zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a."

Transkript

1 zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796

2 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s. zaps5rna: v obchodnlm rejstilku, veden6ho Mdstskym soudem v Praze oddl B, vlozka 2246 Sidlo: Jablonecki 32270, Praha 9, 9000 Praha 9 Pr6vni forma: akciov6 spoleinost lg instituce: DIG instituce: c Obdobi, za kter6 bylo ov6ieni provedeno: fietni rok 20ll Piedm6t a rfr6el ov6ieni: roini rftietni zfryerka za rok 20ll ve smyslu ustanoveni zhkona i. 93/2009 Sb., o auditorech a vsouladu smezinirodnfmi piedpisy v oblasti frtzeni kvality, audituo proverek, ostatnfch ov6lovacfch zakilzek ^ souvisejfcich sluzeb Auditorsk 6 licence a. 96

3 7 ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA Provedli jsme audit piilozend ridetnf zixlrky spolednosti Devhth rozvojov6 a.s., kter5 se skl6d6 zrozvahy k3l.2.20l,vykazu zisku aztrffiy zarok kondici apiilohy t6to ridetni zixdrky, kter6 obsahuje popis poulitych podstatn;fch ridetnfch metod a dal5f vysvdtlujici informace. Ovdiili jsme tdz soulad vyrodnf zprt:y s ridetni z6v6rkou, kter6 je ve vyrodni zprixe obsazena. Odpovddnost statutdrnfho orgdnu ilietnf jednotlqt za uietni zdvdrku Statut6rni org6n spolednosti Devata rozvojovd a.s. je odpovddny za sestavenf irdetni zixdrky, kter6 pod6v6 vdrny a poctivy obraz v souladu s deskymi ridetnimi piedpisy a za vytvoieny vnitinf kontrolnf systdm, ktery povazuje za nezbyny pro sestavenf ridetnf zflerky tak, aby neobsahovala vy znamnd (materirilni) nespr6vno sti zprisoben6 podvodem nebo chybou. Odpovddnost auditora NaSi odpovddnosti je vyj6diit na zirkladl na5eho auditu vyrok k tdto ridetni zfxdrce. Audit j sme provedli v souladu se z6konem o auditorech, mezinfirodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikadnimi dololkami Komory auditorfi eesk6 republiky. V souladu s temito piedpisy jsme povinni dodrzovat etickd poladavky, napl6novat a provdst audit tak, abychom zfskali piimdienou jistotu, Le udetni zfxdrka neobsahuje vyznamnd (materi6lni) nespr6vnosti. Audit zahrnt$e provedeni auditors[ich postupri k zisk6ni dtkaznich informacf o dristkdch a ridajfch zveiejndn;fch v ridetnf zfxerce. Vyb6r postupfi zfxisi na risudku auditora, zahrnujfcfm i vyhodnoceni rizlk vyznamnd (materialni) nespr6vnosti ridajri uvedenych v ridetni zixdrce zptisoben6 podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocov6ni tdchto rrzlk auditor posoudi vnitini kontrolni systdm relevantnf pro sestaveni ridetni zfxdrky podixajicf vdrnf a poctivy obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodn6 auditorsk6 postupy, nikoli vyjfdfit se k irdinnosti vnitinfho kontrolnfho systdmu ridetni jednotky. Audit tdz zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitlich ridetnich metod, piimdienosti ridetnich odhadri provedenych vedenim i posouzenf celkov e prezentace ridetni ztxlrky. Jsme piesvdddeni, Le dtkazni informace, kter6 jsme zfskali, poskyuji dostatedny a vhodny zitklad pro vyj6dieni na5eho vyroku. Auditorsk6 licence a. 96

4 Vjrok aaditora Podle na5eho nizoru rfiietni ziryerka podrflvrfl v6rnf a poctivy obraz aktiv a pasiv Devhtit rozvojovd a.s. k , nfkladri a vynosri a qisledku hospodaieni za rok konifci 3L ll v souladu s ieslrymi riietnimi piedpisy. Informace uveden6 ve vyroini zprive spoleinosti jsou ve v5ech viznamnfch (materidlnich) ohledech v souladu s WSe uvedenou ziv6rkou. V Praze dne Ing. Pavla C f s a i o v 6,,CSc. auditor, d. opr6vndni 498 \ I t Ei t il E r DILIGENS s.r.o. Severoz6padnf III , 400 Praha 4 - Spoiilov dislo auditorskdho opriivneni: 96 Auditorsk5 licence a. 796

5 Dle wyhl65ky d. 5oo/2002 sb. ROZVAHA Ve ZjednOdUign6m fozsahu Ndzevasidlotdetnijednotkv ke dni DevStd rozvojov6, a. s. le JabloneckS 322/70 Praha 9 r ' (v celfch tisicich Kd) a AKTIVA b e isto i6dku Brufto B6Zn6 0detni obdobi Korekce 2 Netto Minule 0c. obdobi AKTIVA CELKEM (A' + B. + C. + D'l') s A. Pohled6vky za upsany z6kladni kapitdl 002 B. Dlouhodobli'majetek (B.. + B.ll. + B'lll') s B 2II B. l. B. ll. B. lll. \,. c. l. Dlouhodobf nehmotnf majetek Dlouhodobf hmotnf majetek 005 r s Dlouhodobfinandni majetek 006 L27 L27 2L Ob6Zn6 aktiva (C.t. + C.ll. + C'lll. + C.lV.) 007 8r2 BI Z{soby Dlouhodob6 pohledavky 009 Kr6tkodobd pohled6vky Kr6tkodobyi fi nandn i majetek D. I easov6 rozli5eni A. a A. l. A. ll..lll. A. IV. A. V. B. B.l. B. il. B. lll. B. IV. PASIVA b eislo i6dku Stav v b6znem 06et. obdobi 5 Netto Stav v minul6m 0cet. obdobi PASTVA CELKEM (A. + B. + C.l.) Vlastni kapital (A.t. + A.ll. + A.lll. + A.lV' + A.V.) s56 Zkladni kapitsl Kapit6lov6 fondy 06 Rezervni fond, neddlitelnli fond a ostatni fondy ze zisku 07 l Vlsledek hospodaieni minullich let 08 45r 45r Vfsledek hospodaieni b6zn6ho Odetnihobdobi/+ J Cizi zdroie (B.l' + B.ll. + B.lll. + B.lV') L5 Rezervy 02 Dlouhodobd zavazky 022 Kr6tkodob6 zavazky 023 7,6 L5 Bankovni 0v6ry a vfpomoci 024 c. I easov6 rozli5eni Sestaveno dne: ,2 Pr6vni forma 06etni jednotky: akciovd spolednost piedm$t podnik6ni 06etni jednotky: vydavatelsk6 a nakladatelskd Einnost Podpisovf z6znam'. o

6 DIe wyhl65ky d' 500/2002 Sb. Wt<pdZlSKU A ZTnAfV, druhov6 6len6ni ve zjednodu5enem rozsahu ke dni (v celfch tisicich rcd) N6zev a sidlo 0detnijednotkY r Devdtd rozvojovd a. s. Jabloneckd 322/70 Praha a TEXT b e isto i5dku t. Trlby zaprodqzbo2i 0 A. N6klady vynalozen6 na prodane zbozi 02 + Obchodni marze (l' - A') 03 tl Vfkony c Skutecnost v 06etnim obdobi bezn6m minul6m L 6 2LI B. Vfkonov6 spotieba L T Piidand hodnota (l' - A' + ll'-b') c. Osobni n6klady D. Dand a poplatky OB z 3 E. Odpisy dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku 09 2'70 43 ilr. Trilby zprodeje dlouhodob6ho majetku a materidltt 0 F. Z0statkov6 cena prodan6ho dlouhodob6ho majetku a materi6lu G. Zmlna stavu rezerv a opravnfch polozek v provozni oblasti lv. Ostatni provozni vyinosy H. Ostatni provozni ndklady 4 I Pievod provoznich vfnos0 5 Pievod provoznich n5kladft 6 Provozni vfsledek hospodaieni 2 (zohledneni polozek (+). az V.) ZZ

7 fc: TEXT Cislo iddku Skutecnost v 0cetnim obdobi o vt. TrZby z prodeje cennych papiro a podili B J. Prodan6 cenne papiry a podily 9 b62nem minu6m 2 vil. vilt. Vlnosy z dlouhodob6ho finandniho majetku Vlnosy z kr6tkodob6ho finandniho majetku 2 K. Naklady z finandniho majetku 22 tx. Vfnosy z pfeceneni cennfch papirrl a deriv6trj 23 L. N6klady z piecen6nl cennlich papir0 a deriv6t0 24 M. Zmdna stavu rezerv a opravnlch polozek ve finandnioblasti 25 X. Vfnosov6 0roky 26 N. N6kladov6 rlroky 27 xl. Ostatni financni rninosy 28 (soudet Vil.. az Vil.3.) o. Ostatni finandni ndklady xil. Pievod fi nandnich vynos0 30 Pievod fi nandnich n6klad0 3 Finandnivfsledek hospodaieni (zohledndni polozek Vl. az p.) 32 s99 >u5 o. Dan z piijmt za bdznou dinnost Vfsledek hospodaienf za b6znou dinnost (provozni vlsledek hospodaieni + finanlni v'j'sledek hospodaieni - e.) xlil. Mimoi6dn6 rninosy 35 R. Mimoi6dn6 ndklady 36 S. Dafi z piijm[r z mimoi6dn6 dinnosti 37 MimoiAdnf vlsledek hospodaieni (X il.- R. - S.) 3B T. Pievod podilu na vfsledku hospodaienispolecnikr}m (+/-) 39 Vfsledek hospodaieniza 06etni obdobi (+/-) (vfsledek hospodaieni za b62nou dinnost + mimoiddnyi uisiedek hospodaieni - T) Vfsledek hospodaieni pied zdan6nim (provozni vlisledek hospodaieni + finandni vfsledek hospodaieni + mimoi6dn6 rninosy _ R.) s B Sestaveno dne: 2 B.2.20L2 ivni forma 0detni jednotky: akciovs. spoleenost Piedmdt podniksni 0detni jednotky: vydavatelskd a nakladatelskd dinnost Podpisovyi zaznam:

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA o ov6ien{ fiietnf zfv6rky Piiiemce N{zev: Sirlto: Km5nohorskf poliklinika s.r.o. Zilkovaul. d.p. 5, Litvinov PSe 436 0l IC : 250 30 302 Auditor Ing. Dagmar Svecor'6, auclitorske

Více

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett< Datum tisku 9.9.1 ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo 5371681 Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice 789 83 Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett

Více

Pestrá společnost, o.p.s.

Pestrá společnost, o.p.s. Pestrá společnost, o.p.s. Zpráva o činnosti Pestré společnosti, o.p.s. za rok 2012 Textová část: Bc. Klára Pragerová, Bc. Michal Prager Jazyková a redakční korektura: Renata Lomnická Grafický návrh a typografie:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 61388971 Sídlo: Vídeňská 183, 142 2 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 214 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 19. 5. 215 Radou pracoviště

Více

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova18 697 1 Kyjov Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBSAH Uvodni slovo predsedy predstavenstva... 3 Obecne udaje o spolecnosti... 4 Struktura akcionaru

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222123100 Internet

Více

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222123100 Internet www.kpmg.cz

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Služby města Oseka, s.r.o.

Služby města Oseka, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Služby města Oseka, s.r.o. 30.3.2012 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 1.1. FIRMA V ROCE 2011... 4 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 6 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 6 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY

Více

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) vyrocni ZPRAvA ZA ROK 2011- Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718 Vyrocni zprava sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014 Obsah: 1. Identifikacnf udaje... 3 2. Informace o v'(voji v'{konnosti, Cinnosti a stavajfcim hospodarskem

Více

Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012

Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012 R Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012 1 Obsah Hlavní aktivity v roce 2012 3 Rozvoj společnosti v roce 2012 5 Ekonomické výsledky za rok 2012 7 Srovnání ekonomických parametrů let 2010 až 2012

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o.

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vyrocni zprava 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010 I Obsah 1. Obsah 2. Zakladni udaje 3. Klicove udaje 4. Organizacni struktura 5. Pi'istup

Více

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s.

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s. Vyrocni zprava za rok 2013 VEBA, textilni zavody a. s. Broumov Obsah: 11 Uvodni slovo 21 Ostatni informace 31 Financni vykazy 41 Zprava 0 vztazich 51 VYr0k auditora Uvodni slovo: Vazeni akcionari, vazeni

Více