Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

3 Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

4 Odhadci a znalci CZ, s.r.o. P íloha: Fotodokumentace

5 Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

6 E P ÍLOHY 1. Barevná fotodokumentace 2. Výpis z Katastru nemovitostí, LV. 406, k.ú. Zásada, získaný prost ednictvím Dálkového p ístupu do Katastru nemovitostí dne Snímek katastrální mapy 26

7 D ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav vedený v souladu s ustanovením 21 odst. 3 zákona. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumo nících a ustanovením 6 odst. 1 vyhl.. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumo nících, ve zn ní pozd jších p edpis, zapsaný dle Rozhodnutí ministryn spravedlnosti a p edsedkyn legislativní rady vlády eské republiky.j. 193/2009-OD-ZN ze dne do prvního oddílu seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost: pro obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávn ní pro: ceny a odhady nemovitostí. Znalecký úkon je zapsán pod po adovým íslem / 2014 deníku znaleckého ústavu. Otisk znalecké pe et : V Hradci Králové dne Podpis za znalecký ústav: Ing. Milan Bálek jednatel spole nosti Odhadci a znalci CZ, s.r.o. P emyslova 38/ Hradec Králové 25

8 C REKAPITULACE Výslednou obvyklou cenu nemovitých v cí: v etn p íslušenství, indikujeme ke dni ocen ní na: ,- K slovy: T istašedesáttisíc korun eských Poznámka: P íslušenstvím je: vedlejší stavba: garáž pro osobní vozidlo na pozemku parc.. 136/1, venkovní úpravy: oplocení, zpevn né plochy, inženýrské sít : p ípojka el. energie, p ípojka ve ejného vodovodu, p ípojka kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka, studna na pozemku parc.. St.87 (nepoužívá se závadná voda). 24

9 Záv re ná analýza Ceny uvád né v nabídkách realitních kancelá í nelze vždy použít ve 100%, ale pouze orienta n a s velkou obez etností vzhledem k tomu, že realitní kancelá e v tšinou v první fázi inzerce respektují p ání prodávajícího, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kancelá e tedy zpravidla inzerují ceny ur ené prodávajícími a až po delší dob, v dalších fázích neúsp šné inzerce ceny snižují. Nap. v p ísp vku Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich odpovídajících dob trvání nabídky prezentovaném na XVIII. mezinárodní konferenci soudního inženýrství jeho autor Ing. Martin Cupal uvádí: Zm nu ceny v pr b hu trvání nabídky vyjad uje tzv. koeficient redukce ceny, který p edstavuje pom r tržní ceny ku cen nabídkové. Zpravidla je tento koeficient k ZC 1,00. To znamená, že ceny nabídkové jsou zpravidla vyšší než ceny tržní. P i oce ování nemovitostí porovnávací metodikou se n kdy používá paušáln hodnota k ZC = 0,85. Uve ejn no v asopise Soudní inženýrství. 4, ro ník na str Obdobn v asopise Odhadce a oce ování majetku. 3-4/2009 v lánku autor Ing. Jana Cimburka, Ph.DR. Michala Hlavá ka, Ph.D., doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str. 37 se uvádí, že nabídkové ceny a ceny skute ných prodej vykazují podobné tendence (korela ní koeficienty v hodnotách od 0,85 do 0,99). Stejn tak uvádí Doc. Ing. Albert Bradá, DrSc. v publikaci Teorie oce ování nemovitostí, VII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN , strana 350: Ceny inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec dosaženy. Postupným podrobným sledováním je možno si ov it, jak cena ur ité nemovité v ci postupn v ase klesá, až z inzerce zmizí - nemovitá v c se z ejm prodala za cenu blízkou poslední požadované. Cena nemovité v ci nem že být v tší, než cena stejné nemovité v ci inzerované k prodeji. V dalším textu pak: koeficient zdroje informace: 0,65-1,00. Metoda p ímého porovnání: Srovnávací nemovité v ci Index odlišnosti I O Cena ke srovnání [K ] zdroj poloha velikost tech. stav a vybavenost ostatní (velikost pozemku) Upravená cena [K ] SN ,85 0,90 0,90 0,80 0, SN ,85 0,90 0,80 0,85 1, SN ,85 1,10 1,15 0,75 0, SN ,85 1,05 0,80 0,80 0, SN ,90 1,00 0,85 0,55 1, SN ,85 1,00 0,75 0,65 0, SN ,85 0,95 1,10 0,65 0, SN ,85 1,05 0,85 0,55 0, SN ,85 1,10 1,00 0,80 1, SN ,85 1,05 1,10 0,95 0, n: po et srovnávacích nemovitostí 10 Obvyklá cena: Obvyklá cena po zaokrouhlení: Statistické veli iny: Sm rodatná odchylka [SO] Minimální hodnota AP - SO Aritmetický pr m r [AP] AP + SO Maximální hodnota

10 10) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Pelechov Budova: Cihlová Stav objektu: P ed rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 80 m2 Plocha užitná: 160 m2 Plocha pozemku: 887 m2 Plocha zahrady: 807 m2 Sklep: Ano Balkon: Ne Voda: Místní zdroj Topení: Lokální elektrické Plyn: Ne Odpad: Žumpa Elekt ina: 230V Popis: Rodinný d m na okraji Železného Brodu v obci Pelechov je p ipraven k rekonstrukci, která byla již zapo ata (nový strop, vybourané podlahy, áste n nové el.rozvody). D m má zahradu se vzrostlými ovocnými stromy. Zdroj: Realitní kancelá M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Telefon:

11 9) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Dolní Sytová Budova: Cihlová Stav objektu: P ed rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 90 m2 Plocha užitná: 90 m2 Plocha pozemku: 647 m2 Plocha zahrady: 557 m2 Garáž: Ne Sklep: Ano Terasa: Ne Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Septik Elekt ina: 230V Popis: Rodinný d m v obci Dolní Sytová. Jedná se o starší RD ur ený k rekonstrukci o zastav né ploše 90 m2 a celkové vým e pozemku 647 m2. Dispozice: 1NP - chodba, obytná místnost, 2x komora, suché WC, d evník, vstup do sklepa, sklep. 2NP - chodba, 2x pokoj, 2x podkrovní místnost. El. proud a ve ejný vodovod zaveden, odpady svedeny do septiku, parkování na pozemku u domu, vytáp ní lokální na TP. P ístup zajišt n z hlavní komunikace Semily - Jilemnice. Zdroj: Realitní kancelá NEXT REALITY Palackého 184, Turnov Telefon:

12 8) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Jílové u Držkova Budova: Cihlová Stav objektu: P ed rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 120 m2 Plocha užitná: 200 m2 Plocha pozemku: m2 Plocha zahrady: m2 Sklep: Ano Balkon: Ano Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Topení: Úst ední tuhá paliva Plyn: Ne Odpad: Septik Elekt ina: 230V Popis: Rodinný d m 4+1 v obci Jílové u Držkova. D m stojí na louce, v mírném svahu, p ístupný obecní cestou. V 1.NP domu je kuchy, obývací pokoj s jídelnou a balkonem, 2 pokoje, koupelna. V pat e je patrová p da. D m vytáp n úst edním topením na TP. K domu náleží 2 stodoly a zahrada s ovocným sadem. Zdroj: Realitní kancelá M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Telefon:

13 7) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Tanvald Budova: Cihlová Stav objektu: P ed rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 50 m2 Plocha užitná: 72 m2 Plocha pozemku: 598 m2 Plocha zahrady: 407 m2 Sklep: Ano Garáž: Ne Voda: Dálkový vodovod Topení: Úst ední plynové Plyn: Plynovod Odpad: Ve ejná kanalizace Elekt ina: 230V, 400V Popis: Samostatný rodinný d m v Tanvald - ást Šumburk nad Desnou. D m byl postaven cca v roce 1920 a je vhodný k rekonstrukci. V 1.NP se nachází vstupní chodba, obytná kuchy a suché WC, sklípek a vstup na zahradu. V 2.NP se nachází podesta, pokoj a komora. K domu pat í k lna a d evník. Vytáp ní je plynovým kotlem. D m je napojen na ve ejný vodovod a ve ejnou kanalizaci. U domu je i malá studánka. P íjezdová cesta celoro n udržovaná. Zdroj: Realitní kancelá LILAN, s.r.o. Hrn í ská 2985, eská Lípa Telefon:

14 6) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Zásada Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 159 m2 Plocha užitná: 210 m2 Plocha pozemku: 661 m2 Plocha zahrady: 433 m2 Garáž: Ne Sklep: Ano Terasa: Ne Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Septik Elekt ina: 230V, 400V Popis: Samostatný, patrový d m v obci Zásada. Celý d m je podsklepen, jsou zde 3 technické místnosti se vstupem na zahradu. Dispozi n 1.NP: kuchy, obývací pokoj, ložnice, koupelna, WC, p edsí, 2.NP: 2x pokoj, 2x komora, p da. D m je vytáp n kamny na TP. Zahrada je mírn svažitá. Zdroj: Realitní kancelá HiT Reality Anenské nám stí 387/ Jablonec nad Nisou 18

15 5) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: P íkrá, Desná Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 110 m2 Plocha užitná: 150 m2 Plocha pozemku: 485 m2 Plocha zahrady: 322 m2 Terasa: Ne Sklep: Ano Garáž: Ne Voda: Místní zdroj, Obecní vodovod Topení: Úst ední tuhá paliva, Úst ední elektrické Plyn: Plynovod Odpad: Ve ejná kanalizace Elekt ina: 230V, 400V Popis: Samostatn stojící rodinný d m v obci Desná v ul. P íkrá. Dispozice: 1.PP - kotelna a uhelna; 1.NP - kuchy, obývací pokoj, ložnice, koupelna se sprchovým koutem a WC, chodba se schodišt m, zádve í; 2.NP - chodba, koupelna s vanou a WC, dva pokoje a dv komory. K domu pat í terasovitá zahrada. Zdroj: Realitní kancelá Reality Viktora Protifašistických bojovník Tanvald 17

16 4) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Podmoklice Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 187 m2 Plocha užitná: 150 m2 Plocha pozemku: m2 Plocha zahrady: m2 Sklep: Ano Garáž: Ne Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Ve ejná kanalizace Elekt ina: 230V, 400V Popis: Samostatn stojící RD 3+1 ve m st Semily, v m stské ásti Podmoklice. Jedná se o podsklepenou cihlovou stavbu se sedlovou st echou krytou plechem. V 1.NP se nachází chodba, d ev né schodišt, kuchy, obývací pokoj, ložnice, koupelna a samostatné WC. V podkroví je jeden pokoj a p dní prostor. O vytáp ní se starají kamna na tuhá paliva. Voda je k dispozici obecní, odpady jsou svedeny do kanalizace. Nemovitost je oplocena. Zdroj: Realitní kancelá Bart Reality, s.r.o. Víde ská 153/119b, Brno 16

17 3) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Roprachtice Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 70 m2 Plocha užitná: 110 m2 Plocha pozemku: m2 Plocha zahrady: m2 Terasa: Ano Sklep: Ano Garáž: Ne Voda: Místní zdroj Topení: Lokální tuhá paliva Plyn: Ne Odpad: Septik Elekt ina: 230V, 400V Popis: Rodinný d m na okraji obce Roprachtice. D m je zd ný, p ízemní s obytným podkrovím, v p vodním udržovaném stavu. Dispozice: zádve í, obytná místnost, sklepy, dílna, WC, schodišt do patra. V pat e obytná místnost a další obyvatelný prostor. Do domu je zavedena elekt ina. Vytáp ní lokálními kamny na tuhá paliva. Na pozemku vlastní studna. P íjezd z obecní celoro n udržované asfaltové komunikace. Zdroj: Realitní kancelá ALTASTAR REALS, s.r.o P n ín 15

18 2) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Lu any nad Nisou Budova: Cihlová Stav objektu: P ed rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 2 Plocha zastav ná: 196 m2 Plocha užitná: 180 m2 Plocha pozemku: 400 m2 Plocha zahrady: 204 m2 Sklep: Ne Garáž: Ano Voda: Dálkový vodovod Topení: Úst ední tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Septik Elekt ina: 230V, 400V Popis: Rodinný d m o dispozici 3+1 p ed rekonstrukcí v obci Lu any nad Nisou. D m byl v minulých dobách upravován a dostavován a v sou asné dob není obýván. Na dom jsou zachovalé: st echa, krovy, dva komíny, kde jeden je nový vyvložkovaný pro plyn, centrální betonové schodišt a betonové podlahy v p ízemí. V dom je plyn, elekt ina, suché WC se septikem a u domu je garáž. Zdroj: Realitní kancelá REHYPEX, s.r.o. Fügnerova 667/7, Liberec 14

19 Srovnávací nemovité v ci (SN): 1) Rodinný d m Nabídková cena: K Adresa: Maršovice Budova: Cihlová Stav objektu: P ed rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží po et: 3 v etn 1 podzemního Plocha zastav ná: 185 m2 Plocha užitná: 120 m2 Plocha pozemku: 857 m2 Plocha zahrady: 672 m2 Sklep: Ano Garáž: Ano Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Topení: Úst ední tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Jímka Elekt ina: 230V, 400V Popis: Rodinný d m se nachází v obci Maršovice, cca 50 m od hlavní silnice. V 1.NP se nachází kuchy, obývací pokoj, koupelna, WC a garáž. V 2.NP jsou dva pokoje s p ilehlými komorami. D m má dva sklepy a p du. K domu pat í zahrada 800 m2. Vytáp ní na TP; plynová p ípojka a kanalizace cca 50m. Zdroj: Realitní kancelá M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Telefon:

20 sloupcích, je již na hranici životnosti. Rizika ekonomické povahy: Vzhledem k výše uvedenému bude t eba vynaložit pom rn vysoké finan ní prost edky na rekonstrukci a opravy. Stanovení jejich výše zna n p esahuje rámec tohoto znaleckého posudku, navíc jsou závislé na p edstav o rozsahu a kvalit rekonstrukce potenciálním novým vlastníkem. Závady právní povahy: Dle výpisu z katastru nemovitostí LV. 406 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní právo, exeku ní p íkaz k prodeji). To však vhledem k ú elu posudku (pro exeku ní ízení) nepovažujeme za závady právní povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno. 12

21 4 P írodní okolí velmi dobré 5 Obchod a služby základní sortiment 6 Školství základní škola 1. a 2. stupe 7 Zdravotnictví ordinace všeobecného léka e 8 Kultura, sport nedostate né vybavení 9 Ubytování nedostate ná kapacita 10 Struktura zam stnanosti nedostate ná nabídka 11 Životní prost edí velmi dobré B UMÍST NÍ NEMOVITÉ V CI V OBCI 12 Poloha vzhledem k centru obce širší centrum 13 Dopravní podmínky p íjezd až ke stavb 14 Orientace ke sv t. stranám kombinovaná 15 Konfigurace terénu svažitý terén 16 P evládající zástavba bydlení 17 Parkovací možnosti obtížn p ed oplocením nehlídané 18 Obyvatelstvo v sousedství nebylo zjiš ováno 19 Územní plán schválený úz. plán 20 Inženýrské sít v obci všechny C VLASTNÍ NEMOVITÁ V C 21 Typ stavby vhodný 22 Dostupnost jednotlivých podlaží pouze po schodišti 23 Regulace nájemného žádná 24 Výskyt radonu nem eno 25 Další možnosti ohrožení velmi omezené až náhodné 26 P íslušenství nemovité v ci vhodné (identifikace viz výše) 27 Možnosti dalšího rozši ování jsou (po vlastních pozemcích) 28 Technická hodnota stavby viz níže 29 Údržba stavby absence 30 Pozemky celkem 387 m 2 Technický stav: Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v dobrém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opot ebení, zp sobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespo základní údržby. To se projevuje na v tšin kovových konstrukcích, které jsou z ásti zkorodovány (deš ové žlaby a svody, oplechování) a také z ásti chybí, okna jsou již také dosti nefunk ní, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na vnit ních i venkovních omítkách. St ešní krytina je na n kolika místech porušena a dochází k zatékání vody do objektu. Pokud nedojde k oprav uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby. Na stavb jsou místy viditelné statické poruchy ve form trhlin na omítce, jinak její stavebn technický stav odpovídá stá í, technologickým postup m výstavby a použitým stavebním materiál m a absenci údržby. Další p ipomínky existují v i tomu, že a je v dom koupelna tak ji nelze používat z d vodu potrhaného potrubí a bojleru. Oplocení, které je z p evážné ásti tvo eno drát ným pletivem na betonových p ípadn kamenných 11

22 Oh ev teplé vody: není proveden Vnit ní vodovod: je proveden rozvod studené vody Hygienické vybavení: WC splachovací odd lené od koupelny; v koupeln umyvadlo, vana koupelna je nefunk ní Vnit ní kanalizace: od všech za izovacích p edm t ; litina Vnit ní plynovod: není proveden Elektroinstalace: na jisti e, kompletní rozvod sv telného proudu (230V) i motorového proudu (400V); bleskosvod není instalován Výtahy: nejsou Vybavení kuchyní: sporák (na PB) Ostatní: nap. vzduchotechnika, hydranty, rozvod EPS, EZS, strukturovaná kabeláž, krb, digesto, vestav né sk ín, rozvod domácího telefonu, odv trávání ventilátory, rozvod antén pod omítkou: nebylo zjišt no Dispozice: 1.PP: chodba, schodiš ový prostor, technické a skladové místnosti, studna (nepoužívaná) 1.NP: vstup, chodba, schodiš ový prostor, kuchy, obývací pokoj, pokoj, koupelna (nepoužívaná), WC 2.NP: chodba, schodiš ový prostor, pokoj, p da. Konstruk ní ešení a technické vybavení garáže na pozemku parc.. 136/1: Garáž je p dorysn postavena ve tvaru obdélníka. Jedná se o zd nou stavbu z cihel na kamenné podezdívce. Tvar st echy je pultový, krov je d ev ný, krytina je plechová (vlnité šablony). Úpravy povrch jsou vápenocementové venkovní omítky místy opadané. Vrata jsou dvouk ídlá d ev ná. Jinak je stavba bez jakéhokoliv dalšího technického vybavení. Srovnávací parametry: Název Zastav ná plocha [m 2 ] Užitná plocha [m 2 ] Rodinný d m.p ,33 148,38 Garáž na pozemku parc.. 136/1 13,82 11,75 Srovnávací kritéria:. Kriterium Popis kritéria A OBEC 1 Velikost obce obyvatel 893, z toho 600 v produkt. v ku 2 Správa, ú ady obecní ú ad, pošta; ostatní v Jablonci nad Nisou 3 Poptávka po nemovitých v cech nabídka p evyšuje poptávku 10

23 2 OCEN NÍ Komparativní metoda, též srovnávací metoda i metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda. Vychází z toho, že z v tšího po tu známých entit lze odvodit st ední hodnotu, kterou lze použít jako základ pro hodnocení ur ité nemovité v ci (pro zjišt ní její obvyklé ceny). Srovnatelné hodnoty nemovitých v cí jsou obvykle stanovovány dle již realizovaných prodej (kupních smluv) nebo se opírají o šet ení spolupracujících odhadc, realitních kancelá í v daném regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku i o realitní inzerci. Popis: Rodinný d m je p dorysn postaven ve tvaru mnohoúhelníka, je samostatn stojící, situovaný na svažitém terénu. Okolní zástavbu tvo í hlavn rodinné domy. Centrum obce Zásada je ve vzdálenosti 240 m, do Jablonce nad Nisou je vzdálenost 10 km. P ístup ke stavb je možný z hlavní komunikace po terase, oplocení je provedeno ve spodní ásti zahrady. Konstruk ní ešení a technické vybavení rodinného domu.p. 102: Doba výstavby: dle odborného odhadu p ed cca 100 lety; údržba: absence Po et podlaží: podsklepeno, 2 nadzemní podlaží (p i emž 2.NP je upravené podkroví) Základy: kamenné pasy bez izolací proti zemní vlhkosti Nosné konstrukce: zd né v tl. 45 cm, z cihel; podezdívka kamenná; nezatepleno Stropy: d ev né trámové s rovným podhledem; podbití rákosem a omítnutí St echa: tvar sedlový; krov je d ev ný Krytina st echy: osinkocement (šablony) Klempí ské konstrukce: Vnit ní povrchy: Vn jší povrchy: deš ové žlaby a svody, okenní parapety, oplechování st ešních prostup ; z ásti chybí, p vodn z pozinkovaného plechu, nyní opat eno nát ry; áste n zkorodováno dvouvrstvé vápenocementové omítky obklady keramické v koupeln, v kuchyni, d ev né obklady (palubky) kuchy vápenocementové omítky, místy opadané; obklad soklu není proveden Schody: nosná ást d ev ná Dve e: d ev né hladké plné, masivní, s d ev nými zárubn mi a d ev nými prahy, vstupní jsou d ev né - prosklené; svlakové Vrata: nejsou Okna: d ev ná se zdvojeným jednoduchým zasklením, v suterénu jsou d ev ná s jednoduchým zasklením Povrch podlah: dle ú elu užití místnosti: keramická dlažba, lepené PVC, d ev né z prken Vytáp ní: úst ední do litinových radiátor nefunk ní kotel na tuhá paliva, lokální kamna na tuhá paliva 9

24 B POSUDEK 1 APLIKOVANÁ METODA OCEN NÍ V tomto posudku je zjiš ována obvyklá cena p edm tu ocen ní, kterou se dle zákona. 151/1997 Sb. (zákon o oce ování majetku) v platném zn ní, rozumí cena, která by byla dosažena p i prodejích stejného, pop ípad obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. P itom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, osobních pom r prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimo ádnými okolnostmi trhu se rozum jí nap íklad stav tísn prodávajícího nebo kupujícího, d sledky p írodních i jiných kalamit. Osobními pom ry se rozum jí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota p ikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k n mu. Obvyklá cena vyjad uje hodnotu v ci a ur í se porovnáním. P i volb zp sobu zjišt ní obvyklé ceny jsme nejprve analyzovali teoretickou použitelnost všech známých a v praxi používaných metod ocen ní. Vzhledem k tomu, že p edm tem ocen ní je b žný rodinný d m, ke kterému je možné nalézt statisticky významný soubor obdobných staveb v etn pozemk na místním (regionálním) trhu nabízených k prodeji (pop. již uskute n ných prodej ), domníváme se, že je vhodné pro ocen ní použít metodu komparativní. Zatímco v rozvinutých ekonomikách je za obvyklou cenu považována cena stanovená práv pomocí metody komparativní (srovnávací), v našich podmínkách je obecná shoda o tom, že tato metoda nemá stále ješt vypovídací schopnost porovnatelnou se srovnatelnými cenami ur ovanými v rozvinutých ekonomikách, i když v ur itých aspektech a u n kterých majetkových hodnot lze i u nás již stanovit srovnávací metodou cenu, která není zcela nereálná. P esto se v našich podmínkách, zejména z d vodu opatrnosti a maximální objektivity, stanovuje obvyklá cena také na základ metod nákladových a výnosových. Nákladový zp sob ocen ní ovšem zjiš uje tzv. v cnou hodnotu nemovité v ci (zjiš uje náklady na znovupo ízení staveb, s odpo tem p im eného opot ebení). Domníváme se však, že tato metoda nemá v p ípad tohoto znaleckého posudku dostate nou vypovídací schopnost. Jejím výsledkem ve v tšin p ípad není obvyklá cena nemovité v ci, používá se spíše pro ú ely zjišt ní výše škody, nap. v rámci pojiš ovacích ízení. Výnosový zp sob ocen ní zjiš uje tzv. výnosovou hodnotu nemovité v ci. Principem této metody je p edpoklad, že chování budoucího vlastníka bude podobné chování racionálního investora - investora, jehož cílem je maximalizace užitku ze svého majetku a bude proto pronajatelné prostory pronajímat. To se však u podobných staveb sloužících pro rodinné bydlení primárn nep edpokládá, odborná znalecká ve ejnost spolu s bankovním sektorem doporu uje výnosové ocen ní neprovád t, výnosovou metodu ocen ní proto neaplikujeme. Komparativní zp sob ocen ní je proveden srovnáním s realitním trhem ve smyslu bodu A.5.3 tohoto posudku metodou p ímého porovnání. Uvedený postup je v souladu s tržními p ístupy k oce ování. 8

25 Využitelnost nemovitých v cí stavebn -technické vlastnosti nemovitých v cí - ú el staveb a možnost adaptace na jiné využití - kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy - možnosti p ístaveb a rozší ení nemovitých v cí - omezené možnosti další výstavby (stavební uzáv ry, ochranná pásma) Vlastnické vztahy a zát žová b emena - stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypov ditelnost - p edkupní práva, v cná b emena - zástavní práva - soudní spory (nap. restitu ní spory) Situace na realitním trhu - celkové trendy v prodeji nemovitých v cí - prodejnost obdobných nemovitých v cí v dané lokalit V podmínkách eské republiky má p ístup k informacím o všech realizovaných cenách prodej nemovitých v cí pouze stát (prost ednictvím finan ních ú ad ), který však tyto údaje pro pot eby odhadc systematicky net ídí a rovn ž jim je takto z d vodu ochrany osobních dat neposkytuje. Z toho d vodu existují komer ní databáze, kde by soupisy sjednaných cen m ly spl ovat podmínky aktuálnosti (jinak je jejich použití v rámci analýzy trhu neadekvátní). Databáze však obecn nelze p ece ovat, nebo data v nich rychle zastarávají a jsou pak užite ná zejména pro sledování trend. Ideální stav by byl, pokud by odhadci byli napojeni na databázi eského statistického ú adu, který shromaž uje informace o sjednaných cenách od finan ních ú ad a sou asn m li p ístup na databázi Katastrálních ú ad, ze které by mohli mimo jiné získat p íslušnou kupní smlouvu s p esnou identifikací prodávané nemovité v ci. To však v podmínkách eské republiky není z d vod výše uvedených možné. P esto lze z ve ejn dostupných placených i neplacených zdroj zjistit trendy ve vývoji realizovaných cen nemovitých v cí v etn jejich p vodních nabídkových cen. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny p edm tu ocen ní, nikoliv p esné matematické vy íslení ástky, za jakou je nemovitá v c prodejná. Na kone nou cenu má totiž vliv spektrum okolností, p i emž každou z nich m že potenciální kupující pro sebe vyhodnotit jinak, z jiného úhlu pohledu. Úkolem oce ovatel je proto zejména prezentovat jejich odborný pohled na v c, který by ovšem m l korespondovat s pokud možno co nejširší výse í z portfolia potenciálních kupujících. To potvrzuje i lánek uve ejn ný v odborném tvrtletníku Odhadce a oce ování majetku. 3-4/2009, str. 50: D ležitou dovedností odhadce musí být schopnost vcít ní se do uvažování investora. Znamená to um t si odpov d t na otázky, které si takový investor klade - pro bych si onu nemovitou v c m l kupovat, jaké p inese benefity, jaká je perspektiva takové investice, jaká je návratnost. P esto je však pravd podobné a asté, že existuje zájemce se zvláštním úhlem pohledu, p ípadn zájemce disponující informacemi, které nejsou nijak ve ejn p ístupné a známé. Takový zájemce se pak nachází mimo výše zmín nou výse potenciálních kupujících a proto i cena, kterou je ochoten za danou nemovitou v c vydat, je mimo b žnou relaci. Z t chto d vod odborná ve ejnost považuje za nejp esn jší možné zjišt ní obvyklé ceny nemovité v ci proces ve ejné dražby, které se m že zú astnit široké spektrum libovolných zájemc o danou nemovitou v c. Aplikace metod viz nap. publikace Teorie oce ování nemovitostí, Doc. Ing. Albert Bradá, DrSc., VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009 nebo Ing. Zbyn k Zazvonil, Porovnávací hodnota nemovitostí, nakladatelství Ekopress

26 tzv. stavebnicového zp sobu, kdy jádro tvo í výchozí úrove bezpe ného typu investic na finan ním trhu a nadstavbu pak rizikové prémie jako sou et všech projevujících se rizik, hrozeb a nevýhod, kterým jsou vystaveny posuzované nemovité v ci na trhu realit oproti výchozí odhadnuté mí e z finan ního trhu. Jedná se tedy o sou et: - bezrizikové míry výnosnosti, - prémií (p irážek) za rizika. matematické vyjád ení: kde: i = i bezp + i... míra kapitalizace i bezp... bezpe ný typ investice... sou et prémií (p irážek) za rizika Viz nap. Výnosová hodnota nemovitostí, autor Ing. Zbyn k Zazvonil, ISBN Jako základ pro hodnocení bezpe ného typu investice je doporu ován výnos z dlouhodobých státních dluhopis ; aktuální informace o nich jsou voln k dispozici nap. na webových stánkách bank, obchodník s cennými papíry i ratingových agentur. P irážky k bezpe nému výnosu se pak obvykle pojí s riziky, které lze shrnout do t í bod : P irážka za rizika spojená s technickou kvalitou nemovité v ci Zde procentní p irážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda bude nutné vynaložit peníze na nep edpokládané opravy i nutné investice, s nimiž nebylo kalkulováno v propo tu náklad v jednotlivých fázích použité vícefázové metody. Úkolem odhadce je tedy prov it technickou kvalitu stavby. P irážka za rizika spojená s ekonomikou nemovité v ci Zde procentní p irážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda bude možné nemovitou v c pronajímat takovým nájemník m a za takové nájmy, které byly uvažovány v propo tu p íjm. Zohled uje se délka nájemních smluv (doba ur itá / neur itá) a p ípadné riziko, že prostory uvoln né po nájemci, nebudou rychle pronajaty (pokud možno za stejné nájemné) tzv. neúplné pronajmutí. Dále se zohled uje kvalita nájemc jejich schopnost platit nájem v as a ve smluvené výši. V úvahu p ipadá též riziko, že o pronájem dané nemovité v ci p estane být zájem tzv. ekonomická životnost. P irážka za rizika právními povahy Zde procentní p irážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda jsou s nemovitou v cí spjaty v cné b emena, práva na náhradní bydlení, zda stavby stojí na pozemcích jiných vlastník, zda p ístup k nemovité v ci je možný jen p es pozemky jiných vlastník, soudní spory apod. 5.3 Metoda komparativní Komparativní metoda, též srovnávací metoda i metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda. Vychází z toho, že z v tšího po tu známých entit lze odvodit st ední hodnotu, kterou lze použít jako základ pro hodnocení ur ité nemovité v ci (pro zjišt ní její obvyklé ceny). Srovnatelné hodnoty nemovitých v cí jsou stanovovány dle již realizovaných prodej (kupních smluv) nebo se opírají o šet ení spolupracujících odhadc, realitních kancelá í v daném regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku i o realitní inzerci. Mezi základní vlivy p sobící na hodnotu nemovitých v cí pat í: Poloha nemovitých v cí - vzdálenost od center m st i obcí - vzdálenost od hlavních komunika ních tah - p ístup k silni ním i železni ním trasám 6

27 spo ívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím o ekávání. Jestliže budoucí prosp ch lze finan n vyjád it jako adu o ekávaných výnos, pak výnosovou hodnotu lze definovat jako sou et všech t chto o ekávaných výnos, transformovaných na sou asnou hodnotu pen z. Na principu o ekávání nejsou prognózovány pouze budoucí výnosy a jejich asový vývoj, ale i volba kapitaliza ních m r, které implicitn odrážejí stupe jejich o ekávané pravd podobnosti, spolehlivosti a stability. Fundamentální vzorec výnosové metody: V VH = [K ] i kde: VH... hledaná výnosová hodnota nemovitých v cí V... isté p íjmy z nemovitých v cí i... míra kapitalizace Anticipovaný p íjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na b žném realitním trhu, pop ípad jde-li o nemovitou v c v daném míst a ase neú eln využívanou, lze aplikovat výnos dosažitelný. Ro ní výnos z pronájmu nemovité v ci je t eba snížit o obhospoda ovací náklady související nemovitou v cí. Transformace na sou asnou hodnotu pen z se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace (Yield Capitalization), která je procesem vycházejícím z exaktních princip složeného úro ení jakožto jedné z disciplin finan ní matematiky. Délka uvažovaného asového úseku (Projection Period) odpovídá v tšinou intervalu n kolika rok, b hem nichž jsou trendy ve vývoji výše výnos ješt objektivn p edpov ditelné. Konkrétní délka zvoleného pásma není v odborné literatu e nijak limitována, zpravidla se užívá interval 5-15 let. Kratší interval je spíše výjime ný, nebo zmenšování pásma sm uje k p ímé (nikoliv výnosové) kapitalizaci. V záv ru zvoleného úseku se obvykle uvažuje s reverzním výnosem simulujícím nap. výnos z prodeje. O ekávaný výnos se u p edm tné nemovité v ci zjistí z dosaženého (pop ípad jde-li o nemovitou v c v daném míst a ase neú eln využívanou, lze použít výnos dosažitelný) ro ního nájemného. Ro ní výnos z pronájmu nemovité v ci je t eba snížit o náklady na provoz nemovité v ci (zejména se jedná o náklady na pr m rnou ro ní údržbu, správu nemovité v ci, da z nemovitosti a pojišt ní nemovitého majetku). N které metodiky odpo ítávají i neprovozní náklady (zejména odpisy). Domníváme se (spolu s odbornou ve ejností zejména v bankovním a investi ním sektoru), že tato kategorie náklad nemá své opodstatn ní. Z ejmou výhodou metodik výpo tu bez neprovozních náklad je odpov na otázku investora, za jak dlouhý asový úsek bude po áte ní investice do po ízení nemovité v ci návratná. Základní vztah pro výpo et asového úseku návratnosti po áte ní investice: Návratnost [roky] = po áte ní investice [K ] /ro ní istý zisk z pronájmu [K /rok] V n mecky hovo ících zemích je obvykle používána metoda asov omezené renty : kde: n q 1 HP VHN = V + n n q ( q 1) q V... každoro ní isté p íjmy z nemovité v ci, q = 1 + i, kdy i = míra kapitalizace, n... zbývající doba užití nemovité v ci (myšleno zejména ekonomická a morální životnost), HP... hodnota pozemku. Velice d ležitým bodem p i stanovení výnosové hodnoty nemovité v ci je stanovení diskontní míry. Míra, kterou se kapitalizují budoucí p íjmy (Yield Rate), má na výnosovou hodnotu investice (nemovité v ci) zásadní vliv. Stanovení míry kapitalizace se obvykle d je dv ma zp soby: 1) míra výnosnosti odhadnutá na základ porovnání s obdobnými typy nemovité v ci, 2) pokud není dostatek údaj k add 1), pak se konstrukce výpo tu míry kapitalizace obvykle odvíjí od 5

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3331 705 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3331 705 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3331 705 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3120 494 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3163 537 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3389 26 / 2015 dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672 64 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2013 110 / 2013 dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3453 90 / 2015. dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3453 90 / 2015. dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3453 90 / 2015 dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3262 636 / 2014 dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 864 132 / 09 dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29 Objednavatel: Adresa: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno Vypracoval: Ing. Artur

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

B POSUDEK... 7 1 Aplikovaná metoda ocenění... 7 2 Ocenění... 8 3 Vyhodnocení... 11 C REKAPITULACE... 12 D ZNALECKÁ DOLOŽKA... 13. Seznam příloh...

B POSUDEK... 7 1 Aplikovaná metoda ocenění... 7 2 Ocenění... 8 3 Vyhodnocení... 11 C REKAPITULACE... 12 D ZNALECKÁ DOLOŽKA... 13. Seznam příloh... ZNALECKÝ POSUDEK č. 3226 86 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 47/04-256 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2554 24 / 08 dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více