JrHoCrsrKRAJ. KRAJSKY urro. Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv. lc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JrHoCrsrKRAJ. KRAJSKY urro. Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv. lc 46684484"

Transkript

1 KRAJSKY urro JrHoCrsrKRAJ EKONOMICKY ODBOR oddeleni PREzKUMU A METoDIKY HoSPopnReuI obci e.i.: KUJCK 219s6/2014 oeko-pr stejnopis 6. 2 Zpr6va o vvsledku piezkoumsni hosoodaieni za rok 2014 obce Kladrubv. lc Piezkoum6ni bylo vykoneno na fiiadu fzemniho celku ve dnech: 20. srpna 2014 jako dildl piezkoumeni 10. biezna 2015 jako kone0n6 piezkoumani Piezkoum6ni hospodafeni obco Kladruby za rck 2014 ve smyslu ustanoveni S 42, S 53 (tyka se DSO) zekona d, Sb., o obcich (obecnl zfizeni), ve zn6ni pozd6jsich piedpis0, a v souladu se z5konem /2004 Sb., o piezkoumevani hospodafeni Uzemnich samosprdvn)?ch celk& a dobrovolnych svazk& obci, ve zn6ni pozdejsich piedpisft, bylo zahiijeno dne KraFktm 0iadem Jihodesk6ho kraje dorudenim pisemn6ho oznimeni. Piezkouman5 obdobi od do , PiezkoumAni vykonala: - kontrolor pov6ieny tizenim piezkoumanl: Ing. Eva Pdrflova Pov6ieni k piezkoum6ni podle S 5 d. 420/2004 Sb. Jihoiesk6ho kraje pod E, dne a $ 4 a $ 6 z6kona e Sb. vydal Krajsky 0fad Piezkoumini bylo vykoneno vfb6rovfm zp0sobem. Pfi piezkoumani byli piitomni: Ing. Bohumil Linhart - starosta U Zimniho stadionu 1952/2, Ceske Budeiovice, tel.: ,tax: e-podatelnar Stranka 1

2 PiedmEt piezkoumini: Piedmdtem piezkoumani hospodaieni jsou oblasti hospodaieni uvedene v S 2 odst. 1 a 2 zekona Sb., posouzene podle hledisek uvedenych v $ 3 tohoto z5kona. Pii posuzovani jednotliwch pravnich fkonfr se vychezi ze zndni pr6vnich piedpisir platnych ke dni uskutedndni tohoto Ukonu. Podfe ustanoveni $ 2 odst. 3 zekona d, Sb. nebyly pfedmetem piezkoumani odaje, na kter6 se vztahuje povinnost ml6enlivosti podle daioveho fedu. Posledni kontrolnl fkon, ukondeni kontroly na mist6, byl udin6n dne A. Vrisledek dildich piezkoumini A.l. Chyby a nedostatky napraven6 v pr0b6hu dildich piezkoumeni za rok2o14 nebyly zjist6ny chyby a nedostatky. A.ll. Chyby a nedostatky nenapraven6 v pr0b,6hu dildich piezkoumeni za rok 2014 Pii piezkoum6ni hospodaieni nebyly zji6t6ny chyby a nedostatky. podle ustanoveni $ 10 odst. 3 pism. a) zdkona t, Sb., Ker6 jsou uvedeny v elen6ni podle ustanoveni$ 2 odst. 1 a 2 uveden6hoz6kona: Ustanoveni Q 2 odst. 1 oism. a) oln6ni oiiimir a Wdai& rozoodtu v6etn6 oen6zn[ch ooeracl, tvkaiicich se rozoodtowch prostfedk0 - DFezkouman: Ano Ustanoveni Q 2 odst. 1 pism. b) finandni operace. tikaiici se tvorbv a pou2iti oendznich fondri ' ofezkoum6n: Ano Obec netvofi pendznl fondy. Ustanoveni $ 2 odst. 1 oism. c) ndkladv a v'inosv oodnikatelsk6 binnosti fzemnlho celku ' piezkoumen: Ano Obec nevykondvd podnikatelskou 6innost. Ustanoveni Q 2 odst. 1 pism. d) oen6zni operace. tikaiici se sdruzenvch orostiedkir wnaklddanrlch na z6kladd smlouw mezi dv6ma a vice 0zemnimi celkv. anebo na zdklad6 smlouw s iinrimi prdvnickrimi nebo fyzickvmi osobami - Dfezkouman: Ano Obec neuzaviela smlouvu tikajici se sdruzenich prostiedk0. Ustanovenl $ 2 odst. 1 pism- e) finandni ooerace. Wkaiici se cizich zdroi& ve smvslu ordvnlch oiedpisir o 66etnictvi - DtezkoumAn: Ano U Zimnfho stadionu 1952i2, Ceske Budejovic, tel.: , fax: e-podatelna: St nka 2

3 Ustanoveni S 2 odst. 1 pism. fl hosoodaieni a nakl6d6ni s Drostiedkv poskvtnut\imi z NArodniho fondu a s dalsimi prostfedkv ze zahranidi poskvtnut'imi na zekladd mezinarodnich smluv - piezkouman: Ano Kontrolou Wkazu FlN2-12M ke dni ,66st Xl. a Xll., obec obdrzela a derpala tyto prostiedky. 7. Ustanoveni S 2 odsl. 1 ofsm. q) w0dtovani a vvpoiadani financnich vaah0 ke stetnlmu rozpodtu. k rozpodtfim kraii. k rozpo6tim obci. k iin'im rozpodtim. ke stetnim fond[ m a k dalsim osobam - piezkouman: Ano 8. Ustanoveni I 2 odst. 2 pism. a) naklsd6ni a hospodaieni s maietkem ve vlastnictvi Uzemniho celku - piezkoumen: Ano Ustanoveni q 2 odst. 2 pism. b) nakladeni a hospodaieni s maielkem statu. s nimz hosoodafi tzemni celek - ofezkouman: Ano Obec s majetkem st6tu nehospodaii. 10. Ustanoveni I2 odst.2 oism. c) zadavenl a uskutedioveni vefeinvch zakazek. s Wiimkou fkonfr a postup0 piezkoumanvch orq6nem dohledu oodle zvlastniho ordvniho pledpisu - piezkoumen: Ano 11. Ustanoveni S 2 odst. 2 pism. d) stav pohbdavek a zavazk0 a nakladeni s nimi - piezkoum6n: Ano 12. Ustanoveni I2 odst. 2 pism. e) rudeni za zdvazkv fvzickvch a pr6vnickfch osob - oiezkoumen: Ano Obec za tfo zavazky neru6i. 13. Ustanoveni I 2 odst. 2 plsm. fl zastavovanl movittch a nemovitfch veci ve prosp6ch tietich osob - piezkoumen: Ano Obec nemd majelek zastaveny ve prospech tietich osob. 14. Ustanoveni S 2 odst. 2 pism. q) zfizovani vdcnrich btemen k maietku fzemniho celku - piezkoumen: Ano Obec eviduje v6cne biemena analyticky na [dtu Pozemky. 15. Ustanoveni I 2 odst. 2 pism. h) 66etnictvi veden6 izemnim celkem - oiezkoumen: Ano C.l. Pii piezkoum6ni hospodaieni 0zemniho celku v pledchozich letech nebyly ziist6ny chyby a nedostatky. U Zimniho stadionu ,37O 7A eeske Budejovice, tel.: , fax: e.podatelna: Str6nka 3

4 D-t. Pii sb. piezkoum6ni hospodaieni obce za rck 2014 podle S 2 a g 3 z6kona E nebyly zjist6ny chyby a nedostatky D.ll. Upozorn6ni na piipadna rizika, kteri lze dovodit ze zji5i6nych chyb a nedostatkfi, kter6 mohou mit negativni dopad na hospodaieni rizemniho celku v budoucnu: Pii pfezkoumenl hospodafeni nebyla zjistena 2 dna zeva^ne rizika, Kere by mohla mit negativni dopad na hospodafeni Uzemniho celku v budoucnosti. D.lll. Pom6rov6 ukazatele zji5t6n6 pii piezkoumdni hospodaieni: a) podil pohled6vek na rozpodtu Uzemniho celku... 0,01 % b) podil z5vazkir na rozpodtu rizemniho celku... 1,02 o/o c) podil zastaven6ho maietku na celkov majetku Uzemnlho celku... 8,15 o/o Kladruby, dne 10. biezna 2015 Jmena a podpisy kontrolori z06astn6nfch na plezkoum6ni hospodaleni: lng. Eva Pdrtlovd kontrolor povdient tizenim piezkoum6ni,/ / \ ' / \Jo44t-/ podpis kontrolora poveien ho fizenlm DfezkoumAni,ff333SXJfi*f, ;;fi{i1}:#;l.,_ Tato zprava o v'fsledku pfezkoumani: - me pouze charakter navrhu zpravy o Wsledku pfezkoumani hospodafenl. K zji5t6nim uvedenym ve zpr6v6 je mozne podat pisemn6 stanovisko ve lh0t6 do 15 dn0 ode dne pievzeti zpr6vy o vfsledku piezkoumdni, a to kontrolorovi povdtenemu Fizenlm piezkoumani. Tenlo n6vrh se stev6 konecnym zndnim zpr6vy okamzikem marneho uplynuti lhity slanovene v S 6 odst. 1 pism. d) zakona Sb., o moznosti podeni pfsemn6ho stanoviska k dotdenym zji5t6nim. Kontrolor pov6feny F zenim piezkoumani mr:,ze v od0vodn6n6m pfipad6 stanovit lhrltu delsi. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, ptieemz se jeden stejnopis pledav, zastupci kontrolovan6ho subiektu a druhy stejnopise zaklada do pfislusn6ho spisu. U Zimnlho stadionu , e}ske Bud6jovice, tet.: , fax: e-podatelna: Strdnka 4

5 - nedilnou soudesti zprevy je seznam pfezkoum6vanych pisemnosti uveden)?ch v pfiloze. - s obsahem zpr6vy o uisledku piezkoumani hospodafeni obce Kladruby o po6tu 8 stran v6 tn6 plilohy byl sezn6men dne a jeji stejnopis pievzal dne Ing. Bohumil Linhart. Starosta prohlasuje, te v kontrolovanem obdobi obec: - nehospodaiila s maietkem st6tl, - nerudila svfm majetkem za zavazky fyzicklch a prevnickych osob, - nezastavila movity a nemovit'i majetek, - neuzaviela kupni, smdnnou, darovaci, nejemni smlouvu a smlouvu o Wpitjcce tikajicl se nemovit6ho majetku, - neuzaviela smlouvu o piijeti nebo pos$nuti rlvdru nebo pfrjdky, smlouvu o pievzeti dluhu nebo ruditelsk6ho zavazku, smlouvu o pfi$oupeni k z'vazku a smlouvu o sdruzeni, - nekoupil ani neprodala cenne papiry, obligace, - neuskutednila maietkove vklady, - uskutednila pouze velejne zakazky mal6ho rozsahu (S 12 odst.6 z6k /2006 Sb.). Poudeni: Uzemni celek je ve smyslu ustanovenl S 13 odst. 1 pism. b) zekona d. 42O 2OO4 Sb., povinen piumout opatieni k ndpravd chyb a nedostatk& uvedenych v t to zpravd o vysledku pfezkoumeni hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piezkoumavajicimu org6nu, ato nejpozdeji do15dnri po projedn6ni t6to zprevy spolu se z6verednfm 06tem v org6nech 0zemniho celku. Uzemnl celek je ddle ve smyslu ustanoveni S 13 odst. 2 zfikona 6. 42O 2OO4 Sb., povinen v informactch podle ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) t6hoz z6kona uv6st lhfrtu, ve ktere pode piislu5n6mu piezkoumdvajicimu orgdnu pisemnou zpravu o plneni piijatich opattenl a v t6to lh&t6 pfislusn6mu piezkoumavajicimu orgdnu uvedenou zdrevu zaslat. Nesplnenim t6chto povinnosti se 0zemnl celek dopu$ti spr6vnlho deliktu podle ustanovenf S 14 odst. 1 pism. b) a c) zekona t,. 420n004 Sb. a za to se ulozl Uzemnlmu celku podle ustanovenl S 14 odst. 2 zekona d Sb. pokuta do vfse Kd. Ing. Bohumil Linhart slarosta obce n I. 4 A I ^Q"/ll { I V)4^Yu^/* 'l:/v'"'"'"'"' podpis l OBEC KLADRUBY Kladruby Volenice leo: , tel mail: U Zimnfho stadionu 'l952/2, Cesk6 Bud6jovice, tel.: ' 1, fax: e-podatelna: www. kraj-jihocesky.cz Stranka 5

6 Piiloha ke zprivd o vvsledku piezkoumini hospodaieni za rok Pii piezkoum6ni hospodaieni bvly piezkoum6ny pisemnosti: Ndvrh rozpodtu. na rok 2014 zveiejnen od do na fiedni desce, od do zpirsobem umoziujicim delkovy pfistup Rozpo6tovi opafieni. - usneseni ze zasedanl ZO Kladruby ze dne povefeni starosty obce k proved6ni rozpodtowch zmdn o - RO d. 1 az 4 schv6leny starostou obce Rozpoctow vihled. na obdobi 2012 a22015 SchvAleni rozpodet c na rok 2Q14 schvalen v ZO dne iako vyrovnany, piijmy a vidaje ve visi Kd Ziv6rednf fdet. v ZO projedndn a schv6len dne "bez vihrad" o zveiejndn od do Evidence pohledivek. Seznam pl6tc0 za svoz komunelnihodpadu a za psyv rcce fcetni doklad ze dne pfedpis psi, o - 06etni doklad d. 208 ze dne piedpis KO Faktu ra. Faktura dosle d z:edne , kamna KANuK+piisluienstvi, 66stka Kd o udetni doklad ze dne piedpis faktury o vlpis KB a.s ze dne ,66stka 20,764 K6-0hrada faktury, ieetni doklad ze dne Faktura dosl6 d ze dne , roury ke kamnim KANUK, 6istka Kd o Udetni doklad OO0O2 ze dne piedpis faktury. Wpis KB a.s ze dne ,66stka Kd - ihrada faktury, Udetni doklad ze dne etni doklad ze dne zatazeni do majetku na fdet 028 ve vi'si 22.7A1 Kt Faktura. Faktura do5l ze dne , dodavalel Stielskoho5tick6 sluiby s.r.o., stavebni prece na akci "Druhd etapa rekonstrukce bytove iednolky v domd 6p. 1 Kladruby", dastka Kd ve. DPH. - tdetni doklad ze dne piedpis - Wni. KB a.s. 6. 5, ob.at ze dne , f6etni doklad I o Faktura dosl ze dne , dodavatel Stielskohosticke sluzby s.r.o., stavebni prdce na akci "Druh6 etapa rekonstrukce bytove jednotky v dome dp. 1 Kladruby", dastka Kd vd. DPH o - 06etni doklad ze dne piedpis o - vfpis KB a-s. d. 6, obrat ze dne , {6etni doklad d , opravnf 06etni doklad ze dne Hlavni kniha. piedvaha analytick6 za obdobi Hlavni kniha. piedvaha analyticka za obdobi prosineo/2o14 lnventurni soupis majetku a zivazk&. Pl6n inventur na rok 2014 ze dne L lnventarizadnl zot'va za rok 2014 ze dne lnventurni soupisy 0dt0 k Odm6fi ovini 6len0 zastupitelstva. - usneseni ZO ze dne schveleni odmen neuvoln6n!'ch zastupitel0,. - usneseni ZO 6. 9/2010 ze dne schveleni odmen neuvolnenfch zastupitelfr. - vliplata odmdn zkontrolov6na na mdsic 6i2014 U Zimniho stadionu , Ceske Budejovice, tel.: ,lax: e-podatelna: Strenka 6

7 Pokladni kniha (denik). za obdobi Cervenec 2014 Piiloha rozvahy r ke dni Rozvaha. ke dni Rozvaha. sestavene ke dni tovf rozvrh. na rck2014 Vykaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu o ke dni Vykaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu. sestaveny ke dni '14 Vfkaz zisku a ztrity o ke dni Vfkaz zisku a ztrity. sestaveny ke dni Smlouvy a dalii materialy k poskytnutim (6elovfm dotacim. Smlouva o poskytnuti finandni dotace obdansk6mu sdruzeni z prostfedkrl obce Kladrubv uzavfene dne o Piiiemce dotace: TJ Sokol Kladruby. VfSe dolace: KC (nekup dresr:r) o Dotace schv6lena v ZO dne Vyodtovdni poskytnute dotace ze dne , Udetni doklad d Smlouvy a dalii materialy k piijatfm fdelovlm dotacim. derpdni grantu 6. SDIOEZV , reg t14 ze dne na realizaci projektu "Kazatelna. Kaple Nejsv6t6jii Troiice BoZi v Kladrubech u Strakonic": o Faktura do5l /14 ze dne , za restauretorsk6 prace iezbeisk6ho a truhldisk6ho charakteru na Kazateln6 kaple nejsv6tdjsi Trojice bozi v Kladrubech u Strakonic - V. etapa, 6eska Ke, fdetni doklad ze dne piedpis faktury. Vypis z *dtu KB a.s , obrat ze dne , destka Kd - rlhrada faktury, Udetni doklad ze dne Faktura do5l5 d. OS 2O14 ze dne , za restauretorsk6 pr6ce maliisk6ho charakteru na Kazatelnd kaple nejsvdt6j5i Trojice bozi v Kladrubech u Strakonic - V. etapa, destka K6, 0detni doklad e. M ze dne piedpis faktury. Vypis z ti6tu KB a.s , obrat ze dne , ddstka Kd - rlhrada faktury, 06etni doklad ze dne Zev5rctne zprdva k vyidtovdnl grantu ze dne 6. '11. 20'14 r OznAmeni JdK k vyridtovani zdlohy dotace ve WSi Kd ke dni e Udetni doklad ze dne vyldtovani zelohy dotace ve vy5i Kd Smlouvy a dalsi materialy k piijatfm f delovfm dotacim o Smlouva o poskytnuli grantu d. SDlOE2ll1373l14, reg O11l't4 ze dne na realizaci proiektu "Kazatelna. Kaple Nejsv6t6jsl Trojice Bo2l v Kladrubech u Strakonic". - WSe grantu Kd, vlastni podil 40,74 % z celkovych uznatelnych Wdajtr projektu. - vy06tov6ni nejpozd6ii do o Ozndmeni o poskytnuti gtantu neinvestiinlho charakteru ze dne , zprisob 06toveni grantu. Piljem grantu. - vypis z bdzn6ho 06tu veden6ho u KB a.s. 6. 7, obrat ze dne , dastka Kd, 0detni doklad ze dne Smlouvy o dilo. Smlouva o dllo t' uzaviena dne se zhotovitelem Stielskohosticke sluzby s.r.o., pfedmdt smlouvy "DruhA etapa rekonstrukce bytove jednotky dp. 1 Kladruby", cena za dilo K6 vd. DPH Smlouvy o dilo o Smlouva o dilo uzaviene dne se zhotovitelem MikuldSem Lubomirskym na restauretorske prace fezbefskeho a truhl6tsk6ho charakteru na Kazatelnd kaple nejsvdtdj5i Trojice bozl v Kladrubech u Strakonic - V. etada. cena dila K6 u zimnlho stadionu 1952/2, cesk6 Bud6jovice, tel,: , fax: e-podatelna: www, kraj-jihocesky.cz Strdnka 7

8 o Smlouva o dflo uzavien6 dne se zhotovitelem Ak. mal. Olgou Trmalovou na restaurdtorske pr6ce maliisk6ho charakteru na Kazatelne kaple nejsvetejsi Trojice bozl v Kladrubech u Strakonic - V. etapa, cena dila Kd Dokumentace k veiejnfm zakszkilm. Vefejna zakezka maleho rozsahu na akci,'rekonstrukce bytov6 jednotky dp. 1 - ll. etapa". - ZO ze dne vlb5r zhotovitele ze 3 doslych nabidek. - usneseni e ze dne schvaleni zhotovitele veiejn6 zakazky Stlelskohosticke sluzby s.r.o-, nabidkovd cena s DPH Kd Vnitini piedpis a smdrnice. Sm6rnice pro zaddvani veiejntch zakezek obct Kladruby (dinn6 od S Zlpisy z jednani zastupitelstva vdetne usneseni c ZApis t ze za$edant ustavujiciho zaslupitelstua obce konaneho dne schv6leni odm6n neuvolnenfch zastupiteli 26pisy z jedn6ni zastupitelstva vdetn6 usneseni t ZO ze dne , usneseni schvaleni rozdodtu na rck2014. ZO ze dne schvabni zdvdredn6ho 06tu za rok schvaleni (6etni zavdrky obce za rok 2013 U Zimnlho stadionu 1952/2, Ceske Bud6jovice, tet.: , fax OB4 e-podatelna: www kraj-jihocesky.cz Stranka 8

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Krajsky ufad Zlmskeho kraje Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna 230 75611 Vala ska Polanka datum 19.4.2013 povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE,

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013

Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013 PARDUBICKY KRAJ Krajskf 0iad Finandni odbor Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013 Piezkoumdni se uskuteinilo ve dnech: - t4.1.20t4-3.6.2014 nazfkladd zikona(,.42012004

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více