Rozvaha. sestaven6 k 3' v Kd, s piesnosil na dv6 desetinn6 mista. 1 2 r OBDOBI BEZNE BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha. sestaven6 k 3'1.12.2013 v Kd, s piesnosil na dv6 desetinn6 mista. 1 2 r OBDOBI BEZNE BRUTTO KOREKCE NETTO 0.00 0.00 0.00 0."

Transkript

1 MUZO Praha, s.r.. - PC vlikaznictvi JASU Rzvaha ORGAIZACTUI STOZXY STATU 1zturtlsAMsPRlvE )ELKY, svazky Bcf, REGIIALI RADI REcttJ sunzrusrt pri spev xv E RG A IZACE 9TATIF)DY, PzEMKVY F)D Cesxi REPIJBLIKY Datumtisku: das: te: zzsilse Szev rganizace : zi*ladnia mateisks Skla pierv nad Labem Pr6vn[ frma : pilsp6vkvd rganizace Sidl : pierv nad Labem 112 sestaven6 k 3'12013 v Kd, s piesnsil na dv6 desetinn6 mista kamzik sestaveni: :20 pl.d. 6zev pl2ky 0det 1 2 r OBDOBI BEZE BRUTTO KOREKCE ETTO MIULE AKTIVA CELKEM t s A s47Ls.L7 A. St6l6 aktiva I L t. q. Dluhdbli nehmtnf majetek ehmtn6 vfsledky vltzkumu a v1i'vje Sftware Oceniteln6 p16va Pvlenky na emise a preferendni limity Drbn! dluhdb! nehmtnyi majetek Ostatnl dluhdbyi nehmtn!' majetek edknden! dluhdbli nehmtnli Uspi6daci Udet tech. zhdnceni Pskytnute zdlhy na dluhdb! ' l)il ctner "q. Piilhs lcd L. Clsl dpr Zprei?. d. Y. 10. Dluhdbf hmtnf majetek Pzemky Kulturni piedmdty Stavby Samstatn6 mvit6 vdci a subry P6stitelsk6 celky trvallich prst0 Drbn! dluhdbf hmtnf majetek Ostatni dluhdbf hmtnli majetek edkndenf dluhdbli hmtny Uspi6daci Udet tech. zhdnceni Pskytnut6 zalhy na dluhdbf uzc I s18, , s0 ilt. I e 4 Dluhdbf finandni majetek Majetkv6 fdasti v sbdch s Majetkv6 Udasti v sbdch s Dluhv6 cenne papiry dr2en6 d Dluhdb6 p0jdky Termlnvan6 vklady dluhdb6 OstatnI dluhdb! finandni majetek Piizvanf dluhdb5i finandn I majetek Pskytnut6 zalhy na dluhdb! UOJ u/ c 0,00 re s8 strana I Datumtisku: das: 10.20

2 Azev plzky Dluhdb6 phleddvky Pskytnut6 ndvratn6 finan6ni vlipmci Dluhdb6 phled6vky z pstupenlich Dluhdb6 pskytnut6 z6lhy Dluhdbd phleddvky z rudeni Dluhdb6 phled6vky z nastrj0 Ostatni dluhdb6 phled6vky Dluhdb6 pskytnut6 zalhy na OBDOBi EE2E BRUTTO KOREKCE ETTO MIULE L 't.. L 10. Z6sby Piizeni materislu Materi6l na sklad6 Materi6l na cestd edkndens vlirba Pltvary vlastni v!rby Vfrbky Plizeni zb2l ZbZi na sklad6 Zb2i na cestd Ostatni zssby 1, Kr5tkdb6 phled6vky Odbdratel6 Smdnky k inkasu PhledAvky za eskntvan6 cenn6 Krdtkdb6 pskytnut6 z6lhy Jin6 phledavky z hlavni dinnsti Pskytnut6 ndvratn6 finan6ni vlipmci Krdtkdb6 phleddvky z pstupen!ch a' s q tc Phleddvky z titulu dani a bdbnlch Phleddvky ze sdllenfch dan{ Phled6vky za zam6stnanci Zfttv{ni s institucemi sci6ln ih Dari z piijm& Jin6 piimd dan6 Dai z piidane hdnty Jin dand a pplatky Phled6vky za vybranfmi Ustiednimi Phleddvky za vybranfmi mistnimi Phleddvky za tdastniky sdru2eni Kr6tkdb6 phleddvky z rudeni Pevn6 terminv6 perace a pce ??.6? 't Phleddvky z finandnih zaji$t6ni Phleddvky z vydanfch dluhpis0 Krdtkdb6 phleddvky z nsstrj0 Krdtkdb6 pskytnut6 z{lhy na a7a dklady piistich bdbi Piijmy piistich bdbi Dhadn6 Udty aktivni Ostatni krdtkdb6 phled6vky strana 2 Datumtisku: 28,02014 das: 10.20

3 ilt. J zev plzky Kr6tkdbf finandni majetek Majetkv6 cenn6 papiry k bchdvdni Dluhv6 cenn6 papiry k bchdv6nt Jin6 cenn6 papiry Term[nvan6 vklady kr6tkdb6 Jin6 b62n6 0dty 0dty spravvanyi'ch prstiedk0 Suhrnn6 ridty tjdty pr sdilentdani a pr ddlenu B62n! Udet Bd2n! Udet FKSp ZAkladni bd2n! Udet Uzemnich Bd2n6 (dty fnd& rjzemnich B62n6 Udty stdtnich fnd0 B62ne 0dty fnd0 rganizadnich sl2ek Ceniny Penlze na cest6 Pkladna 25'l 'l 'J zj zz zl OBDOBi AEZHE BRUTTO KOREKCE ETTO 23LO 25r,49 23tO 25r MIULE r )l.d. udet 1 2 OBDOBI BEZE MIULE s47rL7 c L L 2, 6. Jm6ni 0detni jedntky a upravujici pl2ky Jmdni 0detni jedntky Fnd privatizace Transfery na piizeni dluhdb6h maietku Kurzv rzdily Ocefivaci rzdily pii prvtnim puzitf metdy Jin6 cefivaci rzdlly Opravy minullch bdbi z.. Fndy 6detnijedntky Fnd dmrln Fnd kulturnich a scialnich ptieb Rezervni fnd tvien! ze zlepsen6h vyisledku hspdaieni Rezervnlfnd z statnich titul0 Fnd reprdukce majetku, investidni fnd Ostatni fndy 41'l L2L.97 B ,2s t.Bt , ' 2, 3. Vfsledek hspdaieni Vlisledek hspdaieni b62neh 0detnih bdbi Vysledek hspdaieni ve schvalvacim iizeni Vlsledek hspdaieni minulfch rjdetnich bdbi s7s L L 7677 V. 1, 't Piijmvf a vfdajvf (det rzpdt.hspdaieni Piijmv! (det rganizadnich sl2ek stdtu Zvld5tni vlidajv! Udet tldet hspdaieni st6tnih rzpdtu Agregvan6 piijmy a vfdaje minullch bdbl 222 zz rd 720s5758 slrana 3 Datumtisku: das: 10.20

4 D. t., 1 e 6zev plzky Cizi zdrje Rezervy Rezeruy Dluhdb6 zavazky Dluhdb6 tlv6ry Piijat6 n6vratn6 finandni vfpmci dluhdb6 Dluhdb6 zavazky z vydanfch dluhpis0 Dluhdb6 piijat6 z6lhy Dluhdb6 zavazky z rudeni Dluhdb6 sm6nky k 0hrad6 Dluhdb6 zavazky z n6strj0 splufinancvansich ze zahranidi Ostatn i dluh db6 zav azky Dluhdbd piijat6 z6lhy na transfery OBDOBi BEZE MIULE r s t,6s Kr6tkdb6 z vazky K16tkdb6 riv6ry Eskntvan6 k16tkdb6 dluhpisy (smdnky) J. Krdtkdb6 zavazky z vydanyi'ch dluhpis0 Jin6 krdtkdb6 p0jdky Ddavatel6 Sm6nky k Uhrad6 Kretkdbe piijat6 zdthy ZAvazky z ddlene spr6vy a kauci Piijat6 n6vratn6 finandni vfpmci krdtkdb6 10, Piijat6 z6lhy dani '1 ZAvazky z vlb6ru dani 1 ZAvazky ze sdilenfch dani 13. Zamdstnanci 1 Jin,6 zavazky vfrdi zamdstnanc0m 1 Z0dtvdnt s institucemi sci6rnih zabezpedenr a zdravtnih pji$t6ni 16. Dari z piijm0 1 Jin6 piim6 dand 1 Dafi z piidan6 hdnty 19, Jin6 dan6 a pplatky 20, ZAvazky k sb6m mim vybran6 vlddni instituce 21, ZAvazky k vybranlm ristiednim vl6dnim institucim 22, ZAvazky k vybranlim mfstnim vl6dnlm institucim 23, ZAvazky k rjdastnik0m sdru2eni 2 Kretkdb6 zavazky z rudeni 2 Pevn6 terminv6 perace a pce z. Z vazky z neukndenyich finandnich peraci 2 ZAvazky z finandnih zajist6ni z6- ZAvazky z upsanfch nesplacenfch cennlich papiril a pdil0 zy. Kr6tkdb6 zavazky z n6strjrl splufinancvanych ze zahranidi 30. Krdtkdb6 pirlat zllhy na transfery e1 Vfdaje pii5tich bdbi 32, Vfnsy pii5tich bdbi JJ. Dhadn6 Uity pasivni 3 Ostatni krdtkd b1 zav azky J ??4?????A Aa 349 5CZ s I t' s900 22r s200 s rc strana 4 Datum tisku: das: 10.20

5 td FD. -.1 { r.i1ulu1 ='PP ^-=\ :55 i.. B... f(u(u q'qq =, ;< :' 0_.6 d.e' +=q u rua E-'E +c, 358 fr' 5 dl (D<=' 9Ei =s. & g< < id JA dr =' C)< r)'e =-t J(D< + (,.= -^l =( l J. i - 5 (t, 3 < tn qj tn z, EI ( - P!t 6' 3!, E..a CL F tt :!lr ti q, =x il -' =(/) re rd' aa 54 g A, )(' =8 g. r=. A= 0J. i$ 6' l! t 0, J!r. r (.) -!\) (.)! s 6' =J : ;al U' D O( ō. ( - a CL n t- 5 ) ' z!rr ( q, q) 3 = ;' C -td. O. - d n O-, 9 {) (rl (t \ x-' >. -, -'q) t \<. U) a4 sffis dh 888 J c' (tr ) l ) (t s&8 js 888 (D m(. z m. =z c. ffl. c. i m -{ =. (D 0 tr <l tdl -t. l I t-l ql l 3l s ).. L) s G i.)

6 !kaz zisku a ztraty Datum tisku: das: Y OBCI, REGIOALI RADY REGIOIJ SOUDRZOSTI ESKE REPIJBLIKY iizev rganizace : Zi*ladni a mateiskd Skla pierv nad Labem Pr6vni frma : piisp6vkvd rganizace Sidl: Pierv nad Labem 112 sestavenli k v K6, s piesnsti na dv6 desetinnd mista kam2ik sestaveni: :35 6zev p l2ky BEZE eai MIULE OBDOBi AKLADY celkem , 1t 1 t. 1 Sptieba materidlu Sptieba energie Sptieba statnich neskladvatelnich Prdan6 zbzi Aktivace dluhdbeh majetku Aktivace b62n6h majetku Zm6na stavu z6sb vlastni vfrby Opravy a udrzvdni Cestvn6 Aklady na reprezentaci Aktivace vnitrrganizadnich slu2eb Ostatni slu2by Mzdv6 n6klady Z6knn6 scidln i pjist6n i Jin6 scidlni pjist6ni ZAknn scisln I n6klady Jin6 scislni ndklady Dai silnidni Dali z nemvitsti Jin6 dan6 a pplatky Vratky dani z nadmdrnlich dpdt0 Smluvni pkuty a rlrky z prdleni Jin6 pkuty a penele Dary Prdan! materisl Manka a $kdy Tvrba fnd0 Odpisy dluhdb6h majetku Z0statkv5 cena prdan6h Zflstatkv6 cena prdan6h Prdane pzemky Tvrba a zitlvan( rezerv Tvrba a zrjdtvdni pravnfch plzek 6klady z vyiazenfch phled6vek 6klady z drbn6h dluhdb6h Ostatni ndklady z dinnsti E ,1? l 528 5?, EEA sb t , L s6 70 Ie 7205s758 strana I Datum tisku: das: 10.35

7 pl.d. 6zev plzky Idet BEZE eei MIULE OBDOBi Hlavni dinnst Hsp. dinnst Hlavni dinnst Hsp. dinnst lt. Finandni n6klady z J 4 6 Prdand cenn6 papiry a pdily tlrky Kurzv6 zt16ty dklady z piecendni redlnu hdntu Ostatni finandnl n6klady ilt. 6klady na transfery 1, 6klady vybranfch rjstiednich vl6dnfch 6klady vybranfch mistnich vl6dn fch tv. Sklady ze sdilenlich dani a pplatkri 3. dklady ze sdilen6 dan6 z pitjm0 6klady ze sdilen6 dan6 z piijm0 6klady ze sdilen6 dand z piidan6 6klady ze sdilenyich sptiebnich danf 58't AAR aklady z statnich sdilens?ch dani a c6b V Dai z piijm0 0,00 Dari z piijm0 Ddatedne dvdy dand z piijml 59'1 cyc pl.d. dzev plzky 0det BEZE aei MIULE OBDOBi Hlavni iinnst Hsp. dinnst Hlavni dinnst Hsp, 6innst B. VYSY celkem s9 s t. Vfnsy z dinnsti s ? q 10 't Vlnsy z prdeje vlastnich vfrbkfi Vfnsy z prdeje slu2eb Vfnsy z prndjmu Vlnsy z prdan5h zb2i Vlinsy ze sprdvnich pplatk0 Vlinsy z mistnich pplatkir Vfnsy ze sudnich pplatk0 Jin6 vfnsy z vlastnich vlkn0 Smluvni pkuty a rjrky z prdleni Jin6 pkuty a pensle Vlnsy z depsanlich phleddvek ',!nsy z prdeje materidlu 'l'insy z prdeje dluhdb6h llnsy z prdeje dtuhdb6h llnsy z prdeje pzemk0 )erpdni fnd0 )statni vsinsy z dinnsti OZ+J BB , I B0 6s0,001 re strana 2 Datum tisku: das: 10.35

8 pl.d. 6zev ptiky BEZE eei MIULE OBDOBi Hlavni dinnst Hsp. dinnst Hlavni dinnst Hsp. iinnst Finandni v'/nsy a. Vfnsy z prdeje cennlch papir0 a pdilr]l tlrky Kurzv zisky Vlinsy z piecen6ni re6lnu hdntu Vlinsy z dluhdb6h finandnih OstatnI finandni vynsy J 664 AA Vfnsy zdania pplatk0 J.. a Vlnsy z dan6 z piijm0 fyzickfch sb Vlnsy z dan6 z piijm0 pr6vnicklch sb Vfnsy ze scidlnih pji$t6ni V)tnsy zdan'z piidan6 hdnty Vlinsy ze sptiebnich dani Vynsy z majetkvyi'ch dani Vlnsy z energeticklch dani /fnsy z dan6 silnidni r'linsy z statnich dani a pplatkfi 631 Jz A?A Jb 637 J6 639 tv. Vfnsy z transfer Lt ,70 Vfnsy vybranfch (stiednich vlddnich Vf nsy vybranfch mistnich vt6dn ich 671 tz r B 804 s570 V. Vfnsy ze sdilenlfch dani Vlinsy ze sdflen6 dan6 z piijmfr fyzickict Vfnsy ze sdilen6 dan6 z piijm0 Vlinsy ze sdilen6 dan6 z piidan6 Vfnsy ze sdilenlch sptiebnich dani Vfnsy ze sdilenlich majetkvfch dani Vlnsy ze sdilen6 silnidni dand 68'l at 688 c. VVSLEDEK HsPDAREi Vfsledek hspdaleni pied zdan6nim Vfsledek hspdaieni Ueetnih bdbi r377 L3a ,00 re 72c55758 strana 3 Datum tisku: das: 10.35

9 MUZO Prah4 s.r.. - pc vykaznictvi JASU Datum tisku: lzrs: ICO: zev rganizace : Z'kladni a mateiskd Sm Pr6vni frma : piisp6vkvd rganizace Sfdl : Pierv nad Labem 112 sestaven6 k ( v Kd, s piesnsti na dv6 desetinnd mista ) kamzik sestaveni: :22 F. Dplfiujici infrmace k fnd0m Udetnt jedntky FD KULTURIcH A sctalicnrr*- J.? Pd6tedni stav fndu k Tvrba fndu 26kladnipiiddl Sp e pe Ostatnitvrba fndu Cerp6ni fndu Prijdky na bytve Udety Stravvdni Rekreace Kultura, tdlvfchva a srt Sci6lni vlpmci a p0jdky Pskytnut6 pen62ni dary Uhrada piisp6vku na penzijni piipjist6ni Uhrada ddsti pjistn6h na sukrm6 2ivtni pjistdni Ostatni uziti fndu nutlich d knce rku 1992 St,vny vztahujici se k majetku piizendmu z fndu 'l REZERVI FOD (PRispevxv Pd6tedni stav fndu k 1 l, Tvrba fndu ZlepSenf vfsledek hspdaieni esptiebvand dtace z rzpttu Evrpsk6 unie esptiebvan6 dtace z mezinardnich smluv Pen62ni dary - ddelve Pen62nl dary - netdelv6 OstatnItvrba Cerp6ni fndu Uhrada zhr$en6h vyisledku hspdaieni Uhrada sankci Pslleni investidnih fndu se suhlasem ziizvatele Casv6 pieklenuti ddasn6h nesuladu m"riuyn*v a ndklady Ostatni derp6ni FD (pr[spevkve RGAtzAcE-RtzvAE rjsc) Pd6tedni stav fndu k Tvrba fndu Ve vf5i dpisfr dluhdb6h nehmtn6h a hmtn6h majetku InvestidnI dtace z rzpdtu ziizvatele Investidni piispdvky ze st6tnich fnd0 Ve vf$i vlinsfr z prdeje sv6ien6h druhdb6h hmtn6h majetku Dary a piisp6vky d jinlch subjekt0 Ve vfsi vlins0 z prdeje majetku ve vlastnictvi piisp6vkv6 rganizace Pievdy z rezervnih fndu derpdni fndu F ridaj0 U neb p0jdek O Pslleni zdrj0 urdenlch k financvdn i idr2by a prav majetku Knednf stav fndu

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt AKTIVA CELKEM Ndzev polozky Obec LuZn6; teo OOSO+OZZ; Luind 230, 756 11 LuZn6 Zatim neurdeno PiedmEt Einnosti:

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni 2006 W ATIMEX a.s. WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml!stsk}' sud v Praze, dd.b, vlzka 9055 Malstranska 344, Senhraby PSC 25166 akciva splecnst (d 15.12.2003) Pfedmet cinnsti: hstinske a ubytvaci

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett< Datum tisku 9.9.1 ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo 5371681 Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice 789 83 Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce; IČO 70911088; 285 21 Zbraslavice 7 Název položky Sdružení (svaz, spolek,

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Zvěrečný účet za rok 2014 dle 17 zkona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 tel. 381214530

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2015 10:06:51 Název účetní

Více

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:47:04 Název účetní

Více