Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Petr Čermák, ředitel školy - 1 -

2 I. Charakteristika školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady Nové Hrady č.p. 47, Nové Hrady Zřizovatel: Obec Nové Hrady, Nové Hrady č.p. 123 IČO: Právní forma : příspěvková organizace od ředitel: Mgr. Petr Čermák tel.: (ředitelna) (kuchyň, MŠ) web: pracovník pro informace: Mgr. Petr Čermák IČO: identifikační číslo ředitelství: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola kapacita: 40 žáků Mateřská škola kapacita: 25 dětí Školní družina kapacita: 25 žáků Školní jídelna kapacita: 100 jídel Základní údaje o škole a součástech. Všechny součásti školy jsou v jedné budově. V půdní vestavbě je umístěna klubovna pro volnočasové aktivity. U školy je dětské hřiště a okrasná zahrada vybavena na jaře v roce 2008 novými prolézačkami v hodnotě ,-Kč, v roce 2010 trampolínou (dar od obce), v roce 2013 prolézačkou Housenkou MIDI za ,-Kč K 30. září 2012 měla škola tyto počty žáků. Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Počet žáků na pedagogický úvazek ročník Školní družina Mateřská škola ,21 Školní jídelna x 40 x x Rada školy zřízena dne

3 Celkem Z toho DČD Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady I. Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j./rok vydání Školní rok 2012/2013 V ročnících Počet žáků Tvořivá škola pro život 47/ ŠVP školní družiny 48/ Objevujeme svět kolem nás 49/2009 MŠ 22 Přehled učebních plánů v roce 2012/2013 Vzdělávací program Tvořivá škola pro život č.j. 47/2009 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková Český jazyk a Český jazyk komunikace literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Hudební Umění a kultura výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková týdenní časová dotace Poznámka: význam zkratky DČD disponibilní časová dotace (viz poslední sloupec tabulky) Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: Škola zavádí alternativní metody a formy do výuky a vzdělávání, pedagogové zařazují odborné výukové programy na PC a dataprojektoru. Žáci i pracovníci školy mají přístup - 3 -

4 k internetu. Práce s PC se stala nedílnou součástí výuky především v předmětech vlastivěda, přírodověda, prvouka, matematika, Český jazyk a Anglický jazyk. Škola ukončila projekt EU peníze školám pod názvem My se školy nebojíme k Po vypracování projektové žádosti nám byla poskytnuta dotace ve výši ,-Kč. Prostředky byly použity na individualizaci v Aj (3x), matematice a jazykové gramotnosti. K těmto individualizacím bylo připojeno také vzdělávání pedagogických pracovníků ve čtenářské gramotnosti a anglickém jazyce a jeden zahraniční kurz Aj, který se uskutečnil v Anglii na přelomu června a července 2012 a absolvoval ho p. učitel Kouřím. V Aj jsme se zapojili také do inovace (výroby učebních materiálů). Z prostředků byl nakoupen laminovací přístroj, rádio s přehrávačem, mluvící tužka, 2 počítače, 2 notebooky, multifunkční tiskárna a spotřební materiál potřebný k výuce. Ze zbylých prostředků byla nakoupena začátkem roku 2013 interaktivní tabule na kterou jsme dostali mezinárodní grant od firmy AV Media a vyšla nás i s projektorem na Kč. Závěrečná monitorovací zpráva o projektu byla odeslána na MŠMT v měsíci únoru Škola byla zapojena do projektu školní mléko a ovoce do škol. Nabídka zájmových kroužků: - sportovní hry (ZŠ) - hra na flétnu (ZŠ) - hra na flétnu (MŠ) II. Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 4,322 Externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Ped. pracovníci pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 Ředitel školy 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ 2 Učitelka ZŠ 0,91 VŠ, 2. st. ZŠ, dějepis základy společenských věd - 4 -

5 3 Vychovatelka ŠD Učitelka ZŠ 0,500 0,364 SŠ, ped. volného času 4 Vedoucí učitelka MŠ 1 VOŠ, ped. volného času 5 Učitelka MŠ 0,548 SŠ, ped. volného času Věkový průměr pedagogických pracovníků je 37 let. Pedagogický sbor se zdá být zkušený a perspektivní. Na mateřské dovolené je učitelka MŠ Eva Prášková, od 2. července 2011 opět nastoupila na MD. Místo ní zde má smlouvu v MŠ na dobu určitou Kateřina Rejmanová. Od se po nemoci vrátila na místo učitelky ZŠ Mgr. Jiřina Vášková, která dostala smlouvu v ZŠ na dobu neurčitou. Veronika Vavřínová tak zůstala ve ŠD jako vychovatelka a má částečný úvazek i jako učitelka ZŠ, obě smlouvy má také na dobu neurčitou. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Počty zaměstnanců Kvalifikovanost 4 Kvalifikovanost a odbornost ředitel Komentář k problematice: Odbornost pro výuku na 1.stupni ZŠ nesplňovala Mgr. Vášková, kteřá má aprobaci pro výuku na 2.stupni ZŠ a střední školy. Úvazek 0,364 dobírala vychovatelka školní družiny Veronika Vavřínová v předmětech Hudební výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova a Prvouka, za zkrácený úvazek ředitele školy a Mgr. Váškové. Veronika Vavřínová také nemá kvalifikaci a odbornost pro výku na 1. stupni ZŠ. Škola byla nucena z důvodu dodržení stanoveného rozpisu počtu pedagogických pracovníků spojit výuku I. a II. třídy v předmětech Tělesná výchova, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti. Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině byla plně kvalifikovaná. V mateřské škole měly kvalifikaci také všechny učitelky. Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní zaměstnanci 2 1,575 Externí zaměstnanci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Uklizečka MŠ 0,25 SŠ, pedagogika volného času - 5 -

6 2 Uklizečka ZŠ 0,35 SOU, zahradnice 3 Kuchařka 1 SOU, zemědělec 4 Uklizečka ZŠ 0,125 SOU, zemědělec 5 Vedoucí stravování 0,200 SŠ, pedagogika volného času Komentář k problematice: Odpočinkovou místnost, družinu a jídelnu uklízela Dagmar Černá. Prostory základní školy uklízela Romana Herynková. Prostory mateřské školy uklízela Kateřina Rejmanová. Vedoucí školního stravování byla Kateřina Rejmanová. III. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili: Sopoušková Svitavy Jazyková příprava na školu Odpadlo Vášková Ústí Ŕozvoj čten. Gramotnosti na 1.st. ZŠ 700, placeno z EU Čermák Svitavy Změny právních předpisů za 2 roky Rejmanová Pce Spotřební koš Rejmanová Ústí Hygiena ve stravovacích službách Čermák Borová Smart školení 1 250, placeno z EU 2.4. Vášková Borová Smart školení 1 250, placeno z EU EU hrazeno z projektu peníze školám. SIPVZ Školení počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků se ve školním roce 2012/2013 nikdo z pedagogů nezúčastnil. Všichni pedagogičtí zaměstnanci ovládají PC techniku na uživatelské úrovni. Finanční pokrytí tohoto vzdělávání k skončilo. K skončilo i bezplatné připojení k internetu hrazené ze státních prostředků. Od nám poskytovala bezdrátový přístup na internet společnost Fortech Litomyšl. Od 1.května 2011 poskytuje internetové služby společnost O2. P. Čermák byl proškolen se základy programu na statistiku žáků Bakalář. P. Čermák působí ve škole jako správce sítě a absolvoval školení ICT koordinátorů zajišťované firmou AutoCont na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové

7 IV. Údaje o zařazování dětí a žáků Výsledky zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2012/2013 Počet zapsaných dětí Počet dětí přijatých do 1. třídy Z toho počet starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/ V. Výsledky výchovy a vzdělávání na konci školního roku Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně celkem Hodnocení výsledků výchovného působení - Vyučující se věnují žákům nad rámec vyučovací povinnosti, Žáci mají možnost po domluvě navštěvovat doučování. - Prevence sociálně patologických jevů Témata prolínají prvoukou, přírodovědou a vlastivědou.. Škola nebyla nucena řešit žádné výrazné projevy šikany, čemuž napomáhá malé rodinné prostředí školy, kde jsou žáci neustále pod dozorem pedagogů a každoroční aktivity protidrogové prevence, které směřují k potlačování projevů šikany ve škole. K prevenci výrazně přispívá i beseda s Policií ČR, kterou se snažíme pravidelně zařazovat do výuky ZŠ i MŠ. - využití ekologických programů ze školy v přírodě v Ruprechticích ( ). - Školní družina zabezpečovala aktivní prožití volného času žáků v rámci vzdělávacího programu Když jsi kamarád, tak si pojď s námi hrát. Akce pořádané ŠD mohou navštěvovat i nezapsaní žáci. Mateřská škola tento rok pracovala podle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem Objevujeme svět kolem nás aneb kdo nechce být sám, může přijít k nám

8 - Pochvaly a ocenění Na konci školního roku udělena pochvala Veronice Víchové, Janu Fulíkovi, Davidu Janeckému, Natálce Jelínkové, Tadeáši Trynklovi, Tomáši Víchovi a Natálce Rychové za aktivitu, snahu a pomoc slabším žákům. - Napomenutí a důtky Nebylo uděleno Snížené známky z chování na konci školního roku počet % ze všech žáků 2- uspokojivé x x 3- neuspokoj. x x Neomluvené hodiny počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí x 0 2. pololetí x 0 Za školní rok x 0 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení ročník Počet ž. Sluchové postižení x x Zrakové postižení x x S vadami řeči x x Tělesné postižení x x S mentálním postižením x x S vývojovými poruchami x x učení Přeřazení do ZvŠ: 0 Testování, soutěže a přehlídky Žáci školy se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží organizovaných různými institucemi. 4 žáci 5. ročníku se zúčastnili celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků 5 tříd. Jeden žák na žádost rodičů se testování neúčastnil. Testovaní žáci dosáhli průměrných až nadprůměrných výsledků. Výsledné grafy jsou v příloze zprávy. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Školní aktivity ZŠ i MŠ - Ekologické aktivity v rámci celoročního programu - divadelní a kouzelnické vystoupení - 8 -

9 - cvičení v přírodě - zapojení do akce školní mléko a ovoce do škol - v rámci ŠD tělovýchovné a společenské aktivity - zdravý pobyt v přírodě v okolí Nových Hradů - dny otevřených dveří - výstavky dětských prací v obci - mikulášská besídka - divadelní představení žáků - vánoční vystoupení pro rodiče - den lidových zvyků a tradic - bruslení, sáňkování v rámci ŠD - Dětský karneval - Halloween - Den Země ve VM - Návštěva hasičského sboru ve VM - návštěva dopravního hřiště, beseda s pracovníky BESIPU - beseda s Policií ČR - pálení čarodějnic s opékáním vuřtů - výroba dárků ke dni matek - plavecký výcvik pro všechny žáky školy - sportovní den - plnění úkolů v přírodě - Den dětí - Světový běh míru Harmony run - výlet ZŠ a MŠ na zámek Potštejn - výlet ZŠ na Pasíčka a do Maštalí - škola v přírodě v Ruprechticích Spolupráce školy a dalších subjektů ZŠ Nové Hrady spolupracovala v rámci svého výchovného a výukového působení se všemi orgány činnými na území obce Nové Hrady a pověřeného města Vysokého Mýta. Především je nutné jmenovat SDH v Nových Hradech, Pedagogicko-psychologickou poradnu v Chrudimi a Ústí nad Orlicí, příslušné dětské lékaře. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI. Údaje o výsledcích kontroly Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Kontrola v tomto školním roce nebyla uskutečněna. Základní údaje o zateplení a opravě školy Budova školy prošla o hlavních prázdninách rozsáhlou rekonstrukcí v rámci energetických úspor. Práce na zateplení a opravách začali a probíhali celé hlavní prázdniny. Ve výběrovém řízení vyhrál stavitel pan Michal Dobr z Pohodlí. Na budově byla vyměněna okna (plastová) a vstupní dveře do budovy (hliník). Na půdě bylo provedeno zateplení pomocí - 9 -

10 izolační vaty a zhotovena nová podlaha. Celá budova byla zateplena a provedena nová fasáda. Celková finanční výše stavby nebyla do uzávěru této zprávy známa. Práce se opozdily pro problémy s úpravou elektrického přivaděče k budově. Na zateplení obdržela obec dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektů EU pro rozvoj venkova. Práce související byly hrazeny z rozpočtu obce. Základní údaje o hospodaření školy V kalendářním roce 2012 jsme obdrželi od krajského úřadu celkem náklady na vzdělávání ,-Kč. Z toho byly mzdové prostředky celkem ,-Kč, platy pedagogů ,-Kč, platy nepedagogů ,-Kč, OON na dohody 7 000,-Kč. Plně vyčerpáno. Dotace od zřizovatele činila ,-Kč. Nevyčerpané peníze za rok 2012 ve výši ,51Kč převedeny do rezervního fondu školy. Z tohoto rezervního fondu nakoupena housenka MIDI na školní zahradu v ceně ,-Kč. VI. Závěr výroční zprávy ZŠ a MŠ Nové Hrady se dařilo naplňovat cíle koncepce rozvoje školy. Žáci opouštějící školu se bez potíží zapojují v dalším ročníku spádové školy v Proseči (4 žáci), se kterou škola spolupracuje i na základě metodických seminářů. Předpoklady dalšího rozvoje: 1) Vzdělávání podle nových školních vzdělávacích programů, rozvoj osobnosti žáků s ohledem na jejich individualitu, budování tolerance k ostatním lidem, respektování lidských práv 2) Stabilizace pedagogického sboru, zlepšení plné odbornosti ve vzdělání učitelů, další rozvoj osobnosti pedagoga na základě celoživotního vzdělávání. 3) Vytváření co nejvhodnějších pracovních a učebních podmínek pro žáky a zaměstnance. 4) Co nejúčelnější využití interaktivní tabule a nových technologií ve výuce. Strategie rozvoje školy pro příští školní rok: 1) Výchovně vzdělávací oblast - Aplikovat opravený školní vzdělávací program, který co nejvíce využívá priority a možnosti školy - vytvořit pro žáky příjemné estetické prostředí - integrovat žáky se sníženým intelektem a sociálními poruchami učení - pracovat s nadanými žáky, umožnit jim individuální rozvoj - efektivně využívat výukové programy na PC a digitální techniku - účastnit se soutěží, kde žáci prezentují své schopnosti 2) Personální oblast - vytvořit podmínky pro zajištění kvalifikované výuky - umožnit zaměstnancům dále rozvíjet své vědomosti, podporovat jejich účast na akcích DVPP, kurzech, školeních a seminářích - prohlubovat vědomosti v práci na PC

11 3) Materiálně technické a psychohygienické podmínky - vylepšit estetický vzhled uvnitř školy - investovat do vybavení školy - modernizovat počítačovou síť 4) Řízení školy a vzájemná informovanost - zlepšit informační toky ve škole - zefektivnit kontrolní činnost ve škole - zlepšit spolupráci s Radou školy 5) Hospodaření školy - efektivně využívat přidělené finanční prostředky jak od OÚ, tak i z KÚ - vhodně sestavit rozpočet školy - zaměřit se na úsporu energií a vody 6) BOZP - zajistit pravidelné proškolení zaměstnanců BOZP - seznámit všechny žáky se Školním řádem - působit na úrovni prevence úrazovosti a prevence návykových látek 7) Spolupráce školy s veřejností - dále rozvíjet velmi dobrý vztah se zřizovatelem - snažit se o propagaci školy - prohloubit spolupráci s rodiči - informovat rodiče o prospěchu a chování jejich dětí - spolupracovat se všemi institucemi, které navazují na systém základního vzdělávání Přílohy Výroční zprávy: Hodnocení úseku MŠ Grafy z testování 5.roč. Spolupráce s fondem Sidus Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě pracovníků školy: Datum projednání Radou školy:.. Podpis a razítko ředitele školy Zpracoval: Mgr. Petr Čermák, ředitel školy

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY Nové Hrady 47, tel , , IČO , Vlastní hodnocení školy Úsek MŠ Školní rok 2012/2013 Struktura: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Hodnocení školního roku 2012/2013 ad. 1) Podmínky ke vzdělávání a) Technické zázemí Mateřská škola Nové Hrady je jednotřídní, smíšená (děti od 2,5 do 7 let), s kapacitou 25 dětí. Provoz MŠ je od 7:00 do 15:00 hodin. O děti v MŠ se starají 2 kvalifikované učitelky, Petra Sopoušková a Kateřina Rejmanová. MŠ má k dispozici dvě obytné místnosti hernu, která slouží zároveň i jako jídelna a ložnici. Dále pak hygienické zařízení, šatnu pro děti, zázemí pro pedagogický personál a možnost využití školní klubovny, sloužící jako tělocvična. K budově školy patří zahrada, které je vybavena dostatečným množstvím herních prvků (prolézačky (po opravě), brouzdaliště, houpačky, pískoviště, zahradní domeček, kolotoč, trampolína, hračky určené ke hrám na pískovišti a nově nainstalovaná prolézačka housenka). Do MŠ docházejí děti z Nových Hradů a přilehlých obcí Doubravice, Dudychov, Dvořiště, Javorníček, Leština, Libecina, Litomyšl, Mokrá Lhota, Podhořany, Střihanov a Zádolí,. b) Hlavní úkoly s uvedením metod, prostředků a forem práce s dětmi Výchovná práce MŠ vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Objevujeme svět kolem nás aneb kdo nechce být sám, může přijít k nám. Práce s programem je přizpůsobena věkovým rozdílům dětí. Vzdělávací program naší mateřské školy probíhá ve třech etapách: (v průběhu 3 let) 1.rok, zaměření na LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE 2.rok, zaměření na POHÁDKY 3.rok, zaměření na PŘÍRODU A JEJÍ PROMĚNY Naše MŠ využívá několik forem a metod vzdělávací práce, jako například: spontánní hry, kooperativní hry, komunitní kruh, diskusní kruh, prožitkové učení, dramatické hry, pozorování, obrázkování vyhledávání v encyklopediích, beseda, řízené individuální činnosti a řízené skupinové činnosti

13 Výchovná práce je motivována v ucelených blocích. Jak už týdenních, tak i delších. Jednotlivé oblasti ŠVP plynule prolínají v průběhu celého dne i týdne. Využívány jsou všechny metody pro práci s dětmi. Pozorování, experiment, a jiné. Na zpestření jsou také pro děti využívány i jiné formy výuky. Naučné a poznávací vycházky, exkurze, výlety apod. Hlavními prostředky pro splnění daných úkolů jsou hra, práce a zábava. U všech činností je cílem zaměřit se na individuální přístup k dítěti, zvláštnosti dítěte, věkové zvláštnosti dítěte a věk samotný. Dále přistupovat k dítěti jako k partnerovi a kamarádovi, respektovat jeho potřeby a práva, nenásilně se zapojovat do vlastních her dětí a podporovat práci ve skupině, ponechat dětem dostatečný čas pro hru a její dokončení. Rozvíjet u dětí jejich estetické cítění, harmonii, učit, co je zlé, co dobré, učit sebepoznání. V tělesné výchově poznávat své tělo, správné držení těla, dbát na správné provádění cviků. Výtvarnou a pracovní výchovou u dětí rozvíjet fantazii. Využití různého materiálu, jako jsou přírodniny (šišky, jehličí, koření, písek, hrách, atd.), dále práce s látkou, lepidlem, vlnou, vatou, hlínou, různými druhy papíru a experimentování s nimi při vyrábění. Využití různých výtvarných a pracovních technik (koláže, obtisky, malby, kresby, ) a výtvarných pomůcek ( vodové barvy, voskové barvy, atd.). Hudební výchovou rozvíjet jejich cit pro melodii a rytmus, využívat hudební nástroje, hudbu dramatizovat a rozvíjet u dětí hudební sluch a kladný vztah k hudbě. Motto: c) Koncepce mateřské školy Předškolní dítě po třetím roce (a již velmi zřetelně po čtvrtém roce) za normálních okolností překračuje hranice svého nejbližšího rodinného kruhu a k vědomí vlastního já, tj. ke své identitě přidává nový významný prvek vztah k druhým dětem, ke svým vrstevníkům, ke své generaci. (Zdeněk Matějíček) Filosofií naší MŠ je vytvořit školu veselou, zdravou, aby poskytovala dětem vhodné citové zázemí a dostatek podnětů, které v průběhu předškolního života dítě příjme k osvojení si základů klíčových kompetencí a získání předpokladů pro své celoživotní vzdělávání. Našim cílem a přáním je: - vytvoření podnětného, pohodového, radostného, vstřícného a harmonického prostředí - vytvoření lepších podmínek pro zdravý rozvoj dětí, rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti - vedení dětí ke zdravému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti a zdravému sebeprosazování - formovat dětské osobnosti s důrazem na jejich prožívání, možnosti a individuální potřeby - vedení dětí k poznání vlastních hodnot, chránit si své zdraví, přírodu a životní prostředí - rozvíjení pozitivních vztahů k sobě samým i k druhým, soucítění a solidarita se slabšími, posilování soužití v multikulturní společnosti - vytváření sounáležitosti k místu, kde děti žijí, vytváření vztahu a citového postoje k historickým hodnotám a lidovým tradicím

14 - podporování a rozvíjení talentu dětí nabídkou činností a realizací zájmových aktivit podle jejich přání a schopností - vytvoření úzké spolupráce s rodinou, zapojení jich do všech činností, prohlubování zájmu a spoluúčasti rodičů při výchově a dosahování výsledků u dětí - vytvoření prostředí příznivé pohody, důvěry a spolupráce mezi všemi - kladení důrazu na odbornou úroveň pedagogického sboru a uplatňování moderních metod dětské zvídavosti a schopnosti vzdělávat se ad. 2) Průběh vzdělávání Na tvorbě Školního vzdělávacího programu (ŠVP) se podílely učitelky MŠ Nové Hrady. Školní vzdělávací program je rozdělen do tří integrovaných bloků: 1.Sešli jsme se ve školce já, kamarádi a paní učitelky 2.Cítím se dobře doma, ve školce i v přírodě 3.Poznáváme okolní svět školu, obec, stát, Zemi V každém z bloku byla zařazena další podtémata. Integrovaný blok 1. Sešli jsme se ve školce já, kamarádi a paní učitelky Zde je cílem vytvářet optimální podmínky pro začlenění dětí do kolektivu. Pomáhat všem navazovat kontakty, společně stanovit pravidla a dodržovat je. Učit děti spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé a získat pocit sounáležitosti. Dílčí cíle tohoto bloku upozorňují na uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností (jemná i hrubá motorika), rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, jako je sebeobsluha, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj tvořivosti, rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet city a plně je prožívat. Děti se seznamují s pravidly ve vztahu k druhému, osvojují si elementárních poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, učí se poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu, rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Navržené tematické části v tomto bloku jsou jména a značky, mateřská škola, bezpečné chování, předměty a jejich vlastnosti, pozdravy a pravidla, hračky a úklid, sklizeň ovoce a zeleniny, vítr a drak, změny v přírodě, houby a houbaři, strašidla a dušičky, lidské tělo a naše smysly, domácí zvířátka, stromy, plody a listy, prší, prší, přípravy na zimu a změny v přírodě. V každém z těchto bloků se snažíme využít co nejvíce navržených tematických částí, pro pestrost činností. Integrovaný blok 2. Cítíme se dobře doma, ve školce i přírodě Pedagogickým záměrem je podporovat duševní pohodu dětí i dospělých, utváření vztahů mezi nimi a obohacování vzájemné komunikace. Pomáhat dětem objevovat postupně své vlastnosti a uvědomovat si své nedostatky. Děti se učí základům péče o vlastní tělo, osvojování si základních zdravotních a sebezáchovných návyků a vyhýbání se přímému nebezpečí. Do dílčích cílů druhého integrovaného bloku spadá osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohoda i pohoda prostředí

15 Dále pak vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, rozvoj komunikativních dovedností a verbálního projevu, rozvoj, zpřesňování aktivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj představivosti a fantazie, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, získávání relativní citové samostatnosti,, sebeovládání, vyjadřování dojmů a prožitků a posilování sociálního chování, Rozvoj tolerance, respektu, přizpůsobivosti, komunikativních dovedností, kulturně společenských postojů. Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Navržené tematické části pro tento bloky jsou: padá sníh, Mikuláš, anděl a čert, peklo peklíčko, oblečení v zimě, zimní sporty, nemoc a bacily, Vánoční čas, stromeček a koledy, les a zvířata v zimě, moje rodina, můj kamarád, karneval, pohádky, roční doby, jaro přichází, květiny a hmyz, jarní zahrádka, kdo žije pod zemí, ptačí strom, zvířata a mláďata, co cítím, život rostliny a co a koho mám rád. Integrovaný blok 3. Poznáváme okolní svět školu, obec, stát, Zemi Pedagogický záměr je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění. Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Dílčí cíle tohoto bloku jsou například osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální, vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení, osvojení elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci, jako je například abeceda a jako jsou čísla. Vytvářejí se základy pro práci s informacemi. Děti získávají schopnosti záměrně řídit svoje chování. Seznamují se se světem lidí, kulturou, uměním, osvojují si základní poznatky o prostředí, v němž děti žijí. Vytváří se u dětí povědomí o existenci ostatních kultur a národností a poznávají různé kultury. Do navržených tematických částí jsou zařazena témata: zvířátka ze ZOO, louka v létě, naše obec, město x vesnice, obchody, kde pracují rodiče, čím budu, těšíme se do školy, co se z čeho vyrábí, Česká republika, Praha a vlajka, Země jako planeta, Země, moře a světadíly, chráníme přírodu, části dne, nebezpečí, poznáváme naši zem, dopravní prostředky, zdravý život, divadlo, kino, koncert a výstava, voda kolem nás, lidé z jiných zemí a kamarádky knížky. Každý z těchto bloků má několik kompetencí, kterých si vždy učitelka všímá a následně vyhodnocuje. Jsou to kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence a činnostní a občanské kompetence. Do každého bloku patří také vzdělávací nabídky, které slouží učitelkám jako pomůcky a body, které se snaží zařadit do činností. Každý z bloků má vzdělávací nabídky jiné, aby se vše stihlo během průběhu roku probrat, vysvětlit, a naučit. Enviromentální výchova v naší MŠ a činnosti s ní spojené se dělí do čtyř bloků. Celoročně se děti zaměřují na třídění odpadu. Konec léta, podzim. Zde každoročně děti prohlíží různá semena rostlin (netykavka, bodlák, pampeliška ) a bobulí (trnka, ostružina ). Děti jsou upozorňovány na jedovaté druhy (brslen, pámelník, ptačí zob ) Poznávají stromy, sbírají se přírodniny, hraje se s nimi vyrábí se z nich výrobky. Sleduje se odlet ptáků do teplých krajů a sleduje se také příprava zvířat na zimu. Pozorují se také změny v přírodě při procházkách. Ochutnává se ovoce a zelenina. Období zimy nám nabízí sledování a poznávání stop zvířat ve sněhu,

16 krmení lesní zvěře, doplňování krmítka na školní zahradě, hry se sněhem, tvoření ze sněhu, pozorování rybníku, upozorňování na nebezpečí. Na jaře pozorujeme změny v přírodě při procházkách. Vyhledáváme a poznáváme první jarní květiny, pozorujeme ptáky (stavby hnízd a krmení mláďat). Děti rády navštěvují Den země ve Vysokém Mýtě. Sázíme květiny na zahradě, okopáváme a staráme se o ně. V létě pečujeme o sazenice květin na školní zahradě, kde je zaléváme a okopáváme. Dále si děti rády hrají s vodou a pískem. Navštíví nás ekocentrum Paleta a přádáme táborák na hřišti. Hodnocení školního roku 2012/2013 Počty dětí Ve školním roce 2012/2013 se počet dětí během roku měnil: 1. Axmannová Barbora 2. Blažková Natálie přijata do MŠ, odhlášena (rodinné důvody) 3. Buben Lukáš nástup do ZŠ 4. Čermáková Karolína přijata do MŠ 5. Herynková Eliška nástup do ZŠ 6. Horníčková Amálie 7. Hunal František nástup do ZŠ + (odstěhování) 8. Hunal Vojtěch přijat do MŠ, odhlášen (odstěhování) 9. Janecká Tereza 10. Jasanský Ladislav 11. Jelínek Filip 12. Krejčí Aneta 13. Kučera Kristián nástup do ZŠ 14. Kučerová Kateřina 15. Michalcová Anežka 16. Nováková Klára 17.Poprocký Daniel přijat do MŠ, odhlášen (rodinné důvody) 18. Rabas Marek (úraz v MŠ) 19. Rejman Šimon 20. Ropek Samuel přijat do MŠ 21. Svoboda Kryštof 22. Svoboda Tadeáš 23. Hrabovský Miroslav (dříve Šťastný) nástup do ZŠ 24. Täuberová Nikola - odstěhování 25.Tichý Dominik přijat do MŠ Zaměstnanci Školní rok 2012/2013 se od minulého roku nezměnil. Učitelky Petra Sopoušková a Kateřina Rejmanová

17 Pedagogická dokumentace Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady Ve Školním vzdělávacím programu byly provedeny změny, které vedly k jeho rozšíření. Jednalo se o přidání příloh - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku a Konkretizované očekávaně výstupy RVP PV. Výchovně vzdělávací práce, akce MŠ Školní rok 2012/2013 byl zaměřen na téma Příroda a její proměny, který byl zahájen výrobou stromů, znázorňující roční období a postupně se obměňující. V září nás čekala přednáška o zdravé výživě. Zde se děti dozvěděly, co je zdravé a co nezdravé a proč. Zopakovaly si své znalosti v poznávání ovoce a zeleniny. Konal se plavecký výcvik v krytém bazéně v Litomyšli, kde se děti učily nebát se vody a základní prvky pro plavání. Odměnou za snahu byla jízda na tobogánu. V říjnu nás přijelo navštívit divadélko Kozlík. Zde děti zaujal příběh o chytrém kozlíkovi. Divadlo bylo velice pestré a kromě zábavného příběhu nechybělo ani mnoho básniček a písniček, se kterými děti ochotně pomáhaly. V prosinci naši školku navštívil Mikuláš, anděl a čert. Děti byly statečné a čerta slušně pozdravily. S Mikulášem probraly správné a nesprávné chování, jak ve školce, tak i doma a správné chování ke kamarádům. Zazpívala se společná písnička a hodný anděl dětem rozdal sladké odměny. Také se v tomto měsíci přádala každoroční Vánoční besídka pro rodiče, prarodiče, sourozence a přátele Vánoční atmosféru přineslo spoustu koled, divadélko O nachlazeném Honzíkovi, kterou děti pro legraci nacvičily, básničky o zimě a Vánocích a spoustu dalších tanečků. Jako poděkování a popřání všeho dobrého k blížícím se svátkům, rozdaly děti kouzelné zvonečky. Než nastaly vánoční prázdniny, čekala také děti ve školce malá besídka, která se neobešla bez pouštění lodiček, krájení jablíčka a pohádky. Po příchodu Ježíška, zazpívání koled a rozbalení dárků začalo veliké těšení na opravdové Vánoce. V lednu nás čekala přednáška o dravcích. Děti byly nadšené. Kolem nás létalo na hřišti v Nových Hradech dravců hned několik. Děti měly také možnost se o jednotlivém dravci dozvědět různé informace o jeho druhu a také vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je, když přistane na ruce. Pro děti to byl neopakovatelný zážitek. V tomto měsíci se přihodila také nepříjemná zkušenost. Jednalo se o zlomeninu ruky. Po neuposlechnutí paní učitelky a pokračování ve zlobení, spadl Mareček tak nešikovně z gauče, že následovala zlomenina ruky v lokti a následná operace. Vše naštěstí dobře dopadlo. Ruka je zahojena a Mareček poučen. Tradičně se konal také masopust, společně se žáky ze základní školy a také karneval ve školce. Na konci ledna děti dostaly poprvé školkovské vysvědčení. Narozdíl od školáků, dostaly děti místo známek veselé nálepky. V únoru se děti velice bavily při návštěvě cirkusu. Zde se nám předvedl velice šikovný artista, cvičení pejsci a nějaké to kouzlo. Pro ponaučení o bezpečnosti nás navštívila policie. Děti pozorně naslouchaly a podělily se o poznatky, které znají z MŠ, s paní policistkou. Měly také připraveno spoustu dotazů, za které byly odměněny krásnými omalovánkami s tématem policie. Na konci dubna děti vyrobily čarodějnici, která se nakonec neupálila, ale vystavila ve školce. V květnu do Nových Hradů zamířil i Běh harmonie. Zde děti poznaly lidé, mluvící různými jazyky, zahrály si nějaké hry, a zaběhly si běh harmonie s pochodní

18 V květnu a červnu navštěvovala MŠ praktikantka. K dětem si vytvořila velice dobrý vztah a byla oblíbená. Den dětí si děti užily soutěžemi ve školce, které byly odměněny sladkou odměnou. V červnu se také konalo klasické focení. Děti opět dostaly vysvědčení a nesmělo chybět ani rozloučení s předškoláky a pasování na školáky. Nesměl také chybět výlet, který se konal společně s dětmi ze základní školy. Čekala nás hraná a veselá prohlídka zámku Potštejn. Také si děti mohly prohlédnout expozici Pohádkov, která se velice líbila. Bohužel, kvůli špatnému počasí, nebyla možnost her v zahradách. Výletem se ukončil školní rok 2012/2013. Ukončení docházky Docházku ve školním roce ukončilo 9 dětí: nástup do ZŠ: Buben Lukáš (ZŠ Knířov), Herynková Eliška (ZŠ Nové Hrady), Hunal František (ZŠ Vysoké Mýto), Kučera Kristián (ZŠ Nové Hrady), Hrabovský Miroslav (ZŠ Nové Hrady) odhlášení ze ZŠ: Blažková Natálie (rodinné důvody), HunalVojtěch (odstěhování), Poprocký Daniel (rodinné důvody), Täuberová Nikola (odstěhování)

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zahrádkové poznávání Dvouleté programové zaměření školy v systému Ekoškolky VODA a PROSTŘEDÍ Platnost:

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program Autor: Mgr. Zuzana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více