Dodatek prospektu cenných papírů. E4U a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek prospektu cenných papírů. E4U a.s."

Transkript

1 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. 19. srpen 2011 Dodatek prospektu cenných papírů k již zveřejněnému prospektu cenných papírů pro veřejnou nabídku v České republice týkající se zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 100 korun českých společnosti E4U a.s. Tento dodatek je nedílnou součástí prospektu cenných papírů, který byl schválen ke dni Českou národní bankou ISIN: BIC kód: CZ BAAEFORU Dodatek prospektu cenných papírů schválen dne Českou národní bankou

2 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. Obsah Kapitola A: Dodatek kapitoly Shrnutí prospektu 3 I. SANERGIE a.s. základní finanční údaje 3 II. E4U a.s. - základní finanční údaje 4 III. Přijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu 6 Kapitola B: Dodatek kapitoly Rizikové faktory 7 Kapitola C: Dodatek kapitoly Společnost E4U a.s. 7 I. Vybrané finanční údaje SANERGIE a.s. za rok II. SANERGIE a.s. vysvětlení k výsledkům dle IFRS 9 III. Vybrané finanční údaje E4U a.s. za rok Vybrané finanční údaje společnosti E4U a.s. dle národních účetních standardů (nekonsolidované) Vybrané finanční údaje společnosti E4U a.s. dle IFRS (konsolidované) 11 IV. Rozdělení zisku společnosti E4U a.s. za rok V. Odměny a výhody 13 VI. Změna auditora 13 VII. Akcionářská struktura 13 VIII. Soudní řízení - prohlášení 14 IX. Transakce se spřízněnými stranami významné smlouvy 14 Kapitola D: Dodatek kapitoly Popis cenných papírů 15 I. Přijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu 15 II. Prohlášení o provozním kapitálu 15 III. Kapitalizace a zadluženost 15 Kapitola E: Dodatek kapitoly Stanovy akciové společnosti E4U a.s. 16 Kapitola F: Dodatek kapitoly Finanční přílohy 16 I. Nekonsolidované finanční výkazy E4U a.s dle ČÚS a zpráva nezávislého auditora 17 II. Konsolidované finanční výkazy E4U a.s dle standardu IFRS a zpráva nezávislého auditora 25 III. Finanční výkazy SANERGIE a.s dle IFRS a zpráva nezávislého auditora _ 50 IV. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS, neauditované 76 V. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS a výrok auditora 78 VI. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS a výrok auditora 94 Kapitola G: Zodpovědnost za správnost dat a ručení 110 I. Vydavatel dodatku prospektu 110 II. Vytvoření dodatku prospektu 110 III. Podpis dodatku prospektu a odpovědné osoby 110 2

3 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Kapitola A: Dodatek kapitoly Shrnutí prospektu Shrnutí prospektu se dopl uje tímto dodatkem o aktualizované základní finan ní údaje a údaje týkající se p edpokládaného burzovního obchodování. I. SANERGIE a.s. základní finan ní údaje Ú etní období spole nosti SANERGIE a.s. bylo prodlouženo do Následující finan ní p ehledy týkající se roku 2010 zohled ují ást ú etního období, konkrétn období až Finan ní údaje za toto období dle mezinárodních ú etních standard byly ov eny auditorem. Základním rozdílem mezi údaji dle národních ú etních standard a údaji dle standardu IFRS je skute nost, že technologie, která je po ízena formou leasingu, není v aktivech dle národních ú etních standard vykázána a do náklad dle národních ú etních standard vstupují leasingové splátky. U standardu IFRS dochází k vykazování tohoto majetku v aktivech spole nosti a do náklad vstupují odpisy tohoto majetku a dále úrokové náklady spojené s financováním. Aktiva SANERGIE a.s.! #! # % & ( ) )! )! +,./, + % & # &( &!! ( ( 0%, % 1%. ) + %! (## /0 2, 1 0% ( # 3 1 0% ( ( (# 1.&, % )! # # /0 )! # #, %!!! ## &. / &!!( &(& & ( 45 46! (& & Pasiva SANERGIE a.s % 1, %!! 1 / #(!! # 5 6 1, % ) 4 % 1, %!! 7.%, # ) 3 1, % 8 8 ) 96 % 0 1, %6/0 1 / # ( & % # ) 4 8, 0 %, : ## #! )) 96 % 0 1 ## # 3

4 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2,!) 91 9,! #! : 9 % 9. ((# & ( 7 8 3! (& &, : 9 % 9. (! &(& & ( Výkaz zisku a ztráty SANERGIE a.s. ;<5 = >?75 Α) > 8 ; Β< Χ >854 ; 96!! ) ; & 1 2 % :,!! ) 96 1 #!!) ( 1 6 # 70! &, 6 )) % ))). 3 # # &! % ( 1, ( ## 1, # # < % ))) ; & 1 2 % 0 2!!! #) 4= / 1 % 0 1 %! (! # # 2!! #, %!# (( )! 1 6 # #. 3 & #&& ( #( 1 % # 4, 1.!! ( 7, % 9 1 % / &! & 5, ( >!!), 6 % 0 1 > >) 9 1 # (! =.&, 6 0 % ( / 9 + &(( & (& II. E4U a.s. - základní finan ní údaje Ve finan ních výkazech dle národních ú etních standard (nekonsolidovaných) je majetek spole nosti E4U a.s., který je tvo en akciemi spole nosti SANERGIE a.s., vykázán jako finan ní majetek. Zisk spole nosti E4U a.s. je tvo en p íjmem z dividend od dce iné spole nosti. % Ε ; ( #& ( #& 5% 0 6 8, 2!#!# ) + % ( 4

5 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s % ) 3 6 8, 2 ) # #! ( #& 7 8 % Ε ; / #!& ( #& 4 % 1, %!#!# 96 % 0 1.& 0 )! 91 9, ( 4 /0 /0 0= ( 5 ( # #! ( #& > 8 ; Β< Χ % Ε ;8 96 (# 96 1 )), 0 7, % 9 1 % / 0 1 # 96 % 0 0 8, 0 2 ) 8, % Φ 1 % / 0 1 & =.&, / & / Γ 1 1 & / 0 1 /0 9 1 & Dne rozhodla valná hromada o rozd lení zisku spole nosti E4U a.s. tak, že bude vyplacena na dividendách ástka 13,4 mio CZK, tedy 5,60 CZK na jednu akcii, ástka ve výši 3,5 mio CZK byla p id lena do rezervního fondu a ástka ve výši 0,5 mio CZK byla p evedena na nerozd lený zisk minulých let. Ve výkazech sestavených dle mezinárodních ú etních standard je v konsolidované bilanci vykázán i majetek, který byl po ízen formou leasingu. % Ε ΦΒ8 9 01!!! % & ( % & # & # 0%, % 1%. #( 5

6 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2, 1 0% # ( /0 )!, % & ( (& &(& & & 7 8 % Ε ΦΒ , % (! ( ) (! ( ) 7.%, ># ) > 1 /! (! ( ) 4 8, 0 %, : ## # ) /0 2,!) #!# : 9 % 9. ((# & (& #( 4 8, 0 %, : ) /0 2, ( (!!, : 9 % 9.! & (( # &(& & & Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát sestavený dle mezinárodních ú etních standard odráží pouze období od 7.9. do > 8 ; Β< Χ % Ε ΦΒ8 ; & 1 2 %,/ :, , < % 1 %, %. 3 4, 1. 5, 9 1 Η (!!# # (! () ) )) # ># # > # Η( III. P ijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu O ekávané datum p ijetí akcií spole nosti E4U a.s. na volný regulovaný trh Burzy cenných papír Praha je 25. srpna Toto bylo zve ejn no na spole né tiskové konferenci Burzy cenných papír Praha a spole nosti E4U a.s. dne 4.srpna Likviditu cenných papír bude podporovat licencovaný obchodník s cennými papíry, spole nost Cyrrus a.s. Konkrétní smlouvy se spole ností Cyrrus a.s. týkající se 6

7 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. zalistování akcií a následné podpory likvidity jsou v p íprav, nebyly doposud podepsané. Kapitola B: Dodatek kapitoly Rizikové faktory Vydavateli prospektu nejsou známé žádné další rizikové faktory, které by m ly vliv na rozhodování investor a které by nebyly zve ejn né v Prospektu. Kapitola C: Dodatek kapitoly Spole nost E4U a.s. Kapitola prospektu nazvaná Spole nost E4U a.s. se tímto dodatkem dopl uje o následující: I. Vybrané finan ní údaje SANERGIE a.s. za rok 2010 Ú etní období spole nosti SANERGIE bylo prodlouženo do , a to z d vodu da ové optimalizace. Zisky plynoucí z výroby energie z obnovitelných zdroj byly v minulosti osvobozeny od dan z p íjmu právnických osob. Od roku 2011 tyto zisky této dani podléhají. Prodloužením ú etního období do konce zá í 2011 dochází k tomu, že p evážná ást zisk, která plyne z letní výroby roku 2011, nebude podléhat dan ní. Toto opat ení vychází z doporu ení da ových poradc. V roce 2010 nedošlo k žádným novým akvizicím, nákupu investi ních celk, tedy k žádným významným zm ná v celkové struktu e aktiv. Veškeré podrobné komentá e k ú etním výkaz m jsou sou ástí zpráv auditor, které jsou uvedeny v Kapitole F tohoto Dodatku. Aktiva SANERGIE a.s.! #! # 7

8 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. % & ( ) )! )! +,./, + % & # &( &!! ( ( 0%, % 1%. ) + %! (## /0 2, 1 0% ( # 3 1 0% ( ( (# 1.&, % )! # # /0 )! # #, %!!! ## &. / &!!( &(& & ( 45 46! (& & V roce 2010 nedošlo k žádné významné zm n týkající se zdroj kapitálu. Pasiva SANERGIE a.s. 5 8 = 7 <5 < Χ % 1, %!! 1 / #(!! # 5 6 1, % ) 4 % 1, %!! 7.%, # ) 3 1, % 8 8 ) 1 / 96 % 0 1, %6/0 # ( & % # ) 4 8, 0 %, : ## #! )) 96 % 0 1 ## # /0 2,!) 91 9,! #! : 9 % 9. ((# & ( 7 8 3! (& &, : 9 % 9. (! &(& & ( Výsledky spole nosti SANERGIE se vyvíjely dle o ekávání. Rok 2010 byl prvním rokem, kdy byly po celé období roku v provozu ob výrobny elektrické energie. Zisk spole nosti za rok 2010 je dostate n vysoký na to, aby i v následujícím roce mohla být vyplacena dividenda v souladu s nastavenou dlouhodobou dividendovou politikou. Výkaz zisku a ztráty SANERGIE a.s. ;<5 = >?75 Α) > 8 ; Β< Χ >854 ; 96!! ) ; & 1 2 % :,!! ) 96 1 #!!) ( 1 6 # 70! &, 6 )) % ))). 3 # # &! % ( 8

9 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 1, ( ## 1, # # < % ))) ; & 1 2 % 0 2!!! #) 4= / 1 % 0 1 %! (! # # 2!! #, %!# (( )! 1 6 # #. 3 & #&& ( #( 1 % # 4, 1.!! ( 7, % 9 1 % / &! & 5, ( >!!), 6 % 0 1 > >) 9 1 # (! =.&, 6 0 % ( / 9 + &(( & (& II. SANERGIE a.s. vysv tlení k výsledk m dle IFRS Spole nost SANERGIE a.s. je ú etní jednotkou, která doposud ú tuje dle národních ú etních standard. Prospekt cenných papír pro ve ejnou nabídku v eské republice obsahoval dobrovoln zve ejn ný vývoj základních finan ních ukazatel spole nosti p evedených na Mezinárodní standard ú etního výkaznictví. Dne byla zve ejn na individuální ú etní záv rka SANERGIE a.s. za rok kon ící 31. prosince 2010 (dále jen ú etní záv rka), která byla sestavena pln v souladu s Mezinárodními standardy ú etního výkaznictví ve zn ní p ijatém Evropskou uníí (IFRS). Tato ú etní záv rka je první ú etní záv rkou SANERGIE a.s. sestavenou v souladu s IFRS a byla k ní vydána Zpráva nezávislého auditora s výrokem bez výhrad. V prospektu zve ejn né finan ní ukazatele za rok 2009 obsahovaly rozdílné hodnoty oproti srovnávacímu období (rok 2009) uvedenému v úplné ú etní záv rce. Vedení spole nosti se snažilo zp esnit údaje a dosáhnout tak co nejv rn jšího zobrazení skute nosti. V n kterých p ípadech to vedlo k použití odlišných metod oproti metodám použitých pro výpo et základních finan ních ukazatel. Níže uvádíme rozdíly: 1. Struktura ú etní záv rky K byla použita obvyklá struktura výkaz IFRS, která se odlišuje od struktury výkaz podle eských standard a ú etní záv rka k je kompletní, takže obsahuje i Komentá. Z d vodu srovnatelnosti došlo i k p izp sobení struktury vykazovných minulých období. 2. Metoda odepisování: a) V základních finan ních ukazatelích zve ejn ných v Prospektu byla doba použitelnosti dlouhodobého hmotného majetku stanovena na 22 let a odepisován lineárn. b) V ú etní záv rce byl z d vodu v rného zobrazení vedením spole nosti zvolen komponentní p ístup odepisování. ást technologie fotovoltaické elektrátny, tzv. m ni e, jsou odepisovány po dobu 15 let, zbývající sou ásti po dobu 25 let. 9

10 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 3. Diskontace dlouhodobých závazk z leasingu Mezinárodní standardy ú etního výkaznictví požadují, aby finan ní závazky byly ocen ny v z statkové hodnot s použitím metody efektivní úrokové míry, kdy vyplývající úrokový náklad je uznán na bázi efektivního úroku. Pro propo et byla ve finan ních ukazatelích použita jiná úroková míra než v ú etní záv rce. 4. Výpo et odložené dan Odložená da je da, která se o ekává, že bude placena nebo navrácena z rozdíl mezi ú etními hodnotami aktiv a závazk v ú etních výkazech a odpovídajícími da ovými základnami použitými p i výpo tu zdanitelného zisku. Odložená da je ú tována na základ rozvahového p ístupu závazkovou metodou. Z uvedeného popisu vyplývá, že pokud se na základ výše uvedených vliv v bodu 1) a 2) zm nila hodnota aktiv a závazk, je odlišná i hodnota odložené dan. Podrobné popisy ú etních metod použitých pro sestavení ú etní záv rky jsou podle požadavk Mezinárodních standard ú etního výkaznictví sou ástí dané ú etní záv rky. Celkový dopad výše uvedených rozdíl na výsledek hospoda ení za ú etní období kon ící 31. prosince 2009 iní tis. K. III. Vybrané finan ní údaje E4U a.s. za rok 2010! Spole nost E4U a.s. byla založena 7. zá í Aktiva spole nosti tvo í p edevším dlouhodobý finan ní majetek, jedná se o akcie dce iné spole nosti SANERGIE a.s. Výnosy spole nosti E4U a.s. tvo í p íjmy z dividend od dce iné spole nosti. % Ε ; ( #& ( #& 5% 0 6 8, 2!#!# ) + % ( 3 1 0% ) 3 6 8, 2 ) # #! ( #& 7 8 % Ε ;

11 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 1 / #!& ( #& 4 % 1, %!#!# 96 % 0 1.& 0 )! 91 9, ( 4 /0 /0 0= ( 5 ( # #! ( #& Zisk, který vykazuje spole nost E4U a.s. v roce 2010, je tvo en dividendou, kterou v roce 2010 vyplatila dce iná spole nost SANERGIE a.s. Tato dividenda byla vyplacena ze zisk, které spole nost SANERGIE a.s. m la v letech p edcházejících roku Jedná se tedy o rozd lení starých zisk, plynoucích z let výstavby a postupného uvád ní výroben do provozu. Spole nost SANERGIE a.s. v historii nikdy tyto zisky nevyplatila. > 8 ; Β< Χ % Ε ;8 96 (# 96 1 )), 0 7, % 9 1 % / 0 1 # 96 % 0 0 8, 0 2 ) 8, % Φ 1 % / 0 1 & =.&, / & / Γ 1 1 & / 0 1 /0 9 1 & # %&! Spole nost E4U a.s. byla založena v zá í Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle IFRS tedy odráží pouze období od 7. zá í 2010 do 31. prosince Jedná se o období velmi malé výroby a toto období je ztrátové. (Dle eských ú etních standard vykazuje E4U v tomto období zisk, nebo do výsledovky E4U a.s. se promítají pouze p íjmy z dividend od dce iné spole nosti SANERGIE) % Ε ΦΒ8 9 01!!! % & ( % & # & # 0%, % 1%. #( 11

12 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2, 1 0% # ( /0 )!, % & ( (& &(& & & 7 8 % Ε ΦΒ , % (! ( ) (! ( ) 7.%, ># ) > 1 /! (! ( ) 4 8, 0 %, : ## # ) /0 2,!) #!# : 9 % 9. ((# & (& #( 4 8, 0 %, : ) /0 2, ( (!!, : 9 % 9.! & (( # &(& & & > 8 ; Β< Χ % Ε ΦΒ8 ; & 1 2 %,/ :, , < % 1 %, %. 3 4, 1. 5, 9 1 Η (!!# # (! () ) )) # ># # > # Η( IV. Rozd lení zisku spole nosti E4U a.s. za rok 2010 Dne rozhodla první valná hromada spole nosti E4U a.s. o rozd lení zisku roku Valná hromada rozhodla následovn : Zisk spole nosti E4U a.s. k p ed zdan ním: ,23 K Da z p íjm : 950,00 K Ú etní zisk ve výši ,23 K rozd len takto: - ástka ve výši ,00 K bude p id lena do rezervního fondu spole nosti 12

13 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. - ástka ve výši ,23 K bude p evedena na nerozd l ný zisk minulých let - na podíl na istém zisku za rok 2010 (dividenda) se vyplatí ástka ve výši celkem , tj. 5,60 K / 1 akcii - tantiémy se nevyplácejí Dividenda ve výši 5,60 K bude vyplacena dne 19. zá í 2011, rozhodným dnem pro uplatn ní práva na dividendu je den 12. zá í Administrátora pro výplatu dividend vybere p edstavenstvo spole nosti. V sou asné dob vzniká smlouva se spole ností Centrální depozitá cenných papír a.s. týkající se administrace dividend. Spole nost Centrální depozitá cenných papír a.s. vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papír vydaných v eské republice a administrace dividend je službou, kterou tato spole nost bude v p ípad spole nosti E4U a.s. provád t poprvé. Spole nost Centrální depozitá cenných papír a.s. dokázala nabídnout cenov zajímavé podmínky a zp sob, jak dividendy vyplatit zcela bezhotovostn na ú ty všech akcioná. V. Odm ny a výhody Za svou innost v prvním roce innosti, tedy v roce 2010, nemají lenové p edstavenstva a dozor í rady nárok na odm ny nebo výhody a žádné odm ny ani tantiémy nebyly vyplaceny. Po ínaje rokem 2011 má p edstavenstvo a dozor í rada nárok na ro ní hrubé odm ny, jejichž výše byla zve ejn na v prospektu, v Kapitole C. VI. Zm na auditora V souvislosti s pot ebou vykazovat budoucí výsledky E4U a.s. dle mezinárodních ú etních standard, a tedy pot ebou pravidelného reportingu konsolidovaných výsledk dle standardu IFRS, se v prvním tvrtletí roku 2011 rozhodlo p edstavenstvo vybrat auditorskou skupinu, která má mezinárodní zkušenosti s auditem burzovn obchodovatelných firem a která v p ípad pot eby bude v budoucnu schopna vytvá et audity i v anglickém nebo n meckém jazyce. Z oslovených auditorských firem byla nakonec vybrána skupina BDO, konkrétn firma BDO CB s. r. o., Ot. Ostr ila 18, eské Bud jovice, auditorské oprávn ní. 094, zastoupená partnerem, panem Ing. Vladimírem Ambrožem, auditorské oprávn ní Historické finan ní údaje spole ností SANERGIE a.s. a E4U a.s., které jsou uve ejn né v tomto Dodatku, byly již ov ené spole ností BDO CB s. r. o. Auditní zprávy jsou nedílnou sou ástí tohoto dodatku a byly zve ejn ny též na stránkách spole nosti VII. Akcioná ská struktura Schválený prospekt cenných papír se týká všech akcií spole nosti E4U a.s., tedy celkem akcií. V souladu s Prospektem má hlavní akcioná, spole nost E4U FINANCE s.r.o., právo nabídku akcií pozastavit nebo ukon it a to i bez udání d vodu. 13

14 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Hlavní akcioná se rozhodl v lednu 2011 nabídnout nejprve 49% akcií spole nosti. Tato skute nost byla zve ejn na na stránkách spole nosti a byla i zve ejn na v médiích. V sou asné dob je více než polovina nabízených akcií v majetku nových akcioná a hlavní akcioná nemá v sou asné dob v úmyslu nabídku pozastavit nebo odvolat. Je velmi pravd podobné, že v roce 2011 budou všechny nabízené akcie (tj. 49% akcií spole nosti) v majetku nových akcioná. Celkový po et akcií: Celkov v nabídce 2011, dle dosavadního rozhodnutí hlavního akcioná e: akcií (49%) V sou asné dob (19.8.) je akcioná ská struktura následující: E4U FINACE s.r.o.: Rozptýlené vlastnictví: akcií akcií Tato ísla jsou platná ke dni a zohled ují údaje o potvrzených obchodech (celkem akcií) a indikace obchodník s cennými papíry, které se týkají obchod, které procházejí vypo ádacím procesem ( akcií). Tyto údaje odráží akcioná skou strukturu tak, jak je v sou asné dob známá emitentovi. VIII. Soudní ízení - prohlášení V sou asné dob se spole nost E4U a.s. neú astní žádných soudních ízení. Ani v období posledních 12ti m síc nedošlo k žádným soudním ízením, které by se spole nosti E4U a.s. týkaly. IX. Transakce se sp ízn nými stranami významné smlouvy Smlouva se spole ností SLUNETA a.s. Veškerými záležitostmi, které se týkají provozování a údržby p edm tných výroben, je pov ena spole nost SLUNETA a.s. Spole nost SLUNETA a.s. je zodpov dná též na základ smluv za ostrahu objekt a vedení ú etnictví. V letech 2008, 2009 a 2010 tyto innosti spole nost SLUNETA s.r.o. (pozd ji p em n na na SLUNETA a.s.) provád la v rámci dodávky stavby, nebo spole nost SLUNETA a.s. byla zárove generálním dodavatelem stavby. Po ínaje rokem 2011 jsou tyto služby pravideln hrazeny a v roce 2011 byly spole nosti SLUNETA uhrazeny služby v celkové hodnot K, p i emž K se vztahuje na FVE Dub any a K na FVE Ratíškovice. Rozd lení zisku dce iné spole nosti SANERGIE a.s. 14

15 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Dne je splatná dividenda, kterou vyplatí dce iná spole nost SANERGIE a.s. mate ské spole nosti E4U a.s. Výše této dividendy je CZK. Jedná se o rozd lení zisku spole nosti SANERGIE a.s., který plyne z výroby let 2008 a Rozhodným dnem pro výplatu této dividendy byl Od tohoto data má spole nost E4U a.s. pohledávku v i spole nosti SANERGIE a.s. v této výši. Kapitola D: Dodatek kapitoly Popis cenných papír I. P ijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu O ekávané datum p ijetí akcií spole nosti E4U a.s. na volný regulovaný trh Burzy cenných papír Praha je 25. srpna Toto bylo zve ejn no na spole né tiskové konferenci Burzy cenných papír Praha a spole nosti E4U a.s. dne 4.srpna Likviditu cenných papír bude podporovat licencovaný obchodník s cennými papíry, spole nost Cyrrus a.s. Konkrétní smlouvy se spole ností Cyrrus a.s. týkající se zalistování akcií a následné podpory likvidity jsou v p íprav, nebyly doposud podepsané. II. Prohlášení o provozním kapitálu Emitent prohlašuje, že dce iná spole nost SANERGIE a.s. má dostate n vysoký provozní kapitál (Working Capital). Provozní kapitál spole nosti SANERGIE a.s. je n kolikanásobn vyšší, než je nutné na b žnou provozní innost p edm tných výroben. Spole nost E4U a.s. si v p ípad pot eby smí p j ovat provozní kapitál od spole nosti SANERGIE a.s. Emitent prohlašuje, že ob popsané firmy mají dostate n velké zdroje provozního kapitálu. III. Kapitalizace a zadluženost Kapitál mate ské spole nosti E4U a.s. (dle národních ú etních standard ) je tvo en tém ze 100% vlastním kapitálem. Jedná se o základní kapitál ve výši 239 mio CZK a dále se vlastní kapitál pr b žn zvyšuje o ástku dividend, kterou spole nost E4U a.s. p ijímá od dce iné spole nosti SANERGIE a.s. Spole nost E4U a.s. nemá žádné dlouhodobé p j ky, bankovní úv ry nebo jiné dlouhodobé závazky. Jak již bylo uvedeno v Prospektu, spole nost E4U a.s. podepsala ru itelské prohlášení ve prosp ch spole nosti IMMORENT R s.r.o., v kterém p ebírá ru ení za spln ní všech pen žitých pohledávek, které má spole nost IMMORENT R v i spole nosti SANERGIE a.s. 15

16 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Dce iná spole nost SANERGIE a.s. vykazuje ke dni (dle národních ú etních standard ) z celkové bilan ní sumy 82 mio CZK 64 mio CZK jako vlastní kapitál a 18 mio CZK jako kapitál cizí. Cizí kapitál je tvo en p edevším závazkem v i mate ské spole nosti E4U a.s.. Jedná se o nesplacenou dividendu. Spole nost SANERGIE a.s. má dostate n vysoké likvidní prost edky na ádné splacení t chto závazk. Nejv tším závazkem spole nosti SANERGIE a.s. jsou závazky v i leasingovým spole nostem. Tyto závazky nejsou v souladu s národními ú etními standardy vykázány v pasivech spole nosti. Ve výkazech sestavených dle mezinárodních ú etních standard (výkazy spole ností SANERGIE a.s. a E4U a.s.) jsou tyto závazky vykázány. Jedná se o závazky zaru ené, p ímé a nepodmín né, tedy smluvn podložené, které musí být pr b žn pln ny. Ke dni iní závazky plynoucí z leasingových smluv celkem 336 mio CZK. Kapitola E: Dodatek kapitoly Stanovy akciové spole nosti E4U a.s. Ode dne schválení Prospektu nedošlo k žádným zm nám stanov akciové spole nosti. Kapitola F: Dodatek kapitoly Finan ní p ílohy 16

17 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. I. Nekonsolidované finanční výkazy E4U a.s dle ČÚS a zpráva nezávislého auditora k společnosti E4U a. s. Datum vydání

18

19

20

21

22

23

24

25 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. II. Konsolidované finan ní výkazy E4U a.s dle standardu IFRS a zpráva nezávislého auditora 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. III. Finanční výkazy SANERGIE a.s dle IFRS a zpráva nezávislého auditora k společnosti SANERGIE a. s. Datum vydání

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. IV. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS, neauditované Zde je uvedena rozvaha společnosti SANERGIE a.s. k , účetní období společnosti končí , zde uvedené finanční výkazy jsou neauditované. AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 66 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 C. Oběžná aktiva I. Zásoby 0 II. Dlouhodobé pohledávky 0 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. Časové rozlišení I. Náklady příštích období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál II. Kapitálové fondy III. Rezervní fondy 400 IV. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje I. Rezervy 0 II. Dlouhodobé závazky 0 III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj Stát - daňové závazky a dotace 6 6. Dohadné účty pasivní Jiné závazky 415 C. Časové rozlišení 0 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Výkonová spotřeba I. Spotřeba materiálu a energie 291 II. Služby Přidaná hodnota

77 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Osobní náklady 909 Dan a poplatky 8 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 436 Ostatní provozní výnosy 136 Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospoda ení Výnosové úroky 1 Nákladové úroky 41 Ostatní finan ní náklady 11 Finan ní výsledek hospoda ení -51 Výsledek hospoda ení za b žnou innost Mimo ádné výnosy 3 Mimo ádné náklady 0 Mimo ádný výsledek hospoda ení 3 Výsledek hospoda ení za ú etní období Výsledek hospoda ení p ed zdan ním

78 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. V. Finan ní výkazy SANERGIE a.s. k dle ÚS a výrok auditora Datum vydání:

79 Vfesovicka 429/5, 5 O eni C. 396 a.s J1 NE E o eni ueetni e o eni ocni o p o ce p 0 ich. Obchodni lo Ident cni cisl Obchodni e e S IE a.s., 376,, B, eiili js piiloienou ücetni spolecnosti a.s., tj , u obdobi od p lohu teto ücetn!, popisu pouiit cn n ücetnicn. Ud je 0 spolecnosti S IE a.s. jsou u den v b 1 piiloh teto üce. ücetni a ses eni ne o eni tni v soul u s es i ucetni piedpis odp idd s d dn spol nosti S a.s. sti teto odpo ednosti je, est nitini ol s e ücetni, n h l e nesp nosti püsobene pod de nebo ch bou, lit upl t hodne ucetni d p det d ne sit i pii eiene ücetni odh d ülohou je t de denehe uditu teto ücetni ce. j edli v sou du se on 0 in od i udito i s sou ejici i doloi ito ü Ces e e s s te o piedpis js p inni io e no d o udit, is li pi nou jistotu, üce neobs uje ne nesp sti. it e deni udito s h postupü, jejich cile je dükami o e 0 c. ostech en cli v ücetni. o cli postupü isi n üsud dit, posou i ueetni obs e e nesp nosti püsobene pod nebo bou. ii p ni techto i dito p hledne nitin o e e jsou el ntni p sest ni e ob i ücetni e poso ni l je nout hodne o s postup oli j diit se ucinnosti icb o ol. it tei nuje posou eni hodnosti pouiit h. ücetnich. tod, eienosti etnicli ü o eden cn deni i posou eni ce p e ce ücetni

80 ic 429/5, 5 Os d ni C C. 396 a.s e se, is dukami n j dieni eho. e seho u ucetni poc si spolecnosti a.s ü, sic le jejiho 2009 s iui pie 2. 0 e so spole a.s. s.o s uce e je i teto je spole nosti a.s. e je e eni 0 s e. O eieni js e s so i c doloi o ü Ces e e to, dl o ni is eienou jistotu, ie iene e, e e popisuji sti, jei jsou te e eni ücetni e e, jsou ecb h. ohledech s piislusnou ücetni d e presvedceni, e e eieni eien eni ücetni seho jsou ce spolecnosti a.s , n ch ohledech s 3. 0 e 0 js e ecnou nost u u eden cli e 0 i spolecnosti N E a.s ses teto 0 icli je odpo d t spolecnosti a.s.. je e dene o i o teto p e 0 ich. js e dli so u s s d e dolot i o udito ü to pldno p edli proverkü s stiedni jistot, e

81 eso ic 429/5, 5 Os ceni C c. 396 o ich ne e. je ü spolecnosti n e be edene eieni cne ü ü. oto e niisi stupeit jistot nei e ne eli, e e i ü u den n e 0 ich i spolecnosti Obchodni 429/5, 5 Cislo edceni 0 do se 396 o h spolecnosti ü, jmenem Ing. Iiii spolecnosti. Cis jejich 0 do 1256 o ü odpis ü !.I ro~-bit ICO.l dito i s O"'-l/lflll O.Ji. VreSOl'iCka 429/5 Po/ecnoSf ~ 01/ Ii. 13, \

82 a 0 0. i j i spole nosti Obchodni Ide cis Obchodni ejsti ede S a.s. Miletinskä 376, B, 1533 p dn e dni cni je s /1991 e eni pozdejsich. dopl ü. 0 ich. i e os b dle /1991. ni pozdejsich. zmen a dopl ü 1) piilo ücetni ce ) Dalsi üdaje zäkona: ) osti, e e s po dni. b) e spolecnosti, c) it obl sti u d) it i o e) sloi, te nosti 3) 0 propojenymi 1)

83 ROZVAHA v plnern rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) le Nazev a sldlo uöetnl jednotky Sanergie a.s. Miletinska 376 Lisov I I oznaöent AKTIVA Ölslo rildku Bezne uöetnl obdobi Minule Oe. obdobi a b c Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (A. + B. + C ) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Dlouhodoby majetek (B.1. + B.II. + B.III.) B. I. Dlouhodoby nehrnotny majetek ( souöet B az B.1.8.) B. I. 1. Zfizovacl vydaje Nehmetue vysledky vyzkurnu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehrnotny majetek Nedokonöeny dlouhodoby nehrnotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehrnotny majetek B.II. Dlouhodoby hrnotny majetek (souöet B az B.11.9.) B Pozemky Stavby Samostatne rnovite vöcl a soubory movitych väcl Pöstitelske celky trvalych porostü Dospela zvlrata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonöeny dlouhodoby hrnotny majetek Poskytnuts zalohy na dlouhodoby hrnotny majetek Ocenovaci rozdil k nabyternu majetku B.III. Dlouhodooy finanöni majetek (souöet B aä B.1I1.7.) B Podily v ovladanych a fizenych osobach Podily v uöetnlch jednotkach pod podstatnyrn vlivem Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podily Püjckya uvery - ovlädajici a fidici osoba, 4. podstatny vliv Jiny dlouhodoby finanöni majetek I Pofizovany dlouhodoby flnancnl majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby flnanönl majetek

84 rc: Öislo Oznaöenl AKTIVA Bezne uöetnl obdobi Minule uö. obdobi fildku Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obezna aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) C.I. Zasoby (souöet C az C.1.6.) C.I. 1. Material Nedokonöena vyroba a polotovary Vyrobky Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (souöet C.II. 1. az C.11.8.) C Pohledavky z obchodnich vztahü Pohledavky - ovladajici a fidici osoba Pohledavky - podstatny vliv Pohledavky za spoleöniky, öleny druzstva a uöastniky 4. sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zalohy Dohadne uöty aktivni Jine pohledavky Odlozena dariova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (souöet C.1I1.1. az C.1I1.9.) C.III.1. Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajlcl a fidici osoba Pohledavky - pcdstatny vliv Pohledavky za spoleönlky, öleny druzstva a uöastnlky 4. sdruzenl Socialnl zabezpeöenl a zdravotni pojisteni Stat - danove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne uöty aktivni Jine pohledavky Kratkodoby finanönl majetek (souöet C.IV.1 az C.IV.4) Penize Üöty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily Poiizovany kratkodoby finanönl majetek Öasove rozlisenl ( ) Naklady pfistlch obdobi Komplexni naklady pfistlch obdobi Pfijmy pfistlch obdobi

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len n v plném rozsahu ke dni 31.12.214 (v celych tiscch Kc) ˇ I 453117 Název a sdlo ú etn jednotky SPOJPROJEKT PRAHA a.s. Bystricka ˇ 179/9 Praha 14 Ozna en TEXT a b c I.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2013 / česká verze Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více