Dodatek prospektu cenných papírů. E4U a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek prospektu cenných papírů. E4U a.s."

Transkript

1 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. 19. srpen 2011 Dodatek prospektu cenných papírů k již zveřejněnému prospektu cenných papírů pro veřejnou nabídku v České republice týkající se zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 100 korun českých společnosti E4U a.s. Tento dodatek je nedílnou součástí prospektu cenných papírů, který byl schválen ke dni Českou národní bankou ISIN: BIC kód: CZ BAAEFORU Dodatek prospektu cenných papírů schválen dne Českou národní bankou

2 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. Obsah Kapitola A: Dodatek kapitoly Shrnutí prospektu 3 I. SANERGIE a.s. základní finanční údaje 3 II. E4U a.s. - základní finanční údaje 4 III. Přijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu 6 Kapitola B: Dodatek kapitoly Rizikové faktory 7 Kapitola C: Dodatek kapitoly Společnost E4U a.s. 7 I. Vybrané finanční údaje SANERGIE a.s. za rok II. SANERGIE a.s. vysvětlení k výsledkům dle IFRS 9 III. Vybrané finanční údaje E4U a.s. za rok Vybrané finanční údaje společnosti E4U a.s. dle národních účetních standardů (nekonsolidované) Vybrané finanční údaje společnosti E4U a.s. dle IFRS (konsolidované) 11 IV. Rozdělení zisku společnosti E4U a.s. za rok V. Odměny a výhody 13 VI. Změna auditora 13 VII. Akcionářská struktura 13 VIII. Soudní řízení - prohlášení 14 IX. Transakce se spřízněnými stranami významné smlouvy 14 Kapitola D: Dodatek kapitoly Popis cenných papírů 15 I. Přijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu 15 II. Prohlášení o provozním kapitálu 15 III. Kapitalizace a zadluženost 15 Kapitola E: Dodatek kapitoly Stanovy akciové společnosti E4U a.s. 16 Kapitola F: Dodatek kapitoly Finanční přílohy 16 I. Nekonsolidované finanční výkazy E4U a.s dle ČÚS a zpráva nezávislého auditora 17 II. Konsolidované finanční výkazy E4U a.s dle standardu IFRS a zpráva nezávislého auditora 25 III. Finanční výkazy SANERGIE a.s dle IFRS a zpráva nezávislého auditora _ 50 IV. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS, neauditované 76 V. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS a výrok auditora 78 VI. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS a výrok auditora 94 Kapitola G: Zodpovědnost za správnost dat a ručení 110 I. Vydavatel dodatku prospektu 110 II. Vytvoření dodatku prospektu 110 III. Podpis dodatku prospektu a odpovědné osoby 110 2

3 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Kapitola A: Dodatek kapitoly Shrnutí prospektu Shrnutí prospektu se dopl uje tímto dodatkem o aktualizované základní finan ní údaje a údaje týkající se p edpokládaného burzovního obchodování. I. SANERGIE a.s. základní finan ní údaje Ú etní období spole nosti SANERGIE a.s. bylo prodlouženo do Následující finan ní p ehledy týkající se roku 2010 zohled ují ást ú etního období, konkrétn období až Finan ní údaje za toto období dle mezinárodních ú etních standard byly ov eny auditorem. Základním rozdílem mezi údaji dle národních ú etních standard a údaji dle standardu IFRS je skute nost, že technologie, která je po ízena formou leasingu, není v aktivech dle národních ú etních standard vykázána a do náklad dle národních ú etních standard vstupují leasingové splátky. U standardu IFRS dochází k vykazování tohoto majetku v aktivech spole nosti a do náklad vstupují odpisy tohoto majetku a dále úrokové náklady spojené s financováním. Aktiva SANERGIE a.s.! #! # % & ( ) )! )! +,./, + % & # &( &!! ( ( 0%, % 1%. ) + %! (## /0 2, 1 0% ( # 3 1 0% ( ( (# 1.&, % )! # # /0 )! # #, %!!! ## &. / &!!( &(& & ( 45 46! (& & Pasiva SANERGIE a.s % 1, %!! 1 / #(!! # 5 6 1, % ) 4 % 1, %!! 7.%, # ) 3 1, % 8 8 ) 96 % 0 1, %6/0 1 / # ( & % # ) 4 8, 0 %, : ## #! )) 96 % 0 1 ## # 3

4 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2,!) 91 9,! #! : 9 % 9. ((# & ( 7 8 3! (& &, : 9 % 9. (! &(& & ( Výkaz zisku a ztráty SANERGIE a.s. ;<5 = >?75 Α) > 8 ; Β< Χ >854 ; 96!! ) ; & 1 2 % :,!! ) 96 1 #!!) ( 1 6 # 70! &, 6 )) % ))). 3 # # &! % ( 1, ( ## 1, # # < % ))) ; & 1 2 % 0 2!!! #) 4= / 1 % 0 1 %! (! # # 2!! #, %!# (( )! 1 6 # #. 3 & #&& ( #( 1 % # 4, 1.!! ( 7, % 9 1 % / &! & 5, ( >!!), 6 % 0 1 > >) 9 1 # (! =.&, 6 0 % ( / 9 + &(( & (& II. E4U a.s. - základní finan ní údaje Ve finan ních výkazech dle národních ú etních standard (nekonsolidovaných) je majetek spole nosti E4U a.s., který je tvo en akciemi spole nosti SANERGIE a.s., vykázán jako finan ní majetek. Zisk spole nosti E4U a.s. je tvo en p íjmem z dividend od dce iné spole nosti. % Ε ; ( #& ( #& 5% 0 6 8, 2!#!# ) + % ( 4

5 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s % ) 3 6 8, 2 ) # #! ( #& 7 8 % Ε ; / #!& ( #& 4 % 1, %!#!# 96 % 0 1.& 0 )! 91 9, ( 4 /0 /0 0= ( 5 ( # #! ( #& > 8 ; Β< Χ % Ε ;8 96 (# 96 1 )), 0 7, % 9 1 % / 0 1 # 96 % 0 0 8, 0 2 ) 8, % Φ 1 % / 0 1 & =.&, / & / Γ 1 1 & / 0 1 /0 9 1 & Dne rozhodla valná hromada o rozd lení zisku spole nosti E4U a.s. tak, že bude vyplacena na dividendách ástka 13,4 mio CZK, tedy 5,60 CZK na jednu akcii, ástka ve výši 3,5 mio CZK byla p id lena do rezervního fondu a ástka ve výši 0,5 mio CZK byla p evedena na nerozd lený zisk minulých let. Ve výkazech sestavených dle mezinárodních ú etních standard je v konsolidované bilanci vykázán i majetek, který byl po ízen formou leasingu. % Ε ΦΒ8 9 01!!! % & ( % & # & # 0%, % 1%. #( 5

6 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2, 1 0% # ( /0 )!, % & ( (& &(& & & 7 8 % Ε ΦΒ , % (! ( ) (! ( ) 7.%, ># ) > 1 /! (! ( ) 4 8, 0 %, : ## # ) /0 2,!) #!# : 9 % 9. ((# & (& #( 4 8, 0 %, : ) /0 2, ( (!!, : 9 % 9.! & (( # &(& & & Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát sestavený dle mezinárodních ú etních standard odráží pouze období od 7.9. do > 8 ; Β< Χ % Ε ΦΒ8 ; & 1 2 %,/ :, , < % 1 %, %. 3 4, 1. 5, 9 1 Η (!!# # (! () ) )) # ># # > # Η( III. P ijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu O ekávané datum p ijetí akcií spole nosti E4U a.s. na volný regulovaný trh Burzy cenných papír Praha je 25. srpna Toto bylo zve ejn no na spole né tiskové konferenci Burzy cenných papír Praha a spole nosti E4U a.s. dne 4.srpna Likviditu cenných papír bude podporovat licencovaný obchodník s cennými papíry, spole nost Cyrrus a.s. Konkrétní smlouvy se spole ností Cyrrus a.s. týkající se 6

7 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. zalistování akcií a následné podpory likvidity jsou v p íprav, nebyly doposud podepsané. Kapitola B: Dodatek kapitoly Rizikové faktory Vydavateli prospektu nejsou známé žádné další rizikové faktory, které by m ly vliv na rozhodování investor a které by nebyly zve ejn né v Prospektu. Kapitola C: Dodatek kapitoly Spole nost E4U a.s. Kapitola prospektu nazvaná Spole nost E4U a.s. se tímto dodatkem dopl uje o následující: I. Vybrané finan ní údaje SANERGIE a.s. za rok 2010 Ú etní období spole nosti SANERGIE bylo prodlouženo do , a to z d vodu da ové optimalizace. Zisky plynoucí z výroby energie z obnovitelných zdroj byly v minulosti osvobozeny od dan z p íjmu právnických osob. Od roku 2011 tyto zisky této dani podléhají. Prodloužením ú etního období do konce zá í 2011 dochází k tomu, že p evážná ást zisk, která plyne z letní výroby roku 2011, nebude podléhat dan ní. Toto opat ení vychází z doporu ení da ových poradc. V roce 2010 nedošlo k žádným novým akvizicím, nákupu investi ních celk, tedy k žádným významným zm ná v celkové struktu e aktiv. Veškeré podrobné komentá e k ú etním výkaz m jsou sou ástí zpráv auditor, které jsou uvedeny v Kapitole F tohoto Dodatku. Aktiva SANERGIE a.s.! #! # 7

8 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. % & ( ) )! )! +,./, + % & # &( &!! ( ( 0%, % 1%. ) + %! (## /0 2, 1 0% ( # 3 1 0% ( ( (# 1.&, % )! # # /0 )! # #, %!!! ## &. / &!!( &(& & ( 45 46! (& & V roce 2010 nedošlo k žádné významné zm n týkající se zdroj kapitálu. Pasiva SANERGIE a.s. 5 8 = 7 <5 < Χ % 1, %!! 1 / #(!! # 5 6 1, % ) 4 % 1, %!! 7.%, # ) 3 1, % 8 8 ) 1 / 96 % 0 1, %6/0 # ( & % # ) 4 8, 0 %, : ## #! )) 96 % 0 1 ## # /0 2,!) 91 9,! #! : 9 % 9. ((# & ( 7 8 3! (& &, : 9 % 9. (! &(& & ( Výsledky spole nosti SANERGIE se vyvíjely dle o ekávání. Rok 2010 byl prvním rokem, kdy byly po celé období roku v provozu ob výrobny elektrické energie. Zisk spole nosti za rok 2010 je dostate n vysoký na to, aby i v následujícím roce mohla být vyplacena dividenda v souladu s nastavenou dlouhodobou dividendovou politikou. Výkaz zisku a ztráty SANERGIE a.s. ;<5 = >?75 Α) > 8 ; Β< Χ >854 ; 96!! ) ; & 1 2 % :,!! ) 96 1 #!!) ( 1 6 # 70! &, 6 )) % ))). 3 # # &! % ( 8

9 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 1, ( ## 1, # # < % ))) ; & 1 2 % 0 2!!! #) 4= / 1 % 0 1 %! (! # # 2!! #, %!# (( )! 1 6 # #. 3 & #&& ( #( 1 % # 4, 1.!! ( 7, % 9 1 % / &! & 5, ( >!!), 6 % 0 1 > >) 9 1 # (! =.&, 6 0 % ( / 9 + &(( & (& II. SANERGIE a.s. vysv tlení k výsledk m dle IFRS Spole nost SANERGIE a.s. je ú etní jednotkou, která doposud ú tuje dle národních ú etních standard. Prospekt cenných papír pro ve ejnou nabídku v eské republice obsahoval dobrovoln zve ejn ný vývoj základních finan ních ukazatel spole nosti p evedených na Mezinárodní standard ú etního výkaznictví. Dne byla zve ejn na individuální ú etní záv rka SANERGIE a.s. za rok kon ící 31. prosince 2010 (dále jen ú etní záv rka), která byla sestavena pln v souladu s Mezinárodními standardy ú etního výkaznictví ve zn ní p ijatém Evropskou uníí (IFRS). Tato ú etní záv rka je první ú etní záv rkou SANERGIE a.s. sestavenou v souladu s IFRS a byla k ní vydána Zpráva nezávislého auditora s výrokem bez výhrad. V prospektu zve ejn né finan ní ukazatele za rok 2009 obsahovaly rozdílné hodnoty oproti srovnávacímu období (rok 2009) uvedenému v úplné ú etní záv rce. Vedení spole nosti se snažilo zp esnit údaje a dosáhnout tak co nejv rn jšího zobrazení skute nosti. V n kterých p ípadech to vedlo k použití odlišných metod oproti metodám použitých pro výpo et základních finan ních ukazatel. Níže uvádíme rozdíly: 1. Struktura ú etní záv rky K byla použita obvyklá struktura výkaz IFRS, která se odlišuje od struktury výkaz podle eských standard a ú etní záv rka k je kompletní, takže obsahuje i Komentá. Z d vodu srovnatelnosti došlo i k p izp sobení struktury vykazovných minulých období. 2. Metoda odepisování: a) V základních finan ních ukazatelích zve ejn ných v Prospektu byla doba použitelnosti dlouhodobého hmotného majetku stanovena na 22 let a odepisován lineárn. b) V ú etní záv rce byl z d vodu v rného zobrazení vedením spole nosti zvolen komponentní p ístup odepisování. ást technologie fotovoltaické elektrátny, tzv. m ni e, jsou odepisovány po dobu 15 let, zbývající sou ásti po dobu 25 let. 9

10 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 3. Diskontace dlouhodobých závazk z leasingu Mezinárodní standardy ú etního výkaznictví požadují, aby finan ní závazky byly ocen ny v z statkové hodnot s použitím metody efektivní úrokové míry, kdy vyplývající úrokový náklad je uznán na bázi efektivního úroku. Pro propo et byla ve finan ních ukazatelích použita jiná úroková míra než v ú etní záv rce. 4. Výpo et odložené dan Odložená da je da, která se o ekává, že bude placena nebo navrácena z rozdíl mezi ú etními hodnotami aktiv a závazk v ú etních výkazech a odpovídajícími da ovými základnami použitými p i výpo tu zdanitelného zisku. Odložená da je ú tována na základ rozvahového p ístupu závazkovou metodou. Z uvedeného popisu vyplývá, že pokud se na základ výše uvedených vliv v bodu 1) a 2) zm nila hodnota aktiv a závazk, je odlišná i hodnota odložené dan. Podrobné popisy ú etních metod použitých pro sestavení ú etní záv rky jsou podle požadavk Mezinárodních standard ú etního výkaznictví sou ástí dané ú etní záv rky. Celkový dopad výše uvedených rozdíl na výsledek hospoda ení za ú etní období kon ící 31. prosince 2009 iní tis. K. III. Vybrané finan ní údaje E4U a.s. za rok 2010! Spole nost E4U a.s. byla založena 7. zá í Aktiva spole nosti tvo í p edevším dlouhodobý finan ní majetek, jedná se o akcie dce iné spole nosti SANERGIE a.s. Výnosy spole nosti E4U a.s. tvo í p íjmy z dividend od dce iné spole nosti. % Ε ; ( #& ( #& 5% 0 6 8, 2!#!# ) + % ( 3 1 0% ) 3 6 8, 2 ) # #! ( #& 7 8 % Ε ;

11 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. 1 / #!& ( #& 4 % 1, %!#!# 96 % 0 1.& 0 )! 91 9, ( 4 /0 /0 0= ( 5 ( # #! ( #& Zisk, který vykazuje spole nost E4U a.s. v roce 2010, je tvo en dividendou, kterou v roce 2010 vyplatila dce iná spole nost SANERGIE a.s. Tato dividenda byla vyplacena ze zisk, které spole nost SANERGIE a.s. m la v letech p edcházejících roku Jedná se tedy o rozd lení starých zisk, plynoucích z let výstavby a postupného uvád ní výroben do provozu. Spole nost SANERGIE a.s. v historii nikdy tyto zisky nevyplatila. > 8 ; Β< Χ % Ε ;8 96 (# 96 1 )), 0 7, % 9 1 % / 0 1 # 96 % 0 0 8, 0 2 ) 8, % Φ 1 % / 0 1 & =.&, / & / Γ 1 1 & / 0 1 /0 9 1 & # %&! Spole nost E4U a.s. byla založena v zá í Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle IFRS tedy odráží pouze období od 7. zá í 2010 do 31. prosince Jedná se o období velmi malé výroby a toto období je ztrátové. (Dle eských ú etních standard vykazuje E4U v tomto období zisk, nebo do výsledovky E4U a.s. se promítají pouze p íjmy z dividend od dce iné spole nosti SANERGIE) % Ε ΦΒ8 9 01!!! % & ( % & # & # 0%, % 1%. #( 11

12 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. /0 2, 1 0% # ( /0 )!, % & ( (& &(& & & 7 8 % Ε ΦΒ , % (! ( ) (! ( ) 7.%, ># ) > 1 /! (! ( ) 4 8, 0 %, : ## # ) /0 2,!) #!# : 9 % 9. ((# & (& #( 4 8, 0 %, : ) /0 2, ( (!!, : 9 % 9.! & (( # &(& & & > 8 ; Β< Χ % Ε ΦΒ8 ; & 1 2 %,/ :, , < % 1 %, %. 3 4, 1. 5, 9 1 Η (!!# # (! () ) )) # ># # > # Η( IV. Rozd lení zisku spole nosti E4U a.s. za rok 2010 Dne rozhodla první valná hromada spole nosti E4U a.s. o rozd lení zisku roku Valná hromada rozhodla následovn : Zisk spole nosti E4U a.s. k p ed zdan ním: ,23 K Da z p íjm : 950,00 K Ú etní zisk ve výši ,23 K rozd len takto: - ástka ve výši ,00 K bude p id lena do rezervního fondu spole nosti 12

13 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. - ástka ve výši ,23 K bude p evedena na nerozd l ný zisk minulých let - na podíl na istém zisku za rok 2010 (dividenda) se vyplatí ástka ve výši celkem , tj. 5,60 K / 1 akcii - tantiémy se nevyplácejí Dividenda ve výši 5,60 K bude vyplacena dne 19. zá í 2011, rozhodným dnem pro uplatn ní práva na dividendu je den 12. zá í Administrátora pro výplatu dividend vybere p edstavenstvo spole nosti. V sou asné dob vzniká smlouva se spole ností Centrální depozitá cenných papír a.s. týkající se administrace dividend. Spole nost Centrální depozitá cenných papír a.s. vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papír vydaných v eské republice a administrace dividend je službou, kterou tato spole nost bude v p ípad spole nosti E4U a.s. provád t poprvé. Spole nost Centrální depozitá cenných papír a.s. dokázala nabídnout cenov zajímavé podmínky a zp sob, jak dividendy vyplatit zcela bezhotovostn na ú ty všech akcioná. V. Odm ny a výhody Za svou innost v prvním roce innosti, tedy v roce 2010, nemají lenové p edstavenstva a dozor í rady nárok na odm ny nebo výhody a žádné odm ny ani tantiémy nebyly vyplaceny. Po ínaje rokem 2011 má p edstavenstvo a dozor í rada nárok na ro ní hrubé odm ny, jejichž výše byla zve ejn na v prospektu, v Kapitole C. VI. Zm na auditora V souvislosti s pot ebou vykazovat budoucí výsledky E4U a.s. dle mezinárodních ú etních standard, a tedy pot ebou pravidelného reportingu konsolidovaných výsledk dle standardu IFRS, se v prvním tvrtletí roku 2011 rozhodlo p edstavenstvo vybrat auditorskou skupinu, která má mezinárodní zkušenosti s auditem burzovn obchodovatelných firem a která v p ípad pot eby bude v budoucnu schopna vytvá et audity i v anglickém nebo n meckém jazyce. Z oslovených auditorských firem byla nakonec vybrána skupina BDO, konkrétn firma BDO CB s. r. o., Ot. Ostr ila 18, eské Bud jovice, auditorské oprávn ní. 094, zastoupená partnerem, panem Ing. Vladimírem Ambrožem, auditorské oprávn ní Historické finan ní údaje spole ností SANERGIE a.s. a E4U a.s., které jsou uve ejn né v tomto Dodatku, byly již ov ené spole ností BDO CB s. r. o. Auditní zprávy jsou nedílnou sou ástí tohoto dodatku a byly zve ejn ny též na stránkách spole nosti VII. Akcioná ská struktura Schválený prospekt cenných papír se týká všech akcií spole nosti E4U a.s., tedy celkem akcií. V souladu s Prospektem má hlavní akcioná, spole nost E4U FINANCE s.r.o., právo nabídku akcií pozastavit nebo ukon it a to i bez udání d vodu. 13

14 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Hlavní akcioná se rozhodl v lednu 2011 nabídnout nejprve 49% akcií spole nosti. Tato skute nost byla zve ejn na na stránkách spole nosti a byla i zve ejn na v médiích. V sou asné dob je více než polovina nabízených akcií v majetku nových akcioná a hlavní akcioná nemá v sou asné dob v úmyslu nabídku pozastavit nebo odvolat. Je velmi pravd podobné, že v roce 2011 budou všechny nabízené akcie (tj. 49% akcií spole nosti) v majetku nových akcioná. Celkový po et akcií: Celkov v nabídce 2011, dle dosavadního rozhodnutí hlavního akcioná e: akcií (49%) V sou asné dob (19.8.) je akcioná ská struktura následující: E4U FINACE s.r.o.: Rozptýlené vlastnictví: akcií akcií Tato ísla jsou platná ke dni a zohled ují údaje o potvrzených obchodech (celkem akcií) a indikace obchodník s cennými papíry, které se týkají obchod, které procházejí vypo ádacím procesem ( akcií). Tyto údaje odráží akcioná skou strukturu tak, jak je v sou asné dob známá emitentovi. VIII. Soudní ízení - prohlášení V sou asné dob se spole nost E4U a.s. neú astní žádných soudních ízení. Ani v období posledních 12ti m síc nedošlo k žádným soudním ízením, které by se spole nosti E4U a.s. týkaly. IX. Transakce se sp ízn nými stranami významné smlouvy Smlouva se spole ností SLUNETA a.s. Veškerými záležitostmi, které se týkají provozování a údržby p edm tných výroben, je pov ena spole nost SLUNETA a.s. Spole nost SLUNETA a.s. je zodpov dná též na základ smluv za ostrahu objekt a vedení ú etnictví. V letech 2008, 2009 a 2010 tyto innosti spole nost SLUNETA s.r.o. (pozd ji p em n na na SLUNETA a.s.) provád la v rámci dodávky stavby, nebo spole nost SLUNETA a.s. byla zárove generálním dodavatelem stavby. Po ínaje rokem 2011 jsou tyto služby pravideln hrazeny a v roce 2011 byly spole nosti SLUNETA uhrazeny služby v celkové hodnot K, p i emž K se vztahuje na FVE Dub any a K na FVE Ratíškovice. Rozd lení zisku dce iné spole nosti SANERGIE a.s. 14

15 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Dne je splatná dividenda, kterou vyplatí dce iná spole nost SANERGIE a.s. mate ské spole nosti E4U a.s. Výše této dividendy je CZK. Jedná se o rozd lení zisku spole nosti SANERGIE a.s., který plyne z výroby let 2008 a Rozhodným dnem pro výplatu této dividendy byl Od tohoto data má spole nost E4U a.s. pohledávku v i spole nosti SANERGIE a.s. v této výši. Kapitola D: Dodatek kapitoly Popis cenných papír I. P ijetí k burzovnímu obchodování na volném trhu O ekávané datum p ijetí akcií spole nosti E4U a.s. na volný regulovaný trh Burzy cenných papír Praha je 25. srpna Toto bylo zve ejn no na spole né tiskové konferenci Burzy cenných papír Praha a spole nosti E4U a.s. dne 4.srpna Likviditu cenných papír bude podporovat licencovaný obchodník s cennými papíry, spole nost Cyrrus a.s. Konkrétní smlouvy se spole ností Cyrrus a.s. týkající se zalistování akcií a následné podpory likvidity jsou v p íprav, nebyly doposud podepsané. II. Prohlášení o provozním kapitálu Emitent prohlašuje, že dce iná spole nost SANERGIE a.s. má dostate n vysoký provozní kapitál (Working Capital). Provozní kapitál spole nosti SANERGIE a.s. je n kolikanásobn vyšší, než je nutné na b žnou provozní innost p edm tných výroben. Spole nost E4U a.s. si v p ípad pot eby smí p j ovat provozní kapitál od spole nosti SANERGIE a.s. Emitent prohlašuje, že ob popsané firmy mají dostate n velké zdroje provozního kapitálu. III. Kapitalizace a zadluženost Kapitál mate ské spole nosti E4U a.s. (dle národních ú etních standard ) je tvo en tém ze 100% vlastním kapitálem. Jedná se o základní kapitál ve výši 239 mio CZK a dále se vlastní kapitál pr b žn zvyšuje o ástku dividend, kterou spole nost E4U a.s. p ijímá od dce iné spole nosti SANERGIE a.s. Spole nost E4U a.s. nemá žádné dlouhodobé p j ky, bankovní úv ry nebo jiné dlouhodobé závazky. Jak již bylo uvedeno v Prospektu, spole nost E4U a.s. podepsala ru itelské prohlášení ve prosp ch spole nosti IMMORENT R s.r.o., v kterém p ebírá ru ení za spln ní všech pen žitých pohledávek, které má spole nost IMMORENT R v i spole nosti SANERGIE a.s. 15

16 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Dce iná spole nost SANERGIE a.s. vykazuje ke dni (dle národních ú etních standard ) z celkové bilan ní sumy 82 mio CZK 64 mio CZK jako vlastní kapitál a 18 mio CZK jako kapitál cizí. Cizí kapitál je tvo en p edevším závazkem v i mate ské spole nosti E4U a.s.. Jedná se o nesplacenou dividendu. Spole nost SANERGIE a.s. má dostate n vysoké likvidní prost edky na ádné splacení t chto závazk. Nejv tším závazkem spole nosti SANERGIE a.s. jsou závazky v i leasingovým spole nostem. Tyto závazky nejsou v souladu s národními ú etními standardy vykázány v pasivech spole nosti. Ve výkazech sestavených dle mezinárodních ú etních standard (výkazy spole ností SANERGIE a.s. a E4U a.s.) jsou tyto závazky vykázány. Jedná se o závazky zaru ené, p ímé a nepodmín né, tedy smluvn podložené, které musí být pr b žn pln ny. Ke dni iní závazky plynoucí z leasingových smluv celkem 336 mio CZK. Kapitola E: Dodatek kapitoly Stanovy akciové spole nosti E4U a.s. Ode dne schválení Prospektu nedošlo k žádným zm nám stanov akciové spole nosti. Kapitola F: Dodatek kapitoly Finan ní p ílohy 16

17 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. I. Nekonsolidované finanční výkazy E4U a.s dle ČÚS a zpráva nezávislého auditora k společnosti E4U a. s. Datum vydání

18

19

20

21

22

23

24

25 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. II. Konsolidované finan ní výkazy E4U a.s dle standardu IFRS a zpráva nezávislého auditora 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. III. Finanční výkazy SANERGIE a.s dle IFRS a zpráva nezávislého auditora k společnosti SANERGIE a. s. Datum vydání

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Dodatek prospektu cenných papírů E4U a.s. IV. Finanční výkazy SANERGIE a.s. k dle ČÚS, neauditované Zde je uvedena rozvaha společnosti SANERGIE a.s. k , účetní období společnosti končí , zde uvedené finanční výkazy jsou neauditované. AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 66 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 C. Oběžná aktiva I. Zásoby 0 II. Dlouhodobé pohledávky 0 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. Časové rozlišení I. Náklady příštích období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál II. Kapitálové fondy III. Rezervní fondy 400 IV. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje I. Rezervy 0 II. Dlouhodobé závazky 0 III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj Stát - daňové závazky a dotace 6 6. Dohadné účty pasivní Jiné závazky 415 C. Časové rozlišení 0 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Výkonová spotřeba I. Spotřeba materiálu a energie 291 II. Služby Přidaná hodnota

77 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. Osobní náklady 909 Dan a poplatky 8 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 436 Ostatní provozní výnosy 136 Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospoda ení Výnosové úroky 1 Nákladové úroky 41 Ostatní finan ní náklady 11 Finan ní výsledek hospoda ení -51 Výsledek hospoda ení za b žnou innost Mimo ádné výnosy 3 Mimo ádné náklady 0 Mimo ádný výsledek hospoda ení 3 Výsledek hospoda ení za ú etní období Výsledek hospoda ení p ed zdan ním

78 Dodatek prospektu cenných papír E4U a.s. V. Finan ní výkazy SANERGIE a.s. k dle ÚS a výrok auditora Datum vydání:

79 Vfesovicka 429/5, 5 O eni C. 396 a.s J1 NE E o eni ueetni e o eni ocni o p o ce p 0 ich. Obchodni lo Ident cni cisl Obchodni e e S IE a.s., 376,, B, eiili js piiloienou ücetni spolecnosti a.s., tj , u obdobi od p lohu teto ücetn!, popisu pouiit cn n ücetnicn. Ud je 0 spolecnosti S IE a.s. jsou u den v b 1 piiloh teto üce. ücetni a ses eni ne o eni tni v soul u s es i ucetni piedpis odp idd s d dn spol nosti S a.s. sti teto odpo ednosti je, est nitini ol s e ücetni, n h l e nesp nosti püsobene pod de nebo ch bou, lit upl t hodne ucetni d p det d ne sit i pii eiene ücetni odh d ülohou je t de denehe uditu teto ücetni ce. j edli v sou du se on 0 in od i udito i s sou ejici i doloi ito ü Ces e e s s te o piedpis js p inni io e no d o udit, is li pi nou jistotu, üce neobs uje ne nesp sti. it e deni udito s h postupü, jejich cile je dükami o e 0 c. ostech en cli v ücetni. o cli postupü isi n üsud dit, posou i ueetni obs e e nesp nosti püsobene pod nebo bou. ii p ni techto i dito p hledne nitin o e e jsou el ntni p sest ni e ob i ücetni e poso ni l je nout hodne o s postup oli j diit se ucinnosti icb o ol. it tei nuje posou eni hodnosti pouiit h. ücetnich. tod, eienosti etnicli ü o eden cn deni i posou eni ce p e ce ücetni

80 ic 429/5, 5 Os d ni C C. 396 a.s e se, is dukami n j dieni eho. e seho u ucetni poc si spolecnosti a.s ü, sic le jejiho 2009 s iui pie 2. 0 e so spole a.s. s.o s uce e je i teto je spole nosti a.s. e je e eni 0 s e. O eieni js e s so i c doloi o ü Ces e e to, dl o ni is eienou jistotu, ie iene e, e e popisuji sti, jei jsou te e eni ücetni e e, jsou ecb h. ohledech s piislusnou ücetni d e presvedceni, e e eieni eien eni ücetni seho jsou ce spolecnosti a.s , n ch ohledech s 3. 0 e 0 js e ecnou nost u u eden cli e 0 i spolecnosti N E a.s ses teto 0 icli je odpo d t spolecnosti a.s.. je e dene o i o teto p e 0 ich. js e dli so u s s d e dolot i o udito ü to pldno p edli proverkü s stiedni jistot, e

81 eso ic 429/5, 5 Os ceni C c. 396 o ich ne e. je ü spolecnosti n e be edene eieni cne ü ü. oto e niisi stupeit jistot nei e ne eli, e e i ü u den n e 0 ich i spolecnosti Obchodni 429/5, 5 Cislo edceni 0 do se 396 o h spolecnosti ü, jmenem Ing. Iiii spolecnosti. Cis jejich 0 do 1256 o ü odpis ü !.I ro~-bit ICO.l dito i s O"'-l/lflll O.Ji. VreSOl'iCka 429/5 Po/ecnoSf ~ 01/ Ii. 13, \

82 a 0 0. i j i spole nosti Obchodni Ide cis Obchodni ejsti ede S a.s. Miletinskä 376, B, 1533 p dn e dni cni je s /1991 e eni pozdejsich. dopl ü. 0 ich. i e os b dle /1991. ni pozdejsich. zmen a dopl ü 1) piilo ücetni ce ) Dalsi üdaje zäkona: ) osti, e e s po dni. b) e spolecnosti, c) it obl sti u d) it i o e) sloi, te nosti 3) 0 propojenymi 1)

83 ROZVAHA v plnern rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) le Nazev a sldlo uöetnl jednotky Sanergie a.s. Miletinska 376 Lisov I I oznaöent AKTIVA Ölslo rildku Bezne uöetnl obdobi Minule Oe. obdobi a b c Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (A. + B. + C ) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Dlouhodoby majetek (B.1. + B.II. + B.III.) B. I. Dlouhodoby nehrnotny majetek ( souöet B az B.1.8.) B. I. 1. Zfizovacl vydaje Nehmetue vysledky vyzkurnu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehrnotny majetek Nedokonöeny dlouhodoby nehrnotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehrnotny majetek B.II. Dlouhodoby hrnotny majetek (souöet B az B.11.9.) B Pozemky Stavby Samostatne rnovite vöcl a soubory movitych väcl Pöstitelske celky trvalych porostü Dospela zvlrata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonöeny dlouhodoby hrnotny majetek Poskytnuts zalohy na dlouhodoby hrnotny majetek Ocenovaci rozdil k nabyternu majetku B.III. Dlouhodooy finanöni majetek (souöet B aä B.1I1.7.) B Podily v ovladanych a fizenych osobach Podily v uöetnlch jednotkach pod podstatnyrn vlivem Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podily Püjckya uvery - ovlädajici a fidici osoba, 4. podstatny vliv Jiny dlouhodoby finanöni majetek I Pofizovany dlouhodoby flnancnl majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby flnanönl majetek

84 rc: Öislo Oznaöenl AKTIVA Bezne uöetnl obdobi Minule uö. obdobi fildku Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obezna aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) C.I. Zasoby (souöet C az C.1.6.) C.I. 1. Material Nedokonöena vyroba a polotovary Vyrobky Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (souöet C.II. 1. az C.11.8.) C Pohledavky z obchodnich vztahü Pohledavky - ovladajici a fidici osoba Pohledavky - podstatny vliv Pohledavky za spoleöniky, öleny druzstva a uöastniky 4. sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zalohy Dohadne uöty aktivni Jine pohledavky Odlozena dariova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (souöet C.1I1.1. az C.1I1.9.) C.III.1. Pohledavky z obchodnich vztahu Pohledavky - ovladajlcl a fidici osoba Pohledavky - pcdstatny vliv Pohledavky za spoleönlky, öleny druzstva a uöastnlky 4. sdruzenl Socialnl zabezpeöenl a zdravotni pojisteni Stat - danove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne uöty aktivni Jine pohledavky Kratkodoby finanönl majetek (souöet C.IV.1 az C.IV.4) Penize Üöty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily Poiizovany kratkodoby finanönl majetek Öasove rozlisenl ( ) Naklady pfistlch obdobi Komplexni naklady pfistlch obdobi Pfijmy pfistlch obdobi

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

ic d 429/5, 5 O dceni C. 396 o eni ücetni o ni cni o p e 0 ich. a.s. 376,

ic d 429/5, 5 O dceni C. 396 o eni ücetni o ni cni o p e 0 ich. a.s. 376, ic d 429/5, 5 O dceni C. 396 a.s ; o eni ücetni o ni cni o p e 0 ich. Obchodni Ide Obchodni cislo eden 26108062 a.s. 376, B, 1533 1. 0 piiloienou ücetni e spolecnosti tj. 31.12.2007, obdobi od 1.1.2007

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 účetní jednotka doručí v plném rozsahu účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k 31.12. 2008 Název a sídlo účetní jednotky za daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle ý č í á á Č ě P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Multisonic a.s. Dobronicka 257, 48 Praha 4 472 Právní forma ú etní jednotky: a.s. P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): vyroba a

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu Dle vyhlasky c. 5/ Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 31.1.15 (v celych tisících Kc) I 6494737 Název a sídlo ú etní jednotky Stavební bytove druzstvo Katerinky 873, druzstvo

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více