Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti"

Transkript

1 Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti KSČM považuje ochranu životního prostředí a zachování udržitelného rozvoje za jeden ze svých základních programových cílů. To se týká i udržitelných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby. O tom svědčí především materiál přijatý na 8. zasedání VV ÚV KSČM dne Dlouhodobá perspektiva energetických potřeb ČR, ale také dokument schválený 9. jednáním VV ÚV KSČM ze dne Přístupy KSČM k otázkám udržitelného rozvoje v České republice a Evropě. 1. Udržitelné způsoby získávání energie Za obnovitelné zdroje energie (OZE) je považována energie proudící vody, větru, slunce a biomasy, počítá se mezi ně také využívání geotermální energie ad. Od těchto zdrojů je třeba odlišovat druhotné zdroje energie využívání odpadního tepla, energie odpadů apod. Za udržitelné zdroje získávání energie považuje KSČM, na rozdíl například od Strany zelených, také bezpečnou jadernou energetiku, zejména rychlé množivé reaktory 4. generace, a v perspektivě jadernou fúzi Možnosti hydroenergetiky Využívání energie proudící vody je i nadále v rámci OZE nejvýznamnější. Umožňuje špičkový provoz, což přispívá ke stabilizaci elektrizační soustavy při výkyvech v poptávce. Zejména průtokové vodní elektrárny jsou ale zranitelné delšími obdobími sucha i velkými povodněmi. Výstavba přehrad a jezů způsobuje změny na přírodě (zatopení území) a vodních poměrech (říční ekosystémy proudící vody změněny na přehradní jezera). Pro další využití energie proudící vody nejsou již v ČR k dispozici významnější lokality. Další výstavba přehrad a jezů je z důvodů ochrany přírody (říčních ekosystémů) problematická. Výjimkou je využívání energie proudící vody na dnes energeticky nevyužitých jezech, za podmínky zajištění přiměřeného průtoku v korytě toku (v propusti). Asociace pro využití OZE v prosinci 2004 odhadovala možnosti zvýšení využití energie proudící vody na 450 GWh za rok a 135 MW e. Společnost ČEZ zde vidí rezervu jen v mírném zvýšení účinnosti turbín. 1.2 Možnosti větrné energetiky Hranice efektivního využívání energie větru je otevřená. Vyšší větrné elektrárny lépe zužitkují energii větru, ale více narušující panorama krajiny. Zdokonalují se větrné turbíny, ale důsledky tajfunu Kyrill v Německu ukázaly, že budou muset být pevnější, takže budou dražší. Po ekonomickém romantismu ve výstavbě větrných elektráren v letech 1990 až 1996 následoval v ČR v letech 1996 až 2002 její pokles. Výkupní ceny elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách uplatňované od roku 2003 jsou velmi vysoké 2,50 až 3,00 Kč/kWh. Zásadním problémem je nerovnoměrnost a neregulovatelnost větru. Časové využití větrných elektráren činilo v roce 2005 jen 14,8 %. Je-li podíl větrných elektráren vyšší než 5 % výroby elektřiny, výkyvy v jejich výrobě vážně destabilizují elektrizační soustavu. Situaci v Německu, kde je velký podíl výroby ve větrných elektrárnách a zároveň nedostatek rozvodných kapacit, pociťujeme v rámci trhu s elektřinou i v ČR. Při větším podílu výroby elektřiny z energie větru je nutná výstavba záložních zdrojů, což dále elektřinu významně zdražuje, pokud není spotřebovávána na místě (bylo by ji možné využít například k výrobě vodíku elektrolýzou vody). Určitým problémem je spotřeba energie na výrobu větrné 1

2 elektrárny, vyvedení elektřiny z větrné elektrárny do rozvodné sítě a změna panoramatu krajiny v důsledku instalace větrných elektráren. Zanedbatelný není ani zábor plochy - z uvedených důvodů řada obcí již větrné elektrárny na svém území odmítla. V roce 2002 byly ve větrných elektrárnách vyrobeny 2 GWh, v roce 2006 téměř 50 GWh a za prvních šest měsíců roku 2009 pak 142,8 GWh. V roce 2009 byl území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě cca 150 MW. Česká společnost pro větrnou energii počítá s tím, že do čtyř let stoupne instalovaný výkon ve větrných elektrárnách na úroveň 1000 MW. Tyto kapacity vyrobí přibližně 2,5 TWh elektrické energie, což je prakticky ekvivalent dnešní výroby ve vodních elektrárnách a zároveň plné pokrytí spotřeby Jihomoravského kraje a Vysočiny. Při tomto tempu růstu by do roku 2020 vysoce překročila horní přípustnou hranici podílu větrné elektřiny 5 % a došlo by k vážné destabilizaci elektrizační soustavy ČR. Při uvedené 5% hranici mohou větrné elektrárny vyrábět (při uvažování výroby elektřiny v ČR ve výši roku 2006) maximálně 4 214,4 GWh v roce 2020 (této hranice mohou dosáhnout i dříve). 1.3 Využití sluneční energie V zásadě se nabízejí tři způsoby využití sluneční energie: pasivní i aktivní příjem, sluneční termální kolektory (které vyrábějí teplo pro vytápění či ohřev vody) a fotovoltaické články (které vyrábějí ze slunečních paprsků přímo elektřinu). Možnosti využití solární energie k ohřevu vody a k vytápění limituje plocha disponibilních střech. Maximálně by mohlo jít o 17 PJ 1 tepla v roce 2050 (lze využít i porovnání s údaji z Rakouska). Rozsah slunečního záření je daný. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) odhadovalo zisk sluneční energie k vytápění slunečními kolektory v ČR v roce 2005 na 103 TJ 2, vesměs pro spotřebu výrobce. Už léta se jeví jako efektivní sluneční kolektory na střechách hotelů, restaurací, ubytoven atd. Přesto je jejich zavádění velmi vzácné, vzhledem ke konzervatismu projektantů, malému zájmu investorů a uživatelů staveb i řadě technických problémů spojených s jejich uplatňováním v praxi. Základním nedostatkem je to, že při projektování, výstavbě a rekonstrukci budov je věnována malá pozornost energetické náročnosti budov, resp. hospodárnému využívání energie. Nutný je silnější tlak příslušných orgánů státu i větší zájem uživatelů budov. Na místě je zavedení přísnějších, tzv. skandinávských norem teplotěsnosti stavěných budov.. Možný vývoj využívání slunečních termálních kolektorů v ČR (TJ) Rok Scénář A (min.) B (opt.) C (max.) Zdroj: Asociace pro využití OZE pro MŽP, prosinec 2004 Zatím velmi problematická, ale v časovém horizontu přibližně 50 let mimořádně perspektivní je přímá výroba elektřiny ze slunečních paprsků, tzv. fotovoltaika. Její náklady jsou ale dosud poměrně vysoké Kč/KWh (před 10 lety asi 30 Kč/kWh), zatímco cena elektřiny z klasických zdrojů se pohybuje kolem 1 Kč/kWh. K dalším problémům v této oblasti patří energetická náročnost výroby fotovoltaických článků (při jejich asi dvacetileté životnosti asi 25 % vyrobené energie), vysoké nároky na plochu (solární elektrárny o výkonu elektrárny Temelín by potřebovaly plochu 60 km 2 ), na rozdíl od větrné elektřiny předvídatelná nepravidelnost výroby a přítomnost silně toxických látek ve fotovoltaických článcích. 1 petajoule 2 terajoule 2

3 S vědomím perspektivy těchto zdrojů, ale současně s vědomím jejich dosavadních nevýhod podporujeme pouze výstavbu malých zdrojů, určených pro přímé využití vlastníkem, nikoliv výstavbu velkých solárních elektráren budovaných na zemědělské půdě 1.4 Možnosti využívání energie biomasy Vyšší využívání biomasy v energetice bude narážet na omezené zdroje biomasy a na potřebu přednostně ji využívat jinde. Energetické využití biomasy zůstane až tou poslední možností jejího efektivního využití, i když může patřit nejenom k zajímavým doplňkovým zdrojům paliv a energie, ale i výstupům zemědělské produkce. Podle MPO bylo v roce 2005 získáno z biomasy 23,5 PJ tepla pro domácnosti a 17 PJ mimo domácnosti, tj. celkem 41 PJ tepla. Z bioplynu byl získán 1 PJ, z biologicky rozložitelné části tuhého komunálního odpadu 2 PJ, z průmyslových odpadů a alternativních paliv 1 PJ tepla. Otázkou je, o kolik víc energie lze z biomasy získat. Prakticky není reálné stupňovat výrobu bionafty v ČR, neboť řepku olejku nelze sít na stejné místo brzy po sobě. U možností využívání dřeva se vychází z potřeby přednostně ho používat pro nepalivové účely. Statistika spalování dřeva je neúplná, resp. reálná rezerva je nižší. Největší rezervu paliv a energie z biomasy představuje výroba biolihu. Kromě fyzických limitů získávání paliv a energie z OZE je v ČR problémem také zajištění biomasy pro domácí energetické účely. Na liberalizovaném trhu se totiž může snadno stát, že se bude vyvážet (jako se od vstupu ČR do EU vyváží bionafta do Německa nebo Rakouska). 1.5 Možnosti využití geotermální energie Objektivní přírodní podmínky v ČR větší využití geotermální energie neumožňují. Dosud se používá především k vyhřívání bazénů v lázních. Možnosti využití geotermální energie jsou otevřené, neboť investiční náklady na dva vrty do hloubky 3 až 4 km plus další nezbytné technické vybavení jsou vysoké. Tím ale nemá být řečeno, že geotermální energie nemůže mít místní význam. 1.6 Možnosti tepelných čerpadel V roce 2005 se v ČR pomocí tepelných čerpadel získalo 545 TJ tepla, vesměs k vytápění budov, v nichž byla instalována. I když výše uvedené body nevyčíslily možnosti získávání energie z tepelných čerpadel a z nitra Země, ukázaly, že perspektivy OZE v ČR jsou podstatně menší, než se někdy uvádí. Nejzajímavější je rozvoj využívání energie slunce, a to jak pro výrobu tepla (která je v řadě aplikací efektivní už dnes), tak zejména ve vzdálenější budoucnosti i pro výrobu elektřiny. Technika pro využití paliv a energie z OZE se poměrně rychle vyvíjí. Nasazení některých OZE v kombinaci (nejčastěji se uvádí kombinace slunečních termálních kolektorů a tepelných čerpadel) může snížit nevýhody využívání jednotlivých druhů paliv a energie samostatně. Obvykle to ale znamená další investiční náklady. Jsou možné i kombinace například elektřina z větrné elektrárny bude využita na výrobu vodíku elektrolýzou vody. Pro základní směry užití paliv a energie bude ale citelným problémem nepravidelnost výroby energie z OZE. Trojnásobně to platí pro zdroje neregulovatelné větrné elektrárny. Možnosti zvyšování využití OZE v ČR nejsou příliš významné, změnu by přinesly pouze převratné nepředpovídané vynálezy. Pro příštích 20 až 30 let jsou určité rezervy zvyšování využití energie z biomasy, slunečních termálních kolektorů a větrných a vodních elektráren. U biomasy bude konkurovat její využití v zemědělství, potravinářství a dopravě. Odhad možností zvýšení využívání OZE v ČR ukazuje tabulka: 3

4 Možnosti zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů v ČR přírůstky do roku 2020 Obnovitelný zdroj energie Přírůstek výkonu elektráren (MW e ) Výroba tepla za rok (TJ) Výroba elektřiny za rok (GWh) voda vítr biomasa až bionafta dřevo apod. 0? 0 geotermální 0 minimální 0 slunce kolektory fotovoltaika 0 zanedbatelné 103 až zanedbatelné Celkem až Zdroj: Vlastní rozbor J. Zemana; abstrahováno od možných efektů zahraničního obchodu. 2. Vývoj výroby a spotřeby elektrické energie v ČR Dlouhodobý růst výroby a spotřeby elektrické energie se často i odborníky na energetiku uvádí jako zákonitost růstu ekonomiky a životní úrovně obyvatel. Přes určitý pokles výroby a spotřeby elektřiny v ČR v první polovině 90. let v důsledku transformace ekonomiky ČR, spojené s vysokým poklesem průmyslové a další výroby, hrubá výroba elektřiny v ČR ve sledovaných 45 letech výrazně rostla. Hrubou výrobu elektřiny v ČR v dlouhém časovém horizontu ukazují tabulky na str. 5-8: 4

5 Rok celkem Parní vč. spal. Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Přečerpávací elektrárny Větrné elektrárny Biomasa , , ,889 0, ,3 0, , , , , ,3 3, , , , , , ,7 431, , , , ,3 349,8 244,7 1167, , , , ,1 - Zdroj: ERÚ. (Elektřina z fotovoltaiky není až do roku 2008 statisticky podchytitelná. Biomasa dle MPO. Rok 2009 předběžné údaje.) 5

6 Celková energetická bilance ČR (v petajoulech, PJ) v letech 1989 až 2005 podle ČSÚ Ukazatel / Rok ) domácí přírodní zdroje 1884,1 1480,5 1346,5 1246,7 1250,7 1258,2 1342,4 1339,4 1328,9 z toho: tuhá paliva 1725,4 1323,8 1174,4 1078,5 1082,1 1029,0 1038,0 1026,7 1032,6 kapalná paliva 2 4,6 6,4 7,3 7,7 11,1 13,3 14,2 13,1 plynná paliva 8,5 7,9 7,6 7,1 5,2 4,8 5,3 6,8 5,6 prvotní teplo a elektřina 148,2 144,2 143,4 153,0 155,7 213,3 285,7 291,8 277,6 Dovoz 664,8 605,8 787,7 728,3 773,9 785,3 794,6 788,7 834,0 z toho: tuhá paliva 41,2 44,5 62,3 45,0 46,5 46,5 49,8 64,0 43,5 kapalná paliva 376,2 317,8 360,8 333,5 366,1 367,5 379,0 383,0 427,1 plynná paliva 229,4 239,3 323,1 318,3 327,5 337,1 329,4 306,5 319,0 vývoz 222,5 341,9 376,1 338,5 342,7 345,9 336,5 329,4 327,6 z toho: tuhá paliva 135,6 302,5 292,4 229,7 223,3 218,5 193,0 203,1 197,4 kapalná paliva 54,3 28, ,0 49,2 50,3 44,8 28,2 36,4 plynná paliva 0,3 1,9 1,5 2,0 1,9 3,9 6,1 3,8 čerpání ze zásob +0,5-4,4 20,2 11,2 7,3 12,2 43,5 0,1 prvotní energetické zdroje použité v ČR 2 151, ,7 1656,7 1693,1 1704,9 1812,7 1842,3 1835,2 z toho: tuhá paliva 1395,5 1056,7 976,5 906,4 916,4 887,4 910,9 900,4 883,6 kapalná paliva 404,6 306,2 305,3 314,7 316,6 313,3 336,9 371,4 395,7 plynná paliva 212,7 250,6 323,8 317,8 338,8 331,9 337,7 335,4 323,9 prvotní teplo/elektř 138,4 136,5 139,1 117,8 121,4 172,3 227,3 235,1 232,0 ztráty celkem. 621,8 604,5 655,6 640,9 673,5 723,8 741,3 736,4 bilanční rozdíly. 12,3 42,1 1,5 4,4 5,4 6,7 9,0 8,8 konečná spotřeba. 1058,2 1098,1 1002,6 1056,6 1036,8 1095,6 1110,0 1107,6 1) předběžné údaje 6

7 Využívání obnovitelných zdrojů paliv a energie v ČR v letech 2003 až 2005 Hrubá výroba elektřiny (v GWh) Fotovoltaické systémy (odhad) Větrné elektrárny BRKO Bioplyn Biomasa MVE do 1 MW MVE 1-10 MW VE nad 10 MW BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu Zdroj: MPO Hrubá výroba tepelné energie (v TJ) Solární termální kolektory Tepelná čerpadla Biolog. rozl.část PRO a ATP BRKO Bioplyn Biomasa - domácnosti Biomasa - mimo domácnosti Pozn. V roce 2004 došlo ke změně metodiky, data proto nejsou s rokem 2003 plně srovnatelná. BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu PRO průmyslové odpady ATP alternativní paliva Zdroj: MPO 7

8 Bilance výroby a spotřeby elektřiny v ČR v GWh Saldo zahr. Rok Hrubá výroba Čistá výroba výměn Hrubá spotřeba Konečná spotřeba Saldo/čistá výroba , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,178 Zdroj: ERÚ + vlastní dopočet saldo/čistá výroba. 2.1 Možnosti rozvoje palivo-energetického komplexu v ČR Možnosti dalšího rozvoje palivo-energetického komplexu v ČR nejsou příliš optimistické Bude se snižovat fyzická dostupnost ropy. Odchod od používání ropy pro výrobu tepla a elektřiny nebude v ČR problematický, neboť ropa se u nás takto využívá v malé míře. Také její využití jako chemické suroviny nepřinese zásadní problémy, byť její cena se bude citelně zvyšovat. Před zásadní problém ale bude v důsledku nedostatku ropy postavena motorová doprava, která je na ropě téměř výlučně závislá a spotřebovává jí obrovské množství. Řešením může být: stále větší odklon od ropy k zemnímu plynu v motorové dopravě; lze ale očekávat, že ropná krize se promítne i do ceny ekologicky příznivějšího a zatím i levnějšího zemního plynu, která se s několika měsíčním zpožděním odvozuje od ceny energetického ekvivalentu ropy; snižování energetické náročnosti všech druhů dopravy; citelné úspory ropných paliv a snížení emisí CO 2 mohou přinést i přísnější normy emisí CO 2 pro nová osobní auta. Návrh EU na limit 110 g CO 2 na ujetý kilometr oproti stávajícím 160 až 165 g mohl být 8

9 dobrým vykročením, ale výsledkem zřejmě bude kompromis 130 či 120 g, což pro mnohé automobilky nebude mobilizující; výrazné posilování kolejové dopravy na úkor dopravy silniční a letecké a ve vybraných městech i dopravy trolejbusové, což vyžaduje zcela jinou dopravní politiku, než jakou uplatňuje nejen ČR; náhrada kerosinu vyráběného z ropy pro leteckou dopravu (zatím není efektivní); využití biopaliv; používání biopaliv v dopravě ve větší míře limitují omezené zdroje biopaliv a v ČR může být zásadní překážkou i liberalizovaný trh s palivy a energií; větší rozsah případného zavedení vodíkového pohonu dopravních prostředků; hlavním problémem však je zdroj vodíku v úvahu přichází zemní plyn (tím se ale problém přesouvá ke zdroji zemního plynu), elektrolýza vody (tím se ale problém přesouvá ke zdroji elektřiny) a chemická výroba za podmínky dostatku levné jaderné energie. Z palivo-energetického hlediska se tím nic podstatného neřeší. Studie Vysoké školy chemicko-technologické z roku 2006 dospěla k závěru, že množství energie potřebné na výrobu alternativních pohonných hmot pro motorová vozidla s výjimkou LPG 3 a CNG 4 je stejné nebo i vyšší, než je využitelná energie v nich obsažená; platí to zejména pro syntetické pohonné hmoty, biopaliva a elektrolytický vodík Bude se citelně zdražovat zemní plyn. I v relativně dlouhodobém časovém výhledu bude zemní plyn v dostatečném množství fyzicky dostupný, ale jeho cena významně poroste. Jedinou obranou je výrazné snižování spotřeby zemního plynu a v menším rozsahu i větší využívání OZE Bude se snižovat dostupnost tuhých paliv lignitu, hnědého a černého uhlí. Domácí ložiska tuhých paliv se poměrně rychle vyčerpávají, byť při klesající těžbě se tempo jejich vyčerpávání snižuje. Toto tempo bude záviset na řadě faktorů, zejména na cenovém vývoji ropy a zemního plynu a na postoji společnosti k využívání jaderné energie. Mnohá ložiska hnědého uhlí za územními ekologickými limity jsou ekonomicky nezajímavá, ostatní jsou velmi problematická ekologicky i urbanisticky. Z hlediska energetické strategie ČR je spor o územní limity těžby uhlí v Ústeckém kraji spíše malicherný (při těžbě na úrovni roku 2005 se jedná o 7,7 roku spotřeby hnědého uhlí v ČR), ale zásadní je pro oblast Mostu, kde je těžba uhlí na jedné straně významnou ekonomickou aktivitou a na druhé straně činitelem, který zásadně podvazuje její rozvoj. Zajímavější bude případná těžba některých dosud netěžených ložisek uhlí. V úvahu připadá zejména ložisko Frenštát pod Radhoštěm (zde je ale vážný konflikt s ochranou přírody) a dále ložisko Slaný, lze ale také dotěžit ložiska na Kladensku, Trutnovsku aj. S výjimkou ložiska Frenštát je znepřístupnění uvedených ložisek uhlí v 90. letech předčasným uzavřením dolů vratné jen za cenu enormních investic. Životnost ložisek uhlí v ČR prodlouží připravovaná zásadní modernizace uhelných elektráren společnosti ČEZ. Výsledkem má být zvýšení jejich účinnosti o 10 až 15 %. ČEZ s ohledem na vyčerpávání ložisek uhlí počítá s odstavením elektráren Prunéřov I (440 MW e ), Mělník III (500 MW e ) a Chvaletice (800 MW e ) do roku Všechny předpokládané úbytky a přírůstky uhelných elektráren společnosti ČEZ znamenají výsledné záporné saldo snížení výkonů uhelných elektráren v ČR o 1363,3 MW e, které ale musejí být nahrazeny jinými 3 Propan butan LPG je směs zkapalněných rafinérských plynů uhlovodíků, obsahující převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a butanu v LPG je v různých zemích odlišný. LPG vzniká při rafinaci ropy anebo jako kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu. Propan butan je v současnosti nejvíce využívaný plyn v dopravě, jako automobilové palivo je využíván již několik desetiletí. Jedná se o levné, z ekologického pohledu příznivé palivo. Díky vazbě na ropu je ale otázkou, zda může být LPG považován za alternativní pohonnou hmotu. 4 Stlačený zemní plyn (CNG) - zemní plyn je přírodní plyn, z chemického hlediska se jedná o směs plynných uhlovodíků s proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. Jeho hlavní složkou (96-98 %) je metan CH4. V dopravě je hlavně využíván stlačený zemní plyn (Evropa), v menší míře zkapalněný zemní plyn (USA). 9

10 zdroji nebo se musejí ušetřit. Dovoz je reálný pouze u černého uhlí nebo drahého zemního plynu. Bude hodně záležet i na ceně černého uhlí, která se může významně zvyšovat i z důvodu dalšího výrazného růstu cen ropy a zemního plynu Existují poměrně značné možnosti využívání atomové energie pro výrobu elektřiny i tepla. Další jaderné elektrárny by měly být technicky o jednu generaci výš než jaderná elektrárna Temelín. Perspektivní není štěpení izotopů, ale stonásobně výkonnější tzv. množivé reaktory, které by spalovaly i vyhořelé jaderné palivo, a zejména termojaderná fúze. Množivé reaktory k dispozici zřejmě budou, průmyslové využití termojaderné fúze zůstává otevřené, podle optimistů nebude dostupné dříve než v roce Efektivnost nových jaderných elektráren může zvýšit využití jejich tepla k vytápění Jak již bylo uvedeno, existují možnosti zvýšení výroby elektřiny a tepla z OZE, ale jsou s nimi spojeny četné problémy, které nelze přehlížet V ČR jsou rozsáhlé možnosti úspor paliv a energie. Možnosti úspor tepla jsou ve srovnání s možnostmi úspor elektřiny mnohem větší, avšak pro malý zájem se málo využívají. Tento přístup je pro ČR velkým rizikem do budoucna. Cíl ČR snižovat náročnost na PEZ 5 /HDP a na elektřinu/hdp je nízký a navíc se neplní. Pro efektivní rozvoj ČR je nutné snižování náročnosti na PEZ nikoliv vzhledem k HDP, ale absolutně, při stagnaci absolutní spotřeby elektřiny. Reálné to je, ale ne při dosud uplatňované energetické politice, v níž jsou úspory paliv a energie ve skutečnosti popelkou Reálné vztahy v energetice ČR mohou významně modifikovat možnosti zahraničního obchodu. V roce 2005 dovoz energie do ČR činil 834 PJ a vývoz 327,6 TJ, a ČR tak byla čistým dovozcem 506,4 PJ. ČR je významným vývozcem elektřiny (saldo ČR v elektřině v roce 2005 činilo GWh), ale je téměř zcela závislá na dovozu ropy a zemního plynu. Závislost na dovozu paliv a energie je nutné snižovat, ne zvyšovat, jak nám i EU akutně hrozí. Z uvedených údajů plyne, že v ČR musí nutně dojít k výraznému útlumu spotřeby ropy a uhlí a dost možná i zemního plynu. Náhradou musejí být především razantní úspory paliv a energie, dále posilování role jaderné energetiky a vyšší využívání OZE. 2.2 Možnosti a limity energetické politiky EU Z členství ČR v EU plynou také četné povinnosti, z nichž některé jsou prospěšné, jiné nikoliv. Plně to platí i v energetické politice Energetická politika EU by nás měla inspirovat k podstatně větším úsporám paliv a energie a k vyššímu využívání OZE (a to nejen současné ambiciózní plány Francie, Německa a dalších zemí) Nadějné je úsilí o renesanci jaderné energetiky v EU Problematické jsou požadavky na zavádění trhu se zemním plynem a s elektřinou. Trh se zemním plynem v ČR škodí (při dvou dodavatelích získávají podnikatelé levnější ruský plyn a na domácnosti zbývá dražší plyn norský), trh s elektřinou citelně destabilizuje rozvoj elektroenergetiky. Množící se velké výpadky elektřiny v zemích EU i v USA mnozí experti přičítají také zavádění trhu s elektřinou, který je často v rozporu s fyzikálními zákony (elektřina je proud elektronů, který se nemůže podle přání spekulantů pohybovat protisměrně), vytváří ohromné nejistoty a odrazuje od investic do výstavby nových elektráren. Při rostoucí spotřebě elektřiny roste deficit nabízené elektřiny na trhu a ten nutně vede ke kolapsům v zásobování elektřinou, byť je může primárně vyvolat technická porucha zařízení. S růstem kapacit pro mezistátní přenos elektřiny se situace může 5 Souhrnná energetická bilance 10

11 dále zhoršit, stejně jako s předpokládaným růstem nedostatku elektřiny v EU. V ČR ceny elektřiny nemusí kopírovat její ceny v EU S obchodem s povolenkami na emise CO 2 souvisejí velké problémy, zvláště když si řada zemí včetně ČR vymohla podstatně větší množství povolenek, než kolik jimi regulované zdroje emitují. Loni na podzim žádala ČR o množství povolenek převyšující emise CO 2 z takto regulovaných zdrojů asi o 20 mil. tun. I po snížení jejich počtu rozhodnutím Evropské komise (EK) zůstal ČR citelný přebytek, takže motivace ke snižování emisí CO 2 je malá. Rozhodnutí vlády ČR žalovat EK je mimo realitu. Podobná situace je v řadě dalších zemí EU. Nadbytek emisních povolenek nutně vede ke zhroucení jejich cen. Na tom nic nezmění ani uvažované zahrnutí letecké dopravy do obchodu s těmito povolenkami Vážné problémy souvisejí rovněž s připravovanou ekologickou daňovou reformou (EDR). Při použití metody kvantifikace škod na klimatu CEMT 6 (EU) pro emise CO 2 a metody Světové banky pro emise tuhé, SO 2 a NO x by dávala prostor pro zdanění fosilních paliv v rozsahu 30 až 56 mld. Kč za rok Záleží ale na kvalitě přípravy EDR a na sociální citlivosti její realizace. Základním problémem připravované EDR je množství výjimek, které příslušná směrnice EU připouští. Při jejich plném použití by z vlastní EDR v první etapě od mnoho nezbylo. Výnos první etapy EDR v ČR měl podle MF činit 4 až 6 mld. Kč v roce Ceny se v čase mění v neprospěch fosilních paliv. Nedostatek zdrojů biopaliv při rostoucí poptávce, ale povede k růstu cen biopaliv. Při malé cenové pružnosti spotřeby paliv a energie může EDR přinést podstatně méně pozitiv, než od ní někteří její zastánci čekají. Ač ceny paliv a energie jsou dnes v ČR poměrně vysoké, odezva, která by se projevila realizací opatření vedoucích k razantním úsporám paliv a energie, je malá. 3. Perspektiva energetiky je především v úsporách 3.1 Možný rozsah úspor paliv a energie v ČR do roku 2020 Druh úspor Oblast možných úspor úspory tepla za rok (TJ/r) úspory tepla kumulované (TJ) úspory elektřiny výkon (MW e ) ztráta výkonů u elektřiny (MW e ) vytápění domácností zpracovatelský průmysl terciární sektor komunální energetika omezení vytápění elektřinou změna struktury dopravy využití tepla z elektrárny Temelín využití tepla z elektrárny Dukovany využití tepla z elektrárny Dětmarovice ? Zvýšení účinnosti (sl.2) Evropská konference ministrů dopravy 11

12 a vyřazení (sl. 4) uhel. elektráren ČEZ náhrada parovodů Součet Zdroj: Vlastní rozbor J. Zemana. Některé položky jsou jednorázové, přesné období jejich realizace nelze určit (v 1. sl. proškrtnuto). MPO předpokládá růst výroby elektřiny při kombinované výrobě tepla a elektřiny (KVET) o 5,6 TWh do roku Technický potenciál růstu KVET o 36 TWh elektřiny a ekonomický potenciál růstu KVET o 17,4 TWh do roku 2020 je založen na dovážených, a tudíž i značně rizikových kapalných a plynných palivech Největší rezervou úspor paliv a energie je vytápění domácností. V roce 2005 spotřebovaly domácnosti na vytápění asi TJ tepla. Budou-li se v této oblasti každý rok realizovat úspory ve výši 2 % spotřeby (při rozumné politice je to reálné), budou kumulativní úspory paliv a energie na vytápění domácností v roce 2020 činit asi TJ. Výměnou oken a zateplováním starších budov lze uspořit (v závislosti na jejich technickém stavu) 20 až 50 % tepla k vytápění. Výměna oken za tzv. eurookna šetří 20 % energie na vytápění a následné zateplení objektu dalších 15 % tepla na vytápění, u některých starých objektů možná i více. K mobilizaci této rezervy dochází velmi pomalu, jistě i pro vysoké a rostoucí zadlužení domácností. Je nutné hodnotit celkovou energetickou náročnost budov, tj. nejen na vlastní vytápění, ale také na výrobu a distribuci tepla, na větrání, klimatizaci, osvětlení, výtahy a také možnosti využití alternativní energie Druhou největší rezervou úspor spotřeby paliv a energie je zpracovatelský průmysl zde je možné v roce 2020 dosáhnout úspor TJ/r Třetí největší rezervou úspor spotřeby paliv a energie je terciární sektor v roce 2020 zde mohou úspory dosáhnout TJ/r Výrazně menší rezervy úspor paliv a energie má komunální energetika TJ/r v roce Tyto čtyři položky byly odvozeny z národního programu úspor paliv a energie a vyššího využívání OZE v ČR na léta 2006 až 2009 prolongováním až do roku Při rychlém tempu vědeckotechnického rozvoje se lze důvodně domnívat, že při rozumné hospodářské a energetické politice ČR jsou tyto rezervy reálné. Národní program úspor paliv a energie předpokládá jen velmi malé úspory v zemědělství (105 TJ/r, ale vzhledem ke krizové situaci v zemědělství s těmito úsporami nepočítám) a v dopravě (také 105 TJ/r.). V dopravě se jeví možnost vyšších úspor paliv a energie, plynoucích ze změny struktury dopravy. Lze se důvodně domnívat, že existuje ještě řada možností menších úspor paliv a energie a že také existuje řada menších potenciálů růstu jejich spotřeby. Zde pro zjednodušení předpokládám, že se budou vzájemně kompenzovat Čtvrtou největší rezervou úspor paliv a energie je doprava změny její struktury směrem k energeticky úsporné kolejové dopravě a někde také k trolejbusům. V ČR v letech 1990 až 2005 došlo k 51% absolutnímu zvýšení trakční spotřeby energie motorovou dopravou při nemalé obměně vozidel, intenzivní výstavbě dálnic, elektrizaci dalších železničních tratí a rozšiřování sítí trolejbusů, tramvají a metra. Možnost dosažení úspor trakční spotřeby paliv a energie v motorové dopravě přesunutím části dopravních toků ze silniční dopravy na kolejovou (v některých městech i na trolejbusovou) jen v rozsahu jedné třetiny předchozího zvýšení znamená absolutní úsporu spotřeby paliv a 12

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL Energetická [r]evoluce TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU Foto: Ondřej Rosický / NaturePhoto.cz EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL 1. vydání, červen 2012 Greenpeace International,

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9.

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9. Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu Verze k oponentuře 30.9.2008 OBSAH 1. Úvod... 6 1.1 Obecné úvahy... 6 1.2 Hlavní témata

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Obecný rámec energetiky

Obecný rámec energetiky Shrnutí V oblasti energetiky se nacházíme na rozcestí a v bodě zlomu. V kaţdém případě ale zvolená cesta musí zajišťovat dostatečnost a bezpečnost dodávek energie a jejich environmentální udrţitelnost

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více