Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze strana 3 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu strana 7 3/2014 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace strana 10

2 obsah 3/2014 Úvodník Daniely Musilové, ředitelky úseku Právo OHL ŽS staví novou Hedvábnou stezku v tureckém Istanbulu Pokračujeme v rekonstrukci Národního divadla 2 Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze Stavíme úsek slovenské dálnice D1 6 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu 7 Vlaky na Slovensko jezdí po nových kolejích 9 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace 10 Tradiční lyžovačka v rakouských Alpách Foto na titulní straně: Ostrava Přívoz, zrekonstruovaný přednádražní prostor Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 3/2014 úvodník Milí kolegové, jistě jste i Vy zaregistrovali, že v letošním roce vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Tento nový kodex ovlivní život každého z nás. V úseku Právo se na tuto změnu již více než rok připravujeme. Dovolím si tedy zmínit pár postřehů. Slovy paní Müllerové z Osudů dobrého vojáka Švejka bych situaci popsala takto: Tak nám zabili obchodní zákoník K 31. prosinci 2013 pozbyl tento klíčový předpis účinnosti. Po téměř čtvrtstoletí příprav jsme se konečně dočkali. Máme místo dvou různých velkých zákoníků, které dopadají na smlouvy uzavírané při podnikání, předpis jediný takzvaný NOZ neboli nový občanský zákoník. Od 1. ledna 2014 tak už není třeba při objednání stavebního díla řešit, jestli se smluvní vztah řídí smlouvou o dílo podle občanského nebo obchodního zákoníku a jestli je podle toho promlčecí doba tříletá nebo čtyřletá. Vše řeší nový občanský zákoník. Z dlouho dobého hlediska tedy vidím nový občanský zákoník jako krok správným směrem. Předpis to jistě není dokonalý a má své mouchy. Ty se časem opraví nebo se s nimi praxe sžije. Přirovnala bych to k schodišti do garáží na Burešově. Mnozí z nás tam jistě již několikrát zakopli, ale celý dům se kvůli němu nezbourá. Takto my právníci přistupujeme k novému občanskému zákoníku občas zkrátka zvýrazníme žlu tou barvou, co Vás může zaskočit. Právě teď prožíváme válku právních názorů, která nějakou dobu asi ještě potrvá. Neboť jak říká otřepaný právnický vtip dva právníci = tři názory. Já bych dodala, že je lepší mít více názorů, z nichž se lze alespoň s jed ním ztotožnit, než nemít názor žádný. A že praxe již na některé otázky odpověď přinesla. Přeji Vám i sobě, abychom se s dosud neznámými situacemi dokázali rozumně vypořádat. Daniela Musilová, ředitelka úseku Právo 1

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Stavíme úsek SLOVENSKÉ DÁLNICE D1 Slavnostním poklepáním na základní kámen začala 11. února výstavba významného úseku slovenské dálnice D1 Hubová Ivachnová, který výrazně odlehčí městu Ružomberok od tranzitní dopravy. Základní údaje o stavbě dálnice D1 Hubová Ivachnová OHL ŽS na stavbě úseku spolupracuje se slovenskou společností Váhostav SK. Délka úseku: m Lokalizace: kraj Žilinský, okres Ružomberok Financování: Operační program Doprava (EU) + státní rozpočet Vysoutěžená cena (bez DPH): ,25 Začátek výstavby: 12/2013 vrchem Čebrať. Trasa dále pokračuje okolo Ukončení výstavby: 06/2017 obcí Likavka, Martinček a Lisková a končí Zhotovitel: Sdružení Čebrať OHL ŽS, a.s., Váhostav SK, a.s. u obce Ivachnová, kde se napojuje na Úsek začíná v křižovatce Hubová a údo lím řeky Váhu se dostane až k tunelu pod již existující úsek D1, který směřuje na Objekty: Poprad. Křižovatky: Hubová, Likavka, napojení silnice I/18 Estakáda: 21 mostů Tunel: Čebrať (dvoutubusový tunel, m) Odpočívadlo: Ivachnová (velké levostranné) Předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s., Ing. Michal Štefl spolu s představiteli vlády SR, Evropské komise, Národnej diaľničnej spoločnosti a města Ružomberoku slavnostně zahájil výstavbu nového úseku slovenské dálnice D1 Hubová - Ivachnová. Nový úsek dálnice D1 Hubová Ivachnová je bezpečným a zároveň komfortním řeše ním dopravy v regionu. Současná cesta přes obce a průmyslové centrum s velkým objemem dopravy a rizikem nehod bude v roce 2017 minulostí. Většina osobních a nákladních vozidel v současné době regi onem pouze projíždí a komplikuje lokální dopravu. Dálnice ušetří řidičům více než 10 minut jízdy. Zatímco po původní silnici I/18 vedoucí přes obce v údolí a město Ružom berok se k navazujícímu úseku D1 jede 18 minut, přes nový úsek to bude trvat pouze 7 minut. Díky 21 mostům se navíc motoristům naskytne nádherný výhled na přírodní krásy Dolného Liptova. Téměř pět kilometrů protihlukových stěn zabrání šíření hluku v přilehlých obcích Hrboltová, Likavka, Lisková a Ivachnová. Nové spojení rovněž sníží ekologickou zátěž jedinečné liptovské přírody. Útvar Kancelář GŘ

5 3/2014 naše stavby Středisko A 222, Divize Ostrava je zhotovitelem stavby Estetizace PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU V OSTRAVĚ PŘÍVOZE Prostor před hlavním nádražím v Ostravě Přívoze, který by se dal nazvat pomyslnou bránou do města Ostrava, v posledních letech rozhodně nebyl tou nejlepší vizitkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Plocha dopravního uzlu před výpravní Rekonstrukce spojovacího prvku želez financován z dotace Regionálního operač budovou se vyznačovala zastaralostí niční, městské hromadné a individuální ního programu NUTS II Moravskoslezsko a nevzhledností. Smyslem projektu Esteti automobilové dopravy byla naplánována a spolufinancován z rozpočtu obvodu. zace přednádražního prostoru v Ostravě a schválena již v roce Zadavatel Přívoze bylo tento nelichotivý stav však rozhodl v létě roku 2012 o zrušení V únoru 2013 předal investor staveniště napravit a celou lokalitu zrekonstruovat zadávacího řízení a vypsal druhou soutěž stavby situované jen pár bloků od sídla a přizpůsobit dnešním moderním potřebám na veřejnou zakázku při zachování původ divize 2 Ostrava v Hlávkově ulici. Okamžitě ního projektu. V porovnání s první soutěží jsme zahájili stavební práce na zajištění mu tak vznikla výrazná úspora. Projekt byl funkčního propojení jednotlivých druhů a funkčnosti. Trolejbusová smyčka u hlavního nádraží ČD 3

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS městské hromadné dopravy s novou točnou pro dálkové autobusy, rozšíření parkova Údaje o stavbě: cích ploch, vybudování rampy pro bezba Investor a objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz riérový přístup na nádraží, dispečink se Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava Poruba zázemím pro řidiče a objekt s občerstvením Zhotovitel stavby: Divize Ostrava, středisko A 222 Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Špaček Termín zahájení výstavby: Termín ukončení výstavby: Finanční plnění: 60,9 mil. Kč bez DPH a veřejnými toaletami. Před námi, jako zhotovitelem, stál nelehký úkol. Celou stavbu jsme měli zrealizovat v poměrně krátké době 270 dní od pře trolejbusové dopravy od 1. května do Rekonstrukce zpevněných ploch byla dání staveniště, a to včetně třicetidenní 30. srpna V tomto čase jsme rozdělena do několika částí. Stávající oznamovací povinnosti, přičemž bylo museli vyhotovit nejen celou točnu včetně povrchy z převážně litého asfaltu v pochů nutné umožnit přístup a příjezd k budo cementobetonového krytu, všech přeložek zích plochách jsme kompletně odstranili vám Českých drah, České pošty, Policie sítí a trakčních stožárů, ale také provést včetně podkladních vrstev. Po provedení ČR a zároveň zachovat v provozu zastávky všechny hlavní stavební práce okolních nových rozvodů nízkého napětí, plynu, hromadné dopravy. Z toho důvodu jsme objektů, protože po obnovení trolejbusové vody, veřejného osvětlení či odvodnění realizaci rozčlenili do celkem 14 etap. dopravy byl významně omezen přístup na jsme položili povrchy nové. Před nádražní Na každou etapu bylo nezbytné vypraco staveniště. U tramvajové smyčky proběhly budovou vznikly plochy z červené žuly kom vat projekt dopravního značení, projed opravy povrchu, dlažební kostky nahra binované s tartanovými pásy a vodícími nat ho a schválit s příslušnými orgány dil nový živičný povrch a byly opraveny liniemi pro osoby se sníženou schopností státní správy a dopravního podniku. Tato obrubníky. orientace. Prostor se propojil s výpravní etapizace kladla velký důraz na vypraco vání podrobného harmonogramu a hlavně dodržení konečných termínů jednotlivých etap. Museli jsme se vypořádat s komplika cemi při realizaci zemních prací a dohnat časové skluzy při ochraně neevidovaných sítí, respektive jejich přeložením či sanací dutých prostor (staré sklepení, či sítě), a to vše nad rámec projektové dokumentace. Rozsah celé stavby je možné rozdělit do tří základních celků. V prvé řadě se změnila dispozice trolejbusové smyčky a byl opraven povrch smyčky tramvajové. V druhé části stavby proběhla rekonstrukce parkoviště, komunikací a pěší plochy a byly provedeny nezbytné přeložky inženýrských sítí. Poslední zásadní celek zahrnoval výstavbu multifunkčního objektu s věží, který se stal zároveň i krytým nástupištěm pro cestující MHD. Rekonstrukce trolejbusové smyčky probíhala během čtyřměsíční výluky Polyfunkční objekt s věží

7 3/2014 budovou Hlavního nádraží vybudováním vybudováno na původní travnaté ploše neonové hodiny a logo města Ostravy - tři rampy z pohledového betonu. V rámci mezi ulicemi Skladištní a Jungmannova. vykřičníky. rekonstrukce těchto ploch byly chodníky I toto území bylo přebudováno do nové kolem komunikací opatřeny zámkovou dispozice včetně nové kanalizace a oprav Na objektu je umístěna grafická 3D pre dlažbou. V centrální části je osazena veškerých živičných povrchů. Součástí zentace rakouského urbanisty a architekta kašna z bílého betonu a plochy jsou osa přeměny území bylo rovněž vybudování Camilla Sitteho, který celých 10 let své zené designovým mobiliářem z černého odstavné plochy pro autobusy, která je tvůrčí činnosti spojil s Ostravou a projekty betonu (lavičky, odpadkové koše) a cor opět opatřena cementobetonovým povr pro ni. V roce 1893 vypracoval územní tenu (ochranné mříže stromů a stojan na chem. V dotčeném území proběhly vege plán zástavby koncipovaný ve formě kola). Nový betonový povrch byl položen tační úpravy včetně modelace ploch. sedmi uzavřených bloků, rozmístěných se záměrem vytvořit hlavní komunikační v trolejbusové smyčce, stejně tak jako na veřejné parkovací ploše u nádražní budovy. Podél trolejbusové točny vyrostl poly osu nynější Nádražní ulice s centrálním Parkovací kapacita v tomto prostoru byla funkční objekt, ve kterém jsou situovány prostorem náměstí. Pro Přívoz kromě navýšena téměř dvojnásobně z původních nové zastávky trolejbusů, zázemí pro tohoto regulačního plánu projektoval 50 na 93 parkovacích míst. pracovníky Dopravního podniku Ostravy novobarokní radnici (dnešní sídlo Archivu a komerční prostor bistra. města Ostravy) a novogotický farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Díky V rámci realizace stavby byla vybudo vána nová spojovací komunikace mezi Monolitickému železobetonovému objektu digitalizaci archívních materiálů spojených ulicemi Nádražní a Wattova. Motoristé tak červené barvy dominuje 18 metrů vysoká s osobou urbanisty jsme získali nejen auto nyní mohou projet kolem budovy České propagačně informační věž z ocelové kon rovu fotografii, ale také dobové pohled pošty k novému parkovišti, které bylo strukce, na jejímž vrcholu jsou umístěny nice Přívozu a staveb v něm umístěných, původní regulační plán Přívozu. Prezentaci Malé náměstíčko s tartany a pítkem jsme doplnili ortofotomapami ve velkém rozlišení a současnými fotografiemi. Od poloviny listopadu 2013 si tak občané Ost ravy a návštěvníci prostoru před hlavním nádražím Českých drah mohou zkrátit čas čekáním na navazující dopravní spoj právě prohlídkou osvětlených vitrín, ve kterých je tato působivá prezentace umístěna. Během mrknutí oka přenese 3D prezentace pozo rovatele v pohledu na určité místo Ostravy Přívozu v časové ose o více než století. Stavba finišovala provedením povrchových úprav pokládkou finské žulové dlažby Bal tic red a umístěním městského mobiliáře. Ten se vyznačuje zvláštní geometrií laviček, preferující kosodélníkový tvar a siluetu písmene S. Projekt byl úspěšně zakončen 15. listopadu Ing. Eva Hromková, referent administrátor stavby 5

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS ze světa OHL ŽS staví novou HEDVÁBNOU STEZKU V TURECKÉM ISTANBULU Od začátku letošního roku OHL ŽS aktivně spolupracuje s OHL S.A. na megaprojektu Marmaray CR3 v tureckém Istanbulu, který je svým významem srovnáván s Hedvábnou stezkou. Pištěkem. Tým, který organizuje práce při výstavbě železničního svršku, tvoří zkušení pracovníci pan Juraj Hladký, Petr Škarpa, Adrian Byrtus a Pavel Jakubec. Dočasně jim s projektem vypomáhal Ing. Petr Lukeš. Geodetické práce řídí pan Pavel Rada a kolektiv doplňují kolegové obsluhující speciální kolejovou techniku. Na sestavení a mobilizaci tohoto speciál ního projektového týmu dostalo OHL ŽS pouze měsíc. Hned v začátku byl náš tým postaven před nelehký úkol během velmi krátké doby naplánovat a za jeden a půl měsíce položit 26 km svršku a to s míst ními subdodavateli, neúplnou projektovou dokumentací, nedokončenými umělými objekty a minimální stavební připrave ností pro pokládku svršku. Takto nasta vené nestandardní podmínky na staveništi Nově kladená třetí kolej ICT3 v rekonstruovaném úseku neumožňovaly použít u nás běžné metody Dlouho očekávané železniční spojení kolej označovaná jako ICT3 bude sloužit montáže a celý úsek trati ICT3 se proto vedené pod Bosporskou úžinou mezi pro tranzitní dopravu z Evropy až do hlav musel montovat v ose. hlavním městem Turecka a Evropou bude ního města Ankary. Nově rekonstruované zprovozněno do konce roku koleje T2 a T1 budou součástí istanbulské Přes všechny uvedené těžkosti OHL ŽS příměstské dopravy mezi stanicí Halkali na dokázalo, že je v mezinárodním prostředí Projekt v hodnotě více než 900 milionů evropské části a stanicí Gebze na asijské schopné díky bohatým zkušenostem, velké eur je rozdělen na tři etapy, z nichž každá části. Celkem bude mezi Halkali a Gebze obětavosti a mimořádnému nasazení všech sestává z přibližně 21 kilometrů tříko vybudováno nebo restaurováno 37 želez členů týmu splnit požadovaný termín lejné trati. Kromě toho projekt obsahuje ničních stanic a zastávek, položeno více sjízdnosti koleje ICT3 do 21. března obslužná depa, velký dopravní uzel ve sta než 260 km trati, provedena kompletní V současné době pokračuje montáž kolejí nici Halkali, ale také pevnou jízdní dráhu. elektrifikace a instalace zabezpečovacího T2 a T1, které mají být dokončeny v červnu Původní dvojkolejná trať, která končila zařízení. tohoto roku. Druhá a třetí etapa se při pravuje projekčně a probíhají demontážní na asijské i evropské části Istanbulu před Bosporskou úžinou a sloužila pouze pro Do tohoto mezinárodního projektu se příměstskou dopravu, bude kompletně OHL ŽS úspěšně zapojilo prostřednictvím nahrazena a doplněna o třetí kolej. Třetí speciálního týmu, vedeného Ing. Ivanem a přípravné práce. Ing. Ivan Pištěk, vedoucí projektu

9 3/2014 rozhovor Rozhovor s ING. RADIMEM MACHULOU, vedoucím projektu Pane Machulo, na jakém projektu aktuálně pracujete? Bude mít toto zdržení vliv na splnění termínu stavby? Jaké je složení Vašeho projektového týmu? Po dokončení dvou velice zajímavých Ano, tento stav bude mít zásadní dopad Minulému vedení stavby se podařilo projektů v loňském roce (Přístavba labo na konečný termín dokončení. V současné vytvořit a stabilizovat velmi kvalitní zhruba ratoří a počítačového centra v Brně na době je předpokládaný termín dokončení patnáctičlenný tým již při výstavbě první Poříčí pro Akademii věd, který vznikl předmětem našeho jednání s investorem. etapy. Tento tým se, s určitými obměnami, v rámci operačního programu Výzkum podílí na přípravě a realizaci obou etap. ního centra Zámecké jízdárny Lednice) Spolupracujete na této stavbě s kolegy z jiných středisek? S ohledem na průběh výstavby byl nyní tým se aktuálně věnuji práci na druhé etapě Vzhledem k velikosti projektu využíváme poněkud zeštíhlen v oblasti řízení výroby. výstavby fakultní nemocnice svaté Anny široké spektrum výrobních středisek OHL Momentálně se soustředíme na aktivní v Brně ICRC. Tato stavba již pro mne není ŽS. Kolegové na této zakázce úspěšně technicko ekonomické řízení vznikajícího úplně nová, protože jsem zde působil při realizují velké ucelené části, především aktuálního projektového řešení, zapracová realizaci první etapy v pozici úsekového v oblasti monolitických konstrukcí, zdra vání změn a nacházení úsporných řešení. Rád stavbyvedoucího. votně technických instalací, elektrotechnic bych touto cestou poděkoval celému týmu za kých i zemních prací a dalších. odváděnou práci. Zvláště bych ocenil kolegy a vývoj pro inovace, a stavba multifunkč Jak v současnosti projekt druhé etapy ICRC probíhá? Od zahájení výstavby docházelo k dílčím zdržením a posunům termínů v důsledku složitého skloubení stavby s provozními omezeními. V současné době je proto výroba přibrzděna. Práce proběhly jen na nosných kon strukcích a pokračují montáže obvodo vého pláště. Zároveň se řeší komplexní úprava projektové dokumentace, a to na základě požadavku investora, který změnil koncepci řešení dvou stěžejních pod laží operačních sálů tak, aby nové řešení lépe vyhovovalo požadovanému způsobu předpokládaného využití prostor, a přitom reagovalo, v rozsahu celého objektu, na aktuální vývoj medicínských technologií. To celé za dodržení původního finančního rámce projektu. Ing. Radim Machula, vedoucí projektu 7

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS z užšího týmu zabývajícího se přípravou ICRC, což je vědecko výzkumné centrum nahrazují kardio trénink, neurologii zabez a zpracováním projekčních, ekonomických nové generace a zároveň veřejné centrum pečuje práce a manželka. I když musím a technických podkladů pro přeprojektování. špičkové lékařské péče především v oblasti přiznat své obavy z toho, aby ke stavbě Jejich práce je tak rychlá a kvalitní, že se kardiologických a neurologických onemoc nemocnice nepatřily pravidelné návštěvy nám daří vyhodnocovat a bilancovat odhady nění. Druhá etapa doplní komplex mimo jiné ordinací a lékáren stejně tak, jako ke stav dopadů jednotlivých navrhovaných úprav o 12 operačních sálů (neurologické, orto bám ve Valticích a Lednici patřily návštěvy a změn prakticky online. pedické, traumatologické, artroskopické), vinných sklepů. jednotky intenzivní péče a heliport. K jakému účelu bude budova ICRC následně sloužit? Máte už rezervované lůžko? Výstavba objektů je součástí vzniku projektu Nemám a doufám, že jej zatím nebudu mezinárodního centra klinického výzkumu potřebovat. Moji dva malí synové mi Děkuji Vám za rozhovor Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ naše stavby Vlaky na Slovensko jezdí PO NOVÝCH KOLEJÍCH Modernizace třetího tranzitního koridoru postoupila až do nejvýchodnější části naší republiky. 24. února se uskutečnilo v Mos se Slovenskem. Stavbu za více než pět Úsek trati mezi Bystřicí nad Olší a státní tech u Jablunkova slavnostní ukon miliard korun realizovalo OHL ŽS, a.s., hranicí se Slovenskou republikou je čení celkové rekonstrukce traťového ve sdružení s akciovou společností důležitou součástí třetího mezinárodního úseku z Bystřice nad Olší na hranici Subterra. tranzitního železničního koridoru a zároveň Slavnostního otevření stavby se zúčastnili (zleva): Pavel Kučera, místopředseda představenstva a výrobní ředitel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Ivo Toman, ředitel odboru regionální dopravy, České dráhy, a.s., Jaroslav Adamec, ředitel oblastního ředitelství Ostrava, SŽDC, s.o., Josef Szotkowski, starosta obce Mosty u Jablunkova, Josef Rezek, výkonný ředitel závodu Železnice, OHL ŽS, a.s., Václav John, ředitel Stavební správy východ, SŽDC, s.o. a Miroslav Kadlec, ředitel závodu 3, Subterra a.s.

11 3/ Údaje o stavbě: Název stavby Optimalizace trati st. hr. SR Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant Sdružení MORAVIA CONSULT Olomouc a SUDOP PRAHA Zhotovitel Sdružení SRB (vedoucí sdružení: Subterra a.s., účastník sdružení: OHL ŽS, a.s.) Ředitel výstavby Ing. Josef Mravec Začátek a konec stavby km 286,539 km 305,807. Termín zahájení 10/2007 Termín ukončení 12/2013 Rekonstruované přejezdy 9 ks Zrušené přejezdy 5 ks Nové výhybky 43 ks Rekonstruované mosty 22 ks Nové mosty 4 ks Nové podchody 5 ks Přístřešky pro cestující 10 ks transevropské dopravní sítě. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících, ale také zefektivnění nákladní železniční dopravy. Na celém devatenáctikilometrovém úseku trati se kompletně vyměnil železniční svršek a spodek, opravilo se nebo nově postavilo 29 mostů, 38 propustků, 7 lávek pro pěší, 9 přejezdů a další související objekty. Kompletní rekonstrukcí prošly železniční stanice Mosty u Jablunkova, Návsí a Bystřice nad Olší a zastávky v Mostech u Jablunkova, Bocanovicích a Hrádku ve Slezsku. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy až na nástupiště. Bylo postaveno 7 protihlukových stěn v celkové délce 11,2 km a součástí projektu byla i výstavba mostního objektu pro migraci velkých savců. Na trati u Mostů u Jablunkova se původně nacházely dva jednokolejné tunely z let 1870 a 1917, které již nesplňovaly požárně bezpečnostní předpisy. V rámci modernizace byl jeden tunel přestavěn na 612 m dlouhý dvoukolejný a druhý tunel upraven na únikovou štolu pro složky integrovaného záchranného systému. Nevyužitá část starého tunelu byla zasypána. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období Financování zbývajících nákladů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Podle tiskové zprávy SŽDC, s.o. zpracoval útvar Kancelář GŘ naše stavby Pokračujeme v rekonstrukci NÁRODNÍHO DIVADLA Divize 5 Plzeň pod vedením pana Martina Topky pokračuje v rekonstrukci Národního divadla, jejíž realizace postoupila do třetí etapy. Od počátku letošního roku probíhá postupná montáž lešení na západní a jižní fasádě, a to včetně schodišťové věže, která je situována na jihozápadním rohu. Na jižní straně divadelní budovy, kde je vstup pro zaměstnance, bylo nutné vybudovat ochranný vstupní koridor, který během montáže lešení zajišťoval bezpečnost procházejících osob. Na již postaveném lešení proběhl restaurátorský průzkum, na základě kterého byl zpracován záměr restaurátorů. Ten nyní musí ještě schválit objednatel, tedy vedení divadla. Plocha lešení je zakryta reklamní plachtou, za kterou probíhá čištění fasády. V souběhu s těmito pracemi probíhá restaurování truhlářských prvků, nátěry okenních rámů, odvoz okenních křídel na truhlářskou dílnu a provizorní zakrývání okenních otvorů. Vzhledem k významnosti zakázky kolegové věnují maximální pozornost snaze o co nejmenší zatěžování ansámblu i návštěvníků a rekonstrukce tak probíhá bez omezení provozu divadla. Termín předání kompletního díla je stanoven na 31. prosince Jana Chocholová, referent obchodního provozu

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby V Brně přibylo 38 KILOMETRŮ KANALIZACE Naši kolegové se podíleli na dostavbě městské kanalizace a její opravě, do níž byly investovány dvě miliardy korun. Díky nové kanalizaci se výrazně zvýšila plánovaných vodohospodářských staveb. ského primátora Romana Onderky, prvního úroveň životního prostředí v uvedených Byly rovněž vytvořeny podmínky, aby se na náměstka Roberta Kotziana, zástupců MF městských částech i v celém městě, kanalizaci mohlo napojit více než pět tisíc ČR, MŽP ČR a Státního fondu životního zejména pak kvalita vodních toků protéka obyvatel Brna. prostředí, uskutečnilo slavnostní ukončení jících městem, a zamezí se i znečišťování díla. Skončilo tak dvouleté období výkopů podzemních vod. Nová kanalizace také Nová kanalizace má obrovský význam především v městských částech Tuřany, umožnila další rozvoj jižní části města zejména pro rozvoj jižní části města a je Žebětín, Ivanovice a Bohunice. a stala se podmiňující investicí pro několik velkým přínosem pro zlepšení životního V pondělí 3. února se za účasti brněn prostředí v Brně. Je to i signál pro investory, kteří právě v této lokalitě plánují uskutečnit své investorské záměry, že jim město připravuje dobré podmínky v oblasti infrastruktury, uvedl primátor města Brna Roman Onderka. Jsem rád, že se po technické stránce dílo podařilo a byl splněn náročný časový harmonogram. Nyní se uleví občanům městských částí dotčených stavbou, kteří museli snášet každodenní nepříjemnosti s ní spojené. Všem děkuji za trpělivost, řekl první náměstek primátora Robert Kotzian. Význam stavby Po dobudování retenčních nádrží a kmeno vých stok vybudovaných v rámci Rekon strukce a dostavby kanalizace v Brně došlo k výraznému zlepšení kvality vod v tocích Výstavba retenční nádrže na stoce E - Hamry o objemu 800 m3 v lokalitě Brno - Maloměřice protékajících městem Brnem za dešťových událostí. Sníží se četnost přepadů z kanali zační sítě do povrchových toků na maxi Základní informace o stavbě Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně málně pět až sedm ročně oproti dnešnímu stavu, kdy se tak děje 15 až 24 za rok. Výměry m kanalizace m dešťové kanalizace Investor Statutární město Brno vané z kanalizace do vodních toků za rok. Zhotovitel Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně IMOS Brno, a.s. (40 %), OHL ŽS, a.s. (40 %), a Metrostav, a.s. (20 %) Investice Kč (z toho dotace z EU až do 44 %) Rekonstrukcí a dostavbou kanalizace Termín 03/ /2014 Sníží se množství znečištění transporto v městských částech Bohunice, Tuřany,

13 3/2014 Žebětín a Ivanovice byl rekonstruován obnovou stávajících a vybudováním dostavby retenčních nádrží a rekonstrukcí a dostavěn oddílný kanalizační systém ve nových úseků sítě a napojením nových či dostavbou odlehčovacích komor u těchto stávající zástavbě. Uvedením těchto staveb přípojek splaškových vod spolu s návaz nádrží, a to pro maximálně možnou do provozu jsou splaškové vody od oby nou obnovou či dostavbou komunikací ochranu řek protékajících městem před vatel těchto městských částí odvedeny na včetně chodníků (např. Tuřany). výrazným nárazovým znečištěním při deštích. S ohledem na potřebné spádové, kapacitní a prostorové podmínky, popří padě stavebně technický stav, byly sou časně dostavěny, přestavěny či rekonstru ovány také páteřní stoky (např. EI v oblasti Brno jih). OHL ŽS, a.s. realizovalo vlastní kapacitou (středisko A212) ucelenou část díla 1.2 Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek Loučky, opravu komunikací zajistilo středisko A264. Stavba byla realizována jako činnost prováděná hornickým způsobem s využitím vlastních kapacit i vlastních mechanizmů pro ražbu. Poděkování patří Ing. Vladimíru Královi, vedoucímu projektu a jeho týmu ve složení: Renata Nagyová, Ing. Vlasta Kudláčová, Ing. Petra Šmondrková, Martin Halva, Šachta se sklolaminátovým potrubím v prodloužení kanalizačního sběrače C Lubomír Halfar st., Lubomír Halfar ml., Dušan Skoták, Ing. Radim Hamada, Ing. Jiří ČOV a již nebudou znečišťovat vodní toky. Provoz byl výrazně ovlivněn pouze u stavby Galandr a Tomáš Hlucháň. Je zajištěno napojení dalších stávajících Rekonstrukce kmenové stoky D v oblasti Zvláštní poděkování vedoucího projektu pak obyvatel na ČOV, a tím dojde ke zlepšení ulic Svitavské nábřeží Husovická Vra patří Lukášovi Pokornému ze závodu M&PC životního prostředí a životních podmínek novská Sportovní nábřeží, kde byly při za plynulé zajišťování strojů a mechanizace obyvatel výše uvedených městských částí. dokončování provedeny kompletní rekon pro nepřetržitý pracovní provoz a Ing. Jiřímu strukce vozovek, kolejových tratí i chod Zahradovi, CSc., z Technické kanceláře za níků. V menším rozsahu pak v Řečkovicích odbornou podporu. Dostavba kanalizace v městských částech Ve městě Brně byl projekt zaměřen na dostavbu a rekonstrukci z jednotného (okrajově), ostatní stavby probíhaly vesměs mimo komunikace. v městských částech Bohunice, Tuřany, Rekonstrukce a dostavba kmenových stok A, C, D, E a EI Žebětín a Ivanovice. V městských částech Rekonstrukce a dostavba kmenových je významným přínosem snížení vypouš stok, tedy páteřních sběračů celé městské těného znečištění, kterého bylo dosaženo aglomerace, byla dána zejména potřebou dešťového na oddílný stokový systém sítí Stavba byla spolufinancována z evropských fondů. V plánovacím období Evropské unie šlo o největší investiční akci v oblasti rozvoje vodohospodářské infra struktury v ČR. Podle tiskové zprávy Magistrátu města Brna zpracoval útvar Kancelář GŘ 11

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS odborová činnost TRADIČNÍ LYŽOVAČKA v rakouských Alpách Tak jako každým rokem na přelomu února a března, pořádal i letos ZV OSŽ OHL ŽS při divizi Technologie v pátek jednodenní lyžařský výlet do rakouských Alp na Semmering do lyžařského střediska Stuhleck. Členové OSŽ při divizi Technologie (zleva) Tomáš Sobol, Rostislav Hanuška ml. a Pavel Holík. O tuto každoroční lyžařskou zábavu je vždy tak jsme s napětím sledovali každý den na mokra a nahrnutých hromad, jak jsme to už velký zájem a i tentokrát tomu nebylo jinak internetu počasí a hlavně stav sněhu na občas měli možnost zažít. a někteří zájemci využili nákupu skipasů sjezdovkách. K našemu milému překvapení a na letovisko si vyjeli vlastní dopravou. nás přivítalo slunečné počasí, ale docela Protože bylo zrovna období masopustu, tak chladné. A protože se nám sluníčko občas jsme na sjezdovkách potkávali muzikanty, Protože ta letošní zima je taková, jaká je schovalo za mráčky, stav sněhu na sjezdov kteří brázdili svahy od hospůdky k hos (tedy dá se už říci: byla taková, jaká byla), kách zůstával docela kvalitní bez známek půdce na velkých saních. Před každou

15 3/ hospůdkou zahráli píseň a pak už jejich umění bylo možno jen zaslechnout v útrobách podniku. Bylo to takové hezké zpestření našeho krásného lyžařského výletu k našim jižním sousedům. OZNÁMENÍ 19. SPORTOVNÍ HRY 2014 se budou v letošním roce konat v areálu na Baldovci. Tradičně se o nás postaral, co se přes občerstvení týče, náš věrný řidič pan František Puchnar a nabídl všem účastníkům v polední přestávce a na závěr lyžovačky jeho kvalitní svařáček, čajíček, kávu, pivečko ba i nealko bylo k mání a to vše za českou korunu, což každý, kdo si nechtěl měnit eura, rád přivítal. S přáním setkání se opět v příštím roce jsme se pod svahem rozloučili a odjeli směr Brno. Spokojenost všech lyžařů byla zřejmá z jejich výrazů, což je vidět i na pár snímcích z naší zdařilé akce. PODĚKOVÁNÍ Český červený kříž uděluje stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 20 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám oznamujeme, že mezi vyznamenané touto medailí patří i zaměstnanec naší společnosti Petr Czeizel, mistr, stř. A222 Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že se stane vzorem a inspiruje k dárcovství krve také ostatní zaměstnance. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Oldřich Sobol, předseda RP OSŽ BLAHOPŘÁNÍ V březnu 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 20 let pracují u společnosti Jarmila Zemanová, referent obchodního provozu nákupčí, zásobovatel (středisko 54T0) Ing. Radek Svoboda, ředitel výstavby (středisko C221) Jan Benko, traťový dělník (středisko 54T0) František Páč, elektromontér (středisko 54T3) 15 let pracují u společnosti Ing. Tomáš Kozelka, stavbyvedoucí (středisko 5421) Zdeněk Hlinka, stavební dělník (středisko A232) Milan Beránek, stavební dělník (středisko A232) Bohumil Surák, zedník (středisko A232) Jan Bitala, traťový dělník (středisko 5421) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Z osobního jednání byl vyhotoven písemný záznam. Obsahem tohoto záznamu jsou

Z osobního jednání byl vyhotoven písemný záznam. Obsahem tohoto záznamu jsou ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ sekretariát předsedy V Praze dne 30. května 2008 Č.j. 2008/619/1 O Na základě Vaší stížnosti, dopis č.j.: 3444/Ho/2007 ze dne 3.4.2008, která byla Úřadu průmyslového vlastnictví

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín je součástí souboru staveb D47 (po zprovoznění součást D1) a je

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více