Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Petr Čermák, ředitel školy - 1 -

2 I. Charakteristika školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady Nové Hrady č.p. 47, Nové Hrady Zřizovatel: Obec Nové Hrady, Nové Hrady č.p. 123 IČO: Právní forma : příspěvková organizace od ředitel: Mgr. Petr Čermák tel.: (ředitelna) (kuchyň, MŠ) web: pracovník pro informace: Mgr. Petr Čermák IČO: identifikační číslo ředitelství: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola kapacita: 40 žáků Mateřská škola kapacita: 25 dětí Školní družina kapacita: 25 žáků Školní jídelna kapacita: 100 jídel Základní údaje o škole a součástech. Všechny součásti školy jsou v jedné budově. V půdní vestavbě je umístěna klubovna pro volnočasové aktivity. U školy je dětské hřiště a okrasná zahrada vybavena na jaře v roce 2008 novými prolézačkami v hodnotě ,-Kč, v roce 2010 trampolínou (dar od obce), v roce 2013 prolézačkou Housenkou MIDI za ,-Kč K 30. září 2012 měla škola tyto počty žáků. Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Počet žáků na pedagogický úvazek ročník Školní družina Mateřská škola ,21 Školní jídelna x 40 x x Rada školy zřízena dne

3 Celkem Z toho DČD Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady I. Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j./rok vydání Školní rok 2012/2013 V ročnících Počet žáků Tvořivá škola pro život 47/ ŠVP školní družiny 48/ Objevujeme svět kolem nás 49/2009 MŠ 22 Přehled učebních plánů v roce 2012/2013 Vzdělávací program Tvořivá škola pro život č.j. 47/2009 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková Český jazyk a Český jazyk komunikace literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Hudební Umění a kultura výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková týdenní časová dotace Poznámka: význam zkratky DČD disponibilní časová dotace (viz poslední sloupec tabulky) Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: Škola zavádí alternativní metody a formy do výuky a vzdělávání, pedagogové zařazují odborné výukové programy na PC a dataprojektoru. Žáci i pracovníci školy mají přístup - 3 -

4 k internetu. Práce s PC se stala nedílnou součástí výuky především v předmětech vlastivěda, přírodověda, prvouka, matematika, Český jazyk a Anglický jazyk. Škola ukončila projekt EU peníze školám pod názvem My se školy nebojíme k Po vypracování projektové žádosti nám byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč. Prostředky byly použity na individualizaci v Aj (3x), matematice a jazykové gramotnosti. K těmto individualizacím bylo připojeno také vzdělávání pedagogických pracovníků ve čtenářské gramotnosti a anglickém jazyce a jeden zahraniční kurz Aj, který se uskutečnil v Anglii na přelomu června a července 2012 a absolvoval ho p. učitel Kouřím. V Aj jsme se zapojili také do inovace (výroby učebních materiálů). Z prostředků byl nakoupen laminovací přístroj, rádio s přehrávačem, mluvící tužka, 2 počítače, 2 notebooky, multifunkční tiskárna a spotřební materiál potřebný k výuce. Ze zbylých prostředků byla nakoupena začátkem roku 2013 interaktivní tabule na kterou jsme dostali mezinárodní grant od firmy AV Media a vyšla nás i s projektorem na Kč. Závěrečná monitorovací zpráva o projektu byla odeslána na MŠMT v měsíci únoru Škola byla zapojena do projektu školní mléko a ovoce do škol. Nabídka zájmových kroužků: - sportovní hry (ZŠ) - hra na flétnu (ZŠ) - hra na flétnu (MŠ) II. Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 4,322 Externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Ped. pracovníci pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 Ředitel školy 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ 2 Učitelka ZŠ 0,91 VŠ, 2. st. ZŠ, dějepis základy společenských věd - 4 -

5 3 Vychovatelka ŠD Učitelka ZŠ 0,500 0,364 SŠ, ped. volného času 4 Vedoucí učitelka MŠ 1 VOŠ, ped. volného času 5 Učitelka MŠ 0,548 SŠ, ped. volného času Věkový průměr pedagogických pracovníků je 37 let. Pedagogický sbor se zdá být zkušený a perspektivní. Na mateřské dovolené je učitelka MŠ Eva Prášková, od 2. července 2011 opět nastoupila na MD. Místo ní zde má smlouvu v MŠ na dobu určitou Kateřina Rejmanová. Od se po nemoci vrátila na místo učitelky ZŠ Mgr. Jiřina Vášková, která dostala smlouvu v ZŠ na dobu neurčitou. Veronika Vavřínová tak zůstala ve ŠD jako vychovatelka a má částečný úvazek i jako učitelka ZŠ, obě smlouvy má také na dobu neurčitou. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Počty zaměstnanců Kvalifikovanost 4 Kvalifikovanost a odbornost ředitel Komentář k problematice: Odbornost pro výuku na 1.stupni ZŠ nesplňovala Mgr. Vášková, kteřá má aprobaci pro výuku na 2.stupni ZŠ a střední školy. Úvazek 0,364 dobírala vychovatelka školní družiny Veronika Vavřínová v předmětech Hudební výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova a Prvouka, za zkrácený úvazek ředitele školy a Mgr. Váškové. Veronika Vavřínová také nemá kvalifikaci a odbornost pro výku na 1. stupni ZŠ. Škola byla nucena z důvodu dodržení stanoveného rozpisu počtu pedagogických pracovníků spojit výuku I. a II. třídy v předmětech Tělesná výchova, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti. Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině byla plně kvalifikovaná. V mateřské škole měly kvalifikaci také všechny učitelky. Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní zaměstnanci 2 1,575 Externí zaměstnanci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Uklizečka MŠ 0,25 SŠ, pedagogika volného času - 5 -

6 2 Uklizečka ZŠ 0,35 SOU, zahradnice 3 Kuchařka 1 SOU, zemědělec 4 Uklizečka ZŠ 0,125 SOU, zemědělec 5 Vedoucí stravování 0,200 SŠ, pedagogika volného času Komentář k problematice: Odpočinkovou místnost, družinu a jídelnu uklízela Dagmar Černá. Prostory základní školy uklízela Romana Herynková. Prostory mateřské školy uklízela Kateřina Rejmanová. Vedoucí školního stravování byla Kateřina Rejmanová. III. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili: Sopoušková Svitavy Jazyková příprava na školu Odpadlo Vášková Ústí Ŕozvoj čten. Gramotnosti na 1.st. ZŠ 700, placeno z EU Čermák Svitavy Změny právních předpisů za 2 roky Rejmanová Pce Spotřební koš Rejmanová Ústí Hygiena ve stravovacích službách Čermák Borová Smart školení 1 250, placeno z EU 2.4. Vášková Borová Smart školení 1 250, placeno z EU EU hrazeno z projektu peníze školám. SIPVZ Školení počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků se ve školním roce 2012/2013 nikdo z pedagogů nezúčastnil. Všichni pedagogičtí zaměstnanci ovládají PC techniku na uživatelské úrovni. Finanční pokrytí tohoto vzdělávání k skončilo. K skončilo i bezplatné připojení k internetu hrazené ze státních prostředků. Od nám poskytovala bezdrátový přístup na internet společnost Fortech Litomyšl. Od 1.května 2011 poskytuje internetové služby společnost O2. P. Čermák byl proškolen se základy programu na statistiku žáků Bakalář. P. Čermák působí ve škole jako správce sítě a absolvoval školení ICT koordinátorů zajišťované firmou AutoCont na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové

7 IV. Údaje o zařazování dětí a žáků Výsledky zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2012/2013 Počet zapsaných dětí Počet dětí přijatých do 1. třídy Z toho počet starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/ V. Výsledky výchovy a vzdělávání na konci školního roku Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně celkem Hodnocení výsledků výchovného působení - Vyučující se věnují žákům nad rámec vyučovací povinnosti, Žáci mají možnost po domluvě navštěvovat doučování. - Prevence sociálně patologických jevů Témata prolínají prvoukou, přírodovědou a vlastivědou.. Škola nebyla nucena řešit žádné výrazné projevy šikany, čemuž napomáhá malé rodinné prostředí školy, kde jsou žáci neustále pod dozorem pedagogů a každoroční aktivity protidrogové prevence, které směřují k potlačování projevů šikany ve škole. K prevenci výrazně přispívá i beseda s Policií ČR, kterou se snažíme pravidelně zařazovat do výuky ZŠ i MŠ. - využití ekologických programů ze školy v přírodě v Ruprechticích ( ). - Školní družina zabezpečovala aktivní prožití volného času žáků v rámci vzdělávacího programu Když jsi kamarád, tak si pojď s námi hrát. Akce pořádané ŠD mohou navštěvovat i nezapsaní žáci. Mateřská škola tento rok pracovala podle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem Objevujeme svět kolem nás aneb kdo nechce být sám, může přijít k nám

8 - Pochvaly a ocenění Na konci školního roku udělena pochvala Veronice Víchové, Janu Fulíkovi, Davidu Janeckému, Natálce Jelínkové, Tadeáši Trynklovi, Tomáši Víchovi a Natálce Rychové za aktivitu, snahu a pomoc slabším žákům. - Napomenutí a důtky Nebylo uděleno Snížené známky z chování na konci školního roku počet % ze všech žáků 2- uspokojivé x x 3- neuspokoj. x x Neomluvené hodiny počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí x 0 2. pololetí x 0 Za školní rok x 0 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení ročník Počet ž. Sluchové postižení x x Zrakové postižení x x S vadami řeči x x Tělesné postižení x x S mentálním postižením x x S vývojovými poruchami x x učení Přeřazení do ZvŠ: 0 Testování, soutěže a přehlídky Žáci školy se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží organizovaných různými institucemi. 4 žáci 5. ročníku se zúčastnili celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků 5 tříd. Jeden žák na žádost rodičů se testování neúčastnil. Testovaní žáci dosáhli průměrných až nadprůměrných výsledků. Výsledné grafy jsou v příloze zprávy. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Školní aktivity ZŠ i MŠ - Ekologické aktivity v rámci celoročního programu - divadelní a kouzelnické vystoupení - 8 -

9 - cvičení v přírodě - zapojení do akce školní mléko a ovoce do škol - v rámci ŠD tělovýchovné a společenské aktivity - zdravý pobyt v přírodě v okolí Nových Hradů - dny otevřených dveří - výstavky dětských prací v obci - mikulášská besídka - divadelní představení žáků - vánoční vystoupení pro rodiče - den lidových zvyků a tradic - bruslení, sáňkování v rámci ŠD - Dětský karneval - Halloween - Den Země ve VM - Návštěva hasičského sboru ve VM - návštěva dopravního hřiště, beseda s pracovníky BESIPU - beseda s Policií ČR - pálení čarodějnic s opékáním vuřtů - výroba dárků ke dni matek - plavecký výcvik pro všechny žáky školy - sportovní den - plnění úkolů v přírodě - Den dětí - Světový běh míru Harmony run - výlet ZŠ a MŠ na zámek Potštejn - výlet ZŠ na Pasíčka a do Maštalí - škola v přírodě v Ruprechticích Spolupráce školy a dalších subjektů ZŠ Nové Hrady spolupracovala v rámci svého výchovného a výukového působení se všemi orgány činnými na území obce Nové Hrady a pověřeného města Vysokého Mýta. Především je nutné jmenovat SDH v Nových Hradech, Pedagogicko-psychologickou poradnu v Chrudimi a Ústí nad Orlicí, příslušné dětské lékaře. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI. Údaje o výsledcích kontroly Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Kontrola v tomto školním roce nebyla uskutečněna. Základní údaje o zateplení a opravě školy Budova školy prošla o hlavních prázdninách rozsáhlou rekonstrukcí v rámci energetických úspor. Práce na zateplení a opravách začali a probíhali celé hlavní prázdniny. Ve výběrovém řízení vyhrál stavitel pan Michal Dobr z Pohodlí. Na budově byla vyměněna okna (plastová) a vstupní dveře do budovy (hliník). Na půdě bylo provedeno zateplení pomocí - 9 -

10 izolační vaty a zhotovena nová podlaha. Celá budova byla zateplena a provedena nová fasáda. Celková finanční výše stavby nebyla do uzávěru této zprávy známa. Práce se opozdily pro problémy s úpravou elektrického přivaděče k budově. Na zateplení obdržela obec dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektů EU pro rozvoj venkova. Práce související byly hrazeny z rozpočtu obce. Základní údaje o hospodaření školy V kalendářním roce 2012 jsme obdrželi od krajského úřadu celkem náklady na vzdělávání ,-Kč. Z toho byly mzdové prostředky celkem ,-Kč, platy pedagogů ,-Kč, platy nepedagogů ,-Kč, OON na dohody 7 000,-Kč. Plně vyčerpáno. Dotace od zřizovatele činila ,-Kč. Nevyčerpané peníze za rok 2012 ve výši ,51Kč převedeny do rezervního fondu školy. Z tohoto rezervního fondu nakoupena housenka MIDI na školní zahradu v ceně ,-Kč. VI. Závěr výroční zprávy ZŠ a MŠ Nové Hrady se dařilo naplňovat cíle koncepce rozvoje školy. Žáci opouštějící školu se bez potíží zapojují v dalším ročníku spádové školy v Proseči (4 žáci), se kterou škola spolupracuje i na základě metodických seminářů. Předpoklady dalšího rozvoje: 1) Vzdělávání podle nových školních vzdělávacích programů, rozvoj osobnosti žáků s ohledem na jejich individualitu, budování tolerance k ostatním lidem, respektování lidských práv 2) Stabilizace pedagogického sboru, zlepšení plné odbornosti ve vzdělání učitelů, další rozvoj osobnosti pedagoga na základě celoživotního vzdělávání. 3) Vytváření co nejvhodnějších pracovních a učebních podmínek pro žáky a zaměstnance. 4) Co nejúčelnější využití interaktivní tabule a nových technologií ve výuce. Strategie rozvoje školy pro příští školní rok: 1) Výchovně vzdělávací oblast - Aplikovat opravený školní vzdělávací program, který co nejvíce využívá priority a možnosti školy - vytvořit pro žáky příjemné estetické prostředí - integrovat žáky se sníženým intelektem a sociálními poruchami učení - pracovat s nadanými žáky, umožnit jim individuální rozvoj - efektivně využívat výukové programy na PC a digitální techniku - účastnit se soutěží, kde žáci prezentují své schopnosti 2) Personální oblast - vytvořit podmínky pro zajištění kvalifikované výuky - umožnit zaměstnancům dále rozvíjet své vědomosti, podporovat jejich účast na akcích DVPP, kurzech, školeních a seminářích - prohlubovat vědomosti v práci na PC

11 3) Materiálně technické a psychohygienické podmínky - vylepšit estetický vzhled uvnitř školy - investovat do vybavení školy - modernizovat počítačovou síť 4) Řízení školy a vzájemná informovanost - zlepšit informační toky ve škole - zefektivnit kontrolní činnost ve škole - zlepšit spolupráci s Radou školy 5) Hospodaření školy - efektivně využívat přidělené finanční prostředky jak od OÚ, tak i z KÚ - vhodně sestavit rozpočet školy - zaměřit se na úsporu energií a vody 6) BOZP - zajistit pravidelné proškolení zaměstnanců BOZP - seznámit všechny žáky se Školním řádem - působit na úrovni prevence úrazovosti a prevence návykových látek 7) Spolupráce školy s veřejností - dále rozvíjet velmi dobrý vztah se zřizovatelem - snažit se o propagaci školy - prohloubit spolupráci s rodiči - informovat rodiče o prospěchu a chování jejich dětí - spolupracovat se všemi institucemi, které navazují na systém základního vzdělávání Přílohy Výroční zprávy: Hodnocení úseku MŠ Grafy z testování 5.roč. Spolupráce s fondem Sidus Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě pracovníků školy: Datum projednání Radou školy:.. Podpis a razítko ředitele školy Zpracoval: Mgr. Petr Čermák, ředitel školy

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY Nové Hrady 47, tel , , IČO , Vlastní hodnocení školy Úsek MŠ Školní rok 2012/2013 Struktura: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Hodnocení školního roku 2012/2013 ad. 1) Podmínky ke vzdělávání a) Technické zázemí Mateřská škola Nové Hrady je jednotřídní, smíšená (děti od 2,5 do 7 let), s kapacitou 25 dětí. Provoz MŠ je od 7:00 do 15:00 hodin. O děti v MŠ se starají 2 kvalifikované učitelky, Petra Sopoušková a Kateřina Rejmanová. MŠ má k dispozici dvě obytné místnosti hernu, která slouží zároveň i jako jídelna a ložnici. Dále pak hygienické zařízení, šatnu pro děti, zázemí pro pedagogický personál a možnost využití školní klubovny, sloužící jako tělocvična. K budově školy patří zahrada, které je vybavena dostatečným množstvím herních prvků (prolézačky (po opravě), brouzdaliště, houpačky, pískoviště, zahradní domeček, kolotoč, trampolína, hračky určené ke hrám na pískovišti a nově nainstalovaná prolézačka housenka). Do MŠ docházejí děti z Nových Hradů a přilehlých obcí Doubravice, Dudychov, Dvořiště, Javorníček, Leština, Libecina, Litomyšl, Mokrá Lhota, Podhořany, Střihanov a Zádolí,. b) Hlavní úkoly s uvedením metod, prostředků a forem práce s dětmi Výchovná práce MŠ vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Objevujeme svět kolem nás aneb kdo nechce být sám, může přijít k nám. Práce s programem je přizpůsobena věkovým rozdílům dětí. Vzdělávací program naší mateřské školy probíhá ve třech etapách: (v průběhu 3 let) 1.rok, zaměření na LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE 2.rok, zaměření na POHÁDKY 3.rok, zaměření na PŘÍRODU A JEJÍ PROMĚNY Naše MŠ využívá několik forem a metod vzdělávací práce, jako například: spontánní hry, kooperativní hry, komunitní kruh, diskusní kruh, prožitkové učení, dramatické hry, pozorování, obrázkování vyhledávání v encyklopediích, beseda, řízené individuální činnosti a řízené skupinové činnosti

13 Výchovná práce je motivována v ucelených blocích. Jak už týdenních, tak i delších. Jednotlivé oblasti ŠVP plynule prolínají v průběhu celého dne i týdne. Využívány jsou všechny metody pro práci s dětmi. Pozorování, experiment, a jiné. Na zpestření jsou také pro děti využívány i jiné formy výuky. Naučné a poznávací vycházky, exkurze, výlety apod. Hlavními prostředky pro splnění daných úkolů jsou hra, práce a zábava. U všech činností je cílem zaměřit se na individuální přístup k dítěti, zvláštnosti dítěte, věkové zvláštnosti dítěte a věk samotný. Dále přistupovat k dítěti jako k partnerovi a kamarádovi, respektovat jeho potřeby a práva, nenásilně se zapojovat do vlastních her dětí a podporovat práci ve skupině, ponechat dětem dostatečný čas pro hru a její dokončení. Rozvíjet u dětí jejich estetické cítění, harmonii, učit, co je zlé, co dobré, učit sebepoznání. V tělesné výchově poznávat své tělo, správné držení těla, dbát na správné provádění cviků. Výtvarnou a pracovní výchovou u dětí rozvíjet fantazii. Využití různého materiálu, jako jsou přírodniny (šišky, jehličí, koření, písek, hrách, atd.), dále práce s látkou, lepidlem, vlnou, vatou, hlínou, různými druhy papíru a experimentování s nimi při vyrábění. Využití různých výtvarných a pracovních technik (koláže, obtisky, malby, kresby, ) a výtvarných pomůcek ( vodové barvy, voskové barvy, atd.). Hudební výchovou rozvíjet jejich cit pro melodii a rytmus, využívat hudební nástroje, hudbu dramatizovat a rozvíjet u dětí hudební sluch a kladný vztah k hudbě. Motto: c) Koncepce mateřské školy Předškolní dítě po třetím roce (a již velmi zřetelně po čtvrtém roce) za normálních okolností překračuje hranice svého nejbližšího rodinného kruhu a k vědomí vlastního já, tj. ke své identitě přidává nový významný prvek vztah k druhým dětem, ke svým vrstevníkům, ke své generaci. (Zdeněk Matějíček) Filosofií naší MŠ je vytvořit školu veselou, zdravou, aby poskytovala dětem vhodné citové zázemí a dostatek podnětů, které v průběhu předškolního života dítě příjme k osvojení si základů klíčových kompetencí a získání předpokladů pro své celoživotní vzdělávání. Našim cílem a přáním je: - vytvoření podnětného, pohodového, radostného, vstřícného a harmonického prostředí - vytvoření lepších podmínek pro zdravý rozvoj dětí, rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti - vedení dětí ke zdravému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti a zdravému sebeprosazování - formovat dětské osobnosti s důrazem na jejich prožívání, možnosti a individuální potřeby - vedení dětí k poznání vlastních hodnot, chránit si své zdraví, přírodu a životní prostředí - rozvíjení pozitivních vztahů k sobě samým i k druhým, soucítění a solidarita se slabšími, posilování soužití v multikulturní společnosti - vytváření sounáležitosti k místu, kde děti žijí, vytváření vztahu a citového postoje k historickým hodnotám a lidovým tradicím

14 - podporování a rozvíjení talentu dětí nabídkou činností a realizací zájmových aktivit podle jejich přání a schopností - vytvoření úzké spolupráce s rodinou, zapojení jich do všech činností, prohlubování zájmu a spoluúčasti rodičů při výchově a dosahování výsledků u dětí - vytvoření prostředí příznivé pohody, důvěry a spolupráce mezi všemi - kladení důrazu na odbornou úroveň pedagogického sboru a uplatňování moderních metod dětské zvídavosti a schopnosti vzdělávat se ad. 2) Průběh vzdělávání Na tvorbě Školního vzdělávacího programu (ŠVP) se podílely učitelky MŠ Nové Hrady. Školní vzdělávací program je rozdělen do tří integrovaných bloků: 1.Sešli jsme se ve školce já, kamarádi a paní učitelky 2.Cítím se dobře doma, ve školce i v přírodě 3.Poznáváme okolní svět školu, obec, stát, Zemi V každém z bloku byla zařazena další podtémata. Integrovaný blok 1. Sešli jsme se ve školce já, kamarádi a paní učitelky Zde je cílem vytvářet optimální podmínky pro začlenění dětí do kolektivu. Pomáhat všem navazovat kontakty, společně stanovit pravidla a dodržovat je. Učit děti spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé a získat pocit sounáležitosti. Dílčí cíle tohoto bloku upozorňují na uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností (jemná i hrubá motorika), rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, jako je sebeobsluha, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj tvořivosti, rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet city a plně je prožívat. Děti se seznamují s pravidly ve vztahu k druhému, osvojují si elementárních poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, učí se poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu, rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Navržené tematické části v tomto bloku jsou jména a značky, mateřská škola, bezpečné chování, předměty a jejich vlastnosti, pozdravy a pravidla, hračky a úklid, sklizeň ovoce a zeleniny, vítr a drak, změny v přírodě, houby a houbaři, strašidla a dušičky, lidské tělo a naše smysly, domácí zvířátka, stromy, plody a listy, prší, prší, přípravy na zimu a změny v přírodě. V každém z těchto bloků se snažíme využít co nejvíce navržených tematických částí, pro pestrost činností. Integrovaný blok 2. Cítíme se dobře doma, ve školce i přírodě Pedagogickým záměrem je podporovat duševní pohodu dětí i dospělých, utváření vztahů mezi nimi a obohacování vzájemné komunikace. Pomáhat dětem objevovat postupně své vlastnosti a uvědomovat si své nedostatky. Děti se učí základům péče o vlastní tělo, osvojování si základních zdravotních a sebezáchovných návyků a vyhýbání se přímému nebezpečí. Do dílčích cílů druhého integrovaného bloku spadá osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohoda i pohoda prostředí

15 Dále pak vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, rozvoj komunikativních dovedností a verbálního projevu, rozvoj, zpřesňování aktivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj představivosti a fantazie, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, získávání relativní citové samostatnosti,, sebeovládání, vyjadřování dojmů a prožitků a posilování sociálního chování, Rozvoj tolerance, respektu, přizpůsobivosti, komunikativních dovedností, kulturně společenských postojů. Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Navržené tematické části pro tento bloky jsou: padá sníh, Mikuláš, anděl a čert, peklo peklíčko, oblečení v zimě, zimní sporty, nemoc a bacily, Vánoční čas, stromeček a koledy, les a zvířata v zimě, moje rodina, můj kamarád, karneval, pohádky, roční doby, jaro přichází, květiny a hmyz, jarní zahrádka, kdo žije pod zemí, ptačí strom, zvířata a mláďata, co cítím, život rostliny a co a koho mám rád. Integrovaný blok 3. Poznáváme okolní svět školu, obec, stát, Zemi Pedagogický záměr je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění. Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Dílčí cíle tohoto bloku jsou například osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální, vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení, osvojení elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci, jako je například abeceda a jako jsou čísla. Vytvářejí se základy pro práci s informacemi. Děti získávají schopnosti záměrně řídit svoje chování. Seznamují se se světem lidí, kulturou, uměním, osvojují si základní poznatky o prostředí, v němž děti žijí. Vytváří se u dětí povědomí o existenci ostatních kultur a národností a poznávají různé kultury. Do navržených tematických částí jsou zařazena témata: zvířátka ze ZOO, louka v létě, naše obec, město x vesnice, obchody, kde pracují rodiče, čím budu, těšíme se do školy, co se z čeho vyrábí, Česká republika, Praha a vlajka, Země jako planeta, Země, moře a světadíly, chráníme přírodu, části dne, nebezpečí, poznáváme naši zem, dopravní prostředky, zdravý život, divadlo, kino, koncert a výstava, voda kolem nás, lidé z jiných zemí a kamarádky knížky. Každý z těchto bloků má několik kompetencí, kterých si vždy učitelka všímá a následně vyhodnocuje. Jsou to kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence a činnostní a občanské kompetence. Do každého bloku patří také vzdělávací nabídky, které slouží učitelkám jako pomůcky a body, které se snaží zařadit do činností. Každý z bloků má vzdělávací nabídky jiné, aby se vše stihlo během průběhu roku probrat, vysvětlit, a naučit. Enviromentální výchova v naší MŠ a činnosti s ní spojené se dělí do čtyř bloků. Celoročně se děti zaměřují na třídění odpadu. Konec léta, podzim. Zde každoročně děti prohlíží různá semena rostlin (netykavka, bodlák, pampeliška ) a bobulí (trnka, ostružina ). Děti jsou upozorňovány na jedovaté druhy (brslen, pámelník, ptačí zob ) Poznávají stromy, sbírají se přírodniny, hraje se s nimi vyrábí se z nich výrobky. Sleduje se odlet ptáků do teplých krajů a sleduje se také příprava zvířat na zimu. Pozorují se také změny v přírodě při procházkách. Ochutnává se ovoce a zelenina. Období zimy nám nabízí sledování a poznávání stop zvířat ve sněhu,

16 krmení lesní zvěře, doplňování krmítka na školní zahradě, hry se sněhem, tvoření ze sněhu, pozorování rybníku, upozorňování na nebezpečí. Na jaře pozorujeme změny v přírodě při procházkách. Vyhledáváme a poznáváme první jarní květiny, pozorujeme ptáky (stavby hnízd a krmení mláďat). Děti rády navštěvují Den země ve Vysokém Mýtě. Sázíme květiny na zahradě, okopáváme a staráme se o ně. V létě pečujeme o sazenice květin na školní zahradě, kde je zaléváme a okopáváme. Dále si děti rády hrají s vodou a pískem. Navštíví nás ekocentrum Paleta a přádáme táborák na hřišti. Hodnocení školního roku 2012/2013 Počty dětí Ve školním roce 2012/2013 se počet dětí během roku měnil: 1. Axmannová Barbora 2. Blažková Natálie přijata do MŠ, odhlášena (rodinné důvody) 3. Buben Lukáš nástup do ZŠ 4. Čermáková Karolína přijata do MŠ 5. Herynková Eliška nástup do ZŠ 6. Horníčková Amálie 7. Hunal František nástup do ZŠ + (odstěhování) 8. Hunal Vojtěch přijat do MŠ, odhlášen (odstěhování) 9. Janecká Tereza 10. Jasanský Ladislav 11. Jelínek Filip 12. Krejčí Aneta 13. Kučera Kristián nástup do ZŠ 14. Kučerová Kateřina 15. Michalcová Anežka 16. Nováková Klára 17.Poprocký Daniel přijat do MŠ, odhlášen (rodinné důvody) 18. Rabas Marek (úraz v MŠ) 19. Rejman Šimon 20. Ropek Samuel přijat do MŠ 21. Svoboda Kryštof 22. Svoboda Tadeáš 23. Hrabovský Miroslav (dříve Šťastný) nástup do ZŠ 24. Täuberová Nikola - odstěhování 25.Tichý Dominik přijat do MŠ Zaměstnanci Školní rok 2012/2013 se od minulého roku nezměnil. Učitelky Petra Sopoušková a Kateřina Rejmanová

17 Pedagogická dokumentace Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady Ve Školním vzdělávacím programu byly provedeny změny, které vedly k jeho rozšíření. Jednalo se o přidání příloh - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku a Konkretizované očekávaně výstupy RVP PV. Výchovně vzdělávací práce, akce MŠ Školní rok 2012/2013 byl zaměřen na téma Příroda a její proměny, který byl zahájen výrobou stromů, znázorňující roční období a postupně se obměňující. V září nás čekala přednáška o zdravé výživě. Zde se děti dozvěděly, co je zdravé a co nezdravé a proč. Zopakovaly si své znalosti v poznávání ovoce a zeleniny. Konal se plavecký výcvik v krytém bazéně v Litomyšli, kde se děti učily nebát se vody a základní prvky pro plavání. Odměnou za snahu byla jízda na tobogánu. V říjnu nás přijelo navštívit divadélko Kozlík. Zde děti zaujal příběh o chytrém kozlíkovi. Divadlo bylo velice pestré a kromě zábavného příběhu nechybělo ani mnoho básniček a písniček, se kterými děti ochotně pomáhaly. V prosinci naši školku navštívil Mikuláš, anděl a čert. Děti byly statečné a čerta slušně pozdravily. S Mikulášem probraly správné a nesprávné chování, jak ve školce, tak i doma a správné chování ke kamarádům. Zazpívala se společná písnička a hodný anděl dětem rozdal sladké odměny. Také se v tomto měsíci přádala každoroční Vánoční besídka pro rodiče, prarodiče, sourozence a přátele Vánoční atmosféru přineslo spoustu koled, divadélko O nachlazeném Honzíkovi, kterou děti pro legraci nacvičily, básničky o zimě a Vánocích a spoustu dalších tanečků. Jako poděkování a popřání všeho dobrého k blížícím se svátkům, rozdaly děti kouzelné zvonečky. Než nastaly vánoční prázdniny, čekala také děti ve školce malá besídka, která se neobešla bez pouštění lodiček, krájení jablíčka a pohádky. Po příchodu Ježíška, zazpívání koled a rozbalení dárků začalo veliké těšení na opravdové Vánoce. V lednu nás čekala přednáška o dravcích. Děti byly nadšené. Kolem nás létalo na hřišti v Nových Hradech dravců hned několik. Děti měly také možnost se o jednotlivém dravci dozvědět různé informace o jeho druhu a také vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je, když přistane na ruce. Pro děti to byl neopakovatelný zážitek. V tomto měsíci se přihodila také nepříjemná zkušenost. Jednalo se o zlomeninu ruky. Po neuposlechnutí paní učitelky a pokračování ve zlobení, spadl Mareček tak nešikovně z gauče, že následovala zlomenina ruky v lokti a následná operace. Vše naštěstí dobře dopadlo. Ruka je zahojena a Mareček poučen. Tradičně se konal také masopust, společně se žáky ze základní školy a také karneval ve školce. Na konci ledna děti dostaly poprvé školkovské vysvědčení. Narozdíl od školáků, dostaly děti místo známek veselé nálepky. V únoru se děti velice bavily při návštěvě cirkusu. Zde se nám předvedl velice šikovný artista, cvičení pejsci a nějaké to kouzlo. Pro ponaučení o bezpečnosti nás navštívila policie. Děti pozorně naslouchaly a podělily se o poznatky, které znají z MŠ, s paní policistkou. Měly také připraveno spoustu dotazů, za které byly odměněny krásnými omalovánkami s tématem policie. Na konci dubna děti vyrobily čarodějnici, která se nakonec neupálila, ale vystavila ve školce. V květnu do Nových Hradů zamířil i Běh harmonie. Zde děti poznaly lidé, mluvící různými jazyky, zahrály si nějaké hry, a zaběhly si běh harmonie s pochodní

18 V květnu a červnu navštěvovala MŠ praktikantka. K dětem si vytvořila velice dobrý vztah a byla oblíbená. Den dětí si děti užily soutěžemi ve školce, které byly odměněny sladkou odměnou. V červnu se také konalo klasické focení. Děti opět dostaly vysvědčení a nesmělo chybět ani rozloučení s předškoláky a pasování na školáky. Nesměl také chybět výlet, který se konal společně s dětmi ze základní školy. Čekala nás hraná a veselá prohlídka zámku Potštejn. Také si děti mohly prohlédnout expozici Pohádkov, která se velice líbila. Bohužel, kvůli špatnému počasí, nebyla možnost her v zahradách. Výletem se ukončil školní rok 2012/2013. Ukončení docházky Docházku ve školním roce ukončilo 9 dětí: nástup do ZŠ: Buben Lukáš (ZŠ Knířov), Herynková Eliška (ZŠ Nové Hrady), Hunal František (ZŠ Vysoké Mýto), Kučera Kristián (ZŠ Nové Hrady), Hrabovský Miroslav (ZŠ Nové Hrady) odhlášení ze ZŠ: Blažková Natálie (rodinné důvody), HunalVojtěch (odstěhování), Poprocký Daniel (rodinné důvody), Täuberová Nikola (odstěhování)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více