Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320, Pacov Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem - starostou IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: /0800 telefon: Zástupce kupujícího ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Vlčkem - starostou Zástupce kupujícího ve věcech technických: Tomášem Kocourem místostarostou (tel ) dále jen kupující 2. Prodávající:... se sídlem:... Právní forma:... spisová značka:... vedená... IČ:... DIČ:... Zastoupený:... bankovní spojení:... číslo účtu:... telefon:... fax: Zástupce prodávajícího ve věcech smluvních:... Zástupce prodávajícího ve věcech technických:... dále jen prodávající uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu: II ÚČEL SMLOUVY 1. Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka válcovací stolice, na jehož základě byla jako dodavatel (prodávající) vybrána shora uvedená společnost.

2 2. Účelem smlouvy je dodávka válcovací stolice pro kupujícího. III PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě (dále jen zboží ), v množství, technickém a materiálovém provedení, kvalitě a parametrech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a cenách uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. Technická specifikace zboží odpovídá zadávacím podmínkám výběrového řízení veřejné zakázky s názvem ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka válcovací stolice vyhlášeného kupujícím (dále je výběrové řízení ) a nabídce prodávajícího podané v tomto výběrovém řízení. 2. Kupující se zavazuje, že zboží dodané řádně, včas a se všemi doklady, které se k věci vztahují, převezme a zaplatí za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 3. Součástí závazku dodat zboží a sjednané kupní ceny jsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího: doprava zboží do místa plnění, vybalení, instalaci a montáž zboží v místě plnění odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, dodání veškerého příslušenství zboží, předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání (zejména záruční listy, návody k obsluze a údržbě), vše v českém jazyce, zaškolení 2 zaměstnanců kupujícího v obsluze a údržbě zboží, odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 4. Prodávající zajišťuje řádné zabalení zboží, aby přepravou nedošlo k jeho poškození. 5. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, originální a nepoužité, nerepasované, nemá žádné vady faktické ani právní, splňuje požadavky příslušných platných právních předpisů a norem, neváznou na něm zástavy ani žádná jiná práva třetích osob. 6. Kupující výslovně upozorňuje prodávajícího, že předmět plnění bude použit pro účely výuky a k tomuto účelu musí být způsobilý. 7. Předmět smlouvy je součástí projektu s názvem ZŠ Pacov náměstí Škola pro život (registrační číslo CZ 1.11/3.3.00/ ) a je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu ROP NUTS 2 Jihovýchod. IV DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, ZPŮSOB PŘEDÁNÍ 1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě vymezený v čl. III shora a provést veškeré činnosti dle čl. III.3. do 5. týdnů od podpisu této smlouvy. 2. Místem plnění je NUTS CZ063, město Pacov, ZŠ Pacov, budova na nám. Svobody 321, Pacov. Strana 2 (celkem 8)

3 3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodávající dopraví předmět koupě do místa plnění dle odst. 2 tohoto článku na své náklady. V CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Celková kupní cena zboží se sjednává dohodou smluvních stran a činí: Celková cena včetně DPH DPH 21 % Celková cena bez DPH...,-- Kč...,-- Kč...,-- Kč a je dále podrobněji členěna v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí a která plně odpovídá cenové nabídce prodávajícího předložené do výběrového řízení. 2. Kupní cena uvedená v čl. V.1. včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na odevzdání předmětu kupní smlouvy (zejm. výrobní a pořizovací náklady, náklady na instalaci, montáž, dodávku, balné, dopravu, přepravné při vrácení prázdných obalů, pojištění spojené s dodávkou předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, i veškeré náklady související s činnostmi uvedenými v kapitole III. této smlouvy). Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dodání zboží dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy. Pokud dodavatel není ke dni podpisu kupní smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se dodavatel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Dodavatel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny. 3. Kupující prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku; 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se tedy nepoužije. VI PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) poté, co kupujícímu odevzdá řádně veškeré zboží dle této smlouvy. Podkladem pro vystavení daňového dokladu faktury je oboustranně potvrzený dodací list nebo předávací protokol. 2. Faktura bude obsahovat náležitosti upravené v 28 a násl. zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění. Faktura musí obsahovat název a registrační číslo projektu spolufinancovaného z ROP JV ZŠ Pacov náměstí Škola pro život (registrační číslo CZ 1.11/3.3.00/ ), jinak nebude prodávajícím kupujícímu proplacena. Přílohou faktury bude kopie oboustranně potvrzeného dodacího listu nebo předávacího protokolu. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu a bude uváděna na daňovém dokladu. 3. Za zaplacení se považuje připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 4. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude vystavena v souladu s touto smlouvou. Prodávající je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení Strana 3 (celkem 8)

4 opravené faktury objednateli. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem doručení opravené nebo nově vystavené faktury 5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu vyfakturovanou na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury) bezhotovostně v korunách českých na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Prodávající nese odpovědnost za uvedení správného bankovního účtu pro účely zaplacení kupní ceny a jeho funkčnost. 6. Kupující neposkytuje zálohy. VII ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 1. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě včas je splněn převzetím zboží kupujícím nejpozději v termínu dle čl. IV této smlouvy; řádně je splněn dodáním bezvadného plnění v souladu s touto smlouvou. 2. Prodávající je oprávněn dodat předmět koupě ještě před sjednanou lhůtou plnění, avšak pouze po předchozí telefonické domluvě s Tomášem Kocourem tel.: O řádném odevzdání a převzetí předmětu koupě nebo jeho části sepíše prodávající protokol nebo vystaví dodací list, který za kupujícího potvrdí Tomáš Kocour zástupce ve věcech technických. Prodávající je povinen předat kupujícímu předmět koupě bez vad. 4. Zboží bude kupujícímu předáno jako celek a to včetně dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy, jako např. záruční listy, návody k obsluze a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby, produktové a technické listy, atd. a to vše v českém jazyce. 5. Kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající nedodá příslušné doklady dle platných právních předpisů. 6. Při předání zboží bude za účasti obou smluvních stran provedena v místě plnění jeho prohlídka, jejíž součástí bude zejména kontrola úplnosti a stavu všech položek zboží uvedených v čl. III.1. této smlouvy. Po provedené prohlídce kupující zboží převezme, nevykazuje-li zboží žádné vady, nebo kupující zboží nepřevezme, pokud zboží nebude dodáno v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, jež určuje tato smlouva nebo prodávající nepředá kupujícímu doklady vyžadované platnými právními předpisy. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 7. Předáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení zboží prodávajícím v místě plnění dle čl. IV.2. této smlouvy z dopravního prostředku, jeho montáž a převzetí tohoto zboží kupujícím. Přesné místo v budově a případné pokyny k montáži je oprávněn určit kupující. 8. O řádném předání a převzetí předmětu koupě nebo jeho části sepíše prodávající protokol, který za kupujícího potvrdí oprávněná osoba. Prodávající je povinen předat kupujícímu předmět smlouvy bez vad a nedodělků. 9. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. 10. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu kupujícím. Strana 4 (celkem 8)

5 VIII SANKCE 1. Dojde-li k prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky. 2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět koupě, v termínu dle čl. IV.1. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny předmětu koupě za každý i započatý den prodlení až do splnění jeho závazku. 3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Toto ustanovení se vztahuje na každou jednotlivou vadu. 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy. 5. Kupující je oprávněn v případě neuhrazení vyúčtované smluvní pokuty prodávajícím smluvní pokuty započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému prodávajícímu a to i v rámci jiného obchodního případu. 6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ani jedné ze smluvních stran. Zaplacení smluvní pokuty smluvní stranou nezbavuje tuto smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou. IX ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: prodlení kupujícího se zaplacením ceny po dobu delší než 4 týdny. prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy po dobu delší než 4 týdny. 2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení smluvní pokuty. X ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, obvyklé kvalitě a jakosti a provedení. 2. Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době. 3. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v době trvání záruky minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. Strana 5 (celkem 8)

6 4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením zboží. 5. Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu vady. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží včetně s tím souvisejících prací. 6. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a zboží bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta v délce dle čl. X.3. této smlouvy, ode dne jeho předání kupujícímu. 7. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 8. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to na uvedené telefonní číslo nebo na uvedené ové adrese, popřípadě formou tištěného písemného oznámení zaslaného na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 1 této smlouvy, a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží. Telefonní číslo pro hlášení závad pro hlášení závad 9. Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího vyjádřit do pěti dnů ode dne kdy mu bylo oznámení o vadách doručeno. Pokud se v uvedené lhůtě prodávající k oznámení o vadách nevyjádří, má se za to, že s obsahem reklamace souhlasí. 10.Závady v záruční době budou odstraněny nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vadách. Záruční servis je zahrnut v ceně dodávky. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady, popř. předat příslušné zařízení v sídle kupujícího. Pokud tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 11.Kupující není povinen uchovávat obaly od dodaného zboží. 12.V případě prodlení s odstraněním zjištěných vad je na toto nahlíženo obecně jako na prodlení s dílčím plněním předmětu smlouvy. 13.Prodávající uhradí škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním, v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 14.Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody. XI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která kupujícímu vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti prodávajícího. Škodu nahradí prodávající způsobem, který zvolí objednatel. 2. Kupující nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s plněním z této smlouvy ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut stanovených touto smlouvou. Strana 6 (celkem 8)

7 3. Prodávající nenese odpovědnost za vady a škodu prokazatelně způsobenou nevhodným používáním a neodborným zacházením s výrobkem. XII POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 1. Prodávající bere na vědomí, že dodávka předmětu koupě, která je předmětem této smlouvy, je financována z Operačního programu ROP NUTS 2 Jihovýchod. 2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nezbytné informace a veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 15 let po skončení plnění zakázky dle této smlouvy. 3. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s plněním smlouvy (realizací zakázky) po dobu 15 let po skončení plnění zakázky. 4. Prodávající je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 5. Prodávající se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s náležitou odbornou péčí tak, aby dodávka splňovala veškeré požadavky kupujícího. 6. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu v souvislosti s plněním této smlouvy veškerou potřebnou součinnost. 7. V případě, že prodávající má zájem vyměnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně objednateli a vyčká písemného odsouhlasení požadované změny objednatelem. XIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění příloha č. 2 Oceněný rozpočet 2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení. 5. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou. 6. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství. Strana 7 (celkem 8)

8 7. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem 8. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. XIV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN V Pacově dne V dne Za kupujícího: Za prodávajícího: Ing. Lukáš Vlček starosta Strana 8 (celkem 8)

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více