Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze strana 3 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu strana 7 3/2014 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace strana 10

2 obsah 3/2014 Úvodník Daniely Musilové, ředitelky úseku Právo OHL ŽS staví novou Hedvábnou stezku v tureckém Istanbulu Pokračujeme v rekonstrukci Národního divadla 2 Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze Stavíme úsek slovenské dálnice D1 6 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu 7 Vlaky na Slovensko jezdí po nových kolejích 9 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace 10 Tradiční lyžovačka v rakouských Alpách Foto na titulní straně: Ostrava Přívoz, zrekonstruovaný přednádražní prostor Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 3/2014 úvodník Milí kolegové, jistě jste i Vy zaregistrovali, že v letošním roce vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Tento nový kodex ovlivní život každého z nás. V úseku Právo se na tuto změnu již více než rok připravujeme. Dovolím si tedy zmínit pár postřehů. Slovy paní Müllerové z Osudů dobrého vojáka Švejka bych situaci popsala takto: Tak nám zabili obchodní zákoník K 31. prosinci 2013 pozbyl tento klíčový předpis účinnosti. Po téměř čtvrtstoletí příprav jsme se konečně dočkali. Máme místo dvou různých velkých zákoníků, které dopadají na smlouvy uzavírané při podnikání, předpis jediný takzvaný NOZ neboli nový občanský zákoník. Od 1. ledna 2014 tak už není třeba při objednání stavebního díla řešit, jestli se smluvní vztah řídí smlouvou o dílo podle občanského nebo obchodního zákoníku a jestli je podle toho promlčecí doba tříletá nebo čtyřletá. Vše řeší nový občanský zákoník. Z dlouho dobého hlediska tedy vidím nový občanský zákoník jako krok správným směrem. Předpis to jistě není dokonalý a má své mouchy. Ty se časem opraví nebo se s nimi praxe sžije. Přirovnala bych to k schodišti do garáží na Burešově. Mnozí z nás tam jistě již několikrát zakopli, ale celý dům se kvůli němu nezbourá. Takto my právníci přistupujeme k novému občanskému zákoníku občas zkrátka zvýrazníme žlu tou barvou, co Vás může zaskočit. Právě teď prožíváme válku právních názorů, která nějakou dobu asi ještě potrvá. Neboť jak říká otřepaný právnický vtip dva právníci = tři názory. Já bych dodala, že je lepší mít více názorů, z nichž se lze alespoň s jed ním ztotožnit, než nemít názor žádný. A že praxe již na některé otázky odpověď přinesla. Přeji Vám i sobě, abychom se s dosud neznámými situacemi dokázali rozumně vypořádat. Daniela Musilová, ředitelka úseku Právo 1

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Stavíme úsek SLOVENSKÉ DÁLNICE D1 Slavnostním poklepáním na základní kámen začala 11. února výstavba významného úseku slovenské dálnice D1 Hubová Ivachnová, který výrazně odlehčí městu Ružomberok od tranzitní dopravy. Základní údaje o stavbě dálnice D1 Hubová Ivachnová OHL ŽS na stavbě úseku spolupracuje se slovenskou společností Váhostav SK. Délka úseku: m Lokalizace: kraj Žilinský, okres Ružomberok Financování: Operační program Doprava (EU) + státní rozpočet Vysoutěžená cena (bez DPH): ,25 Začátek výstavby: 12/2013 vrchem Čebrať. Trasa dále pokračuje okolo Ukončení výstavby: 06/2017 obcí Likavka, Martinček a Lisková a končí Zhotovitel: Sdružení Čebrať OHL ŽS, a.s., Váhostav SK, a.s. u obce Ivachnová, kde se napojuje na Úsek začíná v křižovatce Hubová a údo lím řeky Váhu se dostane až k tunelu pod již existující úsek D1, který směřuje na Objekty: Poprad. Křižovatky: Hubová, Likavka, napojení silnice I/18 Estakáda: 21 mostů Tunel: Čebrať (dvoutubusový tunel, m) Odpočívadlo: Ivachnová (velké levostranné) Předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s., Ing. Michal Štefl spolu s představiteli vlády SR, Evropské komise, Národnej diaľničnej spoločnosti a města Ružomberoku slavnostně zahájil výstavbu nového úseku slovenské dálnice D1 Hubová - Ivachnová. Nový úsek dálnice D1 Hubová Ivachnová je bezpečným a zároveň komfortním řeše ním dopravy v regionu. Současná cesta přes obce a průmyslové centrum s velkým objemem dopravy a rizikem nehod bude v roce 2017 minulostí. Většina osobních a nákladních vozidel v současné době regi onem pouze projíždí a komplikuje lokální dopravu. Dálnice ušetří řidičům více než 10 minut jízdy. Zatímco po původní silnici I/18 vedoucí přes obce v údolí a město Ružom berok se k navazujícímu úseku D1 jede 18 minut, přes nový úsek to bude trvat pouze 7 minut. Díky 21 mostům se navíc motoristům naskytne nádherný výhled na přírodní krásy Dolného Liptova. Téměř pět kilometrů protihlukových stěn zabrání šíření hluku v přilehlých obcích Hrboltová, Likavka, Lisková a Ivachnová. Nové spojení rovněž sníží ekologickou zátěž jedinečné liptovské přírody. Útvar Kancelář GŘ

5 3/2014 naše stavby Středisko A 222, Divize Ostrava je zhotovitelem stavby Estetizace PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU V OSTRAVĚ PŘÍVOZE Prostor před hlavním nádražím v Ostravě Přívoze, který by se dal nazvat pomyslnou bránou do města Ostrava, v posledních letech rozhodně nebyl tou nejlepší vizitkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Plocha dopravního uzlu před výpravní Rekonstrukce spojovacího prvku želez financován z dotace Regionálního operač budovou se vyznačovala zastaralostí niční, městské hromadné a individuální ního programu NUTS II Moravskoslezsko a nevzhledností. Smyslem projektu Esteti automobilové dopravy byla naplánována a spolufinancován z rozpočtu obvodu. zace přednádražního prostoru v Ostravě a schválena již v roce Zadavatel Přívoze bylo tento nelichotivý stav však rozhodl v létě roku 2012 o zrušení V únoru 2013 předal investor staveniště napravit a celou lokalitu zrekonstruovat zadávacího řízení a vypsal druhou soutěž stavby situované jen pár bloků od sídla a přizpůsobit dnešním moderním potřebám na veřejnou zakázku při zachování původ divize 2 Ostrava v Hlávkově ulici. Okamžitě ního projektu. V porovnání s první soutěží jsme zahájili stavební práce na zajištění mu tak vznikla výrazná úspora. Projekt byl funkčního propojení jednotlivých druhů a funkčnosti. Trolejbusová smyčka u hlavního nádraží ČD 3

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS městské hromadné dopravy s novou točnou pro dálkové autobusy, rozšíření parkova Údaje o stavbě: cích ploch, vybudování rampy pro bezba Investor a objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz riérový přístup na nádraží, dispečink se Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava Poruba zázemím pro řidiče a objekt s občerstvením Zhotovitel stavby: Divize Ostrava, středisko A 222 Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Špaček Termín zahájení výstavby: Termín ukončení výstavby: Finanční plnění: 60,9 mil. Kč bez DPH a veřejnými toaletami. Před námi, jako zhotovitelem, stál nelehký úkol. Celou stavbu jsme měli zrealizovat v poměrně krátké době 270 dní od pře trolejbusové dopravy od 1. května do Rekonstrukce zpevněných ploch byla dání staveniště, a to včetně třicetidenní 30. srpna V tomto čase jsme rozdělena do několika částí. Stávající oznamovací povinnosti, přičemž bylo museli vyhotovit nejen celou točnu včetně povrchy z převážně litého asfaltu v pochů nutné umožnit přístup a příjezd k budo cementobetonového krytu, všech přeložek zích plochách jsme kompletně odstranili vám Českých drah, České pošty, Policie sítí a trakčních stožárů, ale také provést včetně podkladních vrstev. Po provedení ČR a zároveň zachovat v provozu zastávky všechny hlavní stavební práce okolních nových rozvodů nízkého napětí, plynu, hromadné dopravy. Z toho důvodu jsme objektů, protože po obnovení trolejbusové vody, veřejného osvětlení či odvodnění realizaci rozčlenili do celkem 14 etap. dopravy byl významně omezen přístup na jsme položili povrchy nové. Před nádražní Na každou etapu bylo nezbytné vypraco staveniště. U tramvajové smyčky proběhly budovou vznikly plochy z červené žuly kom vat projekt dopravního značení, projed opravy povrchu, dlažební kostky nahra binované s tartanovými pásy a vodícími nat ho a schválit s příslušnými orgány dil nový živičný povrch a byly opraveny liniemi pro osoby se sníženou schopností státní správy a dopravního podniku. Tato obrubníky. orientace. Prostor se propojil s výpravní etapizace kladla velký důraz na vypraco vání podrobného harmonogramu a hlavně dodržení konečných termínů jednotlivých etap. Museli jsme se vypořádat s komplika cemi při realizaci zemních prací a dohnat časové skluzy při ochraně neevidovaných sítí, respektive jejich přeložením či sanací dutých prostor (staré sklepení, či sítě), a to vše nad rámec projektové dokumentace. Rozsah celé stavby je možné rozdělit do tří základních celků. V prvé řadě se změnila dispozice trolejbusové smyčky a byl opraven povrch smyčky tramvajové. V druhé části stavby proběhla rekonstrukce parkoviště, komunikací a pěší plochy a byly provedeny nezbytné přeložky inženýrských sítí. Poslední zásadní celek zahrnoval výstavbu multifunkčního objektu s věží, který se stal zároveň i krytým nástupištěm pro cestující MHD. Rekonstrukce trolejbusové smyčky probíhala během čtyřměsíční výluky Polyfunkční objekt s věží

7 3/2014 budovou Hlavního nádraží vybudováním vybudováno na původní travnaté ploše neonové hodiny a logo města Ostravy - tři rampy z pohledového betonu. V rámci mezi ulicemi Skladištní a Jungmannova. vykřičníky. rekonstrukce těchto ploch byly chodníky I toto území bylo přebudováno do nové kolem komunikací opatřeny zámkovou dispozice včetně nové kanalizace a oprav Na objektu je umístěna grafická 3D pre dlažbou. V centrální části je osazena veškerých živičných povrchů. Součástí zentace rakouského urbanisty a architekta kašna z bílého betonu a plochy jsou osa přeměny území bylo rovněž vybudování Camilla Sitteho, který celých 10 let své zené designovým mobiliářem z černého odstavné plochy pro autobusy, která je tvůrčí činnosti spojil s Ostravou a projekty betonu (lavičky, odpadkové koše) a cor opět opatřena cementobetonovým povr pro ni. V roce 1893 vypracoval územní tenu (ochranné mříže stromů a stojan na chem. V dotčeném území proběhly vege plán zástavby koncipovaný ve formě kola). Nový betonový povrch byl položen tační úpravy včetně modelace ploch. sedmi uzavřených bloků, rozmístěných se záměrem vytvořit hlavní komunikační v trolejbusové smyčce, stejně tak jako na veřejné parkovací ploše u nádražní budovy. Podél trolejbusové točny vyrostl poly osu nynější Nádražní ulice s centrálním Parkovací kapacita v tomto prostoru byla funkční objekt, ve kterém jsou situovány prostorem náměstí. Pro Přívoz kromě navýšena téměř dvojnásobně z původních nové zastávky trolejbusů, zázemí pro tohoto regulačního plánu projektoval 50 na 93 parkovacích míst. pracovníky Dopravního podniku Ostravy novobarokní radnici (dnešní sídlo Archivu a komerční prostor bistra. města Ostravy) a novogotický farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Díky V rámci realizace stavby byla vybudo vána nová spojovací komunikace mezi Monolitickému železobetonovému objektu digitalizaci archívních materiálů spojených ulicemi Nádražní a Wattova. Motoristé tak červené barvy dominuje 18 metrů vysoká s osobou urbanisty jsme získali nejen auto nyní mohou projet kolem budovy České propagačně informační věž z ocelové kon rovu fotografii, ale také dobové pohled pošty k novému parkovišti, které bylo strukce, na jejímž vrcholu jsou umístěny nice Přívozu a staveb v něm umístěných, původní regulační plán Přívozu. Prezentaci Malé náměstíčko s tartany a pítkem jsme doplnili ortofotomapami ve velkém rozlišení a současnými fotografiemi. Od poloviny listopadu 2013 si tak občané Ost ravy a návštěvníci prostoru před hlavním nádražím Českých drah mohou zkrátit čas čekáním na navazující dopravní spoj právě prohlídkou osvětlených vitrín, ve kterých je tato působivá prezentace umístěna. Během mrknutí oka přenese 3D prezentace pozo rovatele v pohledu na určité místo Ostravy Přívozu v časové ose o více než století. Stavba finišovala provedením povrchových úprav pokládkou finské žulové dlažby Bal tic red a umístěním městského mobiliáře. Ten se vyznačuje zvláštní geometrií laviček, preferující kosodélníkový tvar a siluetu písmene S. Projekt byl úspěšně zakončen 15. listopadu Ing. Eva Hromková, referent administrátor stavby 5

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS ze světa OHL ŽS staví novou HEDVÁBNOU STEZKU V TURECKÉM ISTANBULU Od začátku letošního roku OHL ŽS aktivně spolupracuje s OHL S.A. na megaprojektu Marmaray CR3 v tureckém Istanbulu, který je svým významem srovnáván s Hedvábnou stezkou. Pištěkem. Tým, který organizuje práce při výstavbě železničního svršku, tvoří zkušení pracovníci pan Juraj Hladký, Petr Škarpa, Adrian Byrtus a Pavel Jakubec. Dočasně jim s projektem vypomáhal Ing. Petr Lukeš. Geodetické práce řídí pan Pavel Rada a kolektiv doplňují kolegové obsluhující speciální kolejovou techniku. Na sestavení a mobilizaci tohoto speciál ního projektového týmu dostalo OHL ŽS pouze měsíc. Hned v začátku byl náš tým postaven před nelehký úkol během velmi krátké doby naplánovat a za jeden a půl měsíce položit 26 km svršku a to s míst ními subdodavateli, neúplnou projektovou dokumentací, nedokončenými umělými objekty a minimální stavební připrave ností pro pokládku svršku. Takto nasta vené nestandardní podmínky na staveništi Nově kladená třetí kolej ICT3 v rekonstruovaném úseku neumožňovaly použít u nás běžné metody Dlouho očekávané železniční spojení kolej označovaná jako ICT3 bude sloužit montáže a celý úsek trati ICT3 se proto vedené pod Bosporskou úžinou mezi pro tranzitní dopravu z Evropy až do hlav musel montovat v ose. hlavním městem Turecka a Evropou bude ního města Ankary. Nově rekonstruované zprovozněno do konce roku koleje T2 a T1 budou součástí istanbulské Přes všechny uvedené těžkosti OHL ŽS příměstské dopravy mezi stanicí Halkali na dokázalo, že je v mezinárodním prostředí Projekt v hodnotě více než 900 milionů evropské části a stanicí Gebze na asijské schopné díky bohatým zkušenostem, velké eur je rozdělen na tři etapy, z nichž každá části. Celkem bude mezi Halkali a Gebze obětavosti a mimořádnému nasazení všech sestává z přibližně 21 kilometrů tříko vybudováno nebo restaurováno 37 želez členů týmu splnit požadovaný termín lejné trati. Kromě toho projekt obsahuje ničních stanic a zastávek, položeno více sjízdnosti koleje ICT3 do 21. března obslužná depa, velký dopravní uzel ve sta než 260 km trati, provedena kompletní V současné době pokračuje montáž kolejí nici Halkali, ale také pevnou jízdní dráhu. elektrifikace a instalace zabezpečovacího T2 a T1, které mají být dokončeny v červnu Původní dvojkolejná trať, která končila zařízení. tohoto roku. Druhá a třetí etapa se při pravuje projekčně a probíhají demontážní na asijské i evropské části Istanbulu před Bosporskou úžinou a sloužila pouze pro Do tohoto mezinárodního projektu se příměstskou dopravu, bude kompletně OHL ŽS úspěšně zapojilo prostřednictvím nahrazena a doplněna o třetí kolej. Třetí speciálního týmu, vedeného Ing. Ivanem a přípravné práce. Ing. Ivan Pištěk, vedoucí projektu

9 3/2014 rozhovor Rozhovor s ING. RADIMEM MACHULOU, vedoucím projektu Pane Machulo, na jakém projektu aktuálně pracujete? Bude mít toto zdržení vliv na splnění termínu stavby? Jaké je složení Vašeho projektového týmu? Po dokončení dvou velice zajímavých Ano, tento stav bude mít zásadní dopad Minulému vedení stavby se podařilo projektů v loňském roce (Přístavba labo na konečný termín dokončení. V současné vytvořit a stabilizovat velmi kvalitní zhruba ratoří a počítačového centra v Brně na době je předpokládaný termín dokončení patnáctičlenný tým již při výstavbě první Poříčí pro Akademii věd, který vznikl předmětem našeho jednání s investorem. etapy. Tento tým se, s určitými obměnami, v rámci operačního programu Výzkum podílí na přípravě a realizaci obou etap. ního centra Zámecké jízdárny Lednice) Spolupracujete na této stavbě s kolegy z jiných středisek? S ohledem na průběh výstavby byl nyní tým se aktuálně věnuji práci na druhé etapě Vzhledem k velikosti projektu využíváme poněkud zeštíhlen v oblasti řízení výroby. výstavby fakultní nemocnice svaté Anny široké spektrum výrobních středisek OHL Momentálně se soustředíme na aktivní v Brně ICRC. Tato stavba již pro mne není ŽS. Kolegové na této zakázce úspěšně technicko ekonomické řízení vznikajícího úplně nová, protože jsem zde působil při realizují velké ucelené části, především aktuálního projektového řešení, zapracová realizaci první etapy v pozici úsekového v oblasti monolitických konstrukcí, zdra vání změn a nacházení úsporných řešení. Rád stavbyvedoucího. votně technických instalací, elektrotechnic bych touto cestou poděkoval celému týmu za kých i zemních prací a dalších. odváděnou práci. Zvláště bych ocenil kolegy a vývoj pro inovace, a stavba multifunkč Jak v současnosti projekt druhé etapy ICRC probíhá? Od zahájení výstavby docházelo k dílčím zdržením a posunům termínů v důsledku složitého skloubení stavby s provozními omezeními. V současné době je proto výroba přibrzděna. Práce proběhly jen na nosných kon strukcích a pokračují montáže obvodo vého pláště. Zároveň se řeší komplexní úprava projektové dokumentace, a to na základě požadavku investora, který změnil koncepci řešení dvou stěžejních pod laží operačních sálů tak, aby nové řešení lépe vyhovovalo požadovanému způsobu předpokládaného využití prostor, a přitom reagovalo, v rozsahu celého objektu, na aktuální vývoj medicínských technologií. To celé za dodržení původního finančního rámce projektu. Ing. Radim Machula, vedoucí projektu 7

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS z užšího týmu zabývajícího se přípravou ICRC, což je vědecko výzkumné centrum nahrazují kardio trénink, neurologii zabez a zpracováním projekčních, ekonomických nové generace a zároveň veřejné centrum pečuje práce a manželka. I když musím a technických podkladů pro přeprojektování. špičkové lékařské péče především v oblasti přiznat své obavy z toho, aby ke stavbě Jejich práce je tak rychlá a kvalitní, že se kardiologických a neurologických onemoc nemocnice nepatřily pravidelné návštěvy nám daří vyhodnocovat a bilancovat odhady nění. Druhá etapa doplní komplex mimo jiné ordinací a lékáren stejně tak, jako ke stav dopadů jednotlivých navrhovaných úprav o 12 operačních sálů (neurologické, orto bám ve Valticích a Lednici patřily návštěvy a změn prakticky online. pedické, traumatologické, artroskopické), vinných sklepů. jednotky intenzivní péče a heliport. K jakému účelu bude budova ICRC následně sloužit? Máte už rezervované lůžko? Výstavba objektů je součástí vzniku projektu Nemám a doufám, že jej zatím nebudu mezinárodního centra klinického výzkumu potřebovat. Moji dva malí synové mi Děkuji Vám za rozhovor Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ naše stavby Vlaky na Slovensko jezdí PO NOVÝCH KOLEJÍCH Modernizace třetího tranzitního koridoru postoupila až do nejvýchodnější části naší republiky. 24. února se uskutečnilo v Mos se Slovenskem. Stavbu za více než pět Úsek trati mezi Bystřicí nad Olší a státní tech u Jablunkova slavnostní ukon miliard korun realizovalo OHL ŽS, a.s., hranicí se Slovenskou republikou je čení celkové rekonstrukce traťového ve sdružení s akciovou společností důležitou součástí třetího mezinárodního úseku z Bystřice nad Olší na hranici Subterra. tranzitního železničního koridoru a zároveň Slavnostního otevření stavby se zúčastnili (zleva): Pavel Kučera, místopředseda představenstva a výrobní ředitel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Ivo Toman, ředitel odboru regionální dopravy, České dráhy, a.s., Jaroslav Adamec, ředitel oblastního ředitelství Ostrava, SŽDC, s.o., Josef Szotkowski, starosta obce Mosty u Jablunkova, Josef Rezek, výkonný ředitel závodu Železnice, OHL ŽS, a.s., Václav John, ředitel Stavební správy východ, SŽDC, s.o. a Miroslav Kadlec, ředitel závodu 3, Subterra a.s.

11 3/ Údaje o stavbě: Název stavby Optimalizace trati st. hr. SR Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant Sdružení MORAVIA CONSULT Olomouc a SUDOP PRAHA Zhotovitel Sdružení SRB (vedoucí sdružení: Subterra a.s., účastník sdružení: OHL ŽS, a.s.) Ředitel výstavby Ing. Josef Mravec Začátek a konec stavby km 286,539 km 305,807. Termín zahájení 10/2007 Termín ukončení 12/2013 Rekonstruované přejezdy 9 ks Zrušené přejezdy 5 ks Nové výhybky 43 ks Rekonstruované mosty 22 ks Nové mosty 4 ks Nové podchody 5 ks Přístřešky pro cestující 10 ks transevropské dopravní sítě. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících, ale také zefektivnění nákladní železniční dopravy. Na celém devatenáctikilometrovém úseku trati se kompletně vyměnil železniční svršek a spodek, opravilo se nebo nově postavilo 29 mostů, 38 propustků, 7 lávek pro pěší, 9 přejezdů a další související objekty. Kompletní rekonstrukcí prošly železniční stanice Mosty u Jablunkova, Návsí a Bystřice nad Olší a zastávky v Mostech u Jablunkova, Bocanovicích a Hrádku ve Slezsku. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy až na nástupiště. Bylo postaveno 7 protihlukových stěn v celkové délce 11,2 km a součástí projektu byla i výstavba mostního objektu pro migraci velkých savců. Na trati u Mostů u Jablunkova se původně nacházely dva jednokolejné tunely z let 1870 a 1917, které již nesplňovaly požárně bezpečnostní předpisy. V rámci modernizace byl jeden tunel přestavěn na 612 m dlouhý dvoukolejný a druhý tunel upraven na únikovou štolu pro složky integrovaného záchranného systému. Nevyužitá část starého tunelu byla zasypána. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období Financování zbývajících nákladů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Podle tiskové zprávy SŽDC, s.o. zpracoval útvar Kancelář GŘ naše stavby Pokračujeme v rekonstrukci NÁRODNÍHO DIVADLA Divize 5 Plzeň pod vedením pana Martina Topky pokračuje v rekonstrukci Národního divadla, jejíž realizace postoupila do třetí etapy. Od počátku letošního roku probíhá postupná montáž lešení na západní a jižní fasádě, a to včetně schodišťové věže, která je situována na jihozápadním rohu. Na jižní straně divadelní budovy, kde je vstup pro zaměstnance, bylo nutné vybudovat ochranný vstupní koridor, který během montáže lešení zajišťoval bezpečnost procházejících osob. Na již postaveném lešení proběhl restaurátorský průzkum, na základě kterého byl zpracován záměr restaurátorů. Ten nyní musí ještě schválit objednatel, tedy vedení divadla. Plocha lešení je zakryta reklamní plachtou, za kterou probíhá čištění fasády. V souběhu s těmito pracemi probíhá restaurování truhlářských prvků, nátěry okenních rámů, odvoz okenních křídel na truhlářskou dílnu a provizorní zakrývání okenních otvorů. Vzhledem k významnosti zakázky kolegové věnují maximální pozornost snaze o co nejmenší zatěžování ansámblu i návštěvníků a rekonstrukce tak probíhá bez omezení provozu divadla. Termín předání kompletního díla je stanoven na 31. prosince Jana Chocholová, referent obchodního provozu

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby V Brně přibylo 38 KILOMETRŮ KANALIZACE Naši kolegové se podíleli na dostavbě městské kanalizace a její opravě, do níž byly investovány dvě miliardy korun. Díky nové kanalizaci se výrazně zvýšila plánovaných vodohospodářských staveb. ského primátora Romana Onderky, prvního úroveň životního prostředí v uvedených Byly rovněž vytvořeny podmínky, aby se na náměstka Roberta Kotziana, zástupců MF městských částech i v celém městě, kanalizaci mohlo napojit více než pět tisíc ČR, MŽP ČR a Státního fondu životního zejména pak kvalita vodních toků protéka obyvatel Brna. prostředí, uskutečnilo slavnostní ukončení jících městem, a zamezí se i znečišťování díla. Skončilo tak dvouleté období výkopů podzemních vod. Nová kanalizace také Nová kanalizace má obrovský význam především v městských částech Tuřany, umožnila další rozvoj jižní části města zejména pro rozvoj jižní části města a je Žebětín, Ivanovice a Bohunice. a stala se podmiňující investicí pro několik velkým přínosem pro zlepšení životního V pondělí 3. února se za účasti brněn prostředí v Brně. Je to i signál pro investory, kteří právě v této lokalitě plánují uskutečnit své investorské záměry, že jim město připravuje dobré podmínky v oblasti infrastruktury, uvedl primátor města Brna Roman Onderka. Jsem rád, že se po technické stránce dílo podařilo a byl splněn náročný časový harmonogram. Nyní se uleví občanům městských částí dotčených stavbou, kteří museli snášet každodenní nepříjemnosti s ní spojené. Všem děkuji za trpělivost, řekl první náměstek primátora Robert Kotzian. Význam stavby Po dobudování retenčních nádrží a kmeno vých stok vybudovaných v rámci Rekon strukce a dostavby kanalizace v Brně došlo k výraznému zlepšení kvality vod v tocích Výstavba retenční nádrže na stoce E - Hamry o objemu 800 m3 v lokalitě Brno - Maloměřice protékajících městem Brnem za dešťových událostí. Sníží se četnost přepadů z kanali zační sítě do povrchových toků na maxi Základní informace o stavbě Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně málně pět až sedm ročně oproti dnešnímu stavu, kdy se tak děje 15 až 24 za rok. Výměry m kanalizace m dešťové kanalizace Investor Statutární město Brno vané z kanalizace do vodních toků za rok. Zhotovitel Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně IMOS Brno, a.s. (40 %), OHL ŽS, a.s. (40 %), a Metrostav, a.s. (20 %) Investice Kč (z toho dotace z EU až do 44 %) Rekonstrukcí a dostavbou kanalizace Termín 03/ /2014 Sníží se množství znečištění transporto v městských částech Bohunice, Tuřany,

13 3/2014 Žebětín a Ivanovice byl rekonstruován obnovou stávajících a vybudováním dostavby retenčních nádrží a rekonstrukcí a dostavěn oddílný kanalizační systém ve nových úseků sítě a napojením nových či dostavbou odlehčovacích komor u těchto stávající zástavbě. Uvedením těchto staveb přípojek splaškových vod spolu s návaz nádrží, a to pro maximálně možnou do provozu jsou splaškové vody od oby nou obnovou či dostavbou komunikací ochranu řek protékajících městem před vatel těchto městských částí odvedeny na včetně chodníků (např. Tuřany). výrazným nárazovým znečištěním při deštích. S ohledem na potřebné spádové, kapacitní a prostorové podmínky, popří padě stavebně technický stav, byly sou časně dostavěny, přestavěny či rekonstru ovány také páteřní stoky (např. EI v oblasti Brno jih). OHL ŽS, a.s. realizovalo vlastní kapacitou (středisko A212) ucelenou část díla 1.2 Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek Loučky, opravu komunikací zajistilo středisko A264. Stavba byla realizována jako činnost prováděná hornickým způsobem s využitím vlastních kapacit i vlastních mechanizmů pro ražbu. Poděkování patří Ing. Vladimíru Královi, vedoucímu projektu a jeho týmu ve složení: Renata Nagyová, Ing. Vlasta Kudláčová, Ing. Petra Šmondrková, Martin Halva, Šachta se sklolaminátovým potrubím v prodloužení kanalizačního sběrače C Lubomír Halfar st., Lubomír Halfar ml., Dušan Skoták, Ing. Radim Hamada, Ing. Jiří ČOV a již nebudou znečišťovat vodní toky. Provoz byl výrazně ovlivněn pouze u stavby Galandr a Tomáš Hlucháň. Je zajištěno napojení dalších stávajících Rekonstrukce kmenové stoky D v oblasti Zvláštní poděkování vedoucího projektu pak obyvatel na ČOV, a tím dojde ke zlepšení ulic Svitavské nábřeží Husovická Vra patří Lukášovi Pokornému ze závodu M&PC životního prostředí a životních podmínek novská Sportovní nábřeží, kde byly při za plynulé zajišťování strojů a mechanizace obyvatel výše uvedených městských částí. dokončování provedeny kompletní rekon pro nepřetržitý pracovní provoz a Ing. Jiřímu strukce vozovek, kolejových tratí i chod Zahradovi, CSc., z Technické kanceláře za níků. V menším rozsahu pak v Řečkovicích odbornou podporu. Dostavba kanalizace v městských částech Ve městě Brně byl projekt zaměřen na dostavbu a rekonstrukci z jednotného (okrajově), ostatní stavby probíhaly vesměs mimo komunikace. v městských částech Bohunice, Tuřany, Rekonstrukce a dostavba kmenových stok A, C, D, E a EI Žebětín a Ivanovice. V městských částech Rekonstrukce a dostavba kmenových je významným přínosem snížení vypouš stok, tedy páteřních sběračů celé městské těného znečištění, kterého bylo dosaženo aglomerace, byla dána zejména potřebou dešťového na oddílný stokový systém sítí Stavba byla spolufinancována z evropských fondů. V plánovacím období Evropské unie šlo o největší investiční akci v oblasti rozvoje vodohospodářské infra struktury v ČR. Podle tiskové zprávy Magistrátu města Brna zpracoval útvar Kancelář GŘ 11

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS odborová činnost TRADIČNÍ LYŽOVAČKA v rakouských Alpách Tak jako každým rokem na přelomu února a března, pořádal i letos ZV OSŽ OHL ŽS při divizi Technologie v pátek jednodenní lyžařský výlet do rakouských Alp na Semmering do lyžařského střediska Stuhleck. Členové OSŽ při divizi Technologie (zleva) Tomáš Sobol, Rostislav Hanuška ml. a Pavel Holík. O tuto každoroční lyžařskou zábavu je vždy tak jsme s napětím sledovali každý den na mokra a nahrnutých hromad, jak jsme to už velký zájem a i tentokrát tomu nebylo jinak internetu počasí a hlavně stav sněhu na občas měli možnost zažít. a někteří zájemci využili nákupu skipasů sjezdovkách. K našemu milému překvapení a na letovisko si vyjeli vlastní dopravou. nás přivítalo slunečné počasí, ale docela Protože bylo zrovna období masopustu, tak chladné. A protože se nám sluníčko občas jsme na sjezdovkách potkávali muzikanty, Protože ta letošní zima je taková, jaká je schovalo za mráčky, stav sněhu na sjezdov kteří brázdili svahy od hospůdky k hos (tedy dá se už říci: byla taková, jaká byla), kách zůstával docela kvalitní bez známek půdce na velkých saních. Před každou

15 3/ hospůdkou zahráli píseň a pak už jejich umění bylo možno jen zaslechnout v útrobách podniku. Bylo to takové hezké zpestření našeho krásného lyžařského výletu k našim jižním sousedům. OZNÁMENÍ 19. SPORTOVNÍ HRY 2014 se budou v letošním roce konat v areálu na Baldovci. Tradičně se o nás postaral, co se přes občerstvení týče, náš věrný řidič pan František Puchnar a nabídl všem účastníkům v polední přestávce a na závěr lyžovačky jeho kvalitní svařáček, čajíček, kávu, pivečko ba i nealko bylo k mání a to vše za českou korunu, což každý, kdo si nechtěl měnit eura, rád přivítal. S přáním setkání se opět v příštím roce jsme se pod svahem rozloučili a odjeli směr Brno. Spokojenost všech lyžařů byla zřejmá z jejich výrazů, což je vidět i na pár snímcích z naší zdařilé akce. PODĚKOVÁNÍ Český červený kříž uděluje stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 20 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením Vám oznamujeme, že mezi vyznamenané touto medailí patří i zaměstnanec naší společnosti Petr Czeizel, mistr, stř. A222 Jeho morální a hluboce lidský postoj velice oceňujeme, neboť ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Věříme, že se stane vzorem a inspiruje k dárcovství krve také ostatní zaměstnance. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ Oldřich Sobol, předseda RP OSŽ BLAHOPŘÁNÍ V březnu 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 20 let pracují u společnosti Jarmila Zemanová, referent obchodního provozu nákupčí, zásobovatel (středisko 54T0) Ing. Radek Svoboda, ředitel výstavby (středisko C221) Jan Benko, traťový dělník (středisko 54T0) František Páč, elektromontér (středisko 54T3) 15 let pracují u společnosti Ing. Tomáš Kozelka, stavbyvedoucí (středisko 5421) Zdeněk Hlinka, stavební dělník (středisko A232) Milan Beránek, stavební dělník (středisko A232) Bohumil Surák, zedník (středisko A232) Jan Bitala, traťový dělník (středisko 5421) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje stavby Stavba : Místo stavby : silnice III/05523 Katastrální území : Strážnice na Moravě Kraj : Jihomoravský Investor : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála VMO Brno 25. 5. 2012 Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála 1. Velký městský okruh Brno 2. Dopravní význam VMO Brno 3. VMO Brno plánovaný stav v roce

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

A. Průvodní zpráva 05/2015

A. Průvodní zpráva 05/2015 Obsah A. Průvodní zpráva... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2. Seznam podkladů... 2

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 2 1.1. IDENTIFIKACE 2 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 2 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 26.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nová vlaková zastávka NÁVRH USNESENÍ Rada města podání žádosti o zřízení železniční zastávky

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek

Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Boris Petrov autorizovaný architekt - číslo autorizace: 1867 Ing. Josef Doleček autorizovaný inženýr

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Věc: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí Předkládá: Zpracoval:

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODDĚLENÍ VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI Rekonstrukci Benešova nábřeží a Štefánikovy ulice brzdí přeložka kabelů a odvodnění uličních

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 o závazných částech změny Územního plánu města Plzně, P l z e ň - V i n i c e Zastupitelstvo města Plzně dne 6,12,1993 schválilo

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží Projekt pro realizaci stavby USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTACE A - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Poznámka: text kurzívou v závorce charakterizuje předmět paragrafového znění Úvodní ustanovení

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY ROZSAH ŽÁDOSTI OPŽP - SOUHRNNÁ ZPRÁVA září 2009 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více