Znalecký posudek þíslo /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek þíslo 2660-64/10"

Transkript

1 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo /10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov, B.NČmcové, Kryblice 146, (PSý 54101) Katastrální údaje: 0525 okres Trutnov, obec Trutnov, k.ú. Trutnov, LV þ Stavby s pozemkem: rodinný dĥm þp. 146 na stp.þ. 1160; Pozemky: stp.þ. 1160, p.þ. 1526/7 VLASTNÍK: Rózanská, Daniela, Boženy NČmcové 146, Trutnov, Rý /3606, vl. podíl: 1/1 ÚýEL OCENċNÍ: zjištční obvyklé ceny nemovitosti pro úþely exekuþního Ĝízení OBJEDNATEL OCENċNÍ: Adresa objednatele: Iý DIý ZHOTOVITEL OCENċNÍ: Adresa zhotovitele: Iý Telefon 12 Fax Ing. František ěezníþek Jiráskovo námčstí 212/11, Trutnov DIý Datum místního šetĝení: Poþet stran: Exekutorský úĝad - JUDr. Petr Kocián soudní exekutor; Usnesení þ. 137Ex 10295/09-50 ze dne ul. PĜíkop þp. 6, B r n o Telefon Poþet pĝíloh: 4 Fax Datum zpracování : Poþet vyhotovení: Vyhotovení þíslo: 1

2 strana. 2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI: stavba dokon ena v r zm na stavby rekonstrukce v r Stavebn technický stav stavby novostavba udržovaná neudržovaná Po et podlaží celkem: 3 / 0 z toho podzemní: 1 z toho nadzemní: 2 Po et byt : 1 Rodinný d m, domek Typ PP RD Garáž Zahrada Obestav ný Zastav ná Podkroví prostor plocha m 2 po et m 2 m 3 m ANO Konstrukce: zd né betonové montované kovové d ev né jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. ást.obsazen volný objekt Poloha: centrum kraj obce bytová zóna pr mysl. zóna nákup. zóna mimo obec P ípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. p íjezd Dostupnost: MHD železnice autobus dálnice/i. t. silnice II./III. t. Negat vlivy: dál./i.t. železn. tr. podnik/trafo letišt zápl. oblast jiné Požadavky objednatele Stanovit obvyklou cenu nemovitosti v daném míst a ase - rodinného domu p. 146 v k.ú. a obci Trutnov, ulici Boženy N mcové, okres Trutnov, kraj Královéhradecký, v etn pozemk a p íslušenství, dle LV. 2753, pro ú ely exeku ního ízení. Rizika nemovitosti: Zástavní právo Modré pyramidy a.s. a na ízení exekuce neuvažuji do ocen ní Vklad investic do nemovitosti v p íštích obdobích: (nutno zohlednit v obecné (tržní) cen nemovitosti) Nutné investice okamžité min. na dokon ení 1 2 roky 5 rok rozpo et odhad investic v K PRODEJNOST NEMOVITOSTI: velmi dobrá pr m rná obtížná do 6 m síc od 6 12 m s. nad 1 rok Poznámka nemovitost není v sou asnosti obchodována na volném trhu nemovitostí Posudek byl vytvo en v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 strana. 3 SOUHRN OCEN NÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Sou asný stav Porovnávací hodnota ,- K Výnosová hodnota 0,- K V cná hodnota / nákladová ,- K Cena podle cen. p edpisu nebyla zjiš ována OBVYKLÁ CENA ,- K z toho hodnota pozemku ,- K Komentá ke stanovení hodnoty posuzované nemovitosti: P edm tná nemovitost je jednogenera ním rodinným domem 3+1, který je postavený jako adový krajní, klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, s podkrovím, áste n podsklepený, v pr m rném stavebn technickém stavu, s pr m rnou údržbou, standardn vybavený, který je pln užíván vlastníkem nemovitosti. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. K objektu pat í podstandardní rozsah pozemk (295 m2). P íslušenství nemovitosti tvo í p íst ešek vstupu, p ípojky elekt iny, zemního plynu, kanalizace a vody, skleník, zpevn né plochy, oplocení a venkovní úpravy. Poloha nemovitosti v lukrativní centrální obytné ásti m sta Trutnova Kryblice, p ímo p ístupná z místní zpevn né komunikace, v nedaleké vzdálenosti do centra m sta, je vhodná pro klidné rodinné bydlení, výhodou je poloha v pln zainvestované lokalit a p ímá dostupnost p írody, nevýhodou je malý rozsah pozemk a t sné sousedství vedlejší nemovitosti, dvojd m tento typ nemovitosti je v sou asné dob na volném trhu nemovitostí dob e prodejný. Na p edm tné nemovitosti vázne omezení vlastnických práv, které do ocen ní neuvažuji (zástavní právo a na ízení exekuce) - viz. výpis z KN. Nemovitost nebyla hodnocena výnosovou metodou výnosová hodnota nemá vypovídací hodnotu. Cena je stanovena za p edpokladu uvoln né nemovitosti a bez hodnoty omezení vlastnických práv (zástavní právo a na ízení exekuce). V Trutnov Ing. František ezní ek Jiráskovo nám stí 212/ Trutnov Prohlašuji, že p i provedení ocen ní jsem osobou nezávislou.

4 strana. 4 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovit obvyklou cenu nemovitosti v daném míst a ase - rodinného domu p. 146 v k.ú. a obci Trutnov, ulici Boženy N mcové, okres Trutnov, kraj Královéhradecký, v etn pozemk a p íslušenství, dle LV. 2753, pro ú ely exeku ního ízení. 2. Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne za p ítomnosti paní Daniely Rózanské, vlastníka nemovitosti. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN Katastrálního ú adu v Trutnov - dálkový p ístup, ze dne , výpis z listu vlastnictví. 2753, pozemek zastav ná plocha, rodinný d m p m 2, pozemek. 1526/7 - zahrada m 2, - snímek mapy katastru nemovitostí p edm tných pozemk, - databáze prodej nemovitostí, sestavená podle skute n realizovaných cen nemovitostí na území m sta Trutnova, spole n se spolupracujícími odhadci, - podklady stavebního ú adu o stá í stavby , - usnesení soudního exekutora j.: 137Ex 10295/09-50, ze dne , - skute nosti a vým ry zjišt né na míst dne , - fotodokumentace po ízená znalcem, viz. p ílohy FOTO, - informace a údaje sd lené ú astníky místního šet ení, - dále nebyly na mé požádání p edloženy žádné další doklady, které by m ly vliv na ocen ní. 4. Dokumentace a skute nost dokumentace nemovitosti nebyla p edložena, objekt je v pr m rném stavebn technickém stavu, má pr m rnou údržbu. Objekt byl postaven jako rodinný d m v roce Celkový popis nemovitosti Okresní m sto Trutnov má evidováno obyvatel. M sto Trutnov je správní centrum s úplnou infrastrukturou. P edm tná nemovitost se nachází v lukrativní obytné ásti obce Kryblice. Jedná se o rodinný d m s jedním bytem, v lokalit, která je vhodná pro klidné rodinné bydlení s malou vzdáleností do centra m sta Trutnova - cca 800 m. Dostupnost - prodejna potravin 300 m, zastávka autobusu MHD 200 m, autobusové nádraží 900 m, vlakové nádraží 900 m. Okresní m sto Trutnov má schválený územní plán m sta a stavba není v rozporu s územním plánem ani s okolní zástavbou. Objekt je p ístupný z místní komunikace ulice Boženy N mcové, je na mírn svažitém pozemku, p ivráceném k severozápadu. Rodinný d m je postavený jako adový krajní (polovina dvojdomu), klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, podkrovím, áste n podsklepený, na mírn svažitém terénu, voln p ístupný ze zpevn né komunikace, v zástavb obdobných dom, v intravilánu obce. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody.

5 strana Obsah posudku a) Objekty 1) Rodinný d m b) Pozemky 1) Pozemky c) Ocen ní porovnávací metodou B. Odhad Popis a umíst ní objekt, vým ra, hodnocení a ocen ní Popisy objekt a) Objekty 1) Rodinný d m je postavený jako adový krajní (polovina dvojdomu), klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, podkrovím, áste n podsklepený, na mírn svažitém terénu, voln p ístupný ze zpevn né komunikace, v zástavb obdobných dom, v intravilánu obce. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. P íslušenství nemovitosti tvo í p íst ešek vstupu, p ípojky elekt iny, zemního plynu, kanalizace a vody, skleník, zpevn né plochy, oplocení a venkovní úpravy. Podzemní podlaží je p ístupné po schodech z úrovn 1.N.P. a sestává z jedné sklepní místnosti schodišt. Nosné zdivo o tl. 0,45 m, isolace proti zemní vlhkosti neú inná, stropy nespalné s rovným podhledem, podlahy z betonové dlažby, schodišt s cihelnými stupni. Okno d ev né jednoduché, dve e d ev né svlakové, vnit ní omítky hrubé vápenné. Elektroinstalace sv telná s pojistkovými automaty. Rozvod vody pouze studené - je zde umíst no pr tokové m idlo vody. Ostatní vybavenost není. První nadzemní podlaží je p ístupné z úrovn terénu a sestává z jedné obytné místností, kuchyn se sprchou a umyvadlem, WC, chodby se schodišt m. Nosné zdivo o tl. 0,3-0,45 m, stropy s rovným podhledem, podlahy ze d eva a podlahových povlak, respektive z keramické dlažby, vnit ní omítky hladké štukové, schodišt s kamennými stupni. Okna plastová zdvojená, dve e d ev né hladké plné nebo prosklené. Kuchy s plynovým sporákem, kuchy skou linkou, my kou nádobí a pra kou, obložená keramickým obkladem a se sprchou a umyvadlem, obložené keramickým obkladem. WC splachovací, bez umývátka, obložené. Rozvod vody studené i teplé. Oh ev TUV v plynovém pr tokovém oh íva i vody. Vytáp ní je lokální nást nnými topidly na zemní plyn. Elektroinstalace t ífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu je ke karm, kuchy skému sporáku a topidlu. Ostatní vybavenost - není. Podkroví je p ístupné po schodišti z úrovn 1.N.P. a sestává ze dvou obytných místností, komory v mezipat e schodišt, chodby se schodišt m. Nosné zdivo o tl. 0,3 m, stropy s rovným podhledem, podlahy d ev né a koberc, respektive z betonové dlažby, vnit ní omítky hladké štukové, schodišt s d ev nými stupni bez podstupnic. Okna plastová zdvojená, dve e d ev né hladké plné nebo prosklené. Rozvod vody není. Vytáp ní je etážové teplovodní se samostatným kotlem na zemní plyn, s radiátory ocelovými žebrovými. Elektroinstalace t ífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu ke kotli ET. Ostatní vybavenost - není.

6 strana. 6 Objekt má sedlový krov, krytý asbestocementovými šablonami na bedn ní, s úplnými klempí skými konstrukcemi, v etn parapet. Bleskosvod na objektu je. Fasáda dvouvrstvá tvrdá hrubá, ze škrabaného b izolitu, s obkladem soklu kamenným zdivem. Stavebn technický stav objektu je pr m rný, údržba pr m rná. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení vlhkost zdiva v podzemním podlaží. Objekt byl postaven a zkolaudován, dle sv dectví ú astník místního šet ení, dle dochovaných doklad, v roce stá í stavby 74 let. Použité konstrukce a materiály tomuto údaji odpovídají. Objekt byl pr b žn udržován. V roce 1999 byla provedena oprava st echy, v etn krytiny, klempí ských konstrukcí a byly provedeny nové rozvody elekt iny v objektu. V roce 2005 byl byt v 1.N.P. áste n opraven - kuchy s koupelnou a WC. V roce 2008 byly vym n ny okna za plastová. Vzhledem ke stavu objektu použiji odborný odhad opot ebení. Objekt není pronajímán, je užíván vlastníkem nemovitosti. b) Pozemky 1) Pozemky jsou na mírn svažitém terénu, voln p ístupné ze zpevn né komunikace v ásti zv. Kryblice - ulice Boženy N mcové, v zástavb obdobných objekt, v zastav ném území obce. Je možné napojení na ve ejné rozvody zemního plynu. Okresní m sto Trutnov má evidováno obyvatel. Ocen ní a) Objekty a.1) V cná hodnota podle vyhlášky 460/2009 Sb. a.1.1) Rodinný d m 5 Zat íd ní pro pot eby ocen ní Rodinný d m: typ A Konstrukce: zd ná Podsklepení: podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Typ st echy: se sklonitou st echou Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastav né plochy 1.nadz. podlaží Podlaží: s jedním nadzemním podlažím Polohový koeficient: 1,050 Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové Kód standardní klasifikace produkce: domy rodinné jednobytové Koeficient zm ny ceny stavby: 2,173

7 strana. 7 Podlaží: Název Výška Zastav ná plocha P.P. 2,10 m 4,9 2,9+2,6 1,95 = 19,28 m 2 1.N.P. 3,15 m 5,8 8,15 1,4 1,05 = 45,80 m 2 Podkroví 3,10 m 5,8 8,15 = 47,27 m 2 Sou et: 8,35 m 112,35 m 2 Obestav ný prostor (OP): P.P. 2,10 (4,9 2,9+2,6 1,95) = 40,49 m 3 1.N.P. 3,15 (5,8 8,15 1,4 1,05) = 144,27 m 3 Krov (1,6+3,8/2) 5,8 8,15+1,05 3,05 3,8/4 = 168,49 m 3 Obestav ný prostor celkem: = 353,25 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy 8,20 % Podstandardní 2. Zdivo 21,20 % Standardní 3. Stropy 7,90 % Standardní 4. St echa 7,30 % Standardní 5. Krytina 3,40 % Standardní 6. Klempí ské konstrukce 0,90 % Standardní 7. Vnit ní omítky 5,80 % Standardní 8. Fasádní omítky 2,80 % Standardní 9. Vn jší obklady 0,50 % Standardní 10. Vnit ní obklady 2,30 % Standardní 11. Schody 1,00 % Standardní 12. Dve e 3,20 % Standardní 13. Okna 5,20 % Nadstandardní 14. Podlahy obytných místností 2,20 % Standardní 15. Podlahy ostatních místností 1,00 % Standardní 16. Vytáp ní 5,20 % Standardní 17. Elektroinstalace 4,30 % Standardní 18. Bleskosvod 0,60 % Standardní 19. Rozvod vody 3,20 % Standardní 20. Zdroj teplé vody 1,90 % Standardní 21. Instalace plynu 0,50 % Standardní 22. Kanalizace 3,10 % Standardní 23. Vybavení kuchyn 0,50 % Standardní 24. Vnit ní vybavení 4,10 % Standardní 25. Záchod 0,30 % Standardní 26. Ostatní 3,40 % Nevyskytuje se Výpo et koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy 0,54 8,20 % 0, Okna 0,54 5,20 % + 0, Ostatní 0,54 1,852 3,40 % 0,0340 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9498

8 strana. 8 Ocen ní: Základní jednotková cena: 2 290, K /m 3 Koeficient využití podkroví: 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9498 Polohový koeficient K 5 : 1,0500 Koeficient zm ny cen staveb K i : 2,1730 Základní jednotková cena upravená: = 5 558,21 K /m 3 Základní cena upravená: 353,25 m ,21 K /m 3 = ,68 K Ur ení opot ebení odborným odhadem: Stá í: 76 rok Opot ebení: 55,000 % Odpo et opot ebení: ,68 K 55,000 % ,72 K Cena objektu po ode tení opot ebení: = ,96 K Rodinný d m zjišt ná cena: ,96 K b) Pozemky b.1) Porovnávací hodnota b.1.1) Pozemky Popis porovnávacího pozemku: celkový rozsah pozemk je 295 m 2. Jako funk ní celek se stavbou rodinného domu uvažuji stavební pozemek v celém rozsahu 295 m 2. Dle databáze znalce sestavené podle skute n realizovaných prodej na území m sta Trutnova uvažuji stavební pozemek za obvyklou cenu ve výši 1000,- K /m 2. Porovnávací pozemek: stavební Realizovaná cena: , K Vým ra: 295,00 m 2 Jednotková cena: 1 000, K /m 2 Koeficient prodejnosti K p : 1,000 Upravená jednotková cena: 1 000, K /m 2 Váha: 1,00 Stanovená jednotková cena (SJC): 1 000, K /m 2 Oce ované pozemky: Název p.. Vým ra stavební ,00 m 2 zahrada 1526/7 149,00 m 2 Vým ra celkem (V): 295,00 m 2 Cena pozemk (V SJC): 295,00 m , K /m 2 = , K Pozemky zjišt ná cena: , K

9 strana. 9 c) Ocen ní porovnávací metodou V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskute n ných prodej nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nep edpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typ nemovitostí, že uskute n né prodeje a vyhodnocované prodeje by m ly být starší než 2 roky. To proto, že se p edpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základ vlastního pr zkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údaj z denního i odborného tisku, výv sek realitních kancelá í, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelá emi a správci nemovitostí. Záv rem tohoto šet ení je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti m sí ní zprost edkovatelskou smlouvu, se zohledn ním sou asné situace na trhu. Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. Rodinný d m, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjišt nému technickému stavu, v dané lokalit, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka v souladu s nabídkou. Proto s p ihlédnutím k umíst ní nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a zp sobu využití, jsem názoru, že oce ovaná nemovitost je dob e obchodovatelná. P edm tná nemovitost je jednogenera ním rodinným domem 3+1, který je postavený jako adový krajní, klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, s podkrovím, áste n podsklepený, v pr m rném stavebn technickém stavu, s pr m rnou údržbou, standardn vybavený, který je pln užíván vlastníkem nemovitosti. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. Užitková plocha objektu je 82 m 2. K objektu pat í podstandardní rozsah pozemk (295 m2). P íslušenství nemovitosti tvo í p íst ešek vstupu, p ípojky elekt iny, zemního plynu, kanalizace a vody, skleník, zpevn né plochy, oplocení a venkovní úpravy. Poloha nemovitosti v lukrativní centrální obytné ásti m sta Trutnova Kryblice, p ímo p ístupná z místní zpevn né komunikace, v nedaleké vzdálenosti do centra m sta, je vhodná pro klidné rodinné bydlení, výhodou je poloha v dobré klidné, pln zainvestované lokalit a p ímá dostupnost p írody, nevýhodou je malý rozsah pozemk a t sné sousedství vedlejší nemovitosti, dvojd m tento typ nemovitosti je v sou asné dob na volném trhu nemovitostí dob e prodejný. Objekt nebyl hodnocen výnosovou metodou výnosová hodnota nemá vypovídací hodnotu. V daném lokalit okresu Trutnov jsou obchodovány obdobné nemovitosti v porovnatelných lokalitách dle databáze znalce, sestavená spole n se spolupracujícími odhadci na území okresu Trutnov, podle skute n realizovaných prodej na volném trhu nemovitostí - 1/ íslo DB 5864 Název Rodinný d m Cena ,- K Lokalita Trutnov Po et byt 3 byty, 1+1, 1+2, 1+5 Obestav ný prostor (m3) 1535 Zastav ná plocha (m2) 135 Užitková podlahová plocha (m2) 280 Obytná podlahová plocha (m2) 210 Vybavenost standardní Technický stav p im ený Vým ra staveb. a souvis. pozemk (m2) 1562 Poznámka pln zainvestován Realizace 2009

10 strana. 10 2/ íslo DB 5856 Název Rodinný d m - D.S.M sto Cena ,- K Lokalita Trutnov Po et byt 2 byty 1+3 s p íslušenstvím Obestav ný prostor (m3) 967 Zastav ná plocha (m2) 168 Užitková podlahová plocha (m2) 175 Obytná podlahová plocha (m2) 130 Vybavenost sociální za ízení podpr m rné, kuchy v p ízemí nevybavena Technický stav zanedbaná údržba Vým ra staveb. a souvis. pozemk (m2) 3040 Poznámka studna, ve ejná kanalizace, zpevn né venkovní dlažby, oplocení, trvalé porosty Realizace / íslo DB 5786 Název Rodinný d m Trutnov Cena ,- K Lokalita Trutnov - D.S.M sto Po et byt 3 byty a 2x 1+2 Obestav ný prostor (m3) 957 Zastav ná plocha (m2) 124 Užitková podlahová plocha (m2) 170 Vybavenost p ízemí devastované, v pat e standardní Technický stav v p ízemí úplná devastace, v pat e uspokojující Vým ra staveb. a souvis. pozemk (m2) 729 Poznámka pln zainvestováno - mimo plynu Realizace 2008 Seznam porovnávaných objekt : Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K místa K asový K vybav. Jednotková cena (JC) Váha (V) RD DB , K 210,00 m 2 1,05 1,02 1, , K 2,0 RD DB , K 175,00 m 2 1,15 1,20 1, ,57 K 1,0 RD DB , K 170,00 m 2 1,20 1,02 1, ,60 K 1,0 kde JC = (VC / M) (K místa K asový K vybav. ) Minimální jednotková cena za m 2 : Pr m rná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : ,57 K ,04 K , K Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : , K Množství: 82,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , K

11 strana. 11 C. Rekapitulace P edm tná nemovitost je jednogenera ním rodinným domem 3+1, který je postavený jako adový krajní, klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, s podkrovím, áste n podsklepený, v pr m rném stavebn technickém stavu, s pr m rnou údržbou, standardn vybavený, který je pln užíván vlastníkem nemovitosti. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. K objektu pat í podstandardní rozsah pozemk (295 m2). P íslušenství nemovitosti tvo í p íst ešek vstupu, p ípojky elekt iny, zemního plynu, kanalizace a vody, skleník, zpevn né plochy, oplocení a venkovní úpravy. Poloha nemovitosti v lukrativní centrální obytné ásti m sta Trutnova Kryblice, p ímo p ístupná z místní zpevn né komunikace, v nedaleké vzdálenosti do centra m sta, je vhodná pro klidné rodinné bydlení, výhodou je poloha v dobré klidné, pln zainvestované lokalit a p ímá dostupnost p írody, nevýhodou je malý rozsah pozemk a t sné sousedství vedlejší nemovitosti, dvojd m tento typ nemovitosti je v sou asné dob na volném trhu nemovitostí dob e prodejný. Na p edm tné nemovitosti vázne omezení vlastnických práv, které do ocen ní neuvažuji (zástavní právo a na ízení exekuce) - viz. výpis z KN. Nemovitost nebyla hodnocena výnosovou metodou výnosová hodnota hodnotu. nemá vypovídací Cena je stanovena za p edpokladu uvoln né nemovitosti a bez hodnoty omezení vlastnických práv (zástavní právo a na ízení exekuce). Na základ cen zjišt ných jednotlivými metodami a na základ výše uvedených skute ností, odhaduji sou asnou obvyklou cenu oce ované nemovitosti. V cná hodnota objekt podle vyhlášky Cena pozemk ur ená porovnávací metodou Stanovená v cná hodnota celkem Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce Cena slovy: jedenmilion ty istatisíc K , K , K , K , K , K V Trutnov Ing. František ezní ek Jiráskovo nám stí 212/ Trutnov Prohlašuji, že p i provedení ocen ní jsem osobou nezávislou.

12 strana. 12 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne ,.j.Spr.1777/92, pro základní obor ekonomika, pro odv tví ceny a odhady nemovitostí, a pro základní obor stavebnictví, pro odv tví stavby obytné a pr myslové, se specializací vady a poruchy staveb. Znalecký posudek byl zapsán pod po /10 znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem /10 podle p ipojené likvidace. Ing. František ezní ek Jiráskovo nám stí 212/ Trutnov Odhadce nemovitostí certifikovaný dne , recertifikovaný dne , Bankovním institutem, vysoká škola, Praha na základ akreditace ud lené eským institutem pro akreditaci, pro oce ování majetku kategorie "nemovitost", certifikát QON, ev.. 48/05 s platností do V Trutnov Ing. František ezní ek Jiráskovo nám stí 212/ Trutnov E. Seznam p íloh P íloha. 1 Výpis z katastru nemovitostí P íloha. 2 Kopie katastrální mapy P íloha. 3 Fotodokumentace P íloha. 4 Poloha nemovitosti na map

13 strana. 13 P íloha. 1

14 strana. 14 P íloha. 2

15 strana þ. 15 PĜíloha þ. 3 Fotodokumentace uliþní pohled zadní pohled zadní pohled kuchynč v 1.NP kuchynč se sprchovým koutem a umyvadlem pokoj v 1.NP Znalecký posudek þ /10, obvyklé ceny rodinného domu þ.p. 146, Trutnov, ul. B.NČmcové

16 strana. 16 P íloha. 4 Poloha nemovitosti na map šipka ozna uje polohu nemovitosti -

Znalecký posudek. 2652-56/10

Znalecký posudek. 2652-56/10 .j.: 137Ex 5669/05 Znalecký posudek. 2652-56/10 o obvyklé cen adové garáže na stp.. 1826/2, Holice, ul. Pod Homolí, bez p íslušenství, v etn pozemku stp.. 1826/2, katastrální území Holice v echách, obec

Více

Znalecký posudek č. 2655-59/10

Znalecký posudek č. 2655-59/10 č.j.: 137Ex 9405/07 Znalecký posudek č. 2655-59/10 O obvyklé ceně pozemku pro stavbu rodinných domů p.č. 1349/3, Heřmanův Městec- Průhon, bez příslušenství, katastrální území Heřmanův Městec, obec Heřmanův

Více

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením.

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením. ZNALECKÝ POSUDEK. 496/178/2010 o cen obvyklé bytové jednotky. 461/1 v budov.p. 461, byt. d m, na pozemku.parc. St. 728, v etn spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 460-462 a pozemcích.

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov.

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. ZNALECKÝ POSUDEK. 4059/12 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. Objednatel posudku: el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská 527

Více

Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2017/15 v domě č.p. 2017

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5816/65/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5816/65/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5816/65/14 O ceně nemovitosti - bytového domu č.p. 1357 se st.p.č. 1514 k.ú. Aš v obci Aš, okres Cheb Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2012/348

Znalecký posudek č. 2012/348 Znalecký posudek č. 2012/348 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitostem zapsaným na LV č. 281 pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, kraj Olomoucký.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6322-27/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 16 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Albrechtice, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 158/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu.p. 381 s p íslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV íslo 374 katastrální území : Ivanovice na Hané obec : Ivanovice na Hané_ okres : Vyškov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3327/214/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Podlesí 454, 73911 Frýdlant nad Ostravicí Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014 o ceně p.č. 1804 - zastavěné plochy a nádvoří, součástí je stavba: Bruntál, č.p. 755, rod. dům a p.č. 1805 - zahrada v obci Bruntál, k.ú. Bruntál - město a p.č. St. 628

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2790/135/2012 6 Rodinný dům č. p. 594 s příslušenstvím a pozemky Družstevní 594, Petřvald Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek č. 37 2015

Znalecký posudek č. 37 2015 Znalecký posudek č. 37 2015 O obvyklé ceně nemovitostí : - bytové jednotky č. 173/3 v objektu čp. 173, 174, dále podíl ve výši 738/6976 na společných částech domu čp. 173, 174 a pozemků č. parc. st. 229,

Více

Znalecký posudek č. 893/01/2011

Znalecký posudek č. 893/01/2011 Ing. Irma Poděbradská- Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 624 575, 607 948 562 Znalecký posudek č. 893/01/2011 O ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 65 v obci Kuklík, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310-23-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310-23-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 310-23-2013 O ceně jednotky č. 1269/11 a jednotky č. 1269/102, a podílem na společných částech domu a pozemcích parc.č. 793/77; 793/79 a 793/76 nacházejících se v katastrálním území

Více

Znalecký posudek. 182-3982/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení

Znalecký posudek. 182-3982/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení Znalecký posudek. 182-3982/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení P edm t ocen ní: pro exekutora JUDr. Ivanu Kozákovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6065-200/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 80 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Stará Plesná Adresa nemovité věci:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr.

Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 855/3 pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Zdeňka Zítku

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Bašnice, k.ú. Bašnice Adresa nemovité Bašnice 45, 508 01 Bašnice věci: Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6596-301/2015 NEMOVITÁ VĚC: Penzion Libuše če. 23 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Dobroslavice, k.ú. Dobroslavice Adresa nemovité věci:

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

Znalecký posudek. 130-41/2009

Znalecký posudek. 130-41/2009 Znalecký posudek. 130-41/2009 o cen obvyklé nemovitostí: - budovy.p. 130 Mnichov (bydlení) na pozemku - stavební parcele parc.. 125 - pozemku - stavební parcely parc.. 125 (zastav ná plocha a nádvo í)

Více

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Karla Urbana Zahradní chata bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 40-2780/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 37 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 9 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 1066/83/2012

Znalecký posudek č. 1066/83/2012 Ing. Irma Poděbradská Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 624 575, 607 948 562 Znalecký posudek č. 1066/83/2012 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 89 v obci Pyšel, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 31-2461/09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 31-2461/09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 31-2461/09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Rodinný dům č.p. 55 na pozemku parc.č. St. 69 a pozemky parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 776/246/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 776/246/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 776/246/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 27 na pozemku. parc. St. 9. p íslušenství a pozemk. parc. St. 9,. parc. 16/3,. parc. 278, k.ú. Lh ta u Vysokého Mýta, obec Vysoké Mýto, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č.1283, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 644, POZEMKOVÉ PARCELY Č. 3044/10, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC

Více

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 285/7.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

Znalecký posudek č. 71-3408/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 71-3408/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 71-3408/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2667/30 v domě č.p. 2667

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 269/10

ZNALECKÝ POSUDEK . 269/10 ZNALECKÝ POSUDEK. 269/10 o obvyklé cen podílu id. 1/4 na nemovitostech - rodinný d m.p. 68 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 30, katastrální území : Moravský Beroun obec : Moravský Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK o cenč obvyklé bytové jednotky þ. 263/11 v domč o šesti vstupech þ.p. 259, 260, 261, 262, 263 a 264 umístčného na pozemku þ. parc. St. 297/1, St. 297/2, St. 297/3, St. 297/4, St. 297/5

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013 O ceně rodinného domu ve Velkých Hošticích, Mírová č.p.176, vč.příslušenství a pozemků p.č.393/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1024 m 2, p.č.393/3, zastavěná

Více

350 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

350 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 88 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti za účelem rozhodnutí ve věci nařízení exekuce prodejem nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti za účelem rozhodnutí ve věci nařízení exekuce prodejem nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115/148/2011 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.391 s příslušenstvím na pozemku č.21 s pozemky č.22 a 23 v katastrálním území Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov okres Olomouc

Více

530 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6039/219 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

530 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6039/219 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6039/219 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 33 Na

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Katastrální území: Nový Bohumín Identifikační kód: 707031

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Katastrální území: Nový Bohumín Identifikační kód: 707031 Znalecký posudek č. 204-3759/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rozestavěný rodinný dům č.p. 203 na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3095/114/2014 6 NEMOVITOST: Nemovitosti z LV č. 354 a LV č. 525 Adresa nemovitosti: Mnichov 91 / 91, 793 26 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14401-151/15. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. M.Majerové 210 272 01 Kladno-Kročehlavy

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14401-151/15. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. M.Majerové 210 272 01 Kladno-Kročehlavy ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14401-151/15 o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1959, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.210, na katastrálním území Kročehlavy, obec a okres Kladno, včetně nezkolaudovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9156-40/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9156-40/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9156-40/12 o ceně spoluvlastnického podílu na restauraci Na Růžku - Teplická ul. č.p. 345, k.ú. Krupka, obec Krupka, okres Teplice. Objednatel znaleckého posudku: Mgr. Petr Michal,

Více

Znalecký posudek. 2688-92/10

Znalecký posudek. 2688-92/10 .j.: 137Ex 3537/08 Znalecký posudek. 2688-92/10 O obvyklé cen pozemk p.. 256/1, 279/32, 283/1, 283/2, Pardubice - Popkovice, bez p íslušenství, katastrální území Popkovice, obec Pardubice, okres Pardubice,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3192/79/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Letošov 116, 68333 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Nesovice,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 209/58/2009. Exeku ní ú ad Praha 2 Ve Studeném 117/5a 140 00 Praha 4. .j. 071 EX 18918/08-3Zl, 071 EX 18918/08-4Zl

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 209/58/2009. Exeku ní ú ad Praha 2 Ve Studeném 117/5a 140 00 Praha 4. .j. 071 EX 18918/08-3Zl, 071 EX 18918/08-4Zl - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 209/58/2009 o cen obvyklé 1. rodinného domu.p. 649 na pozemku. parc. 886/84, pozemk. parc. 886/3,. parc. 886/84,. parc. 886/85 zapsáno na LV. 1615, k.ú. Jirny, obec Jirny u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 576/050/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 576/050/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 576/050/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 259, na pozemku. parc. St. 367. p íslušenství a pozemk. parc. St. 367,. parc. 295/25,. parc. 332/31, k.ú. Halže, obec Halže, zapsáno na LV.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/17698/2010 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 148 a p.p.č. 66/2, k. ú. a obec Přebuz, okres Sokolov Objednatel posudku: CZ Dražby

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3151/38/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 3 Adresa nemovitosti: Velká Úpa 234 / 234, 743 01 Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Pec pod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 533/027/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 533/027/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 533/027/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 89, na pozemku. parc. St. 133 v. p íslušenství a pozemk. parc. St. 133, PK 208, PK 209, PK 458, PK 873/1, PK 1299/1, PK 1299/2 k.ú. Labuty,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011 o obvyklé ceně rodinného domu v Plzni - Červeném Hrádku, Červenohrádecká č.p.323, včetně pozemků a příslušenství, katastrální území Červený Hrádek u Plzně, okres Plzeň-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/18312/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s jinou stavbou bez čp./če., příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 59/1, st.p.č. 59/2 a p.p.č. 1/2, k. ú. Odolice, obec Bělušice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6314-078-2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 117 s objektem bydlení č.p. 66 a pozemky p.č. 130/1 a 130/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6500-039/2016 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. st. 151 s stavbou rodinného domu č.p. 145 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Boleradice, k.ú. Boleradice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2731-53/2009 odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2731-53/2009 odhad obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 2731-53/2009 odhad obvyklé ceny nemovitosti Předmět ocenění: 1.2 Rodinný dům - s nebytovými prostory stávající Číslo popisné: 381 Na pozemku parc. č.: 1243 Pozemky parc. č.: 1243, 1244

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 13 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 13 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 13 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p. 19, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 12/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 12/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 12/11 o obvyklé cen podílu ve výši id. 1/2 na nemovitostech - rodinný d m.p. 178 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 51 katastrální území : Vrážné u Oder obec : Vrážné_ okres

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 14.7.2015 Datum zpracování : 14.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 14.7.2015 Datum zpracování : 14.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/97/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 152/3 Adresa nemovitosti: Zahrádky 152 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3115/2/2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3115/2/2015 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Jindřichov 320 / 320 Katastrální údaje: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3115/2/2015 číslo 829/5/2015 6 Rozestavěný rodinný dům - bez nebytových prostor Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-5534-2013. O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-5534-2013. O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1-5534-2013 O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j. 025 Ex 2274/08-22 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha

Více

200 000 Kč. Znalecký posudek č. 3957-8/2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti. Předmět ocenění: Rodinný dům

200 000 Kč. Znalecký posudek č. 3957-8/2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti. Předmět ocenění: Rodinný dům Předmět ocenění: Rodinný dům Číslo popisné: 152 Na pozemku parc. č.: st.219 Pozemky parc. č.: st.219, 761/1 Znalecký posudek č. 3957-8/2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti Vlastník stavby: Rudolf Minář,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2586/ 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2586/ 2012 Exekutorský úřad Břeclav Mgr. Marcela Petrošová soudní exekutor U Tržiště 9 690 02 Břeclav Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2586/ 2012 Typ nemovitosti Rodinný dům bez

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3675/269/2014 6 NEMOVITOST: Objekt služeb a obč. vybavenosti - budova čp. 12, která je součástí pozemku p.č. st. 17/2 a pozemky p.č. st. 17/2 a p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 111/18311/2011. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce - obvyklá cena

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 111/18311/2011. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce - obvyklá cena ZNALECKÝ POSUDEK č. 111/18311/2011 O ceně ideální 1/2 nemovitosti - bytové jednotky č. 83/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 83, a dále na pozemku st.p.č. 118, a to vše ve

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3061/90/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 633/12 Adresa nemovitosti: Kosmonautů 633 / 66, 734 01 Karviná Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 166/2015 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Zuzana Strašíková,

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 322/004/2010

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 322/004/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 322/004/2010 o cen obvyklé rodinného domu.p. 51 na pozemku. parc. St. 69 v. p íslušenství a pozemk. parc. St. 69,. parc. 774,. úarc. 775/3,. parc. 775/5, zapsáno na LV. 786, k.ú.

Více

Znalecký posudek číslo 3655 325/07

Znalecký posudek číslo 3655 325/07 Znalecký posudek číslo 3655 325/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 48 Moravský Beroun katastrální území: Sedm Dvorů bývalý okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 581/055/2011 o cen obvyklé pozemku PK. 423/5, k.ú. P estavlky u Sedlce, obec Sedlec-Pr ice, zapsáno na LV. 304 u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj, KP Benešov Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek íslo 10/7/13

Znalecký posudek íslo 10/7/13 Kraj : Liberecký.j.: 080 EX 1700/12-42 Oblast : Jablonec nad Nisou Obec : Jeni ovice Katastr. území : Odolenovice u Jeni ovic Znalecký posudek íslo 10/7/13 V c: Ocen ní nemovitosti sestávající z rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1789/09/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1789/09/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1789/09/2014 NEMOVITOST: Katastrální údaje: Adresa nemovitosti: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 3 v bytovém domu č.p. 1555 se všemi součástmi

Více

Znalecký posudek č. 106-4131/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel insolvenčního řízení

Znalecký posudek č. 106-4131/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel insolvenčního řízení Znalecký posudek č. 106-4131/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel insolvenčního řízení Předmět ocenění: pro insolvenčního správce Pozemek parc.č. 833/2, jehož součástí je stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 289/17789/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 275/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 275, a dále na pozemku st.p.č. 223/1, a to vše ve výši 2780/71850,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3114/1/2015 NEMOVITÁ VĚC: A) Budova skladů v Bílovci Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, obec Bílovec, k.ú. Bílovec-město Adresa nemovité věci:

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1971/066/2016 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2287/1 včetně podílu na č.p. 2287, 2288 a na pozemku p.č. 5771/7 Adresa nemovitosti: Střelnice 2287,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3018/47/2014 NEMOVITOST:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3018/47/2014 NEMOVITOST: 6 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3018/47/2014 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační chalupa Adresa nemovitosti: Staré Hamry 63 / 63, 739 15 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5827/7 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5827/7 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5827/7 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 622 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3421-244/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3421-244/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3421-244/2013 O ceně bytové jednotky č.5100/12 v Chomutově, Kamenná 5100, včetně příslušenství a podílu o velikosti 597/27093 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.10014 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 52/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 571/13, Karolinka Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Karolinka, k.ú. Karolinka Adresa nemovitosti: Na Oboře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1373-57/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1373-57/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1373-57/13 o obvyklé ceně nemovitosti - garáže č. 464/182, v budově čp. 464 na parcele č. 1857/142, vše v obci Praha, k.ú. Kamýk, zapsané na LV č. 881 a o jednotlivých právech a závadách

Více

Znalecký posudek číslo 3552 210/07

Znalecký posudek číslo 3552 210/07 Znalecký posudek číslo 3552 210/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 2987 Šumperk katastrální území: Horní Temenice bývalý okres: Šumperk O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4227-26/2015 O ceně pozemku p.č.2126, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 881 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1200 v ulici Dělnická, obec Varnsdorf, včetně příslušenství

Více

Základní údaje Rodinný dům č.p.207 na pozemku st.p.č.163 v k.ú. Údlice. Pro účely dražby dle zákona 26/2000 Sb. (ocenění stávajícího stavu)

Základní údaje Rodinný dům č.p.207 na pozemku st.p.č.163 v k.ú. Údlice. Pro účely dražby dle zákona 26/2000 Sb. (ocenění stávajícího stavu) Znalecký posudek odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3635-74/2016 Odhadce: Ing. Petr Bicenc Koldům 1581, 436 01 Litvínov, 603748486, pbicenc@volny.cz Datum objednání: Datum místního šetření: 19.5.2016

Více

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č.

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č. NEMOVITOST: Znalecký posudek číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Adresa nemovitosti: 783 72 Velký Týnec 119 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Olomouc, kú

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 986, součástí je stavba: bez č.p/č.e., garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 1188, katastrální území Kardašova Řečice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.13 v ul. Klatovská třída č.p.1460/83 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 6820 zastavěná plocha a nádvoří v obci Plzeň, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2574/47/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1158/34 Adresa nemovitosti: Holasická 1158, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Ostatní stavby: Pozemky: st. 1521 Kraj

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3491/035/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 93/24 v bytovém domě čp. 92, 93, na pozemcích p.č. st. 520, p.č. st. 521, vč. příslušenství a podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1676-2012. JUDr. Jiří Fišer Čs.armády 224 743 01 Bílovec

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1676-2012. JUDr. Jiří Fišer Čs.armády 224 743 01 Bílovec ZNALECKÝ POSUDEK č. 1676-2012 O ceně obvyklé nemovitostí na LV 1772 tj. budovy na parcelní číslo 452/1, budovy na parcelní číslo 452/2, pozemků parcelní číslo 452/1 a 452/2 kú 635448 Fulnek, obec 599352

Více

Znalecký posudek č. 3473-53/2013

Znalecký posudek č. 3473-53/2013 Znalecký posudek č. 3473-53/2013 o obvyklé ceně domu čp. 45 na pozemku parc.č.st. 53 s jeho příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 53 a parc.č. 65 v k.ú. Sobočice, obci Zásmuky, okres Kolín Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Znalecký posudek číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9740-4380/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9740-4380/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9740-4380/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 272 zapsaného na listu vlastnictví číslo 39 s pozemky č. 103, 104 v obci Rapšach, katastrální území Rapšach,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2481-80/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2481-80/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2481-80/13 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 na pozemku p.č. 23/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Zamachy, obec Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 4394/54/15

Znalecký posudek č. 4394/54/15 Znalecký posudek č. 4394/54/15 o obvyklé ceně nemovité věci-staveb bez čp/če na pozemcích p.č. st. 453 a st. 577 v k.ú. a obci Cerhenice, okres Kolín Objednatel posudku: Mgr. Pavel Dolanský soudní exekutor

Více