Dodatek prospektu cenných papírů. E4U a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek prospektu cenných papírů. E4U a.s."

Transkript

1 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. 19. srpen 2011 Dodatek prospektu cenných papírů k již zveřejněnému prospektu cenných papírů pro veřejnou nabídku v České republice týkající se zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 100 korun českých společnosti E4U a.s. Tento dodatek je nedílnou součástí prospektu cenných papírů, který byl schválen ke dni Českou národní bankou ISIN: BIC kód: CZ BAAEFORU Dodatek prospektu cenných papírů schválen dne Českou národní bankou

2 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. Obsah Kapitola A: Dodatek kapitoly Shrnutí prospektu 3 I. SANERGIE a.s. základní finanční údaje 3 II. E4U a.s. - základní finanční údaje 4 III. Přijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu 6 Kapitola B: Dodatek kapitoly Rizikové faktory 7 Kapitola C: Dodatek kapitoly Společnost E4U a.s. 7 I. Vybrané finanční údaje SANERGIE a.s. za rok II. SANERGIE a.s. vysvětlení k výsledkům dle IFRS 9 III. Vybrané finanční údaje E4U a.s. za rok Vybrané finanční údaje společnosti E4U a.s. dle národních účetních standardů (nekonsolidované) Vybrané finanční údaje společnosti E4U a.s. dle IFRS (konsolidované) 11 IV. Rozdělení zisku společnosti E4U a.s. za rok V. Odměny a výhody 13 VI. Změna auditora 13 VII. Akcionářská struktura 13 VIII. Soudní řízení - prohlášení 14 IX. Transakce se spřízněnými stranami významné smlouvy 14 Kapitola D: Dodatek kapitoly Popis cenných papírů 15 I. Přijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu 15 II. Prohlášení o provozním kapitálu 15 III. Kapitalizace a zadluženost 15 Kapitola E: Dodatek kapitoly Stanovy akciové společnosti E4U a.s. 16 Kapitola F: Dodatek kapitoly Finanční přílohy 16 I. Nekonsolidované finanční výkazy E4U a.s dle ČÚS a zpráva nezávislého auditora 17 II. Konsolidované finanční výkazy E4U a.s dle standardu IFRS a zpráva nezávislého auditora 25 III. Finanční výkazy SANERGIE a.s dle IFRS a zpráva nezávislého auditora _ 50 IV. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS, neauditované 76 V. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS a výrok auditora 78 VI. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS a výrok auditora 94 Kapitola G: Zodpovědnost za správnost dat a ručení 110 I. Vydavatel dodatku prospektu 110 II. Vytvoření dodatku prospektu 110 III. Podpis dodatku prospektu a odpovědné osoby 110 2

3 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Kapitola A: Dodatek kapitoly Shrnutí prospektu Shrnutí prospektu se dopl uje tímto dodatkem o aktualizované základní finan ní údaje a údaje týkající se p edpokládaného burzovního obchodování. I. SANERGIE a.s. základní finan ní údaje Ú etní období spole nosti SANERGIE a.s. bylo prodlouženo do Následující finan ní p ehledy týkající se roku 2010 zohled ují ást ú etního období, konkrétn období až Finan ní údaje za toto období dle mezinárodních ú etních standard byly ov eny auditorem. Základním rozdílem mezi údaji dle národních ú etních standard a údaji dle standardu IFRS je skute nost, že technologie, která je po ízena formou leasingu, není v aktivech dle národních ú etních standard vykázána a do náklad dle národních ú etních standard vstupují leasingové splátky. U standardu IFRS dochází k vykazování tohoto majetku v aktivech spole nosti a do náklad vstupují odpisy tohoto majetku a dále úrokové náklady spojené s financováním. Aktiva SANERGIE a.s.! #! # % & ( ) )! )! +,./, + % & # &( &!! ( ( 0%, % 1%. ) + %! (## /0 2, 1 0% ( # 3 1 0% ( ( (# 1.&, % )! # # /0 )! # #, %!!! ## &. / &!!( &(& & ( 45 46! (& & Pasiva SANERGIE a.s % 1, %!! 1 / #(!! # 5 6 1, % ) 4 % 1, %!! 7.%, # ) 3 1, % 8 8 ) 96 % 0 1, %6/0 1 / # ( & % # ) 4 8, 0 %, : ## #! )) 96 % 0 1 ## # 3

4 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2,!) 91 9,! #! : 9 % 9. ((# & ( 7 8 3! (& &, : 9 % 9. (! &(& & ( Výkaz zisku a ztráty SANERGIE a.s. ;<5 = >?75 Α) > 8 ; Β< Χ >854 ; 96!! ) ; & 1 2 % :,!! ) 96 1 #!!) ( 1 6 # 70! &, 6 )) % ))). 3 # # &! % ( 1, ( ## 1, # # < % ))) ; & 1 2 % 0 2!!! #) 4= / 1 % 0 1 %! (! # # 2!! #, %!# (( )! 1 6 # #. 3 & #&& ( #( 1 % # 4, 1.!! ( 7, % 9 1 % / &! & 5, ( >!!), 6 % 0 1 > >) 9 1 # (! =.&, 6 0 % ( / 9 + &(( & (& II. E4U a.s. - základní finan ní údaje Ve finan ních výkazech dle národních ú etních standard (nekonsolidovaných) je majetek spole nosti E4U a.s., který je tvo en akciemi spole nosti SANERGIE a.s., vykázán jako finan ní majetek. Zisk spole nosti E4U a.s. je tvo en p íjmem z dividend od dce iné spole nosti. % Ε ; ( #& ( #& 5% 0 6 8, 2!#!# ) + % ( 4

5 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s % ) 3 6 8, 2 ) # #! ( #& 7 8 % Ε ; / #!& ( #& 4 % 1, %!#!# 96 % 0 1.& 0 )! 91 9, ( 4 /0 /0 0= ( 5 ( # #! ( #& > 8 ; Β< Χ % Ε ;8 96 (# 96 1 )), 0 7, % 9 1 % / 0 1 # 96 % 0 0 8, 0 2 ) 8, % Φ 1 % / 0 1 & =.&, / & / Γ 1 1 & / 0 1 /0 9 1 & Dne rozhodla valná hromada o rozd lení zisku spole nosti E4U a.s. tak, že bude vyplacena na dividendách ástka 13,4 mio CZK, tedy 5,60 CZK na jednu akcii, ástka ve výši 3,5 mio CZK byla p id lena do rezervního fondu a ástka ve výši 0,5 mio CZK byla p evedena na nerozd lený zisk minulých let. Ve výkazech sestavených dle mezinárodních ú etních standard je v konsolidované bilanci vykázán i majetek, který byl po ízen formou leasingu. % Ε ΦΒ8 9 01!!! % & ( % & # & # 0%, % 1%. #( 5

6 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2, 1 0% # ( /0 )!, % & ( (& &(& & & 7 8 % Ε ΦΒ , % (! ( ) (! ( ) 7.%, ># ) > 1 /! (! ( ) 4 8, 0 %, : ## # ) /0 2,!) #!# : 9 % 9. ((# & (& #( 4 8, 0 %, : ) /0 2, ( (!!, : 9 % 9.! & (( # &(& & & Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát sestavený dle mezinárodních ú etních standard odráží pouze období od 7.9. do > 8 ; Β< Χ % Ε ΦΒ8 ; & 1 2 %,/ :, , < % 1 %, %. 3 4, 1. 5, 9 1 Η (!!# # (! () ) )) # ># # > # Η( III. P ijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu O ekávané datum p ijetí akcií spole nosti E4U a.s. na volný regulovaný trh Burzy cenných papír Praha je 25. srpna Toto bylo zve ejn no na spole né tiskové konferenci Burzy cenných papír Praha a spole nosti E4U a.s. dne 4.srpna Likviditu cenných papír bude podporovat licencovaný obchodník s cennými papíry, spole nost Cyrrus a.s. Konkrétní smlouvy se spole ností Cyrrus a.s. týkající se 6

7 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. zalistování akcií a následné podpory likvidity jsou v p íprav, nebyly doposud podepsané. Kapitola B: Dodatek kapitoly Rizikové faktory Vydavateli prospektu nejsou známé žádné další rizikové faktory, které by m ly vliv na rozhodování investor a které by nebyly zve ejn né v Prospektu. Kapitola C: Dodatek kapitoly Spole nost E4U a.s. Kapitola prospektu nazvaná Spole nost E4U a.s. se tímto dodatkem dopl uje o následující: I. Vybrané finan ní údaje SANERGIE a.s. za rok 2010 Ú etní období spole nosti SANERGIE bylo prodlouženo do , a to z d vodu da ové optimalizace. Zisky plynoucí z výroby energie z obnovitelných zdroj byly v minulosti osvobozeny od dan z p íjmu právnických osob. Od roku 2011 tyto zisky této dani podléhají. Prodloužením ú etního období do konce zá í 2011 dochází k tomu, že p evážná ást zisk, která plyne z letní výroby roku 2011, nebude podléhat dan ní. Toto opat ení vychází z doporu ení da ových poradc. V roce 2010 nedošlo k žádným novým akvizicím, nákupu investi ních celk, tedy k žádným významným zm ná v celkové struktu e aktiv. Veškeré podrobné komentá e k ú etním výkaz m jsou sou ástí zpráv auditor, které jsou uvedeny v Kapitole F tohoto Dodatku. Aktiva SANERGIE a.s.! #! # 7

8 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. % & ( ) )! )! +,./, + % & # &( &!! ( ( 0%, % 1%. ) + %! (## /0 2, 1 0% ( # 3 1 0% ( ( (# 1.&, % )! # # /0 )! # #, %!!! ## &. / &!!( &(& & ( 45 46! (& & V roce 2010 nedošlo k žádné významné zm n týkající se zdroj kapitálu. Pasiva SANERGIE a.s. 5 8 = 7 <5 < Χ % 1, %!! 1 / #(!! # 5 6 1, % ) 4 % 1, %!! 7.%, # ) 3 1, % 8 8 ) 1 / 96 % 0 1, %6/0 # ( & % # ) 4 8, 0 %, : ## #! )) 96 % 0 1 ## # /0 2,!) 91 9,! #! : 9 % 9. ((# & ( 7 8 3! (& &, : 9 % 9. (! &(& & ( Výsledky spole nosti SANERGIE se vyvíjely dle o ekávání. Rok 2010 byl prvním rokem, kdy byly po celé období roku v provozu ob výrobny elektrické energie. Zisk spole nosti za rok 2010 je dostate n vysoký na to, aby i v následujícím roce mohla být vyplacena dividenda v souladu s nastavenou dlouhodobou dividendovou politikou. Výkaz zisku a ztráty SANERGIE a.s. ;<5 = >?75 Α) > 8 ; Β< Χ >854 ; 96!! ) ; & 1 2 % :,!! ) 96 1 #!!) ( 1 6 # 70! &, 6 )) % ))). 3 # # &! % ( 8

9 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 1, ( ## 1, # # < % ))) ; & 1 2 % 0 2!!! #) 4= / 1 % 0 1 %! (! # # 2!! #, %!# (( )! 1 6 # #. 3 & #&& ( #( 1 % # 4, 1.!! ( 7, % 9 1 % / &! & 5, ( >!!), 6 % 0 1 > >) 9 1 # (! =.&, 6 0 % ( / 9 + &(( & (& II. SANERGIE a.s. vysv tlení k výsledk m dle IFRS Spole nost SANERGIE a.s. je ú etní jednotkou, která doposud ú tuje dle národních ú etních standard. Prospekt cenných papír pro ve ejnou nabídku v eské republice obsahoval dobrovoln zve ejn ný vývoj základních finan ních ukazatel spole nosti p evedených na Mezinárodní standard ú etního výkaznictví. Dne byla zve ejn na individuální ú etní záv rka SANERGIE a.s. za rok kon ící 31. prosince 2010 (dále jen ú etní záv rka), která byla sestavena pln v souladu s Mezinárodními standardy ú etního výkaznictví ve zn ní p ijatém Evropskou uníí (IFRS). Tato ú etní záv rka je první ú etní záv rkou SANERGIE a.s. sestavenou v souladu s IFRS a byla k ní vydána Zpráva nezávislého auditora s výrokem bez výhrad. V prospektu zve ejn né finan ní ukazatele za rok 2009 obsahovaly rozdílné hodnoty oproti srovnávacímu období (rok 2009) uvedenému v úplné ú etní záv rce. Vedení spole nosti se snažilo zp esnit údaje a dosáhnout tak co nejv rn jšího zobrazení skute nosti. V n kterých p ípadech to vedlo k použití odlišných metod oproti metodám použitých pro výpo et základních finan ních ukazatel. Níže uvádíme rozdíly: 1. Struktura ú etní záv rky K byla použita obvyklá struktura výkaz IFRS, která se odlišuje od struktury výkaz podle eských standard a ú etní záv rka k je kompletní, takže obsahuje i Komentá. Z d vodu srovnatelnosti došlo i k p izp sobení struktury vykazovných minulých období. 2. Metoda odepisování: a) V základních finan ních ukazatelích zve ejn ných v Prospektu byla doba použitelnosti dlouhodobého hmotného majetku stanovena na 22 let a odepisován lineárn. b) V ú etní záv rce byl z d vodu v rného zobrazení vedením spole nosti zvolen komponentní p ístup odepisování. ást technologie fotovoltaické elektrátny, tzv. m ni e, jsou odepisovány po dobu 15 let, zbývající sou ásti po dobu 25 let. 9

10 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 3. Diskontace dlouhodobých závazk z leasingu Mezinárodní standardy ú etního výkaznictví požadují, aby finan ní závazky byly ocen ny v z statkové hodnot s použitím metody efektivní úrokové míry, kdy vyplývající úrokový náklad je uznán na bázi efektivního úroku. Pro propo et byla ve finan ních ukazatelích použita jiná úroková míra než v ú etní záv rce. 4. Výpo et odložené dan Odložená da je da, která se o ekává, že bude placena nebo navrácena z rozdíl mezi ú etními hodnotami aktiv a závazk v ú etních výkazech a odpovídajícími da ovými základnami použitými p i výpo tu zdanitelného zisku. Odložená da je ú tována na základ rozvahového p ístupu závazkovou metodou. Z uvedeného popisu vyplývá, že pokud se na základ výše uvedených vliv v bodu 1) a 2) zm nila hodnota aktiv a závazk, je odlišná i hodnota odložené dan. Podrobné popisy ú etních metod použitých pro sestavení ú etní záv rky jsou podle požadavk Mezinárodních standard ú etního výkaznictví sou ástí dané ú etní záv rky. Celkový dopad výše uvedených rozdíl na výsledek hospoda ení za ú etní období kon ící 31. prosince 2009 iní tis. K. III. Vybrané finan ní údaje E4U a.s. za rok 2010! Spole nost E4U a.s. byla založena 7. zá í Aktiva spole nosti tvo í p edevším dlouhodobý finan ní majetek, jedná se o akcie dce iné spole nosti SANERGIE a.s. Výnosy spole nosti E4U a.s. tvo í p íjmy z dividend od dce iné spole nosti. % Ε ; ( #& ( #& 5% 0 6 8, 2!#!# ) + % ( 3 1 0% ) 3 6 8, 2 ) # #! ( #& 7 8 % Ε ;

11 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 1 / #!& ( #& 4 % 1, %!#!# 96 % 0 1.& 0 )! 91 9, ( 4 /0 /0 0= ( 5 ( # #! ( #& Zisk, který vykazuje spole nost E4U a.s. v roce 2010, je tvo en dividendou, kterou v roce 2010 vyplatila dce iná spole nost SANERGIE a.s. Tato dividenda byla vyplacena ze zisk, které spole nost SANERGIE a.s. m la v letech p edcházejících roku Jedná se tedy o rozd lení starých zisk, plynoucích z let výstavby a postupného uvád ní výroben do provozu. Spole nost SANERGIE a.s. v historii nikdy tyto zisky nevyplatila. > 8 ; Β< Χ % Ε ;8 96 (# 96 1 )), 0 7, % 9 1 % / 0 1 # 96 % 0 0 8, 0 2 ) 8, % Φ 1 % / 0 1 & =.&, / & / Γ 1 1 & / 0 1 /0 9 1 & # %&! Spole nost E4U a.s. byla založena v zá í Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle IFRS tedy odráží pouze období od 7. zá í 2010 do 31. prosince Jedná se o období velmi malé výroby a toto období je ztrátové. (Dle eských ú etních standard vykazuje E4U v tomto období zisk, nebo do výsledovky E4U a.s. se promítají pouze p íjmy z dividend od dce iné spole nosti SANERGIE) % Ε ΦΒ8 9 01!!! % & ( % & # & # 0%, % 1%. #( 11

12 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2, 1 0% # ( /0 )!, % & ( (& &(& & & 7 8 % Ε ΦΒ , % (! ( ) (! ( ) 7.%, ># ) > 1 /! (! ( ) 4 8, 0 %, : ## # ) /0 2,!) #!# : 9 % 9. ((# & (& #( 4 8, 0 %, : ) /0 2, ( (!!, : 9 % 9.! & (( # &(& & & > 8 ; Β< Χ % Ε ΦΒ8 ; & 1 2 %,/ :, , < % 1 %, %. 3 4, 1. 5, 9 1 Η (!!# # (! () ) )) # ># # > # Η( IV. Rozd lení zisku spole nosti E4U a.s. za rok 2010 Dne rozhodla první valná hromada spole nosti E4U a.s. o rozd lení zisku roku Valná hromada rozhodla následovn : Zisk spole nosti E4U a.s. k p ed zdan ním: ,23 K Da z p íjm : 950,00 K Ú etní zisk ve výši ,23 K rozd len takto: - ástka ve výši ,00 K bude p id lena do rezervního fondu spole nosti 12

13 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. - ástka ve výši ,23 K bude p evedena na nerozd l ný zisk minulých let - na podíl na istém zisku za rok 2010 (dividenda) se vyplatí ástka ve výši celkem , tj. 5,60 K / 1 akcii - tantiémy se nevyplácejí Dividenda ve výši 5,60 K bude vyplacena dne 19. zá í 2011, rozhodným dnem pro uplatn ní práva na dividendu je den 12. zá í Administrátora pro výplatu dividend vybere p edstavenstvo spole nosti. V sou asné dob vzniká smlouva se spole ností Centrální depozitá cenných papír a.s. týkající se administrace dividend. Spole nost Centrální depozitá cenných papír a.s. vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papír vydaných v eské republice a administrace dividend je službou, kterou tato spole nost bude v p ípad spole nosti E4U a.s. provád t poprvé. Spole nost Centrální depozitá cenných papír a.s. dokázala nabídnout cenov zajímavé podmínky a zp sob, jak dividendy vyplatit zcela bezhotovostn na ú ty všech akcioná. V. Odm ny a výhody Za svou innost v prvním roce innosti, tedy v roce 2010, nemají lenové p edstavenstva a dozor í rady nárok na odm ny nebo výhody a žádné odm ny ani tantiémy nebyly vyplaceny. Po ínaje rokem 2011 má p edstavenstvo a dozor í rada nárok na ro ní hrubé odm ny, jejichž výše byla zve ejn na v prospektu, v Kapitole C. VI. Zm na auditora V souvislosti s pot ebou vykazovat budoucí výsledky E4U a.s. dle mezinárodních ú etních standard, a tedy pot ebou pravidelného reportingu konsolidovaných výsledk dle standardu IFRS, se v prvním tvrtletí roku 2011 rozhodlo p edstavenstvo vybrat auditorskou skupinu, která má mezinárodní zkušenosti s auditem burzovn obchodovatelných firem a která v p ípad pot eby bude v budoucnu schopna vytvá et audity i v anglickém nebo n meckém jazyce. Z oslovených auditorských firem byla nakonec vybrána skupina BDO, konkrétn firma BDO CB s. r. o., Ot. Ostr ila 18, eské Bud jovice, auditorské oprávn ní. 094, zastoupená partnerem, panem Ing. Vladimírem Ambrožem, auditorské oprávn ní Historické finan ní údaje spole ností SANERGIE a.s. a E4U a.s., které jsou uve ejn né v tomto Dodatku, byly již ov ené spole ností BDO CB s. r. o. Auditní zprávy jsou nedílnou sou ástí tohoto dodatku a byly zve ejn ny též na stránkách spole nosti VII. Akcioná ská struktura Schválený prospekt cenných papír se týká všech akcií spole nosti E4U a.s., tedy celkem akcií. V souladu s Prospektem má hlavní akcioná, spole nost E4U FINANCE s.r.o., právo nabídku akcií pozastavit nebo ukon it a to i bez udání d vodu. 13

14 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Hlavní akcioná se rozhodl v lednu 2011 nabídnout nejprve 49% akcií spole nosti. Tato skute nost byla zve ejn na na stránkách spole nosti a byla i zve ejn na v médiích. V sou asné dob je více než polovina nabízených akcií v majetku nových akcioná a hlavní akcioná nemá v sou asné dob v úmyslu nabídku pozastavit nebo odvolat. Je velmi pravd podobné, že v roce 2011 budou všechny nabízené akcie (tj. 49% akcií spole nosti) v majetku nových akcioná. Celkový po et akcií: Celkov v nabídce 2011, dle dosavadního rozhodnutí hlavního akcioná e: akcií (49%) V sou asné dob (19.8.) je akcioná ská struktura následující: E4U FINACE s.r.o.: Rozptýlené vlastnictví: akcií akcií Tato ísla jsou platná ke dni a zohled ují údaje o potvrzených obchodech (celkem akcií) a indikace obchodník s cennými papíry, které se týkají obchod, které procházejí vypo ádacím procesem ( akcií). Tyto údaje odráží akcioná skou strukturu tak, jak je v sou asné dob známá emitentovi. VIII. Soudní ízení - prohlášení V sou asné dob se spole nost E4U a.s. neú astní žádných soudních ízení. Ani v období posledních 12ti m síc nedošlo k žádným soudním ízením, které by se spole nosti E4U a.s. týkaly. IX. Transakce se sp ízn nými stranami významné smlouvy Smlouva se spole ností SLUNETA a.s. Veškerými záležitostmi, které se týkají provozování a údržby p edm tných výroben, je pov ena spole nost SLUNETA a.s. Spole nost SLUNETA a.s. je zodpov dná též na základ smluv za ostrahu objekt a vedení ú etnictví. V letech 2008, 2009 a 2010 tyto innosti spole nost SLUNETA s.r.o. (pozd ji p em n na na SLUNETA a.s.) provád la v rámci dodávky stavby, nebo spole nost SLUNETA a.s. byla zárove generálním dodavatelem stavby. Po ínaje rokem 2011 jsou tyto služby pravideln hrazeny a v roce 2011 byly spole nosti SLUNETA uhrazeny služby v celkové hodnot K, p i emž K se vztahuje na FVE Dub any a K na FVE Ratíškovice. Rozd lení zisku dce iné spole nosti SANERGIE a.s. 14

15 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Dne je splatná dividenda, kterou vyplatí dce iná spole nost SANERGIE a.s. mate ské spole nosti E4U a.s. Výše této dividendy je CZK. Jedná se o rozd lení zisku spole nosti SANERGIE a.s., který plyne z výroby let 2008 a Rozhodným dnem pro výplatu této dividendy byl Od tohoto data má spole nost E4U a.s. pohledávku v i spole nosti SANERGIE a.s. v této výši. Kapitola D: Dodatek kapitoly Popis cenných papír I. P ijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu O ekávané datum p ijetí akcií spole nosti E4U a.s. na volný regulovaný trh Burzy cenných papír Praha je 25. srpna Toto bylo zve ejn no na spole né tiskové konferenci Burzy cenných papír Praha a spole nosti E4U a.s. dne 4.srpna Likviditu cenných papír bude podporovat licencovaný obchodník s cennými papíry, spole nost Cyrrus a.s. Konkrétní smlouvy se spole ností Cyrrus a.s. týkající se zalistování akcií a následné podpory likvidity jsou v p íprav, nebyly doposud podepsané. II. Prohlášení o provozním kapitálu Emitent prohlašuje, že dce iná spole nost SANERGIE a.s. má dostate n vysoký provozní kapitál (Working Capital). Provozní kapitál spole nosti SANERGIE a.s. je n kolikanásobn vyšší, než je nutné na b žnou provozní innost p edm tných výroben. Spole nost E4U a.s. si v p ípad pot eby smí p j ovat provozní kapitál od spole nosti SANERGIE a.s. Emitent prohlašuje, že ob popsané firmy mají dostate n velké zdroje provozního kapitálu. III. Kapitalizace a zadluženost Kapitál mate ské spole nosti E4U a.s. (dle národních ú etních standard ) je tvo en tém ze 100% vlastním kapitálem. Jedná se o základní kapitál ve výši 239 mio CZK a dále se vlastní kapitál pr b žn zvyšuje o ástku dividend, kterou spole nost E4U a.s. p ijímá od dce iné spole nosti SANERGIE a.s. Spole nost E4U a.s. nemá žádné dlouhodobé p j ky, bankovní úv ry nebo jiné dlouhodobé závazky. Jak již bylo uvedeno v Prospektu, spole nost E4U a.s. podepsala ru itelské prohlášení ve prosp ch spole nosti IMMORENT R s.r.o., v kterém p ebírá ru ení za spln ní všech pen žitých pohledávek, které má spole nost IMMORENT R v i spole nosti SANERGIE a.s. 15

16 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Dce iná spole nost SANERGIE a.s. vykazuje ke dni (dle národních ú etních standard ) z celkové bilan ní sumy 82 mio CZK 64 mio CZK jako vlastní kapitál a 18 mio CZK jako kapitál cizí. Cizí kapitál je tvo en p edevším závazkem v i mate ské spole nosti E4U a.s.. Jedná se o nesplacenou dividendu. Spole nost SANERGIE a.s. má dostate n vysoké likvidní prost edky na ádné splacení t chto závazk. Nejv tším závazkem spole nosti SANERGIE a.s. jsou závazky v i leasingovým spole nostem. Tyto závazky nejsou v souladu s národními ú etními standardy vykázány v pasivech spole nosti. Ve výkazech sestavených dle mezinárodních ú etních standard (výkazy spole ností SANERGIE a.s. a E4U a.s.) jsou tyto závazky vykázány. Jedná se o závazky zaru ené, p ímé a nepodmín né, tedy smluvn podložené, které musí být pr b žn pln ny. Ke dni iní závazky plynoucí z leasingových smluv celkem 336 mio CZK. Kapitola E: Dodatek kapitoly Stanovy akciové spole nosti E4U a.s. Ode dne schválení Prospektu nedošlo k žádným zm nám stanov akciové spole nosti. Kapitola F: Dodatek kapitoly Finan ní p ílohy 16

17 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. I. Nekonsolidované finanční výkazy E4U a.s dle ČÚS a zpráva nezávislého auditora k společnosti E4U a. s. Datum vydání

18

19

20

21

22

23

24

25 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. II. Konsolidované finan ní výkazy E4U a.s dle standardu IFRS a zpráva nezávislého auditora 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. III. Finanční výkazy SANERGIE a.s dle IFRS a zpráva nezávislého auditora k společnosti SANERGIE a. s. Datum vydání

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. IV. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS, neauditované Zde je uvedena rozvaha společnosti SANERGIE a.s. k , účetní období společnosti končí , zde uvedené finanční výkazy jsou neauditované. AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 66 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 C. Oběžná aktiva I. Zásoby 0 II. Dlouhodobé pohledávky 0 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. Časové rozlišení I. Náklady příštích období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál II. Kapitálové fondy III. Rezervní fondy 400 IV. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje I. Rezervy 0 II. Dlouhodobé závazky 0 III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj Stát - daňové závazky a dotace 6 6. Dohadné účty pasivní Jiné závazky 415 C. Časové rozlišení 0 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Výkonová spotřeba I. Spotřeba materiálu a energie 291 II. Služby Přidaná hodnota

77 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Osobní náklady 909 Dan a poplatky 8 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 436 Ostatní provozní výnosy 136 Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospoda ení Výnosové úroky 1 Nákladové úroky 41 Ostatní finan ní náklady 11 Finan ní výsledek hospoda ení -51 Výsledek hospoda ení za b žnou innost Mimo ádné výnosy 3 Mimo ádné náklady 0 Mimo ádný výsledek hospoda ení 3 Výsledek hospoda ení za ú etní období Výsledek hospoda ení p ed zdan ním

78 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. V. Finan ní výkazy SANERGIE a.s. k dle ÚS a výrok auditora Datum vydání:

79 Vfesovicka 429/5, 5 O eni C. 396 a.s J1 NE E o eni ueetni e o eni ocni o p o ce p 0 ich. Obchodni lo Ident cni cisl Obchodni e e S IE a.s., 376,, B, eiili js piiloienou ücetni spolecnosti a.s., tj , u obdobi od p lohu teto ücetn!, popisu pouiit cn n ücetnicn. Ud je 0 spolecnosti S IE a.s. jsou u den v b 1 piiloh teto üce. ücetni a ses eni ne o eni tni v soul u s es i ucetni piedpis odp idd s d dn spol nosti S a.s. sti teto odpo ednosti je, est nitini ol s e ücetni, n h l e nesp nosti püsobene pod de nebo ch bou, lit upl t hodne ucetni d p det d ne sit i pii eiene ücetni odh d ülohou je t de denehe uditu teto ücetni ce. j edli v sou du se on 0 in od i udito i s sou ejici i doloi ito ü Ces e e s s te o piedpis js p inni io e no d o udit, is li pi nou jistotu, üce neobs uje ne nesp sti. it e deni udito s h postupü, jejich cile je dükami o e 0 c. ostech en cli v ücetni. o cli postupü isi n üsud dit, posou i ueetni obs e e nesp nosti püsobene pod nebo bou. ii p ni techto i dito p hledne nitin o e e jsou el ntni p sest ni e ob i ücetni e poso ni l je nout hodne o s postup oli j diit se ucinnosti icb o ol. it tei nuje posou eni hodnosti pouiit h. ücetnich. tod, eienosti etnicli ü o eden cn deni i posou eni ce p e ce ücetni

80 ic 429/5, 5 Os d ni C C. 396 a.s e se, is dukami n j dieni eho. e seho u ucetni poc si spolecnosti a.s ü, sic le jejiho 2009 s iui pie 2. 0 e so spole a.s. s.o s uce e je i teto je spole nosti a.s. e je e eni 0 s e. O eieni js e s so i c doloi o ü Ces e e to, dl o ni is eienou jistotu, ie iene e, e e popisuji sti, jei jsou te e eni ücetni e e, jsou ecb h. ohledech s piislusnou ücetni d e presvedceni, e e eieni eien eni ücetni seho jsou ce spolecnosti a.s , n ch ohledech s 3. 0 e 0 js e ecnou nost u u eden cli e 0 i spolecnosti N E a.s ses teto 0 icli je odpo d t spolecnosti a.s.. je e dene o i o teto p e 0 ich. js e dli so u s s d e dolot i o udito ü to pldno p edli proverkü s stiedni jistot, e

81 eso ic 429/5, 5 Os ceni C c. 396 o ich ne e. je ü spolecnosti n e be edene eieni cne ü ü. oto e niisi stupeit jistot nei e ne eli, e e i ü u den n e 0 ich i spolecnosti Obchodni 429/5, 5 Cislo edceni 0 do se 396 o h spolecnosti ü, jmenem Ing. Iiii spolecnosti. Cis jejich 0 do 1256 o ü odpis ü !.I ro~-bit ICO.l dito i s O"'-l/lflll O.Ji. VreSOl'iCka 429/5 Po/ecnoSf ~ 01/ Ii. 13, \

82 a 0 0. i j i spole nosti Obchodni Ide cis Obchodni ejsti ede S a.s. Miletinskä 376, B, 1533 p dn e dni cni je s /1991 e eni pozdejsich. dopl ü. 0 ich. i e os b dle /1991. ni pozdejsich. zmen a dopl ü 1) piilo ücetni ce ) Dalsi üdaje zäkona: ) osti, e e s po dni. b) e spolecnosti, c) it obl sti u d) it i o e) sloi, te nosti 3) 0 propojenymi 1)

83 ROZVAHA v plnern rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) le Nazev a sldlo uöetnl jednotky Sanergie a.s. Miletinska 376 Lisov I I oznaöent AKTIVA Ölslo rildku Bezne uöetnl obdobi Minule Oe. obdobi a b c Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (A. + B. + C ) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Dlouhodoby majetek (B.1. + B.II. + B.III.) B. I. Dlouhodoby nehrnotny majetek ( souöet B az B.1.8.) B. I. 1. Zfizovacl vydaje Nehmetue vysledky vyzkurnu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehrnotny majetek Nedokonöeny dlouhodoby nehrnotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehrnotny majetek B.II. Dlouhodoby hrnotny majetek (souöet B az B.11.9.) B Pozemky Stavby Samostatne rnovite vöcl a soubory movitych väcl Pöstitelske celky trvalych porostü Dospela zvlrata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonöeny dlouhodoby hrnotny majetek Poskytnuts zalohy na dlouhodoby hrnotny majetek Ocenovaci rozdil k nabyternu majetku B.III. Dlouhodooy finanöni majetek (souöet B aä B.1I1.7.) B Podily v ovladanych a fizenych osobach Podily v uöetnlch jednotkach pod podstatnyrn vlivem Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podily Püjckya uvery - ovlädajici a fidici osoba, 4. podstatny vliv Jiny dlouhodoby finanöni majetek I Pofizovany dlouhodoby flnancnl majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby flnanönl majetek

84 rc: Öislo Oznaöenl AKTIVA Bezne uöetnl obdobi Minule uö. obdobi fildku Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obezna aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) C.I. Zasoby (souöet C az C.1.6.) C.I. 1. Material Nedokonöena vyroba a polotovary Vyrobky Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (souöet C.II. 1. az C.11.8.) C Pohledavky z obchodnich vztahü Pohledavky - ovladajici a fidici osoba Pohledavky - podstatny vliv Pohledavky za spoleöniky, öleny druzstva a uöastniky 4. sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zalohy Dohadne uöty aktivni Jine pohledavky Odlozena dariova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (souöet C.1I1.1. az C.1I1.9.) C.III.1. Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajlcl a fidici osoba Pohledavky - pcdstatny vliv Pohledavky za spoleönlky, öleny druzstva a uöastnlky 4. sdruzenl Socialnl zabezpeöenl a zdravotni pojisteni Stat - danove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne uöty aktivni Jine pohledavky Kratkodoby finanönl majetek (souöet C.IV.1 az C.IV.4) Penize Üöty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily Poiizovany kratkodoby finanönl majetek Öasove rozlisenl ( ) Naklady pfistlch obdobi Komplexni naklady pfistlch obdobi Pfijmy pfistlch obdobi

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) vyrocni ZPRAvA ZA ROK 2011- Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2008 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 SLOŽENÍ ORGÁN SPOLE NOSTI 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 4 ZAJIŠT NÍ 5 SOLVENTNOST 6 TECHNICKÉ REZERVY 7 PRODUKTY 8 POUŽITÉ POSTUPY 9 P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA ke dni 31. 12. 2005 v celých tisících Kč Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. IČO: 60108711 číslo Běžné účetní období Minulé období označ. AKTIVA řádku brutto korekce netto netto A.0.

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více