Podpora zpětného odběru v obcích Kolektivní systém ELEKTROWIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora zpětného odběru v obcích 2012. Kolektivní systém ELEKTROWIN"

Transkript

1 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 Kolektivní systém ELEKTROWIN Podpora zpětného odběru v obcích

2 OBSAH Možnosti spolupráce 4 Finanční příspěvky za zpětně odebrané spotřebiče 6 Motivační program pro rok Systém WINTEJNER 14 Program Putující kontejner Informační podpora zpětného odběru elektrozařízení 20 Nabídka pro zpravodaje obcí a měst

3 Vážení přátelé, kolektivní systém ELEKTROWIN vstupuje do sedmého roku své existence s přáním, aby byla spolupráce s českými městy a obcemi stále tak úspěšná, jak tomu bylo doposud. Proto jsme se rozhodli připravit přehledný materiál, který Vám pomůže snadno se orientovat v možnostech zapojení Vaší obce do systému zpětného odběru a přínosech z toho vyplývajících. Přestože je zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR ještě v době dospívání, během své nedlouhé existence už se výrazně přihlásil o slovo. Nakonec posuďte sami: Každou minutu Češi odevzdají ELEKTROWINu k recyklaci 48,5 kilogramu vysloužilců, což denně představuje 70 tisíc kilogramů. V roce 2011 se ELEKTROWINu podařilo zrecyklovat tun vysloužilých elektrospotřebičů. Recyklací elektroodpadu se tak ELEKTROWINu od roku 2005 podařilo ušetřit například 754 milionů kwh elektřiny, což představuje roční spotřebu města se 96 tisíci obyvateli, a 73 milionů litrů ropy, což by stačilo na 274 cest automobilem kolem světa. Lví podíl na sběru mají obce, které jsou v tomto směru našimi největšími partnery. Náplní práce kolektivního systému ELEKTROWIN však není jen zpětný odběr vysloužilých spotřebičů, ale také systematické vytváření nových příležitostí ke zvýšení dostupnosti sběrných míst a edukace široké veřejnosti o nezbytnosti recyklace vysloužilců. Naším cílem přitom je vést lidi k zodpovědnému chování už od raného věku. Proto jsme v roce 2011 zahájili nadstavbu k našemu významnému projektu Ukliďme si svět s názvem Recyklační hlídka. Jejím cílem je na základních a středních školách po celé České republice informovat děti zábavnou formou o nezbytnosti recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Na jaře 2011 se možnosti zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů opět významně rozšířily, když Sbory dobrovolných hasičů dostaly možnost zapojit se do projektu Recyklujte s hasiči. Do projektu se hlásí zejména sbory z malých obcí. Nedochází tak k překrývání s místy zpětného odběru v obcích, naopak hasiči tuto síť doplňují. Nadále pokračujeme v Motivačním programu pro města a obce, který je velmi kladně oceňován ze stran obecních a městských úřadů. Od počátku fungování již obdrželo 252 smluvních obcí na tyto účely sumu překračující 7,5 milionu Kč. Díky systému Wintejnerů usnadňujeme obcím nakládání s odpady. Věřím, že i nadále budeme prohlubovat naši spolupráci, za jejíž hmatatelné a jednoznačně pozitivní výsledky Vám všem velice děkuji! Ing. Roman Tvrzník generální ředitel ELEKTROWIN 3

4 Kolektivní systém ELEKTROWIN Možnosti spolupráce ELEKTROWIN podporuje zpětný odběr elektrozařízení v následujících oblastech: 1. Vytvoření a provozování místa zpětného odběru Pro jeho zřízení stačí, aby: a) sběrné místo bylo zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a mělo zpevněnou plochu b) kontejner na malé spotřebiče byl umístěn ve veřejném prostoru Výhody: finanční příspěvky, Motivační program, WINTEJNERY, informační kampaně (str a 20 27) 2. Mobilní svozy Zapojení obce prostřednictvím svozové společnosti. Výhody: bezplatná recyklace sebraných elektrospotřebičů, příspěvek na skladování nebo na dopravu od společnosti ELEKTROWIN svozové firmě 3. Putující kontejner Program pro svazky obcí a mikroregiony. Výhody: bezplatné přistavení kontejneru, odvoz i recyklace, paušální odměna svazku i všem obcím (str ) 4

5 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 Máte-li zájem o spolupráci, pak stačí: Zaregistrovat se V případě, že máte sběrné místo vyhovující podmínkám, vyplňte registraci na webové stránce v sekci obce a sběrné dvory. Po registraci Vám zašleme vyplněnou a připravenou smlouvu k podpisu. Hlídat si náklady Pokud řešíte sběr nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů prostřednictvím pravidelných mobilních svozů, zjistěte si, zda nejste uvedeni v seznamu sběrných míst na webových stránkách ELEKTROWINu v sekci seznam míst zpětného odběru. Pokud jste se tam našli, pak Vám nesmí svozová společnost účtovat náklady na recyklaci elektrozařízení. Účtovány mohou být pouze náklady na dopravu a manipulaci. Objednat si kontejner Pokud máte zájem si objednat přistavení Putujícího kontejneru, navštivte webové stránky ELEKTROWINu, kde je připraven registrační formulář. Najdete zde i harmonogram, který nám po vyplnění zašlete na: 5

6 Kolektivní systém ELEKTROWIN Finanční příspěvky za zpětně odebrané spotřebiče 1. Základní smluvní příspěvek Za všechna elektrozařízení (včetně chlazení) činí 0,15 Kč/kg. 2. Roční bonusový příspěvek Obec, která má s kolektivním systémem uzavřenu smlouvu nebo v tomto roce smlouvu uzavře, získá automaticky finanční bonus za zpětně odebrané kompletní elektrospotřebiče (vyjma chlazení) podle výtěžnosti na obyvatele za celý kalendářní rok. Bonus obci náleží při dosažení výtěžnosti na obyvatele obce, a to ve výši na základě stanoveného rozsahu: výtěžnost zpětně odebraných velkých a malých spotřebičů (vyjma chlazení) na obyvatele obce/města (kg/rok) do 0,5 0 od 0,51 do 1 0,30 od 1,01 do 2 0,80 od 2,01 do 4 1,20 nad 4,01 2,00 roční výše bonusu za zpětně odebrané množství (Kč/kg) Bonusový příspěvek je vypočítán na základě údajů o svezené hmotnosti velkých spotřebičů a malých spotřebičů (vyjma chlazení) z informačního systému RECOS. Podklad pro vystavení faktury obdrží každá obec na počátku následujícího kalendářního roku. 3. Čtvrtletní příspěvek na podporu sběru volně ložených spotřebičů I v roce 2012 vyplácí kolektivní systém ELEKTROWIN mimořádnou odměnu za zpětný odběr logistické skupiny velké a malé spotřebiče (vyjma chlazení) ve výši 1,30 Kč/kg. Odměna náleží každé obci, která má uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN, a je zúčtovatelná čtvrtletně spolu s fakturací základního smluvního příspěvku na provozní náklady sběrného místa tedy podle hmotnosti předaných spotřebičů v daném čtvrtletí. Podklad pro fakturaci je automaticky odesílán em na kontaktní adresu. Celková výše podpory je patrná z níže uvedené tabulky v případě dosažení nejvyšší výtěžnosti může spolu s paušálním příspěvkem dosáhnout až 3,45 Kč/kg velkých a malých spotřebičů (vyjma chlazení). 6

7 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 výtěžnost zpětně odebraných volně ložených velkých a malých spotřebičů, bagů (vyjma chlazení) na obyvatele obce či města (kg/rok) do 0,5 příspěvek na provoz místa zpětného odběru a mimořádné příspěvky pro rok 2012 na velké a malé spotřebiče (vyjma chlazení) (Kč/kg)* roční výše bonusu za zpětně odebrané množství (Kč/kg)** 0 87 od 0,51 do 1 0, od 1,01 do 2 1,45 Kč 0, od 2,01 do 4 1, nad 4,01 2, příklad: celkový příspěvek za 1 kus pračky (průměrná hmotnost 60 kg; v Kč) *Příspěvek dle smlouvy a mimořádné příspěvky pro rok 2012 jsou zúčtovatelné čtvrtletně. **Roční bonusy jsou zúčtovatelné ročně. 4. Příspěvek na podporu naplněnosti WINTEJNERŮ SYSTÉM WINTEJNER usiluje o využití plné kapacity kontejnerů. Z tohoto důvodu vyplácí ELEKTROWIN tento příspěvek. průměrná čtvrtletní hmotnost převzatých kontejnerů (t) WINTEJNER ostatní spotřebiče (Kč/kg) WINTEJNER chlazení (Kč/kg) příklad hmotnost ostatní spotřebiče / chlazení (t) příspěvek celkem (Kč) do 3 0,80 0,10 3,0/3, od 3,1 do 4,9 1,30 0,20 4,9/4, nad 5 1,60 0,40 10,0/10, Bonus je zúčtovatelný čtvrtletně, vychází se z průměrné hmotnosti svezených WINTEJNERŮ za toto období. Podklad pro fakturaci obdrží každá obec do konce následujícího kalendářního měsíce (po ukončeném kalendářním čtvrtletí). Obec má nárok i na roční bonus (viz výše). 7

8 Kolektivní systém ELEKTROWIN Motivační program 2012 Pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN Co je Motivační program? Hlavním účelem Motivačního programu 2012 pro obce je zabezpečení sběrného místa vytvořeného na základě uzavřené smlouvy o zajištění zpětného odběru s obcí nebo shromážděných spotřebičů na tomto sběrném místě, zvýšení kompletnosti zpětně odebíraných spotřebičů, zvýšení množství zpětně odebíraných spotřebičů a zkvalitnění obsluhy sběrných míst. Kolik je v Motivačním programu Maximální celkový objem finančních prostředků poskytovaných společností ELEKTROWIN v rámci Motivačního programu v roce 2012 je Kč. ELEKTROWIN je oprávněn ukončit Motivační program po vyčerpání maximálního objemu poskytovaných finančních prostředků, případně objem finančních prostředků navýšit či snížit. Kdo si může zažádat Žádost o vyplacení odměny v rámci Motivačního programu mohou podávat pouze obce, které mají se společností ELEKTROWIN uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru. Žádosti o vyplacení odměny za rok 2012 je možné podávat do 15. února Žádosti doručené po tomto datu již nebudou akceptovány. Předmět podpory nesmí být pořízen z finančních prostředků poskytnutých v rámci dotačního titulu OPŽP nebo jiného programu. Kolikrát mohu zažádat Žádost o vyplacení odměny může obec podat v roce 2012 dvakrát za předpokladu, že splní příslušná základní kritéria (případně pořídí shromažďovací prostředek na malé nebo na velké spotřebiče a chlazení) v odlišných kalendářních čtvrtletích a že žadatel při uplatnění druhé žádosti o vyplacení odměny pořídí další, jiný z předmětů podpory, než který byl součástí první žádosti podané v roce 2012 nebo součástí čerpání odměny z Motivačního programu v předchozích letech. Výjimkou je případ, kdy obec splnila kritéria ve dvou odlišných kalendářních čtvrtletích a nečerpala v roce 2012 žádnou odměnu z tohoto Motivačního programu, pak může požádat o čerpání součtu nárokových odměn na pořízení jednoho, tomuto součtu odpovídajícího předmětu podpory. Co získám Obec má v rámci tohoto programu možnost vybavit sběrné místo / sběrná místa uzavřeným, uzamykatelným shromažďovacím prostředkem na malé spotřebiče nebo uzavřeným, uzamykatelným shromažďovacím prostředkem (viz str ) na velké spotřebiče a chlazení zpětně 8

9 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 odebrané dle příslušné Smlouvy o zajištění zpětného odběru uzavřené se společností ELEKTROWIN. Příslušná odměna dle níže uvedených kritérií bude obci přiznána za předpokladu, že nebyl v době podání žádosti vyčerpán finanční limit. Kolik dostanu Pořizovací cena předmětu podpory nesmí být nižší než 85 % z výše odměny, na kterou obec při splnění níže uvedených kritérií a za stanovených podmínek uplatňuje nárok. V případě, že bude pořizovací cena předmětu podpory nižší, je provozovatel kolektivního systému oprávněn výši odměny zkrátit na pořizovací cenu doloženého předmětu podpory. Předpokladem vyplacení odměny je doložení dokladu prokazujícího pořízení příslušného předmětu podpory a jeho fotodokumentace. Co musím splnit Obec je povinna pořízený předmět podpory, na který uplatňuje nárok na vyplacení odměny, užívat výhradně za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro společnost ELEKTROWIN po celou dobu platnosti příslušné Smlouvy o zajištění zpětného odběru nebo Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů uzavřené mezi obcí a společností ELEKTROWIN. Bude-li kontrolou provedenou společností ELEKTROWIN během čtyř let v případě plnění dle stanovených kritérií, případně šesti let v případě pořízení shromažďovacích prostředků na malé nebo velké spotřebiče a chlazení dle přílohy č. 2 od vyplacení odměny zjištěno, že obec předmět podpory ve prospěch zpětného odběru elektrozařízení předávaného společnosti ELEKTROWIN nevyužívá, popř. došlo k podstatnému porušení smluvních povinností, je obec povinna vrátit společnosti ELEKTROWIN vyplacenou odměnu v plné výši. Pokud dojde k ukončení smlouvy o zajištění zpětného odběru ve výše uvedených lhůtách, je obec povinna vrátit adekvátní část odměny, což je odpovídající část úměrná době od čerpání odměny do doby ukončení smlouvy s ohledem na stanovenou použitelnost. Za nedodržení podmínky použití po stanovenou dobu se nepovažuje zásah vyšší moci nebo vandalismus, pokud bude doložen příslušným policejním protokolem. Obec, které bude přiznána odměna z Motivačního programu 2012, je povinna umístit dle charakteru pořízeného předmětu podpory veřejně viditelné označení dodané společností ELEKTROWIN informující, že tento předmět podpory byl pořízen z finančních prostředků nebo s finančním přispěním společnosti ELEKTROWIN z programu Motivační program, a to dle pokynů společnosti ELEKTROWIN. Obec je také povinna zveřejnit výši odměny a účel jejího použití ve zpravodaji nebo na svých webových stránkách, kde zároveň uvede, že odměna je čerpána z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN. Obec, které bude vyplacena odměna z Motivačního programu 2012, dává společnosti ELEKTROWIN souhlas k tomu, aby tato dle svých potřeb zveřejnila údaje v rozsahu název obce, pořízený předmět podpory, za který byl příspěvek vyplacen, a vyplacená výše příspěvku. Přesné znění podmínek Motivačního programu a formuláře žádostí naleznete na v sekci Obce a sběrné dvory Důležité informace. 9

10 Kolektivní systém ELEKTROWIN Základní kritéria Podmínky, které musí obec splnit pro získání odměny v příslušné kategorii. Výše odměny je podmíněna splněním kritérií přiřazených příslušné kategorii a uvedených v posledním sloupci níže uvedené tabulky. Kategorie Výše odměny Bod Kritéria Kč 1 výtěžnost VS a MS* od 0,2 do 0,3 kg/obyvatele za čtvrtletí 2 objednávání prostřednictvím RECOS 3 přístupnost MZO i pro poslední prodejce Kč 1 výtěžnost VS a MS* za čtvrtletí: a) obce do 5000 obyvatel od 0,31 do 0,85 kg/obyvatele b) obce nad 5000 obyvatel od 0,31 do 0,45 kg/obyvatele 2 objednávání prostřednictvím RECOS 3 přístupnost MZO i pro poslední prodejce 4 závěr provedené kontroly bez závad Kč 1 výtěžnost VS a MS* za čtvrtletí: a) obce do 5000 obyvatel od 0,86 do 1,19 kg/obyvatele b) obce nad 5000 obyvatel od 0,46 do 0,79 kg/obyvatele 2 objednávání prostřednictvím RECOS 3 přístupnost MZO i pro poslední prodejce 4 závěr provedené kontroly bez závad 5 umístění spotřebičů na pevné ploše (asfalt, beton) včetně příjezdové cesty Kč 1 výtěžnost VS a MS* za čtvrtletí: a) obce do 5000 obyvatel více než 1,2 kg na obyvatele b) obce nad 5000 obyvatel více než 0,8 kg/obyvatele 2 objednávání prostřednictvím RECOS 3 přístupnost MZO i pro poslední prodejce 4 závěr provedené kontroly bez závad 5 umístění zpětně odebraných elektrozařízení v uzamčené budově/hale se zpevněnou plochou *VS a MS označení logistických skupin velké spotřebiče (vyjma chlazení) a malé spotřebiče 10

11 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 Označení Předmět podpory 1 elektronické nebo mechanické zabezpečení sběrného dvora, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru uzavřené s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN (dále jen Smlouva s ELEKTROWIN), pořízené v roce 2011 nebo uzavřený, uzamykatelný shromažďovací prostředek, hala/budova na velké spotřebiče nebo chlazení zpětně odebrané dle Smlouvy s ELEKTROWIN podle vzoru uvedeného v příloze č. 2, písm. B., pořízený v roce 2011 nebo 2012 obcemi (provozovateli míst zpětného odběru), které nemají uzavřenu Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů 3 rozšíření místa zpětného odběru (zpevnění plochy, vybudování nového prostoru) provedené v roce 2011 nebo nákup vysokozdvižného prostředku, nákup plachty na zakrytí otevřeného WINTEJNERU na chladničky, pořízený v roce 2011 nebo další předměty, pokud plní účel Motivačního programu 11

12 Kolektivní systém ELEKTROWIN Všeobecné podmínky pro pořízení shromažďovacích prostředků Uzavřený, uzamykatelný shromažďovací prostředek na malé spotřebiče zpětně odebrané dle příslušné Smlouvy o zajištění zpětného odběru uzavřené se společností ELEKTROWIN ELEKTROWIN dodá obci/žadateli kontejner/y na základě uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyplněné, podepsané a zaslané Žádosti o vyplacení odměny z Motivačního programu 2012, a to v počtu 1 kontejner obci do 500 obyvatel a další kontejner/y v počtu maximálně 1 kontejner na každých dalších 500 obyvatel. Výše odměny je ve stejné výši, jako jsou náklady na pořízení kontejneru, jeho polep a dopravu, a to podle počtu pořizovaných kusů. ELEKTROWIN zašle nejpozději do 10 dní od doručení žádosti protokol o vyhodnocení žádosti a v případě kladného stanoviska bude protokol obsahovat výzvu obci k vystavení faktury na příslušnou částku podle počtu dodávaných kontejnerů zahrnující i částku na dopravu kontejneru a jeho polep. Částka vyúčtovaná společností ELEKTROWIN za dodané kontejnery bude započítána proti částce vyúčtované obcí/žadatelem na základě Protokolu o vyhodnocení žádosti z Motivačního programu. Kontejner na malé spotřebiče k venkovnímu použití Součástí kontejneru je vybavení k jeho ukotvení, je však nutné počítat se zabudováním kotvícího zařízení zabetonováním. ELEKTROWIN dodá kontejner/y v nejbližším možném termínu dle Harmonogramu výroby kontejnerů a zašle obci fakturu na dodávaný/é kontejner/y. Dále také dodá visací zámek k uzamčení kontejneru a v případě samostatného zajištění výměny bagů obcí 4 výměnné bagy na 1 kontejner. Obec/žadatel je povinna/en při převzetí kontejneru/ů podepsat předávací protokol, jehož součástí je postoupení práv ze záruky vyplývající ze smlouvy s výrobcem kontejnerů. 12

13 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 Obec/žadatel se zavazuje svážet z umístěných kontejnerů spotřebiče do místa zpětného odběru a ukládat je dle smluvních podmínek a dále je předávat do systému zpětného odběru provozovaného společností ELEKTROWIN nebo bude společnosti ELEKTROWIN zajišťovat pravidelný svoz spotřebičů bez nároku na odměnu ze strany obce/žadatele. Obec/žadatel se zavazuje udržovat kontejner/y v řádném stavu tak, aby tyto sloužily svému účelu umožnění odkládání malých spotřebičů občanům a propagace zpětného odběru realizovaného společností ELEKTROWIN. Uzavřený, uzamykatelný shromažďovací prostředek na velké spotřebiče nebo chlazení zpětně odebrané dle Smlouvy o zpětném odběru uzavřené se společností ELEKTROWIN Obec/žadatel pořídí uzavřený, uzamykatelný shromažďovací prostředek podle vzoru níže, a to v maximální částce Kč bez DPH ( Kč včetně DPH). Minimální počet obyvatel v obci žádající o odměnu za pořízení tohoto shromažďovacího prostředku je obyvatel. ELEKTROWIN zašle nejpozději do 10 dní od doručení Žádosti Protokol o vyhodnocení žádosti a v případě kladného stanoviska bude protokol obsahovat výzvu obci k vystavení faktury na příslušnou částku odpovídající pořizovací ceně shromažďovacího prostředku s omezením dle bodu 1 těchto podmínek. Splatnost této faktury musí být 30 dní. Obec/žadatel, je povinna/ /povinen vybavit shromažďovací prostředek visacím zámkem a zavazuje se udržovat kontejnery v řádném stavu tak, aby tyto sloužily svému účelu umožnění odkládání malých spotřebičů občanům a propagace zpětného odběru. Uzavřený, uzamykatelný shromažďovací prostředek na velké spotřebiče 13

14 Kolektivní systém ELEKTROWIN Systém WINTEJNER Systém velkoobjemových kontejnerů tzv. WINTEJNERŮ zvyšuje úroveň zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6. Obce, jejichž roční hmotnost zpětného odběru elektrozařízení překročí 16 tun, mají možnost pro sběrné místo získat dva velkoobjemové kontejnery (dále jen WINTEJNER) jeden určený k shromažďování chlazení a druhý k shromažďování velkých a malých spotřebičů. Jedná se o výměnný systém tedy po jejich naplnění bude na základě objednávky zajištěn odvoz dopravcem, který zároveň dodá výměnou WINTEJNERY prázdné. WINTEJNER velkoobjemový kontejner WINTEJNER postup pro obce a místa zpětného odběru ELEKTROWIN zajistí umístění WINTEJNERŮ do míst zpětného odběru vytvořených na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené s obcemi. Jde zároveň o nabídku ze strany společnosti ELEKTROWIN naplňující čl. IV odst. 1 písm. b) Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, kdy na základě oboustranné dohody ELEKTROWIN dodá a umístí na své náklady na místo zpětného odběru elektrozařízení podle této smlouvy 2 kontejnery o objemu do 40 m³ a 1 sběrný prostředek o objemu cca 2 m³. Smlouva o umístění kontejnerů je tedy návrhem na uzavření výše zmíněné oboustranné dohody. Při tvorbě Smlouvy o umístění kontejnerů jsme měli na paměti skutečnost, že nakládání s WINTEJNERY bude ve většině případů realizováno pověřenou třetí osobou podle čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v rozsahu Oznámení o převedení povinností zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu. Pro potvrzení skutečnosti, že na tuto třetí osobu jsou přeneseny i povinnosti vyplývající ze Smlouvy o umístění kontejnerů, postačí vyplnit, podepsat a zaslat Doplnění oznámení o převedení povinností zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu. Obcím, které uzavřou výše zmíněnou smlouvu a budou ukládat spotřebiče do WINTEJNERŮ, je také určena speciální čtvrtletní odměna, a to podle průměrné naplněnosti WINTEJNERŮ za jedno čtvrtletí (blíže viz s. 7). 14

15 Základní podmínky WINTEJNERY mohou být umístěny pouze na zpevněné ploše (asfalt, beton), která je oplocená (ať již samostatně, nebo v rámci většího areálu) a v době nepřítomnosti obsluhy je oplocený objekt možné uzamknout. Pro manipulaci s WINTEJNERY je třeba počítat s dostatečnou velikostí plochy, na které budou WINTEJNERY umístěny. Je zapotřebí přičíst i prostor pro manipulaci, kdy vozidlo skládající WINTEJNER měří zhruba 10 metrů minimální prostor je tedy 17 metrů. Je nutné ale počítat i s tím, že WINTEJNER je zpravidla skládán vchodovými vraty jako první ve většině případů směrem k plotu nebo zdi sběrného místa/dvora. WINTEJNERY jsou vybaveny nájezdovou plošinou sklopnou po otevření vrat směrem od plotu nebo zdi je nutné vzít v úvahu prostor pro otevření vrat a přístup se spotřebiči. Doporučená plocha pro pohodlné umístění a manipulaci s WINTEJNEREM je tedy 19 3 metry. WINTEJNERY je možné používat jen za účelem shromažďování elektrozařízení skupin spadajících pod ELEKTROWIN podle platné uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Obec nebo provozovatel sběrného místa jsou povinni pořídit potřebný počet zámků (podle počtu a typů umístěných WINTEJNERŮ), kterými se bude uzamykat WINTEJ- NER v době nepřítomnosti obsluhy sběrného místa. Při nakládce plného WINTEJNERU se zámek předá na prázdný WINTEJNER, který je dopravcem dodáván výměnou. 15

16 Kolektivní systém ELEKTROWIN Příspěvek na nákup vysokozdvižného vozíku a plachty Při umisťování elektrozařízení do WINTEJNERŮ má ELEKTROWIN zájem na plném využití jejich kapacity a ochraně před povětrnostními vlivy. Za tímto účelem připravil ELEKTROWIN pro obce nabídku z Motivačního programu, kdy každá obec, která uzavře Smlouvu o umístění kontejneru, má nárok na finanční příspěvek ve výši pořizovací hodnoty vysokozdvižného vozíku pro usnadnění skládání spotřebičů na sebe a na pořízení plachty k zakrytí WINTEJNERU umístěného ve sběrném místě. Podmínky Motivačního programu zůstávají zachovány pořízený vysokozdvižný prostředek nebo plachtu lze využít pouze pro účely zpětného odběru elektrozařízení skupin spravovaných společností ELEKTROWIN. Vzhledem ke konstrukci vozíku je jeho využití možné pouze uvnitř WINTEJNERŮ, není určen pro přesun spotřebičů na dlouhé vzdálenosti nebo po nerovné ploše. Jedná se o vozík s ručním (resp. nožním) pohonem, který je schopen vyzvednout spotřebiče do výšky asi 160 centimetrů. Plachtu je nutné vždy před výměnou plného WINTEJNERU za prázdný sundat. 16

17 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 Postup při žádosti o instalaci WINTEJNERŮ Sběrný dvůr, který bude mít zájem o instalaci WINTEJNERů, sepíše Smlouvu o umístění kontejneru, o niž může požádat na kontaktní adrese. ELEKTROWIN po obdržení podepsané smlouvy upřesní termín dodání kontejneru. Pokud bude obec požadovat i dodání vozíku nebo úhradu pořízené plachty, musí vyplnit žádost, podepsat ji a spolu s uzavřenou Smlouvou o umístění kontejnerů zaslat formulář žádosti o odměnu z Motivačního programu. Po doručení vyplněné a podepsané žádosti o vyplacení odměny z Motivačního programu objednáme dodání vozíku u výrobce. Dodací lhůta je jeden až tři měsíce (podle počtu zájemců). Kontakt: ELEKTROWIN a.s. Michelská 300/60, Praha 4 tel.: fax:

18 ElEktrowin a.s., Michelská 300/60, Praha 4, tel.: Kolektivní systém ELEKTROWIN Putující kontejner 2012 Program pro svazky obcí, mikroregiony a obce bez sběrného dvora Charakteristika Putujícího kontejneru Uzamykatelný kontejner, který bude sloužit Vašim obyvatelům v blízkosti jejich obydlí. Přistavení i odvoz kontejneru a zpracování elektrozařízení zajistí na své náklady kolektivní systém ELEKTROWIN. V každé z obcí zůstane kontejner k dispozici po předem určenou dobu. Přesný termín přistavení kontejneru se obyvatelé dozví také prostřednictvím obecních úřadů a informačních letáků. Oznámení O přistavení putujícího kontejneru Putující místo zpětného odběru elektrozařízení bude umístěno Do přistaveného kontejneru můžete odkládat níže uvedená elektrozařízení: Velké spotřebiče ledničky, pračky, sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby Malé spotřebiče vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice Zahrada, nářadí, hobby, dílna pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot, vrtačky, brusky, řezačky, akušroubováky Od do v době Od do bude zpřístupněn kde chraňme společně životní prostředí Proč mít v obci Putující kontejner? Podle průzkumu má stále více lidí zájem třídit elektroodpad, avšak mnohdy je od toho odradí velká vzdálenost sběrného dvora. Projektem Putující kontejner jim tedy vycházíme vstříc, říká Tereza Ulverová, ředitelka provozního oddělení ELEKTROWINU. Jsme připraveni vyslat ho do všech mikroregionů a svazků obcí republiky, které o něj projeví zájem. Podmínky projektu / Povinnosti ELEKTROWIN Zajistí na své náklady přistavení zastřešeného a uzamykatelného kontejneru po dobu jednoho až tří dní na každém místě podle harmonogramu dohodnutého se svazkem obcí. Zajistí na své náklady odvoz a zpracování elektrozařízení. V případě zájmu svazku obcí nebo mikroregionu zajistí přistavení sběrného koše o velikosti cm na místo určené obcí (např. úřad) a čtyř výměnných bagů a na základě objednávky obce zajistí na své náklady po naplnění odvoz minimálně tří bagů. Dodá nejméně měsíc před zahájením akce obcím informační plakáty, které budou obyvatele informovat o datu přistavění kontejneru a také o tom, jaké druhy elektrozařízení mohou do kontejneru odkládat. V případě účasti obce, která má uzavřenou smlouvu na vytvoření a provozování místa zpětného odběru, nebude této obci vyplacena odměna, zapojení obce je možné v případě, že bude harmonogram obsahovat minimálně pět dalších obcí, ve kterých místo zpětného odběru není. Vyplatí za uskutečněnou akci odměnu za administrativní a ostatní náklady. 18

19 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 Podmínky projektu / Povinnosti svazků obcí, členských obcí Sestaví harmonogram jízdy kontejneru, seznam obcí, kde bude kontejner umístěn s kontaktními údaji (jméno a telefon) na zástupce jednotlivých obcí. Minimální počet obcí pro realizaci Putujícího kontejneru je 5. Distribuuje informační plakáty daným obcím nejméně čtrnáct dní před zahájením akce. Členská obec: Stanoví termín pro přebírání elektrozařízení od občanů, po dobu tohoto termínu bude kontejner odemčen (např. tři po sobě následující dny vždy od 16 do 18 hodin). Doplní do plakátu údaje podle harmonogramu a umístí plakát nebo plakáty tak, aby byla informace dostupná občanům nejméně deset dní před termínem přistavení kontejneru. Určí osobu, která obdrží klíč od kontejneru a bude odpovědná za dostupnost pro občany, převzetí kontejneru od dopravce a předání kontejneru dopravci. V případě, že bude kontejner naplněn před termínem ukončení přistavení, bude kontaktovat určenou odpovědnou osobu za ELEKTROWIN k objednání předčasného odvozu, který bude proveden buď výměnným způsobem (tzn., že bude přistaven okamžitě prázdný), nebo bude po vyprázdnění u zpracovatele opět přistaven až do konce určeného termínu. Zajistí ukládání do kontejneru tak, aby se co nejvíce využil jeho prostor, chlazení musí být ukládáno na stojato a maximálně tři chladničky na sebe. Kontejner nemusí být při přistavení prázdný, mohou v něm být uskladněny elektrospotřebiče odebrané v předchozí obci. Finanční příspěvky pro obce Obce a zastřešující svazek mohou získat finanční příspěvek, a to v řádech několika tisíc v souvislosti s počtem obyvatel a počtem zapojených obcí, jenž je určený na pokrytí administrativních nákladů spojených s organizačním zajištěním a informační podporou akce. Letos nově přibyla povinnost vést přehled o počtech předaných kusů chlazení, velkých a malých spotřebičů. Odměny pro obce paušální odměna Odměny pro svazky výtěžnost od 3 kg/obyvatele včetně od 1,01 kg včetně do 2,99 kg/obyvatele obce do 500 obyvatel Kč 500 Kč 250 Kč obce od 501 do Kč Kč 500 Kč obyvatel obce nad 1501 obyvatel Kč Kč 750 Kč účast do 10 obcí Kč Kč Kč 11 až 25 obcí Kč Kč Kč více než 26 obcí Kč Kč Kč výtěžnost do 1 kg/ /obyvatele Kontakt: Ing. Martin Černý, tel.:

20 Kolektivní systém ELEKTROWIN Informační podpora zpětného odběru Kolektivní systém ELEKTROWIN připravuje informační materiály, které obcím poskytuje zdarma. Stačí si je objednat v e-shopu na webové stránce v sekci informační materiály. Metodický pokyn Určeno pro obsluhu sběrného dvora Kolektivní systémy ELEKTROWIN, Ekolamp a Asekol připravily tento metodický pokyn, který je určen převážně pro obsluhu sběrných dvorů s cílem usnadnit obsluze orientaci v pravidlech provozování sběrného místa nastavených jednotlivými kolektivními systémy. Metodický pokyn byl rozeslán všem obcím, jež s kolektivním systémem mají uzavřenou smlouvu. Nově spolupracující subjekty jej obdrží po podpisu smlouvy. 20

21 Informační materiály zdarma 1. ELEKTROWIN vydal tzv. Interní standard, který popisuje, jaké základní komponenty musí elektrozařízení obsahovat, aby mohlo být přijato ke zpětnému odběru. V případě, že tyto komponenty neobsahuje, nejde o zpětně odebrané elektrozařízení, ale o odpad. 2. Plakát určený pro obce, které nemají sběrný dvůr a sběr elektrospotřebičů řeší prostřednictvím mobilních svozů velkoobjemových nebo nebezpečných odpadů. 3. Cedule označuje místo zpětného odběru je určená pro sběrné dvory a další místa k umístění na vstup.

22 Kolektivní systém ELEKTROWIN 4. Firemní zpravodaj EWIN vychází 2 ročně. Automaticky je zasílán výrobcům, všem smluvním obcím a prodejcům. 2 / 2011 Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Školám na míru ušil ELEKTROWIN zcela nový program, který pod názvem Recyklační hlídka objíždí základní a střední školy v České republice a učí jejich žáky, jak správně recyklovat vysloužilá elektrozařízení. Jde o to, abychom neučili pouze suchou teorii, ale naopak propojujeme tyto teoretické poznatky s hospodářskou praxí. Jedním z takových odborníků je ředitel společnosti ElEktrowin ing. roman tvrzník, říká v rozhovoru pro Ewin přední český ekonom a vysokoškolský pedagog doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. S hasiči to jede! Zapojeno je na 400 sborů Každý měsíc seberou 60 tun vysloužilých elektrozařízení 5. Letáček obsahuje informace o zpětném odběru včetně výše recyklačních příspěvků na elektrozařízení, které zajišťuje kolektivní systém ELEKTROWIN. 6. DL leták informuje o nutnosti odevzdávat elektrospotřebiče kompletní. 22

23 Podpora zpětného odběru v obcích ohyb Papírové pexeso obsahující informace o zpětném odběru. FÉN KÁVOVAR RYCHLOVARNÁ KONVICE LEDNICE HAIR DRYER COFFEE MAKER ELECTRIC KETTLE REFRIGERATOR VÍME, KAM S VYSLOUŽILÝMI SPOTŘEBIČI! LZE JE ODEVZDAT PRODEJCI PŘI ohyb KOUPI NOVÉHO SPOTŘEBIČE VYSAVAČ SBĚR MIKROVLNNÁ TROUBA MIXÉR PRAČKA VACUUM CLEANER MICROWAVE BLENDER WASHING MACHINE... DO SBĚRNÉHO DVORA A RECYKLACE VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ Elektrozařízení jsou z míst zpětného odběru i od prodejců předávána ke zpracování VELKÉ SPOTŘEBIČE a po demontáži jsou pračky, myčky, sušičky, elektrické sporáky... SPORÁK TOPINKOVAČ SENDVIČOVAČ ŽEHLIČKA COOKER TOASTER SANDWICH MAKER IRON chladničky, mrazničky, přenosné chladničky, vinotéky, výčepní zařízení s chladícím médiem... jednotlivé materiály jedn používány pro výrobu CHLAZENÍ nových výrobků. STŘEDNÍ SPOTŘEBIČE mikrovlnné trouby, vysavače, digestoře, parní čističe, pečící zařízení do 10 kg... VRTAČKA MYČKA BRUSKA HOLICÍ STROJEK DRILL DISHWASHER GRINDING MACHINE ELECTRIC RAZOR PILA FUME HOOD LAWN MOWER CURLING IRONS SAW MALÉ SPOTŘEBIČE žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice... NÁŘADÍ, HOBBY, DÍLNA pily, vrtačky, brusky, řezačky, aku šroubováky... DIGESTOŘ SEKAČKA KULMA ZAHRADA elektrické sekačky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot... Pex rub new.indd 1 ELEKTROWIN, a. s. / Michelská 300/60 / Praha 4 / :09:15 CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Pex lic new.indd :43:54 8. Leták určený pro spotřebitele, obyvatele. Nápaditou formou informující o zpětném odběru elektrozařízení. 9. Plakát určený pro občany na nástěnky, do obecních vitrín apod. 23

24 Kolektivní systém ELEKTROWIN Projekty zaměřené na informovanost Nabídka pro zpravodaje obcí a měst vydání seriálu článků a materiálů pro obce zpětný odběr elektrozařízení životní prostředí náš společný zájem Většina obcí vydává pro lepší informovanost svých občanů různé informační bulletiny, zpravodaje či noviny. Právě jim je určena nabídka společnosti ELEKTROWIN, která si klade za cíl zvýšit informovanost obyvatel o správném zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči. Vše, co je nutné vědět o zpětném odběru, je zpracováno do série krátkých článků na jednom DVD, které obsahuje: Články složka obsahuje články na téma zpětný odběr elektrozařízení. K tématům je přiloženo několik ilustračních fotografií, které je možné dle uvážení redakce bezplatně využít. Inzerce složka obsahuje graficky zpracovanou inzerci k tématu zpětný odběr elektrozařízení. Informační materiály máte možnost objednat informační materiály zcela zdarma na webových stránkách v sekci informační materiály. DVD budou během měsíce února 2012 zaslána všem obcím, které mají s kolektivním systémem uzavřenou smlouvu o spolupráci. V případě, že smlouvu nemáte, a přesto byste chtěli uvedenou nabídku využít, kontaktujte prosím Mgr. Janu Vondrovou tel.: ). U každého článku je uveden obecný úvod, který můžete využít za účelem informování občanů Vaší obce/města o možnosti zpětného odběru v místě bydliště. Tento úvod si můžete libovolně krátit a přizpůsobovat místním podmínkám dle vlastního uvážení. V případě, že nebudete mít zájem úvod vůbec zveřejňovat, můžete jej úplně vypustit! V případě, že ve zpravodaji uveřejníte článek z aktuálního DVD č. 5, pak za publikování tohoto článku obdržíte finanční odměnu ve výši Kč za článek + DPH. Zvláštní adresář Inzerce pak obsahuje dokumenty ve formátu.pdf. Za zveřejnění libovolného z nich v periodiku Vaší obce uhradíme příspěvek ve výši Kč + DPH. Je však také možné jej využít pro místní informační tabule či jako informační materiál na místo zpětného odběru (v tomto případě bez finanční podpory ELEKTROWINu). Veškeré články i inzeráty je možné, dle Vašeho uvážení, využít i ve více číslech maximální příspěvek na jednu obec činí Kč! ELEKTROWIN a.s. Michelská 300/ Praha

25 Podpora zpětného odběru v obcích 2012 Pravidla zveřejnění článků a inzerátu: velikost inzerátu min. A5 (může být i v černobílé verzi) využití článků ve stejném rozsahu jako na DVD (pokud je budete chtít změnit či použít jako součást jiného článku, prosím o předchozí konzultaci Mgr. Jana Vondrová, tel.: ; v jednom čísle obecního zpravodaje může být otištěn max. jeden článek a jedna inzerce (lze i současně) maximální příspěvek na jednu obec činí Kč/rok 2012 nabídka je platná od do Zveřejněný článek či inzerce Vám budou proplaceny, pokud nám zašlete: 1. fakturu s 30denní splatností 2. výtisk zpravodaje s článkem nebo inzerátem 3. vyplněnou a potvrzenou objednávku (naleznete na CD nebo webových stránkách) Projekty zaměřené na informovanost Obce, které spolupracují s kolektivním systémem ELEKTROWIN na bázi smlouvy nebo prostřednictvím mobilních svozů, mohou požádat o příspěvek na akce zaměřené na podporu informovanosti, například kampaně, výrobu a distribuci informačních materiálů týkajících se zpětného odběru, odpadového hospodářství a podobně. Příklady akcí: Kampaně: mediální (rozhlas, tištěná média, TV), roadshow, jednodenní akce (jarmarky, eko- -dny, Dny Země apod.), polepy dopravních prostředků apod. Výroba informačních materiálů: např. leták, brožurka, plakáty, city lighty, cedule, samolepky, propagační předměty např. na sběrné dvory za donesený spotřebič apod. Hlavním cílem těchto plánovaných akcí musí být zvýšení povědomí o zpětném odběru elektrozařízení v roce 2012 vedoucí k nárůstu jeho sběru u následujících skupin daného regionu: občané školy obce poslední prodejci O příspěvek lze žádat v období od do s tím, že k realizaci předloženého návrhu musí dojít v roce Doba splatnosti faktury musí být 30 dní. 25

26 Kolektivní systém ELEKTROWIN Podmínky získání příspěvku: Předložení návrhu kampaně nebo aktivity, jejíž součástí jsou informace o zpětném odběru elektrozařízení, včetně rozpočtu s rozepsáním finančního předpokladu k jednotlivým aktivitám, který bude posouzen pracovníky kolektivního systému ELEKTROWIN a nejpozději do 14 dní obdrží žadatel vyjádření, popř. požadavky na doplnění poskytnutých informací. Forma a výše příspěvku bude stanovena na základě posouzení projektu ze strany kolektivního systému. U náročnějších a větších projektů se předpokládá spoluúčast ze strany krajů, obcí, mikroregionů nebo svazků obcí. Vystavená faktura musí mít splatnost 30 dní. Žadatel souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel s tím, že všechna rozhodnutí společnosti ELEKTROWIN přijme jako konečná. Společnost ELEKTROWIN si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Žádost o příspěvek na projekt zaměřený na podporu informovanosti a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2012 najdete na v sekci obce a sběrné dvory informace o systému program lokální informační kampaně. Kontakt: Mgr. Jana Vondrová, tel.:

27

28 ELEKTROWIN a.s. Michelská 300/ Praha 4

Projekt na podporu zpětného odběru elektrospotřebičů pro školy. Uklízet se teď fakt vyplatí!

Projekt na podporu zpětného odběru elektrospotřebičů pro školy. Uklízet se teď fakt vyplatí! Projekt na podporu zpětného odběru elektrospotřebičů pro školy Uklízet se teď fakt vyplatí! Obsah Co je ve hře... 3 Úvodní slovo 4 Ohlédnutí za předchozími ročníky 5 Fotogalerie 6 8 Pravidla projektu 9

Více

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. ÚČEL Hlavním účelem Motivačního programu pro obce je: 1. zabezpečení

Více

UKLIĎME SI SVĚT! PRŮVODCE PROJEKTEM NA PODPORU ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PRO ŠKOLY. www.elektrowin.cz www.uklidmesisvet.

UKLIĎME SI SVĚT! PRŮVODCE PROJEKTEM NA PODPORU ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PRO ŠKOLY. www.elektrowin.cz www.uklidmesisvet. PRŮVODCE PROJEKTEM NA PODPORU ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PRO ŠKOLY www.elektrowin.cz www.uklidmesisvet.cz Vážení přátelé, když jsme v loňském roce poprvé připravovali ekologický projekt

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči!

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči! Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči! 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů

Více

Platnost od: 1. 11. 2014

Platnost od: 1. 11. 2014 Platnost od: 1. 11. 2014 1. článek ČINNOSTI Platnost této části od: 1. 11. 2014 ASEKOL EKOLAMP ELEKTROWIN 1. Obecné podmínky 1. Obec/ město má uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Elektrotechnické zboží 2 oblast DUM č. 32_J06_2_06

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBSAH MOTIVAČNÍ PROGRAM SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY WINTEJNER INFORMAČNÍ MATERIÁLY

OBSAH MOTIVAČNÍ PROGRAM SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY WINTEJNER INFORMAČNÍ MATERIÁLY PODPORA ZPĚTNÉHO ODBĚRU V OBCÍCH 2015 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY MOTIVAČNÍ PROGRAM PUBLIKACE PODPORA ZPĚTNÉHO ODBĚRU V OBCÍCH 2015 VÁM PŘEDSTAVUJE NOVINKY PLATNÉ PRO ROK 2015 A ZÁROVEŇ VÁS INFORMUJE O AKTUÁLNÍ

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 20.1.2009

Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení ELEKTROWIN a. s. IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Místo zpětného odběru nemusí být SBĚRNÝ DVŮR Smlouva na vytvoření místa zpětného

Více

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM. Registrační číslo: KH001/05-ECZ

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM. Registrační číslo: KH001/05-ECZ ELEKTROWIN a. s. KOLEKTIVNÍ SYSTÉM Registrační číslo: KH001/05-ECZ Sběrná síť - stav květen 2008 Srovnání stav k červnu 2007 stav ke květnu 2008 počet č zapojených výrobců ů 453 519 počet smluvních obcí

Více

Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců Žádám o provedení (nehodící se škrtněte): Změny údajů zapsaných v Seznamu výrobců Výmaz ze Seznamu výrobců vepište nové údaje do příslušných

Více

PODPORA Z P Ě T N É H O ODBĚRU V O B C Í C H

PODPORA Z P Ě T N É H O ODBĚRU V O B C Í C H Kolektivní systém ELEKTROWIN PODPORA Z P Ě T N É H O ODBĚRU V O B C Í C H www.elektrowin.cz Obsah MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE 4 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ZPĚTNĚ ODEBRANÉ SPOTŘEBIČE 5 6 MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO ROK 7

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 15. 4. 2010

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 15. 4. 2010 ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení V. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 15. 4. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru umístění

Více

VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji. Tereza Ulverová provozní ředitelka

VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji. Tereza Ulverová provozní ředitelka VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji Tereza Ulverová provozní ředitelka STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz

Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz Tento dokument je platný od 1.6.2007 se změnou ceny dopravy od 4.12.2008 Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ ZE DNE 3.7.2007 Číslo smlouvy ASEKOL 00300535 Opava/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Číslo smlouvy obec MMOPP00BMAKF SMLUVNÍ STRANY Obchodní firma ASEKOL

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů v Ústeckém kraji. Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení

VII. Setkání starostů a místostarostů v Ústeckém kraji. Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení VII. Setkání starostů a místostarostů v Ústeckém kraji Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci

Více

Praní, žehlení a mandlování prádla pro firmy a jednotlivce. www.rychle-zehleni.webnode.cz (možnost levné dopravy prádla). 722 574 992 PR Koupíme rodinný dům nebo chalupu v České Skalici nebo blízkém

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat

přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat Třídění odpadů V současné době je v Tanvaldě 31 stanovišť na třídění odpadů. Celkem je na nich umístěno 50 ks kontejnerů 1100 l, které jsou v majetku svozové společnosti ASA a 68 nádob 240 l, které jsou

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA TEPLICE NAD

Více

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

ELEKTROWIN a. s. Ing. Petra Machová Externí poradce. V. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

ELEKTROWIN a. s. Ing. Petra Machová Externí poradce. V. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina ELEKTROWIN a. s. Ing. Petra Machová Externí poradce V. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 14. 12. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Vytvoření místa zpětného odběru smlouva na zajištění zpětného

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o k r a j V y so č i n a ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. VII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. VII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení VII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje 22. 6. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru

Více

OBSAH MOTIVAČNÍ PROGRAM SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY WINTEJNER INFORMAČNÍ MATERIÁLY

OBSAH MOTIVAČNÍ PROGRAM SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY WINTEJNER INFORMAČNÍ MATERIÁLY PODPORA ZPĚTNÉHO ODBĚRU V OBCÍCH 2016 SHROMAŽĎOVACÍ MOTIVAČNÍ PROGRAM Publikace Podpora zpětného odběru v obcích 2016 Vám představuje novinky platné pro rok 2016 a zároveň Vás informuje o aktuální nabídce

Více

ZPRAVODAJ OBCE PŘESKAČE 2016

ZPRAVODAJ OBCE PŘESKAČE 2016 ZPRAVODAJ OBCE PŘESKAČE 2016 Vážení spoluobčané, před začátkem dalšího roku Vám opět chceme poskytnout stručný přehled užitečných informací. Podrobnosti k různým oblastem najdete na webových stránkách

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

VI. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel

VI. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel VI. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji Ing. Roman Tvrzník generální ředitel STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES (dle přílohy č. 1 vyhlášky 383/2001 Sb. a v souladu s OZV obce Ostrožská Nová Ves č. 3/2015 ve znění následujících změn) Provozovatel:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. 32_J06_1_10 ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 5.2.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 01-2015 Výzva

Více

Obec Obrnice. Obrnice, březen 2009 Obrnice, listopad 2012 (aktualizace)

Obec Obrnice. Obrnice, březen 2009 Obrnice, listopad 2012 (aktualizace) Obec Obrnice Obrnice, březen 2009 Obrnice, listopad 2012 (aktualizace) 1) Úvod 2) Základní pojmy 3) Třídění komunálního odpadu 4) Nádoby na odpad 5) Umístění nádob 6) Výměna nádob na ukládání směsného

Více

OBSAH MOTIVAČNÍ PROGRAM SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY WINTEJNER INFORMAČNÍ MATERIÁLY

OBSAH MOTIVAČNÍ PROGRAM SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY WINTEJNER INFORMAČNÍ MATERIÁLY PODPORA ZPĚTNÉHO ODBĚRU V OBCÍCH 2016 SHROMAŽĎOVACÍ MOTIVAČNÍ PROGRAM Publikace Podpora zpětného odběru v obcích 2016 Vám představuje novinky platné pro rok 2016 a zároveň Vás informuje o aktuální nabídce

Více

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy Závazné podmínky pro registrované poslední prodejce/servisy 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému provozovaného

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení

VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný

Více

1 / 2011. Překročili jsme hranici 100 000 tun vysbíraných spotřebičů jako první v Česku. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

1 / 2011. Překročili jsme hranici 100 000 tun vysbíraných spotřebičů jako první v Česku. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2011 Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Recyklujte s hasiči ELEKTROWIN přináší nový projekt pro celou republiku. Jeho cílem je zpětný odběr elektrospotřebičů lidem co nejvíce usnadnit. Do boje s elektroodpadem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

Růžena Robková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 20.5.2016, 23:38

Růžena Robková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 20.5.2016, 23:38 Prodejce a provozovatel internetové galanterie www.pleteniahackovani.cz : Růžena Robková Sídlo: Očihovec 25,43987 Očihov Sídlo provozovatele není kamenným obchodem IČ: 63741407 DIČ:Živnostenský list byl

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů

Více

Plánování elektroinstalace

Plánování elektroinstalace Předsíň. Železné pravidlo pro předsíň: Do 3 metrů délky předsíně navrhnout 1-3 zásuvky, od 3 metrů délky 2-4 zásuvky. Navrhněte pro svou předsíň, v závislosti na jejím půdorysu, počtu dveří a rozsahu osvětlení

Více

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy Závazné podmínky pro registrované poslední prodejce/servisy 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému provozovaného

Více

Romana Hložánková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.4.2015, 11:25

Romana Hložánková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 9.4.2015, 11:25 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014. Pokud se do naši firmy nemůžete dovolat/zvlášť v předvánočním období tj.1.11.-23.12. daného roku /, prosím napište nám mail, tak budete mít jistotu, že se s námi spojíte.

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Příloha č. 1 Smlouva o kolektivním plnění Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o.

Více

Dodatek č. 3. Smluvní strany

Dodatek č. 3. Smluvní strany KUJCP019O4FD Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Intezifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji č. SON/OZZL/232/13 pro

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 08. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013 č.j.: 35/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 51 ze dne 30.01.2013 Smlouva o poskytnutí služeb v zařízení sběrného dvora Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Tvrzník generální ředitel STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Ve Vyškově, dne 4. 3. 2016 Vypracoval: Ing. Petra Přikrylová Ing. Pavel Horáček Obsah 1. Rozvoj sběrné sítě... 3 2. Separace odpadů v obcích...

Více

! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I.

! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ6S SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015 Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město

Více

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy Závazné podmínky pro registrované poslední prodejce/servisy 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému provozovaného

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Svoz komunálního odpadu a separovaného sběru zahrnuje: 1. Pravidelný sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu 2. Separovaný sběr 3. Zpracování evidence produkovaných

Více

Zpravodaj 9. městyse Knínice u Boskovic 2011. Slavnostní otevření sportovně-kulturního areálu v Knínicích u Boskovic

Zpravodaj 9. městyse Knínice u Boskovic 2011. Slavnostní otevření sportovně-kulturního areálu v Knínicích u Boskovic Zpravodaj 9 městyse Knínice u Boskovic 2011 Slavnostní otevření sportovně-kulturního areálu v Knínicích u Boskovic Neděle 25. září 2011 ve 14.00 hod. Program: slavnostní otevření areálu volný vstup do

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Smlouva o poskytování služeb od Společnosti Dexcar Autovermietung UG přes registrovaného zástupce Společnosti pro ČR a SR

Smlouva o poskytování služeb od Společnosti Dexcar Autovermietung UG přes registrovaného zástupce Společnosti pro ČR a SR Smlouva o poskytování služeb od Společnosti Dexcar Autovermietung UG přes registrovaného zástupce Společnosti pro ČR a SR 1. Smlouva vstoupí v platnost a je závazná pro zákazníka od okamžiku podepsání

Více

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA/DVORA OBCE NAD OBYVATEL

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA/DVORA OBCE NAD OBYVATEL METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA/DVORA OBCE NAD 2 000 OBYVATEL týkající se provozování místa zpětného odběru použitých elektrozařízení kolektivním systémem ELEKTROWIN Platnost od: 1. ledna 2017

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě http://obchod.portal.cz, provozovaném obchodní společností Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8, 182 00,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz 1. Obecná ustanovení 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6.

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru umístění

Více

M Ě S T O K U T N Á H O R A

M Ě S T O K U T N Á H O R A M Ě S T O K U T N Á H O R A OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně

Více

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)? Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)? Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy udává veškeré energie spotřebované při standardizovaném

Více

Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace. RNDr. Jana Matzenauerová

Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace. RNDr. Jana Matzenauerová Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace RNDr. Jana Matzenauerová Konference Staré Těchanovice, 27.6. 28.6.2013 1 Systém odpadového hospodářství Budování systému OH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se na základě 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Více

Projekt KORUNA ZA KILO: červená nit roku 2015

Projekt KORUNA ZA KILO: červená nit roku 2015 02 2015 Projekt KORUNA ZA KILO: červená nit roku 2015 Deset let fungování zpětného odběru v ČR oslavil ASEKOL především osvětovým a charitativním projektem KORUNA ZA KILO, což je společná aktivita s Národní

Více

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, 73945 Fryčovice, IČ: 73025984,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART Trouba Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART 1 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.24466/2015 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY SPOLUFINANCOVANÁ EU Příručka administrace propagačního programu Září 2014 Oddělení dotací včelařských opatření a propagace propagace_eu@szif.cz Obsah 1. Základní

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více