Předložená část projektové dokumentace pro stavební povolení řeší architektonicko-stavební část výstavby čistírny odpadních vod v obci Nemile.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předložená část projektové dokumentace pro stavební povolení řeší architektonicko-stavební část výstavby čistírny odpadních vod v obci Nemile."

Transkript

1

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 STAVEBNÍK : Obec Nemile 1.2 NÁZEV STAVBY : ČOV Nemile 1.3 MÍSTO STAVBY : Kraj : Olomoucký : Obec : Nemile : Katastrální území : Nemile 1.4 ÚČEL STAVBY Předložená část projektové dokumentace pro stavební povolení řeší architektonicko-stavební část výstavby čistírny odpadních vod v obci Nemile. 1.5 PODKLADY, PROVEDENÉ PRŮZKUMY, OCHRANNÁ PÁSMA Výchozí podklady Při zpracování projektové dokumentace bylo použito následujících podkladů: zadání investora, dokumentace stavby k územnímu a stavebnímu řízení ČOV Ruda nad Moravou snímek katastrální mapy výškopisné a polohopisné zaměření místa stavby konzultace s investorem, platné ČSN, předpisy a nařízení, Inženýrsko geologický průzkum V srpnu r byl RNDr. Pavlem Vavrdou realizován inženýrsko - geologický průzkum jehož úkolem bylo zhodnocení geologických poměrů v areálu navrhované ČOV v obci Nemile. Použité podklady Pro vypracování předkládaného IGP byly použity mimo jiné níže uvedené zprávy: Novák, A.,: Zpráva o výsledku inženýrsko-geologického průzkumu staveniště čistírny odpadních vod u obce Nemile. Stavoprojekt Olomouc, říjen Archiv Geofondu Praha, P Ondříšek, J.,: Průzkum zdiva a základových poměrů mostu v km 37,514 trati Česká Třebová Zábřeh na Moravě. Státní ústav dopravního projektování, Pardubice, Archiv Geofondu Praha, P Prokop, M.,: Optimalizace trati Krasíkov Zábřeh na Moravě. Inženýrsko geologický průzkum Geologický průzkum Ostrava a. s., únor Archiv Geofondu Praha, P Provedené průzkumné práce a) vrtné práce V rámci akce: Splašková kanalizace Nemile a Lupěné. Inženýrsko geologický průzkum bylo v zájmovém prostoru vyhloubeno šest vrtaných sond do hloubky 3,0 m (V-1, V-5, V-6), 4,0 m (V-2), 7,0 m (V-3) a do hloubky 5,1 m (V-4). Celkem tedy bylo odvrtáno 25,1 bm sond. Vrtné práce provedla dne osádka strojní vrtné soupravy. Vrtáno bylo rotačně jádrovým způsobem bez výplachu (na sucho) za průběžného pažení ocelovými manipulačními pažnicemi. K vrtání bylo použito jednoduché jádrovnice o průměru 156 mm, osazené vrtnou korunkou z tvrdokovu. Vrtné jádro bylo ukládáno do normalizovaných třípřihrádkových dřevěných vzorkovnic. průměru 156 mm, osazené vrtnou korunkou z tvrdokovu. 2

3 b) vzorkování, laboratorní rozbory Z vrtů V-2, V-3 a V-4 bylo odebráno vždy po jednom vzorku podzemní vody z důvodu zjištění agresivity podzemní vody na betonové konstrukce a ocelové materiály. Čistírna odpadních vod Výsledky sondážních prací V prostoru čistírny odpadních vod byla odvrtána sonda V-3 do hloubky 7,0 m p. t. Na bázi sondy V-3, v hloubce od 6,3 m p. t. byla zastižena svrchní poloha pásma přípovrchového navětrání a rozvlnění regionálně metamorfovaných hornin zábřežského krystalinika. Litologicky se zde jednalo o zcela zvětralou krystalickou břidlici (rula? fylit?) ještě s patrnou původní břidličnatou strukturou. Po odvrtání bylo možno zvětralinu lehce drolit mezi prsty. Barva zvětraliny byla šedá. Hornina byla rozvětralá do té míry, že nabývala charakteru eluviálního písčitého jílu pevné až tvrdé konzistence. Báze zemin kvarterního pokryvu je zde tvořena v hloubkovém intervalu 2,0 m až 6,3 m p. t. cca 4,3m mocným souvrstvím štěrkopísků údolní terasy řeky Moravské Sázavy. Litologicky se zde jedná o středně a středně až hrubě zrnité štěrkopísky, tvořené poloopracovanými až opracovanými valouny o velikosti okolo 5 cm až 7 cm, ojediněle až 15 cm. Valounovým materiálem byly ponejvíce horniny krystalinika, méně křemen. V bazální vrstvě (hloubkový interval 5,6 m až 6,3 m p. t.) obsahovala zemina zvýšený podíl jemnozrnné frakce, takže nabývala charakteru jílovitého štěrku. Barva štěrkového souvrství byla ponejvíce šedá a hnědošedá. V nadloží štěrkopísků údolní terasy řeky Moravské Sázavy bylo vrtem V-3 ověřeno cca 2 m mocné souvrství aluviálních hlín. Litologicky se zde jednalo souvrství, které pozůstávalo z vrstev prachovitě písčitých hlín, jílovitých hlín a prachovitých jílů svrchu tuhé, níže měkké až tuhé konzistence. Ve svrchní části vrstevního sledu byla vrstva hlín v důsledku pedogenetických procesů ohumusená. Za zmínku stojí ještě existence cca 20 cm mocné vložky drobného štěrkopísku, která byla ověřena v hloubkovém intervalu 0,7 m až 0,9 m p. t. Podzemní voda Hladina podzemní vody byla sondou V-3 ověřena v hloubce 2,7 m p. t. a v téže úrovni se i ustálila. Podzemní voda je v zájmovém prostoru vázána na souvrství dobře průlinově propustných štěrkopísků údolní terasy řeky Moravské Sázavy, které zde v mocnosti okolo 4 m až 5 m vyplňují údolní nivu řeky Moravské Sázavy. Koeficient filtrace terasových štěrků odhaduji na k f = 1 až m/s. Nadložní aluviální (holocenní, povodňové) hlíny jsou pro podzemní vodu velmi málo propustné až téměř zcela nepropustné, takže z hydrogeologického hlediska vytvářejí nadložní stropní izolátor podložních zvodnělých kvarterních štěrkopísků. Koeficient filtrace aluviálních hlín kolísá v závislosti na granulometrickém složení v rozmezí mezi n 10-6 m/s až n 10-7 m/s. Rozkyv hladiny podzemní vody může v prostoru staveniště činit i více, než metr. Podzemní voda je v zájmovém prostoru rozhojňována převážně infiltrací srážkových vod a vod tavných, vyloučena není ani dotace systému přestupy vod puklinových z přilehlého horninového masívu Zábřežské vrchoviny. Odvodnění systému probíhá převážně skrytými přetoky podzemních vod do řeky Moravské Sázavy. Z vrtu V-3 byl odebrán vzorek podzemní vody z důvodu zjištění agresivity podzemní vody na ocelové materiály a betonové konstrukce. Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-3 je z důvodu hodnoty ph velmi agresivní na ocelové obaly podle ČSN Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-3 vykazuje z hlediska koncentrace agresivního oxidu uhličitého zvýšenou agresivitu na ocelová potrubí podle ČSN Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-3 nevytváří podle ČSN EN Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda agresivní prostředí na betonové konstrukce. Návrh hloubení a odvodnění výkopové jámy Výstavba objektu ČOV bude v zájmovém prostoru komplikovaná z důvodu předpokládaných vysokých přítoků podzemní vody do výkopu. 3

4 Hladina podzemní vody byla v prostoru projektovaného staveniště zjištěna již poměrně mělce pod úrovní terénu, v hloubce okolo 2,5 m p. t. Je tedy zřejmé, že výkopy budou hloubeny pod hladinou podzemní vody. Jako optimální se jeví zakládání stavebních objektů ve výkopové jámě, chráněné vodotěsným pažením, vetknutým do podloží (v hloubce okolo 7 m p. t.), při čerpání podzemní vody, která bude do jámy pronikat netěsnostmi těsnící stěny. Zde lze například navrhnout: - ochranu stěn výkopu převrtávanou pilotovou stěnou jeví se jako nejméně problémová, případně stěnou milánskou - užití larsenové stěny, rozepřené do rámů. V tomto případě by však bylo nutno posoudit reálnost beranění stěny do ulehlých terasových štěrků. V případě užití hnaného pažení by bylo nutno provést posouzení technické seismicity, generované dynamickými rázy při beranění stěny do zemního prostředí na okolní stavební objekty a železniční trať - alternativou je užití záporového pažení, zde by však bylo nutno počítat s podstatně vyššími přítoky podzemní vody do stavební jámy V případě užití příložného pažení by bylo nutno realizovat komplexní odvodnění stavební jámy stejně jako u svahované (v poměru minimálně 1:1) výkopové jámy. Vzhledem k situaci na lokalitě je zřejmé, že nechráněnou výkopovou jámu (se sklony stěn v poměru minimálně 1:1) by bylo nutno odvodnit kombinací čerpáním z odvodňovacích studní a čerpáním ze dna výkopu. Odvodnění výkopů pouze čerpáním ze studní je na staveništi nereálné, neboť z důvodu malé mocnosti kolektoru by nebylo možno dosáhnout požadovaného snížení. Odvodnění pouze čerpáním ze dna výkopu nedoporučuji z důvodu možné totální ztráty únosnosti zemin na dně výkopu (např. v případě rychlé změny stavu hladiny podzemní vody v důsledku přerušení čerpání apod.). U hrany výkopové jámy pro ČOV budou vybudovány minimálně čtyři odvodňovací studny do nepropustného podloží (tj. do hloubky okolo 7 m až 8 m p. t.). Čerpání podzemní vody ze studní doporučuji započít alespoň s dvoudenním předstihem před výkopovými pracemi, aby došlo k odčerpání statických zásob podzemní vody ze systému. Po snížení hladiny podzemní vody bude započato s vlastními výkopy s tím, že se vždy zpočátku vyhloubí na dně výkopu jímka, ze které bude kalovými čerpadly jímána podzemní voda, která do výkopové jámy proteče mezi depresními kotlinami jednotlivých studní. Výkop bude vždy hlouben nejprve po obvodu (čímž dojde k vytvoření dočasného drenážního systému ) a po snížení hladiny podzemní vody bude odtěžen střed výkopové jámy. Hloubení vždy dalších nižších pater výkopu pod hladinou podzemní bude možno započít až po snížení hladiny podzemní vody pod dno výkopové jámy (předstih jímky a dočasného drenážního systému před plošným hloubením, čerpání ze studní). V opačném případě by došlo k nakypření štěrků ve výkopu, což by mohlo vést k totální ztrátě únosnosti zemin na dně výkopu. V průběhu snižování hladiny podzemní vody lze očekávat krátkodobý ( regionální ) pokles hladiny podzemní vody, což se projeví dočasným snížením hladiny podzemní vody v okolních studních. Tomuto jevu nelze nijak zabránit. Usuzuji, že celkový přítok do výkopu nepřekročí množství 20 l/s až 30 l/s. Založení objektu ČOV Na základě provedených průzkumných prací hodnotím základové poměry v areálu navrhované ČOV v Nemili jako složité, neboť podzemní voda bude znesnadňovat založení hluboce zakládaných objektů ČOV. Jednotlivé projektované stavby ČOV považuji za objekty staticky nenáročné konstrukce. Pro návrhy základových konstrukcí bude nutno provést výpočty podle skupin mezních stavů. Mělce založené stavební objekty doporučuji založit v závislosti na úrovni výskytu štěrkové terasy v hloubce okolo 2 m p. t., na povrchu terasových štěrkopísků. Tato hloubka založení je s ohledem na klimatické vlivy dostačující. Hluboce založené objekty budou založeny v prostředí poměrně dobře únosných, rychle konsolidujících a málo stlačitelných fluviálních terasových štěrků, jejichž výskyt byl v areálu ČOV ověřen již mělce pod terénem, v hloubce okolo 2 m pod úrovní terénu. 4

5 Po vyhloubení stavební jámy dojde v důsledku odlehčení a v důsledku hloubení jámy k částečnému nakypření štěrků a k částečné ztrátě únosnosti štěrků. Před započetím stavby bude nutno štěrky na bázi výkopové jámy přehutnit. Výkopové práce budou moci být započaty vždy až po snížení hladiny podzemní vody pod niveletu dna výkopu. Pro uchování co nejvyšší pevnosti štěrků na dně výkopu doporučuji výkopovou jámu dohloubit hladkou lžící (lžící bez zubů). Případně zastižené vložky málo únosných jemnozrnných zemin bude nutno z podzákladí objektů odtěžit a nahradit je vhodným materiálem (hubený beton, hutněný štěrkopísek). Štěrky na dně výkopu již nebude možno zhutnit na původní pevnostní charakteristiky. Na bázi výkopu, pod základovou desku stavebních objektů výslovně doporučuji nahutnit homogenizační a kompenzační polštář ze štěrkodrti. Objekty ČOV bude nutno chránit proti vyplavání a to až do úrovně možného přetoku vody do objektu! (tedy případně až nad povrch terénu). Výkopy pro objekty ČOV doporučuji chránit dostatečně tuhým pažením, které navrhne statik, optimálně ve výkopové jámě, chráněné vodotěsnou pažící stěnou. Objekty ČOV je možno taktéž založit v otevřeném výkopu se svahem 1:1 při snižování hladiny podzemní vody. Při hloubce výkopu nad 3 m a nad 6 m bude nutno respektovat příslušná ustanovení ČSN Zemní práce. Pro orientaci projektanta uvádím hodnoty svislé výpočtové únosnosti Rd jednotlivých zde se vyskytujících hlavních základních druhů zemin. a) zeminy jemnozrnné třída F6, měkká konzistence, Rd = 50 kpa třída F6, tuhá konzistence, Rd = 100 kpa Uvedené hodnoty Rd platí pro hloubku založení 0,8-1,5 m a pro šířku základu < 3 m. V uvedených hodnotách není započítáno efektivní přitížení nadloží a vztlak podzemní vody. b) zeminy hrubozrnné Třída symbol Tabulková výpočtová únosnost Rd (kpa) šířka základu b (m 0, G5 GC G3 (ulehlý / středně ulehlý) G-F 300 / / / / 330 Uvedené hodnoty Rd platí pro hloubku založení 1,0 m. V uvedených hodnotách není započítáno efektivní přitížení nadloží a vztlak podzemní vody. Pro návrhy základů bude nutno provést výpočty podle skupin mezních stavů. Posouzení podloží dopravních staveb Podloží dopravních staveb (zpevněných ploch a příjezdových komunikací) je v prostoru navrhovaného staveniště ČOV Nemile tvořeno vyjma svrchní vrstvy humózní hlíny aluviálními hlínami. Podle ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací se jedná o zeminy pořadového čísla 8 - jíl se střední plasticitou, třída F6, symbol CI. Výše citovaná ČSN posuzuje vhodnost zemin do násypů a do podloží dopravních staveb v tabulce č. A.1 Vhodnost zemin pro pozemní komunikace zeminy třídy F6 následovně: pořadové číslo název zeminy 8 jíl se střední plasticitou Třída a symbol vhodnost do násypu vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) nevhodná podmíněně vhodná vhodná nevhodná podmíněně vhodná vhodná F6/CI x x Aluviální hlíny jsou při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé bude tedy nutno bezpodmínečně zamezit přístupu vody k podloží. Pro zlepšení podloží dopravních staveb lze uvažovat s chemickou stabilizací aluviálních hlín v součinnosti s mechanickým hutněním. 5

6 Ověřené aluviální hlíny jsou nebezpečně namrzavé, objemově nestálé a jejich kapilární vzlínavost je vysoká. Obecně lze konstatovat, že zde ověřené aluviální hlíny poskytují nevhodné podloží pro dopravní stavby. Geotechnické vlastnosti zemin V rámci IGP byly v prostoru navrhované ČOV ověřeny tyto hlavní základní typy zemin: a) aluviální hlíny (třída F6) Aluviální hlíny byly sondou V-3 ověřeny do hloubky 2 m p. t. Na základě vizuálního popisu vrtného jádra jsem souvrství aluviálních hlín souhrnně zařadil podle ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací do třídy F6 jíl se střední plasticitou, symbol CI. Konzistence zde ověřených aluviálních hlín byla tuhá a měkká až tuhá. b) fluviální štěrky a jílovité štěrky Fluviální štěrky údolní terasy řeky Moravské Sázavy byly sondou V-3 ověřeny v podloží aluviálních hlín, v hloubce od 2 m p. t. Na základě makroskopického popisu jsem zde ověřené štěrky zařadil podle ČSN do třídy G3 - štěrk s příměsí jemnozrnné frakce, symbol G-F, zde ověřené jílovité štěrky jsem zařadil podle ČSN do třídy G5 štěrk jílovitý, symbol GC. c) rozvětralé skalní podloží charakteru písčitého jílu Na bázi sondy V-3, v hloubce od 6,3 m p. t. bylo zastiženo zcela rozvětralé skalní podloží charakteru písčitého jílu pevné konzistence třídy F4 podle ČSN (jíl písčitý, symbol CSI). Fyzikálně - mechanické charakteristiky ověřených hlavních základních v prostoru navrhované ČOV jsou uvedeny ve zpracovaném IGP. typů zemin 2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Objekt ČOV bude situován v oploceném areálu. Příjezd bude umožněn po navrhované příjezdové komunikaci, na kterou budou navazovat zpevněné plochy. Jedná se o stavbu vodohospodářského charakteru. Nový objekt ČOV je tvořen podzemními železobetonovými nádržemi nad nimiž je umístěna nadzemní zděná, jednopodlažní, zastřešená část ČOV. Architektonické řešení objektu ČOV je v zásadě podřízeno požadavkům na funkčnost z hlediska technologického procesu čištění odpadních vod a vychází z rozměrového a konstrukčního řešení objektu. Architektonické řešení je zaměřeno na návrh nadzemní částí objektu ČOV. Objekt ČOV je navržen obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 10,8 x 17,4 m. Nadzemní objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 20. Výška objektu u hřebene střechy je 6,06 m, u okapu pak činí 3,95 nad podlahou nadzemní části. Venkovní fasáda nadzemní stavby ČOV bude provedena strukturovaná, opatřená fasádní barvou v odstínu okrovém se soklem z keramického mrazuvzdorného obkladu v barvě tmavohnědé. Ze stejného obkladu bude proveden mrazuvzdorný keramický obklad u vyskladňovacího potrubí. Klempířské výrobky budou titanzinkové. Okna a vstupní dveře budou plastové v barvě bílé, vrata ocelová v barvě tmavohnědé. Podbití okraje střechy z dřevěných palubek bude v odstínu tmavohnědém. Střecha bude pokryta střešní krytinou profilovanou s imitací tašek a povrchovou úpravou PE, barvy vínově červené. 3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 3.1 VÝKOPY Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tl. cca 200 mm od stávajícího terénu, která bude uložena na mezideponii pro budoucí využití na terénní úpravy. Budoucí staveniště 6

7 bude po skrývce ornice upraveno v rámci hrubých terénních úprav na úroveň cca 287,60 až 287,85 m.n.m. V místě výstavby nového stavebního objektu ČOV bude otevřena stavební jáma se sklonem svahů min. 1:1. Dno stavební jámy bude mít úroveň dna -5,570 = 283,53 m.n.m., resp. -5,720 = 283,38 m.n.m (úroveň pro násyp podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr mm). Dle inženýrsko-geologického průzkumu byla ustálená hladina podzemní vody v prostoru ČOV zastižena v úrovni okolo 2,5 m až 2,7 m pod terénem tj. na úrovni cca 285,30 m.n.m.. Vzhledem k situaci na lokalitě je zřejmé, že nechráněnou výkopovou jámu (se sklony stěn v poměru minimálně 1:1) bude nutno odvodnit kombinací čerpání z odvodňovacích studní a čerpání ze dna výkopu. Odvodnění výkopů pouze čerpáním ze studní je na staveništi nereálné, neboť z důvodu malé mocnosti kolektoru by nebylo možno dosáhnout požadovaného snížení. Snížení hladiny podzemní vody bude provedeno dle níže uvedeného postupu. Pro ČOV budou vybudovány minimálně čtyři odvodňovací studny do hloubky okolo 8 m až 9 m pod stávajícím terénem. Přesné umístění a počet bude určen před realizací hydrogeologem v návaznosti na zpracovaný IGP. Čerpání podzemní vody ze studní je nutné zahájit alespoň s dvoudenním předstihem před výkopovými pracemi, aby došlo k odčerpání statických zásob podzemní vody ze systému. Po snížení hladiny podzemní vody bude započato s vlastními výkopy s tím, že se vždy zpočátku vyhloubí na dně výkopu jímka, ze které bude kalovými čerpadly jímána podzemní voda, která do výkopové jámy proteče mezi depresními kotlinami jednotlivých studní. Výkop bude vždy hlouben nejprve po obvodu (čímž dojde k vytvoření dočasného drenážního systému ) a po snížení hladiny podzemní vody bude odtěžen střed výkopové jámy. Hloubení vždy dalších nižších pater výkopu pod hladinou podzemní bude možno započít až po snížení hladiny podzemní vody pod dno výkopové jámy (předstih jímky a dočasného drenážního systému před plošným hloubením, čerpání ze studní). V opačném případě by došlo k nakypření zemin ve výkopu, což by mohlo vést k totální ztrátě únosnosti zemin na dně výkopu. Pro čerpání vody ze dna výkopu a zachycení povrchových vod ze dna dokončené stavební jámy bude tato ve dvou rozích opatřena čerpacími jímkami ø600 mm, do kterých bude zaústěno drenážní potrubí DN 100. Toto potrubí bude uloženo u paty svahu a zajistí odvodnění stavební jámy do čerpacích jímek, z kterých bude voda odčerpávána ze stavební jámy. Toto opatření zajistí svedení povrchové dešťové vody natékající do hotové stavební jámy a také snížení podzemních vod pod úrovní základové spáry. Dno stavební jámy bude opatřeno zhutněným podsypem ze štěrkodrti fr mm tl. 150 mm s horní plochou na úrovni -5,570 = 283,53 m.n.m.. Ta bude výchozí plochou pro betonáž základů objektu ČOV. Přebytečná zemina z výkopu bude použita na násypy kolem nového objektu ČOV. Nejnižší část stavební jámy pro prohloubený prostor čerpací jímky bude kopána samostatně z úrovně --5,570 = 283,53 m.n.m., přičemž hlavní stavební jáma nemusí být dokopána v celém objemu. Dno nejnižší části stavební jámy na úrovni - -7,590 = 281,51 m.n.m. bude opatřeno zhutněným podsypem ze štěrkodrti fr mm tl. 150 mm a pro odvedení povrchových vod ze dna jámy bude v rohu opatřena čerpací jímkou ø600 mm, do které bude zaústěno drenážní potrubí DN 100. Toto potrubí bude uloženo u paty svahu a zajistí odvodnění stavební jámy do čerpací jímky, z které bude voda odčerpávána ze stavební jámy. 3.2 ZÁKLADY, PODZEMNÍ ČÁST ČOV Nejdříve bude v nejnižším místě výkopu na úrovni -7,440 provedena základová deska tl. 150 mm z betonu C16/20, která bude vyztužena vloženou svařovanou ocelovou sítí ø6,0/150 mm, která bude podsypaná zhutněnou štěrkodrtí fr mm tl. 150 mm. Na tuto vytvořenou základovou desku bude realizováno dno a stěny nejhlubšího čerpacího prostoru spodní nádrže ČOV do úrovně -5,420. Následně bude prostor kolem této spodní vybetonované části zasypán po vrtvách zhutněným zásypem a celé dno hlavní stavební jámy bude opatřeno zhutněným podsypem ze štěrkodrti fr mm tl. 150 mm s horní plochou na úrovni 5,570. Na tento urovnaný a zhutněný povrch bude provedena betonáž podkladní základové desky tl. 150 mm z betonu C16/20, která bude vyztužena vloženou svařovanou ocelovou sítí ø 6,0/150 mm. Na vytvořenou základovou desku bude realizováno dno a stěny podzemní části nového objektu ČOV. Konstrukce podzemní části ČOV bude provedena jako monolitická železobetonová krabicová nádrž, která je rozdělena na samostatné části čerpací jímku, uskladňovací nádrž kalu, 7

8 denitrifikační nádrž a dvě nádrže nitrifikace s vestavěnými dosazovacími nádržemi. Hloubka nádrží je 4,70 m. Tloušťka obvodových a vnitřních stěn nádrží je navržena 400 mm, tloušťka dna je 450 mm. Nádrže budou provedeny z vodostavebního betonu C25/30 - XC2 - XF2 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3,, max. průsak 60 mm dle ČSN EN a vyztuženy ocelí (R). Krytí výztuže je navrženo 30 mm, v místě styku s podkladními vrstvami (podkladní beton) 40 mm. Těsnění pracovní spáry bude provedeno ocelovým těsnícím plechem nebo s použitím těsnících pásů z PVC. Vnitřní stěny nádrží budou opatřeny flexibilní minerální hydroizolační stěrkou. Stěny kruhového lapače písku v tl. 200mm budou vyztuženy svařovanou ocelovou sítí ø 6,0/100 mm a provedeny z vodostavebního betonu C25/30 XC2 - XF2 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3, max. průsak 60 mm dle ČSN EN V místech vstupu do jednotlivých částí podzemních nádrží budou do ŽB stěn nádrže osazeny ocelové žebříky. Svislé vnější plochy stěn budou chráněny vnějším antikorozním a hydroizolačním nátěrem. Část podzemních nádrží ČOV bude zastropena železobetonovou monolitickou stropní deskou tl. 200 mm s použitím betonu C25/30 XC2, která bude vyztužena betonářskou ocelí (R). Ve stropní konstrukci budou provedeny otvory pro osazení lehkých ocelových poklopů z žebrového plechu. 3.3 SVISLÉ KONSTRUKCE NADZEMNÍ ČÁSTI ČOV Svislé obvodové konstrukce nadzemní části objektu ČOV budou provedeny ze zdiva tl. 400 mm z cihelných tvarovek zděných na maltu MVC 5,0. První řada zdiva soklu obvodové stěny výšky 250 mm bude provedena z cihelných tvarovek tl. 365 mm na maltu MVC 5,0 a bude položena na hydroizolaci z asfaltového pásu s výztužnou hliníkovou vložkou, která bude vytažena na vnější líc tohoto zdiva. Z vnější strany bude dále toto zdivo opatřeno tepelnou izolací extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm, která bude lepená flexibilním lepidlem. Obklad soklu bude proveden keramickým mrazuvzdorným obkladem, který bude lepený flexibilním lepidlem na extrudovaný polystyrén a bude přetažen pod upravený terén po vnějším líci ŽB Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude provedeno z cihelných tvarovek zděných na maltu MVC 5,0 Příčky tl. 150 mm budou provedeny z cihelných příčkovek tl. 115 mm na maltu MVC 5,0. Příčka tl. 100 mm bude provedena z cihelných příčkovek tl. 80 mm na maltu MVC 5, VODOROVNÉ KONSTRUKCE NADZEMNÍ ČÁSTI ČOV Ztužující vodorovné prvky (věnce) jsou navrženy z betonu tř. C20/25 XC1 po celém obvodu nadzemní části objektu, která je dána výškovou úrovní konstrukce střechy kotvené k ŽB věnci. Pozední věnce jsou umístěny ve výšce +3,430 m nad podlahou. Konstrukce věnce bude provedena jako betonový armovaný trám o rozměrech 300 x 200 mm, který bude z venkovní strany zateplen tepelnou izolací polystyrénem tl. 100 mm. Výztuž je navržena z betonářské oceli (R) pruty ø12 mm. Třmínky z betonářské oceli (R) ø 6 mm jsou navrženy v osové vzdálenosti cca 200 mm. Do vrchní plochy věnců budou zabetonovány ocelové plotny 250/250/8 mm, které budou sloužit pro přikotvení dřevěných sbíjených vazníků konstrukce střechy. Na spodní pásnice dřevěných sbíjených vazníků bude přichycen nosný pozinkovaný rošt podhledu z profilů CD (60/27 mm) a na ně bude položena tepelná izolace tl. 160 mm. Ze spodní strany roštu bude přichycena parobrzda a sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, impregnovaná proti vlhkosti (zelená). 3.5 PODLAHA Podlaha nadzemní části ČOV bude provedena na stropní desce na hydroizolačním souvrství z asfaltových pásů s hliníkovou výztužnou vložkou betonovou mazaninou tl. 70 mm jejíž povrch bude hlazený. Betonová mazanina bude vyztužena svařovanou ocelovou sítí ø 4,0/100 mm. V sociálním zařízení bude podlaha provedena betonovou mazaninou tl. 60 mm, která bude opatřena hydroizolační stěrkou, na kterou bude položena keramická dlažba. V provozní místnosti bude povrchová úprava podlahy provedena nalepeným PVC, 8

9 3.6 TEPELNÉ IZOLACE Tepelné izolace v úrovni nad podhledem jsou provedeny položením minerální vlny tl. 160 mm na nosný rošt podhledu. Izolace je ze strany interiéru chráněna. Pozední věnce a překlady jsou z venkovní strany zatepleny polystyrénem tl. 100 mm. Polystyrén tl. 100 mm je také vkládán v rámci nadpraží otvorů mezi překlady v místě osazení výplně otvoru. U soklu pod keramickým obkladem bude použit extrudovaný polystyrén tl. 30 mm. 3.7 OTVORY Vodorovná nadpraží okenních otvorů a nadedveřního otvoru ve svislých nosných obvodových stěnách š.400 mm budou provedeny pomocí ŽB prefabrikovaných překladů v.240 mm. Použity budou (z vnitřní strany) dva vylehčené překlady š. 115 mm a jeden plný překlad š. 70 mm příslušné délky dle světlosti otvoru mezi které bude vložena tepelná izolace polystyrénem tl. 100 mm. Nadpraží vratového otvoru š mm bude provedeno pomocí dvou ocelových válcovaných nosníků I 140 dl mm, které budou v rámci nadpraží zabetonovány betonem C20/25 Nadpraží dveřních otvorů šířky 900 mm v příčce tl. 150 mm bude provedeno pomocí ŽB prefabrikovaných překladů vylehčených š.115 mm, v.140 mm, délky 1190 mm. Nadpraží dveřního otvoru šířky 600 mm v příčce tl. 150 mm bude provedeno pomocí ŽB prefa překladu vylehčeného š.115 mm, v.140 mm, délky 890 mm. Nadpraží dveří š.600 mm v příčce tl. 100 mm bude provedeno vložením dvou ocelových prutů ør16 dl. 0,9 m. Vchodové dveře jsou navrženy jednokřídlé, s průchozím křídlem 900 x 2000 mm s nadsvětlíkem v. 430 mm. Součástí dveří budou i plastové zárubně. Okna v obvodových stěnách budou provedena plastová, bílá. Okna budou zasklena termoizolačním dvojsklem, vnější sklo bezpečnostní tl. 6,8 mm. Okno na sociální zařízení opatřit neprůhlednou úpravou, vnitřní sklo mléčné. Vrata o velikosti 3200 x 3180 mm budou otevíravá dvoukřídlá, atypická, z uzavřených ocelových profilů, s výplní sendvičovým zatepleným lakovaným plechem, kování standartní, otevíravá ven. Osazena budou v atypické ocelové zárubeni z "L" profilu. Všechny okenní parapety budou obloženy keramickým obkladem. 3.8 KONSTRUKCE STŘECHY Konstrukce střechy je vytvořena z dřevěných příhradových vazníků se sponkovými spoji. Spojovací a kotevní prvky budou žárově zinkované. Okraj střechy bude opatřen vodorovným podbitím z hoblovaných palubek tl. 19 mm, které budou nabity na pomocné dřevěné konstrukce přichycené k dřevěným vazníkům. Dřevěné sbíjené vazníky budou k ŽB věnci přichyceny pomocí kotevních desek 200/150/8 mm přiložených z obou stran ke spodní pásnici vazníků a prošroubeny svorníkem M16. Obě kotevní plotny budou přivařeny ke kotevním plotnám 250/250/8 mm, které budou zabetonovány k horním plochám ŽB věnců. 3.9 OCHRANNÉ NÁTĚRY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním a škůdcům. Všechny venkovní viditelné prvky budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem v odstínu tmavěhnědém STŘEŠNÍ KRYTINA Střecha bude pokryta střešní krytinou profilovanou s imitací tašek s povrchovou úpravou PE, barvy vínově červené. Hřeben střechy a nároží budou kryty pomocí oblého hřebenáče s odvětráním větracím pásem hřebene. Odvětrání střešní roviny u okapu bude zajištěno pomocí ochranného větracího pásu, u okapu bude použito okapové lemování. Všechny doplňkové prvky střechy budou ve stejném materiálovém a barevném provedení jako střešní krytina. 9

10 3.11 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Dešťové vody ze střechy budou svedeny pomocí titanzinkových půlkruhových okapů r.š. 330 mm do dešťových svodů ø100 mm, titanzinkových, které budou zaústěny do lapačů střešních splavenin, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. Venkovní parapety oken budou provedeny z titanzinkového plechu ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY Poklopy do nádrží budou provedeny z úhelníků a žebrového plechu tl. 4 mm. Provedeny budou poklopy otvorů o rozměrech 700 x 1400, 900 x 1700 mm, 700 x 2600 mm a 700 x 200 mm. Do čerpací jímky bude zajištěn přístup pomocí nerezového žebříku š. 300 mm a délky 6,40 m. Výstup nad podlahou bude zajištěn pomocí dvou ocelových nerezových madel kotvených do stěny. Do uskladňovací nádrže kalu bude zajištěn přístup pomocí nerezového žebříku š. 300 mm a délky 4,05 m. Výstup nad podlahou bude zajištěn pomocí dvou ocelových nerezových madel kotvených do stěny. Prostor otevřených nádrží bude opatřen ochranným ocelovým zábradlím v mm s okopovým plechem, která jsou součástí ocelových lávek v části dosazovacích nádrží a které jsou součástí dodávky technologie včetně zábradlí TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY Vnitřní dveře budou dřevěné, laminátové HPL, barvy šedé. Zámky dveří budou dozické, v sociálním zařízení s WC kováním, kliky plastové. Dveře budou osazené do ocelových zárubní opatřených nátěrem světle šedým HYDROIZOLACE V konstrukci střechy bude použita difúzní hydroizolační folie. Pro hydroizolaci podlah a obvodového zdiva je použita izolace asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Veškeré malby budou provedeny běžnými malířskými nátěrovými hmotami v barevném bílém odstínu. V sociálním zařízení bude proveden keramický obklad v.2100 mm. V prostoru hrubého předčištění a odvodnění kalu je navržen keramický obklad v. +1,500 nad podlahou OMÍTKY, SOKL Vnitřní omítky budou vápenné hladké. Vnější fasádu nadzemní části objektu bude tvořit venkovní fasáda strukturovaná, opatřená fasádní barvou v odstínu okrovém. Sokl objektu bude obložen keramickým mrazuvzdorným obkladem v tmavohnědém odstínu do výšky +0,180. Mrazuvzdorný keramický obklad u vyskladňovacího potrubí bude stejný do výšky +1, OKAPOVÝ CHODNÍK Kolem objektu ČOV bude na úrovni upraveného terénu -0,100 proveden okapový chodník š.450 mm z kačírku, který bude uložen mezi obvodové zdivo objektu a zahradní betonový obrubník 1000 x 50 x 200 mm. Vstup do objektu zajistí přístupových chodník ze zámkové dlažby, vjezd bude zajištěn ze zpevněné asfaltové části. (viz samostatná část PD). 10

11 3.18 OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM S ohledem na blízkost železniční elektrifikované trati bude nutné podzemní část stavby chránit před negativními účinky bludných proudů. V rámci realizace spodní části stavby bude provedeno pospojování ocelové výztuže ŽB nádrží a v místech určených projektem uzemnění bude na vnější hranu nádrže vyvedeno toto pospojování. To bude následně v rámci ochrany proti bludným proudům spojeno s ochranným systémem navrženým projektem elektroinstalace. 4. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE Požadavky na bezpečnost práce vycházejí ze zákona č.309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a nařízení vlády č. 101/2005 O podrobnějších požadavcích na pracovištích. 5. ODPADY Tuhé odpady Běžný komunální odpad bude likvidován v rámci stávajícího systému svozu TKO. Odpady vzniklé při výstavbě Při nové výstavbě dojde ke vzniku běžných stavebních odpadů. Při výstavbě vzniknou následující odpady (dle Katalogu odpadů- příloha č.1) Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Beton O Cihly O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N Dřevo O Sklo O Plasty O Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N Asfaltové směsi obsahující dehet N Asfaltové směsi neuvedené pod číslem N Železo a ocel O Směsné kovy O Zemina a kamení neuvedené pod číslem O Při provozu budou vznikat následující odpady (bez odpadů z technologie ČOV) : Směsný komunální odpad O Likvidaci odpadů po dobu výstavby bude provádět dodavatel stavby, tato povinnost bude zakotvena ve smlouvě o dílo na dodávku stavby. Likvidaci odpadu vzniklých provozem stavby bude provádět provozovatel stavby. V Novém Malíně, 07/2014 Vypracoval : Ing. Jaromír Indra 11

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY Technická zpráva Obsah : SO 01 - SKLAD TECHNIKY...1 a) Účel stavby... 2 b) Architektonické a stavebně technické řešení... 2 c)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Purum s.r.o., Národní 961/25, 11000 Praha 1 1. ÚVOD... 2

Purum s.r.o., Národní 961/25, 11000 Praha 1 1. ÚVOD... 2 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1. Architektonické řešení... 2 2.2. Dispoziční řešení... 3 3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1. Zemní práce... 3 3.2. Zakládání, základy...

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

1. Všeobecně. 2. Stavebně konstrukční řešení. Konstrukční a materiálové řešení. Výkopy

1. Všeobecně. 2. Stavebně konstrukční řešení. Konstrukční a materiálové řešení. Výkopy 1. Všeobecně Předložená část projektové dokumentace pro stavební povolení řeší stavebně konstrukční řešení výstavby čistírny odpadních vod v obci Nemile. Objekt ČOV bude situován v oploceném areálu. Příjezd

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PRŮVODNÍ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

VEREJNOPRAVNISMLOUVA

VEREJNOPRAVNISMLOUVA v " VEREJNOPRAVNSMLOUVA o PROVEDENÍ STAVBY císlo jednací: 02/330/031884/1068/37/2013/Kub uzavrená v souladu s ustanovením dle 116 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 378 PRO "ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC STOD" - AKTUALIZACE Technická zpráva A 0615

REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 378 PRO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC STOD - AKTUALIZACE Technická zpráva A 0615 OBJEDNATEL Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, 345 61 Staňkov SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz VYPRACOVAL HIP - KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT

Více

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Interiér: 1. Obložení stěn z dřevěných palubek upravit tak, aby za ním mohl proudit vzduch. Toto je proveditelné tímto způsobem: Obložení stěn

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více