K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J"

Transkript

1 K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2012 Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, IC Dilci pfezkoumani hospodafeni se uskutecnilo ve dnech: , , na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Dilcf pfezkoumani hospodafeni probehlo v sidle uzemniho celku: Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, Kosova 2894, Tabor Pfezkoumani vykonal: kontrolor povefeny ffzenim pfezkoumani Jitka Maurerova Zastupce uzemniho celku: manazer svazku Ing. Miroslav Dlouhy e-podatelna: cz, Stranka 1 z 1

2 A. PREZKOUMANE PISEMNOSTI Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko za rok 2012 byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Hlavni kniha Rozvaha Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty Faktura Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci Navrh rozpoctu Pokladni kniha (denik) Zaverecny ucet Schvaleny rozpocet Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim Rozpoctovy vyhled Rozpoctova opatfenf Popis pisemnosti obratova pfedvaha za obdobl 8/2012 sestavena k sestaveny k sestaveny k dosla faktura c ze dne , dodavatel: GORDIC spot, s r.o. Jihlava, ucel faktury: ucetnictvi a rozpocet - asistence bezny provoz, castka 1.276,80 Kc s DPH, pfedpis faktury: ucetni doklad c ze dne uhrada faktury: vypis z banky vedeny u Ceske sporitelny a.s. c. A.35,obrat ze dne , castka 1.276,80 Kc zaiictovani uhrady: ucetni doklad c ze dne Zapis pfedsednictva svazku ze dne schvaleni rozpoctu svazku na rok 2012 Zapis ze zasedani valne hromady ze dne schvaleni rozpoctoveho opatfeni c. 1 + schvaleni zaverecneho uctu svazku za rok 2011 svazku na rok 2012 byl zverejnen u vsech clenskych obci na uredni desce i v elektronicke podobe za mesic cerven 2012 za rok 2011 byl zverejnen u vsech clenskych obci na uredni desce i v elektronicke podobe projednan a schvalen na XXVI. zasedani valne hromady dne Usneseni c. 4/2012 s vyjadfenim "bez vyhrad" na rok 2012 schvalen na zasedani XXV. valne hromady konane dne , Usneseni c. 18/2011 pfijmy ve vysi , - Kc vydaje ve vysi ,- Kc Smlouva o poskytnuti ucelove dotace v ramci POV Jihoceskeho kraje v roce 2012 c.j. SD/OREG/92/2012 ze dne prostredky urcene na "Poradenska cinnost mikroregionu Taborsko v roce 2012" dotace ve vysi ,- Kc Dotacni dopis - smlouva c. SD/OREG/92/ oznameni o poskytnuti dotace v ramci Programu obnovy venkova Jihoceskeho kraje v roce 2012 ze dne neinvesticni dotace ve vysi 75 tis. K6, max. 70% z celkovych nakladu pfijem zauctovat na ucet 231MD/374 DAL prijem na pol. 4122, UZ 710, cerpani na pol. 5xxx, UZ 710 pfijem dotace na ucet svazku: vypis vedeny u Ceske sporitelny a.s. c. A.36, obrat ze dne , castka ,- Kc zauctovani prtjmu: ucetni doklad ze dne , na ucet 231, pol. 4122, UZ 710. castka ,-Kc zpracovan do roku 2015 RO c. 1 schvalena na XXVI. zasedani valne hromady konane dne Stranka 2 z 2

3 Pokladni doklad Rozpoctova opatfeni Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Rozvaha Vykaz zisku a ztraty Hlavni kniha Inventurni soupis majetku a zavazku Pfiloha rozvahy Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci Smlouvy a dalsi materialy k poskytnutym ucelovym dotacim Dokumentace k vefejnym zakazkam Usneseni c. 8/2012 VPD 6. V15 ze dne postovne v castce 60,- Kc zauctovano pod ucetnim dokladem ze dne VPD c. V13 ze dne cestovng v castce 366,- Kc zauctovano pod ucetnim dokladem c ze dne VPD c. VI4 ze dne cestovne v castce 720,- Kc zauctovano pod ucetnim dokladem c ze dne c. 2/2012 schvalena valnou hromadou Svazku obci mikroregionu Taborsko dne c. 3 a 4/2012 schvalena valnou hromadou Svazku obci mikroregionu Taborsko dne sestaveny ke dni sestavena k sestaveny k za obdobi 12/2012 Plan inventur + slozeni inventarizacni komise + seznam inventar. uctu ze dne Inventarizacni zprava Svazku obci mikroregionu Taborsko ze dne Inventurni soupisy k uctum: 021, 022, 028, 231, 241, 311, 321, 331, 336, 342, 343, 344, 374. sestavena k valna hromada Svazku obci mikroregionu Taborsko ze dne schvaleni RO c. 2 valna hromada Svazku obci mikroregionu Taborsko ze dne schvaleni RO c. 3 a 4 cerpani dotace: ucetni doklad c ze dne : pod UZ 710 zauctovana castka ,- Kc ( 6409, pol. 5011), castka ,- Kc ( 6409, pol. 5031), castka 4.375,- Kc ( 6409, pol. 5032), dastka 2.500,- Kc ( 6409, pol. 5164) Vyuctovani poskytnute dotace z rozpoctu Jihoceskeho kraje v roce ze dne celkove naklady na akci: "Poradenska cinnost mikroregionu Taborsko v roce 2012" cinily ,23 Kc, dotace ve vy$i 75 tis. Kc cinila 57,64 % Zaverecna zprava ze d ne 8. ledna 2013 Nazev vefejne zakazky: Vysadba zelene a nakup komunalni techniky Usneseni z XXVI. valne hromady konane dne c. 6/ schvaleni realizace akce Usneseni ze zasedani pfedsednictva Svazku ze dne jmenovani clenu komise pro otevirani obalek a komise pro hodnoceni nabidek vefejne zakazky Vysadba zelene a nakup komunalni techniky Usneseni ze zasedani pfedsednictva Svazku konane dne c. 9/ schvaleni zpravy o posouzeni a hodnoceni nabidek vefejne zakazky a rozhodnuti o vyberu nejvhodngjsi nabidky a pfideleni vefejne zakazky uchazecum a uklada pfedsedovi pfedsednictva podepsat smlouvu o dilo a kupni smlouvy s vybranymi uchazeci ze dne Stranka 3 z 3

4 B. ZJISTENi Z KONECNEHO PREZKOUMANl Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko za rok 2012 nebyly zjisteny chyby a nedostatky uvedene v ustanoveni 10 odst. 3 pism. b) a pism. c) zakona c. 420/2004 Sb., v cleneni die pfedmetu pfezkoumani ( 2 odst. 1, 2 zakona c. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostredku 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu Svazek netvofi fondy 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostredku vynakladanych na zaklade smlouvy mezi dvema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami Svazek neuzavrel smlouvu tykajici se sdruzenych prostredku 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi 2 odst. 1 pism. f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv Svazek nehospodafi s temito prostfedky 2 odst. 1 pism. g) vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek Svazek nehospodafi s majetkem statu 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupii pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pravniho pfedpisu 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob Svazek neruci za zavazky fyzickych a pravnickych osob 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob Svazek nema zastaveny majetek ve prospech tfetich osob 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku Svazek nema zfizena vecna bfemena 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem Stranka 4 z 4

5 Manazer svazku dobrovolneho svazku obci prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi dobrovolny svazek obci nehospodaril s majetkem statu; nerucil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob; nezastavil movity a nemovity majetek; neuzavrel smlouvy tykajici se pfevodu nemoviteho majetku, to znamena smlouvu o koupi nebo prodeji, smennou smlouvu, darovaci smlouvu, smlouvu o bezuplatnem pfevodu nebo smlouvu o vypujcce; neuzavrel smlouvu o pfijeti nebo poskytnuti uveru nebo pujcky, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni; nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace; neuskutecnil majetkove vklady. C. ZAVER I. PLNENI OPATRENI K ODSTRANENI NEDOSTATKO ZJISTENYCH a) pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci za pfedchozi roky Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. b) pfi dilcim pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. II. PRI PREZKOUMANl HOSPODARENi ZA ROK 2012 Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. [ 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.] III. NEBYLA ZJISTENA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 PISM. A) ZAKONA C. 420/2004 Sb. IV. PODIL POHLEDAVEK A ZAVAZKO NA ROZPOCTU UZEMNiHO CELKU A PODJL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU UZEMNiHO CELKU a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,04 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 4,24 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 % Svazek obci mikroregionu Taborsko, dne Stranka 5 z 5

6 Jitka Maurerova kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani podpis a razitko KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ Odbor ekonomicky oddeleni pfezkumu a metodiky hospodafeni obci U Zimniho stadionu 1952/ Ceske Budejovice (22) Tato zprava o vysledku pfezkoumani je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, ktery obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. Konecnym znenim zpravy se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v 6 odst. 3 pism. I) zakona c. 420/2004 Sb., k moznosti podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu uvedenou v zapati. S obsahem zpravy z pfezkoumani hospodafeni o poctu 6 stran byl seznamen dne ajeho stejnopis cislo 2 obdrzel dne Ing. Miroslav Dlouhy manazersvazku podpis a razitko Rozdelovnik: Stejnopis Pocet vytisku Pfedano Pfevzal 1 1 x Krajsky ufad - Jihocesky kraj Jitka Maurerova kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani 2 1 x Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko Ing. Miroslav Dlouhy manazersvazku Stranka 6 z 6

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Krajsky ufad Zlmskeho kraje Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna 230 75611 Vala ska Polanka datum 19.4.2013 povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 044501/2012/KUSK 005770/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: 00235482 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více