Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze strana 3 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu strana 7 3/2014 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace strana 10

2 obsah 3/2014 Úvodník Daniely Musilové, ředitelky úseku Právo OHL ŽS staví novou Hedvábnou stezku v tureckém Istanbulu Pokračujeme v rekonstrukci Národního divadla 2 Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze Stavíme úsek slovenské dálnice D1 6 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu 7 Vlaky na Slovensko jezdí po nových kolejích 9 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace 10 Tradiční lyžovačka v rakouských Alpách Foto na titulní straně: Ostrava Přívoz, zrekonstruovaný přednádražní prostor Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 3/2014 úvodník Milí kolegové, jistě jste i Vy zaregistrovali, že v letošním roce vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Tento nový kodex ovlivní život každého z nás. V úseku Právo se na tuto změnu již více než rok připravujeme. Dovolím si tedy zmínit pár postřehů. Slovy paní Müllerové z Osudů dobrého vojáka Švejka bych situaci popsala takto: Tak nám zabili obchodní zákoník K 31. prosinci 2013 pozbyl tento klíčový předpis účinnosti. Po téměř čtvrtstoletí příprav jsme se konečně dočkali. Máme místo dvou různých velkých zákoníků, které dopadají na smlouvy uzavírané při podnikání, předpis jediný takzvaný NOZ neboli nový občanský zákoník. Od 1. ledna 2014 tak už není třeba při objednání stavebního díla řešit, jestli se smluvní vztah řídí smlouvou o dílo podle občanského nebo obchodního zákoníku a jestli je podle toho promlčecí doba tříletá nebo čtyřletá. Vše řeší nový občanský zákoník. Z dlouho dobého hlediska tedy vidím nový občanský zákoník jako krok správným směrem. Předpis to jistě není dokonalý a má své mouchy. Ty se časem opraví nebo se s nimi praxe sžije. Přirovnala bych to k schodišti do garáží na Burešově. Mnozí z nás tam jistě již několikrát zakopli, ale celý dům se kvůli němu nezbourá. Takto my právníci přistupujeme k novému občanskému zákoníku občas zkrátka zvýrazníme žlu tou barvou, co Vás může zaskočit. Právě teď prožíváme válku právních názorů, která nějakou dobu asi ještě potrvá. Neboť jak říká otřepaný právnický vtip dva právníci = tři názory. Já bych dodala, že je lepší mít více názorů, z nichž se lze alespoň s jed ním ztotožnit, než nemít názor žádný. A že praxe již na některé otázky odpověď přinesla. Přeji Vám i sobě, abychom se s dosud neznámými situacemi dokázali rozumně vypořádat. Daniela Musilová, ředitelka úseku Právo 1

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Stavíme úsek SLOVENSKÉ DÁLNICE D1 Slavnostním poklepáním na základní kámen začala 11. února výstavba významného úseku slovenské dálnice D1 Hubová Ivachnová, který výrazně odlehčí městu Ružomberok od tranzitní dopravy. Základní údaje o stavbě dálnice D1 Hubová Ivachnová OHL ŽS na stavbě úseku spolupracuje se slovenskou společností Váhostav SK. Délka úseku: m Lokalizace: kraj Žilinský, okres Ružomberok Financování: Operační program Doprava (EU) + státní rozpočet Vysoutěžená cena (bez DPH): ,25 Začátek výstavby: 12/2013 vrchem Čebrať. Trasa dále pokračuje okolo Ukončení výstavby: 06/2017 obcí Likavka, Martinček a Lisková a končí Zhotovitel: Sdružení Čebrať OHL ŽS, a.s., Váhostav SK, a.s. u obce Ivachnová, kde se napojuje na Úsek začíná v křižovatce Hubová a údo lím řeky Váhu se dostane až k tunelu pod již existující úsek D1, který směřuje na Objekty: Poprad. Křižovatky: Hubová, Likavka, napojení silnice I/18 Estakáda: 21 mostů Tunel: Čebrať (dvoutubusový tunel, m) Odpočívadlo: Ivachnová (velké levostranné) Předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s., Ing. Michal Štefl spolu s představiteli vlády SR, Evropské komise, Národnej diaľničnej spoločnosti a města Ružomberoku slavnostně zahájil výstavbu nového úseku slovenské dálnice D1 Hubová - Ivachnová. Nový úsek dálnice D1 Hubová Ivachnová je bezpečným a zároveň komfortním řeše ním dopravy v regionu. Současná cesta přes obce a průmyslové centrum s velkým objemem dopravy a rizikem nehod bude v roce 2017 minulostí. Většina osobních a nákladních vozidel v současné době regi onem pouze projíždí a komplikuje lokální dopravu. Dálnice ušetří řidičům více než 10 minut jízdy. Zatímco po původní silnici I/18 vedoucí přes obce v údolí a město Ružom berok se k navazujícímu úseku D1 jede 18 minut, přes nový úsek to bude trvat pouze 7 minut. Díky 21 mostům se navíc motoristům naskytne nádherný výhled na přírodní krásy Dolného Liptova. Téměř pět kilometrů protihlukových stěn zabrání šíření hluku v přilehlých obcích Hrboltová, Likavka, Lisková a Ivachnová. Nové spojení rovněž sníží ekologickou zátěž jedinečné liptovské přírody. Útvar Kancelář GŘ

5 3/2014 naše stavby Středisko A 222, Divize Ostrava je zhotovitelem stavby Estetizace PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU V OSTRAVĚ PŘÍVOZE Prostor před hlavním nádražím v Ostravě Přívoze, který by se dal nazvat pomyslnou bránou do města Ostrava, v posledních letech rozhodně nebyl tou nejlepší vizitkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Plocha dopravního uzlu před výpravní Rekonstrukce spojovacího prvku želez financován z dotace Regionálního operač budovou se vyznačovala zastaralostí niční, městské hromadné a individuální ního programu NUTS II Moravskoslezsko a nevzhledností. Smyslem projektu Esteti automobilové dopravy byla naplánována a spolufinancován z rozpočtu obvodu. zace přednádražního prostoru v Ostravě a schválena již v roce Zadavatel Přívoze bylo tento nelichotivý stav však rozhodl v létě roku 2012 o zrušení V únoru 2013 předal investor staveniště napravit a celou lokalitu zrekonstruovat zadávacího řízení a vypsal druhou soutěž stavby situované jen pár bloků od sídla a přizpůsobit dnešním moderním potřebám na veřejnou zakázku při zachování původ divize 2 Ostrava v Hlávkově ulici. Okamžitě ního projektu. V porovnání s první soutěží jsme zahájili stavební práce na zajištění mu tak vznikla výrazná úspora. Projekt byl funkčního propojení jednotlivých druhů a funkčnosti. Trolejbusová smyčka u hlavního nádraží ČD 3

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS městské hromadné dopravy s novou točnou pro dálkové autobusy, rozšíření parkova Údaje o stavbě: cích ploch, vybudování rampy pro bezba Investor a objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz riérový přístup na nádraží, dispečink se Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava Poruba zázemím pro řidiče a objekt s občerstvením Zhotovitel stavby: Divize Ostrava, středisko A 222 Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Špaček Termín zahájení výstavby: Termín ukončení výstavby: Finanční plnění: 60,9 mil. Kč bez DPH a veřejnými toaletami. Před námi, jako zhotovitelem, stál nelehký úkol. Celou stavbu jsme měli zrealizovat v poměrně krátké době 270 dní od pře trolejbusové dopravy od 1. května do Rekonstrukce zpevněných ploch byla dání staveniště, a to včetně třicetidenní 30. srpna V tomto čase jsme rozdělena do několika částí. Stávající oznamovací povinnosti, přičemž bylo museli vyhotovit nejen celou točnu včetně povrchy z převážně litého asfaltu v pochů nutné umožnit přístup a příjezd k budo cementobetonového krytu, všech přeložek zích plochách jsme kompletně odstranili vám Českých drah, České pošty, Policie sítí a trakčních stožárů, ale také provést včetně podkladních vrstev. Po provedení ČR a zároveň zachovat v provozu zastávky všechny hlavní stavební práce okolních nových rozvodů nízkého napětí, plynu, hromadné dopravy. Z toho důvodu jsme objektů, protože po obnovení trolejbusové vody, veřejného osvětlení či odvodnění realizaci rozčlenili do celkem 14 etap. dopravy byl významně omezen přístup na jsme položili povrchy nové. Před nádražní Na každou etapu bylo nezbytné vypraco staveniště. U tramvajové smyčky proběhly budovou vznikly plochy z červené žuly kom vat projekt dopravního značení, projed opravy povrchu, dlažební kostky nahra binované s tartanovými pásy a vodícími nat ho a schválit s příslušnými orgány dil nový živičný povrch a byly opraveny liniemi pro osoby se sníženou schopností státní správy a dopravního podniku. Tato obrubníky. orientace. Prostor se propojil s výpravní etapizace kladla velký důraz na vypraco vání podrobného harmonogramu a hlavně dodržení konečných termínů jednotlivých etap. Museli jsme se vypořádat s komplika cemi při realizaci zemních prací a dohnat časové skluzy při ochraně neevidovaných sítí, respektive jejich přeložením či sanací dutých prostor (staré sklepení, či sítě), a to vše nad rámec projektové dokumentace. Rozsah celé stavby je možné rozdělit do tří základních celků. V prvé řadě se změnila dispozice trolejbusové smyčky a byl opraven povrch smyčky tramvajové. V druhé části stavby proběhla rekonstrukce parkoviště, komunikací a pěší plochy a byly provedeny nezbytné přeložky inženýrských sítí. Poslední zásadní celek zahrnoval výstavbu multifunkčního objektu s věží, který se stal zároveň i krytým nástupištěm pro cestující MHD. Rekonstrukce trolejbusové smyčky probíhala během čtyřměsíční výluky Polyfunkční objekt s věží

7 3/2014 budovou Hlavního nádraží vybudováním vybudováno na původní travnaté ploše neonové hodiny a logo města Ostravy - tři rampy z pohledového betonu. V rámci mezi ulicemi Skladištní a Jungmannova. vykřičníky. rekonstrukce těchto ploch byly chodníky I toto území bylo přebudováno do nové kolem komunikací opatřeny zámkovou dispozice včetně nové kanalizace a oprav Na objektu je umístěna grafická 3D pre dlažbou. V centrální části je osazena veškerých živičných povrchů. Součástí zentace rakouského urbanisty a architekta kašna z bílého betonu a plochy jsou osa přeměny území bylo rovněž vybudování Camilla Sitteho, který celých 10 let své zené designovým mobiliářem z černého odstavné plochy pro autobusy, která je tvůrčí činnosti spojil s Ostravou a projekty betonu (lavičky, odpadkové koše) a cor opět opatřena cementobetonovým povr pro ni. V roce 1893 vypracoval územní tenu (ochranné mříže stromů a stojan na chem. V dotčeném území proběhly vege plán zástavby koncipovaný ve formě kola). Nový betonový povrch byl položen tační úpravy včetně modelace ploch. sedmi uzavřených bloků, rozmístěných se záměrem vytvořit hlavní komunikační v trolejbusové smyčce, stejně tak jako na veřejné parkovací ploše u nádražní budovy. Podél trolejbusové točny vyrostl poly osu nynější Nádražní ulice s centrálním Parkovací kapacita v tomto prostoru byla funkční objekt, ve kterém jsou situovány prostorem náměstí. Pro Přívoz kromě navýšena téměř dvojnásobně z původních nové zastávky trolejbusů, zázemí pro tohoto regulačního plánu projektoval 50 na 93 parkovacích míst. pracovníky Dopravního podniku Ostravy novobarokní radnici (dnešní sídlo Archivu a komerční prostor bistra. města Ostravy) a novogotický farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Díky V rámci realizace stavby byla vybudo vána nová spojovací komunikace mezi Monolitickému železobetonovému objektu digitalizaci archívních materiálů spojených ulicemi Nádražní a Wattova. Motoristé tak červené barvy dominuje 18 metrů vysoká s osobou urbanisty jsme získali nejen auto nyní mohou projet kolem budovy České propagačně informační věž z ocelové kon rovu fotografii, ale také dobové pohled pošty k novému parkovišti, které bylo strukce, na jejímž vrcholu jsou umístěny nice Přívozu a staveb v něm umístěných, původní regulační plán Přívozu. Prezentaci Malé náměstíčko s tartany a pítkem jsme doplnili ortofotomapami ve velkém rozlišení a současnými fotografiemi. Od poloviny listopadu 2013 si tak občané Ost ravy a návštěvníci prostoru před hlavním nádražím Českých drah mohou zkrátit čas čekáním na navazující dopravní spoj právě prohlídkou osvětlených vitrín, ve kterých je tato působivá prezentace umístěna. Během mrknutí oka přenese 3D prezentace pozo rovatele v pohledu na určité místo Ostravy Přívozu v časové ose o více než století. Stavba finišovala provedením povrchových úprav pokládkou finské žulové dlažby Bal tic red a umístěním městského mobiliáře. Ten se vyznačuje zvláštní geometrií laviček, preferující kosodélníkový tvar a siluetu písmene S. Projekt byl úspěšně zakončen 15. listopadu Ing. Eva Hromková, referent administrátor stavby 5

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS ze světa OHL ŽS staví novou HEDVÁBNOU STEZKU V TURECKÉM ISTANBULU Od začátku letošního roku OHL ŽS aktivně spolupracuje s OHL S.A. na megaprojektu Marmaray CR3 v tureckém Istanbulu, který je svým významem srovnáván s Hedvábnou stezkou. Pištěkem. Tým, který organizuje práce při výstavbě železničního svršku, tvoří zkušení pracovníci pan Juraj Hladký, Petr Škarpa, Adrian Byrtus a Pavel Jakubec. Dočasně jim s projektem vypomáhal Ing. Petr Lukeš. Geodetické práce řídí pan Pavel Rada a kolektiv doplňují kolegové obsluhující speciální kolejovou techniku. Na sestavení a mobilizaci tohoto speciál ního projektového týmu dostalo OHL ŽS pouze měsíc. Hned v začátku byl náš tým postaven před nelehký úkol během velmi krátké doby naplánovat a za jeden a půl měsíce položit 26 km svršku a to s míst ními subdodavateli, neúplnou projektovou dokumentací, nedokončenými umělými objekty a minimální stavební připrave ností pro pokládku svršku. Takto nasta vené nestandardní podmínky na staveništi Nově kladená třetí kolej ICT3 v rekonstruovaném úseku neumožňovaly použít u nás běžné metody Dlouho očekávané železniční spojení kolej označovaná jako ICT3 bude sloužit montáže a celý úsek trati ICT3 se proto vedené pod Bosporskou úžinou mezi pro tranzitní dopravu z Evropy až do hlav musel montovat v ose. hlavním městem Turecka a Evropou bude ního města Ankary. Nově rekonstruované zprovozněno do konce roku koleje T2 a T1 budou součástí istanbulské Přes všechny uvedené těžkosti OHL ŽS příměstské dopravy mezi stanicí Halkali na dokázalo, že je v mezinárodním prostředí Projekt v hodnotě více než 900 milionů evropské části a stanicí Gebze na asijské schopné díky bohatým zkušenostem, velké eur je rozdělen na tři etapy, z nichž každá části. Celkem bude mezi Halkali a Gebze obětavosti a mimořádnému nasazení všech sestává z přibližně 21 kilometrů tříko vybudováno nebo restaurováno 37 želez členů týmu splnit požadovaný termín lejné trati. Kromě toho projekt obsahuje ničních stanic a zastávek, položeno více sjízdnosti koleje ICT3 do 21. března obslužná depa, velký dopravní uzel ve sta než 260 km trati, provedena kompletní V současné době pokračuje montáž kolejí nici Halkali, ale také pevnou jízdní dráhu. elektrifikace a instalace zabezpečovacího T2 a T1, které mají být dokončeny v červnu Původní dvojkolejná trať, která končila zařízení. tohoto roku. Druhá a třetí etapa se při pravuje projekčně a probíhají demontážní na asijské i evropské části Istanbulu před Bosporskou úžinou a sloužila pouze pro Do tohoto mezinárodního projektu se příměstskou dopravu, bude kompletně OHL ŽS úspěšně zapojilo prostřednictvím nahrazena a doplněna o třetí kolej. Třetí speciálního týmu, vedeného Ing. Ivanem a přípravné práce. Ing. Ivan Pištěk, vedoucí projektu

9 3/2014 rozhovor Rozhovor s ING. RADIMEM MACHULOU, vedoucím projektu Pane Machulo, na jakém projektu aktuálně pracujete? Bude mít toto zdržení vliv na splnění termínu stavby? Jaké je složení Vašeho projektového týmu? Po dokončení dvou velice zajímavých Ano, tento stav bude mít zásadní dopad Minulému vedení stavby se podařilo projektů v loňském roce (Přístavba labo na konečný termín dokončení. V současné vytvořit a stabilizovat velmi kvalitní zhruba ratoří a počítačového centra v Brně na době je předpokládaný termín dokončení patnáctičlenný tým již při výstavbě první Poříčí pro Akademii věd, který vznikl předmětem našeho jednání s investorem. etapy. Tento tým se, s určitými obměnami, v rámci operačního programu Výzkum podílí na přípravě a realizaci obou etap. ního centra Zámecké jízdárny Lednice) Spolupracujete na této stavbě s kolegy z jiných středisek? S ohledem na průběh výstavby byl nyní tým se aktuálně věnuji práci na druhé etapě Vzhledem k velikosti projektu využíváme poněkud zeštíhlen v oblasti řízení výroby. výstavby fakultní nemocnice svaté Anny široké spektrum výrobních středisek OHL Momentálně se soustředíme na aktivní v Brně ICRC. Tato stavba již pro mne není ŽS. Kolegové na této zakázce úspěšně technicko ekonomické řízení vznikajícího úplně nová, protože jsem zde působil při realizují velké ucelené části, především aktuálního projektového řešení, zapracová realizaci první etapy v pozici úsekového v oblasti monolitických konstrukcí, zdra vání změn a nacházení úsporných řešení. Rád stavbyvedoucího. votně technických instalací, elektrotechnic bych touto cestou poděkoval celému týmu za kých i zemních prací a dalších. odváděnou práci. Zvláště bych ocenil kolegy a vývoj pro inovace, a stavba multifunkč Jak v současnosti projekt druhé etapy ICRC probíhá? Od zahájení výstavby docházelo k dílčím zdržením a posunům termínů v důsledku složitého skloubení stavby s provozními omezeními. V současné době je proto výroba přibrzděna. Práce proběhly jen na nosných kon strukcích a pokračují montáže obvodo vého pláště. Zároveň se řeší komplexní úprava projektové dokumentace, a to na základě požadavku investora, který změnil koncepci řešení dvou stěžejních pod laží operačních sálů tak, aby nové řešení lépe vyhovovalo požadovanému způsobu předpokládaného využití prostor, a přitom reagovalo, v rozsahu celého objektu, na aktuální vývoj medicínských technologií. To celé za dodržení původního finančního rámce projektu. Ing. Radim Machula, vedoucí projektu 7

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS z užšího týmu zabývajícího se přípravou ICRC, což je vědecko výzkumné centrum nahrazují kardio trénink, neurologii zabez a zpracováním projekčních, ekonomických nové generace a zároveň veřejné centrum pečuje práce a manželka. I když musím a technických podkladů pro přeprojektování. špičkové lékařské péče především v oblasti přiznat své obavy z toho, aby ke stavbě Jejich práce je tak rychlá a kvalitní, že se kardiologických a neurologických onemoc nemocnice nepatřily pravidelné návštěvy nám daří vyhodnocovat a bilancovat odhady nění. Druhá etapa doplní komplex mimo jiné ordinací a lékáren stejně tak, jako ke stav dopadů jednotlivých navrhovaných úprav o 12 operačních sálů (neurologické, orto bám ve Valticích a Lednici patřily návštěvy a změn prakticky online. pedické, traumatologické, artroskopické), vinných sklepů. jednotky intenzivní péče a heliport. K jakému účelu bude budova ICRC následně sloužit? Máte už rezervované lůžko? Výstavba objektů je součástí vzniku projektu Nemám a doufám, že jej zatím nebudu mezinárodního centra klinického výzkumu potřebovat. Moji dva malí synové mi Děkuji Vám za rozhovor Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ naše stavby Vlaky na Slovensko jezdí PO NOVÝCH KOLEJÍCH Modernizace třetího tranzitního koridoru postoupila až do nejvýchodnější části naší republiky. 24. února se uskutečnilo v Mos se Slovenskem. Stavbu za více než pět Úsek trati mezi Bystřicí nad Olší a státní tech u Jablunkova slavnostní ukon miliard korun realizovalo OHL ŽS, a.s., hranicí se Slovenskou republikou je čení celkové rekonstrukce traťového ve sdružení s akciovou společností důležitou součástí třetího mezinárodního úseku z Bystřice nad Olší na hranici Subterra. tranzitního železničního koridoru a zároveň Slavnostního otevření stavby se zúčastnili (zleva): Pavel Kučera, místopředseda představenstva a výrobní ředitel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Ivo Toman, ředitel odboru regionální dopravy, České dráhy, a.s., Jaroslav Adamec, ředitel oblastního ředitelství Ostrava, SŽDC, s.o., Josef Szotkowski, starosta obce Mosty u Jablunkova, Josef Rezek, výkonný ředitel závodu Železnice, OHL ŽS, a.s., Václav John, ředitel Stavební správy východ, SŽDC, s.o. a Miroslav Kadlec, ředitel závodu 3, Subterra a.s.

11 3/ Údaje o stavbě: Název stavby Optimalizace trati st. hr. SR Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant Sdružení MORAVIA CONSULT Olomouc a SUDOP PRAHA Zhotovitel Sdružení SRB (vedoucí sdružení: Subterra a.s., účastník sdružení: OHL ŽS, a.s.) Ředitel výstavby Ing. Josef Mravec Začátek a konec stavby km 286,539 km 305,807. Termín zahájení 10/2007 Termín ukončení 12/2013 Rekonstruované přejezdy 9 ks Zrušené přejezdy 5 ks Nové výhybky 43 ks Rekonstruované mosty 22 ks Nové mosty 4 ks Nové podchody 5 ks Přístřešky pro cestující 10 ks transevropské dopravní sítě. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících, ale také zefektivnění nákladní železniční dopravy. Na celém devatenáctikilometrovém úseku trati se kompletně vyměnil železniční svršek a spodek, opravilo se nebo nově postavilo 29 mostů, 38 propustků, 7 lávek pro pěší, 9 přejezdů a další související objekty. Kompletní rekonstrukcí prošly železniční stanice Mosty u Jablunkova, Návsí a Bystřice nad Olší a zastávky v Mostech u Jablunkova, Bocanovicích a Hrádku ve Slezsku. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy až na nástupiště. Bylo postaveno 7 protihlukových stěn v celkové délce 11,2 km a součástí projektu byla i výstavba mostního objektu pro migraci velkých savců. Na trati u Mostů u Jablunkova se původně nacházely dva jednokolejné tunely z let 1870 a 1917, které již nesplňovaly požárně bezpečnostní předpisy. V rámci modernizace byl jeden tunel přestavěn na 612 m dlouhý dvoukolejný a druhý tunel upraven na únikovou štolu pro složky integrovaného záchranného systému. Nevyužitá část starého tunelu byla zasypána. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období Financování zbývajících nákladů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Podle tiskové zprávy SŽDC, s.o. zpracoval útvar Kancelář GŘ naše stavby Pokračujeme v rekonstrukci NÁRODNÍHO DIVADLA Divize 5 Plzeň pod vedením pana Martina Topky pokračuje v rekonstrukci Národního divadla, jejíž realizace postoupila do třetí etapy. Od počátku letošního roku probíhá postupná montáž lešení na západní a jižní fasádě, a to včetně schodišťové věže, která je situována na jihozápadním rohu. Na jižní straně divadelní budovy, kde je vstup pro zaměstnance, bylo nutné vybudovat ochranný vstupní koridor, který během montáže lešení zajišťoval bezpečnost procházejících osob. Na již postaveném lešení proběhl restaurátorský průzkum, na základě kterého byl zpracován záměr restaurátorů. Ten nyní musí ještě schválit objednatel, tedy vedení divadla. Plocha lešení je zakryta reklamní plachtou, za kterou probíhá čištění fasády. V souběhu s těmito pracemi probíhá restaurování truhlářských prvků, nátěry okenních rámů, odvoz okenních křídel na truhlářskou dílnu a provizorní zakrývání okenních otvorů. Vzhledem k významnosti zakázky kolegové věnují maximální pozornost snaze o co nejmenší zatěžování ansámblu i návštěvníků a rekonstrukce tak probíhá bez omezení provozu divadla. Termín předání kompletního díla je stanoven na 31. prosince Jana Chocholová, referent obchodního provozu

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby V Brně přibylo 38 KILOMETRŮ KANALIZACE Naši kolegové se podíleli na dostavbě městské kanalizace a její opravě, do níž byly investovány dvě miliardy korun. Díky nové kanalizaci se výrazně zvýšila plánovaných vodohospodářských staveb. ského primátora Romana Onderky, prvního úroveň životního prostředí v uvedených Byly rovněž vytvořeny podmínky, aby se na náměstka Roberta Kotziana, zástupců MF městských částech i v celém městě, kanalizaci mohlo napojit více než pět tisíc ČR, MŽP ČR a Státního fondu životního zejména pak kvalita vodních toků protéka obyvatel Brna. prostředí, uskutečnilo slavnostní ukončení jících městem, a zamezí se i znečišťování díla. Skončilo tak dvouleté období výkopů podzemních vod. Nová kanalizace také Nová kanalizace má obrovský význam především v městských částech Tuřany, umožnila další rozvoj jižní části města zejména pro rozvoj jižní části města a je Žebětín, Ivanovice a Bohunice. a stala se podmiňující investicí pro několik velkým přínosem pro zlepšení životního V pondělí 3. února se za účasti brněn prostředí v Brně. Je to i signál pro investory, kteří právě v této lokalitě plánují uskutečnit své investorské záměry, že jim město připravuje dobré podmínky v oblasti infrastruktury, uvedl primátor města Brna Roman Onderka. Jsem rád, že se po technické stránce dílo podařilo a byl splněn náročný časový harmonogram. Nyní se uleví občanům městských částí dotčených stavbou, kteří museli snášet každodenní nepříjemnosti s ní spojené. Všem děkuji za trpělivost, řekl první náměstek primátora Robert Kotzian. Význam stavby Po dobudování retenčních nádrží a kmeno vých stok vybudovaných v rámci Rekon strukce a dostavby kanalizace v Brně došlo k výraznému zlepšení kvality vod v tocích Výstavba retenční nádrže na stoce E - Hamry o objemu 800 m3 v lokalitě Brno - Maloměřice protékajících městem Brnem za dešťových událostí. Sníží se četnost přepadů z kanali zační sítě do povrchových toků na maxi Základní informace o stavbě Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně málně pět až sedm ročně oproti dnešnímu stavu, kdy se tak děje 15 až 24 za rok. Výměry m kanalizace m dešťové kanalizace Investor Statutární město Brno vané z kanalizace do vodních toků za rok. Zhotovitel Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně IMOS Brno, a.s. (40 %), OHL ŽS, a.s. (40 %), a Metrostav, a.s. (20 %) Investice Kč (z toho dotace z EU až do 44 %) Rekonstrukcí a dostavbou kanalizace Termín 03/ /2014 Sníží se množství znečištění transporto v městských částech Bohunice, Tuřany,

13 3/2014 Žebětín a Ivanovice byl rekonstruován obnovou stávajících a vybudováním dostavby retenčních nádrží a rekonstrukcí a dostavěn oddílný kanalizační systém ve nových úseků sítě a napojením nových či dostavbou odlehčovacích komor u těchto stávající zástavbě. Uvedením těchto staveb přípojek splaškových vod spolu s návaz nádrží, a to pro maximálně možnou do provozu jsou splaškové vody od oby nou obnovou či dostavbou komunikací ochranu řek protékajících městem před vatel těchto městských částí odvedeny na včetně chodníků (např. Tuřany). výrazným nárazovým znečištěním při deštích. S ohledem na potřebné spádové, kapacitní a prostorové podmínky, popří padě stavebně technický stav, byly sou časně dostavěny, přestavěny či rekonstru ovány také páteřní stoky (např. EI v oblasti Brno jih). OHL ŽS, a.s. realizovalo vlastní kapacitou (středisko A212) ucelenou část díla 1.2 Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek Loučky, opravu komunikací zajistilo středisko A264. Stavba byla realizována jako činnost prováděná hornickým způsobem s využitím vlastních kapacit i vlastních mechanizmů pro ražbu. Poděkování patří Ing. Vladimíru Královi, vedoucímu projektu a jeho týmu ve složení: Renata Nagyová, Ing. Vlasta Kudláčová, Ing. Petra Šmondrková, Martin Halva, Šachta se sklolaminátovým potrubím v prodloužení kanalizačního sběrače C Lubomír Halfar st., Lubomír Halfar ml., Dušan Skoták, Ing. Radim Hamada, Ing. Jiří ČOV a již nebudou znečišťovat vodní toky. Provoz byl výrazně ovlivněn pouze u stavby Galandr a Tomáš Hlucháň. Je zajištěno napojení dalších stávajících Rekonstrukce kmenové stoky D v oblasti Zvláštní poděkování vedoucího projektu pak obyvatel na ČOV, a tím dojde ke zlepšení ulic Svitavské nábřeží Husovická Vra patří Lukášovi Pokornému ze závodu M&PC životního prostředí a životních podmínek novská Sportovní nábřeží, kde byly při za plynulé zajišťování strojů a mechanizace obyvatel výše uvedených městských částí. dokončování provedeny kompletní rekon pro nepřetržitý pracovní provoz a Ing. Jiřímu strukce vozovek, kolejových tratí i chod Zahradovi, CSc., z Technické kanceláře za níků. V menším rozsahu pak v Řečkovicích odbornou podporu. Dostavba kanalizace v městských částech Ve městě Brně byl projekt zaměřen na dostavbu a rekonstrukci z jednotného (okrajově), ostatní stavby probíhaly vesměs mimo komunikace. v městských částech Bohunice, Tuřany, Rekonstrukce a dostavba kmenových stok A, C, D, E a EI Žebětín a Ivanovice. V městských částech Rekonstrukce a dostavba kmenových je významným přínosem snížení vypouš stok, tedy páteřních sběračů celé městské těného znečištění, kterého bylo dosaženo aglomerace, byla dána zejména potřebou dešťového na oddílný stokový systém sítí Stavba byla spolufinancována z evropských fondů. V plánovacím období Evropské unie šlo o největší investiční akci v oblasti rozvoje vodohospodářské infra struktury v ČR. Podle tiskové zprávy Magistrátu města Brna zpracoval útvar Kancelář GŘ 11

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS odborová činnost TRADIČNÍ LYŽOVAČKA v rakouských Alpách Tak jako každým rokem na přelomu února a března, pořádal i letos ZV OSŽ OHL ŽS při divizi Technologie v pátek jednodenní lyžařský výlet do rakouských Alp na Semmering do lyžařského střediska Stuhleck. Členové OSŽ při divizi Technologie (zleva) Tomáš Sobol, Rostislav Hanuška ml. a Pavel Holík. O tuto každoroční lyžařskou zábavu je vždy tak jsme s napětím sledovali každý den na mokra a nahrnutých hromad, jak jsme to už velký zájem a i tentokrát tomu nebylo jinak internetu počasí a hlavně stav sněhu na občas měli možnost zažít. a někteří zájemci využili nákupu skipasů sjezdovkách. K našemu milému překvapení a na letovisko si vyjeli vlastní dopravou. nás přivítalo slunečné počasí, ale docela Protože bylo zrovna období masopustu, tak chladné. A protože se nám sluníčko občas jsme na sjezdovkách potkávali muzikanty, Protože ta letošní zima je taková, jaká je schovalo za mráčky, stav sněhu na sjezdov kteří brázdili svahy od hospůdky k hos (tedy dá se už říci: byla taková, jaká byla), kách zůstával docela kvalitní bez známek půdce na velkých saních. Před každou

15 3/ hospůdkou zahráli píseň a pak už jejich umění bylo možno jen zaslechnout v útrobách podniku. Bylo to takové hezké zpestření našeho krásného lyžařského výletu k našim jižním sousedům. OZNÁMENÍ 19. SPORTOVNÍ HRY 2014 se budou v letošním roce konat v areálu na Baldovci. Tradičně se o nás postaral, co se přes občerstvení týče, náš věrný řidič pan František Puchnar a nabídl všem účastníkům v polední přestávce a na závěr lyžovačky jeho kvalitní svařáček, čajíček, kávu, pivečko ba i nealko bylo k mání a to vše za českou korunu, což každý, kdo si nechtěl měnit eura, rád přivítal. S přáním setkání se opět v příštím roce jsme se pod svahem rozloučili a odjeli směr Brno. Spokojenost všech lyžařů byla zřejmá z jejich výrazů, což je vidět i na pár snímcích z naší zdařilé akce. PODĚKOVÁNÍ Český červený kříž uděluje stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 20 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám oznamujeme, že mezi vyznamenané touto medailí patří i zaměstnanec naší společnosti Petr Czeizel, mistr, stř. A222 Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že se stane vzorem a inspiruje k dárcovství krve také ostatní zaměstnance. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Oldřich Sobol, předseda RP OSŽ BLAHOPŘÁNÍ V březnu 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 20 let pracují u společnosti Jarmila Zemanová, referent obchodního provozu nákupčí, zásobovatel (středisko 54T0) Ing. Radek Svoboda, ředitel výstavby (středisko C221) Jan Benko, traťový dělník (středisko 54T0) František Páč, elektromontér (středisko 54T3) 15 let pracují u společnosti Ing. Tomáš Kozelka, stavbyvedoucí (středisko 5421) Zdeněk Hlinka, stavební dělník (středisko A232) Milan Beránek, stavební dělník (středisko A232) Bohumil Surák, zedník (středisko A232) Jan Bitala, traťový dělník (středisko 5421) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Perinatologické centrum, České Budějovice strana 2 Rozhovor s Vladimírem Macíkem, ředitelem výstavby strana 3 Sportovní OHLympijské hry 2014 strana 5 obsah 5/2014

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma kontakt duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma Dopravní nehody v Dopravním podniku v minulém roce Rok 2002 byl z důvodu srpnových povodní zcela výjimečný nejen pro městskou hromadnou dopravu, ale i pro celou

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech?

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 5. ROČNÍK 0 3 / 2 0 12 Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? Seriál Historie MHD v Praze (3. díl)

Více

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči.

Více

TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby

TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby TROLEJÁŘ OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA červen 2012 / zdarma REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY Slavnostní zahájení stavby V úterý dne 17. 4. 2012 proběhlo v areálu trakční měnírny

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009 PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ SPECIÁL 2008 PF 2009 ZE ŽIVOTA MĚSTA Záchranný bezpečnostní systém hlavního města funguje již 11 let Ochránit život a bezpečí

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

Newsletter 01/201. leden. Regionální rady Jihovýchod. Dům Blahoslavova 77 v Třebíči

Newsletter 01/201. leden. Regionální rady Jihovýchod. Dům Blahoslavova 77 v Třebíči Newsletter Regionální rady Jihovýchod 01/201 3 leden Ptali jsme se členů Výboru Regionální rady Rekonstrukce ZUŠ Jihlava míří do finále Silnice na jižní Moravě Terminál v Novém Městě na Moravě Brněnská

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více