Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013"

Transkript

1 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: /2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: za rok 2013 Pfezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Pfezkoumani probehlo v sidle obce: Tousice Kostelec n. Cernymi Lesy Pfezkoumani vykonali: - kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani: - kontrolofi: Be. Jana Hurtikova Jif i Cernovsky Be. Petr Venkovsky (dne ) Zastupci obce: Vlastimila Jirsikova - hlavni ucetni Pfedmet pfezkoumani je vymezen ustanovenim 2 zak. c. 420/2004 Sb., o pfezkoumani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Pfezkoumani bylo vykonano vyberovym zpusobem, pfezkoumavane obdobi r

2 A. Prezkoumane pisemnosti Rozpoctovy vyhled rozpoctovy vyhled na rok Navrh rozpoctu zvefejnenod do Schvaleny rozpocet rozpocet na rok 2013 schvaleny na jednani zastupitelstva obce dne jako schodkovy, schodek bude kryt z prostfedku minulych let Rozpoctova opatf eni c. 1 schvalene na jednani zastupitelstva obce dne c. 2 schvalene na jednani zastupitelstva obce dne c. 3 schvalene na jednani zastupitelstva obce dne c. 4 schvalene na jednani zastupitelstva obce dne c. 5 schvalene na jednani zastupitelstva obec dne c. 6 schvalene na jednani zastupitelstva obce dne c. 7 schvalene na jednani zastupitelstva obce dne Zaverecny ucet zaverecny ucet obce Tousice za rok 2013 schvaleny na jednani zastupitelstva obce dne s vyjadfenim " bez vyhrad" navrh zaverecneho uctu zvefejnen od do Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu sestaveny ke dni a ke dni Vykaz zisku a ztraty sestaveny ke dni a ke dni Rozvaha sestavena ke dni a ke dni Pfiloha rozvahy r ' sestavena ke dni a ke dni Uctovy rozvrh platny pro rok 2013 Hlavni kniha za obdobi 12/ die potfeby Kniha doslych faktur za rok 2013 Faktur a faktura dosle: c az c , c az c , c azc Bankovni vypis k zakladnimu beznemu uctu obce c vedeneho u Komercni banky a.s., a to bankovni vypisy c.122 ze dne az c. 141 ze dne , bankovni vypis c. 166 ze dne az c. 183 ze dne vypisy jsou elektronicke denni Ucetni doklad k zakladnimu beznemu uctu: doklad c az c , c azc k pokladne: doklad c az c Pokladni kniha (denik) kontrola stavu pokladni hotovosti ke dni dilciho pfezkoumani tj cini Kc ,00 (doklad c ) - souhlasi se stavem vykazanym v pokladni knize 2

3 Pokladni doklad pokladni doklad c ze dne az c ze dne Evidence majetku pocitacove vedena Inventurni soupis majetku a zavazku inventurni soupisy majetku, pohledavek a zavazku ke dni plan inventarizace ze dne proskoleni inventarizacni komise ze dne inventarizacni zprava ze dne Mzdova agenda vyplatnice za obdobi 06-09/2013 Odmenovani clenu zastupitelstva uvolnena starostka neuvolneny mistostarosta Darovaci smlouvy Smlouva darovaci c. 1179/KHT/2013 uzavfena dne , financni dar ve vysi Kc ,00 k nahrade a odstraneni skod zpusobenych letosni povodni na majetku obdarovaneho Darovaci smlouva uzavfena dne mezi obci Tousice jako obdarovany a obci Zdanice jako darce, financni pfispevek ve vysi Kc ,00 na odstrafiovani nasledku povodne 2013 Darovaci smlouva uzavfena dne mezi obci Tousice jako obdarovany a obci Krakovany jako darce, financni pfispevek ve vysi Kc ,00 urceny pro obec Tousice a jeji soucast obec Mlekovice k likvidaci nasledku povodne Darovaci smlouva uzavfena dne mezi obci Tousice jako obdarovany a obci Straz nad Nisou jako darce, financni pfispevek ve vysi Kc ,00 urceny pro obec Tousice a jeji soucast obec Mlekovice k likvidaci nasledku povodne Smlouvy o pfijeti uveru Smlouva o uveru c /13/LCD uzavfena dne u Ceske spofitelny a.s., uver ve vysi Kc ,00 na projekt "Kanalizace a COV obce Tousice" - schvaleno na jednani zastupitelstva obce dne Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim Smlouva o poskytnuti ucelove dotace na pokryti prvotnich nakladu a nezbytna opatfeni pfijata v ramci feseni krizove situace uzavfena dne , neinvesticm ucelova dotace formou zalohove platby na pokryti prvotnich nakladu a nezbytna opatfeni ve vysi Kc ,00 Smlouva o poskytnuti ucelove dotace na pokryti prvotnich nakladu a nezbytna opatfeni pfijata v ramci feseni krizove situace uzavfena dne , evidencni cislo smlouvy Poskytovatele. 1301/KHT/2013, neinvesticni ucelova dotace formou zalohove platby na pokryti prvotnich nakladu a nezbytna opatfeni ve vysi Kc ,00 Smlouva o poskytnuti ucelove dotace na pokryti prvotnich nakladu a nezbytna opatfeni pfijata v ramci feseni krizove situace uzavfena dne , evidencni cislo smlouvy Poskytovatele. 866/KHT/2013, neinvesticni ucelova dotace formou zalohove platby na pokryti prvotnich nakladu a nezbytna opatfeni ve vysi Kc ,00 - nepfezkoumavano, pouzito podpurne Dohody o provedeni prace LB. ze dne , uprava vefejnych prostranstvi v obci Mlekovice - 20 hodin M.D. ze dne , sekani travy v obci Mlekovice - 14 hodin V.K. ze dne , oprava vefejneho osvetleni - 10 hodin 3

4 Vnitfni pfedpis a smernice soubor vnitfnich smernic platny pro rok 2013 Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni ze dne , , , ( schvaleni ucetni zaverky obce za rok 2012), , , , , , , , a , ze dne (rozpocet na rok 2013) - nepfezkoumavano, pouzito podpurne V kontrolovanem obdobi obec Tousice, die prohlaseni mistostarosty obce, nehospodafila s majetkem statu, nerucila svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, nezastavila movity a nemovity majetek, neuzavfela kupni, smennou, najemni smlouvu a smlouvu o vypujcce tykajici se nemoviteho majetku, smlouvu o pfijeti pujcky, smlouvu o poskytnuti uveru, pujcky, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupila ani neprodala cenne papiry, obligace, neuskutecnila majetkove vklady, neprovozovala hospodafskou (podnikatelskou) cinnost, uskutecnila pouze vefejne zakazky maleho rozsahu ( 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.). B. Zjisteni z pfezkoumani Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Tousice: Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. C. Plneni opatfeni k odstraneni nedostatku zjistenych: a) pfi dilcim pfezkoumani Byly zjisteny nasledujici chyby a nedostatky - poruseny nize uvedene pfedpisy: Zakon c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu 16 odst. 4, nebot': Nebyla splnena povinnost uskutecnit rozpoctove opatfeni v pfipade zmen ve fmancnich vztazich k jinemu rozpoctu nebo v pfipade, ze hrozilo nebezpeci vzniku rozpoctoveho schodku. Die vykazu Fin 2-12 M sestaveneho k nebyl upraven rozpocet k pfijatym dotacim na polozce NAPRAVENO rozpoctove opatfeni c. 7/2013 schvalene na jednani zastupitelstva obce dne CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) CUS 708 bod 8., nebot': Uzemni celek nedodrzel postupy uctovani o odpisech, resp. opravkach. Ve vykazu Rozvaha k je nespravne vykazana na uctu 028 ve sloupci Netto castka ve vysi Kc ,00 (chybi prouctovani 558 MD a 088 Dal) NAPRAVENO napraveno opravnym dokladem c

5 Zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu 7 odst. 1 a 2, nebot': Ucetnictvi nebylo vedeno tak, aby ucetni zaverka sestavena na jeho zaklade podavala verny a poctivy obraz. Ve vykazu Rozvaha k jsou vykazany nespravne zustatky na uctech 346, 348, 377 NAPRAVENO napraveno opravnym dokladem c b) pfi pfezkoumani hospodafeni za pfedchozi roky Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. 5

6 D) Zaver Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Tousice za rok 2013 podle 2 a 3 zakona c. 420/2004 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu Nebyly zjisteny chyby a nedostatky, krome chyb a nedostatku zjistenych pfi dilcim pfezkoumani, ktere jiz byly napraveny. ( 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.) Upozorneni na rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb., v platnem zneni: Neuvadi se. Podily die 10 odst. 4 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., v platnem zneni: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,16 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 155,06 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0,00 % Komentaf: Celkovy objem dlouhodobych pohledavek cini 0,00 Kc, tato castka byla pouzita pro vypocet ukazatele podilu pohledavek na rozpoctu uzemniho celku. Celkovy objem dlouhodobych zavazku cini ,00 Kc, tato castka byla pouzita pro vypocet podilu zavazku na rozpoctu uzemniho celku. Tousice Podpisy kontroloru: KRAJSKYIJRAD " 1 STREDOCESKEHO KRAJE Odbor financni kontroly Praha 5, Zborovska 11 Be. Jana Hurtikova kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani Jifi Cernovsky 6

7 Tato zprava o vysledku pfezkoumani: - je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, pficemz konecnym znenim zpravy se stava okamzikem marneho uplynuti lhuty stanovene v 6 odst. 3 pism. 1) zakona c. 420/2004 Sb., k podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu: Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, Praha 5. - tento navrh zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pficemz se stejnopis c. 2 pfedava statutarnimu zastupci kontrolovaneho subjektu a stejnopis c. 1 se zaklada do pfislusneho spisu uzemniho celku vedeneho Odborem financni kontroly Krajskeho ufadu Stfedoceskeho kraje. S obsahem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce Tousice o poctu 7 stran byl seznamen a stejnopis c. 2 pfevzal, p. Frantisek Jirsik, mistostarosta obce. Frantisek Jirsik mistostarosta obce Tousice dne Poznamka: Uzemni celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni knaprave chyb a nedostatku uvedenych vteto zprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni a podat o torn pisemnou informaci pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu - Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, Praha 5, a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatfeni a v teto lhute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti lze ulozit uzemnimu celku die ust. 14 pism. f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do vyse ,00 Kc v jednom pfipade. Rozdelovnik: Stejnopis Pocet vytisku Pfedano Pfevzal 1 1 X 2 1 X Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje Obec Tousice Be. Petr Venclovsky Frantisek Jirsik 7

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 044501/2012/KUSK 005770/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: 00235482 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Krajsky ufad Zlmskeho kraje Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna 230 75611 Vala ska Polanka datum 19.4.2013 povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více