Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti"

Transkript

1 Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti KSČM považuje ochranu životního prostředí a zachování udržitelného rozvoje za jeden ze svých základních programových cílů. To se týká i udržitelných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby. O tom svědčí především materiál přijatý na 8. zasedání VV ÚV KSČM dne Dlouhodobá perspektiva energetických potřeb ČR, ale také dokument schválený 9. jednáním VV ÚV KSČM ze dne Přístupy KSČM k otázkám udržitelného rozvoje v České republice a Evropě. 1. Udržitelné způsoby získávání energie Za obnovitelné zdroje energie (OZE) je považována energie proudící vody, větru, slunce a biomasy, počítá se mezi ně také využívání geotermální energie ad. Od těchto zdrojů je třeba odlišovat druhotné zdroje energie využívání odpadního tepla, energie odpadů apod. Za udržitelné zdroje získávání energie považuje KSČM, na rozdíl například od Strany zelených, také bezpečnou jadernou energetiku, zejména rychlé množivé reaktory 4. generace, a v perspektivě jadernou fúzi Možnosti hydroenergetiky Využívání energie proudící vody je i nadále v rámci OZE nejvýznamnější. Umožňuje špičkový provoz, což přispívá ke stabilizaci elektrizační soustavy při výkyvech v poptávce. Zejména průtokové vodní elektrárny jsou ale zranitelné delšími obdobími sucha i velkými povodněmi. Výstavba přehrad a jezů způsobuje změny na přírodě (zatopení území) a vodních poměrech (říční ekosystémy proudící vody změněny na přehradní jezera). Pro další využití energie proudící vody nejsou již v ČR k dispozici významnější lokality. Další výstavba přehrad a jezů je z důvodů ochrany přírody (říčních ekosystémů) problematická. Výjimkou je využívání energie proudící vody na dnes energeticky nevyužitých jezech, za podmínky zajištění přiměřeného průtoku v korytě toku (v propusti). Asociace pro využití OZE v prosinci 2004 odhadovala možnosti zvýšení využití energie proudící vody na 450 GWh za rok a 135 MW e. Společnost ČEZ zde vidí rezervu jen v mírném zvýšení účinnosti turbín. 1.2 Možnosti větrné energetiky Hranice efektivního využívání energie větru je otevřená. Vyšší větrné elektrárny lépe zužitkují energii větru, ale více narušující panorama krajiny. Zdokonalují se větrné turbíny, ale důsledky tajfunu Kyrill v Německu ukázaly, že budou muset být pevnější, takže budou dražší. Po ekonomickém romantismu ve výstavbě větrných elektráren v letech 1990 až 1996 následoval v ČR v letech 1996 až 2002 její pokles. Výkupní ceny elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách uplatňované od roku 2003 jsou velmi vysoké 2,50 až 3,00 Kč/kWh. Zásadním problémem je nerovnoměrnost a neregulovatelnost větru. Časové využití větrných elektráren činilo v roce 2005 jen 14,8 %. Je-li podíl větrných elektráren vyšší než 5 % výroby elektřiny, výkyvy v jejich výrobě vážně destabilizují elektrizační soustavu. Situaci v Německu, kde je velký podíl výroby ve větrných elektrárnách a zároveň nedostatek rozvodných kapacit, pociťujeme v rámci trhu s elektřinou i v ČR. Při větším podílu výroby elektřiny z energie větru je nutná výstavba záložních zdrojů, což dále elektřinu významně zdražuje, pokud není spotřebovávána na místě (bylo by ji možné využít například k výrobě vodíku elektrolýzou vody). Určitým problémem je spotřeba energie na výrobu větrné 1

2 elektrárny, vyvedení elektřiny z větrné elektrárny do rozvodné sítě a změna panoramatu krajiny v důsledku instalace větrných elektráren. Zanedbatelný není ani zábor plochy - z uvedených důvodů řada obcí již větrné elektrárny na svém území odmítla. V roce 2002 byly ve větrných elektrárnách vyrobeny 2 GWh, v roce 2006 téměř 50 GWh a za prvních šest měsíců roku 2009 pak 142,8 GWh. V roce 2009 byl území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě cca 150 MW. Česká společnost pro větrnou energii počítá s tím, že do čtyř let stoupne instalovaný výkon ve větrných elektrárnách na úroveň 1000 MW. Tyto kapacity vyrobí přibližně 2,5 TWh elektrické energie, což je prakticky ekvivalent dnešní výroby ve vodních elektrárnách a zároveň plné pokrytí spotřeby Jihomoravského kraje a Vysočiny. Při tomto tempu růstu by do roku 2020 vysoce překročila horní přípustnou hranici podílu větrné elektřiny 5 % a došlo by k vážné destabilizaci elektrizační soustavy ČR. Při uvedené 5% hranici mohou větrné elektrárny vyrábět (při uvažování výroby elektřiny v ČR ve výši roku 2006) maximálně 4 214,4 GWh v roce 2020 (této hranice mohou dosáhnout i dříve). 1.3 Využití sluneční energie V zásadě se nabízejí tři způsoby využití sluneční energie: pasivní i aktivní příjem, sluneční termální kolektory (které vyrábějí teplo pro vytápění či ohřev vody) a fotovoltaické články (které vyrábějí ze slunečních paprsků přímo elektřinu). Možnosti využití solární energie k ohřevu vody a k vytápění limituje plocha disponibilních střech. Maximálně by mohlo jít o 17 PJ 1 tepla v roce 2050 (lze využít i porovnání s údaji z Rakouska). Rozsah slunečního záření je daný. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) odhadovalo zisk sluneční energie k vytápění slunečními kolektory v ČR v roce 2005 na 103 TJ 2, vesměs pro spotřebu výrobce. Už léta se jeví jako efektivní sluneční kolektory na střechách hotelů, restaurací, ubytoven atd. Přesto je jejich zavádění velmi vzácné, vzhledem ke konzervatismu projektantů, malému zájmu investorů a uživatelů staveb i řadě technických problémů spojených s jejich uplatňováním v praxi. Základním nedostatkem je to, že při projektování, výstavbě a rekonstrukci budov je věnována malá pozornost energetické náročnosti budov, resp. hospodárnému využívání energie. Nutný je silnější tlak příslušných orgánů státu i větší zájem uživatelů budov. Na místě je zavedení přísnějších, tzv. skandinávských norem teplotěsnosti stavěných budov.. Možný vývoj využívání slunečních termálních kolektorů v ČR (TJ) Rok Scénář A (min.) B (opt.) C (max.) Zdroj: Asociace pro využití OZE pro MŽP, prosinec 2004 Zatím velmi problematická, ale v časovém horizontu přibližně 50 let mimořádně perspektivní je přímá výroba elektřiny ze slunečních paprsků, tzv. fotovoltaika. Její náklady jsou ale dosud poměrně vysoké Kč/KWh (před 10 lety asi 30 Kč/kWh), zatímco cena elektřiny z klasických zdrojů se pohybuje kolem 1 Kč/kWh. K dalším problémům v této oblasti patří energetická náročnost výroby fotovoltaických článků (při jejich asi dvacetileté životnosti asi 25 % vyrobené energie), vysoké nároky na plochu (solární elektrárny o výkonu elektrárny Temelín by potřebovaly plochu 60 km 2 ), na rozdíl od větrné elektřiny předvídatelná nepravidelnost výroby a přítomnost silně toxických látek ve fotovoltaických článcích. 1 petajoule 2 terajoule 2

3 S vědomím perspektivy těchto zdrojů, ale současně s vědomím jejich dosavadních nevýhod podporujeme pouze výstavbu malých zdrojů, určených pro přímé využití vlastníkem, nikoliv výstavbu velkých solárních elektráren budovaných na zemědělské půdě 1.4 Možnosti využívání energie biomasy Vyšší využívání biomasy v energetice bude narážet na omezené zdroje biomasy a na potřebu přednostně ji využívat jinde. Energetické využití biomasy zůstane až tou poslední možností jejího efektivního využití, i když může patřit nejenom k zajímavým doplňkovým zdrojům paliv a energie, ale i výstupům zemědělské produkce. Podle MPO bylo v roce 2005 získáno z biomasy 23,5 PJ tepla pro domácnosti a 17 PJ mimo domácnosti, tj. celkem 41 PJ tepla. Z bioplynu byl získán 1 PJ, z biologicky rozložitelné části tuhého komunálního odpadu 2 PJ, z průmyslových odpadů a alternativních paliv 1 PJ tepla. Otázkou je, o kolik víc energie lze z biomasy získat. Prakticky není reálné stupňovat výrobu bionafty v ČR, neboť řepku olejku nelze sít na stejné místo brzy po sobě. U možností využívání dřeva se vychází z potřeby přednostně ho používat pro nepalivové účely. Statistika spalování dřeva je neúplná, resp. reálná rezerva je nižší. Největší rezervu paliv a energie z biomasy představuje výroba biolihu. Kromě fyzických limitů získávání paliv a energie z OZE je v ČR problémem také zajištění biomasy pro domácí energetické účely. Na liberalizovaném trhu se totiž může snadno stát, že se bude vyvážet (jako se od vstupu ČR do EU vyváží bionafta do Německa nebo Rakouska). 1.5 Možnosti využití geotermální energie Objektivní přírodní podmínky v ČR větší využití geotermální energie neumožňují. Dosud se používá především k vyhřívání bazénů v lázních. Možnosti využití geotermální energie jsou otevřené, neboť investiční náklady na dva vrty do hloubky 3 až 4 km plus další nezbytné technické vybavení jsou vysoké. Tím ale nemá být řečeno, že geotermální energie nemůže mít místní význam. 1.6 Možnosti tepelných čerpadel V roce 2005 se v ČR pomocí tepelných čerpadel získalo 545 TJ tepla, vesměs k vytápění budov, v nichž byla instalována. I když výše uvedené body nevyčíslily možnosti získávání energie z tepelných čerpadel a z nitra Země, ukázaly, že perspektivy OZE v ČR jsou podstatně menší, než se někdy uvádí. Nejzajímavější je rozvoj využívání energie slunce, a to jak pro výrobu tepla (která je v řadě aplikací efektivní už dnes), tak zejména ve vzdálenější budoucnosti i pro výrobu elektřiny. Technika pro využití paliv a energie z OZE se poměrně rychle vyvíjí. Nasazení některých OZE v kombinaci (nejčastěji se uvádí kombinace slunečních termálních kolektorů a tepelných čerpadel) může snížit nevýhody využívání jednotlivých druhů paliv a energie samostatně. Obvykle to ale znamená další investiční náklady. Jsou možné i kombinace například elektřina z větrné elektrárny bude využita na výrobu vodíku elektrolýzou vody. Pro základní směry užití paliv a energie bude ale citelným problémem nepravidelnost výroby energie z OZE. Trojnásobně to platí pro zdroje neregulovatelné větrné elektrárny. Možnosti zvyšování využití OZE v ČR nejsou příliš významné, změnu by přinesly pouze převratné nepředpovídané vynálezy. Pro příštích 20 až 30 let jsou určité rezervy zvyšování využití energie z biomasy, slunečních termálních kolektorů a větrných a vodních elektráren. U biomasy bude konkurovat její využití v zemědělství, potravinářství a dopravě. Odhad možností zvýšení využívání OZE v ČR ukazuje tabulka: 3

4 Možnosti zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů v ČR přírůstky do roku 2020 Obnovitelný zdroj energie Přírůstek výkonu elektráren (MW e ) Výroba tepla za rok (TJ) Výroba elektřiny za rok (GWh) voda vítr biomasa až bionafta dřevo apod. 0? 0 geotermální 0 minimální 0 slunce kolektory fotovoltaika 0 zanedbatelné 103 až zanedbatelné Celkem až Zdroj: Vlastní rozbor J. Zemana; abstrahováno od možných efektů zahraničního obchodu. 2. Vývoj výroby a spotřeby elektrické energie v ČR Dlouhodobý růst výroby a spotřeby elektrické energie se často i odborníky na energetiku uvádí jako zákonitost růstu ekonomiky a životní úrovně obyvatel. Přes určitý pokles výroby a spotřeby elektřiny v ČR v první polovině 90. let v důsledku transformace ekonomiky ČR, spojené s vysokým poklesem průmyslové a další výroby, hrubá výroba elektřiny v ČR ve sledovaných 45 letech výrazně rostla. Hrubou výrobu elektřiny v ČR v dlouhém časovém horizontu ukazují tabulky na str. 5-8: 4

5 Rok celkem Parní vč. spal. Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Přečerpávací elektrárny Větrné elektrárny Biomasa , , ,889 0, ,3 0, , , , , ,3 3, , , , , , ,7 431, , , , ,3 349,8 244,7 1167, , , , ,1 - Zdroj: ERÚ. (Elektřina z fotovoltaiky není až do roku 2008 statisticky podchytitelná. Biomasa dle MPO. Rok 2009 předběžné údaje.) 5

6 Celková energetická bilance ČR (v petajoulech, PJ) v letech 1989 až 2005 podle ČSÚ Ukazatel / Rok ) domácí přírodní zdroje 1884,1 1480,5 1346,5 1246,7 1250,7 1258,2 1342,4 1339,4 1328,9 z toho: tuhá paliva 1725,4 1323,8 1174,4 1078,5 1082,1 1029,0 1038,0 1026,7 1032,6 kapalná paliva 2 4,6 6,4 7,3 7,7 11,1 13,3 14,2 13,1 plynná paliva 8,5 7,9 7,6 7,1 5,2 4,8 5,3 6,8 5,6 prvotní teplo a elektřina 148,2 144,2 143,4 153,0 155,7 213,3 285,7 291,8 277,6 Dovoz 664,8 605,8 787,7 728,3 773,9 785,3 794,6 788,7 834,0 z toho: tuhá paliva 41,2 44,5 62,3 45,0 46,5 46,5 49,8 64,0 43,5 kapalná paliva 376,2 317,8 360,8 333,5 366,1 367,5 379,0 383,0 427,1 plynná paliva 229,4 239,3 323,1 318,3 327,5 337,1 329,4 306,5 319,0 vývoz 222,5 341,9 376,1 338,5 342,7 345,9 336,5 329,4 327,6 z toho: tuhá paliva 135,6 302,5 292,4 229,7 223,3 218,5 193,0 203,1 197,4 kapalná paliva 54,3 28, ,0 49,2 50,3 44,8 28,2 36,4 plynná paliva 0,3 1,9 1,5 2,0 1,9 3,9 6,1 3,8 čerpání ze zásob +0,5-4,4 20,2 11,2 7,3 12,2 43,5 0,1 prvotní energetické zdroje použité v ČR 2 151, ,7 1656,7 1693,1 1704,9 1812,7 1842,3 1835,2 z toho: tuhá paliva 1395,5 1056,7 976,5 906,4 916,4 887,4 910,9 900,4 883,6 kapalná paliva 404,6 306,2 305,3 314,7 316,6 313,3 336,9 371,4 395,7 plynná paliva 212,7 250,6 323,8 317,8 338,8 331,9 337,7 335,4 323,9 prvotní teplo/elektř 138,4 136,5 139,1 117,8 121,4 172,3 227,3 235,1 232,0 ztráty celkem. 621,8 604,5 655,6 640,9 673,5 723,8 741,3 736,4 bilanční rozdíly. 12,3 42,1 1,5 4,4 5,4 6,7 9,0 8,8 konečná spotřeba. 1058,2 1098,1 1002,6 1056,6 1036,8 1095,6 1110,0 1107,6 1) předběžné údaje 6

7 Využívání obnovitelných zdrojů paliv a energie v ČR v letech 2003 až 2005 Hrubá výroba elektřiny (v GWh) Fotovoltaické systémy (odhad) Větrné elektrárny BRKO Bioplyn Biomasa MVE do 1 MW MVE 1-10 MW VE nad 10 MW BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu Zdroj: MPO Hrubá výroba tepelné energie (v TJ) Solární termální kolektory Tepelná čerpadla Biolog. rozl.část PRO a ATP BRKO Bioplyn Biomasa - domácnosti Biomasa - mimo domácnosti Pozn. V roce 2004 došlo ke změně metodiky, data proto nejsou s rokem 2003 plně srovnatelná. BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu PRO průmyslové odpady ATP alternativní paliva Zdroj: MPO 7

8 Bilance výroby a spotřeby elektřiny v ČR v GWh Saldo zahr. Rok Hrubá výroba Čistá výroba výměn Hrubá spotřeba Konečná spotřeba Saldo/čistá výroba , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,178 Zdroj: ERÚ + vlastní dopočet saldo/čistá výroba. 2.1 Možnosti rozvoje palivo-energetického komplexu v ČR Možnosti dalšího rozvoje palivo-energetického komplexu v ČR nejsou příliš optimistické Bude se snižovat fyzická dostupnost ropy. Odchod od používání ropy pro výrobu tepla a elektřiny nebude v ČR problematický, neboť ropa se u nás takto využívá v malé míře. Také její využití jako chemické suroviny nepřinese zásadní problémy, byť její cena se bude citelně zvyšovat. Před zásadní problém ale bude v důsledku nedostatku ropy postavena motorová doprava, která je na ropě téměř výlučně závislá a spotřebovává jí obrovské množství. Řešením může být: stále větší odklon od ropy k zemnímu plynu v motorové dopravě; lze ale očekávat, že ropná krize se promítne i do ceny ekologicky příznivějšího a zatím i levnějšího zemního plynu, která se s několika měsíčním zpožděním odvozuje od ceny energetického ekvivalentu ropy; snižování energetické náročnosti všech druhů dopravy; citelné úspory ropných paliv a snížení emisí CO 2 mohou přinést i přísnější normy emisí CO 2 pro nová osobní auta. Návrh EU na limit 110 g CO 2 na ujetý kilometr oproti stávajícím 160 až 165 g mohl být 8

9 dobrým vykročením, ale výsledkem zřejmě bude kompromis 130 či 120 g, což pro mnohé automobilky nebude mobilizující; výrazné posilování kolejové dopravy na úkor dopravy silniční a letecké a ve vybraných městech i dopravy trolejbusové, což vyžaduje zcela jinou dopravní politiku, než jakou uplatňuje nejen ČR; náhrada kerosinu vyráběného z ropy pro leteckou dopravu (zatím není efektivní); využití biopaliv; používání biopaliv v dopravě ve větší míře limitují omezené zdroje biopaliv a v ČR může být zásadní překážkou i liberalizovaný trh s palivy a energií; větší rozsah případného zavedení vodíkového pohonu dopravních prostředků; hlavním problémem však je zdroj vodíku v úvahu přichází zemní plyn (tím se ale problém přesouvá ke zdroji zemního plynu), elektrolýza vody (tím se ale problém přesouvá ke zdroji elektřiny) a chemická výroba za podmínky dostatku levné jaderné energie. Z palivo-energetického hlediska se tím nic podstatného neřeší. Studie Vysoké školy chemicko-technologické z roku 2006 dospěla k závěru, že množství energie potřebné na výrobu alternativních pohonných hmot pro motorová vozidla s výjimkou LPG 3 a CNG 4 je stejné nebo i vyšší, než je využitelná energie v nich obsažená; platí to zejména pro syntetické pohonné hmoty, biopaliva a elektrolytický vodík Bude se citelně zdražovat zemní plyn. I v relativně dlouhodobém časovém výhledu bude zemní plyn v dostatečném množství fyzicky dostupný, ale jeho cena významně poroste. Jedinou obranou je výrazné snižování spotřeby zemního plynu a v menším rozsahu i větší využívání OZE Bude se snižovat dostupnost tuhých paliv lignitu, hnědého a černého uhlí. Domácí ložiska tuhých paliv se poměrně rychle vyčerpávají, byť při klesající těžbě se tempo jejich vyčerpávání snižuje. Toto tempo bude záviset na řadě faktorů, zejména na cenovém vývoji ropy a zemního plynu a na postoji společnosti k využívání jaderné energie. Mnohá ložiska hnědého uhlí za územními ekologickými limity jsou ekonomicky nezajímavá, ostatní jsou velmi problematická ekologicky i urbanisticky. Z hlediska energetické strategie ČR je spor o územní limity těžby uhlí v Ústeckém kraji spíše malicherný (při těžbě na úrovni roku 2005 se jedná o 7,7 roku spotřeby hnědého uhlí v ČR), ale zásadní je pro oblast Mostu, kde je těžba uhlí na jedné straně významnou ekonomickou aktivitou a na druhé straně činitelem, který zásadně podvazuje její rozvoj. Zajímavější bude případná těžba některých dosud netěžených ložisek uhlí. V úvahu připadá zejména ložisko Frenštát pod Radhoštěm (zde je ale vážný konflikt s ochranou přírody) a dále ložisko Slaný, lze ale také dotěžit ložiska na Kladensku, Trutnovsku aj. S výjimkou ložiska Frenštát je znepřístupnění uvedených ložisek uhlí v 90. letech předčasným uzavřením dolů vratné jen za cenu enormních investic. Životnost ložisek uhlí v ČR prodlouží připravovaná zásadní modernizace uhelných elektráren společnosti ČEZ. Výsledkem má být zvýšení jejich účinnosti o 10 až 15 %. ČEZ s ohledem na vyčerpávání ložisek uhlí počítá s odstavením elektráren Prunéřov I (440 MW e ), Mělník III (500 MW e ) a Chvaletice (800 MW e ) do roku Všechny předpokládané úbytky a přírůstky uhelných elektráren společnosti ČEZ znamenají výsledné záporné saldo snížení výkonů uhelných elektráren v ČR o 1363,3 MW e, které ale musejí být nahrazeny jinými 3 Propan butan LPG je směs zkapalněných rafinérských plynů uhlovodíků, obsahující převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a butanu v LPG je v různých zemích odlišný. LPG vzniká při rafinaci ropy anebo jako kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu. Propan butan je v současnosti nejvíce využívaný plyn v dopravě, jako automobilové palivo je využíván již několik desetiletí. Jedná se o levné, z ekologického pohledu příznivé palivo. Díky vazbě na ropu je ale otázkou, zda může být LPG považován za alternativní pohonnou hmotu. 4 Stlačený zemní plyn (CNG) - zemní plyn je přírodní plyn, z chemického hlediska se jedná o směs plynných uhlovodíků s proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. Jeho hlavní složkou (96-98 %) je metan CH4. V dopravě je hlavně využíván stlačený zemní plyn (Evropa), v menší míře zkapalněný zemní plyn (USA). 9

10 zdroji nebo se musejí ušetřit. Dovoz je reálný pouze u černého uhlí nebo drahého zemního plynu. Bude hodně záležet i na ceně černého uhlí, která se může významně zvyšovat i z důvodu dalšího výrazného růstu cen ropy a zemního plynu Existují poměrně značné možnosti využívání atomové energie pro výrobu elektřiny i tepla. Další jaderné elektrárny by měly být technicky o jednu generaci výš než jaderná elektrárna Temelín. Perspektivní není štěpení izotopů, ale stonásobně výkonnější tzv. množivé reaktory, které by spalovaly i vyhořelé jaderné palivo, a zejména termojaderná fúze. Množivé reaktory k dispozici zřejmě budou, průmyslové využití termojaderné fúze zůstává otevřené, podle optimistů nebude dostupné dříve než v roce Efektivnost nových jaderných elektráren může zvýšit využití jejich tepla k vytápění Jak již bylo uvedeno, existují možnosti zvýšení výroby elektřiny a tepla z OZE, ale jsou s nimi spojeny četné problémy, které nelze přehlížet V ČR jsou rozsáhlé možnosti úspor paliv a energie. Možnosti úspor tepla jsou ve srovnání s možnostmi úspor elektřiny mnohem větší, avšak pro malý zájem se málo využívají. Tento přístup je pro ČR velkým rizikem do budoucna. Cíl ČR snižovat náročnost na PEZ 5 /HDP a na elektřinu/hdp je nízký a navíc se neplní. Pro efektivní rozvoj ČR je nutné snižování náročnosti na PEZ nikoliv vzhledem k HDP, ale absolutně, při stagnaci absolutní spotřeby elektřiny. Reálné to je, ale ne při dosud uplatňované energetické politice, v níž jsou úspory paliv a energie ve skutečnosti popelkou Reálné vztahy v energetice ČR mohou významně modifikovat možnosti zahraničního obchodu. V roce 2005 dovoz energie do ČR činil 834 PJ a vývoz 327,6 TJ, a ČR tak byla čistým dovozcem 506,4 PJ. ČR je významným vývozcem elektřiny (saldo ČR v elektřině v roce 2005 činilo GWh), ale je téměř zcela závislá na dovozu ropy a zemního plynu. Závislost na dovozu paliv a energie je nutné snižovat, ne zvyšovat, jak nám i EU akutně hrozí. Z uvedených údajů plyne, že v ČR musí nutně dojít k výraznému útlumu spotřeby ropy a uhlí a dost možná i zemního plynu. Náhradou musejí být především razantní úspory paliv a energie, dále posilování role jaderné energetiky a vyšší využívání OZE. 2.2 Možnosti a limity energetické politiky EU Z členství ČR v EU plynou také četné povinnosti, z nichž některé jsou prospěšné, jiné nikoliv. Plně to platí i v energetické politice Energetická politika EU by nás měla inspirovat k podstatně větším úsporám paliv a energie a k vyššímu využívání OZE (a to nejen současné ambiciózní plány Francie, Německa a dalších zemí) Nadějné je úsilí o renesanci jaderné energetiky v EU Problematické jsou požadavky na zavádění trhu se zemním plynem a s elektřinou. Trh se zemním plynem v ČR škodí (při dvou dodavatelích získávají podnikatelé levnější ruský plyn a na domácnosti zbývá dražší plyn norský), trh s elektřinou citelně destabilizuje rozvoj elektroenergetiky. Množící se velké výpadky elektřiny v zemích EU i v USA mnozí experti přičítají také zavádění trhu s elektřinou, který je často v rozporu s fyzikálními zákony (elektřina je proud elektronů, který se nemůže podle přání spekulantů pohybovat protisměrně), vytváří ohromné nejistoty a odrazuje od investic do výstavby nových elektráren. Při rostoucí spotřebě elektřiny roste deficit nabízené elektřiny na trhu a ten nutně vede ke kolapsům v zásobování elektřinou, byť je může primárně vyvolat technická porucha zařízení. S růstem kapacit pro mezistátní přenos elektřiny se situace může 5 Souhrnná energetická bilance 10

11 dále zhoršit, stejně jako s předpokládaným růstem nedostatku elektřiny v EU. V ČR ceny elektřiny nemusí kopírovat její ceny v EU S obchodem s povolenkami na emise CO 2 souvisejí velké problémy, zvláště když si řada zemí včetně ČR vymohla podstatně větší množství povolenek, než kolik jimi regulované zdroje emitují. Loni na podzim žádala ČR o množství povolenek převyšující emise CO 2 z takto regulovaných zdrojů asi o 20 mil. tun. I po snížení jejich počtu rozhodnutím Evropské komise (EK) zůstal ČR citelný přebytek, takže motivace ke snižování emisí CO 2 je malá. Rozhodnutí vlády ČR žalovat EK je mimo realitu. Podobná situace je v řadě dalších zemí EU. Nadbytek emisních povolenek nutně vede ke zhroucení jejich cen. Na tom nic nezmění ani uvažované zahrnutí letecké dopravy do obchodu s těmito povolenkami Vážné problémy souvisejí rovněž s připravovanou ekologickou daňovou reformou (EDR). Při použití metody kvantifikace škod na klimatu CEMT 6 (EU) pro emise CO 2 a metody Světové banky pro emise tuhé, SO 2 a NO x by dávala prostor pro zdanění fosilních paliv v rozsahu 30 až 56 mld. Kč za rok Záleží ale na kvalitě přípravy EDR a na sociální citlivosti její realizace. Základním problémem připravované EDR je množství výjimek, které příslušná směrnice EU připouští. Při jejich plném použití by z vlastní EDR v první etapě od mnoho nezbylo. Výnos první etapy EDR v ČR měl podle MF činit 4 až 6 mld. Kč v roce Ceny se v čase mění v neprospěch fosilních paliv. Nedostatek zdrojů biopaliv při rostoucí poptávce, ale povede k růstu cen biopaliv. Při malé cenové pružnosti spotřeby paliv a energie může EDR přinést podstatně méně pozitiv, než od ní někteří její zastánci čekají. Ač ceny paliv a energie jsou dnes v ČR poměrně vysoké, odezva, která by se projevila realizací opatření vedoucích k razantním úsporám paliv a energie, je malá. 3. Perspektiva energetiky je především v úsporách 3.1 Možný rozsah úspor paliv a energie v ČR do roku 2020 Druh úspor Oblast možných úspor úspory tepla za rok (TJ/r) úspory tepla kumulované (TJ) úspory elektřiny výkon (MW e ) ztráta výkonů u elektřiny (MW e ) vytápění domácností zpracovatelský průmysl terciární sektor komunální energetika omezení vytápění elektřinou změna struktury dopravy využití tepla z elektrárny Temelín využití tepla z elektrárny Dukovany využití tepla z elektrárny Dětmarovice ? Zvýšení účinnosti (sl.2) Evropská konference ministrů dopravy 11

12 a vyřazení (sl. 4) uhel. elektráren ČEZ náhrada parovodů Součet Zdroj: Vlastní rozbor J. Zemana. Některé položky jsou jednorázové, přesné období jejich realizace nelze určit (v 1. sl. proškrtnuto). MPO předpokládá růst výroby elektřiny při kombinované výrobě tepla a elektřiny (KVET) o 5,6 TWh do roku Technický potenciál růstu KVET o 36 TWh elektřiny a ekonomický potenciál růstu KVET o 17,4 TWh do roku 2020 je založen na dovážených, a tudíž i značně rizikových kapalných a plynných palivech Největší rezervou úspor paliv a energie je vytápění domácností. V roce 2005 spotřebovaly domácnosti na vytápění asi TJ tepla. Budou-li se v této oblasti každý rok realizovat úspory ve výši 2 % spotřeby (při rozumné politice je to reálné), budou kumulativní úspory paliv a energie na vytápění domácností v roce 2020 činit asi TJ. Výměnou oken a zateplováním starších budov lze uspořit (v závislosti na jejich technickém stavu) 20 až 50 % tepla k vytápění. Výměna oken za tzv. eurookna šetří 20 % energie na vytápění a následné zateplení objektu dalších 15 % tepla na vytápění, u některých starých objektů možná i více. K mobilizaci této rezervy dochází velmi pomalu, jistě i pro vysoké a rostoucí zadlužení domácností. Je nutné hodnotit celkovou energetickou náročnost budov, tj. nejen na vlastní vytápění, ale také na výrobu a distribuci tepla, na větrání, klimatizaci, osvětlení, výtahy a také možnosti využití alternativní energie Druhou největší rezervou úspor spotřeby paliv a energie je zpracovatelský průmysl zde je možné v roce 2020 dosáhnout úspor TJ/r Třetí největší rezervou úspor spotřeby paliv a energie je terciární sektor v roce 2020 zde mohou úspory dosáhnout TJ/r Výrazně menší rezervy úspor paliv a energie má komunální energetika TJ/r v roce Tyto čtyři položky byly odvozeny z národního programu úspor paliv a energie a vyššího využívání OZE v ČR na léta 2006 až 2009 prolongováním až do roku Při rychlém tempu vědeckotechnického rozvoje se lze důvodně domnívat, že při rozumné hospodářské a energetické politice ČR jsou tyto rezervy reálné. Národní program úspor paliv a energie předpokládá jen velmi malé úspory v zemědělství (105 TJ/r, ale vzhledem ke krizové situaci v zemědělství s těmito úsporami nepočítám) a v dopravě (také 105 TJ/r.). V dopravě se jeví možnost vyšších úspor paliv a energie, plynoucích ze změny struktury dopravy. Lze se důvodně domnívat, že existuje ještě řada možností menších úspor paliv a energie a že také existuje řada menších potenciálů růstu jejich spotřeby. Zde pro zjednodušení předpokládám, že se budou vzájemně kompenzovat Čtvrtou největší rezervou úspor paliv a energie je doprava změny její struktury směrem k energeticky úsporné kolejové dopravě a někde také k trolejbusům. V ČR v letech 1990 až 2005 došlo k 51% absolutnímu zvýšení trakční spotřeby energie motorovou dopravou při nemalé obměně vozidel, intenzivní výstavbě dálnic, elektrizaci dalších železničních tratí a rozšiřování sítí trolejbusů, tramvají a metra. Možnost dosažení úspor trakční spotřeby paliv a energie v motorové dopravě přesunutím části dopravních toků ze silniční dopravy na kolejovou (v některých městech i na trolejbusovou) jen v rozsahu jedné třetiny předchozího zvýšení znamená absolutní úsporu spotřeby paliv a 12

13 energie v ČR ve výši TJ/r. Podmínkou je racionalizace výstavby dálnic (neboť ta vede k dalšímu rozšiřování silniční dopravy), posílení modernizace železničních tratí, zastavení podpory výstavby průmyslových zón bez napojení na železniční dopravu a hypermarketů bez napojení na veřejnou dopravu, odejmutí četných privilegií silniční, letecké a vodní dopravě a reálná preference železniční dopravy včetně nezbytné dostavby železniční sítě, zkrácení řady tratí a další výstavby nových tratí trolejbusů, tramvají a metra na vhodných místech. Návrat části přepravních výkonů na (zpravidla) elektrickou železnici by přitom nemusel vést k růstu spotřeby elektřiny, neboť zavádění úspornějších lehčích drážních vozidel, homogenizace rychlosti na tratích a výstavba důležitých zkracujících přeložek by měly stejné množství elektřiny ušetřit. Změna struktury dopravy ve prospěch energeticky úsporné, ekologicky šetrné a bezpečné kolejové dopravy však v ČR při současné dopravní a hospodářské politice není reálná. ČR potřebuje rozumnou dopravní politiku, tj. převedení významné části přepravních výkonů na energeticky podstatně úspornější kolejovou dopravu. Menší potenciál úspor paliv a energie je v plynofikaci motorové dopravy (používání vozidel na zemní plyn místo na benzin či naftu), v elektrizaci dalších významných železničních tratí a v omezování rychlostních zubů vlivem pomalých jízd Pátou největší rezervou úspor paliv a energie je program zásadní modernizace uhelných elektráren ČEZ v ČR, spojený s podstatným zvýšením jejich elektroenergetické účinnosti z nynějších 33 až 37 % o 15 %. Například v případě elektrárny Tušimice II z 33 % na 48 %. Emise CO 2 mají klesnout o 15 %. Tato rezerva se odhaduje na TJ v roce Využití tepla kondenzačních elektráren Dukovany, Temelín a Dětmarovice k vytápění měst nabízí úsporu TJ/r. Snížení výroby elektřiny v nahrazovaných teplárnách neznamená ztrátu úspor paliv a energie, ale vznik určitého deficitu výroby elektřiny. Lze důvodně předpokládat, že na centrální vytápění se budou připojovat další střední a malí spotřebitelé energie. Základní parametry tepláren, které lze nahradit teplem z blízkých kondenzačních elektráren Teplárna České Budějovice Dodávka v roce 2005 (TJ/r) Druh dodávky tepla Palivo Roční výroba elektřiny (GWh) převážně v páře hnědé uhlí, zemní plyn Písek 600 asi 50 % rozvodů v páře Tábor 741 parovody i (více) horkovody hnědé uhlí, těžký topný olej topný olej 28 Strakonice 970 parovody i horkovody hnědé uhlí 109 Brno % v páře zemní plyn (mazut) Karviná 330? černé uhlí, zemní plyn Zdroj: Internetové stránky příslušných tepláren. 346? 13

14 Zejména v 90. letech byla snaha rozbíjet provozované systémy centralizovaného vytápění, přestože mnohé fungovaly na bázi KVET, tj. značně hospodárně. Ze zařízení KVET pochází asi 15 % elektřiny vyrobené v ČR a 2/3 centralizovaného tepla. Jako místo nového jaderného zdroje se nejčastěji uvádí Temelín. Existující infrastruktura a menší možnosti blokovat jeho výstavbu ze strany protijaderných aktivistů jsou pro tuto lokalitu výhodou. Z hlediska využití tepla elektrárny k vytápění jde ale o lokalitu nevhodnou. Naopak lokalita Blahutovice umožňuje vytápět Olomouc, Přerov, Prostějov a také Ostravsko. Lokalita Blahutovice je spojena s výstavbou přehrady na Bečvě, lokalita na Hradecku by byla zajímavá v případě odstavení elektráren Chvaletice a Opatovice, například pro nedostatek uhlí K menším rezervám patří i náhrada nehospodárných parovodních rozvodů centrálního tepla hospodárnějšími horkovodními rozvody. Vzhledem k četným překážkám využití (zejména potřeby technologické páry v řadě průmyslových podniků) se tato rezerva odhaduje jen na TJ v roce Moderní předizolované nebo vakuované parní rozvody mají průměrné roční ztráty jen o několik procent vyšší než horkovodní rozvody, absolutní hodnota se pohybuje mezi 11 až 15 % u parovodů proti 5 až 8 % u horkovodů. Ne všude jsou ale zavedeny. Ztráty závisejí na charakteru provozování odběrů, ne všude je efektivní nahrazovat parovody horkovody. V řadě lokalit tyto náhrady realizují příslušné teplárny K menším rezervám úspor paliv a energie patří omezení elektrického vytápění (resp. zvýšení podílu akumulačního vytápění), což má zdaleka největší komplexní energetickou náročnost a významně zvyšuje zimní elektroenergetickou špičku (v 90. letech dosáhlo asi MW e a od té doby se pod tlakem rostoucích cen elektřiny nepatrně snížilo). Reálná je asi 50% úspora, tj MW e špičkového výkonu 900 TJ. Využití této rezervy se nepředpokládá. Zaváděný trh s elektřinou využití této rezervy ztěžuje. Reálně chrání nízkou cenu elektřiny pro elektrické vytápění. I když uvedený rozbor možností úspor paliv a energie v ČR není zdaleka úplný, ukazuje na značné možnosti úspor paliv a energie v ČR. Lze také předpokládat, že obměnou elektrospotřebičů bude jejich spotřeba elektřiny klesat, ale na druhé straně nejspíše poroste v souvislosti s užíváním nových druhů elektrospotřebičů. Ve starých zemích EU je dosud spotřeba elektřiny na obyvatele mírně vyšší než v ČR. Z předchozích analýz vychází možnost úspor paliv ve výši asi 208 PJ tepla v roce 2020, což není málo. Vzhledem ke klesající fyzické dostupnosti fosilních paliv budou tyto úspory paliv jen nahrazovat jejich rostoucí deficit a je možné, že nebudou stačit. Totéž platí pro teplo. V případě elektřiny i při stagnaci její spotřeby vzniká deficit asi MW e, tj. asi GWh elektřiny bude nutné nahradit. Snížení výroby elektřiny v uhelných elektrárnách a.s. ČEZ činí GWh/rok. OZE nabízejí náhradu ve výši 7 až 14 PJ tepla (jde zejména o biopaliva pro motorovou dopravu) a GWh elektřiny, avšak převážně z nepravidelné a omezeně regulovatelné výroby ve větrných elektrárnách. To není mnoho. Omezení vytápění elektřinou by snížilo deficit elektřiny o už uvedených 1000 MW e špičkového výkonu, což by mohlo pokrýt výpadky v důsledku snížení výroby elektřiny v teplárnách, jejichž dodávky by byly nahrazeny teplem z kondenzačních elektráren. Zůstává zde základní deficit ve výši minimálně MW e základního zatížení, který je nutné nahradit. Tento deficit ale může být z důvodů nerealizace úspor vyšší, například MW e. Jako základní možnost jeho nahrazení se nabízí nový jaderný zdroj. Žádná jiná cesta nedává lepší výsledky. 14

15 3.2 Základní překážky úspor energie Realizace načrtnutých možných rozsáhlých úspor paliv a energie v ČR může narazit na řadu překážek. Jak již bylo uvedeno, při současných pravidlech hry je málo pravděpodobné využití tepla kondenzačních elektráren k náhradě některých tepláren i omezení elektrického vytápění, jehož komplexní energetická náročnost je velmi vysoká. Podle zkušeností zejména z USA se obrovským spotřebitelem energie může stát klimatizace budov (v důsledku stále větších letních veder se klimatizace rychle rozšiřuje i v ČR), vozidel (osobní automobil má v důsledku klimatizace až o 20 % vyšší spotřebu paliva, byť z hlediska odsávání benzinových výparů je klimatizace potřebná) a delších silničních tunelů. Nové stavby i rekonstrukce staveb musejí být realizovány tak, aby klimatizace budov nebyla potřebná. Výškové budovy plánovat s rozmyslem, neboť jejich spotřeba energie (mimo jiné na klimatizaci a výtahy) je velmi vysoká. Velkou hrozbou pro úspory paliv a energie je nerealizování nutných strukturálních změn v dopravě. Při dnešní dopravní politice hrozí další růst energeticky náročné silniční a letecké dopravy, a tím i další absolutní růst spotřeby paliv a energie v dopravě. 3.3 Celkový potenciál úspor energie Z uvedených skutečností lze odvodit, že v roce 2020 je možné při uvažovaných úsporách paliv a energie a při vyšším využívání OZE snížit spotřebu tepla o 215 až 227 PJ. Růst elektrárenských výkonů je málo významný, protože jej zajišťují z velké části nepravidelně pracující a neregulovatelné větrné elektrárny, které pracují jen asi 15 % roku, vyžadují zálohování a vyrobí jen asi GWh elektřiny za rok, což není mnoho. Nepokryje to ani úbytky výroby elektřiny v uhelných elektrárnách, ke kterým nutně dojde v důsledku nedostatku uhlí. Redukcí elektrického vytápění lze snížit spotřebu až o MW e špičkového výkonu. Převážně stabilní přírůstek (135 MW e ) představují pouze průtočné vodní elektrárny, ale i jejich výroba může být negativně ovlivněna suchými obdobími. Při dnešní spotřebě elektřiny vzniká deficit minimálně 1000 MW e základního výkonu. Ani při realizaci nemalých úspor elektřiny nejsou reálné absolutní úspory spotřeby elektřiny do roku 2020, ale pouze stagnace její spotřeby. Uvedené výsledky výpočty možných úspor paliv a energie v ČR se mohou zdát příliš vysoké a při současné energetické politice zjevně nereálné. Alternativou je ale stupňující se energetická krize, která může významně podvázat rozvoj ČR. Závěr: V podmínkách České republiky je nutno, aby KSČM jako priority k ekonomicky, ekologicky i sociálně udržitelné výrobě a spotřebě energie prosazovala (v tomto pořadí): a) úspory při výrobě a spotřebě energie, v jejich materiálové a dopravní náročnosti b) zvýšení podílu bezpečné jaderné energetiky, podporovat vývoj její nové generace c) zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) Přitom je potřeba, aby KSČM prosazovala omezování spalování fosilních paliv perspektivou jejich budoucího využití v chemickém průmyslu. s 15

16 Příloha Deformace cen paliv a energie v ČR v letech 1993 až 2005 v mld. Kč Položka/rok Přímé dotace státu na 1.1. centralizované teplo pro obyvatelstvo 5,631 6,588 7,300 7,016 4,327 0,407 0, útlum těžby uhlí 2,793 3,348 3,287 3,600 2,700 2,905 2, útlum těžby uranu 1) 0,993 1,908 1,303 1,400 1,200 1,319 1, úspory paliv a energie a obnovitelné zdroje 0,400 0,400 0,200 0,230 0,350 0,370 0, Změna systému vytápění.... 2,379 1,473 2, Nepřímé křížové dotace cen 2.1. zemního plynu celkem z Transgaz 2) x 0,400 1,500 2,400 6,300 0,756-0, zemního plynu domácnostem 3) 0,557. 2,191 4,442 4,520 2,468-0, elektřina domácnostem 4) 5,919 7,708 9,148 11,- 8,377 9,089 8, chybné tarify elektřiny domácnostem 5) -0,336 0,679-0,959 1,491 3,264 4,139 6, Daňové úlevy /Tax relief 3.1. sazba DPH 5% pro paliva a energie 6).. 12,718 12,110 12,139 2,070 2, % DPH na elektřinu z obnovitelných zdrojů x x x x x 0,118 0, z nemovitosti k ekologizaci energetiky - písm. r 0,000 0,042 0,065 0,078 0,101 0,113 0, u spotřební daně na ekologické pohonné hmoty 0,462 0,897 1,355 0,322 1,498 1,858 2, u DPH bionafta (hrubý odhad) 0,000 0,045 0,019 0,023 0,141 0,118 0, osvobození paliv a energie spotřebovaných v dopravě od daní 3,662 3,600 4,540 5,078 5,552 5,318 6, Neinternalizované externality paliv a energie 4.1. ekologické škody / external damages by emis-sions - tuhé, 19,802 16,566 13,206 11,648 10,283 7,417 6,634 SO 2, NO 7) x 4.2. ekolog. škody - CO 8) 2 10,023-20,05 11,49-22,97 13,499-26,999 15,526-31,052 16,432-32,865 18,111-36,221 18,524-37, ekonomické znevýhodnění znečišťovatelů... 15, nízké poplatky za těžbu paliv zaostávání rekultivací jaderná koncovka 9) 1,314 1,263 1,263 1,285 0,942 0,632 0, pojištění jaderných rizik 0,025 0,025 0,025 0,025 0,013 0,019 0, Ostatní vlivy 5.1. nízké investice na rozvoj těžby uhlí 5.2. relativně vysoké výkupní ceny elektřiny k cenám tepla

17 5.3. stanovení výkupních cen elektřiny dohodou výrobce a distributora 5.4. změna výkupních cen elektřiny od průměrných k mezním nákladům 5.5. nízké odpisové sazby minimum 5.6. vliv ekoinvestic na cenu elektřiny ČEZ 5.7. saldo v dopravě (jen část na paliva a energii) 5.8. monopolní předražení elektřiny, zemního plynu, centralizovaného tepla 5.9. chybná konstrukce výkupních cen elektřiny neregulované nájemné vodních elektráren ,000 0, ,6-11, ,000. 1,8-2, ,000 11,139 21,321 29,693 37,672 37,726 35,214 29, Celkem chybné vnitřní relace 10) minimum 6,476 8,108 12,839 16,930 16,161 15,696 14,857 Celkem podhodnocení 11) minimum 44,243-54,266 46,588-58,678 57,141-70,651 72,688-88,214 55,966-72,400 39,671-57,881 40,848-59,372 Celkem pozitivní podpora 12) 0,822 1,429 1,639 0,663 2,090 2,460 2,649 Výnos spotřební daně za paliv a. maziv pro topné 2,167 4,593 1,788 1,443 1,199 1,331 Výnos spotřební daně za pohonné hmoty 26,- 13) 28,671 36,797 38,913 39,359 42,936 46,974 Položka/rok Přímé dotace státu na 1.1. centralizované teplo pro obyvatelstvo 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, útlum těžby uhlí 2,728 0,982 1,936 1, útlum těžby uranu 1) 1,187 0,940 1,215 1,062 4,287 3,379 3, úspory paliv a energie a obnovitelné zdroje 1,568 1,696 1,948 2,078 1,821 0, Změna systému vytápění 1,682 1,753 1,419 0,799 0,822 0, Nepřímé křížové dotace cen 2.1. zemního plynu celkem z Transgaz 2) 7,400 4,- 0,000 0,000 0,000 0,000 0, zemního plynu domácnotem 1,818 0,000 0, elektřina domácnostem 4) -1,682-2,25-3,785 0, chybné tarify elektřiny domácnostem 5) 4,598 5,404 6,171 2, Daňové úlevy /Tax relief 3.1. sazba DPH 5% pro paliva a energie 6) 2,295 2,493 2,552 2,545 2,354 2, % DPH na elektřinu z obnovitelných zdrojů 0,105 0,152 X X X X 3.3. z nemovitosti k ekologizaci energetiky - písm. r 0,082 0,058 0,038 0,025 0,016 0,012 0, u spotřební na ekologické pohonné hmoty 1,090 0,947 1,496 1,817 0,98 0, u DPH bionafta (hrubý 0,315 0,206 0,835 0,836 X X 17

18 odhad) 3.6.-osvobození paliv a energie spotřebovaných v dopravě od daní 8,134 8,179 8,251 9,295 11,025 12, Neinternalizované externality paliv a energie 4.1. ekologické škody - tuhé, SO 2, NO 7) x 6,809 6,444 5,251 7,151 4,214 4, ekolog. - CO 8) 2 19,805-39,609 21,115-42,230 21,941-43,882 22,814-45,627 24,522-49, ,782-51,564 27,475-54, jaderná koncovka 9) 0,605 0,661 0,759 0,906 1,248 1, pojištění jaderných rizik 0,020 0,0202 0,022 0,030 0,030 0,028 0, Ostatní vlivy (pro ostatní nejsou dostupná data) 5.7. saldo v dopravě (jen část na 35,712 28,130 34,816 38,686 35,472 36,438. paliva a energii) Celkem chybné vnitřní relace 10) minimum 13,816 9,404 6,171 2,872.. Celkem podhodnocení 11) minimum 44,352-63,191 42,589-63,603 43,346-65,287 48,285-67,709 48,502-72,025 52,187-76,968 Celkem pozitivní podpora 12) 3,803 2,907 4,244 4,756 2,817 1,771 Výnos zdaň.paliv a maziv pro topné účely 0,283 1,077 1,199 0,223 0,169 0,297 Výnos spotřební daně za pohonné hmoty 47,286 54,835 55,370 58,412 67,191 75,420 Vysvětlivky k tabulce: 1) Protože asi 80% těžby uranu v Československu šlo na výrobu jaderných zbraní, takže na energetiku připadá asi pětina nákladů vynakládaných na útlum těžby uranu. 2) ztráta Transgazu z vnitrostátní plynárenské činnosti po jeho transformaci k ) celkové nepřímé křížové dotace cen zemního plynu, placené ostatními domácnostem. V r velkoodběr a domácnosti spolufinancovaly podnikatelský maloodběr cca 0,585 mld. Kč. 4) Nepřímé křížové dotace cen elektřiny obyvatelstvu placené ostatními odběrateli domácnostem. Od r podnikatelský maloodběr spolufinancoval velkoodběr, v menším rozsahu i domácnosti. V r přispěl velkoodběru 1,682 mld. Kč a domácnostem 0,72 mld. Kč, v r přispěl velkoodběru 2,24 mld. Kč a domácnosti mu přispěly cca 0,482 mld. Kč, v r přispěly velkoodběru domácnosti 1,565 mld. Kč a maloodběr 2,22 mld. Kč. V r doplatil velkoodběr 707 mil. Kč a maloodběr 857 mil. Kč. 5) chybné tarify elektřiny domácnostem říkají, kolik zaplatily úsporně topící domácnosti bez elektrického vytápění domácnostem topícím z hlediska komplexní energetické náročnosti mimořádně náročnou elektřinou. 6) u DPH 17% účetní přidané hodnoty. V r % účetní přidané hodnoty a od r půjde o 14% účetní přidané hodnoty. V l se týká uhlí, zemního plynu, uranu, elektřiny a tepla, od r jen centralizované teplo obyvatelstvu a těžba uranu, jež se ale pro utajení individuálních dat neuvádí. Počínaje r nová metodika, takže starší údaje nejsou zcela srovnatelné = elektřina z obnovitelných zdrojů. K ztratila smysl, neboť stát zavedl velmi vysoké výkupní ceny elektřiny z malých vodních a z větrných elektráren = pětileté osvobození od daně z nemovitosti domů, jež se zateplily nebo přešly na ekologicky šetrné vytápění (v posledních letech ale už jenom dobíhají starší osvobození) + osvobození pozemků s parovody a horkovody v r činilo Kč. K stát převedl ze snížené do základní sazby DPH všechny výrobky, dosud zvýhodněné z důvodu ochrany životního prostředí, úspor paliv a energie a využití jejich obnovitelných zdrojů, takže položka ztrácí počínaje rokem 2004 smysl. Bod jde o osvobození letecké a vodní dopravy od placení spotřební daně za pohonné hmoty a o osvobození mezinárodní dopravy (v l chybí mezinárodní železniční doprava) od placení DPH za paliva a energii jimi spotřebovanou. 7) metodou Světové banky. Závisí i na kursu USD-Kč, čímž je nutné vysvětlit uváděné zvýšení škod v r ) metodou EU - CEMT - 1-2% HDP + podíl energetiky na emisích CO 2. Jde o odhad značně hrubý. 9) nedoplatek dle původních odhadů nákladů na hlubinné jaderné úložiště. 10) Celá a Mimo zůstávají položky 2.1. (v zásadě duplicita při dvojím překřížení), 4.3. (alternativa k 4.1 a 4.2.), 5.7. (jen částečně se týká paliv a energie) a 5.8. (mimo paliva a energii) Je neodůvodněnou daní na obnovitelnou energii. 11) Údaje za jednotlivé roky jsou významně ovlivněny nestejnou šíří odhadů. Např. proti nejvyššímu r a 1997 jsou nevyčísleny položky ve výši 21,6 a 26,4 mld. Kč, které se příliš nesnížily a v r nově 2,379 mld. Kč. 18

19 12) ) zahrnuje i naftu pro topné účely , 1.2., 1.3.,1.4. dle MPO, u přičteny kompenzační dotace obyvatelstvu dle Statistické ročenky 2000, 1.5. dle MF, u neodůvodněných odborný odhad 2. Transgaz dotuje podniky i domácnosti. Domácnosti dotují i podniky. U elektřiny průmysl dotuje domácnosti, dále domácnosti bez elektrického vytápění dotují domácnosti s elektrickým vytápěním. 3. údaje o účetní přidané hodnotě. 4. výši znevýhodnění vypočetl J. Seják. Nízká poplatky za těžbu jsou s otazníky, neboť ekonomická teorie nám nedává postup k jejich stanovení. U zaostávání rekultivací chybí data. Pojištění jaderných rizik vypočteno z atomového zákona a požadavků tzv. Vídeňské úmluvy dle dat a.s. ČEZ při výrobě v daném roce Na základě poslední energetické ročenky z r (pak už se nedělala), obsahuje jen velkou energetiku dle ČEZ Obsahuje i osvobození u spotřební daně za ekologicky šetrné pohonné hmoty a nižší sazbu DPH u bionafty, uváděnou v Vzhledem k těžko předvídatelným pohybům kursu Kč je odhad 5.8. nepřesný. Výnos zdanění paliv a maziv pro topné účely dle MF. Poznámky k rozvoji palivo-energetického komplexu. Z hlediska dlouhodobé strategie rozvoje palivo-energetického komplexu není rozhodující, zda uhlí, ropy, zemního plynu či uranu je pod zemí více nebo méně či o kolik je jich v zemi více ve srovnání s tzv. ověřenými zásobami. Při současných trendech velmi rychlé exploatace ložisek fosilních a jaderných paliv bude jejich životnost rychle klesat a ceny paliv a energie z nich vyrobené budou rychle růst, o ohrožení klimatu v důsledku masového spalování fosilních paliv nemluvě. Pro energetickou strategii ČR je podstatné, že efektivně využitelných ložisek uhlí a uranu máme relativně, ale zdaleka ne absolutně dost, a že naše domácí zdroje ropy a zemního plynu jsou zanedbatelné, takže tyto suroviny musíme v rozhodující míře dovážet. Dovoz ropy a zemního plynu ale bude narážet na růst jejich cen a v případě ropy i na její klesající dostupnost a také na možné politické komplikace. Zatímco emise tuhých látek, SO 2, NO x, CO a těkavých organických látek z palivoenergetického komplexu ČR se v 90. letech 20. století podařilo zásadně snížit (pokles ale začal již v 80. letech) a mírné snižování emisí těchto škodlivin pokračuje i po roce 1999, emise hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO 2 ) po citelném poklesu v 1etech stagnují zhruba na úrovni 75 % těchto emisí v 80. letech. Měrné emise CO 2 jsou v ČR proti zemím evropské patnáctky výrazně nadprůměrné, a to na málo vypovídající ukazatel HDP i na průkazný ukazatel na obyvatele. ČR v roce 2004 emitovala na jednoho obyvatele 11,8 t CO 2, zatímco průměr 15 starých zemí EU v roce 2000 činil 8,7 t. To má řadu negativních ekonomických i ekologických dopadů. Zejména v oblasti materiální výroby dochází k poklesu spotřeby paliv a energie, a tím i emisí včetně CO 2. K prudkému růstu emisí CO 2 však dochází v motorové dopravě. Podíl motorové dopravy na energetické náročnosti ČR se v letech 1990 až 2005 zvýšil přibližně z 10 % na 20 % a její podíl na emisích CO 2 se zvýšil ze 6 % na 13,5 %. Situace ale může být i horší například v USA se silniční a letecká doprava podílí na emisích CO 2 35 až 40 %. Alespoň občanům vyššího věku je dnes zřejmá sílící změna klimatu. Celkově je v ČR podstatně tepleji, klasické jaro a podzim se stávají minulostí, zimy bývají až na výjimky velmi mírné a léta horká, stále častější jsou rekordní povodně, sucha, vichřice atd., jsme svědky pronikání cizích druhů rostlin a živočichů, nemocí atd. z jihovýchodu. Arktida v létě rozmrzá mnohem více než v minulosti, do roku 2030 bude zřejmě v létě rozmrzat celý Severní ledový oceán, ubývají i ledovce v Grónsku. Nížinné pobřežní regiony jsou ohroženy zvyšováním hladiny moří (nyní o 3 mm za rok). Vyšší teploty napomáhají zamořování vodních nádrží sinicemi a dnes již ohrožují i chlazení mnohých elektráren, fotochemický smog z emisí motorových vozidel a slunečního záření nahrazuje smog ze spalování uhlí atd. Budoucí vývoj bude záležet i na přístupu společnosti. Proti změnám klimatu se lze bránit aktivně snižováním emisí skleníkových plynů, i pasivně realizací opatření ke zmírnění nepříznivých dopadů těchto změn (například 19

20 v lesním hospodářství posilováním přirozené a různověké druhové skladby lesů, nebo ve vodním hospodářství prosazováním ekologických prvků protipovodňové ochrany). Nedostatečné využívání úspor paliv a energie v ČR Národní program hospodárného využívání paliv a energie a podpory využívání obnovitelných zdrojů energie na léta 2006 až 2009 hodnotí výsledky obdobného programu na léta 2000 až 2004 jako neúspěšné. Energetická náročnost (spotřeba primárních energetických zdrojů na HDP) klesala jen o 0,4 % za rok, ač se plánovalo její snižování o 2,6 % ročně, spotřeba elektřiny na HDP klesala o 1 % za rok, ačkoliv její pokles měl být dvojnásobný. Určité zlepšení v letech 2005 až 2006 je dáno jen zrychlením růstu HDP. Potenciál úspor paliv a energie na léta 2006 až 2009 se odhaduje na 400 PJ, ekonomicky nadějný potenciál úspor paliv a energie na 170 PJ a v konečné spotřebě na 40 až 45 PJ při celkových investicích 11 až 18 mld. Kč. Jde tedy o 11 PJ za rok. Úspor energie ve výši 14,83 PJ má být dosaženo ve zpracovatelském průmyslu, 21,17 PJ v domácnostech, po 0,42 PJ v zemědělství a v dopravě, 7,29 PJ v terciárním sektoru a 1,17 PJ v komunální energetice. U OZE se pro rok 2010 předpokládá využití 63,89 TJ, z toho biomasa má zajistit 50,96 TJ. ČR v roce 2002 spotřebovala na jednoho obyvatele 171,1 GJ primárních energetických zdrojů (PEZ) a kwh elektřiny, zatímco evropská patnáctka asi 163,6 GJ a kwh. Za čtyři roky má být na uvedený program vynaloženo 6,9 mld. Kč z rozpočtů ČR, 1,5 mld. Kč ze zahraničních zdrojů (zvláště z EU), a 4,1 mld. Kč z ostatních zdrojů. Celkově uvažovaných 12,45 mld. Kč za čtyři roky není mnoho. Nástroje programu lze rozdělit na legislativní, ekonomické a informační, cíle mají vesměs indikativní charakter. Využívání úspor paliv a energie v ČR je i nadále zjevně nedostatečné vzhledem k možnostem i vzhledem k potřebám. Dokládají to také údaje o výši podpory úspor paliv a energie v ČR z veřejných rozpočtů, uvedené v tab. 1. Tab. 1. Podpora úspor paliv a energie v ČR z veřejných rozpočtů (mil. Kč) Rok Rozpočty státní veřejné Zdroj: státní návrh věcného záměru zákona o hospodaření energií z ; veřejné Ročenky ŽP ČR. Potřeba dosáhnout razantních úspor paliv a energie se hrubě podceňuje na všech úrovních, navzdory zákonu o hospodaření energií z roku 2000 (na základě požadavků EU). Závěry auditů o vážném riziku nadměrné spotřeby paliv a energie (ohrožení perspektivy firmy rostoucími náklady na paliva a energii) často nevedou k přijímání opatření k výrazným úsporám paliv a energie, i když jsou tato opatření většinou podnikově efektivní. Nevyužívá se metoda EPC (Energy Peformance Contracting), tj. splácení úvěru na realizaci úsporných opatření z ušetřených nákladů na paliva a energii. Metodu EPC zkompromitovala praxe 90. let, kdy byla energetická hospodářství organizací pronajímána pochybným firmám, které je bez řádné údržby exploatovaly a nakonec je vrátily ve velmi špatném technickém stavu. ČEA část svých peněz na podporu úspor paliv a energie z fondů EU přesunula na podporu využívání OZE, protože nebylo dost projektů úspor paliv a energie, které by splňovaly podmínky podpory. Zákon o hospodaření energií sice ukládá mnohé povinnosti, ale zdaleka ne všichni je plní. Vymahatelnost tohoto zákona je (stejně jako vymahatelnost práva v ČR vůbec) nízká. Diskusní panel Společnosti pro trvale udržitelný život konaný viděl zlepšení v oddělení výkonu přenesené státní správy od samosprávy. 20

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F.1. Úvodní teze Záměry ČR v oblasti úspor energie a využití netradičních a obnovitelných zdrojů vyplývají mimo jiné z Dohody k

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM Oščadnica 24. 10. 25. 10. 2012 Možnosti a potenciál energetického

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Jaroslav Maroušek, SEVEn, Praha ENEF 2008 Obsah prezentace Popis modelu užitého pro odhad

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní?

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Diskusní setkání IVD Energetické úspory jako příležitost k růstu City Tower, Praha, 10. 3. 2015 1 Obsah Atraktivita elektřiny

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více