Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012"

Transkript

1 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrezni 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezlivisleho auditora pro spolecniky spolecnosti Panasonic AVe Networks Czech, s.r.o. Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky spoiecnosti Panasonic AVC Networks Czech, S.LO., tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, rykazu zisku a ztnity za rok 2012 a pfflohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzirych vyznamnych ucetnich metod a ostatnich dopliiujicich udaju. Udaje 0 spoleenosti Panasonic AVC Networks Czech, S.LO. jsou uvedeny v bode 1 pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetnf zaverku Statutami organ spolecnosti Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. je odpovedny za sestaveni ueetnf zaverky, kteni podava verny a poctiry obraz v souladu s cesk)mi ucetnimi pfedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni system, ktery povaiuje za nezbytny pro sestavenf ucetnf zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi d010zkami Komory auditoni Cesk6 republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naphinovat a provest audit tak, abychom zfskali pfimerenou j istotu, ze ucetnf zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorsk)lch postupu, jejichz chern je ziskat dukaznf informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni z::lverce. Vyber auditorskych postupu zeivisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetnf zaverka obsahuje vyznamne nespnivnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktery je re]evantnf pro sestavenf ucetni z::lverky podavajici verny a poctivy obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vnitfuiho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzirych ucetnich metod, primefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, ze ziskane dukazni infonnace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho ryroku. KPh-lG teska republika Audit. s r.o.. 2 Czedl limited liability corr1pan',' end a member firm of the KPMG net...:mk of In,jependent member firms aff,lialed ".'ith KPMG Intell\alional Cooperative ("KPMG InremariQr)al"1, a S" li;o entity. o bchodn; rei s trik ve de n~ ' 1\~ lb tsk~'rll soudem " Praza oddil C, :Iozk.a (: (: CZ

3 Vyrok auditora Podle naseho mizoru ucetnf zaverka podavci vemy a poctiry obraz aktiv a pasiv spolecnosti Panasonic AVe Networks Czech, s.r.o. k 31. prosinci 2012 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodareni za rok 2012 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy. V Praze, dne 6. brezna KPMG Ceskci republika Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 lng. Michal Hasek Director Oprcivneni cislo 2036

4 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2012 (v tisicich Kc ) Qbchodni firma a sidlo Identifikacni cislo.~~~3..3.g.~ Panasonic AVe N.etworks Czech, s.r.o. 'U'p'a'r;'as'oniku"1"06Sif" ptze~ : 32(r84.. :~esk~ (e pu bi~~~ Oznac. AKTIVA fad. a b c AKTIVA CElKEM (i' ) 001 A. Pohledavky za upsany zilkladni kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (i' ) 003 B.I. Dlouhodoby nehmotny majetek (r.05 az 12) 004 B.I.1. Zi'izovaci vydaje Nehmotne vysledky yyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnule zalohy na dlouhodoby nehmotny majelek 012 B.II. Dlouhodoby hmolny majetek (f.14 ai 22) 013 B Pozemky Stavby Samostatne movite veei a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu Dospeda zvifata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonl:eny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku 022 B.III. Dlouhodoby finanl:ni majetek (r.24 az 30) 023 B.III.1. Podily - ovladana osoba Podily v licetnich jednotkach pod podslatnym vlivem Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podily Pujl:kya livery - ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny vliv Jiny dlouhodoby finanl:ni majetek Ponzovany dlouhodoby finanl:ni majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby finanl:nf majetek 030 Min.ucetni Beine ucetni obdobi obdobi Brutto Korekce Netto Netto

5 Panasonic AVC Networks Czech, S.r.O. Rozvaha (nekonsolldovana) k 31. prosinci 2012 Oznae. AKTIVA fad. Beine uletnl obdobi Min.ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obei.na aktiva (1' ) C.I. Zasoby (1'.33 ai 38) C.11. Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. Vyrobky 4. Mlada a ostatn! zvifata a jejich skupiny 5. Zboti 6. Poskytnule zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (f.40 at 47) C.II.1. Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecniky, cleny druistva a za ucastniky sdruieni 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne LItty akti"n! 7. Jine pohledavky 8. Odloiena danova pohledavka C.II I KrcHkodobe pohledavky (f.49 at 57) C Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky. ovladana nebo ovladajicl osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecnlky, cleny druistva a za Llcastniky sdruieni 5. Socialni zabezpeeeni a zdravotni pojisteni 6. Stat danove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute tiljohy 8. Dohadne LlCty aktivni 9. Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (i'.59 at 62) C.IV1. Penize 2. Ucty v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. Ponzovany kratkodoby financni majetek 0.1. Casove rozliseni (r ) Naklady pristich obdobi 2. Komplexn i naklady pfistich obdobi 3. Pi'ijmy pfistich obdobi

6 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2012 Oznac. a PASIVA b fad. Beine Minule obdobi obdobi c 5 6 A.I. PASIVA CElKEM (;' ) A. Vlastni kapital (1' ) Zitkladni kapital (f ) A.1.1. Zakladni kapital 2. Vlastni akcie a vlas!ni obchodni podily (A) 3. Zmeny zakladniho kapitalu A.II. Kapitalove fondy (1'.74 ai: 79) A IL1. Emisnl aiio A lii. 2 Ostatnl kapitalove fondy 3. Oceriovacf rozdfly z preceneni majetku a zavazku 4. Ocenovaci rozd ily z preceneni pri pfemenach spolecnosti 5. Rozdil z pfem~n spoleenosti 6. Rozdily Z oeenen! pri premenach spolecnosti Rezervni fandy, nedelitelny fond a ostatni fandy ze zisku ( ) A III.1. Zakonny rezervni fond/nedehitelny fond 2. Stalutami a ostatni fondy A.IV, vysledek hospodareni minulych let (/.84+85) A. IV,1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena ztrata minulych let A.V. Vysledek hospodai'eni beim~ho ucetniho obdobi (+ 1-) B. Cizi zdroje (1' ) B.I. Rezervy (r.89 ai: 92) B.I.1. Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu 2. Rezerva na duchody a podobne z8vazky 3. Rezerva na dan z pfijmu 4. Ostatni rezervy B.II. Dlouhodobe zavazky (f.94 at 103) B.II.1. Zavazky z obchodnich vztahu 2. Zavazky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Zavazky - podstatny vliv 4. Zavazky ke spolecnikum, clenum drui:stva a k ucastnikum sd ruieni 5. Dlouhodobe pfijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobe sm lnky k uhrade 8. Dohadne ucty pasivni 9. Jine zavazky 10. Odloieny danovy zavazek

7 Rozvaha (nekonsolidovaml) k 31. prosinci 2012 Oznae. PASIVA fad. Bezne obdobi a b c Kratkodobe zavazky (r.105az11s) B.III.1. Zavazky Z obchodnich yztahu Zavazky - Qvla:dana nebo Qvladajici osoba Zav8zky - podstatny vl iv Zavazky ke spolecnikum, clenum druistva a k ucastnikum 108 sdrui:eni 5. Zavazky k zamestnancum Zavazky ze socialn iho zabezpeceni a zdravotniho pojisten[ Stat - danove zav8zky a dotace Kratkodobe prijate zalohy Vydane dluhopisy Dohadne ucty pasivni Jine zavazky B.IV. Bankoyni livery a vypomoci (f b+119) 116 B.IV.1. Bankovni uvery dlouhodobe Kn3tkodobe bankovni livery Kratkodobe financni vypomoci 119 C.1. Casove rozliseni (i' ) C.1.1. vydaje pfistich obdobi vynosy ptistich obdobi 122 Mjnuh~ obdobf IP~;'i"T7 -"! T. ~ - " TTJITORA KPi jg I).".,J J I "~J S.C.D. PO~'f;::~iv "';-J.)CJhJhaH Ie: , "C,.;,,,,",, "l,;:i.",,0dl~. 71

8 vykaz ZISKU A ZTRA TV druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2012 ( v tisicfch Kc ) Obchodni firma a sidle Identifikacnf cislo ,... Panasonic AVe Networks Czech. 5.r.0. 'u.. p ii'ri't:j's'o riiku 1 cii3 si1..,, pize~ : 3 2'(i' 84 :~~~E~::~~:e.~~~!:~~ _....._._... Oznac. TEXT cislo Skutecnost v UCet. abel. fadku beznem minulem a b c Triby za prodej zboi[ A. Naklady vynaloiene na prodane zboii Obchodni marie (;.01 02) II. Vykony (r ) Triby za pfodej vlastnich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlas!ni cinnos!i Aktivace B. Vykonova spotfeba (1'.09+10) B.1. SpoUeba materialu a energie B.2. Sluiby Ptidana hod nota (i' ) c. Osobni naklady (1'.13 ai 16) C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druistva 14 C.3. Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni C.4. Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F. III. Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu (/.20+21) T riby z prodeje dlouhodobeho majetku T riby z prodeje materialu Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu (;.23+24) F.1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku F.2. Prodany material G. Zmena stavu rezerv a opravnych poloiek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pristich obdobi IV. Ostalni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady V. Prevod provoznich vynosu 28 I. Prevod provoznich nakladu 29. Provozni vysledek hospodareni (1' )

9 Panasonic AVC Networks Czech, S.r.o. Vykaz zisku a ztraty - druhove clene"1 (nekonsolidovany) za rok kone!c! 31. prosincem 2012 Oznac. a TEXT b cislo Skutecnosl v uce\. abel, fadku beznem minulem c 1 2 VI. Tri:by z prodeje cennych papfru a podiiu J. Prodane cenne papiry a podrly VII. VU.1. V11.2. VII.3. VIII. Vynosy z dlouhodobeho financn iho majelku (;' ) Vynosy z podilu v ovlsdanych osobach a v ueetnich jednotkach pod podstatnym "fivem Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu Vljnosy Z ostatnfho dlouhodobeho financniho majetku Vljnosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z financniho majetku IX. Vynosy z preceneni cennych papiru a derivatu L. Naklady z pfeceneni cennych papini a deriviltu M. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek \Ie financni oblasti X Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostatni finaneni vynosy O. Ostatni finanen! naklady XI I. Prevod financnich vynosu p Prevod finanenich nakladu. Finaneni yysledek hospodai'eni (i' ) O. Dan z prijmu za beznou cinnost (r.50+51) splatna odloiena.. Vysledek hospodai'eni za beznou cinnost (r ) XIII. Mimoradne vynosy R. Mimoradne naklady S. Dan z prijmu z mimofadne Cinnosti ( ) S.1. -splatna S.2. -odloiena 57. Mimoradny yysledek hospodareni ) T. Pfevod podilu na vysledku hospodareni spoteenikum (+1-)... Vysledek hospodai'eni za ueetni obdobi (+1-) ( ) ",,** Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenim (i' )

10 Priloha ueelni zaverky Rok konciei 31. prosincem 2012 (v tisieich Kc) 1. Charakteristika a hlavni aktivity VZI/ik a charaklerislika spolecl/osli Panasonic A VC Networks Czech, s. I".o., drive MATSUST-nTA TELEV ISION CENTRAL EUROPE, s. I".o., (.. spolecnost") vznik la dne 13. brezna Spolecnost byla prejmenovana l. Ievetna Zakladatelem spolecnosti byla ivla TSUSf{lT A ELECTRlC lndustrlal CO., LTD, Osaka, Japonsko. Od 29. kvetna 2003 do 23. iijna 2012 byla 100% vlastnikem spolecnosti PANASON IC EU ROPE LTD. Po vstupu noveho spolecnika do spolecnosti a naryseni za kladniho kapitaluje struk1ura vlastnik ll m\sled ujici: PANASON1C EUROPE LTD. Willoughby Road, Bracknell, Berks RG 12 8FP, Spojene kn\ lovstvi Yelke Britanie a Severniho Irska Vklad: ,- Kc Obchodni pod il: 90% zapsano 23. rijna Panasonic Hold ing (Netherlands) B. V. 1077XV Amsterdam, Zuidp lein 136, Nizozemske kn\lovstvi Yklad: ,- Kc Obchodni podil : 10 % zapsano 23. rijna Hlavnim predmetem cinnosti spolecnost i je vyroba barevnych te levizorll pod obchodni znackou Panasonic. Spolecnost vyn\bi telev izory s plochou obrazovkoll typu LCD (Liquid Crystal Display) a PDP (Pl asma Display Panel ). Spolecnost take zaj ist'lije dodavky nalu-adnich (li lll pro evropsky trh. Sidlo spolecl/osli Panasonic A VC Networks Czech, s.i".o. U Panasoniku 1068/ Plzel] Idel/lifikacl/i Cislo Jedl/ale/e spolecl/osli Makoto Takahashi Akihiko Sakata do I. brezna Takao Okochi od I. brezna 2012 Jmenem spolecnosti jsou opravneni jednat jed nate Ie, a to kazdy z nieh samostatne. Strana I

11 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Priloha licetni z<lverky Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) O"ganiza('~J1f struktul'q Spolecnost nul vlastni (I!vary ryroby, mlkupu, kontroly kva lity, inzenyringu, financi, (Icetnictvf, informacnich technologii a sk ladil. Vyvoj a vyzkum zaji ~ t'uje pro spolecnost jeji ultimatnf materska spolecnost (tj. mateiska spolecnost jejf materske spolecllosti) Panasonic Corporation, Osaka, Japonsko. Z"I<'"), v obchodllilll rejstnku V roce byla v obchodnfm rejstflku zapsana zmena jednatele, odvolan byl p. Akihiko Sakata a norym jednatelem byl jmenovan p. Takao Okochi s ('CilUlOsti ode dne I. brezna Zapis do obchodnfho rejstflku byl proveden dne 9. kvetna Dale doslo k navysenf zakladnfho kapitalu spolecnosti na ,- Kc (tii miliardy korun ceskych) vstupem noveho spolecnika Panasonic Holding (Netherlands) B. V. a k vyse uvedene zmene obchodnfch podflil. Zmena zakladnfho kapitalu a zmena strukt ury obchodnich podflil byla zapsuna v obchodnfm rejstriku dne 23. rijna Strana 2

12 Priloha llcetni ziiverky Rok konclei 31. prosincem 2012 (v lisieich Kc) 2. Zasadni ucetni postupy pouzivane spolecnosti (a) Dlollhodoby hmot ny a nehmotny maj etek Hmotny a nehmotny dlollhodob}' majetek je evidovan v porizovaci cene. Dlollhodoby hmotny maj etek v pofizovaci cene do 40 lis. Kc a dlollhodoby nehmolny majetek v porizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovan v rozvaze a je llclowlll do IHikladll v roce jeho porizenf. Oceneni dlollhodobeho maj etkll vlastni vyroby zahrlllue primy material, pfflne mzdy a rezijni naklady primo spojen': s jeho vyrobou do doby jeho akt ivace. V nasledluici tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majelek Metoda Doba odepi sqvani Budovy Linearnf let Ostatnl sln vby Linearnf let Stroje a zarize ni Li nearn! 6 - IS let AUlolllobily Li nearni 4 roky Software Lincal'lli 4 roky Oslat )]! neh l11otn}' majetek Linearni 4-6 lei Pri s lll ~ells i v i Linearnf 13 nu'!sici. nebo 4-6 let Fanny Lincarni JI1~ sici. Stocky Lineflrni 2 ro\..)' Fann y a stocky jsou odepisovany linearni metodou po dobu kalkulovane zivotnosti, fa nn y zpravidla 13 mesicl1, stocky dva roky. (b) Zasoby Material je llctovan v pofizovacich cenach. Porizovaci cena zahrnuje cenu porizeni, celni poplatky, dopravne do vyrobniho area lu, pojisteni a skladovaci miklady pri doprave. Cena porizeni je stanovena ve standardnich cenach se zo hlednenim cenovych odchylek ke skutecnym porizovacim ceml m. Na lu adni dfly (zbozi) jsou (,clovany v porizovacich cemich a jsou oceiiovany metodou FIFO. Nedokoncena vyroba a hotove vyrobky jsou oceilovany v cenach, ktere zalmlllji cenu materialu, prime mzdy a proporciomilni cast vyrobn ich rezijnich nakladll podle stavu rozpracovanosti. Stranu 3

13 PrUoha!lee!ni zayerky Rok konciei 31. prosineem 2012 (v tisieieh Ke) (e) Stanoyeni opravnl'ch polozek a rezery Dlollhodoby 1IIII01llY a lielllllolll.y lii(u'elek Opravne polotky k dlouhodobemu lunotnell1u a neh motnell1u majetku jsou tvoieny na zoklade ana ll'zy rozdilll mezi soucasnou trzni hodnotou majetku a lleet ni zllstatkovou cenou. Polrledavky Spoleenost stanovi apravne polozky pro pochybne pohlcdavky podle vlastni anall'zy platebni sehopnosti svych zakaznikll. Zasoby Opravnc polozky jsou vytvareny v piipadech, kdy oceneni pouzite v lleetnietvi je preehodne vy~~i ne>' soueasmt trzni hodnota pilslusnych z,lsob. Specifieka opravn3 polazka je vytvarena na technicky zastamlya fyzieky poskozeny material. Rezervy Spoleenost tvoil rezervy na rizika a m\kjady, ktere se vztahuji k danemu lleetnimu obdobi. (d) Prepoety cizich men Spoleenost pouziva pro prepocet cizich men pevny ctvrtl etni kurz, ktery se stanovuje na zaklade kurzu CNB platncho prvni den daneho ctvrtleti. V prllbehu roku se llctuje pouze 0 reali zovanych Inlrzorycll ziscich a ztrataeh. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovell1u dni prepocitavana podle orieialniho kurzu enb. Nerealizovane zisky a ztraty jsou zaehyceny v hospodarskem rysledku. (e) Derivaty Derive/I)' k Obc/lOdovall! Finaneni derivaty drzene za llcelem obchodovani jsou vykazovany v realnych hodnataeh a zisky (ztnily) ze zmeny jejich realnych hodnot jsou zahrnuty ve rynosech nebo nakladech. Strana 4

14 Panasonic AVC Networks Czech, s. r.o. P,iloha Lice!ni zaverky Rok konciei 31. prosineern 2012 (v lisieieh Kc) Zajist'ovaci derive;!), V pripade, i.e derivat je pouzit k zaj istcnl rizika zmeny realne hodnoty vykazanyeh aktiv nebo pasiv, je zajist'ovaml polozka take oeelovana re;llnou hodnotou. Zisky a ztnhy plynoucf z preceneni zajist'ovane polozky i zajist'ovacfho derivatujsou zahrnuty ve vynosech nebo nakladeeh. V pripade, i.e derivat je pouzit k zaj istenl rizika zmen peneznich tok!1 plynoucfeh z budoucfch aktiv a pasiv nebo pnlvne vynutitelnyeh sll1l uvnieh vztahil nebo ocekavanyeh transakcf, je zmena realne hodnoty zaj ist'ovacfho derivatu odpovidaj iei efektivni casti zaj isteni vyk1lzana jako soucast vlastniho kapitalu v polozee "Oeel10vacf rozd il y z preeeneni ll1ajetku a zavazk!i". Neefektivni cast zajisteni je zahrnuta ve vynoseeh nebo mlkladech. (I) Vyzkull1 a V)'voj Tyto miklady jsou (,ctovany do y)'kazu zisku a ztraty v obdobi, ye kten!m byly vynalozeny. (g) Najaty majetek Spo lecnost (Ictuje 0 najatem majetku tak, ze zalmluje leasingove splmky do m\k ladll roynoll1erne po dobu trvani mijmu. Pri ukonceni najmu a uplatnenl moznosti odkupu je pred met leasingu zarazen do majetku y kupni cene. (h) 0311 z prijmll Oall z pfijll1!1 za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zll1eny sta vu y od loi.cne dani. Splatna da!1 zalunuj e odhad dane vypocteny z d""oveho zakladu s pouzitim dalloye sazby platne y beznem roce a YeSkere domcrky a vratky za minul1l obdobi. Odlozemi da l vycihlzi z YeSkerych docasnych rozdilu mezi (,cetnl a dailoyou hodnotou akt iy a pasiv s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro nasledtuicf obdobi. o odloi.ene d3lloye po hledavce se [Ictuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, i.e bude v nasledujicich [Icetnich obdobieh uplatnena. (i) Klasitikace zavazku Spolecnost klasifikuje cast dlouhodobych zavazkl', bankovnich uyeru a financnich vypomocf, jejichz doba splatnosti je kratsi ndjeden rok yzhledem k rozvahovemu dni, jako kratkodobe. Stroma 5

15 Pruoha licelni zaverky Rok konciei 31. prosincem 2012 (v tisieich Kc) 3. Dlouhodoby majetek (a) Dlollhodoby llelul10tlly rnajetek Zrizo\'al'i v)'daj l! Software Oslalni Cdl{{'1l1 pori1.o\'aci ce na Z(ls!a\ck k ] IJ Prin'lstky Vb),''-,)' \ l'leiu!lov,ini ZlISh1\ck k J Olld\'k)' Z(lstntek k Odpi sy Opruvky k llbytkljill Zt'lstal"k k J ] \ ) ) ) OllnH'IlC polozk)' Opravne polo!.!.;)' Zmcna opravne polo!i.;), Opra\'ne polo!k)' ) Z".stalko\'ll hatlnola Zusl:ltko\'a hadno.a (b) Dlollhodoby hrnotlly majetek St:wby Strojc a zafizenf Dopra\'lli prostr. Netla" hmolll)' majctcl( Z:\Iohy Ccll«:rn Zl'tstotek k P~ln.~ st ky Ubytky P~e(H~tovalli I ) ) )4 90) Zllstotck k J "' O Jld\'ky Zllslntek k I Odpisy Opravky k (lbytkl'lin Z.)stnlek k J I ) 374 ))) ) ) O pnl\'nc poloiky Opra\'nc pol Z I1l~1I0 oprnv. po]ozky OpruvlIC pol. J S Z,hl. hotln ZiiSI.houn SO 06) I I Stran<16

16 Priloha (,cetni zav~rk y Rok konciei 31. prosineem 2012 (v tisieieh Kc) Vzhledem k pokracujici zasadni reorganizaei ryroby za lh\jene v roce 2009, nh\ spolecnost vytvoreny opravne polozky k cllouhodobemll hmotnemu a nelunotnemu majetkll v eelkove vysi ti s. Kc ( tis. Kc). Pi'irllstky k ostatnimu nehmotnelllu majetku predstavlui licence na tisk uzivatelsk)'eh pi'il'lleek a servisni manualy k vyrabenym televizorllln. Pi'irllstky k strojllln a zai'izeni v roee 2012 tvoi'ily preclevsim nove porizene fo nny a pristroje. Pi'irllstek staveb je tvoren techniekym zhodnocenim vyrobni haly v area lll hlavniho zavodu v I'lzni. 4.Zasoby Spolecnost vytvorila opravnou polozku k hotovyill ryrobkilln ve vysi tis. Kc ( tis. Kc) z dllvodu jejieh vyssiho oceneni pouziteho v (,cetnietvi nezje jej ieh trzlli hod nota. K zasobam materialu a nedokoneene vyroby byla vytvorena oprav",\ polozka ve vysi ti s. Ke (20 II tis. KG) z dllvodu jeho teehniekeho zastan\ni a poskozeni. K ",\lu'adnim dilllln vykazovanym v ramei zbozi vytvoi'ila spolecnost opravnoll polozku v eelkove rysi ti s. Ke (20 II Ke) zejmena z dllvodu ukoneeni do by povinnosti dodavat tyto clily pro trh. 5. Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu a ostatni pohledavky (a) Kratkodobe obehodni pohledavky cini ti s. KG (20 II tis. KG), ze kterych pohledavky po Ihllte splatnosti predstavllj i tis. Kc (20 II tis. Kc). Oprav",\ polozka k pochybnym pohledavkam k 3 1. prosi nei 2012 ei ni tis Ke (20 I I I tis. Ke). vetsina pohledavek po Ihllte splatnosti je za externimi kooperujieillli podniky, se kterymi jsou periodieky provacleny zapoety ZaVaZkll a pohledavek. (b) DaJlove pohledavky ve vys i tis. Ke ( tis. Ke) tvori narok na vratky DPH. (e) Kratkoclobe obehodn i zavazky cinl I tis. Kc (20 II tis. Kc), ze ktel-yeh zavazky po Ihllte splatnosti predstavuji tis. Kc ( tis. Kc). Velsina ZaVaZkll po Ihille sp lalnosli je vllci podnikum ve skupine, kde je pro vade no z(,ctovani vzajemnyeh pohleci<\vek a zavazkll vzdy k 10. dni nasledujiciho mesice. Stralla 7

17 Pa nasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Priloha tice!ni zaverky Rok konciei 31. prosineem 2012 (v lisieieh Kc) 6.Derivaty (a) K rozvahovemu dni me la spolecnost otevfeny nas ledujiei financni deriva ly k zajisteni rizika zmen budoueieh pe neznich lokll (v lis. Kc): t. N:lku ll I'roli('j DatulII slilllln OS li He:illl:i hollllola k I tis. USD to 800 tis. EUR ti s. USD lis. EUR I I lis. USD ti s. EUR IOA " lis. USD tis. EUR lis. USD 6200 tis. EUR lis. USD 4400 lis. GBI' lis. USD tis. GBP lis. USD II 400 tis. GBP IOA tis. USD ti s. GBP lis. IPY lis. ezk II tis. lpy lis. ezk tis. lpy lis. ezk IOA lis. JPY tis. ezk lis. USD tis. ezk tis. USD lis. ezk ti s. USD li s. ezk IOA tis. USD tis. ezk tis. lpy tis. EUR tis. ezk lis. EUR C~ II{c ll Realna hodnola leehlo derivatll j e k 3 1. prosinei 2012 vykaz,\na v ramei poziee,,jine zavazky" ve rysi lis. Kc, souvzlaznc s pozici "Ocetlovaciho rozdilll z pfeceneni majelku a zavazkll" ve vysi lis. Kc. Zbyvaj ici casl pfeceneni derivallt najejich realnou hoeinolu k 3 1. prosinei ve vysi lis. Kc byla vykuzana jako kurzova zln\13, proloze eiolcene derivaty SIOliZily ke kurzovemu zaj isleni zuvazkll jiz zachycenj'ch v rozvaze k 31. pros inei Strana 8

18 Priloha ucetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) (b)k31. pros inci dni mela spolecnost otevreny misledlljici tinaneni derivaty (v tis. Kc): C. N:H(\JII Pl'otJcj DatulI1 Sll latuus li Re;lII1 ;lliodnota k lis. elk lis. [UR lis. elk 2890 lis. WR lis. elk lis. [UR li s. ezk 2250 lis. WR lis. ezk li s. WR lis. elk lis. GB P lis. ezk I 510 tis. GBP li s. ezk lis. G13P lis. JPY li s. EUR lis. JPY li s. WR Iis.Jl'Y lis. W R lis. JPY lis. EUR t lis. USD 6750 lis. EUR lis. USD lis. [UR is. USD lis. EVR lis. USD lis. [UR lis. USD lis. EUR lis. JPY lis. Gl3P lis. JPY lis. GB I' lis. USD lis. GB I' li s. USD lis. GBP lis. USD 5470 lis. GB I' lis. USD 400 lis. GBP lis. USD 5070 lis. G13 P Ccll,em Realna hodnota techto derivatu je k 31. prosinci 20 II vykazana v ramel pozice "Jine zavazky" ve vysi tis. Kc., sollvztazne s poz ici "Oeellovaciho rozdilll z preeeneni m ajetkll a zavazkll" ve vysi ti s. Ke. Zbyvajici cast preeeneni derivalli na jejich realnoll hodnotll k 3 1. prosine i ve vysi tis. Kc byla vykazana jako kurzova ztra ta, protoze dotcene derivaty s lo llz il y ke kurzovelllll zajisteni zavazklljiz zaehyeenyeh v rozvaze k 31. prosinei Strana 9

19 PFiloha ucetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) 7. Opravne polozky 0111":1\'11:\ IJOlon:'! k pohll'tj:i\'k.im a o s l ~ llnflll zuno\'adm nlall"lm Ollravu;\ polozkll k dloljhodob~mu hmolll~1ii11 a li('hl1l o l. nmjctku 0111':1\'11:\ pojozka k l:lsoh:\m CelkclIl Zllslalek k ~o \ Tvorba I ~ ~ ZUCtod.lli ~ Zuslall."k <60371,.. n Vlastni kapital Ca) PiehJed pohybll vlastniho kapitalll Z:'ikladni k.1pil:u OShllnl kallilalonl rand}' OceilOnlCl roldil}, z pre ( en~ni I1IlIj(,lku Z,ikOIlU)' r('.tcrnli rond Zisk/ Neuhr:lZen:i.tlr:lla l ldla bhllii ho l1iinulj"ch Celkt n, obuob;,,, ZlhlaleJ.:k ) PHde]y fond!'un 25)239) Pkvod llrat)' I zisku Uhrada l i ra! }, min. let SI9 2J 689 S19 Zmt na rcalne hodnol), 7.aj ist'o\ acich dcridlu Z\')'seni I snit.cni zal;ladniho kapilalu V)"slcdel; hospodafeni b ~;i.neho oddobi Ro zdij~ :zc: ulokrouhleuj Zi15 1alt'k k J H2 8S SS ISS 60 18S.,., 60 18S ~ 726!'21 Val",! hromada spolecnosti konana dne 26. zari rozhodla 0 navyseni zakladniho kapitalll spolecnosti tis. Kc a sollhlasila se vstllpem noveho spolecnika Panasonic Holding (Netherlands) B. V., se sidlem Zllidplein 136, 16 hg, toren H, 1077XV Amsterdam, Nizozemske kralovstvi. NovY spolecnik vklad ve vysi tis. Kc splatil v pine vysi prevodem na bankovili llcet spolecnosti. Valna hromada konana dne 6. li stopadll 2012 rozhodla 0 pl'iplatkll ke vkladll spolecnika Panasonic Holding (Netherlands) B. V. ve vysi tis. Kc. Tento ph platek ke vkladll byl prijat na bankovni llcet spolecnosti dlle 14. listopadll Valna hromada konana dne 14. listopadll 2012 vyjadrila sollhlas s pollzitilll piiplatkll na llhradll ztrat minlllych let ve vysi ti s. Kc a rozhodla 0 pollechani zbyvajici casti pl'iplatkll v ostatllich kapitalovych fondech spol ecnosti. Strana 10

20 Pliloha Lice!ni z3verky Rok koneiei 31. prosineem 2012 (v (islcleh Ke) (b) Pohyby 113 lletll Ocei'lovaci rozdily z precellelli majelkll a ZaVaZkll Z.lslatel( I( Zm~lla re.une hodnoty dcriv<it11 Vyil~lov{lI1i deri\'lhl) Z"Slal.l( I( Rezervy Uczen'a nil bolllls a Ollstupnc Rczcr\'11 nil 1I('\ ')'~crpallou dovolenon Rezer... ), osfalnf CclltCIIl Z.\Slaiek k ZI11~l1a stavu I Z"sI:II.I( I( Oslal111 rezervy predslavliji zejmena rezervli na poplatky za patellty ve vysi lis. Kc ( tis. Kc). Rezerva na reklamll, propagaei a prodejnl podporll Ilebyla v lomto roee tvorena ( lis. Kc). Dale ostatnl rezervy zahrnlljl zejmena rezervli na zavazne objednany, ale jiz Ilepotrebny material ve vysi lis. Kc ( tis. Kc) a rezervli na rekjamaee vyrobkt'l ve vysi tis. Kc (201 I tis. Kc). 10. Informace 0 vyrobnim sortimentu (a) Spolecllost v roce 2012 nadale pokracovala v nastolenem trendll vyroby plasmovyeh (PDP) a LCD televizorl!. Typ KatcgoJ'ir TUZClllslw VhOI Ccll{cm Vlastlli \,)Toba PDP LCD Cell<em vlastlli \'\Toba t Nfllm)J a IlfOdcj OEM LCD t OEM PDP SP - m'thradni dily Ccll{cm m'iiulil:l prodej I I Sluzb\' Ccll<cm I Strana I I

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222123100 Internet www.kpmg.cz

Více

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) vyrocni ZPRAvA ZA ROK 2011- Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222123100 Internet

Více

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s.

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s. Vyrocni zprava za rok 2013 VEBA, textilni zavody a. s. Broumov Obsah: 11 Uvodni slovo 21 Ostatni informace 31 Financni vykazy 41 Zprava 0 vztazich 51 VYr0k auditora Uvodni slovo: Vazeni akcionari, vazeni

Více

Cesky rozhlas. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

Cesky rozhlas. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012 v Cesky rozhlas Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012 KPMG Ceska republika Audit. S.r.o. Pobre~nr 64811 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet

Více

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718 Vyrocni zprava sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014 Obsah: 1. Identifikacnf udaje... 3 2. Informace o v'(voji v'{konnosti, Cinnosti a stavajfcim hospodarskem

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska repubfika Telephone

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o.

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vyrocni zprava 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010 I Obsah 1. Obsah 2. Zakladni udaje 3. Klicove udaje 4. Organizacni struktura 5. Pi'istup

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Nadacnf fond Neuron na podporu vedy

Nadacnf fond Neuron na podporu vedy ()Neuron NADACNIFOND NA PODPORU VEDY Nadacnf fond Neuron na podporu vedy VYroCni zpr3va 2014 Uvodni slovo zakladatele 11Spravne umfsteny impuls do dobreho ohniska vyvo/6 fetezovou reakci a strhne k sobe

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova18 697 1 Kyjov Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBSAH Uvodni slovo predsedy predstavenstva... 3 Obecne udaje o spolecnosti... 4 Struktura akcionaru

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice

VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice - -, Nadace Zdenka Bakaly Rimsko 526/ 20, 120 00 Proha 2 +420222866011 www.nodocezb.cz info@bakolonodoce.cz Ie, 27921249 VYROCNIZPRAvA v NADACE ZDENKA SAKAL Y ' vzdelcini je nejlepsi investice 2010 ..

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více