Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012"

Transkript

1 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrezni 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezlivisleho auditora pro spolecniky spolecnosti Panasonic AVe Networks Czech, s.r.o. Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky spoiecnosti Panasonic AVC Networks Czech, S.LO., tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, rykazu zisku a ztnity za rok 2012 a pfflohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzirych vyznamnych ucetnich metod a ostatnich dopliiujicich udaju. Udaje 0 spoleenosti Panasonic AVC Networks Czech, S.LO. jsou uvedeny v bode 1 pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetnf zaverku Statutami organ spolecnosti Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. je odpovedny za sestaveni ueetnf zaverky, kteni podava verny a poctiry obraz v souladu s cesk)mi ucetnimi pfedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni system, ktery povaiuje za nezbytny pro sestavenf ucetnf zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi d010zkami Komory auditoni Cesk6 republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naphinovat a provest audit tak, abychom zfskali pfimerenou j istotu, ze ucetnf zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorsk)lch postupu, jejichz chern je ziskat dukaznf informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni z::lverce. Vyber auditorskych postupu zeivisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetnf zaverka obsahuje vyznamne nespnivnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktery je re]evantnf pro sestavenf ucetni z::lverky podavajici verny a poctivy obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vnitfuiho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzirych ucetnich metod, primefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, ze ziskane dukazni infonnace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho ryroku. KPh-lG teska republika Audit. s r.o.. 2 Czedl limited liability corr1pan',' end a member firm of the KPMG net...:mk of In,jependent member firms aff,lialed ".'ith KPMG Intell\alional Cooperative ("KPMG InremariQr)al"1, a S" li;o entity. o bchodn; rei s trik ve de n~ ' 1\~ lb tsk~'rll soudem " Praza oddil C, :Iozk.a (: (: CZ

3 Vyrok auditora Podle naseho mizoru ucetnf zaverka podavci vemy a poctiry obraz aktiv a pasiv spolecnosti Panasonic AVe Networks Czech, s.r.o. k 31. prosinci 2012 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodareni za rok 2012 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy. V Praze, dne 6. brezna KPMG Ceskci republika Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 lng. Michal Hasek Director Oprcivneni cislo 2036

4 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2012 (v tisicich Kc ) Qbchodni firma a sidlo Identifikacni cislo.~~~3..3.g.~ Panasonic AVe N.etworks Czech, s.r.o. 'U'p'a'r;'as'oniku"1"06Sif" ptze~ : 32(r84.. :~esk~ (e pu bi~~~ Oznac. AKTIVA fad. a b c AKTIVA CElKEM (i' ) 001 A. Pohledavky za upsany zilkladni kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (i' ) 003 B.I. Dlouhodoby nehmotny majetek (r.05 az 12) 004 B.I.1. Zi'izovaci vydaje Nehmotne vysledky yyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnule zalohy na dlouhodoby nehmotny majelek 012 B.II. Dlouhodoby hmolny majetek (f.14 ai 22) 013 B Pozemky Stavby Samostatne movite veei a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu Dospeda zvifata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonl:eny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku 022 B.III. Dlouhodoby finanl:ni majetek (r.24 az 30) 023 B.III.1. Podily - ovladana osoba Podily v licetnich jednotkach pod podslatnym vlivem Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podily Pujl:kya livery - ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny vliv Jiny dlouhodoby finanl:ni majetek Ponzovany dlouhodoby finanl:ni majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby finanl:nf majetek 030 Min.ucetni Beine ucetni obdobi obdobi Brutto Korekce Netto Netto

5 Panasonic AVC Networks Czech, S.r.O. Rozvaha (nekonsolldovana) k 31. prosinci 2012 Oznae. AKTIVA fad. Beine uletnl obdobi Min.ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obei.na aktiva (1' ) C.I. Zasoby (1'.33 ai 38) C.11. Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. Vyrobky 4. Mlada a ostatn! zvifata a jejich skupiny 5. Zboti 6. Poskytnule zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (f.40 at 47) C.II.1. Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecniky, cleny druistva a za ucastniky sdruieni 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne LItty akti"n! 7. Jine pohledavky 8. Odloiena danova pohledavka C.II I KrcHkodobe pohledavky (f.49 at 57) C Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky. ovladana nebo ovladajicl osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecnlky, cleny druistva a za Llcastniky sdruieni 5. Socialni zabezpeeeni a zdravotni pojisteni 6. Stat danove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute tiljohy 8. Dohadne LlCty aktivni 9. Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (i'.59 at 62) C.IV1. Penize 2. Ucty v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. Ponzovany kratkodoby financni majetek 0.1. Casove rozliseni (r ) Naklady pristich obdobi 2. Komplexn i naklady pfistich obdobi 3. Pi'ijmy pfistich obdobi

6 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2012 Oznac. a PASIVA b fad. Beine Minule obdobi obdobi c 5 6 A.I. PASIVA CElKEM (;' ) A. Vlastni kapital (1' ) Zitkladni kapital (f ) A.1.1. Zakladni kapital 2. Vlastni akcie a vlas!ni obchodni podily (A) 3. Zmeny zakladniho kapitalu A.II. Kapitalove fondy (1'.74 ai: 79) A IL1. Emisnl aiio A lii. 2 Ostatnl kapitalove fondy 3. Oceriovacf rozdfly z preceneni majetku a zavazku 4. Ocenovaci rozd ily z preceneni pri pfemenach spolecnosti 5. Rozdil z pfem~n spoleenosti 6. Rozdily Z oeenen! pri premenach spolecnosti Rezervni fandy, nedelitelny fond a ostatni fandy ze zisku ( ) A III.1. Zakonny rezervni fond/nedehitelny fond 2. Stalutami a ostatni fondy A.IV, vysledek hospodareni minulych let (/.84+85) A. IV,1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena ztrata minulych let A.V. Vysledek hospodai'eni beim~ho ucetniho obdobi (+ 1-) B. Cizi zdroje (1' ) B.I. Rezervy (r.89 ai: 92) B.I.1. Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu 2. Rezerva na duchody a podobne z8vazky 3. Rezerva na dan z pfijmu 4. Ostatni rezervy B.II. Dlouhodobe zavazky (f.94 at 103) B.II.1. Zavazky z obchodnich vztahu 2. Zavazky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Zavazky - podstatny vliv 4. Zavazky ke spolecnikum, clenum drui:stva a k ucastnikum sd ruieni 5. Dlouhodobe pfijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobe sm lnky k uhrade 8. Dohadne ucty pasivni 9. Jine zavazky 10. Odloieny danovy zavazek

7 Rozvaha (nekonsolidovaml) k 31. prosinci 2012 Oznae. PASIVA fad. Bezne obdobi a b c Kratkodobe zavazky (r.105az11s) B.III.1. Zavazky Z obchodnich yztahu Zavazky - Qvla:dana nebo Qvladajici osoba Zav8zky - podstatny vl iv Zavazky ke spolecnikum, clenum druistva a k ucastnikum 108 sdrui:eni 5. Zavazky k zamestnancum Zavazky ze socialn iho zabezpeceni a zdravotniho pojisten[ Stat - danove zav8zky a dotace Kratkodobe prijate zalohy Vydane dluhopisy Dohadne ucty pasivni Jine zavazky B.IV. Bankoyni livery a vypomoci (f b+119) 116 B.IV.1. Bankovni uvery dlouhodobe Kn3tkodobe bankovni livery Kratkodobe financni vypomoci 119 C.1. Casove rozliseni (i' ) C.1.1. vydaje pfistich obdobi vynosy ptistich obdobi 122 Mjnuh~ obdobf IP~;'i"T7 -"! T. ~ - " TTJITORA KPi jg I).".,J J I "~J S.C.D. PO~'f;::~iv "';-J.)CJhJhaH Ie: , "C,.;,,,,",, "l,;:i.",,0dl~. 71

8 vykaz ZISKU A ZTRA TV druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2012 ( v tisicfch Kc ) Obchodni firma a sidle Identifikacnf cislo ,... Panasonic AVe Networks Czech. 5.r.0. 'u.. p ii'ri't:j's'o riiku 1 cii3 si1..,, pize~ : 3 2'(i' 84 :~~~E~::~~:e.~~~!:~~ _....._._... Oznac. TEXT cislo Skutecnost v UCet. abel. fadku beznem minulem a b c Triby za prodej zboi[ A. Naklady vynaloiene na prodane zboii Obchodni marie (;.01 02) II. Vykony (r ) Triby za pfodej vlastnich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlas!ni cinnos!i Aktivace B. Vykonova spotfeba (1'.09+10) B.1. SpoUeba materialu a energie B.2. Sluiby Ptidana hod nota (i' ) c. Osobni naklady (1'.13 ai 16) C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druistva 14 C.3. Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni C.4. Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F. III. Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu (/.20+21) T riby z prodeje dlouhodobeho majetku T riby z prodeje materialu Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu (;.23+24) F.1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku F.2. Prodany material G. Zmena stavu rezerv a opravnych poloiek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pristich obdobi IV. Ostalni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady V. Prevod provoznich vynosu 28 I. Prevod provoznich nakladu 29. Provozni vysledek hospodareni (1' )

9 Panasonic AVC Networks Czech, S.r.o. Vykaz zisku a ztraty - druhove clene"1 (nekonsolidovany) za rok kone!c! 31. prosincem 2012 Oznac. a TEXT b cislo Skutecnosl v uce\. abel, fadku beznem minulem c 1 2 VI. Tri:by z prodeje cennych papfru a podiiu J. Prodane cenne papiry a podrly VII. VU.1. V11.2. VII.3. VIII. Vynosy z dlouhodobeho financn iho majelku (;' ) Vynosy z podilu v ovlsdanych osobach a v ueetnich jednotkach pod podstatnym "fivem Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu Vljnosy Z ostatnfho dlouhodobeho financniho majetku Vljnosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z financniho majetku IX. Vynosy z preceneni cennych papiru a derivatu L. Naklady z pfeceneni cennych papini a deriviltu M. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek \Ie financni oblasti X Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostatni finaneni vynosy O. Ostatni finanen! naklady XI I. Prevod financnich vynosu p Prevod finanenich nakladu. Finaneni yysledek hospodai'eni (i' ) O. Dan z prijmu za beznou cinnost (r.50+51) splatna odloiena.. Vysledek hospodai'eni za beznou cinnost (r ) XIII. Mimoradne vynosy R. Mimoradne naklady S. Dan z prijmu z mimofadne Cinnosti ( ) S.1. -splatna S.2. -odloiena 57. Mimoradny yysledek hospodareni ) T. Pfevod podilu na vysledku hospodareni spoteenikum (+1-)... Vysledek hospodai'eni za ueetni obdobi (+1-) ( ) ",,** Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenim (i' )

10 Priloha ueelni zaverky Rok konciei 31. prosincem 2012 (v tisieich Kc) 1. Charakteristika a hlavni aktivity VZI/ik a charaklerislika spolecl/osli Panasonic A VC Networks Czech, s. I".o., drive MATSUST-nTA TELEV ISION CENTRAL EUROPE, s. I".o., (.. spolecnost") vznik la dne 13. brezna Spolecnost byla prejmenovana l. Ievetna Zakladatelem spolecnosti byla ivla TSUSf{lT A ELECTRlC lndustrlal CO., LTD, Osaka, Japonsko. Od 29. kvetna 2003 do 23. iijna 2012 byla 100% vlastnikem spolecnosti PANASON IC EU ROPE LTD. Po vstupu noveho spolecnika do spolecnosti a naryseni za kladniho kapitaluje struk1ura vlastnik ll m\sled ujici: PANASON1C EUROPE LTD. Willoughby Road, Bracknell, Berks RG 12 8FP, Spojene kn\ lovstvi Yelke Britanie a Severniho Irska Vklad: ,- Kc Obchodni pod il: 90% zapsano 23. rijna Panasonic Hold ing (Netherlands) B. V. 1077XV Amsterdam, Zuidp lein 136, Nizozemske kn\lovstvi Yklad: ,- Kc Obchodni podil : 10 % zapsano 23. rijna Hlavnim predmetem cinnosti spolecnost i je vyroba barevnych te levizorll pod obchodni znackou Panasonic. Spolecnost vyn\bi telev izory s plochou obrazovkoll typu LCD (Liquid Crystal Display) a PDP (Pl asma Display Panel ). Spolecnost take zaj ist'lije dodavky nalu-adnich (li lll pro evropsky trh. Sidlo spolecl/osli Panasonic A VC Networks Czech, s.i".o. U Panasoniku 1068/ Plzel] Idel/lifikacl/i Cislo Jedl/ale/e spolecl/osli Makoto Takahashi Akihiko Sakata do I. brezna Takao Okochi od I. brezna 2012 Jmenem spolecnosti jsou opravneni jednat jed nate Ie, a to kazdy z nieh samostatne. Strana I

11 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Priloha licetni z<lverky Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) O"ganiza('~J1f struktul'q Spolecnost nul vlastni (I!vary ryroby, mlkupu, kontroly kva lity, inzenyringu, financi, (Icetnictvf, informacnich technologii a sk ladil. Vyvoj a vyzkum zaji ~ t'uje pro spolecnost jeji ultimatnf materska spolecnost (tj. mateiska spolecnost jejf materske spolecllosti) Panasonic Corporation, Osaka, Japonsko. Z"I<'"), v obchodllilll rejstnku V roce byla v obchodnfm rejstflku zapsana zmena jednatele, odvolan byl p. Akihiko Sakata a norym jednatelem byl jmenovan p. Takao Okochi s ('CilUlOsti ode dne I. brezna Zapis do obchodnfho rejstflku byl proveden dne 9. kvetna Dale doslo k navysenf zakladnfho kapitalu spolecnosti na ,- Kc (tii miliardy korun ceskych) vstupem noveho spolecnika Panasonic Holding (Netherlands) B. V. a k vyse uvedene zmene obchodnfch podflil. Zmena zakladnfho kapitalu a zmena strukt ury obchodnich podflil byla zapsuna v obchodnfm rejstriku dne 23. rijna Strana 2

12 Priloha llcetni ziiverky Rok konclei 31. prosincem 2012 (v lisieich Kc) 2. Zasadni ucetni postupy pouzivane spolecnosti (a) Dlollhodoby hmot ny a nehmotny maj etek Hmotny a nehmotny dlollhodob}' majetek je evidovan v porizovaci cene. Dlollhodoby hmotny maj etek v pofizovaci cene do 40 lis. Kc a dlollhodoby nehmolny majetek v porizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovan v rozvaze a je llclowlll do IHikladll v roce jeho porizenf. Oceneni dlollhodobeho maj etkll vlastni vyroby zahrlllue primy material, pfflne mzdy a rezijni naklady primo spojen': s jeho vyrobou do doby jeho akt ivace. V nasledluici tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majelek Metoda Doba odepi sqvani Budovy Linearnf let Ostatnl sln vby Linearnf let Stroje a zarize ni Li nearn! 6 - IS let AUlolllobily Li nearni 4 roky Software Lincal'lli 4 roky Oslat )]! neh l11otn}' majetek Linearni 4-6 lei Pri s lll ~ells i v i Linearnf 13 nu'!sici. nebo 4-6 let Fanny Lincarni JI1~ sici. Stocky Lineflrni 2 ro\..)' Fann y a stocky jsou odepisovany linearni metodou po dobu kalkulovane zivotnosti, fa nn y zpravidla 13 mesicl1, stocky dva roky. (b) Zasoby Material je llctovan v pofizovacich cenach. Porizovaci cena zahrnuje cenu porizeni, celni poplatky, dopravne do vyrobniho area lu, pojisteni a skladovaci miklady pri doprave. Cena porizeni je stanovena ve standardnich cenach se zo hlednenim cenovych odchylek ke skutecnym porizovacim ceml m. Na lu adni dfly (zbozi) jsou (,clovany v porizovacich cemich a jsou oceiiovany metodou FIFO. Nedokoncena vyroba a hotove vyrobky jsou oceilovany v cenach, ktere zalmlllji cenu materialu, prime mzdy a proporciomilni cast vyrobn ich rezijnich nakladll podle stavu rozpracovanosti. Stranu 3

13 PrUoha!lee!ni zayerky Rok konciei 31. prosineem 2012 (v tisieieh Ke) (e) Stanoyeni opravnl'ch polozek a rezery Dlollhodoby 1IIII01llY a lielllllolll.y lii(u'elek Opravne polotky k dlouhodobemu lunotnell1u a neh motnell1u majetku jsou tvoieny na zoklade ana ll'zy rozdilll mezi soucasnou trzni hodnotou majetku a lleet ni zllstatkovou cenou. Polrledavky Spoleenost stanovi apravne polozky pro pochybne pohlcdavky podle vlastni anall'zy platebni sehopnosti svych zakaznikll. Zasoby Opravnc polozky jsou vytvareny v piipadech, kdy oceneni pouzite v lleetnietvi je preehodne vy~~i ne>' soueasmt trzni hodnota pilslusnych z,lsob. Specifieka opravn3 polazka je vytvarena na technicky zastamlya fyzieky poskozeny material. Rezervy Spoleenost tvoil rezervy na rizika a m\kjady, ktere se vztahuji k danemu lleetnimu obdobi. (d) Prepoety cizich men Spoleenost pouziva pro prepocet cizich men pevny ctvrtl etni kurz, ktery se stanovuje na zaklade kurzu CNB platncho prvni den daneho ctvrtleti. V prllbehu roku se llctuje pouze 0 reali zovanych Inlrzorycll ziscich a ztrataeh. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovell1u dni prepocitavana podle orieialniho kurzu enb. Nerealizovane zisky a ztraty jsou zaehyceny v hospodarskem rysledku. (e) Derivaty Derive/I)' k Obc/lOdovall! Finaneni derivaty drzene za llcelem obchodovani jsou vykazovany v realnych hodnataeh a zisky (ztnily) ze zmeny jejich realnych hodnot jsou zahrnuty ve rynosech nebo nakladech. Strana 4

14 Panasonic AVC Networks Czech, s. r.o. P,iloha Lice!ni zaverky Rok konciei 31. prosineern 2012 (v lisieieh Kc) Zajist'ovaci derive;!), V pripade, i.e derivat je pouzit k zaj istcnl rizika zmeny realne hodnoty vykazanyeh aktiv nebo pasiv, je zajist'ovaml polozka take oeelovana re;llnou hodnotou. Zisky a ztnhy plynoucf z preceneni zajist'ovane polozky i zajist'ovacfho derivatujsou zahrnuty ve vynosech nebo nakladeeh. V pripade, i.e derivat je pouzit k zaj istenl rizika zmen peneznich tok!1 plynoucfeh z budoucfch aktiv a pasiv nebo pnlvne vynutitelnyeh sll1l uvnieh vztahil nebo ocekavanyeh transakcf, je zmena realne hodnoty zaj ist'ovacfho derivatu odpovidaj iei efektivni casti zaj isteni vyk1lzana jako soucast vlastniho kapitalu v polozee "Oeel10vacf rozd il y z preeeneni ll1ajetku a zavazk!i". Neefektivni cast zajisteni je zahrnuta ve vynoseeh nebo mlkladech. (I) Vyzkull1 a V)'voj Tyto miklady jsou (,ctovany do y)'kazu zisku a ztraty v obdobi, ye kten!m byly vynalozeny. (g) Najaty majetek Spo lecnost (Ictuje 0 najatem majetku tak, ze zalmluje leasingove splmky do m\k ladll roynoll1erne po dobu trvani mijmu. Pri ukonceni najmu a uplatnenl moznosti odkupu je pred met leasingu zarazen do majetku y kupni cene. (h) 0311 z prijmll Oall z pfijll1!1 za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zll1eny sta vu y od loi.cne dani. Splatna da!1 zalunuj e odhad dane vypocteny z d""oveho zakladu s pouzitim dalloye sazby platne y beznem roce a YeSkere domcrky a vratky za minul1l obdobi. Odlozemi da l vycihlzi z YeSkerych docasnych rozdilu mezi (,cetnl a dailoyou hodnotou akt iy a pasiv s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro nasledtuicf obdobi. o odloi.ene d3lloye po hledavce se [Ictuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, i.e bude v nasledujicich [Icetnich obdobieh uplatnena. (i) Klasitikace zavazku Spolecnost klasifikuje cast dlouhodobych zavazkl', bankovnich uyeru a financnich vypomocf, jejichz doba splatnosti je kratsi ndjeden rok yzhledem k rozvahovemu dni, jako kratkodobe. Stroma 5

15 Pruoha licelni zaverky Rok konciei 31. prosincem 2012 (v tisieich Kc) 3. Dlouhodoby majetek (a) Dlollhodoby llelul10tlly rnajetek Zrizo\'al'i v)'daj l! Software Oslalni Cdl{{'1l1 pori1.o\'aci ce na Z(ls!a\ck k ] IJ Prin'lstky Vb),''-,)' \ l'leiu!lov,ini ZlISh1\ck k J Olld\'k)' Z(lstntek k Odpi sy Opruvky k llbytkljill Zt'lstal"k k J ] \ ) ) ) OllnH'IlC polozk)' Opravne polo!.!.;)' Zmcna opravne polo!i.;), Opra\'ne polo!k)' ) Z".stalko\'ll hatlnola Zusl:ltko\'a hadno.a (b) Dlollhodoby hrnotlly majetek St:wby Strojc a zafizenf Dopra\'lli prostr. Netla" hmolll)' majctcl( Z:\Iohy Ccll«:rn Zl'tstotek k P~ln.~ st ky Ubytky P~e(H~tovalli I ) ) )4 90) Zllstotck k J "' O Jld\'ky Zllslntek k I Odpisy Opravky k (lbytkl'lin Z.)stnlek k J I ) 374 ))) ) ) O pnl\'nc poloiky Opra\'nc pol Z I1l~1I0 oprnv. po]ozky OpruvlIC pol. J S Z,hl. hotln ZiiSI.houn SO 06) I I Stran<16

16 Priloha (,cetni zav~rk y Rok konciei 31. prosineem 2012 (v tisieieh Kc) Vzhledem k pokracujici zasadni reorganizaei ryroby za lh\jene v roce 2009, nh\ spolecnost vytvoreny opravne polozky k cllouhodobemll hmotnemu a nelunotnemu majetkll v eelkove vysi ti s. Kc ( tis. Kc). Pi'irllstky k ostatnimu nehmotnelllu majetku predstavlui licence na tisk uzivatelsk)'eh pi'il'lleek a servisni manualy k vyrabenym televizorllln. Pi'irllstky k strojllln a zai'izeni v roee 2012 tvoi'ily preclevsim nove porizene fo nny a pristroje. Pi'irllstek staveb je tvoren techniekym zhodnocenim vyrobni haly v area lll hlavniho zavodu v I'lzni. 4.Zasoby Spolecnost vytvorila opravnou polozku k hotovyill ryrobkilln ve vysi tis. Kc ( tis. Kc) z dllvodu jejieh vyssiho oceneni pouziteho v (,cetnietvi nezje jej ieh trzlli hod nota. K zasobam materialu a nedokoneene vyroby byla vytvorena oprav",\ polozka ve vysi ti s. Ke (20 II tis. KG) z dllvodu jeho teehniekeho zastan\ni a poskozeni. K ",\lu'adnim dilllln vykazovanym v ramei zbozi vytvoi'ila spolecnost opravnoll polozku v eelkove rysi ti s. Ke (20 II Ke) zejmena z dllvodu ukoneeni do by povinnosti dodavat tyto clily pro trh. 5. Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu a ostatni pohledavky (a) Kratkodobe obehodni pohledavky cini ti s. KG (20 II tis. KG), ze kterych pohledavky po Ihllte splatnosti predstavllj i tis. Kc (20 II tis. Kc). Oprav",\ polozka k pochybnym pohledavkam k 3 1. prosi nei 2012 ei ni tis Ke (20 I I I tis. Ke). vetsina pohledavek po Ihllte splatnosti je za externimi kooperujieillli podniky, se kterymi jsou periodieky provacleny zapoety ZaVaZkll a pohledavek. (b) DaJlove pohledavky ve vys i tis. Ke ( tis. Ke) tvori narok na vratky DPH. (e) Kratkoclobe obehodn i zavazky cinl I tis. Kc (20 II tis. Kc), ze ktel-yeh zavazky po Ihllte splatnosti predstavuji tis. Kc ( tis. Kc). Velsina ZaVaZkll po Ihille sp lalnosli je vllci podnikum ve skupine, kde je pro vade no z(,ctovani vzajemnyeh pohleci<\vek a zavazkll vzdy k 10. dni nasledujiciho mesice. Stralla 7

17 Pa nasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Priloha tice!ni zaverky Rok konciei 31. prosineem 2012 (v lisieieh Kc) 6.Derivaty (a) K rozvahovemu dni me la spolecnost otevfeny nas ledujiei financni deriva ly k zajisteni rizika zmen budoueieh pe neznich lokll (v lis. Kc): t. N:lku ll I'roli('j DatulII slilllln OS li He:illl:i hollllola k I tis. USD to 800 tis. EUR ti s. USD lis. EUR I I lis. USD ti s. EUR IOA " lis. USD tis. EUR lis. USD 6200 tis. EUR lis. USD 4400 lis. GBI' lis. USD tis. GBP lis. USD II 400 tis. GBP IOA tis. USD ti s. GBP lis. IPY lis. ezk II tis. lpy lis. ezk tis. lpy lis. ezk IOA lis. JPY tis. ezk lis. USD tis. ezk tis. USD lis. ezk ti s. USD li s. ezk IOA tis. USD tis. ezk tis. lpy tis. EUR tis. ezk lis. EUR C~ II{c ll Realna hodnola leehlo derivatll j e k 3 1. prosinei 2012 vykaz,\na v ramei poziee,,jine zavazky" ve rysi lis. Kc, souvzlaznc s pozici "Ocetlovaciho rozdilll z pfeceneni majelku a zavazkll" ve vysi lis. Kc. Zbyvaj ici casl pfeceneni derivallt najejich realnou hoeinolu k 3 1. prosinei ve vysi lis. Kc byla vykuzana jako kurzova zln\13, proloze eiolcene derivaty SIOliZily ke kurzovemu zaj isleni zuvazkll jiz zachycenj'ch v rozvaze k 31. pros inei Strana 8

18 Priloha ucetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) (b)k31. pros inci dni mela spolecnost otevreny misledlljici tinaneni derivaty (v tis. Kc): C. N:H(\JII Pl'otJcj DatulI1 Sll latuus li Re;lII1 ;lliodnota k lis. elk lis. [UR lis. elk 2890 lis. WR lis. elk lis. [UR li s. ezk 2250 lis. WR lis. ezk li s. WR lis. elk lis. GB P lis. ezk I 510 tis. GBP li s. ezk lis. G13P lis. JPY li s. EUR lis. JPY li s. WR Iis.Jl'Y lis. W R lis. JPY lis. EUR t lis. USD 6750 lis. EUR lis. USD lis. [UR is. USD lis. EVR lis. USD lis. [UR lis. USD lis. EUR lis. JPY lis. Gl3P lis. JPY lis. GB I' lis. USD lis. GB I' li s. USD lis. GBP lis. USD 5470 lis. GB I' lis. USD 400 lis. GBP lis. USD 5070 lis. G13 P Ccll,em Realna hodnota techto derivatu je k 31. prosinci 20 II vykazana v ramel pozice "Jine zavazky" ve vysi tis. Kc., sollvztazne s poz ici "Oeellovaciho rozdilll z preeeneni m ajetkll a zavazkll" ve vysi ti s. Ke. Zbyvajici cast preeeneni derivalli na jejich realnoll hodnotll k 3 1. prosine i ve vysi tis. Kc byla vykazana jako kurzova ztra ta, protoze dotcene derivaty s lo llz il y ke kurzovelllll zajisteni zavazklljiz zaehyeenyeh v rozvaze k 31. prosinei Strana 9

19 PFiloha ucetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) 7. Opravne polozky 0111":1\'11:\ IJOlon:'! k pohll'tj:i\'k.im a o s l ~ llnflll zuno\'adm nlall"lm Ollravu;\ polozkll k dloljhodob~mu hmolll~1ii11 a li('hl1l o l. nmjctku 0111':1\'11:\ pojozka k l:lsoh:\m CelkclIl Zllslalek k ~o \ Tvorba I ~ ~ ZUCtod.lli ~ Zuslall."k <60371,.. n Vlastni kapital Ca) PiehJed pohybll vlastniho kapitalll Z:'ikladni k.1pil:u OShllnl kallilalonl rand}' OceilOnlCl roldil}, z pre ( en~ni I1IlIj(,lku Z,ikOIlU)' r('.tcrnli rond Zisk/ Neuhr:lZen:i.tlr:lla l ldla bhllii ho l1iinulj"ch Celkt n, obuob;,,, ZlhlaleJ.:k ) PHde]y fond!'un 25)239) Pkvod llrat)' I zisku Uhrada l i ra! }, min. let SI9 2J 689 S19 Zmt na rcalne hodnol), 7.aj ist'o\ acich dcridlu Z\')'seni I snit.cni zal;ladniho kapilalu V)"slcdel; hospodafeni b ~;i.neho oddobi Ro zdij~ :zc: ulokrouhleuj Zi15 1alt'k k J H2 8S SS ISS 60 18S.,., 60 18S ~ 726!'21 Val",! hromada spolecnosti konana dne 26. zari rozhodla 0 navyseni zakladniho kapitalll spolecnosti tis. Kc a sollhlasila se vstllpem noveho spolecnika Panasonic Holding (Netherlands) B. V., se sidlem Zllidplein 136, 16 hg, toren H, 1077XV Amsterdam, Nizozemske kralovstvi. NovY spolecnik vklad ve vysi tis. Kc splatil v pine vysi prevodem na bankovili llcet spolecnosti. Valna hromada konana dne 6. li stopadll 2012 rozhodla 0 pl'iplatkll ke vkladll spolecnika Panasonic Holding (Netherlands) B. V. ve vysi tis. Kc. Tento ph platek ke vkladll byl prijat na bankovni llcet spolecnosti dlle 14. listopadll Valna hromada konana dne 14. listopadll 2012 vyjadrila sollhlas s pollzitilll piiplatkll na llhradll ztrat minlllych let ve vysi ti s. Kc a rozhodla 0 pollechani zbyvajici casti pl'iplatkll v ostatllich kapitalovych fondech spol ecnosti. Strana 10

20 Pliloha Lice!ni z3verky Rok koneiei 31. prosineem 2012 (v (islcleh Ke) (b) Pohyby 113 lletll Ocei'lovaci rozdily z precellelli majelkll a ZaVaZkll Z.lslatel( I( Zm~lla re.une hodnoty dcriv<it11 Vyil~lov{lI1i deri\'lhl) Z"Slal.l( I( Rezervy Uczen'a nil bolllls a Ollstupnc Rczcr\'11 nil 1I('\ ')'~crpallou dovolenon Rezer... ), osfalnf CclltCIIl Z.\Slaiek k ZI11~l1a stavu I Z"sI:II.I( I( Oslal111 rezervy predslavliji zejmena rezervli na poplatky za patellty ve vysi lis. Kc ( tis. Kc). Rezerva na reklamll, propagaei a prodejnl podporll Ilebyla v lomto roee tvorena ( lis. Kc). Dale ostatnl rezervy zahrnlljl zejmena rezervli na zavazne objednany, ale jiz Ilepotrebny material ve vysi lis. Kc ( tis. Kc) a rezervli na rekjamaee vyrobkt'l ve vysi tis. Kc (201 I tis. Kc). 10. Informace 0 vyrobnim sortimentu (a) Spolecllost v roce 2012 nadale pokracovala v nastolenem trendll vyroby plasmovyeh (PDP) a LCD televizorl!. Typ KatcgoJ'ir TUZClllslw VhOI Ccll{cm Vlastlli \,)Toba PDP LCD Cell<em vlastlli \'\Toba t Nfllm)J a IlfOdcj OEM LCD t OEM PDP SP - m'thradni dily Ccll{cm m'iiulil:l prodej I I Sluzb\' Ccll<cm I Strana I I

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc )

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc ) -.~~--~-- --_.. -"" ~aha podle Pfilohy c. 1 vyhlmky C. 500/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci ucetni zaverku soucasne s dorucenim danoveho priznani za dan z pfijmu 1 x pfislusnemu financnimu uradu ROZVAHA

Více

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222123100 Internet www.kpmg.cz

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více