Znalecký posudek þíslo /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek þíslo 2660-64/10"

Transkript

1 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo /10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov, B.NČmcové, Kryblice 146, (PSý 54101) Katastrální údaje: 0525 okres Trutnov, obec Trutnov, k.ú. Trutnov, LV þ Stavby s pozemkem: rodinný dĥm þp. 146 na stp.þ. 1160; Pozemky: stp.þ. 1160, p.þ. 1526/7 VLASTNÍK: Rózanská, Daniela, Boženy NČmcové 146, Trutnov, Rý /3606, vl. podíl: 1/1 ÚýEL OCENċNÍ: zjištční obvyklé ceny nemovitosti pro úþely exekuþního Ĝízení OBJEDNATEL OCENċNÍ: Adresa objednatele: Iý DIý ZHOTOVITEL OCENċNÍ: Adresa zhotovitele: Iý Telefon 12 Fax Ing. František ěezníþek Jiráskovo námčstí 212/11, Trutnov DIý Datum místního šetĝení: Poþet stran: Exekutorský úĝad - JUDr. Petr Kocián soudní exekutor; Usnesení þ. 137Ex 10295/09-50 ze dne ul. PĜíkop þp. 6, B r n o Telefon Poþet pĝíloh: 4 Fax Datum zpracování : Poþet vyhotovení: Vyhotovení þíslo: 1

2 strana. 2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI: stavba dokon ena v r zm na stavby rekonstrukce v r Stavebn technický stav stavby novostavba udržovaná neudržovaná Po et podlaží celkem: 3 / 0 z toho podzemní: 1 z toho nadzemní: 2 Po et byt : 1 Rodinný d m, domek Typ PP RD Garáž Zahrada Obestav ný Zastav ná Podkroví prostor plocha m 2 po et m 2 m 3 m ANO Konstrukce: zd né betonové montované kovové d ev né jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. ást.obsazen volný objekt Poloha: centrum kraj obce bytová zóna pr mysl. zóna nákup. zóna mimo obec P ípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. p íjezd Dostupnost: MHD železnice autobus dálnice/i. t. silnice II./III. t. Negat vlivy: dál./i.t. železn. tr. podnik/trafo letišt zápl. oblast jiné Požadavky objednatele Stanovit obvyklou cenu nemovitosti v daném míst a ase - rodinného domu p. 146 v k.ú. a obci Trutnov, ulici Boženy N mcové, okres Trutnov, kraj Královéhradecký, v etn pozemk a p íslušenství, dle LV. 2753, pro ú ely exeku ního ízení. Rizika nemovitosti: Zástavní právo Modré pyramidy a.s. a na ízení exekuce neuvažuji do ocen ní Vklad investic do nemovitosti v p íštích obdobích: (nutno zohlednit v obecné (tržní) cen nemovitosti) Nutné investice okamžité min. na dokon ení 1 2 roky 5 rok rozpo et odhad investic v K PRODEJNOST NEMOVITOSTI: velmi dobrá pr m rná obtížná do 6 m síc od 6 12 m s. nad 1 rok Poznámka nemovitost není v sou asnosti obchodována na volném trhu nemovitostí Posudek byl vytvo en v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 strana. 3 SOUHRN OCEN NÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Sou asný stav Porovnávací hodnota ,- K Výnosová hodnota 0,- K V cná hodnota / nákladová ,- K Cena podle cen. p edpisu nebyla zjiš ována OBVYKLÁ CENA ,- K z toho hodnota pozemku ,- K Komentá ke stanovení hodnoty posuzované nemovitosti: P edm tná nemovitost je jednogenera ním rodinným domem 3+1, který je postavený jako adový krajní, klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, s podkrovím, áste n podsklepený, v pr m rném stavebn technickém stavu, s pr m rnou údržbou, standardn vybavený, který je pln užíván vlastníkem nemovitosti. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. K objektu pat í podstandardní rozsah pozemk (295 m2). P íslušenství nemovitosti tvo í p íst ešek vstupu, p ípojky elekt iny, zemního plynu, kanalizace a vody, skleník, zpevn né plochy, oplocení a venkovní úpravy. Poloha nemovitosti v lukrativní centrální obytné ásti m sta Trutnova Kryblice, p ímo p ístupná z místní zpevn né komunikace, v nedaleké vzdálenosti do centra m sta, je vhodná pro klidné rodinné bydlení, výhodou je poloha v pln zainvestované lokalit a p ímá dostupnost p írody, nevýhodou je malý rozsah pozemk a t sné sousedství vedlejší nemovitosti, dvojd m tento typ nemovitosti je v sou asné dob na volném trhu nemovitostí dob e prodejný. Na p edm tné nemovitosti vázne omezení vlastnických práv, které do ocen ní neuvažuji (zástavní právo a na ízení exekuce) - viz. výpis z KN. Nemovitost nebyla hodnocena výnosovou metodou výnosová hodnota nemá vypovídací hodnotu. Cena je stanovena za p edpokladu uvoln né nemovitosti a bez hodnoty omezení vlastnických práv (zástavní právo a na ízení exekuce). V Trutnov Ing. František ezní ek Jiráskovo nám stí 212/ Trutnov Prohlašuji, že p i provedení ocen ní jsem osobou nezávislou.

4 strana. 4 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovit obvyklou cenu nemovitosti v daném míst a ase - rodinného domu p. 146 v k.ú. a obci Trutnov, ulici Boženy N mcové, okres Trutnov, kraj Královéhradecký, v etn pozemk a p íslušenství, dle LV. 2753, pro ú ely exeku ního ízení. 2. Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne za p ítomnosti paní Daniely Rózanské, vlastníka nemovitosti. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN Katastrálního ú adu v Trutnov - dálkový p ístup, ze dne , výpis z listu vlastnictví. 2753, pozemek zastav ná plocha, rodinný d m p m 2, pozemek. 1526/7 - zahrada m 2, - snímek mapy katastru nemovitostí p edm tných pozemk, - databáze prodej nemovitostí, sestavená podle skute n realizovaných cen nemovitostí na území m sta Trutnova, spole n se spolupracujícími odhadci, - podklady stavebního ú adu o stá í stavby , - usnesení soudního exekutora j.: 137Ex 10295/09-50, ze dne , - skute nosti a vým ry zjišt né na míst dne , - fotodokumentace po ízená znalcem, viz. p ílohy FOTO, - informace a údaje sd lené ú astníky místního šet ení, - dále nebyly na mé požádání p edloženy žádné další doklady, které by m ly vliv na ocen ní. 4. Dokumentace a skute nost dokumentace nemovitosti nebyla p edložena, objekt je v pr m rném stavebn technickém stavu, má pr m rnou údržbu. Objekt byl postaven jako rodinný d m v roce Celkový popis nemovitosti Okresní m sto Trutnov má evidováno obyvatel. M sto Trutnov je správní centrum s úplnou infrastrukturou. P edm tná nemovitost se nachází v lukrativní obytné ásti obce Kryblice. Jedná se o rodinný d m s jedním bytem, v lokalit, která je vhodná pro klidné rodinné bydlení s malou vzdáleností do centra m sta Trutnova - cca 800 m. Dostupnost - prodejna potravin 300 m, zastávka autobusu MHD 200 m, autobusové nádraží 900 m, vlakové nádraží 900 m. Okresní m sto Trutnov má schválený územní plán m sta a stavba není v rozporu s územním plánem ani s okolní zástavbou. Objekt je p ístupný z místní komunikace ulice Boženy N mcové, je na mírn svažitém pozemku, p ivráceném k severozápadu. Rodinný d m je postavený jako adový krajní (polovina dvojdomu), klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, podkrovím, áste n podsklepený, na mírn svažitém terénu, voln p ístupný ze zpevn né komunikace, v zástavb obdobných dom, v intravilánu obce. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody.

5 strana Obsah posudku a) Objekty 1) Rodinný d m b) Pozemky 1) Pozemky c) Ocen ní porovnávací metodou B. Odhad Popis a umíst ní objekt, vým ra, hodnocení a ocen ní Popisy objekt a) Objekty 1) Rodinný d m je postavený jako adový krajní (polovina dvojdomu), klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, podkrovím, áste n podsklepený, na mírn svažitém terénu, voln p ístupný ze zpevn né komunikace, v zástavb obdobných dom, v intravilánu obce. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. P íslušenství nemovitosti tvo í p íst ešek vstupu, p ípojky elekt iny, zemního plynu, kanalizace a vody, skleník, zpevn né plochy, oplocení a venkovní úpravy. Podzemní podlaží je p ístupné po schodech z úrovn 1.N.P. a sestává z jedné sklepní místnosti schodišt. Nosné zdivo o tl. 0,45 m, isolace proti zemní vlhkosti neú inná, stropy nespalné s rovným podhledem, podlahy z betonové dlažby, schodišt s cihelnými stupni. Okno d ev né jednoduché, dve e d ev né svlakové, vnit ní omítky hrubé vápenné. Elektroinstalace sv telná s pojistkovými automaty. Rozvod vody pouze studené - je zde umíst no pr tokové m idlo vody. Ostatní vybavenost není. První nadzemní podlaží je p ístupné z úrovn terénu a sestává z jedné obytné místností, kuchyn se sprchou a umyvadlem, WC, chodby se schodišt m. Nosné zdivo o tl. 0,3-0,45 m, stropy s rovným podhledem, podlahy ze d eva a podlahových povlak, respektive z keramické dlažby, vnit ní omítky hladké štukové, schodišt s kamennými stupni. Okna plastová zdvojená, dve e d ev né hladké plné nebo prosklené. Kuchy s plynovým sporákem, kuchy skou linkou, my kou nádobí a pra kou, obložená keramickým obkladem a se sprchou a umyvadlem, obložené keramickým obkladem. WC splachovací, bez umývátka, obložené. Rozvod vody studené i teplé. Oh ev TUV v plynovém pr tokovém oh íva i vody. Vytáp ní je lokální nást nnými topidly na zemní plyn. Elektroinstalace t ífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu je ke karm, kuchy skému sporáku a topidlu. Ostatní vybavenost - není. Podkroví je p ístupné po schodišti z úrovn 1.N.P. a sestává ze dvou obytných místností, komory v mezipat e schodišt, chodby se schodišt m. Nosné zdivo o tl. 0,3 m, stropy s rovným podhledem, podlahy d ev né a koberc, respektive z betonové dlažby, vnit ní omítky hladké štukové, schodišt s d ev nými stupni bez podstupnic. Okna plastová zdvojená, dve e d ev né hladké plné nebo prosklené. Rozvod vody není. Vytáp ní je etážové teplovodní se samostatným kotlem na zemní plyn, s radiátory ocelovými žebrovými. Elektroinstalace t ífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu ke kotli ET. Ostatní vybavenost - není.

6 strana. 6 Objekt má sedlový krov, krytý asbestocementovými šablonami na bedn ní, s úplnými klempí skými konstrukcemi, v etn parapet. Bleskosvod na objektu je. Fasáda dvouvrstvá tvrdá hrubá, ze škrabaného b izolitu, s obkladem soklu kamenným zdivem. Stavebn technický stav objektu je pr m rný, údržba pr m rná. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení vlhkost zdiva v podzemním podlaží. Objekt byl postaven a zkolaudován, dle sv dectví ú astník místního šet ení, dle dochovaných doklad, v roce stá í stavby 74 let. Použité konstrukce a materiály tomuto údaji odpovídají. Objekt byl pr b žn udržován. V roce 1999 byla provedena oprava st echy, v etn krytiny, klempí ských konstrukcí a byly provedeny nové rozvody elekt iny v objektu. V roce 2005 byl byt v 1.N.P. áste n opraven - kuchy s koupelnou a WC. V roce 2008 byly vym n ny okna za plastová. Vzhledem ke stavu objektu použiji odborný odhad opot ebení. Objekt není pronajímán, je užíván vlastníkem nemovitosti. b) Pozemky 1) Pozemky jsou na mírn svažitém terénu, voln p ístupné ze zpevn né komunikace v ásti zv. Kryblice - ulice Boženy N mcové, v zástavb obdobných objekt, v zastav ném území obce. Je možné napojení na ve ejné rozvody zemního plynu. Okresní m sto Trutnov má evidováno obyvatel. Ocen ní a) Objekty a.1) V cná hodnota podle vyhlášky 460/2009 Sb. a.1.1) Rodinný d m 5 Zat íd ní pro pot eby ocen ní Rodinný d m: typ A Konstrukce: zd ná Podsklepení: podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Typ st echy: se sklonitou st echou Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastav né plochy 1.nadz. podlaží Podlaží: s jedním nadzemním podlažím Polohový koeficient: 1,050 Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové Kód standardní klasifikace produkce: domy rodinné jednobytové Koeficient zm ny ceny stavby: 2,173

7 strana. 7 Podlaží: Název Výška Zastav ná plocha P.P. 2,10 m 4,9 2,9+2,6 1,95 = 19,28 m 2 1.N.P. 3,15 m 5,8 8,15 1,4 1,05 = 45,80 m 2 Podkroví 3,10 m 5,8 8,15 = 47,27 m 2 Sou et: 8,35 m 112,35 m 2 Obestav ný prostor (OP): P.P. 2,10 (4,9 2,9+2,6 1,95) = 40,49 m 3 1.N.P. 3,15 (5,8 8,15 1,4 1,05) = 144,27 m 3 Krov (1,6+3,8/2) 5,8 8,15+1,05 3,05 3,8/4 = 168,49 m 3 Obestav ný prostor celkem: = 353,25 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy 8,20 % Podstandardní 2. Zdivo 21,20 % Standardní 3. Stropy 7,90 % Standardní 4. St echa 7,30 % Standardní 5. Krytina 3,40 % Standardní 6. Klempí ské konstrukce 0,90 % Standardní 7. Vnit ní omítky 5,80 % Standardní 8. Fasádní omítky 2,80 % Standardní 9. Vn jší obklady 0,50 % Standardní 10. Vnit ní obklady 2,30 % Standardní 11. Schody 1,00 % Standardní 12. Dve e 3,20 % Standardní 13. Okna 5,20 % Nadstandardní 14. Podlahy obytných místností 2,20 % Standardní 15. Podlahy ostatních místností 1,00 % Standardní 16. Vytáp ní 5,20 % Standardní 17. Elektroinstalace 4,30 % Standardní 18. Bleskosvod 0,60 % Standardní 19. Rozvod vody 3,20 % Standardní 20. Zdroj teplé vody 1,90 % Standardní 21. Instalace plynu 0,50 % Standardní 22. Kanalizace 3,10 % Standardní 23. Vybavení kuchyn 0,50 % Standardní 24. Vnit ní vybavení 4,10 % Standardní 25. Záchod 0,30 % Standardní 26. Ostatní 3,40 % Nevyskytuje se Výpo et koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy 0,54 8,20 % 0, Okna 0,54 5,20 % + 0, Ostatní 0,54 1,852 3,40 % 0,0340 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9498

8 strana. 8 Ocen ní: Základní jednotková cena: 2 290, K /m 3 Koeficient využití podkroví: 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9498 Polohový koeficient K 5 : 1,0500 Koeficient zm ny cen staveb K i : 2,1730 Základní jednotková cena upravená: = 5 558,21 K /m 3 Základní cena upravená: 353,25 m ,21 K /m 3 = ,68 K Ur ení opot ebení odborným odhadem: Stá í: 76 rok Opot ebení: 55,000 % Odpo et opot ebení: ,68 K 55,000 % ,72 K Cena objektu po ode tení opot ebení: = ,96 K Rodinný d m zjišt ná cena: ,96 K b) Pozemky b.1) Porovnávací hodnota b.1.1) Pozemky Popis porovnávacího pozemku: celkový rozsah pozemk je 295 m 2. Jako funk ní celek se stavbou rodinného domu uvažuji stavební pozemek v celém rozsahu 295 m 2. Dle databáze znalce sestavené podle skute n realizovaných prodej na území m sta Trutnova uvažuji stavební pozemek za obvyklou cenu ve výši 1000,- K /m 2. Porovnávací pozemek: stavební Realizovaná cena: , K Vým ra: 295,00 m 2 Jednotková cena: 1 000, K /m 2 Koeficient prodejnosti K p : 1,000 Upravená jednotková cena: 1 000, K /m 2 Váha: 1,00 Stanovená jednotková cena (SJC): 1 000, K /m 2 Oce ované pozemky: Název p.. Vým ra stavební ,00 m 2 zahrada 1526/7 149,00 m 2 Vým ra celkem (V): 295,00 m 2 Cena pozemk (V SJC): 295,00 m , K /m 2 = , K Pozemky zjišt ná cena: , K

9 strana. 9 c) Ocen ní porovnávací metodou V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskute n ných prodej nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nep edpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typ nemovitostí, že uskute n né prodeje a vyhodnocované prodeje by m ly být starší než 2 roky. To proto, že se p edpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základ vlastního pr zkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údaj z denního i odborného tisku, výv sek realitních kancelá í, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelá emi a správci nemovitostí. Záv rem tohoto šet ení je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti m sí ní zprost edkovatelskou smlouvu, se zohledn ním sou asné situace na trhu. Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. Rodinný d m, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjišt nému technickému stavu, v dané lokalit, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka v souladu s nabídkou. Proto s p ihlédnutím k umíst ní nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a zp sobu využití, jsem názoru, že oce ovaná nemovitost je dob e obchodovatelná. P edm tná nemovitost je jednogenera ním rodinným domem 3+1, který je postavený jako adový krajní, klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, s podkrovím, áste n podsklepený, v pr m rném stavebn technickém stavu, s pr m rnou údržbou, standardn vybavený, který je pln užíván vlastníkem nemovitosti. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. Užitková plocha objektu je 82 m 2. K objektu pat í podstandardní rozsah pozemk (295 m2). P íslušenství nemovitosti tvo í p íst ešek vstupu, p ípojky elekt iny, zemního plynu, kanalizace a vody, skleník, zpevn né plochy, oplocení a venkovní úpravy. Poloha nemovitosti v lukrativní centrální obytné ásti m sta Trutnova Kryblice, p ímo p ístupná z místní zpevn né komunikace, v nedaleké vzdálenosti do centra m sta, je vhodná pro klidné rodinné bydlení, výhodou je poloha v dobré klidné, pln zainvestované lokalit a p ímá dostupnost p írody, nevýhodou je malý rozsah pozemk a t sné sousedství vedlejší nemovitosti, dvojd m tento typ nemovitosti je v sou asné dob na volném trhu nemovitostí dob e prodejný. Objekt nebyl hodnocen výnosovou metodou výnosová hodnota nemá vypovídací hodnotu. V daném lokalit okresu Trutnov jsou obchodovány obdobné nemovitosti v porovnatelných lokalitách dle databáze znalce, sestavená spole n se spolupracujícími odhadci na území okresu Trutnov, podle skute n realizovaných prodej na volném trhu nemovitostí - 1/ íslo DB 5864 Název Rodinný d m Cena ,- K Lokalita Trutnov Po et byt 3 byty, 1+1, 1+2, 1+5 Obestav ný prostor (m3) 1535 Zastav ná plocha (m2) 135 Užitková podlahová plocha (m2) 280 Obytná podlahová plocha (m2) 210 Vybavenost standardní Technický stav p im ený Vým ra staveb. a souvis. pozemk (m2) 1562 Poznámka pln zainvestován Realizace 2009

10 strana. 10 2/ íslo DB 5856 Název Rodinný d m - D.S.M sto Cena ,- K Lokalita Trutnov Po et byt 2 byty 1+3 s p íslušenstvím Obestav ný prostor (m3) 967 Zastav ná plocha (m2) 168 Užitková podlahová plocha (m2) 175 Obytná podlahová plocha (m2) 130 Vybavenost sociální za ízení podpr m rné, kuchy v p ízemí nevybavena Technický stav zanedbaná údržba Vým ra staveb. a souvis. pozemk (m2) 3040 Poznámka studna, ve ejná kanalizace, zpevn né venkovní dlažby, oplocení, trvalé porosty Realizace / íslo DB 5786 Název Rodinný d m Trutnov Cena ,- K Lokalita Trutnov - D.S.M sto Po et byt 3 byty a 2x 1+2 Obestav ný prostor (m3) 957 Zastav ná plocha (m2) 124 Užitková podlahová plocha (m2) 170 Vybavenost p ízemí devastované, v pat e standardní Technický stav v p ízemí úplná devastace, v pat e uspokojující Vým ra staveb. a souvis. pozemk (m2) 729 Poznámka pln zainvestováno - mimo plynu Realizace 2008 Seznam porovnávaných objekt : Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K místa K asový K vybav. Jednotková cena (JC) Váha (V) RD DB , K 210,00 m 2 1,05 1,02 1, , K 2,0 RD DB , K 175,00 m 2 1,15 1,20 1, ,57 K 1,0 RD DB , K 170,00 m 2 1,20 1,02 1, ,60 K 1,0 kde JC = (VC / M) (K místa K asový K vybav. ) Minimální jednotková cena za m 2 : Pr m rná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : ,57 K ,04 K , K Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : , K Množství: 82,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , K

11 strana. 11 C. Rekapitulace P edm tná nemovitost je jednogenera ním rodinným domem 3+1, který je postavený jako adový krajní, klasicky zd ný s jedním nadzemním podlažím, s podkrovím, áste n podsklepený, v pr m rném stavebn technickém stavu, s pr m rnou údržbou, standardn vybavený, který je pln užíván vlastníkem nemovitosti. Objekt je napojen na ve ejné rozvody elekt iny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. K objektu pat í podstandardní rozsah pozemk (295 m2). P íslušenství nemovitosti tvo í p íst ešek vstupu, p ípojky elekt iny, zemního plynu, kanalizace a vody, skleník, zpevn né plochy, oplocení a venkovní úpravy. Poloha nemovitosti v lukrativní centrální obytné ásti m sta Trutnova Kryblice, p ímo p ístupná z místní zpevn né komunikace, v nedaleké vzdálenosti do centra m sta, je vhodná pro klidné rodinné bydlení, výhodou je poloha v dobré klidné, pln zainvestované lokalit a p ímá dostupnost p írody, nevýhodou je malý rozsah pozemk a t sné sousedství vedlejší nemovitosti, dvojd m tento typ nemovitosti je v sou asné dob na volném trhu nemovitostí dob e prodejný. Na p edm tné nemovitosti vázne omezení vlastnických práv, které do ocen ní neuvažuji (zástavní právo a na ízení exekuce) - viz. výpis z KN. Nemovitost nebyla hodnocena výnosovou metodou výnosová hodnota hodnotu. nemá vypovídací Cena je stanovena za p edpokladu uvoln né nemovitosti a bez hodnoty omezení vlastnických práv (zástavní právo a na ízení exekuce). Na základ cen zjišt ných jednotlivými metodami a na základ výše uvedených skute ností, odhaduji sou asnou obvyklou cenu oce ované nemovitosti. V cná hodnota objekt podle vyhlášky Cena pozemk ur ená porovnávací metodou Stanovená v cná hodnota celkem Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce Cena slovy: jedenmilion ty istatisíc K , K , K , K , K , K V Trutnov Ing. František ezní ek Jiráskovo nám stí 212/ Trutnov Prohlašuji, že p i provedení ocen ní jsem osobou nezávislou.

12 strana. 12 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne ,.j.Spr.1777/92, pro základní obor ekonomika, pro odv tví ceny a odhady nemovitostí, a pro základní obor stavebnictví, pro odv tví stavby obytné a pr myslové, se specializací vady a poruchy staveb. Znalecký posudek byl zapsán pod po /10 znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem /10 podle p ipojené likvidace. Ing. František ezní ek Jiráskovo nám stí 212/ Trutnov Odhadce nemovitostí certifikovaný dne , recertifikovaný dne , Bankovním institutem, vysoká škola, Praha na základ akreditace ud lené eským institutem pro akreditaci, pro oce ování majetku kategorie "nemovitost", certifikát QON, ev.. 48/05 s platností do V Trutnov Ing. František ezní ek Jiráskovo nám stí 212/ Trutnov E. Seznam p íloh P íloha. 1 Výpis z katastru nemovitostí P íloha. 2 Kopie katastrální mapy P íloha. 3 Fotodokumentace P íloha. 4 Poloha nemovitosti na map

13 strana. 13 P íloha. 1

14 strana. 14 P íloha. 2

15 strana þ. 15 PĜíloha þ. 3 Fotodokumentace uliþní pohled zadní pohled zadní pohled kuchynč v 1.NP kuchynč se sprchovým koutem a umyvadlem pokoj v 1.NP Znalecký posudek þ /10, obvyklé ceny rodinného domu þ.p. 146, Trutnov, ul. B.NČmcové

16 strana. 16 P íloha. 4 Poloha nemovitosti na map šipka ozna uje polohu nemovitosti -

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 32 Na pozemku

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5311-19/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.101/2 Adresa nemovitosti: Lukavec 138 Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Lukavec,

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 40/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1115/3 V budově č. p.: 1115 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více