Masarykova univerzita. Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta. Brno 2007 KATEDRA FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta. Brno 2007 KATEDRA FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA FYZIKY Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ladislav Dvořák Vypracovala: Jana Vrbová

2 Prohlášení Prohlašují, že jsem diplomovou práci a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. zpracovala samostatně Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis 2

3 Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Mgr. Dvořákovi za jeho cenné rady a pomoc při tvorbě této diplomové práce. 3

4 Obsah 1. ÚVOD EXPERIMENT (Pokus) Učebnice přírodovědy pro čtvrté ročníky základní školy PŘÍRODOVĚDA 4 - učebnice pro 4. ročník ZŠ (Nová škola) PŘÍRODOVĚDA 4 (Scientia) ROK V PŘÍRODĚ - přírodověda pro 4. ročník (Fortuna) PŘÍRODOVĚDA PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY (Státní pedagogické nakladatelství) PŘÍRODOVĚDA 4 (Alter) PŘÍRODOVĚDA PRO 4. ROČNÍK ZŠ (Scientia a Státní pedagogické nakladatelství) Učebnice přírodovědy pro páté ročníky základní školy PŘÍRODOVĚDA 5 - učebnice pro 5. ročník základní školy (Nová škola) PŘÍRODOVĚDA 5 (Scietia) OD VESMÍRU K ČLOVĚKU - Přírodověda pro 5. ročník základní školy ( Fortuna) PŘÍRODOVĚDA 5 - (Alter) Dotazník a grafy Úvod Dotazník Grafy Shrnutí PRAKTICKÁ ČÁST JEDNODUCHÉ FYZIKÁLNÍ EXPERIMENTY Úvod Plove se snadněji ve slané vodě než ve sladké (např. v moři)? Vodní vír Rozpustí plamen sněhovou kouli? Vytvoření vodní lupy

5 6.1.5 Je voda roztažitelná? VZDUCH A JEHO VLASTNOSTI Stoupá teplý vzduch vzhůru nebo klesá? Je potřeba vzduch k hoření? Je vzduch stlačitelný? Lze vzduch zvážit? Roztažnost vzduchu MAGNETISMUS Jaké látky magnety přitahuj? Lze pomocí magnetu posunout kancelářskou sponku? Přitahují se nebo se odpuzují? JEDNODUCHÉ STROJE Jak páka usnadňuje práci? Jak pomáhá kladka při zvedání nákladu? Jak kolo pomáhá při práci? MĚŘENÍ Jak lze měřit teplotu? Čas - odhad Měření rychlosti VLASTNOSTI LÁTEK Mohou látky přecházet z jednoho skupenství do druhého? Tají všechny pevné látky při stejné teplotě? ZAJÍMAVÉ POKUSY Je možno vsunout natvrdo uvařené oloupané vejce do láhve s užším hrdlem, aniž by se vejce poškodilo? Hustota kapalin Lze vytvořit horkovzdušný balón ve škole? Balónek v mikrovlnné troubě Balónky, které se přitahují a odpuzují Závěr Seznam použité literatury: RESUMÉ

6 TEORETICKÁ ČÁST 1. ÚVOD Příroda je krásná kniha, ze které se učíme číst celý život. Dnešní doba klade stále větší důraz na vědu a přírodní jevy. Přírodní jevy můžeme poznávat různými způsoby. Mě nejvíce zaujal způsob pomocí jednoduchých fyzikálních experimentů. Fyzikální část prvouky a přírodovědy je zastoupena ve všech programech primární školy. Všechny oblasti fyzikálního učiva jsou úzce propojeny s ostatními částmi prvouky a přírodovědy. Oblast fyzikální části můžeme koncipovat různými způsoby. U nás se tradiční přístup orientuje v koncipování této části prvouky a přírodovědy především na fyzikální informace a fyzikální způsob pozorování a experimentování. [ 2 0 ] Podle mého názoru se dítě, ale i dospělí učí nejlépe a nejsnadněji tehdy, když ani neví, že se učí a nebo si na objevení přijde sám. V tomto případě bych se řídila heslem Johna Deweye: Učení prostřednictvím činnosti. Cílem této diplomové práce je zhodnocení učebnic pro čtvrtý a pátý ročník základní školy vzhledem k fyzikálním jednoduchým experimentům a navrhnout soubor pokusů, které by měly v učebnicích pro čtvrtý a pátý ročník základní školy doplnit stávající stav. Měly by to být takové pokusy, které žákům nejlépe objasní daný problém, které jim pomohou pochopit fyzikální procesy, ale i takové, které děti pobaví. Ve druhé kapitole Experiment jsem shrnula důležitost, funkčnost a význam experimentu na prvním stupni základní školy. [20] PODROUŽEK, Ladislav. Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. 6

7 Ve třetí kapitole nazvané Učebnice pro čtvrtý ročník základní školy se zabývám výskytem experimentů v učebnicích určených pro čtvrtou třídu. Pro srovnání jsem se zabývala analýzou výskytu experimentů v učebnicích z různých nakladatelství. Zjišťuji dostatečné množství, kvalitu pokusů a jejich vhodnost pro čtvrtý ročník základní školy. Ve čtvrté kapitole Učebnice přírodovědy pro pátý ročník základní školy sleduji výskyt jednoduchých fyzikálních experimentů v těchto učebnicích. Zjišťuji jejich úroveň a aplikovatelnost na prvním stupni. Pátou kapitolu jsem nazvala Dotazník. V této kapitole jsem se snažila shrnout informace získané pomocí dotazníků u učitelů učících přírodovědu ve čtvrtých a pátých ročnících na prvním stupni základní školy. Dotazníkem jsem chtěla zjistit, zda učitelé používají experimenty, jak často je provádí a odkud berou inspiraci. V šesté kapitole nazvané Jednoduché fyzikální experimenty navrhuji jaké jednoduché experimenty bych já, jako učitelka, uvítala v učebnicích, jaké mě nejvíce zaujaly a jaké bych doporučila provádět s dětmi na prvním stupni základní školy. V závěru diplomové práce jsem shrnula informace o diplomové práci a zhodnotila informace získané pomocí dotazníků. 7

8 2. EXPERIMENT (Pokus) Mezi metody práce, které se využívají nejen na prvním stupni základní školy, jsou metody: - metoda monologická založená na využívání souvislého mluveného projevu jednotlivce učitele nebo žáka - metoda práce s textem založená na práci s textovými pomůckami jako činnosti základní pro tento postup - metoda dialogická založená především na činnostním principu rozhovoru - metoda rozborová, situační, projektová a inscenační založené především na analyticko syntetické činnosti žáka a na principu hraní rolí - didaktická hra a soutěž jako vyučovací metoda - metoda názorně demonstrační a metoda praktických činností (experiment dříve pokus) založené na pozorovací činnosti žáka a na vlastní praktické aktivitě Metody názorně demonstrační jsou založené především na pozorovací činnosti žáka. Působí na rozvoj paměti, jsou oporou myšlenkové činnosti žáků, uvádějí žáka do přímého styku s poznávanou skutečností, obohacuje jejich představy, konkretizuje abstraktní systém pojmů. Sama demonstrace znamená názornou ukázku předmětu či procesu. Účelem například výkladu spojeného s názornou metodou je objasnit žákům určitý úsek učiva s demonstrovanými předměty a jevy, což dohromady tvoří logicky strukturovaný celek. Mezi nejjednodušší demonstrační metody patří ilustrace, která doplňuje většinou slovní výklad. Jako příklady lze uvést schémata a kresby na tabuli, diagramy, obrazy, mapy, tabulky. [ 2 5 ] [25] VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. 8

9 Při demonstraci se představují předměty, činnosti, procesy. Při demonstraci můžeme použít dvourozměrné názorné pomůcky. Jako například klasický obrazový materiál, grafy, schémata a fotografie, ale i film, video záznam. Metody demonstrační jsou úzce spjaty s metodami praktických činností. Metody praktických činností můžeme rozdělit na: - Didaktické montážní a demontážní práce žáků jsou využívány již v předškolním věku, jde o manipulaci s předměty (sestavování a rozdělávání stavebnice lego). Na prvním stupni se již jedná o montáž a demontáž technických výrobku nebo fyzikálních pomůcek. - Laboratorní práce žáků pomáhají v rozvíjení schopností žáků pozorovat, samostatně uvažovat, upevňovat manuální dovednosti, dovednosti komunikovat. Rozlišujeme laboratorní práce krátkodobé (fyzikální pokus) a dlouhodobé (vypěstování rostliny) Podle mého názoru je jednou z nejvýznamnějších metod, kde člověk může manipulovat s přírodninami je pokus. Při této metodě můžeme ovlivnit průběh jevů. Experiment je vždy spojen s pozorováním a podle mého názoru, je velmi názorný a rozšiřuje u žáků pozorovací schopnosti a jejich myšlení. Pokus neboli experiment se od pozorování liší tím, že při něm měníme podmínky přírodního děje a taky tím, že ho můžeme kdykoliv zopakovat. 9

10 Nejčastěji se používá pro demonstraci jevů, které by byly těžko pozorovatelné v přirozeném prostředí. Ve škole jsou užívány dva základní typy pokusů: - demonstrační pokus - provádí jej sám vyučující, učitel na tomto pokusu názorně demonstruje přírodovědný jev. Měl by být, co nejlépe připraven a předem odzkoušen. - frontální pokus - provádí jej žáci samostatně nebo ve skupinách tento typ pokusu je velmi náročný na organizaci práce a na disciplinovanost žáka. Je velmi důležité, aby činnost žáků byla neustále kontrolována. Významnou etapou při provádění pokusů je přesné vymezení výsledků pokusů, vyvozování závěrů a zdůrazňování významu pokusů pro další poznávání a praktický život žáků. [ 2 0 ] Na 1. stupni základní školy je pokus náročnou metodou. Pokus musí být názorný, pochopitelný všem žákům, snadno proveditelný, bezpečný. Pokus by se měl vždy zdařit. Výsledek experimentu se nemá žákům sdělovat předem. [ 3 ] Pokusy můžeme provádět krátkodobé. Při nich je experiment proveden v jedné vyučovací hodině a tuto hodinu učitel uzavře nějakou poučkou nebo závěrem. Existují také pokusy dlouhodobé, které zaberou více času a vyžadují přesné a dlouhodobé zápisy (datum zahájení, záznam podmínek, měření hodnot na začátku pokusu, měření v průběhu a na konci, náčrty, výsledek a závěr). Jevy, které žáci pomocí pokusů zjišťují dokáží lépe vysvětlit a v praktickém životě je dokáží lépe použít. [20] PODROUŽEK, Ladislav. Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu [3] FABIÁNKOVÁ, Bohumíra. Didaktika prvouky. 10

11 3. Učebnice přírodovědy pro čtvrté ročníky základní školy 3.1 PŘÍRODOVĚDA 4 - učebnice pro 4. ročník ZŠ (Nová škola) [ 2 9 ] Učebnice vydaná v nakladatelství Nová škola je velmi přehledná, rozdělená do několika kapitol. O jednoduché fyzice se zmiňuje v podkapitole Měření. Žáci se tam seznamují s tí Nejprve se žáci seznámí s tím, co je to vlastně měření. Vyberou jednoho spolužáka a jeho výšku potom porovnají se zbytkem třídy - jde o srovnávání výšky bez využití jakýchkoliv měřidel. Například o délce učebnice informuje žáky jaká existují měřidla pro určení délky. Autoři navrhují malý experiment, který je vždy viditelně označen malou sněhovou vločkou. Jde o měření lavice různými měřidly a porovnávání výsledků. Žáci se seznámí také s měřením hmotnosti, v tomto případě učebnice nenavrhuje žádný experiment. Teplota a čas jsou v učebnici dostatečně popsány, objevují se i obrázky, ale ani u těchto veličin učebnice nenavrhuje žádný jednoduchý experiment. [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 11

12 Na konci každé podkapitoly učebnice odkazuje na pracovní sešit. Pracovní sešit rozšiřuje informace a žák se může s učivem více a podrobněji seznámit. K podkapitole měření jsou v pracovním sešitě věnovány čtyři strany. K veličině délka autorka navrhuje odhadování délky lavice, tabule, šířku sešitu a žák se má zamyslet, čím by jednotlivé předměty měřil. Pro měření hmotnosti je v pracovním sešitě navrhnut malý jednoduchý experiment, který je doprovázen otázkou: Změní se hmotnost předmětu, změníme - li jeho tvar? Žáci si tento pokus mohou vyzkoušet s plastelínou a váhou. Další návrh na pokus se týká zjištění hmotnosti 1 litru vody. Žák pomocí odměrky a váhy může zjistit hmotnost 1 litru vody. Podobný experiment je navržen pro zvážení vzduchu. Pro veličiny čas a teplota jsou v pracovnám sešitě uvedeny pouze cvičení na doplňování - verze pracovního listu. Učebnice je přehledná, slovní popis je doplněn i obrázky pro lepší představivost žáka. Experimentů není v učebnici ani v pracovním sešitě mnoho, ale jsou dostatečné k objasnění problému měření a žáka jistě zaujmou. 12

13 3.2.PŘÍRODOVĚDA 4 (Scientia) [ 2 9 ] Tato učebnice se fyzikálním učivem zabývá v kapitolách Člověk si usnadňuje práci, Kolo na hřídeli, kladka, Elektrická energie, Jak zacházíme s elektrickou energií, Technika a věda. Kapitola nazvaná Člověk si usnadňuje práci podporuje žáka ve zkoumání jednoduchých strojů jako je páka. Jev je v kapitole vysvětlen nejen pomocí textu, ale i obrázku. Na konci podkapitoly jsou navrhnuty pokusy, které si mohou žáci vyzkoušet přímo ve škole. Například si pomocí gumy a tužky vytvoří páku (guma je podložka a tužka je páka), žák si vyzkouší, které předměty se mu podařilo nadzdvihnout. Po vysvětlení nakloněné roviny si žáci mohou vyzkoušet výhody práce s nakloněnou rovinou. Pomocí siloměru změří sílu, která je zapotřebí ke zvednutí balíku učebnic ze země na lavici a kolik je potřeba síly k vyzdvižení balíku na lavici pomocí nakloněné roviny. Kapitola Kolo na hřídeli, kladka opakuje pokus přemisťování učebnic pomocí kovových válečků, ale k tématu kolo na hřídeli a kladka je v učebnici pouze slovní popis a obrázek, ale není navrhnut žádný jednoduchý experiment. [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 13

14 Kapitoly Elektrická energie a Jak zacházíme s elektrickou energií jsou spolu propojeny a plynule na sebe navazují. Zatímco v první části (Elektrická energie) se žáci dozví, kde a jak se elektřina vyrábí (vysvětleno slovem i obrázkem), ve druhé kapitole (Jak zacházíme s elektrickou energií) si mohou podle návodu na pokus sestavit jednoduchý elektrický obvod. Kapitola Technika a věda shrnuje kdy a kde se setkáváme s technickými vymoženostmi a jak je využíváme. Tato část učebnice je bez návrhu na pokus. K učebnici přísluší i pracovní sešit. K některým kapitolám jsou uvedeny pracovní listy. K pokusu v kapitole Kolo na hřídeli, kladka je v pracovním sešitě list, kde je pokus rozšířen o více variant (tlačení nákladu po hladké ploše, tlačení nákladu po válečcích nebo po drsné ploše,...). Kapitola Jak zacházíme s elektrickou energií je rozšířena o přesnější popis pro zapojení jednoduchého elektrického obvodu. Pokusy jsou v učebnici velmi dobře označeny, a to pomocí piktogramů. Učebnice Přírodověda 4 od nakladatelství Scientia je velmi dobře koncipována, jednoduché experimenty jsou vysvětleny krátce, ale výstižně. Pouze bych doporučila použití barevných obrázků pro lepší představivost dětí. 14

15 3.3. ROK V PŘÍRODĚ - přírodověda pro 4. ročník (Fortuna) Učebnice Rok v přírodě je rozdělena do kapitol dle ročního období. Fyzikální učivo je zahrnuto v kapitole Zima a v podkapitole Zkoumáme ve škole a doma. [ 2 9 ] V části měření jsou na malém obrázku ukázána jaká máme měřidla a poté následují úkoly, které mají žáci řešit. Například zjišťují hmotnost prázdné nádoby, odměří do ní 1 litr a určí hmotnost - úkolem je zjistit hmotnost jednoho litru vody. Na část, která je zaměřená na měření teploty učebnice navrhuje společný pokus ve třídě. Na sv. Barboru si mají děti utrhnout větvičku třešně a dát jí do vázy do místnosti, kde každé ráno měří teplotu. Změří teplotu jak vnitřní, tak venkovní, údaje si zapisují až do Vánoc a potom výsledky porovnávají. Další návrh je na odpařování vody. Do dvou odměrných válců nalijí stejný objem vody a údaje si zapíší, jeden válec umístí ven za okno a druhý nechají v místnosti. Odměrné válce pozorují a zapisují, kde se odpařilo více vody a vyvozují závěry. V učebnici se dále vyskytuje jednoduchý návod na srážkoměr, nápad je to velmi dobrý, ale není k němu žádný slovní popis, pouze obrázek. Nejsem si jistá, zda je to dostačující pro žáka čtvrté třídy. Téma Voda je v učebnici doprovázeno pouze doplňujícími otázkami bez návrhu na nějaký pokus. [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 15

16 Dalším tématem je Vzduch, který je v učebnici velmi stroze popsán, bez nějakého praktického cvičení. Jediné, co učebnice v tomto tématu navrhuje, je měření teploty vzduchu při zemi a ve výšce nad dveřmi pomocí teploměru. Podkapitola Zkoumáme ve škole i doma obsahuje i část o magnetismu. Prvním návrhem na pokus jsou 2 tyčové magnety a žák přikládáním konců magnetu k sobě zjišťuje, co se s nimi děje a vyvozuje závěry. Žáci si také pomocí magnetů mohou vyzkoušet, které předměty v jejich okolí mají magnetické vlastnosti. Učebnice Rok v přírodě je velmi nápaditá. Jen škoda, že navrhované pokusy jsou málo rozpracované a provázené, jak slovem, tak obrázky. 16

17 3.4. PŘÍRODOVĚDA PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY (Státní pedagogické nakladatelství) Fyzikální učivo se v této učebnici vyskytuje pouze v kapitole Podmínky života na Zemi a jejich rozmanitost. V podkapitole Vzduch se žáci dozvědí z čeho se skládá vzduch, kde se vyskytuje a závislost pohybu vzduchu na jeho teplotě. Na konci podkapitoly je uveden odkaz na pracovní sešitě,a kde si mají děti pokus s teplým a studeným vzduchem vyzkoušet. [29] Návrh na pokus v pracovním sešitě je doprovázen i obrázkem. Děti si mají vystřihnout papírového hada ve tvaru spirály, který je součástí přílohy pracovního sešitu. Do středu hlavy zapíchnou špendlík a špendlík zapíchnou do špejle a to celé usadí do moduritu. Hada postaví na topení a pozorují, co se s hadem děje. Vzduch pozorují i při mávání rukou nad kousky papíru kousky papíru se rozletí, děti hledají odpověď na otázku Proč k tomu došlo?. Poslední návrh na pokus v tématu Vzduch, který je v pracovním sešitě, je vsypání křídy do kádinky s vodou, do jiné kádinky vhodíme kostku cukru, při zahřívání pozorujeme jestli je někde vzduch a proč. V této učebnici je fyzikální učivo minimálně zastoupeno a podle mého názoru, ty pokusy, které tam jsou, nestačí pro vysvětlení jevů. Zbytek učebnice je věnována hlavně fauně a flóře. Návrhy na pokusy se vyskytují pouze v pracovním sešitě a to z velké většiny pouze slovním doprovodem, který je, podle mého názoru, trochu strohý [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 17

18 3.5 PŘÍRODOVĚDA 4 (Alter) [ 2 9 ] V této učebnici se s fyzikálním učivem setkáváme v kapitole Vlastnosti látek. Tato kapitola je rozdělena na několik podkapitol. V podkapitole Měření vlastností látek - opakování si žáci mohou zopakovat učivo ze třetího ročníku, jako je měření zahrady - délka, šířka, měření času, hmotnosti, objemu a teploty. Doplní si do tabulky, čím se tyto hodnoty měří a v jakých jednotkách je zapisujeme. V podkapitole jiné vlastnosti látek se můžeme setkat s tématem magnetická síle. Učebnice navrhuje k této části hned tři pokusy. První pokus je pozorování působení magnetické síly. K pokusu je zapotřebí magnet a předměty z různých materiálů (železné, dřevěné, hliníkové, papírové,...). Žáci si zapíší do tabulky, které předměty magnet přitahoval a které ne. Druhý pokus se věnuje určování pólů magnetu. Do misky s vodou vložíme menší misku, ve které je páskou přilepený tyčový magnet. Po uklidnění hladiny si pomocí plastelíny na misku označíme kam magnet směřuje a zkontrolujeme pomocí kompasu, který z pólů magnetu směřuje na sever. Pokus se dá několikrát zopakovat. Třetí pokus se zabývá vzájemným silám působících mezi magnety. Žáci se pomocí dvou tyčových magnetů mohou vyzkoušet, co se stane, když k sobě přiblíží magnety se stejnými a s opačnými póly. V kapitole Neživá příroda se můžeme setkat s vlastnostmi vzduchu. Na tohle téma autoři navrhují 3 pokusy. Při prvním pokusu pozorujeme, jak se při zahřívání mění objem vzduchu. [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 18

19 Plastovou láhev naplníme do poloviny studenou vodou, zašroubujeme víčko se zasunutým brčkem ponořeným ve vodě, víčko utěsníme plastelínou. Láhev postavíme do nádoby s horkou vodou a dále zahříváme. Žáci po provedení pokusu mají možnost zhodnotit, jestli se bude či nebude ohřívat vzduch v láhvi. Druhým pokusem pozorujeme, jak se při ochlazování mění objem vzduchu. Na horkou sklenici přetáhneme balónek a strčíme ji do mrazicího boxu. Žáci pozorují, co se stane s horkým vzduchem a balónkem. Třetí pokus je věnován působení síly vzduchu. PET láhev, která má ve dně a ve víčku díru (obě díry jsou ucpané plastelínou) naplníme vodou a nad umyvadlem odstraníme plastelínu ze dna. Žáci pozorují, zda voda odtéká nebo ne. Poté odstraníme i plastelínu z víčka, žáci mohou pozorovat, jestli nastaly nějaké změny. V části Vlastnosti vody autoři navrhují 3 pokusy. Prvním pokusem zkoumáme slanost vody. Do půl litru vlažné vody rozpustíme 20 g kuchyňské soli o ochutnáme - žáci mohou popisovat, jakou má roztok chuť. V druhém pokusu pozorujeme změnu skupenství vody. Pomocí dvou misek naplněných vodou, zjišťujeme změny. Jednu misku umístíme do chladu (např. za okno), druhou misku necháme v místnosti v teple (např. na radiátoru). Každý den mohou žáci pozorovat, kde mizí více vody. Na toto téma autoři navrhují i jiný pokus. Plechový hrneček naplníme roztlučeným ledem a na 15 minut hrníček strčíme do mrazícího boxu. Potom na teplé místo. Žáci mohou pozorovat vnější stranu hrnečku. Třetí pokus navržený na zkoumání vlastností vody si mohou žáci provést i sami doma. Skleničku naplníme vodou a na hladinu položíme složený kousek ubrousku s kancelářskou sponkou. Pozorováním žák zjistí, co se s ubrouskem stalo. 19

20 Učebnice Přírodověda 4 je velmi nápaditá, pokusy jsou velmi dobře a srozumitelně popsány a slovní doprovod je obohacen i o kvalitní obrazový materiál. Pokusy v podkapitole Jiné vlastnosti látek jsou jednoduché, ale dostatečně objasňující daný jev. Experimenty v podkapitole Vlastnosti vody jsou vhodné a ne příliš náročné. 20

21 3.6.PŘÍRODOVĚDA PRO 4. ROČNÍK ZŠ (Scientia a Státní pedagogické nakladatelství) Na fyzikální učivo můžeme narazit již v první kapitole Země, Slunce a hvězdy ve vesmíru. Po důkladném vysvětlení, co je to Sluneční soustava, Slunce a kde se nachází se můžeme setkat s návrhem na pokus, který se týká střídání ročních období. Pokus je pouze na obrázku, žák se doprostřed pomyslné kružnice postaví lampu a okolo rozestaví 4 glóby. Na glóbech můžeme pozorovat, jaké světadíly jsou zrovna osvícené, které jsou ve stínu. Pokus by mohl být více popsán slovně. Nejsem si jistá, že by všichni žáci pochopili, co mají dělat. Tento typ pokusu by šlo využít i pro vysvětlení střídání dne a noci. V části Lidé pronikají do vesmíru se můžeme setkat s experimentem na vypuštění vesmírné raketoplánu. Děti si mají nafouknout pouťový balónek a pustit ho do vzduchu. Mohou pozorovat jak je balónek poháněn vzduchem, stejně jako raketoplán. V podkapitola Měříme gravitační sílu Země autoři navrhují experiment se siloměrem a různými předměty na něm zavěšenými. Mohou prostřídat tužku, pouzdro, klíč a porovnat zjištěné údaje. Část Poznáváme magnetické jevy je doplněna o návrhy na pokus s magnety. Potřeba jsou jen 2 tyčové magnety a se spolužákem mohou děti zjistit, že strany se přitahují a odpuzují. Mohou magnety přikládat k různým předmětům. Zjistí, že některé jsou přitahovány a některé ne. Autoři v této části také navrhují kouzlo s magnetem - kancelářskou sponku položíme na papír a pod papír položíme magnet, na kterou stranu magnet posuneme, tam se bude pohybovat i sponka. 21

22 Kapitola Technika a my začíná jednoduchými stroji usnadňujícími práci. Po vysvětlení co je to páka, kladka a nakloněná rovina, mají pouze nakreslit, kde se takové to stroje dají využít. Až u tématu elektrický obvod autoři navrhují sestrojit jednoduchý elektrický obvod. Učebnice je systematicky rozdělena do kapitol. Ve všech kapitolách jsou navrženy nějaké pokusy. Ne vždy jsou dostatečně vysvětleny, většinou jsou doprovázeny pouze obrázkem. Pokusy bych zařadila ke každému tématu a nechala bych výběr pokusu na uvážení vyučujícího. Návrh na pokus je vždy viditelně označen zeleným puntíkem, je to výhoda pro lepší orientaci žáka, ale i učitele. 22

23 4. Učebnice přírodovědy pro páté ročníky základní školy 4.1. PŘÍRODOVĚDA 5 - učebnice pro 5. ročník základní školy (Nová škola) Přírodověda 5 - Člověk a jeho svět je rozdělena do několika kapitol a podkapitol. V podkapitole Magnetická síla se mohou žáci seznámit s tím, co magnet dokáže pomocí navrhovaných pokusů. Prvním pokusem si děti vyzkouší jaké tvary může magnet vykouzlit. Pomocí magnetu, drobných hřebíčků a tvrdého výkresu. Magnet uložíme pod výkres a na něj nasypeme drobné hřebíčky, které se díky magnetu zformují do obrazců. V druhém pokusu si děti vyzkouší, co vše je magnetem přitahováno (špendlík, sirka, tužka, mince,...). [29] V části Země si mohou žáci vyzkoušet střídání dne a noci přímo ve třídě. Rozsvítí si lampu na glóbus a vyhledají Českou republiku. Otáčejí - li glóbem, si mohou demonstrovat střídání dne a noci i na jiných místech Země. Malý pokus autoři navrhli i v podkapitole Člověk a energie. Žáci si podle návodu vyzkouší sestavit a zapojit malý jednoduchý elektrický obvod pomocí baterky a žárovičky. Dalšími fyzikálními pokusy se autoři zabývali v kapitole Člověk si dokáže svou práci usnadnit. Pokus na nakloněnou rovinu se skládá ze zvedání autíčka směrem přímo nahoru a pomocí nakloněné roviny. Siloměrem si žáci teorii mohou ověřit. Pokus spojený s kladkou spočívá ve zvedání předmětů pomocí jednoduché kladky sestrojené pouze z vařečky a provázku. Žák zjistí, že pomocí jednoduché kladky si usnadní práci. [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 23

24 V části, která je věnována páce je také navrhnut malý experiment. Žáci k tomuto pokusu potřebují pouze pravítko, tužku a předmět, který zvedají. Pravítko poslouží jako páka, děti si mohou vyzkoušet kam musí prstem zatlačit, aby předmět uzvedly. I k tématu kolo je navrhnut pokus. Různými způsoby mohou žáci přemisťovat kostku po stole. Siloměrem vždy změří vynaloženou sílu. Při přemisťování po stole kostku podloží špejlemi nebo ji položí na vozíček. Učebnice Přírodověda 5 od nakladatelství Nová škola je velmi kreativní, zdařilá a uzpůsobená pro děti pátých tříd. Navrhované pokusy jsou jednoduché, výstižné a myslím si, že dostatečně objasní daný problém. Pokusy jsou lehce proveditelné ve škole, ale může si je stejně tak žák vyzkoušet doma. Jsou totiž doprovázeny nejen slovním popisem, ale i dostatečným obrazovým materiálem. Jsou vyhovující pro školní účely, nejsou na jejich provedení potřeba žádné speciální pomůcky, které by museli žáci nebo učitel složitě zajišťovat. 24

25 4.2 PŘÍRODOVĚDA 5 (Scietia) [ 2 9 ] V kapitole Člověk vnímá, přemýšlí, koná se můžeme setkat s rozborem přírodních zákonitostí, kde se autoři zabývají teorií, že s klesajícím třením klesá síla, kterou je potřeba vynaložit autoři se snaží tímto způsobem objasnit přesouvání předmětů či břemen po válečcích. Tato teorie je doprovázena pouze obrázkem, což je podle mého názoru nedostačující. Tato učebnice vůbec nenavazuje na předchozí učebnici Přírodověda 4 od nakladatelství Scientia, což je obrovská chyba a škoda. V této učebnici se nevyskytují žádné náměty na pokusy, ani v kapitole Země a vesmír nebo Vesmírné pohyby. Kniha je plná teorie, spousty poznatků i pěkných obrázků, ale vůbec v ní nenajdeme námět na praktické ověření teoretických poznatků. Myslím si, že poskytovaní teoretických znalostí tím, že je někomu řekneme není moc efektivní, ani obrázek tento problém nevyřeší. Doporučila bych vždy na uzavření kapitoly navrhnout nějaký pokus na dané téma. Žáci si učivo lépe osvojí a později snadněji a rychleji vybaví. [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 25

26 4.3 OD VESMÍRU K ČLOVĚKU - Přírodověda pro 5. ročník základní školy ( Fortuna) [ 2 9 ] Fyzikální učivo můžeme najít v této učebnici už v části Země jako magnet. Učebnice využívá návaznosti na předchozí Přírodovědu 4 a žák si může zopakovat z minulého roku práci s magnety a jejich vlastnosti. Kapitola Člověk a technika nás uvede do světa jednoduchých experimentů. Nejprve si žák může vyzkoušet jakou sílu musí vynaložit na přetahování se s kamarádem nebo na zvedání učebnic. Sílu může změřit pomocí siloměru. K tématu páka jsou v učebnici uvedeny věcné obrázky s houpajícími se dětmi. Z obrázku je jasně vidět, že je-li jeden z dětí na houpačce těžší je nutné posunout těžiště. Jen je škoda, že autoři pojali tento problém spíše jako slovní úlohu než, aby navrhli pokus. Dále autoři navozují pomocí otázek různé příležitosti, ve kterých můžeme páku využít, ale nenavrhují žádný problém, který by museli žáci vyřešit. Při tématu Nakloněná rovina je hned na začátku navrhnut experiment. Žák se zhotoví břemeno (balíček starých novin) a zavěsí jej na siloměr. O hranu židle si opře velké pravítko čí desku a vytvoří nakloněnou rovinu. Břemeno po nakloněné rovině třikrát vytáhne na siloměru a zaznamená si vynaloženou sílu. Poté úkol zopakuje, ale bez nakloněné roviny. Výsledky porovná a vyvodí závěr. [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 26

27 Kladka je nástroj usnadňující práci a žák si podle návodu z učebnici může vyzkoušet její činnost. Pomocí špulky od nitě, provázku a tužky. Provázek omotá kolem tužky a zkouší jak tahem dolů táhne tužku nahoru. Je to podle mě velmi dobrý pokus, který je lehce proveditelný ve škole a nezabere příliš času na přípravu. V tématu Kolo si děti mohou vyzkoušet přemisťování předmětů pomocí válečků, kol anebo bez jejich pomoci. Autoři učebnice se zabývali i silou poháněcí svět, např. parním strojem. V učebnici je jednoduchý parní stroj. Žák se může alespoň seznámit s jeho chodem. Energie, která svět pohání a kterou si můžeme podle učebnice vyzkoušet, je energie elektrická. Žáci si podle návodu mohou sestavit jednoduchý elektrický obvod. Učebnice Od vesmíru k člověku je nesmírně zajímavá, se spoustou nápadů k pokusům. Jen by jich mohlo být více takových, které lze provést ve škole. 27

28 4.4 PŘÍRODOVĚDA 5 - (Alter) [ 2 9 ] Učebnice Člověk a technika společně s částí Život na Zemi a Země ve vesmíru tvoří soubor tří učebnic přírodovědy pro pátý ročník základní školy od nakladatelství Alter. V učebnici Člověk a technika můžeme najít témata jako například nakloněná rovina. Toto téma je dostatečně vysvětleno pomocí textu ale i obrázků. Žák zde má rozhodnout o tom na kterou činnost vynaloží více síly - na zvedání sudu svisle vzhůru nebo pomocí šikmého prkna. V tomto tématu není navržen žádný praktický pokus. Páka je v učebnici vysvětlena i pomocí praktického pokusu. Na tužku si položíme pravítko, tužka tvoří střed pravítka. Na každý konec pravítka položíme jednu stejnou minci, pozorujeme, co se s pravítkem, tedy s pákou, děje. Další vyzkoušíme dvě mince na jedné straně a jedna mince na druhé straně. Dvě mince posouváme na střed tak dlouho, dokud není pravítko ve vodorovné pozici. K tématu kladka je pouze textový a obrazový materiál, bez návrhu na experiment. Část věnována kolu je hned na začátku vysvětlena pomocí pokusu. Žák si naskládá na sebe několik knih a zkusí je prstem posunout. Poté si pod knihy vloží tři pastelky válečkového tvaru a posune knihy. Může porovnat, kdy byla práce s posunutím knih snadnější. [29] ČÍŽEK, Jaroslav. SEVT.[online] 28

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Magnety a magnetismus Vyučovací předmět: Aktivita v rámci Školního vědeckého dne. Anotace: Znázornění magnetického pole, magnet a elektrický

Více

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme.

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme. KRIČK NÁPDŮ Krabička nápadů Školské fyziky * Václav Votruba **, Základní škola Palmovka, Praha 8 Z plastikové láhve od limonády, která má v zátce malou dírku, vylévej vodu. Co pozoruješ? Po chvilce voda

Více

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

Dirlbeck J zš Františkovy Lázně Veletrh nápadtl učiteltl fyziky Iniekční stříkačka ve fyzice Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně Proč injekční stříkačka? Učím na škole, kde žákyně a poslední dobou i někteří žáci odcházejí na zdravotnickou

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7.

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. VY_52_INOVACE_2NOV45 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanické vlastnosti kapalin Téma: Vztlaková síla

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Trvalé magnety frontální sada

Trvalé magnety frontální sada Trvalé magnety frontální sada Sada obsahuje: - metodické listy - dva tyčové magnety - krabička s hřebíčky (cca 30dkg) - krabička se vzorky materiálů - velká a malá miska - dvě malé červené gumičky - velký

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Celá hodina je pouze opakování ze základky. Existuje speciální druh látek, které jsou schopny působit jedna na druhou nebo přitahovat železné předměty.

Více

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi Veletrh nápadů učitel!! /ljziky I!'IH!'!lIMre!II'!!lI!l!l ~i ~ fy:dhu Věra Bdlnková, J. Šimečková, Z. Bobek 1. Toncicí potápěč (karteziónek) Potřeby: plastová láhev (1,5 I), kapátko, kádinka S obarvenou

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Kapalina, pevná látka, plyn

Kapalina, pevná látka, plyn Obsah Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina, zásada K čemu je chemie dobrá? Jak to vypadá v laboratoři? Bezpečnost práce Chemické pokusy Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina,

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Inovace výuky Fyzika Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Síly Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Zákon setrvačnosti, Zákon

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1 Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1. Je to průhledné? Vytvořte si pracovní prostor zastíněný před přímým světlem, např. pod lavicí. Materiály uložené v sáčku postupně

Více

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. FYZIKÁLNÍ VELIČINY Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. Doplň chybějící písmena : Každá fyzikální veličina má: 1) - - z v 2) z - - - k 3) - - k l - d - - j - -

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý Inovace výuky - Přírodovědný seminář Pokusy s vejci Přs / 31, 32 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Přírodopis Praktické

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Těleso a látka Těleso Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Z více těles, z více látek.. domácí úkol - 2 experimenty difuze v chladné vodě krystalizace

Více

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Termoska Výukové materiály Téma: Teplo, šíření tepla Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Sazeničky z miniskleníků přesadíme do připravených

Více

Zkoumání teploty v chladničce (laboratorní práce)

Zkoumání teploty v chladničce (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zkoumání teploty v chladničce (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-F-02 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA FYZIKA 7. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Hustota látek odvození vzorce, výpočet

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 V příspěvku jsou uvedeny některé konkrétní zkušenosti a výsledky práce žáků z činnostního učení fyziky ve fyzikálním

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály Téma: Fyzikální a chemický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba

Více

Teplota. fyzikální veličina značka t

Teplota. fyzikální veličina značka t Teplota fyzikální veličina značka t Je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. Jak se tato vlastnost jmenuje? Teplota Naše pocity

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8. VY_52_INOVACE_2NOV43 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Látky a tělesa, Mechanické vlastnosti tekutin

Více

Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment)

Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment) Označení: EU-Inovace-F-8-06

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce)

Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-F-05 Předmět: Biologická, fyzikální

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

Měření velikosti gravitační síly

Měření velikosti gravitační síly Jméno: Školní rok: Měření velikosti gravitační síly Třída: Laboratorní práce číslo: Úkol: Zjisti, jak velikou gravitační silou na tebe působí Země. Pomůcky, které jsem použil/la: Siloměr, několik závaží

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

ŽÁKOVSKÉ VÁHY Václav Piskač, Brno 2015

ŽÁKOVSKÉ VÁHY Václav Piskač, Brno 2015 ŽÁKOVSKÉ VÁHY Václav Piskač, Brno 2015 Při probírání hmotnosti v šesté třídě mi citelně chyběly váhy pro žáky. Proto jsem vyrobil sadu rovnoramenných a nerovnoramenných vah. Základem obou typů vah je dřevěná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Chemie Cílová skupina: 1. ročník SŠ Délka trvání: 90 min. (laboratorní cvičení) Název hodiny: Směsi Výukový celek: Soustavy

Více

Název: Studium magnetického pole

Název: Studium magnetického pole Název: Studium magnetického pole Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika, Zeměpis Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

1.5.6 Kolik váží vzduch

1.5.6 Kolik váží vzduch 1.5.6 Kolik váží vzduch Předpoklady: Pomůcky: PET láhev s uzávěrem osazeným motocyklistickým ventýlkem, gumová hadička promáčknutelná rukou navléknutelná na ventýlek, akvárium, voda, váhy, balónky, špejle,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Podvodní sopky 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Podvodní sopky 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných a kapalných látek Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 3 hodiny Shrnutí: Žáci si osvojí pojem hustota

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Látka a těleso IX X.. Seznámení s tím, co nás obklopuje, z čeho se tělesa skládají. Zavedení skupenství látek, vlastnosti atomů a molekul. Metoda monologická,dialogická, práce s knihou, s tabulkami,výukový

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 25. 2. 2013 Ročník: 6., 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 25. 2. 2013 Ročník: 6., 7., 8. VY_52_INOVACE_2NOV60 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 25. 2. 2013 Ročník: 6., 7., 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Látky a tělesa Téma: Měření hmotnosti rovnoramennými

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV,

Více

Název: Spadne nebo nespadne?

Název: Spadne nebo nespadne? Název: Spadne nebo nespadne? Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Výukové materiály Předmět (obor): prvouka

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více