50 64). Ve v ech zemích je zjevn trval mírn rûst podílu skupiny 80+, kter je v ak nejspí e zpûsoben rostoucí délkou Ïivota. Obecná tendence ke stárnutí populace se projevuje sniïováním podílu u dvou nejmlad ích vûkov ch skupin (s v jimkou Dánska v nejmlad í skupinû), která je doprovázena rûstem relativního zastoupení kategorií a Tato tendence je v raznûj í u postkomunistick ch zemí, zejména u vûkové skupiny Ve vûkové skupinû je u Polska a Estonska uvádûn je tû mírn nárûst, v období je v ak zfiejmá stagnace a lze oãekávat pokles podílu této vûkové skupiny. âr má náskok a pokles podílu této skupiny zaãal jiï v roce Z uvedeného je patrné, Ïe primární pfiíãinou stárnutí populace není prodluïování vûku, ale zmûna reprodukãního chování populace KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/

7 Tabulka 10: Porovnání a v voj vûkové struktury obyvatelstva v nûkter ch evropsk ch zemích (%) Proportion of population aged 0-14 years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged years EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Proportion of population aged 80 years and more EU (25) EU (15) Belgium Czech Denmark Germany Estonia Austria Poland Source: Eurostat/U.S. Bureau of the Census 188 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/2007 KLINICKÁ ONKOLOGIE 20 SUPPLEMENT 1/

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data INFORMATION SYSTEM FOR ANALYTICAL PROCESSING OF DATA OF CZECH NATIONAL CANCER REGISTRY.

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data INFORMATION SYSTEM FOR ANALYTICAL PROCESSING OF DATA OF CZECH NATIONAL CANCER REGISTRY. p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data INFORMAâNÍ SYSTÉM PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO REGISTRU - PROJEKT SVOD V ROCE 2006 INFORMATION SYSTEM FOR

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

& v datech ÎENY MUÎI. Úfiad vlády

& v datech ÎENY MUÎI. Úfiad vlády 28 & v datech ÎENY MUÎI Úfiad vlády ublikace, kterou drïíte v ruce, vznikla ve druhém pololetí roku 28. Je kolektivním Pdílem pracovní skupiny k genderové statistice a jejím pfiíspûvkem k plnûní úkolu

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Modelování rovnováïné úrovnû nájemného

Modelování rovnováïné úrovnû nájemného MDT: 351.778.541; 332.82 klíčová slova: bytová politika regulace nájemného sociální bydlení příspěvek na nájemné Modelování rovnováïné úrovnû nájemného a dûsledkû aplikace vybran ch nástrojû bytové politiky

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči IHS Praha 21 MUDr. Stanislav Vachek stan.vachek@gmail.com Mgr. Tomáš Roubal Schéma vymírání kohorty A- časná dětská úmrtnost téměř mizí B umírání

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

PRO HODNOCENÍ V SLEDKÒ

PRO HODNOCENÍ V SLEDKÒ p fi e h l e d Úloha populaãních registrû v onkologii a situace v âr NÁRODNÍ ONKOLOGICK REGISTR âr JAKO ZDROJ REFERENâNÍCH STANDARDÒ PRO HODNOCENÍ V SLEDKÒ LÉâEBNÉ PÉâE CZECH NATIONAL CANCER REGISTRY AND

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

1. V chozí situace obraz emisní situace

1. V chozí situace obraz emisní situace pfiíloha B,C 641-754 29.3.2005 15:42 Stránka 641 Strana 641 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA B ANAL ZA SOUâASNÉHO STAVU EMISNÍ INVENTURY POPS 1. V chozí situace

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost Severoãeská vodárenská spoleãnost akciová spoleãnost V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme vám v roãní zprávu Severoãeské vodárenské spoleãnosti

Více

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu RNDr. Jan Srb, DHV, CR spol. s r.o. 1. Úvod Schopnost turistick ch regionû obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivnûna zpûsobem

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ. Stav k 31.12.2003. Ministerstvo zemûdûlství âr Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âr

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ. Stav k 31.12.2003. Ministerstvo zemûdûlství âr Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âr ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ âeské REPUBLIKY 2003 Stav k 31.12.2003 Ministerstvo zemûdûlství âr Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âr VáÏení ãtenáfii, 2 jiï sedm m rokem se Vám dostává do rukou Zpráva

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ âeské REPUBLIKY

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ âeské REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ âeské REPUBLIKY 2002 STAV KE DNI 31. 12. 2002 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

UCZ/Î/10. V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/Î/10. V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/Î/10

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

KAPACITA ÚZEMÍ TURISTICKÉHO REGIONU âesk RÁJ PRO UDRÎITELN ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

KAPACITA ÚZEMÍ TURISTICKÉHO REGIONU âesk RÁJ PRO UDRÎITELN ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Cílem tohoto ãlánku je pfiedstavit dal í ãást projektu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu 1, která se zab vá problematikou únosnosti rozvoje cestovního ruchu v turistickém

Více