Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: 00270814 za rok 2013"

Transkript

1 A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark PARDUBICKY KRAJ Krajsky urad Zprava 0 vysledku prezkournani hospodareni obce Rana, Ie: za rok 2013 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., 0 prezkoumavani celku a dobrovolnych svazku obci. hospodareni uzemnich samospravnych Prezkoumani probehlo na Obecnim urade Rana c.p. 16, Rana Pfezkoumani vykonaly: kontrolor povefeny fizenim prezkoumani: Eva Bat'kova kontrolofi: Miloslava Jilkova Yvona Lambertyova Jana N ovotna Zastupci obce: Jana Ducheckova - starostka obee Ing. Stanislava Kuncova - ucetni obee Komenskeho namesti 125, Pardubice, Te.: , 535, Mobil:

2 Piedmetem pfezkoumani hospodafeni by/o v sou/adu s 2 zakona c Sb.: plneni pfijrmi a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostredku, financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu, naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku, penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku a cizich zdroju, hospodareni a nakladani s prostredky poskytnutyrni z Narodniho fondu a s dalsimi prostredky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, vyuctovani a vyporadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinyrn rozpoctum, ke statnim fondurn a k dalsim osobam, nakladani a hospodareni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho ceiku a s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek, zadavani a uskutecriovani verejnych zakazek, stay pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, zastavovani movitych a nernovitych vecl ve prospech tretich osob, zrizovani vecnych bremen k majetku uzemniho celku, ucetnictvi vedene uzernnim celkem. Pfedmet pfezkoumani hospodafeni by/ oveien z h/ediska: dodrzovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejmena pfedpisy o financnim hospodareni uzemnich celku, 0 hospodareni s jejich majetkem, 0 ucetnictvi a 0 odmeiiovani, souladu hospodareni s financnimi prostredky ve srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podrninek jejich pouziti, vecne a forrnalni spravnosti dokladu 0 pfezkoumavanych operacich. V souladu s 6 odst. 3 pismo b) zakona c Sb. bylo prezkoumani hospodareni uskutecneno vyberovym zpusobem die predmetu a obsahu prezkoumani. Komenskeho narnesti 125, Pardlbce, Tel.: , 535, Mobi:

3 A. Pfezkoumane pisemnosti Pfi pfezkoumani hospodareni obce Rana byly prezkoumany nasledujici pisemnosti: Drub pisemnosti Popis pisemnosti Navrh rozpoctu vyvesen na uredni desce i zpiisobem umozfiujici dalkovy pristup ve dnech ve rysi pfijrnu a vydaju ,- Kc Rozpoctova opatreni RO c ZO schvalilo dne (dotace na volby,./' ostatni die cerpani skutecnosti) RO c ZO schvalilo dne (dotace na porizeni UP, prispevky, oprava, cerpani die skutecnosti) RO c. 3/ ZO schvalilo dne (dotace POV, cerpani die skutecnosti) RO c. 4, 5/ v kornpetenci starostky obce ze dne a (dotace na volby vcetne vydaju, daii z prevodu nemovitosti, uprava rozpoctu die skutecneho cerpant, pfesuny) dne projednani v ZO RO c. 6/ ZO schvalilo dne (snizeni vydaju) RO c 7/ ZO schvalilo dne (posledni upravy na konci roku - navyseni pfijmu v danich, snizeni vydaju) dne ZO schvalilo kornpetence pro panl starostku obce k provadeni jednotlivych rozpoctovych opatreni Rozpoctovy vyhled na roky , na roky Schvaleny rozpocet ZO schvalilo dne jako vyrovnany ve vysi ptijmu a vydaiu , - Kc Stanovenizavaznych na polozce 5331 ve schvalenem rozpoctu ,- Kc, ukazatehi zrizenyrn upraveny rozpocet ve rysi ,- Kc, k organizacirn upraveny rozpocet na castku 375 OOO,Kc sdeleno pisernne , upravy rozpoctu sdeleny dne , , Zaverecny ucet ZO schvalilo dne bez vyhrad, vyveseno na ufedni desce i zpusobem umoziiujici dalkovy pfistup ve dnech Bankovni vypis Vypisy z uctu vedene u Kornercni banky, a.s., Ceske spofitelny, a.s. a Ceske narodni banky ze dne Dohoda 0 hmotne ze dne odpovednosti Evidence poplatku na mistni poplatky za odpady a ze psu Faktura Vystavene faktury c c , vcetne zauctovani predpisu dokl.c c Prijate faktuzy c. 1/13 - c. 99/13 vcetne zauctovani predpisu dokl.c Hlavni kniha sestavena za obdobi Inventumi soupis rnajetku a plan inventur na rok 2013 ze dne zavazkii prezencni listina ze skoleni clenu inventarizacni kornise dne inventarizacni zprava ze dne inventurni soupisy k Kcrnenskeho namesti 125, PaUl.bK:e, Tel.: , 535, Mobi:

4 okamzik zahajeni a ukonceni Mzdova agenda pracovni smlouva ze dne Ll vcetne platoveho vymeru ze dne 8.1l.2010 pracovni smlouva ze dne vcetne platoveho vymeru ze dne l Odmeriovani clenu pocet obyvatel 388, pocet zastupitelu, neuvolnene funkce zastupitelstva zastupitelu, odmeny vyplaceny v souladu s pravnirn predpisem, overeno na mzdove vyplatni Iistiny za obdobi, mzdove Iisty zastupitelu za rok 2013, odmeny schvaleny a 2l Pokladni doklad pfijrnove pokladni doklady c c. 74, vcetne zauctovani die ucetnich dokladu c c vydajove pokladni doklady c c. 55, vcetne zauctovani die ucetnich dokladu c c Pokladni kniha (denik) ke dni Pnloha rozvahy sestavena ke dni , k Rozvaha sestavena ke dni , k Ucetni doklad c ze dne zauctovani pfedpisu na rnistni poplatky za odpady ve vysi ,- Kc, ze psu ve vysi 6 100,- Kc Ucetni doklad ucetni doklady c c k bankovnirn vypisum c. 1 - ~. 115 bezneho u~tu u Komercni banky, a.s. za obdobi Vykaz pro hodnoceni plneni k , k rozpoctu do vykazu FIN byl rozpocet naveden ve schvalene podobe na polozce 1122 nebyla prouctovana daii z pfijmu, obci nevznikla daiiova povinnost Vykaz zisku a ztraty sestaveny ke dni , k Rozvaha zfizenych k pfispevkovych organizaci Vykaz zisku a ztraty zrizenych k , HV k ,- Kc pfispevkovych organizaci ZO schvalilo HV prispevkove organizace dne Dohody 0 provedeni prace ze dne 3.l., 6.1., volby ze dne 2. l.,4. 1., SrnIouvy a dalsi materialy k dotace na zajisten] prezidentskych voleb ve rysi ,- Kc, pfijatym ucelovym dotacim pfijern zauctovan na polozce 4111 vcetne upravy rozpoctu, kontrola cerpani a uznatelnost vydajii - bez nedostatku, celkem vycerpano , - Kc, vratka nedocerpane dotace ve rysi ,- Kc byla vracena na ucet Pardubickeho kraje dne vypis c. 102 u KB SrnIouvy a dalsi materialy k -investicni dotace poskytnuta Pardubickym krajern ve vysi prijatym ucelovyrn dotacirn Kc na navrh uzemniho planu, smlouva 0 poskytnuti dotace ze dne , faktura, bankovni vypis, uprava rozpoctu, zauctovani - neinvesticni dotace poskytnuta Pardubickyrn krajem ve rysi Kc na opravu budov v majetku obce, srnlouva 0 poskytnuti dotace ze dne , faktury, bankovni vypisy, uprava rozpoctu, zauctovani, dodrzeni procentniho podilu dotace a vlastnich prostredku - neinvesticni dot ace ze SR na uhradu vydajf souvisejicich s Komenskeho namesti 125, PcrdLbice, Tel.: ro2653O, 535, Mobil:

5 konanirn voleb do Poslanecke snemovny Parlamentu CR s UZ ve vysi Kc, uprava rozpoctu, zauctovani, uznatelnost vydaju, vydajove pokladni doklady, faktury, bankovni vypisy, dohody 0 provedeni prace, techni~ke pnikazy, vratka nevycerpanych prostredku na ucet CNB dne ve yysi Kc Smlouvy 0 pfevodu majetku Kupni smlouva k prodeji pozemku par.c v k.u. Rana u (koupe, prodej, smena, Hlinska uzavfena dne prevod) Smlouvy 0 prevodu majetku kupni smlouva ze dne (koupe, prodej, smena, pfijmy z prodeje pozemku uvedene ve vykazu 0 plneni prevod) rozpoctu ke dni souhlasi na pfedlozene kupni smlouvy a na vynosovy licet 647 vykazu zisku a ztraty ke dni pozemky byly vyrazeny z majetku pres nakladovy ucet 554 a zamerv na jejich prodej byly radne vvvesenv na uredni desce ~ Smlouvy 0 prevodu majetku prodej akci v poctu 25 ks CSAD Bus - ZO schvalilo dne (koupe, prodej, smena, prevod) Zverejnene zarnery 0 zamer k prodeji pozemku zvefejnen od ] 3 do nakladani s majetkem 2013 v souladu s 39, odst. 1 zakona c Sb., oobcich ve zneni pozdejsich ptedpisu Vnitrni predpis a smernice Smernice C. 5 - smernice pro uctovani DM Smernice C. 6 - smernice 0 zabezpeceni zakona 0 financni kontrole Smernice C. 7 - obeh ucetnich dokladu, vcetne podpisovych vzoru Smernice C smernice k podrozvahovym lictum Smernice C smernice k provadeni inventarizace majetku a zavazku Smernice C smernice pro odpisovani dlouhodobeho majetku Smernice C smernice k aplikaci realne hodnoty u majetku urceneho k prodeji Smernice C smernice pro opravne polozky k pohledavkarn Vysledky kontrol zrizenych ze dne , ze dne organizaci Zapisy z jednani zastupitelstva ze dne , , , , vcetne usneseni Financni vybor Zapis 0 kontrole financnino vyboru ze dne Kontrolni vybor Zapis kontrolniho vvboru C. 1 ze dne Obecne zavazne vyhlasky OZV c. 2/ mistnim poplatku za odpady OZV C mistnim popiatku ze psii die vykazu FIN 2 12 Mjsou vybirany poplatky die rozpoctove skladby polozka 1340, 1341 predlozen pravni rozbor od odboru dozoru a kontroly MY Ucetni zaverka ZO schvalilo dne pro obec i pro pfispevkovou organizaci ZS Rana Zapisy z cinnosti financniho a Financni vybor ze dne 30.1l rozpocet, rozpoctove kontrolniho vyboru zmeny, kontrola pokladny a bankovnich zustatku lictu KB a.s. Komenskeho nal'tlffiti 125, Pardubice, T e.: , 535, Mobi:

6 CS.a.s. a CNB Kontrolni vybor ze dne provedena kontrola plneni usneseni ZO za obdobi B. Zjisteni ze zaverecneho pfezkoumani Pri prezkoumani hospodareni obce Rana nebyty zjisteny chyby a nedostatky. c. Zaver I. Plneni opatreni k odstraneni nedostatkii zjistenych a) pfi pfezkoumani hospodareni uzemnihe celku za pfedchozi rok nebyly zjisteny chyby a nedostatky. b) pfi dilcim prezkoumani nebyly zjisteny chyby a nedostatky. II. PH pfezkoumani hospodafeni obce Rana za rok 2013 Nebyly zjisteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pismo a) zakona c. 420/2004 sb.) III. PH prezkoumani hospodareni obce Rana za rok 2013 Neuvadi se zjistena rizika die 10 odst. 4 pismo a) zakona c. 420/2004 Sb. IV. PH pfezkoumani hospodareni obce Rana za rok 2013 Byly zjisteny dle 10 odst. 4 pismo b) nasledujict ukazatele: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 1,79 % b) podil zavazkii na rozpoctu uzemniho celku 1,33 % c) podil zastaveneho majetku na celkovern majetku uzemniho celku 0% Komenskeoo namesti 125, Pardlbce, Tel.: , 535, Mobil:

7 V Rane dne Podpisy kontroloru: Jmeno Yvona Larnbertyova /jodpi.s, /...~.. Eva Bat'kova kontrolor povefeny rizenim prezkoumani V kontrolovanem obdobi uzemni celek die prohlaseni statutarniho zastupce nehospodaril s majetkem statu, nerucil za zavazky jinych osob, neuzavrel smennou, darovaci, zastavni smlouvu tykajici se nemoviteho majetku, smlouvu 0 zfizeni vecneho bremene, smlouvu 0 uveru, neporidil akcie, cenne papiry, nebo obligace. S obsahem zpravy 0 vysledku prezkoumani hospodareni obce Rana 0 poctu 8 stran byla seznamena a jeho stejnopis cislo 1 obdrzela dne Jana Ducheckova starostka obce Obec Rana I~O: Rozdelovnik : Stejnopis Pocet vjtisku Predano Prevzal 1 1 Rami Jana Ducheckova 2 1 Pardubicky kraj Eva Bat'kova Komenskeho namesti 125, Pardlbice, Tel.: , 535, Mobil:

8 Poznamky: V teto zpnive jsou zapracovany vysledky uvedene v zapisu 0 vysledku dilciho pfezkoumani hospodafeni i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani hospodareni uzemniho celku. Zapis nevylucuje dalsi kontrolni zjisteni jinych kontrolnich organu. Vsechny zapujcene dokumenty byly uzemnimu celku vraceny, Tato zprava 0 vysledku prezkoumani hospodafeni je zaroveji navrhem zpravy 0 vysledku pfezkoumani hospodafeni a konecnym znenim zpravy se stava v pfipade, ze uzemni celek nevyuzije moznosti podat pisemne stanovisko die 6 odst. 3 pismo I zakona c. 420/2004 Sb. Stanovisko se dorucuje kontrojorovi poverenemu fizenim prezkoumani. Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pismo b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pi'ijmout opatreni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave 0 vysledku prezhoumani hospodafeni a podat 0 tom pisemnou informaci pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu (Pardubieky kraj), a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy, Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich pod Ie ustanoveni 13 odst. 1 pismo b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu 0 plneni pfijatych opatfeni a v teto Ihute pi'islusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti Ize ulozit uzemnfmu celku die ustanoveni 14 pismo f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., poradkove pokuty az do vyse Kc v jednom pfipade, Komenskeho namesti 125, PardubK:e, Te.: , 535, Mobil:

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Krajsky ufad Zlmskeho kraje Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna 230 75611 Vala ska Polanka datum 19.4.2013 povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více