KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY"

Transkript

1 C.J.: 322/KN/12 r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY Se sidlem: Karlovy Vary, Zavodnf 353/88, Karlovy Vary-Dvory, Ceska republika Zprava o vysledku prezkoumanl hospodareni obce Tatrovice 1C: zarok2012 Pfezkoumani se uskutecnilo ve duech: na zaklade pisemne zadosti obce v souladu s' ustanovenim 42 odst. 1, zakona c. 128/2000 Sb., ve znenl pozdejsich pfedpisu. Pfedmet prezkoumanl je urcen zakonem c. 420/2004 Sb.a o prezkoumavanf hospodareni uzemnich samospravn^ch celku a dobrovolnych svazku obci. Misto uskutecneueho pf ezkoumani: Obecni urad Tatrovice Tatrovice Chodov Pfezkoumani bylo provedeno na zaklade opravneni vyplyvajiciho z povereni kpfezkoumani ve smyslu 5 zakona c. 420/2004 Sb.. vydaneho feditelem Krajskeho ufadu Karlovarskeho krajepodcj.:345/kn/12 dne Zastupci obce: - Ludek Nemec - starosta obce - Jarmila Nemcova - ucetni obecniho ufadu Pfezkoumani v>'konala: kontrolor povefeny fizenirn pfezkournani: Olga Sloupova

2 C.J.: 322/KN/12 Pfezkoumani hospodafem zahrnovalo ovefeni provedene vyberovym zpusobem mj. s pfihlednutim k: dodrzovani povinnosti ulozenych zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu a dalsimi pravnimi pfedpisy upravujicimi financni hospodafenl USC; souladu hospodafenl s financnimi prostfedky ye srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podmfnek jejich pouziti. - vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. A. Prezkoumane pisemnosti Pfi pfezkoumani hospodafenl obce Tatrovice byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Navrh rozpoctu Pravidla rozpoctoveho provizoria Rozpoctova opatfeni Fopis pisemnosti Navrh rozpoctu obce zvefejnen na ufedni desce obecniho ufadu a zpusobem umoznujici dalko^ pfistup v dobe od do Rozpoctove provizorium nebylo s ohledem na termin schvaleni rozpoctu pro rok 2012 do stanoveno. Rozpoctove opatfeni cislo 1 schvalene zastupitelstvem obce dne usnesenim cislo OZ 136/2012. Upravami rozpoctu byl rozpocet navysen o castku ,- Kc. Rozpoctove opatfeni cislo 2 schvalene zastupitelstvem obce dne usnesenim cislo OZ 146/2012. Upravami byl rozpocet navysen o castku Kc. jednalo se o poskymutou dotaci z rozpoctu Karlovarskeho kraje. Rozpoctove opatfeni cislo 3 schvalene zastupitelstvem obce dne usnesenim cislo OZ 163/2012. Tykalo se upravy rozpoctu v pfijmove cast! o ,- Kc. Rozpoctovy v}'hled Rozpocto^ vyhled sestaven)' na obdobi let schvaleny zastupitelstvem obce dne usnesenim cislo OZ 90/2011. Schvaleny rozpocet Zaverecny ucet Bankovnf \^ i Schodkovy rozpocet obce Tatrovice pro rok 2012 schvalen zastupitelstvem obce dne usnesenim cislo OZ91/2011, pfijrny ve vysi Kc, vydaje ve vysi Kc. k fmancovani schodku ve vysi ,- Kc schvaleno pouziti prostfedku z vysledku hospodafem minulych let. Rozpocet byl schvalen v polozkovych ukazatelich, rozepsane udaje uvedene ve vykaze Fin 2-12 M, ktere se tykaji rozpoctu souhlasily na schvaleny rozpocet. Zaverecny ucet obce Tatrovice za rok 2011 vcetne zpravy o x^ysledku pfezkoumani hospodafem obce projednalo zastupitelsts'o obce usnesenim cislo OZ 121/2012 dne a pfijalo napravna opatfeni k uvedenym chybam a nedostatkum uvedenym ve zprave. Navrh z^^erecneho uctu byl zrvefejnen na ufedni desce obecniho ufadu a zpusobem umoznujici dalkovy pfistup od do Ucet Zakladni bezny ucet uzemnich samospravnych celku v ucetnicta^i obce obsahuje prostfedkj^ rozpoctoveho hospodafsm. Zustatek financmch prostfedku syntetickeho uctu

3 C.j.: 322/KN/12 Dohoda o hmotne odpovednosti Evidence majetku Evidence pohledavek Evidence zavazku Faktura Hlavnl kniha Inventurni soupis majetku a zavazku Kniha doslych faktur Kniha odeslanych faktur Mzdova agenda Pokladni doklad k ve financnim objemu ,- Kc odpovida stavu prostredku die vypisu bankovniho ustavu KB a.s.5 cislo Ucet Terminovane vklady kratkodobe obsahuje financni prostredky ve vysi Kc; ktere souhlasi na stav prostredku die vypisu bankovniho ustavu KB a.s., cislo Dohoda o hmotne odpovednosti za svefene hodnoty, uzavfena dne s pracovnici zafazenou do obecnrho ufadu na zaklade Dohody o pracovni cinnosti na provedeni ucetnlch praci die potfeb obce. Evidence majetku je vedena na PC v programu Fenix a na evidencm'ch kartach majetku. Evidence je vedena die jednotlivych kategorizaci a odpisovych skupin. Ucetni jednotka za kontrolovane obdobi neeviduje zadne pohledavky. Ucetni jednotka eviduje zavazk>r pouze za zamestnanci a zuctovani s institucemi socialniho a zdravotniho pojisteni. Ke kontrole byly ^'brany dosle faktury za mesic listopad a prosinec kontrolovaneho obdobi. Faktury od poradoveho cisla 105 do cisla 108 ve vazbe nabankovni vypis pof. c. 130 ze dne a dosle faktury od cisla 114 az do cisla 118 na bankovni vypis pof ze dne Ke kontrole byla pfedlozena hlavni kniha ucetni jednotky sestavenak Inventarizace majetku a zavazku k provedena na zaklade planu inventur ucinneho v dobe od do a smernice cislo 9/2011 k provedeni inventarizace majetku a zavazku vydane starostou obce s ucinnosti od Jmenovana peticlenna inventarizacni komise, terrain provedeni inventur stanoven v terminu od do , termin zpracovani inventarizacniho zapisu stanoven na Inventarizacni zapis ze dne Kontrola inventarizace uctu , 314 a 331. Inventarizacni rozdily nebyly zi'isteny. Za kontrolovane obdobi bylo do knihy dos^ch faktur zapsano celkem 1 14 dodavatelskych faktur a vsechny byly uhrazeny do konceroku2012. V knize odeslanych faktur byly za rok 2012 zaevidovany celkem 4 vydane faktur}', ktere byly v dobe splatnosti uhrazeny. Kontrola mesicni odmeny neuvolneneho starosty, neuvolneneho mistostarosty a ostatnlch neuvolnenych clenu zastupitelsta'a, pfedsedy financniho a kontrolnlho \^yboru za mesic leden az cen'en Za kontrolovane obdobi bylo v pokladni knize vystaveno celkem 224 pfijmovych a vydajo^ch pokladnich dokladu. Vyberovym zpusobem byly zkontrolovany pokladni doklady za mesic cerven 2012 od cisla 1 13 do cisla 134 a za mesic listopad a prosinec od cisla 202 do cisla 224.

4 C.j.: 322/KN/12 Pokladni kniha (denik) Pfiloha rozvahy Rozvaha Uctovy rozvrh Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty Dohody o pracovni cinnosti Dohody o provedeni prace Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelo\ym dotacim Kontrolou b)'lo zjisteno, ze pokladni doklady obsahovaly nalezitosti ucetniho dokladu v souladu s ustanovenim 11 zakona o ucetnictvi. Nulovy zustatek fmancnich prostfedku pokladni knihy k souhlasil se stavem uctu Pokladna a polozkou Poskytnute zalohy vlastni pokladne ke stejnemu datu. Dennf pokladni limit ve vysi ,- Kc nebyl v uvedenem obdobi pfekrocen. Ke kontrole byla pfedlozena pfiloha rozvahy sestavena ucetni jednotkouk Ke kontrole byl pfedlozen vykaz rozvahy obce Tatrovice sestavenyk Ucetni jednotka ma zpracovany Ucetni rozvrh obce platny pro rok2012. Kontrolou vykazu Fin 2-12 M; ktery se tyka cerpani rozpoctuj b}'lo zjisteno, ze v pfijmove casti byly vytvofeny prijmy po konsolidaci ve vysi Kc (tj. plneni k rozpoctu schvalenemu na 139,6 %) a ve vydajove casti bylo cerpani vydaju po konsolidaci ve vysi ,31 Kc (tj. plneni k rozpoctu schvalenemu na 94.7 %). Kontrolou vykazu zisku a ztraty k bylo zjisteno, ze hospodarskym vysledkem hlavni cinnosti je ztrata ve vysi ,01 Kc, ktera souhlasi na SU Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi A'ykazany ve vykaze rozvahy k Za kontrolovane obdobi b}4a uzavfena jedna dohoda o pracovni cinnosti na sjednany pracovni ukol: provedeni ucetnich praci die potreb obce, prace s datovou schrankou, Czech Point a spisova sluzba. Za kontrolovane obdobi bjdo uzavfeno celkem 13 dohod o provedeni prace. Jednalo se napf. o sjednany pracovni ukol opravy na pozarnim vozidle, pfiprava a rozneseni volebnich listku, uklid budo^ obecniho ufadu a vedeni kronikj' obce Tatrovice. Za kontrolovane obdobi obdrzela obec: investicni ucelovou dotaci z rozpoctu Karlovarskeho kraje, poskytnutou na zaklade smlou^ cislo D 700/2012 uzavfene dne ve vysi ,- Kc, urcena na realizaci projektu "Pfistupna komunikace do rekreacni oblasti". Pfedpokladana vyse souhrnnych nakladu by mela v roce 2012 cinit ,- Kc; termin pfedlozeni v^oictovani dotace posk)^tovateli stanoven do Mezi obci a bss Banskou stavebni spolecnosti s.r.o., se sidlem v Sokolove byla uzavfena smlouva o dilo ze dne Pfedmetem dila je dodavka stavby "Pfistupove komunikace do rekreacni oblasti, k.u. Tatrovice". Termin plneni dila od do v celkove cene dila ve vysi ,- Kc vcetne DPH. Zaverecne vyuctovani bylo zaslano na Karlovarsky kraj s celkovymi naklady ve vysi ,- Kc. '

5 C.j.: 322/KN/12 Smlouvy najemni Smlouvy o dilo Smlouvy o pfevodu majetku (koupe, prodej, smena, pfevod) Smlouvy o vecnych bfemenech Informace o pfijatych opatfenich (zak. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb.,apod.) Vnitfni predpis a smernice Zapisy zjednani K nebyla obci uzavfena zadna nova najemni smlouva. Ke kontrole byla pfedlozena smlouva o dilo uzavfena dne mezi obci a Udrzbou silnic Karlovarskeho kraje, a.s. se sidlem v Otovicich. Pfedmetem dila je rekonstrukce mistni komunikace - Tatrovice a cena dila je stanovena ve vysi ;- Kc vcetne DPH. Termin zahajeni a termin ukonceni Smlouva: - na prodej pozemkove parcely cislo 40/2 o vymefe 316 m2 v obci Tatrovice, k.u. Spomysl u Vfesove za dohodnutou kupni cenu ve vysi ,- Kc (t.j. 100,- Kc/m2) uzavfena dne : - na prodej pozemkove parcely cislo 40/18 o vymefe 129 m2 v obci Tatrovice, k.u. Spomysl u Vfesove za dohodnutou kupni cenu ve vysi Kc (t.j. 20,- Kc/m2) uzavfena dne , - na prodej pozemkove parcely cislo 103/25 o vymefe 58 m2 v obci Tatrovice, k.u. Spomysl u Vfesove za dohodnutou kupni cenu ve vysi 1.160,- Kc (t.j. 20,- Kc/m2) uzavfena dne , - na prodej pozemkove parcely cislo 103/26 o vymefe 852 m2 v obci Tatrovice, k.u. Spomysl u Vfesove za dohodnutou kupni cenu ve vysi ,- Kc (t.j. 20,- Kc/m2) uzavfena dne Za kontrolovane obdobi nebyla realizovana zadna smlouva o zfizeni vecneho bfemene k majetku obce. Informace o pfijatych opatfenich byla zaslana Krajskemu ufadu Karlovarskeho kraje v zakonem stanovene Ihute. Obec ma v evidenci tyto vnitfni organizacni smernice, vcetne dodatku, k zajisteni realizace zakonu c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi a zakona /2001 Sb., o fmancni kontrole ve vefejne sprave a dalsich zakonu: Smernice c. 2/ Casove rozliseni ze dne , c. 3/ Majetek obce ze dne , c. 4/ Obeh ucetnich dokladu vcetne podpisovych A'zoru platnychod , c. 5/ tvorbe, V3rhodnocovani a kontrole rozpoctu ze dne , c. 6/ Smernice pohledavek a tvorba opravnych polozek ze dne , c. 8/ Smernice - Podrozvaha ze dne , c. 9/ K inventarizaci majetku a zavazku ze dne , c. 1/ K vedeni a systemu zpracovani ucetnictvi s ucinnosti od , c. 2/ poskytovani cestovnich nahrad s ucinnosti od Zapisy ze zasedani zastupitelst\^a obce cislo 8 az 12 konane ve

6 C.J.: 322/KN/12 zastupitelstva vcetne usneseni Nespecifikovan dnech , , , a vcetne prijatych usneseni od cisla OZ 98/2012 do cisla OZ 196/2012. Zastupitelstvo se na svych jednanich zabyvalo mimo jine kontrolou rozpoctu, rozpoctovym opatrenim. prodejem, pronajmem a smenou obecniho majetku, zaverecnym uctem za rok 2011, zadostmi o dotace z rozpoctu Karlovarskeho kraje, opravami obecniho majetku, inventarizaci majetku za rok 2011 a dalsimi smluvnimi ujednam'mi. Cinnost financniho A^yboru byla dolozena zapisy ze dne , , , a Cinnost kontrolniho vyboru dolozena zapisem ze dne , , a Kontrolni a financni \^ybor pracuje ve slozeni tfi clenu. B, Zjistenfze zaverecneho prezkoumani hospodafeni Pfi prezkoumani hospodafeni obce Tatrovice zarok 2012 nebyly ziistenv chyby a nedostatky. C, Zaver I. Plneni opatf enl k odstraneni nedostatku zjistenych a) pfi prezkoumani hospodafeni uzemniho ceiku za pfedchozi roky byly zjisteny nasledujici mene zavazne chyby a nedostatky: Pfedmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem <* Pravni pfedpis: Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb.? o ucetnict\a; ve zneni pozdejsich predpisu. pro nektere A'ybrane ucetni jednotkj' 11 odst. 7 - Na uctu dlouhodobeho nehmotneho majetku bylo uctovano v rozporu s vyhmskou c. 410/2009 Sb. (napraveno) <* Pravni predpis: CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) ^ r r CUS 708 bod 7. - Uzemni celek nedodrzel posrup pri zmene metody odpisovani dlouhodobeho majetku. (napraveno) byly zjisteny nasledujici zavazne chyby a nedostatky:

7 C.j.: 322/KN/12 Predmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. a) plneni prijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostredku *t+ Pravni pfedpis: Zakon c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich predpisu 17 odst. 6 - Navrh zaverecneho uctu nebyl zverejnen nejmene po dobu 15 dnu pfed jeho projednanim v zasuipitelstvu. (napraveno) b) pfi dflcim pfezkoumani nebyly zjisteny chyby a nedostatky. II. Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Tatrovice za rok 2012 nebyly zjistenv chyby a nedostatkv ( 10 odst. 3 pfsm. a) zakona c. 420/2004 Sb.). III. Pfi pfezkoumani hospodaf eni obce Tatrovice za rok 2012 se neuvadi zadna rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. IV. Pfi pfezkoumani hospodaf eni obce Tatrovice za rok 2012 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujici ukazatele: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,00 %. b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 1,63% c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 % V Tatrovicich dne Podpis kontrolora:

8 C.J.: 322/KN/12 Olga Sloupova kontrolor Zastupce obce prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi uzemni celek nehospodafil s majetkem statu. nerucil za zavazkv iinych osob. neuzavfel smennou. darovaci. naiemni. zastavni smlouvu tvkajici se nemoviteho maietku. smlouvu o zfizeni vecneho bfemene. smlouvu o uveru. nerealizovai zadnd akce. ktere bv ukladalv povinnost whlasovat vvberove ffzeni podle zakona o vefeinvch zakazkach. nesdruzoval fmancnf prostredky. neprovozuje hospodarskou cinnost. neporidil ani neprodal akcie. cenne papiry. nebo obligace. S obsaheni zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce Tatrovice o poctu 8 stran byl seznamen a jeho stejnopis obdrzel T.&TPOV-CH Ludek Nernec Dne starosta obce Rozdelovnik: Stejnopis Pocetvytisku Pfedano Tatrovice Karlovarsky kraj Pfevzal Ludek Nemec Olga Sloupova Obec Tatrovice potvrzuje pfijeti zpravy, souhlasi s jejim znenim a vzdava se moznosti podat k navrhu zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni uzernniho samospravneho celku pisemne stanovisko die ustanoveni 7 odst. 1 pism. f) zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavani hospodafeni uzenrmch samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci.

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Krajsky ufad Zlmskeho kraje Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna 230 75611 Vala ska Polanka datum 19.4.2013 povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zaverecny ucet. Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice. I.Rozpoctove prijmy

Zaverecny ucet. Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice. I.Rozpoctove prijmy Zaverecny ucet Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice c.p. 26 357 43 TATROVICE ICO: 00573124 I.Rozpoctove prijmy 0000 1111 Dan prij.fyz.osob ze za 0000 1112 Dan prij.fyz.os.z sam.vyd.c. 0000 1113

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více