Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro montáž, provoz a údržbu"

Transkript

1 Příručka pro montáž, provoz a údržbu

2 OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Palivo Únik plynu Napájení Použití Údržba Doprava a manipulace... 4 KAPITOLA 3. TECHNICKÉ ÚDAJE Účinnost Technické parametry Provozní cyklus Předběžné směšování vzduchu a plynu Rozměry Dodávka modulů PHC KAPITOLA 4. POKYNY PRO PROVOZ Provoz ohřívače Resetování ohřívače KAPITOLA 5. MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž modulu do jednotky Montáž modulu Montáž jednoho nebo více modulů Odvzdušňovací přípojky Systém odvodu kondenzátu Zapojení elektrických prvků Externí plynová armatura Napájecí plynová soustava KAPITOLA 6. ASISTENČNÍ SLUŽBY SERVISNÍCH STŘEDISEK Tabulka zemí kategorie plynu Tabulka nastavení plynové soustavy První najetí Analýza spalování Přestavba jednotky na LPG Přestavba jednotky na G25 - G25.1 plyn Přestavba jednotky na GZ350 plyn Údržba Čištění výměníku Likvidace Použití karty CPU-PLUS Výměna modulační karty Výměna plynové armatury a seřízení obsahu CO KAPITOLA 7. ODSTRANĚNÍ BĚŽNÝCH POTÍŽÍ KAPITOLA 8. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ VÝROBKU KAPITOLA 9. SCHÉMATA ZAPOJENÍ KAPITOLA 10. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ... 41

3 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Příručka je nedílnou součástí zařízení a musí u něj být vždy přiložena. Pokud zařízení postoupíte nebo prodáte novému majiteli, ujistěte se, že spolu se zařízením předáváte také tuto příručku. Umožníte tak přístup k informacím jak novému majiteli, tak montážnímu technikovi, který bude zařízení instalovat. Výrobce zařízení nenese odpovědnost (dle platných smluvních či jiných ustanovení) za případné škody vzniklé osobám, zvířatům ani za škody na majetku v důsledku nesprávné montáže nebo nesprávného používání produktu a/nebo nedodržení níže uvedených pokynů výrobce zařízení. Zařízení je určeno pouze a výhradně k účelu, ke kterému bylo navrženo a vyrobeno. Jakékoli jiné, odlišné, nesprávné či neopodstatněné používání bude považováno za neadekvátní, a tudíž i nebezpečné. Při montáži a provozu zařízení je uživatel povinen přísně dodržovat pokyny uvedené v této příručce. Veškeré činnosti související s montáží, údržbou či servisem zařízení musí provádět pouze kvalifikované osoby s dlouholetou praxí v oblasti topné techniky. První najetí, přestavbu jednotky na jiný typ a údržbu musí provádět výhradně kvalifikovaní a zkušení technici servisních středisek společnosti Apen Group. Obchodní zastoupení společnosti Apen Group mohou spoléhat na širokou síť autorizovaných středisek technické podpory. Více informací vám rád sdělí váš lokální obchodní zástupce, nebo se můžete obrátit přímo na výrobce zařízení. Na jednotku se vztahují záruky, jejichž podmínky a platnost je uvedena v příslušném osvědčení. Výrobce prohlašuje, že jednotka byla vyrobena kvalifikovaným personálem v souladu s požadavky technických norem UNI, UNI-CIG a CEI, dále dle platné legislativy a dle evropské směrnice 90/396/EHS o provozu plynových zařízení. Odkaz na příslušné normy: - norma UNI-CIG 7129 stanovující požadavky na zařízení spalující zemní plyn. 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato kapitola se věnuje bezpečnostním pokynům pro obsluhu zařízení. 2.1 Palivo Před spuštěním ohřívače se ujistěte, že: - parametry plynové přípojky odpovídají údajům uvedeným na štítku zařízení, - přívodní potrubí spalovacího vzduchu a potrubí odtahu kouřových plynů byla sestavena výhradně z komponentů dle specifikace výrobce zařízení, - mřížka přívodního potrubí spalovacího vzduchu byla zbavena všech nečistot, spadaného listí apod., - vnitřní i vnější těsnicí prvky plynového potrubí byly otestovány v souladu s platnou legislativou, - specifikace paliva odpovídá parametrům uvedeným na štítku zařízení, - kapacita ohřívače odpovídá požadovanému výkonu a zařízení je vybaveno veškerými bezpečnostními a regulačními prvky dle platné legislativy, - plynové a distribuční potrubí obtokových teplovzdušných jednotek bylo zbaveno všech nečistot, - parametry paliva odpovídají požadovanému výkonu zařízení, - tlak paliva na přívodu odpovídá údajům uvedeným na štítku zařízení. 2.2 Únik plynu Jestliže cítíte plyn: - nespínejte žádné elektrické vypínače, nepoužívejte telefony ani jiné předměty či zařízení, které mohou způsobit vznik jiskry, - okamžitě otevřete okna a dveře a místnost vyvětrejte, - uzavřete plynovou armaturu, - kontaktujte kvalifikovaný technický personál.

4 2.3 Napájení Ohřívač musí být řádně uzemněn dle požadavků stávajících předpisů (CEI 64-8). UPOZORNĚNÍ: - Zkontrolujte zemnicí soustavu, nebo ji nechte v případě potřeby zkontrolovat kvalifikovanou osobou. - Ujistěte se, že napájecí síť je vhodná pro připojení daného zařízení, tj. příslušného jmenovitého příkonu, uvedeného na údajovém štítku zařízení a v této příručce. - Nikdy nezaměňte nulový a fázový vodič. - Teplovzdušnou jednotku můžete zapojit do elektrické zásuvky pouze v případě, že zástrčka neumožňuje zaměnit fázový a nulový vodič. - Parametry napájecí soustavy, včetně napájecího kabelu, musí splňovat požadavky na hodnotu jmenovitého příkonu, uvedenou na údajovém štítku zařízení a v této příručce. Nenatahujte příliš elektrické vodiče a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. 2.6 Doprava a manipulace Kondenzační teplovzdušná jednotka je při dodání uchycena na paletě a zabalena v kartonové krabici. Vyložte jednotku z nákladního vozidla a pomocí vhodné manipulační techniky ji přesuňte do místa montáže. Pokud hodláte zařízení nějakou dobu skladovat, určete vhodné skladovací místo v krytém a suchém prostoru. Jakékoli zvedací a dopravní manipulace musí provádět výhradně kvalifikovaný personál, příslušné proškolený v oblasti těchto pracovních procesů a bezpečnostních předpisů. Po dopravení zařízení do místa montáže můžete jednotku pomocí vhodných nástrojů vybalit. Při vybalování používejte příslušné ochranné pomůcky. Obalové materiály likvidujte v souladu s platnými ekologickými předpisy. Po vybalení jednotky zkontrolujte, zda je zařízení nepoškozené a zda odpovídá vaší objednávce. V případě, že objevíte nějaké poškození či nenajdete chybějící komponenty, ihned kontaktujte dodavatele zařízení. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené při dopravě, manipulaci či vybalování zboží. POZN.: Před napájecí kabel připojte vícepólový spínač s pojistkami a odpojovačem, větší než 3 mm tak, aby byl dobře viditelný a přístupný a v max. vzdálenosti 3 m od ovládacího panelu. Veškeré instalační práce a údržba na elektrických prvcích zařízení smí provádět výhradně kvalifikovaný personál v oboru elektro. 2.4 Použití Elektrická zařízení nesmí používat děti ani nezkušené osoby a uživatel je povinen dodržet následující opatření: - Nedotýkat se ohřívače mokrými nebo vlhkými částmi těla a/nebo bosým chodidlem. - Nevystavovat ohřívač působení nepříznivých klimatických podmínek (déšť, přímé sluneční záření), pokud ohřívač není do takového prostředí vysloveně určen. - Nepoužívat plynové potrubí k zemnění elektrozařízení. - Nedotýkat se horkých ploch jednotky, např. odtahu kouřových plynů. - Nepolévat ohřívač vodou ani jinou kapalinou. - Nepokládat na ohřívač vzduchu žádné předměty. - Nedotýkat se za provozu pohyblivých částí zařízení. 2.5 Údržba Údržba zařízení a veškeré úkony spojené s regulací spalování musí splňovat požadavky platných předpisů a legislativy. Před zahájením údržby nebo čištění jednotky nejprve odpojte zařízení od napájení a od přívodu plynu pomocí vypínače ZAP/VYP a/nebo pomocí odpojovacího zařízení. V případě poruchy a/nebo neobvyklého provozního stavu zařízení ihned vypněte a nepokoušejte se jej ihned opravovat. Nejprve kontaktujte servisní středisko. Při opravách používejte výhradně originální díly. UDRŽUJTE VSTUPNÍ POTRUBÍ ČISTÉ A BEZ PŘEKÁŽEK! Nedodržením výše uvedených požadavků můžete snížit bezpečnost zařízení a zneplatnit poskytované záruky. Pokud budete ohřívač odstavovat na delší období, odpojte přívod plynu plynovým kohoutem a odpojte zařízení od napájecí sítě. Pokud se chystáte ohřívač odpojit natrvalo, postupujte dle výše uvedených pokynů a navíc zkontrolujte, že nehrozí znečištění životního prostředí nežádoucím únikem škodlivých látek. Pravidelně kontrolujte vstup Venturiho trubice na ventilátoru hořáku a případné nečistoty či nežádoucí předměty odstraňte. V případě ucpání Venturiho trubice hrozí zpětný zášleh plamene z hořáku.

5 3. TECHNICKÉ ÚDAJE Modulové teplovzdušné ohřívače s odvodem kondenzátu typu PCH byly navrženy pro použití v jednotkách úpravy vzduchu a ve střešních jednotkách klimatizačních a ventilačních soustav. Ohřívače poskytují výhodu v podobě předběžného směšování vzduchu a plynu a v modulární technologii, která zaručí účinnost systému až 105 %. Navíc lze moduly libovolně připojit k jakémukoli zařízení, které je nezbytné ohřát teplým vzduchem (např. sušičky, klimatizační jednotky apod.). Moduly fungují zcela samostatně a pro provoz vyžadují pouze připojit do zásuvky a zajistit přívod plynu. Tepelný výkon modulu se pohybuje mezi 10,1 a 93,4 kw. V případě vyšších výkonových požadavků lze použít větší počet modulů. Moduly lze zapojit sériově i paralelně. Například dva moduly PCH200 mohou dosáhnout maximálního výkonu 394 kw s modulačním polem pohybujícím se od 374 kw až po minimální výkon 55,7 kw, dle konkrétních potřeb uživatele. Ohřívač lze regulovat třemi způsoby: Přírůstkově, pomocí externího regulátoru 0 10 VDC. Pomocí vypínače VYP/ZAP. Přírůstkově, přičemž je zapojeno více modulů. Pokud použijete modul PCH jako samostatnou jednotku, pak čelní panel nemusíte ničím zakrývat. Vzduch se ohřívá při kontaktu se spalovací komorou a s povrchem tepelného výměníku. Tepelný výměník splňuje veškeré parametry pro použití ve spalovacím zařízení s tvorbou kondenzátu, viz norma EN Spalovací komora je provedena z nerezové oceli AISI 430. Povrchy komponentů, např. tepelného výměníku nebo odtahu kouřových plynů, na kterých dochází ke vzniku kondenzátu, jsou vyrobeny z vysoce odolné oceli AISI 304L. Moderní konstrukce spalovací komory a tepelného výměníku, vyrovnávající tlakové ztráty a roztažnost povrchu, garantují optimální účinnost a životnost produktu. Hořák je kompletně vyroben z nerezové oceli. Jeho jedinečné mechanické vlastnosti zajistí požadovanou spolehlivost a výkon, včetně vysokého tepelné a mechanické odolnosti. Dálkové ovládání ohřívače vám umožní regulovat zařízení a zobrazit pracovní cyklus a případné závady na displeji. Pozn.: Dále v příručce se dozvíte, jak ohřívač regulovat pomocí signálu 0 10 VDC. Moduly PCH mohou nezávisle regulovat teplotu v místnosti nebo teplotu dodávaného vzduchu pomocí společné termistorové sondy NTC, která nahradí signál 0 10 VDC. Více informací vám rád poskytne obchodní zástupce společnosti Apen Group.

6 3.1 Účinnost Hlavním charakteristickým znakem teplovzdušných jednotek PCH je jejich modulárnost, proto lze tepelný výkon, a tím i elektrický příkon a spotřebu paliva regulovat dle aktuální potřeby. V případě požadavku na menší množství vyrobeného tepla sníží ohřívač množství spotřebovávaného plynu a zvýší účinnost až na 105 % (účinnost nad Hi). Jiskrová bezpečnost Ke zvýšení účinnosti při minimálním výkonu dochází pomocí vyspělé technologie míchání vzduchu a plynu a současné regulace průtoku plynu a spalovacího vzduchu. Tato technologie zaručí bezpečné prostředí v jednotce, protože poměr mezi průtokem plynu v plynové armatuře a průtokem spalovacího vzduchu vždy odpovídá parametrům stanoveným výrobcem zařízení. Na rozdíl od hořáků bez přívodu spalovacího vzduchu je obsah CO2 stabilní po celý provozní cyklus. Pokud dojde k výpadku dodávky spalovacího vzduchu, plynová armatura se uzavře. Pokud se množství spalovacího vzduchu sníží, plynová armatura sníží průtok plynu bez narušení optimálních provozních parametrů ohřívače. Nízkoemisní zařízení Hořák předběžně připravené směsi, spojený s ventilem vzduchu/plynu, umožňuje čisté spalování s velmi malým množstvím vypouštěných emisí. 3.2 Technické parametry PCH032 PCH035 PCH043 PCH054 PCH072 PCH092 PCH150 PCH200 Popis UM min max min max min max min max min max min max min max min max Typ zařízení C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - B23 Certifikát CE P.I.N. 0694BM3433 Jmenovitý výkon kw 10,1 34,85 11,3 38,8 14,8 47,5 15, Jmenovitý elektrický kw 10,2 32,8 11,7 36,5 15,54 44,8 16, ,1 73,2 31,5 93,4 46, ,7 197 výkon Účinnost % 101,0 94,1 103,5 94,1 105,0 94,3 105,0 93,1 105,0 93,8 105,0 95,3 105,2% 93,5% 105,1% 91,6% Množství kondenzátu l / h 0,77 0,84 1,45 1,45 2,20 2,60 3,87 4,9 ø plynové přípojky UNI ISO 7/1-3/4" M UNI ISO 7/1-3/4" M UNI ISO 7/1-3/4" M UNI ISO 7/1-3/4" M UNI ISO7/1-1" M UNI ISO 7/1-1" M UNI ISO 7/1-1" M UNI ISO 7/1-1" M ø vstupního mm 80/80 80/80 80/80 80/80 100/ / / /130 vzduchového/odtahového potrubí Tlak spalin Pa Napájení V 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Spotřebovaná energie W Min. průtok vzduchu * m 3 /h 1900 * 2100 * 2600 * 3100 * 4200 * 5400 * 8500* 11500* Tlaková rozdíly výměníku Pa viz graf Max. dostupný tlak Pa Minim. provozní teplota C Hmotnost kg Pozn: * Minimální průtok vzduchu byl vypočítán pro hodnotu Δt 50 C, která je přípustná u procesní technologie a jiných zvláštních zařízení. PRŮTOK VZDUCHU / KŘIVKA RYCHLOSTI PROSTUPU U jednotek úpravy vzduchu, u střešních jednotek a topných jednotek použijte moduly s rozpětím rychlosti 3,0 7 m/s. Nižší hodnoty vyžadují přesnou regulaci výstupní teploty tak, aby nedocházelo ke spínání bezpečnostního termostatu. Vyšší rychlosti lze použít v závislosti na tlakových rozdílech uvnitř modulu. rychlost průtok vzduchu

7 PRŮTOK VZDUCHU KŘIVKY TLAKOVÝCH ROZDÍLŮ TEPELNÝ VÝKON KŘIVKY ÚČINNOSTI SPALOVÁNÍ

8 3.3 Pracovní cyklus Činnost hořáku Pokud je potřeba topit, svorky 7/9 na svorkovnici CN6 [A] sepnou a dálkové ovládání spustí pracovní cyklus modulační karty. Modulační karta následně spustí systém regulace plamene. Nová karta CPU-PLUS umožňuje najet zařízení v případě, že signál 0 10 VDC překročí minimální práh pro spuštění ohřívače (viz kapitola Zapojení elektrických prvků). Systém regulace plamene spustí ventilátor hořáku [A] a dále bude po nastavenou dobu probíhat příprava spalovací komory. Po skončení této fáze se spustí najížděcí sekvence: elektroventil EV1 se otevře současně s ventilem EVP na přívodu k pomocnému hořáku [B]. Najížděcí sekvence spustí hořák na střední výkon (cca 70 % maximálního výkonu). Po dvou minutách od najetí se hořák přepne na minimální výkon. Poté je hořák připraven k modulaci a v případě potřeby může dosáhnout až maximálního výkonu v časovém intervalu nastaveném na modulační kartě. Modulační karta reguluje tepelný výkon hořáku dle hodnoty napětí 0 10 VDC, přítomné na svorce 1/2 svorkovnice CN6. Tuto hodnotu odesílá externí ovladač, který není součástí dodávky zařízení společnosti APEN GROUP. Vypnutí hořáku Pokud je již dosaženo požadované teploty, svorky 7/9 na svorkovnici CN6 se rozepnou a modulační karta odstaví hořák [E], bez ohledu na aktuální hodnotu signálu 0 10 VDC. Ventilátor začne chladit spalovací komoru a bude v této činnosti pokračovat po nastavený časový interval [F]. Rozepnutím svorek 7/9 vždy dojde k vypnutí hořáku. Při použití nové karty CPU-PLUS lze hořák rovněž vypnout použitím signálu 0 10 VDC. Svorka 5/6 Řídicí jednotka Ventilátor hořáku Sestava hořáku EVP pom. plamen EV1 první plynová armatura EV2 druhá plynová armatura Po detekci přítomnosti pomocného plamene systém otevře hlavní plynovou armaturu EV2 [C] a otevře tak přívod plynu k hlavnímu hořáku. Pomocný hořák bude ještě po krátkou dobu v provozu spolu s hlavním hořákem, poté modulační karta uzavře elektroventil EV, a tím pomocný hořák odstaví [D]. Přítomnost plamene v pomocném i hlavním hořáku zjišťuje jedna společná elektroda. Spaliny Pomocný hořák Detekční elektroda tryska Startovací elektroda Chladicí ventilátory Vzduch Plyn Pokud je činnost chladicích ventilátorů ovládána dálkovým způsobem, spustí se v čase, který je nastaven v modulační kartě APEN GROUP. Časový interval, nastavený ve výrobním závodě, činí 60 vteřin. Interval lze pomocí dálkového ovládání změnit na libovolnou hodnotu v rozmezí vteřin. Odvod kondenzátu Pokud již topení není potřeba, kontakty 7/9 na svorkovnici CN6 se rozepnou (nebo se hodnota signálu 0 10 VDC sníží), modulační karta vypne hořák, zatímco chladicí ventilátory, pokud jsou zapnuté, zůstanou v provozu ještě po stanovenou dobu a zchladí výměník. pouze moduly 150/200

9 Pozn.: Pokud se chladicí ventilátory ovládají dálkově, postupujte dle časového plánu uvedeného v následujících odstavcích. Najetí Ventilátor lze spustit současně s hořákem [G], nebo cca o 60 vteřin později [H]. Tím zabráníte foukání studeného vzduchu do místnosti. Pokud je ventilátor vybaven ochranným zařízením a/nebo regulací průtoku, musí být sériově připojen k hořáku v poloze ZAP na svorkách 8/9 desky CN6. Odstavení Pokud již topení není potřeba, hořák se musí vypnout (svorky 7/9 na svorkovnici CN6) [I] a chladicí ventilátory musí zůstat v provozu ještě minimálně 3 minuty [L]. Za tuto dobu se tepelný výměník dostatečně zchladí. Pokud je chladicí fáze příliš krátká a výměník se dostatečně nezchladí, mohou nastat následující potíže: - Životnost výměníku se sníží. - Dojde je spuštění bezpečnostního termostatu, načež je nezbytné celé zařízení resetovat. Pokud během chlazení přijde další požadavek na topení, modulační karta vyčká na vypnutí ventilátoru, vynuluje veškeré čítače a zahájí nový cyklus. Minimální interval mezi vypnutím a opětovným najetím závisí na intervalu nastaveném na modulační kartě, který může činit vteřin. Hořák Bezpečnostní termostaty Chladicí ventilátor Topný modul je vybaven dvěma bezpečnostními termostaty s ručním resetovacím prvkem. Zlomením citlivého komponentu uvnitř modulu dojde k aktivaci bezpečnostního režimu uvnitř modulu. Dva termostaty, jeden před a jeden za výměníkem tepla, jsou vždy namontovány tak, aby bylo možné výměník nainstalovat jak s pravým, tak levým přívodem vzduchu. Blokování Fx Modulační karta dokáže zjistit 8 různých typů poruch: F1 blokování z důvodu nedostatečného objemu plamene F2 blokáda bezpečnostním termostatem nebo tlakovým spínačem F3 blokování z důvodu poruchy pohonu hořáku F4, F5, F6 nevyužité funkce F7 porucha přenosu dat mezi procesorem a dálkovým ovládáním F8 Porucha systému regulace plamene Blokády F1 a F2 jsou bezpečnostními prvky zařízení, proto nejsou regulovatelné, lze je vyrušit pouze manuálním zásahem (resetem) a nelze je vyrušit odpojením zařízení od napájení a opětovným zapnutím (restartem). Blokády F3 a F8 rovněž nejsou regulovatelné, přestože se nejedná o bezpečnostní prvky. Blokace F4 F7 automaticky zmizí po odstranění příčiny poruchy. Postup pro resetování blokád F1 a F2 najdete v příslušném odstavci v kapitole Pokyny pro provoz. 3.4 Provoz a nastavení funkce předběžného směšování vzduchu a plynu Ohřívák PCH je vybaven hořákem, který předběžně mísí vzduch a plyn. Ke smísení vzduchu a plynu dochází na lopatkách sestavy ventilátoru. Vzduch do hořáku proudí kalibrovanou Venturiho trubicí, zatímco plyn je dopravován pomocí vakua. Poměr tlaku vzduchu a plynu je 1:1. Poměr lze upravit otáčením regulačního šroubu na plynové armatuře. U dodaného zařízení byl poměr vzduchu a plynu již nastaven ve výrobním závodě a regulační šroub byl zataven. Hořák lze také upravit regulačním šroubem na Venturiho trubici, s jehož pomocí lze nastavit maximální průtok plynu a tím stanovit obsah oxidu uhličitého (CO2) ve spalinách (změna v křivce odchylky). Nastavení hodnoty průtoku plynu již rovněž bylo provedeno ve výrobním závodě, nicméně šroub nebyl zataven z důvodu možnosti přestavby jednotky na jiný druh plynu. Pokyny pro nastavení hodnoty odchylky obsahu CO2 najdete v kapitole Asistenční služby servisních středisek. Modulační karta, jíž je ohřívač vybaven, reguluje otáčky motoru (stejnosměrný proud) dle požadovaného tepelného výkonu. V případě změny otáček motoru se příslušné změní také hodnoty průtoku vzduchu a plynu. Minimální a maximální hodnota otáček ventilátoru je nastavena na kartě a uživatel a/nebo montážní technik ji nedokáže změnit. Upravená křivka Termostaty jsou zapojeny sériově. Po aktivaci termostatu se zablokuje zařízení detekce přítomnosti plamene a vypne se hořák. Tato funkce je zobrazena na dálkovém ovládání (F2). Ohřívač je vybaven snímačem tlaku vzduchu, který detekuje možné překážky v kouřovodu a/nebo přívodním potrubí vzduchu. Tlakový spínač je sériové připojen k bezpečnostním termostatům a funguje na stejném principu, tudíž rovněž spustí blokaci F2 na dálkovém ovládání. tlak plynu křivka 1:1 tlak vzduchu

10 3.5 Rozměry otvor proudění vzduchu A: vstup vzduchu do hořáku S: odtah spalin Model ohříváku PCH032 PCH035 PCH043 PCH054 PCH072 PCH092 PCH150 PCH200 L (2) 900 B (3) H (3) B 1 (2) H 1 (2) ROZMĚRY L1 L2 (1) (1) L3 (3) 25 H 2 (1) H3 (2) H4 (3) H5 (3) B2 (3) ODTAH A SÁNÍ PLYN Model ohříváku E F G M Ø S Ø A N P R Ø W PCH032 PCH035 PCH043 PCH054 PCH072 PCH092 PCH150 PCH200 (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) /4" " " (1) Pevný rozměr, který nelze upravit. (2) Minimální rozměry lze zvýšit přidáním dalších panelů nebo distančních vložek ke stávajícím panelům. (3) Minimální rozměry. Větší rozměry k dispozici na vyžádání. (4) Tyto rozměry platí pro čelní panel.

11 3.6 Napájení modulů PCH Sání spalovacího vzduchu odtah spalin Pro moduly PCH byla schválena dvě následující řešení sání spalovacího vzduchu a odtahu spalin: - Typ C : spalovací okruh je zcela nezávislý na vzduchu uvnitř pokoje, ohřívák je zcela utěsněn. - Typ B : spalovací okruh je otevřen do místnosti, tzn. ohřívač odebírá spalovací vzduch z místnosti, ve které je umístěn. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy sání spalovacího vzduchu spočívá v koncovce sacího potrubí, kdy u typu B je koncovka vyrobena z oceli a tvarovaná tak, aby do potrubí nepronikala voda. Koncovka typu C je opatřena vnitřním závitem, který se připojí do protilehlé, vhodně upravené trubky. Společnost APEN GROUP standardně dodává oba typy koncovek (B i C). Panely Topný modul PCH se dodává se standardním čelním panelem z pozinkovaného plechu, který není určen pro venkovní použití. Na vyžádání je k dispozici sada obsahující jeden čelní a jeden dveřní panel. Výrobce se rozhodl standardně nedodávat čelní panel, aby uživateli umožnil namontovat ohřívač do další jednotky a provést zakrytování zařízení v materiálu a barvě dle firemních zvyklostí. Standardní dodávka společnosti Apen Group obsahuje jeden čelní panel (rozměry jsou uvedeny na předešlé straně). Sada je volitelným vybavením a čelní panel je opatřen nátěrem RAL 9003 (bílá). Panely odlišného barevného řešení, rozměrů a materiálů lze dodat na vyžádání na základě dodatečně zpracované cenové nabídky. Standardní dodávka nicméně obsahuje následující položky: panty, rychlé zámky, držáky kabelů, žárovky a těsnění skříně hořáku. Na vyžádání vám společnost Apen Group zašle výkres ve formátu CAD, aby byla následující výroba čelního panelu a dvířek co nejjednodušší. Montáž čelního panelu a dvířek Modul sestavíte následujícím způsobem: - Upevněte panty na čelní panel. - Namontujte panel na modul a utáhněte jej čtyřmi šrouby M6. Montáž panelu pak dokončete s použitím čtyř samořezných šroubů 3.9x13 (viz nákres). - Upevněte plynovou trubku k čelnímu panelu pomocí mosazné pojistné matice (součástí dodávky). - Namontujte držáky kabelu na čelní nebo boční panel (dle umístění ohříváku). - Nainstalujte žárovky a zakryjte je dodanými gumovými krytkami. Gumové krytky jsou důležité pro splnění požadavku na stupeň vnitřního krytí IP44 a při montáži modulu ve venkovním prostředí. - Zapojte žárovky dle schématu. - U modulů typu B připojte sací potrubí vzduchu pomocí černého gumového těsnění k čelnímu panelu. Použijte čtyři samořezné šrouby 3.9x13. - V případě potřeby přes dvířka umístěte ochranný panel. - Umístěte bílé silikonové těsnění kolem výstupu spalin a ujistěte se, že řádně přilnulo k čelnímu panelu. - Namontujte na dvířka panty a zámky. - Navlékněte černé přírubové těsnění kolem skříně hořáku a ujistěte se, že je na spodní straně řádně spojeno. V rozích těsnění přilepte přiloženým kyanakrylátovým lepidlem. Komponenty čelního panelu, nejsou součástí standardní dodávky zařízení, nicméně jsou pro montáž ohříváku nezbytné. Sada čelního panelu Koncovka typu C Koncovka typu B

12 4. POKYNY PRO PROVOZ Pozorně si přečtěte Obecná a Bezpečnostní upozornění na straně 3. Uživatelské zásahy na zařízení jsou omezeny pouze na regulaci ohříváku dálkovým ovládáním. 4.1 Provoz ohřívače Provoz ohřívače je zcela automatický. Elektronické, samokontrolní zařízení provádí veškerou regulaci hořáku, zatímco elektronická karta se zabudovaným mikroprocesorem dálkově ovládá tepelný výkon ohříváku. Při požadavku na topení dojde ke spuštění topného modulu za splnění následujících podmínek: - Dálkové ovládání je zapnuté (ZAP), svítí zelená signálka. Dálkové ovládání jednoduše zapnete či vypnete vypínačem ZAP/VYP. Standardní provoz dálkového ovládání je indikován svítící zelenou signálkou. - Sepnutý můstek dálkového ovládání (2pólová svorkovnice). - Sepnutý kontakt u svorek 7/9 na svorkovnici CN6 na modulační kartě, jíž je ohřívák vybaven (šroubovací 9pólová svorkovnice CN6). - Hodnota napětí 0 10 VDC je vyšší než napětí Vzap (parametr Axx), pokud je tato hodnota nastavena. Pozn.: Kontakty dálkového ovládání a svorky 7/9 jsou sériově zapojeny. Pokud se jeden z těchto prvků rozepne, hořák se vypne. Na dodaném zařízení je kontakt dálkového ovládání přemostěn. Zákazník si může vybrat mezi využitím svorek 7/9 k zapnutí nebo vypnutí ohřívače. V případě požadavku na topení a najetí hořáku se vedle zelené signálky rozsvítí ještě signálka červená. Při standardních provozních podmínkách se na dálkovém ovládání zobrazí hodnota napětí 0 10 VDC na svorkách 1/2 svorkovnice CN6. Nastavení parametrů Uživatel nemusí u topného modulu PCH konfigurovat žádné parametry. Parametry (ST1 ST4 a související rozdíly P1 P4) se u tohoto ohřívače nepoužívají, protože regulace probíhá pomocí externího zařízení se signálem 0 10 VDC. 4.2 Resetování ohřívače Modulační a řídicí karta se automaticky pokoušejí ohřívač restartovat (max. 4 pokusy o restart, parametr A17). Pokud během najížděcí sekvence dojde k selhání zapálení plamene, jednotka se zablokuje a na panelu dálkového ovládání se objeví označení poruchy F1. Po dokončení sekvence automatického restartu se na modulu rozsvítí signálka externího zablokování ohřívače (červené barvy) a zároveň jednotka vyšle příslušný výstupní digitální signál. Pokud se za provozu ohřívače aktivuje bezpečnostní termostat nebo snímač tlaku vzduchu, jednotka se zablokuje a na panelu dálkového ovládání se objeví označení poruchy F2, na modulu se rozsvítí červená signálka a jednotka odešle příslušný výstupní signál. Hlášení o blokaci F1 a/nebo F2, F3 a F8 lze vyrušit (resetovat) pouze ručně. Pro odblokování jednotky stiskněte současně dvě tlačítka se šipkami a podržte je nejméně po dobu 3 vteřin. POZN.: jednotku lze resetovat pouze do 15 vteřin od zastavení pohonu hořáku. UPOZORNĚNÍ: Kromě ukládání veškerých možných poruchových stavů (F1 F8) je modulační karta schopna také načítat poruchy typu F1 a F2; po 5 manuálních resetech ohřívače je nezbytné resetovat také vlastní mikroprocesor. Jen tak je možné pokračovat v provozu ohřívače. Mikroprocesor resetujete pomocí tlačítka Reset na kartě nebo vypnutím a zapnutím ohřívače pomocí vypínače ZAP/VYP. POZN.: Řídicí karta obsahuje další mikroprocesor, který nezávisle kontroluje maximální počet odblokování regulace plamene. Pokud počet odblokování překročí maximální přípustnou hodnotu, mikroprocesor zabrání odblokování regulace plamene a hlásí chybu rozsvícením červené signálky na kartě. Také v tomto případě je nezbytné mikroprocesor ručně resetovat, a to pomocí tlačítka Reset na kartě nebo vypnutím a zapnutím ohřívače pomocí vypínače ZAP/VYP. Zobrazení kódu poruchy Dálkové ovládání Pro odblokování podržte obě tlačítka se šipkami po dobu alespoň 3 vteřin Zelená signálka: ohřívák je ZAP Žlutá signálka: nevyužita Červená signálka: hořák je ZAP

13 5. POKYNY PRO MONTÁŽNÍHO TECHNIKA Pokyn pro montáž a nastavení ohřívače jsou určeny výhradně pro kvalifikované osoby. Nejprve si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. Montážní návod pro jednotky s moduly PCH je shodný s návodem pro montáž teplovzdušného ohřívače. 5.1 Montáž modulu do jednotky Modul lze ke střešním klimatizačním jednotkám nebo jednotkám úpravy vzduchu připojit dvěma způsoby: VENKOVNÍ instalace: vnější panel modulu je mimo jednotku. VNITŘNÍ instalace: vnější panel modulu je uvnitř jednotky a mezi modulem a vnějším panelem celé jednotky je dutý prostor. Venkovní instalace U tohoto typu montáže lze použít oba typy připojení, tedy jak typ C (utěsněná spalovací komora), tak typ B (otevřená spalovací komora). Pokud chcete ohřívač umístit do venkovních prostor, ujistěte se, že dvířka zařízení jsou řádně utěsněna a na signálky dejte kryty, které odpovídají stupni vnitřního krytí IP55. Celý modul zkontrolujte a ujistěte se, že do skříně hořáku nemůže proniknout voda. Vnitřní instalace U tohoto typu montáže lze použít oba typy připojení, tedy jak typ C (utěsněná spalovací komora), tak typ B (otevřená spalovací komora). Nicméně je třeba provést další opatření, která zabrání pronikání vody a vlhkosti do skříně hořáku. Dutý prostor mezi vnějším panelem jednotky a modulem musí být řádně odvětráváno z důvodu umístění plynového zařízení uvnitř jednotky. Vnější panel jednotky musí být tedy vybaven příslušnými odvětrávacími otvory, jejichž plocha nesmí být menší než 2 % většího vnitřního řezu (viz níže uvedený nákres). Větrací plocha musí být rovnoměrně rozdělena mezi horní a dolní část panelu (dle normy EN 525). Spalovací vzduch musí proudit utěsněným potrubím a nesmí se nikdy míchat se vzduchem v tomto dutém prostoru. U ohřívačů typu B je sání spalovacího vzduchu z dutého prostoru povoleno. Pokud je zvoleno toto řešení, je nezbytné věnovat maximální pozornost utěsnění tohoto prostoru, zejména v případě, že za modulem PCH je umístěn ventilátor. Zásadní je zabránit vzniku podtlaku v dutém prostoru vlivem činnosti ventilátoru, protože pak by po vypnutí hořáku docházelo ke zpětnému nasávání horkého vzduchu z výměníku přes hořák do tohoto prostoru. Horký vzduch by pak nevratně poškodil ventilátor hořáku. Pokud použijete typ připojení B, pak na sací potrubí spalovacího vzduchu připojte příslušnou koncovku, která je součástí standardní dodávky společnosti Apen Group. Vnitřní instalace typu C Venkovní instalace typu B Dutý prostor Odvětrávací otvory Sání spalovacího vzduchu

14 5.2 Montáž modulu Před montáží modulu PCH do střešní jednotky nebo do jednotky úpravy vzduchu doporučujeme připravit čtyři nasouvací podpěry, viz obrázek vpravo. Tyto podpěry, kromě toho, že se na ně upevní modul, budou sloužit také pro aretaci modulu v prostoru jednotky a také zajistí modul v pozici při dopravě jednotky na jiné místo. Saně lze také zcela nebo částečně uzavřít a snížit tak tlakové rozdíly (v závislosti na průtoku vzduchu). Opatření v prostorách kolem ohřívače Modul PCH je vybaven dvěma bezpečnostními, sériově zapojenými termostaty typu STB. Bezpečnostní funkci plní zejména termostat, umístěný za výměníkem, protože ten je ve styku s teplejším vzduchem. Ujistěte se, že má montážní technik dostatečný prostor pro instalaci nebo výměnu termostatu (viz níže uvedené schéma). Akrylátové vzduchové filtry s maximální provozní teplotou 80 C musí být umístěny v minimální vzdálenosti mm od modulu. Tato vzdálenost chrání filtr před spálením v případě výpadku napájení a následnému odvětrávání horkého vzduchu z modulu. Doporučujeme na modul namontovat kovové filtry nebo filtry ze skelné tkaniny s vyšší provozní teplotou ( C). Pokud je pohon ventilátoru příliš blízko modulu PCH (ve vzdálenosti menší než 400 mm), doporučujeme použít kovový plech, zakrýt elektromotor a chránit jej tak před nadměrným teplem z výměníku. Vzduchové filtry z modakrylátových vláken Ochranný kryt motoru a řemenů Min. vzdálenost filtrů Směr toku vzduchu Směr toku vzduchu Dutý prostor pro údržbu

15 5.3 Montáž jednoho nebo více modulů Pro dosažení vyššího topného výkonu můžete do vzduchotechnických jednotek zapojit i více modulů PCH současně. Za předpokladu dodržení všech předepsaných opatření mohou být moduly zapojeny buď sériově, nebo paralelně. Vzduch může proudit buď směrem vpravo, nebo vlevo, protože modul je vybaven dvěma bezpečnostními prvky, chránící jej proti přehřátí, a to na pravé i levé straně. U jednotek s více moduly je bezpečnost zajištěna pomocí termostatu, kterým jsou moduly vybaveny, nicméně doporučujeme použít ještě jeden termostat, který bude kontrolovat průtok vzduchu a v případě poruchy ventilátoru sepne ještě dříve, než bezpečnostní termostat. Montáž jednoho modulu Jedná se o nejjednodušší typ montáže: vzduch může být připojen zleva i zprava. Ventilátor lze namontovat před, nebo za výměník. Sériové zapojení U tohoto typu zapojení je třeba zabránit vlivu tepla vystupujícího z prvního modulu na bezpečnostní termostat na vstupu dalšího modulu. Pokud k této chybě dochází, lze termostat dalšího modulu obejít. U druhého modulu tedy bude fungovat pouze bezpečnostní termostat na výstupu. Tento typ zapojení je vhodný u menších průtoků vzduchu a vysokých rozdílů teplot (prostředí ve výrobních halách). Tlakové rozdíly všech zapojených modulů se samozřejmě sčítají. Ventilátor lze namontovat před, nebo za modul. Paralelní zapojení Tento typ zapojení zvolte v případě, že vyžadujete velký průtok vzduchu a malé teplotní rozdíly. Ujistěte se, že vzduch protéká rovnoměrně všemi moduly.

16 5.4 Připojení odtahu kouřových spalin Moduly PCH jsou vybaveny utěsněným spalovacím systémem a ventilátor je umístěn před výměníkem. Systém odtahu spalin může mít několik různých řešení: typ C (sání spalovacího vzduchu z vnějšího prostoru), nebo typ B (sání spalovacího vzduchu z místnosti, ve které je umístěn ohřívač). Pro montáž ohřívače do venkovního prostředí jsou vhodné oba typy ohřívačů. Moduly PCH jsou schválené pro následující typy odtahu spalin: B23-C13-C33-C43-C53-C63. Ověřte si také požadavky na instalaci zařízení dle platné místní legislativy. Používejte výhradně potrubí a koncovky schválené pro připojení odtahu kouřových spalin. Kombinovaný systém odtahu spalin Doporučujeme jednotlivé moduly vybavit oddělenými systémy odtahu spalin. Vzhledem k tomu, že moduly PCH jsou tlaková zařízení, nesprávně nadimenzovaný sběrný systém spalin by mohl způsobit potíže. Odtah spalin u kondenzačních jednotek musí být proveden z následujících materiálů: - Hliník tloušťky min. 1,5 mm. - Nerezová ocel tloušťky min. 0,6 m. Obsah uhlíku v oceli nesmí překročit 0,2 %. Používejte trubky s těsněním, která zabrání případnému pronikání vody a vlhkosti do potrubí. Těsnění musí odolat teplotním rozdílům v rozmezí C. Komín nemusíte izolovat, pokud se v něm vytvoří kondenzát, ohřívač to nijak nepoškodí, protože ten byl navržen i se systémem odvodu kondenzátu. Jediný důvod pro izolaci potrubí je snížit jejich dotykovou teplotu a zabránit zranění osob, které se jich mohou dotknout. Potrubí sání spalovacího vzduchu musí být provedeno z těchto materiálů: - Hliník tloušťky min. 1 mm. - Nerezová ocel tloušťky min. 0,4 m. Nicméně pokud nemáte jinou možnost než nainstalovat sběrný systém spalin, musíte jej pečlivě navrhnout a nadimenzovat tak, aby v něm byl vždy podtlak, protože jinak by mohlo docházet k nežádoucímu pronikání spalin do dalších modulů. Důležité sdělení Vodorovné trubky odtahu spalin musí být namontovány pod mírným sklonem (cca 1 3 ) směrem k ohřívači tak, aby případný kondenzát stékal do systému odběru kondenzátu.

17 Pokyny pro výběr komponentů Níže uvedená tabulka obsahuje hodnoty tlakových rozdílů a nejčastěji používané typy trubek a koncovek. Pokud není koncovka přímo připojena k ohřívači a délku potrubí je nezbytné prodloužit, ujistěte se, že parametry použitých trubek, koncovek a kolen odpovídají požadavkům. Po stanovení řešení systému odtahu spalin zvolte odpovídající tlakový rozdíl příslušných komponentů dle konkrétního typu modulu PCH. Hodnota se mění v závislosti na objemu spalin. Sečtěte tlakové rozdíly zvolených komponentů a ujistěte se, že součet nepřekročí prahovou hodnotu zvoleného typu ohřívače. Pokud použijete systém sání spalovacího vzduchu, tlakové rozdíly připočtěte k předešlému součtu hodnot. Jestliže součet překročí přípustné hodnoty, zkuste použít trubky větších průměrů a opět hodnoty tlakových rozdílů přepočítejte. Tlakový rozdíl, který je větší než tlak na výstupu spalin, sníží tepelný výkon ohřívače. Modul PCH Tlak na výstupu [Pal Komponent Tlakový rozdíl [Pa] Kód C13 Vodorovná jednoduchá koncovka 080/80 4,1 5,1 7, G14305 C13 Vodorovná jednoduchá koncovka 0100/100 3,8 4,5 5,5 7, G14315 C13 Vodorovná jednoduchá koncovka 0130/130 15,2 29,3 G05567 C13 Vodorovná koaxiální koncovka 080/ G14505 C13 Vodorovná koaxiální koncovka 0100/ ,3 34,5 70,3 128 G01942 C13 Vodorovná koaxiální koncovka 0130/130 2,8 3,4 4,9 7 11,9 18,6 44,7 80,2 G01941 C33 Svislá koaxiální koncovka 080/ C04790-A C33 Svislá koaxiální koncovka 0100/ ,3 34,5 70,3 128 G14525 C33 Svislá koaxiální koncovka 0130/130 2,8 3,4 4,9 7 11,9 18,6 44,7 80,2 G01944 B23 Vodorovná koncovka 080 2,2 2, G05580 B23 Vodorovná koncovka ,5 3 4,2 5,7 7,3 G14500 B23 Vodorovná koncovka G05582 B23 Svislá koncovka 080 8,2 9,7 13,6 19,4 33,8 54 G05581 B23 Svislá koncovka ,8 7,2 9, ,3 G14535 B23 Svislá koncovka G05583 ø80 Trubka (1 metr) 2,3 2,9 4,3 6,4 11,7 19,2 / ø100 Trubka (1 metr) 2 2,5 3 4,2 5,7 7,3 / ø130 Trubka (1 metr) 3,8 7,3 / ø80 Koleno, poloměr 90 3,9 4,8 7, ,6 32,3 G01337 ø100 Koleno, poloměr 90 1,5 1,8 2,7 4 7,3 12 G14502 ø130 Koleno, poloměr 90 9,2 17,7 G01339 ø80 Koleno, poloměr ,4 3,6 5,4 9,8 16,1 G01366 ø100 Koleno, poloměr 45 0,7 0,8 1,3 1,9 3,4 5,6 G14501 ø130 Koleno, poloměr 45 3,9 7,5 G01276 Kryt ø ,5 2,5 G05596 Kryt ø100 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 G14517 Kryt ø G14517 Mřížka ø C04787 Mřížka ø100 0,8 0,8 G14513 Mřížka ø G05589

18 5.5 Systém odvodu kondenzátu Systému odvodu kondenzátu je třeba věnovat náležitou pozornost. Pokud je systém špatně sestaven, jednotka nemusí správně pracovat. Při montáži systému musíte předejít: - Shromažďování kondenzátu v tepelném výměníku. - Zamrznutí kondenzátu v trubkách. - Pronikání spalin do systému odvodu kondenzátu. Kumulace kondenzátu v tepelném výměníku Při běžném provozu se kondenzát nesmí hromadit v tepelném výměníku. Spínač tlaku plynu reguluje a zablokuje hořák ještě předtím, než voda dosáhne nebezpečné hladiny. Trubky výměníku (svazky trubek) jsou v modulech PCH namontovány pod mírným sklonem, aby kondenzát stékal do systému odvodu kondenzátu a nekumuloval se ve výměníku. Toto řešení je plně v souladu s platnými předpisy. Při montáži modulu do jednotky a následné montáži jednotky na podkladní povrch se ujistěte, že je modul vyvážený a trubky výměníku mají požadovaný sklon. Na vyžádání vám společnost Apen Group dodá také vhodnou sadu komponentů pro systém odvodu kondenzátu. Balíček obsahuje: - sifon a plovák - silikovou hadici (ø 16 x 21) - držáky silikonové hadice Systém dokáže odvádět kondenzát následujícími způsoby: - Volný odtok kondenzátu - Využití sifonu - Odtok kondenzátu do vodovodní trubky - Odvod kondenzátu do sběrné jímky v jednotce Požadavky: Materiály, které lze použít pro montáž systému odvodu kondenzátu: - Horké potrubí (např. odtah spalin): hliník, nerezová ocel, silikonová trubka nebo Viton; - Studené potrubí (např. vodovodní trubky): PVC a ostatní materiály vhodné pro dopravu horkých médií. Nepoužívejte měděné nebo pozinkované železné trubky. Volný odtok kondenzátu Pokud jednotku umístíte do venkovního prostředí v mírném podnebí, můžete zvolit variantu přímého odtoku kondenzátu bez využití odtahového potrubí. Pouze se ujistěte, že se odvedený kondenzát nehromadí v blízkosti jednotky. Pokud použijete sběrnou hadici, nepřipojujte ji přímo k výstupu odvodňovací trubky (viz nákres níže), protože pokud by voda v trubce zamrzla, led zablokuje odvod kondenzátu a kondenzát se bude kumulovat v tepelném výměníku. V případě provozu ohřívače na maximální výkon ohřeje odpadní teplo spalin odtokovou trubku, led roztaje a odvod kondenzátu bude opět volný. Připojení potrubí odvodu kondenzátu Moduly PCH jsou vybaveny hliníkovou trubkou, která odvádí kondenzát z vnějšího panelu modulu. Odvod kondenzátu

19 Odtah kondenzátu do vodovodní trubky Vhodným řešením, které zabrání zamrznutí kondenzátu v trubkách, je umístit trubky ve vytápěném prostoru a napojit je do odvodní trubky nebo sběrné jímky. Toto řešení vyžaduje použití sifonu, který zabrání průniku spalin do systému odvodu kondenzátu. Sifon lze také namontovat v určité vzdálenosti od modulu PCH, ovšem připojovací trubku nelze vést venkovním prostředím. První část odtahového potrubí (cca 2 3 m) musí být provedena z kovové nebo silikonové trubky, která odolá vysokým teplotám. Tato trubka však nesmí být vystavena příliš nízké teplotě, ať už je umístěna přímo v jednotce, nebo ve vytápěném prostoru. Sběrná jímka uvnitř jednotky Jedná se o další velmi vhodné řešení, které brání zamrznutí kondenzátu. Připojte silikonovou hadici k výstupní trubce modulu OCH a napojte ji na systém odvodu kondenzátu. Rovněž toto řešení vyžaduje využití sifonu a plováku. Kryt odtahu Odvod kondenzátu pomocí sifonu Pokud je jednotka s modulem PCH umístěna uvnitř místnosti, ať už v samostatném prostoru nebo v místnosti, která se využívá i k jinému účelu, připojený sifon musí být plynotěsný. Sifon je vybaven plovákem, který brání potenciálnímu průniku plynu do systému odvodu kondenzátu, i když bude sifon prázdný. Před prvním najetím ohříváku napusťte sifon vodou. Sada obsahuje také redukci pro připojení hliníkové trubky k sifonu. Při montáži jednotky dodržte požadovanou minimální vzdálenost mezi odtahovou trubkou a podlahou nebo podkladním povrchem. I v tomto případě odtahovou trubku nezakrývejte, ale ponechte ji otevřenou (viz nákres), tím zabráníte jejímu zamrznutí a následně zablokování. 3/4 armatura s vnějším závitem Armatura pro připojení sifonu Sifon odvodu kondenzátu Kryt plnicího otvoru Trubka odvodu kondenzátu (součástí dodávky)

20 5.6 Zapojení elektrických prvků ohřívače Napájení Ohřívač připojte k funkční zemnicí soustavě, odpovídající platným předpisům. Jendofázový přívod 230 VAC s nulovým vodičem. Nezaměňte nulový vodič s fázovým, jinak systém regulace plamene zablokuje z bezpečnostních důvodů jednotku (chyba F1). Pokud zapojíte ohřívač do třífázové napájecí sítě 400 V, použijte izolační transformátor a uzemněte pól sekundárního přívodu. Tento pól poté použijte k uzemnění ohřívače. Ohřívač také může být zapojen zástrčkou do běžné napájecí sítě, ovšem pouze pod podmínkou, že typ zástrčky brání záměně nulového a fázového vodiče. Kabely použité pro zapojení ohřívače, zejména jejich průřez, musí odpovídat jmenovitému příkonu zařízení (viz tabulka s technickými parametry). Udržujte kabely v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla. POZN.: Vícepólový odpojovač zapojte z bezpečnostních důvodů před modul PCH. Dálkové ovládání Dálkové ovládání je již namontováno ve skříni hořáku. Jak je uvedeno výše, ovládání reguluje ohřívač a lze je jednoduše umístit i na jiném místě než právě u ohřívače. Napájení 230 V Napájení 400 V s transformátorem 400/230 V Průřez fázového, nulového a zemnicího vodiče: 1,5 mm 2 Vodič chronotermostatu NIKDY NEPŘEMOSŤUJTE SVORKY, KE KTERÝM JE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘIPOJENO. Pokud se rozhodnete dálkové ovládání z ohřívače vyjmout a namontovat je na jiné místo, dodržte následující pokyny: Nepoužívejte vícežilový kabel pro napájení ohřívače a zároveň pro vodič k dálkovému ovládání, docházelo by k rušení řídicích signálů a tím ke snížení bezpečnosti provozu zařízení. Při připojování dálkového ovládání nemusíte sledovat polaritu. Signály a regulace Pro správnou funkci topné moduly potřebují následující signály: - Signál 0 10 VDC pro regulaci tepelného výkonu ohřívače a pro zapnutí a vypnutí hořáku [parametr C2=0]. Pokud je parametr [C0=1], k zapnutí/vypnutí hořáku se použijí svorky 7/9 svorkovnice CN9. - Bezpečnostní kontakt na svorkách 7/9 svorkovnice CN9. Po rozpojení kontaktu se vypne hořák. Tento vstup je nadřazen jakémukoli vstupu 0 10 VDC. NE! Vodič napájení Hadice nebo trubka Průřez vodiče: Nekroucený dvoužilový vodič, odpor 2 5 ohmů Max. délka: 50 metrů Výstraha: V oblasti elektromagnetického vlnění použijte stíněný nebo kroucený dvoužilový vodič Zapojení ZAP/VYP ANO Schéma spínání ZAP/VYP vícenásobných modulů jednoduchým řízením. Bezpečnostní kontakt VYP/ZAP hořáku Hořák se spustí po sepnutí svorek 7/9 na svorkovnici CN6. Použijte volné kontakty, jedná se o nízkonapěťové svorky (< 24V). Z bezpečnostních důvodů tyto kontakty nikdy nepřemosťujte. Zkušební sekvence musí obsahovat řídicí prvky, které zablokují modul PCH v případě následujících poruchových stavů (doporučujeme tyto prvky zapojit sériově): - Sepne kontakt tepelného odpojovače pohonu ventilátoru. - Sepne kontakt snímače průtoku vzduchu nebo stykače pohonu ventilátoru (pokud ventilátor najede před nebo současně s hořákem). - Aktivuje se firewall (pokud je jím zařízení vybaveno). - Sepne spínač tlaku filtru. - Dojde ke stisku nouzového tlačítka (pokud je jím zařízení vybaveno).

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 02/2009 OBSAH UPOZORNĚNÍ 3 Komu je tento návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Použité normy 3 Upozornění 3 ÚVOD 4 Popis zařízení 4 Ochrana proti mrazu 4 POKYNY

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

DIVAtop HC 32 3540L010

DIVAtop HC 32 3540L010 cod. 540L00 06/008 (Rev. 00) 540L00 DIVtop HC NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽĚ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OSłUGI, INSTLCJI I KONSERWCJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více