VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola a Dětský domov Prostějov Lidická 86, Prostějov VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009 Zpracoval: Mgr. Vladimír Brablec, ředitel školy

2 Obsah Obsah...2 Úvod Vzdělávací program školy Vize školy Školní vzdělávací program Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Personální podmínky Finanční podmínky Průběh vzdělávání Výsledky vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy Podpora školy žákům, vzájemné vztahy Spolupráce s rodiči Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Práce třídního učitele Řízení školy Plánování Organizace školy Vedení lidí Kontrola a hodnocení Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům...14 Závěr

3 Úvod Toto hodnocení je zpracované za období dvou školních roků 2007/2008 a 2008/2009. Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy, ) a dokumentace žáků, b) výsledky dotazníkového šetření pro učitele, žáky a rodiče, c) výsledky vzdělávání žáků jednotlivých tříd pololetní a závěrečné testy, d) výsledky testování klíčových kompetencí žáků v přirozeném prostředí, e) motivační rozhovory s pedagogy, sebehodnocení f) záznamy z hospitační činnosti, g) vnitřní statistické ukazatele (výsledky přijímacích řízení, studijní výsledky, ). 3

4 1 Vzdělávací program školy 1.1 Vize školy Výrazné změny na naší škole započaly v roce 2006, přechodem zařízení z Čech pod Kosířem do Prostějova. Takové byly výsledky: Silné stránky školy (na čem by měla stavět) dobré vztahy mezi učiteli a žáky důvěra škole od rodičů a spolupráce s nimi odborná způsobilost pedagog. pracovníků nabídka zájmových kroužků nabídka dalšího vzdělávání pracovníků dobré jméno zařízení dobrá vybavenost tříd, zvláště ZŠ speciální nabídka kulturních a společenských akcí organizovaný doprovod dětí do školy spolupráce s poradenskými prac. (SPC) pravidelná canisterapie Příležitosti školy (co by měla využít) vzájemná výměna zkušeností týmová práce spolupráce s jinými školami propagace kvalitní práce na veřejnosti využití nabídky sport. a společenských akcí spolupráce se středními školami v okolí sponzorská činnost snaha o dobudování nové školy prezentace školy na veřejnosti účelné využívání nabídky dalšího vzděláv. rozšíření zájmové činnosti pro děti i rodiče Slabé stránky školy (co by měla řešit) celkové materiální zajištění (provizorium) špatné podmínky a vybavení pro sport vztahy a spolupráce mezi kolegy vybavení kabinetu a sboroven školy menší ochota ke spolupráci vulgární vyjadřování a agresivita dětí informovanost veřejnosti budování vztahu dětí k učení cílená rehabilitace dětí zkvalitnění logopedické péče Hrozby pro školu (co nás ohrožuje zvnějšku) nedostatek financí pokles porodnosti více podobných škol v nejbližším okolí nedocenění práce učitele veřejností integrace dětí do ZŠ vznik speciálních tříd při ZŠ špatný stav budov pro výuku a vzdělávání zvyšující se počet dětí s poruchami chování nedostatek mužů v pedagogickém sboru Na společných sezeních jsme si stanovili tuto vizi Vzájemnou spoluprací zvládneme i ty nejtěžší cíle a ihned jsme zaměřili pozornost na odstraňování slabých stránek školy. Začali jsme prohlubovat vzájemné vztahy mezi pedagogy a rodiči našich žáků, čímž došlo k lepšímu pochopení vlastní práce a obtíží zákonných zástupců. Vlastními prostředky jsme opravili a vybavili budovu určenou pro menší děti o čtyřech třídách a družině. Každoročně se snažíme zlepšit prostředí v provizorních prostorách školy. Zbudovali jsme nové pracoviště pro nižší stupeň ZŠ, zprovoznili jsme nové pracoviště SPC. Přesto chápeme tyto materiální podmínky jako provizorní a snažíme se prosadit původní záměr na rekonstrukci jednoho pavilonu na novou školu. Vize je v souladu s koncepčním záměrem školy, ve kterém se klade důraz na vytvoření bezpečného prostředí, smysluplnost učení a spolupráci. V duchu vize byl vytvořen nový školní vzdělávací program školy, podle kterého probíhá výuka od Školní vzdělávací program Ve školních letech 2006/2007 se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Zvláštní škola, č. j /97-22 a Pomocná škola, č.j / Osnovy programu byly plněny. Od začalo vyučování podle školního vzdělávacího programu v 1. a 6. ročníku základní školy praktické. 4

5 Život školy ve školním roce 2006/07 výrazně ovlivnila tvorba vlastního školního vzdělávací programu. Vytvoření vize bylo jen malým krůčkem a asi tím nejsnadnějším. Stát stanovil základní rámec vzdělávání v podobě Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a jednotlivé školy podle něj vytvářely svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Ne všichni pedagogičtí pracovníci byli přesvědčeni o správnosti této cesty. Brzy jsme zjistili, že v první řadě se musíme podrobně seznámit s RVP, pochopit jeho smysl, porozumět novým pojmům. Zamýšleli jsme se nad tím, jaký by měl být profil absolventa dnešní základní školy praktické, aby se uplatnil na trhu práce. Konkretizovali jsme obecně formulované cíle RVP pro naši praxi, zamýšleli se nad vhodnými a efektivními metodami výuky a nad odpovídajícími metodami hodnocení. Začali jsme plánovat v souvislostech. Diskutovali jsme o způsobech dosahování klíčových kompetencí a cílů, konkretizovali jsme si je do očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech, rozpracovávali jsme učivo a průřezová témata do ročníků. Zpočátku jsme také využili zkušenosti jiných (pilotních) škol, později jsme cíleně vyhledávali další školení, zaměřená hlavně na nové efektivní metody práce. Vzdělávání pedagogů (pokud možno všech) se stalo jednou z priorit. Práci na ŠVP řídil vyškolený koordinátor ve spolupráci s ředitelem školy, ale na vlastní tvorbě se podíleli všichni i když s rozdílnou intenzitou. Nutnost týmové práce také poněkud zlepšila vztahy mezi pedagogy. V závěru školního roku 2006/2007 jsme vytvořili první verzi otevřeného dokumentu ŠVP. Je v souladu s RVP a zároveň jsme si ho ušili na míru podle našich podmínek. Další prioritou, kterou jsme si od počátku stanovili, bylo vytváření bezpečného prostředí. Pozměnili jsme přístup k žákům a metody práce. Celkově jsme přehodnotili smysl vzdělávání. Žák se měl stát partnerem, který může mít vliv na průběh učení, které je smysluplné, má příležitost ke spolupráci a má právo se vzdělávat podle svých individuálních možností. V tomto směru jsme udělali velký krok dopředu, ale stále máme co zlepšovat. Žáci s kombinovaným postižením a žáci nezvládající pouze některý předmět, byli na základě doporučení SPC vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. U tříd se žáky s těžším zdravotním postižením byla ve spolupráci se zřizovatelem ustanovena funkce asistenta pedagoga. Asistent pedagoga byl přítomen výuce také u dětí v přípravné třídě pro děti se sociálním znevýhodněním. Problémem byla nejednotnost ve způsobu zpracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a v některých případech jejich formálnost. Rozhodli jsme se napříště zpracovávat tyto IVP podle jednotného vzoru a jen v předmětech, kde je to skutečně potřeba. Druh a míra postižení bude samozřejmě respektována i v ostatních předmětech. Kontrola plnění IVP byla prováděna pravidelně. Žáci si mohli vybírat z několika zájmových kroužků, které nabízela naše škola a také ze zájmových kroužků na dětském domově. Zájmové kroužky: Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Cvičení pro radost Cvičení pro radost + trampolína Informatika Výtvarné techniky a keramika Keramika pro děti Škola hrou Keramika pro dospělé Počítače I. Výtvarný kroužek Počítače II. Výtvarné techniky a keramika Sportovní Sportovní Rehabilitační cvičení Canisterapie Sociální kruh Keramika pro dospělé 5

6 2 Podmínky vzdělávání 2.1 Materiální podmínky Provoz školy byl zajištěn ve 2 objektech, které jsou v těsné blízkosti: hlavní budova, kde bylo 8 učeben, převážně 2. stupně a PŠ, školní dílna, počítačová učebna, cvičná kuchyně a výdejna stravy. ve druhé budově byly 3 učebny pro mladší žáky a školní družina. na tělesnou výchovu jsme docházeli v zimě do pronajaté tělocvičny na Husově nám. a v jarních a podzimních měsících na školní hřiště ve Studentské ulici. Samozřejmě jsme ve velké míře využívali možnosti, které skýtá náš park. školní pozemek byl umístěn také v areálu našeho zařízení. přes veškerou snahu se nám zatím nepodařilo realizovat plánovanou přestavbu budovy určené pro novou školu. Podmínky ve stávajících prostorách jsou velmi stísněné a v některých ohledech i ne zcela vhodné pro vzdělávací účely. Taktéž to, že nevlastníme tělocvičnu nás velmi limituje v této oblasti. I přes tyto nedostatky se snažíme zabezpečit kvalitní výuku a vzdělávání našich dětí. Počet žáků a tříd: Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě Školní rok 2007/ ,36 Školní rok 2008/ ,42 Vzhledem k počtu žáků nebyly prostory školy dostačující. Zvláště některé třídy Základní školy speciální pracovaly ve stísněných prostorách. Školní družina měla k dispozici pouze jednu vlastní učebnu pro jedno oddělení, další oddělení bylo umístěno v učebně 1. stupně, které nevyhovovalo požadavkům na aktivní odpočinek žáků. Škola neměla tělocvičnu, neměla vhodné prostory pro jednání s rodiči ani dostatečně velkou sborovnu pro jednání pedagogického sboru. Tyto problémy by mohla vyřešit plánovaná dostavba školního areálu. Technický stav budov byl většinou dobrý. Hygienické podmínky se dařily udržovat na odpovídající úrovni pouze s velkým vypětím pracovníků správy budov a pedagogických pracovníků. Estetická úroveň vnitřních prostor byla zlepšována za pomoci pedagogů, rodičů a správních zaměstnanců. Na úpravě učeben se v posledních letech podíleli také rodiče žáků a žáci sami svými pracemi. Také chodby byly využívány k prezentaci žákovských prací. Počítačová pracovna byla vybavena 12 funkčními počítači s přístupem na internet. Do sborovny byl také umístěn počítač s připojením na internet, který je k dispozici pedagogům pro jejich práci. Jednotlivé třídy mají také počítače pro zkvalitnění výuky a hry, bez přístupu na internet. Žáci měli k dispozici dostatek učebnic i dalších studijních materiálů. Škola postupně zkvalitňuje nákup pomůcek pro realizaci názorného vyučování. V posledních letech se škola zaměřila na zlepšení a modernizaci technického vybavení a vybavení pro výuku žáků v základní škole speciální, včetně polohovacích a stimulačních pomůcek. Zaměřila se také na přípravu pomůcek pro alternativní komunikaci. Ke konci školního roku 2008/2009 byl k dispozici 1 notebook, 2 dataprojektory, 1 digitální fotoaparát, videokamera, 3 kopírky, televize a videa v 5 učebnách. V současné době připravujeme nákup interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky. 6

7 Ke sportu a TV škola využívala tělocvičnu na Husově nám., školní hřiště ve Studentské ulici a rozsáhlého areálu zařízení. Byl zde také upraven pozemek pro výuku pěstitelských prací. Tento areál byl využíván nejen k výuce a činnosti družiny, ale i k relaxaci žáků o velkých přestávkách a k pořádání školních akcí včetně akcí pro rodiče i širokou veřejnost (sportovní den, prodejní výstavy, besídky, hodnocení roku). Součástí školy byla školní výdejna. Ta měla omezenou kapacitu jen pro 30 strávníků a výdej byl provozován v malých prostorách s místem pro maximálně 20 osob. Stravu jsme odebírali dodavatelsky, nejdříve od Centra sociálních služeb Prostějov, sídlících ve stejném areálu jako naše zařízení a od září 2008 od Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov. Touto změnou došlo k rapidnímu zhoršení kvality a množství dodávané stravy. 2.2 Personální podmínky Pedagogický sbor vykazoval v tomto období pouze nepatrné změny, příchodem pracovnice z rodičovské dovolené a odchodem jiné pracovnice na mateřské povinnosti. Došlo také k odchodu jedné pracovnice do starobního důchodu a její místo zaujala pracovnice nová. Jeden pracovník školy odešel na místo ředitele základní školy. Škola měla kvalifikovaného výchovného poradce a metodika prevence sociálně-patologických jevů. Pedagogický sbor byl plně kvalifikován pro výchovu a vzdělávání. Pouze jedna pracovnice si doplňovala vzdělání. Počet ped. Pracovníků Z toho žen Doplnění vzdělání Školní rok 2007/ Školní rok 2008/ Úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Celkem úvazků Aprobovaných úvazků Školní rok 2007/ Školní rok 2008/ Školní rok pedagogové do 30 let a více průměrný věk 2007/2008 učitelé ,3 asistenti ped ,4 vychovatelé ŠD ,5 2008/2009 učitelé ,3 asistenti ped ,4 vychovatelé ŠD ,5 V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) se škola zaměřila na školení podporující tvorbu ŠVP, naplňování klíčových kompetencí, hodnocení a sebehodnocení, efektivní metody výuky a osobnostní a sociální výchovu. Velká část školení byla také uskutečněna v oblasti alternativních komunikací a způsobů práce s těžce zdravotně postiženými žáky. Většina školení byla realizována v institucích pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy absolvoval funkční školení II. na MU v Brně. 7

8 2.3 Finanční podmínky Státní rozpočet v roce 2007: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k a b 1 2 A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání celkem z toho: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Asistent pedagoga sociální znevýhodnění Náhradní stravování Učební pomůcky Dotace od zřizovatele včetně ostatních výnosů v roce 2007: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k a b 1 2 Celkem : ZŠ+ ŠD + ŠJ + DD odpisy provoz ostatní neinvestiční příspěvky celkem Státní rozpočet v roce 2008: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k a b 1 2 A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání celkem z toho: a) platy b) OON 0 0 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Asistent pedagoga sociální znevýhodnění Učební pomůcky Zvýšení nenárokových složek pedagogů

9 Dotace od zřizovatele včetně ostatních výnosů v roce 2008: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k a b Celkem : ZŠ+ ŠD + ŠJ + DD odpisy soutěže a přehlídky provoz informační technologie celkem Průběh vzdělávání Hodnocení průběhu vzdělávání vychází zejména z dotazníkového šetření mezi učiteli, žáky a rodiči, které proběhlo na naší škole v roce 2007 a 2008, a z výsledků hospitační činnosti. Většina učitelů (na rozdíl od žáků a řady rodičů) již opustila názor, že hlavním cílem vzdělávání je získat maximum znalostí. Mezi hlavní cíle nyní řadili naplňování klíčových kompetencí, za důležité považovali, aby se žák naučil učit, vyhledávat a zpracovávat informace, spolupracovat v kolektivu a vycházet a jednat s lidmi. V rámci tříd se žáky s těžším zdravotním postižením o možnost zlepšení komunikace (a to nejen orální cestou) a o zkvalitnění sebeobsluhy a samostatnosti. Ne všem učitelům se ale dařilo tyto cíle realizovat v praxi. Sami pociťovali nedostatky v aplikaci nových metod a postupů. Naopak úspěchy pozorovali ve vytváření přátelské atmosféry a navazování dobrých vztahů se žáky, což potvrdili i žáci. Své názory žáci vyjadřovali bez obav. V hodinách vyučující většinou volili přiměřené cíle, respektovali individuální tempo žáků a jejich zvláštnosti, používali různé metody a formy práce. Část učitelů poměrně často zařazovala skupinové práce, využívala projektové vyučování, ale jiná část stále v hojné míře učila frontálně. Žákům nebyla dostatečně často dávána možnost výběru úloh, neměli dostatek příležitostí k vyhledávání informací v literatuře a na internetu ani k diskusím. Pozitivní je, že učení zpaměti se objevovalo jen občas, učitelé se snažili, aby žáky učení bavilo a bylo zajímavé. Ovšem mnoho žáků (jak sami přiznali v dotazníku) postrádalo dostatek vůle k učení a vnitřní motivaci. Učitelé dávali žákům prostor pro sebehodnocení a sami zařazovali slovní hodnocení do výuky. Na základní škole speciální je upřednostňována individuální práce s dítětem v závislosti na zdravotním postižení a na přítomnosti asistenta pedagoga ve třídě. Někteří učitelé běžně využívali ve výuce prezentační techniku (PC, video, DVD), žáky byla taková výuka přijímána s velkým zájmem a probouzela jejich aktivitu. Úkolem do dalších let je daleko vyšší používání názorných pomůcek, výpočetní techniky a obnova těchto nesporně kvalitních prostředků moderní doby. Učitelé zohledňovali individuální potřeby žáků se speciálními potřebami ve vzdělávání, vzdělávající se podle vlastních IVP. 9

10 4 Výsledky vzdělávání Prospěch a chování Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Celkem žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo stupeň z chování stupeň z chování 0 1 Pochvaly Počty žáků 9. ročníku přijatých na střední školy Škola Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 OU 4 1 SOU 3 4 Nepokračují ve vzdělávání 0 3 Výsledky dovednostních testů žáků ZŠ praktické ve školním roce 2007/2008 Úspěšnost je určena průměrem známek v jednotlivých předmětech Třída Matematika Český jazyk Počet žáků Průměrná známka Počet žáků Průměrná známka I. 12 1, ,33 II. 9 1,55 9 1,55 III. 7 2,71 8 2,5 IV. 9 2,22 9 1,77 V. 10 2,6 10 1,7 Škola 47 2,1 48 1,91 Výsledky dovednostních testů žáků ZŠ praktické ve školním roce 2008/2009 Úspěšnost je určena průměrem známek v jednotlivých předmětech Třída Matematika Český jazyk Počet žáků Průměrná známka Počet žáků Průměrná známka I. 3 1,0 3 1,33 II. 8 2,0 8 2,44 III. 12 1,5 12 1,66 IV. 10 2,5 10 1,9 V. 11 2,0 11 2,18 VI. 9 2,22 9 2,44 Škola 53 1, ,99 10

11 5 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy 5.1 Podpora školy žákům, vzájemné vztahy Ve škole převládalo pozitivní klima a partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a učiteli i žáky navzájem. Vzhledem k velikosti školy a k mentální úrovni žáků nebyl zřízen žákovský parlament. Stížnosti žáků, pedagogů i rodičů přijímal ředitel školy bez odkladu a tyto vzniklé potíže se snažil okamžitě řešit s dotčenými osobami, třídními učiteli, výchovným poradcem a s preventistou negativních jevů. V případě závažnějších potíží řešila nastalou situaci pedagogická rada, která se schází minimálně pětkrát ve školním roce. 5.2 Spolupráce s rodiči Rodiče byli informováni o prospěchu a chování žáků i o dění ve škole průběžně prostřednictvím žákovských knížek a každé čtvrtletí na pravidelných konzultacích s třídními učiteli. V případě potřeby byly konzultace mezi učiteli a rodiči neodkladně. Rodiče mohli využívat také individuální konzultace s učiteli kdykoliv po telefonu. Další informace mohli získat na webových stránkách školy Škola pořádala společné akce pro žáky a jejich rodiče (besídky, trampolína, tematické výstavy, ukončení školního roku s vyřazením odcházejících žáků, výlety ). Rodiče se také často podíleli na přípravě těchto akcí, účastnili se jako doprovod na výletech, pomáhali při opravách a výzdobě školy, přispívali finančními dary. Jsou hnacím motorem při komunikaci mezi zařízením a zřizovatelem ohledně dalšího budování školy. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, ale rádi bychom ji prohloubili, zvláště u žáků v základní škole praktické a u žáků s problematickým chováním. Budeme dále také rozvíjet spolupráci s naším dětským domovem i s ostatními institucemi. 5.3 Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem Od roku 2005 působila na škole tříčlenná školská rada, která se podílela na řešení aktuálních problémů školy. V období její činnosti nemusela řešit žádné závažné nedostatky. Od začala pracovat nová rada školy, v novém složení. Škola se snaží posilovat vztahy se zřizovatelem, zvláště v oblasti čerpání investic na opravu nové budovy školy, ale i v oblasti metodické. 5.4 Výchovné poradenství Výchovný poradce spolupracoval s PPP v Prostějově. V případě péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (vyšetření, návrhy integrace) a v oblasti volby povolání žáků 9. ročníku, spolupracoval se speciálně pedagogickým centrem. Kromě toho se podílel na řešení výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých žáků a realizoval poradenství v oblasti volby povolání. 5.5 Prevence sociálně patologických jevů Škola měla vypracovaný minimální preventivní program, prevence probíhala ve všech ročnících. K posílení prevence škola realizovala tato opatření: první týden probíhá v kmenových třídách a je věnován osobnostní a sociální výchově, posilování pozitivních vztahů v třídních kolektivech, začlenění nových žáků, bylo zavedeno sociální sezení formou zájmového kroužku sociální kruh, kde byly řešeny vzniklé potíže s chováním a probíhala prevence negativních jevů, schránka důvěry, školní řád, 11

12 protidrogové přednášky pro žáky, besedy s MP podpora aktivního odpočinku o přestávkách, podpora zdravého životního stylu, přístup na internet i po vyučování. 5.6 Práce třídního učitele Třídní učitelé vedli a doplňovali dokumentaci žáků své třídy, organizovali akce třídy, zprostředkovávali informace mezi žáky a učiteli, řešili výchovné i vzdělávací problémy, informovali rodiče o prospěchu a chování žáků a akcích, které škola pořádá, poskytovali rodičům individuální konzultace v případě problémů. Byli také prostředníkem v jednáních mezi vedením školy a rodiči a širokou veřejností. Dbali také na kulturní a estetické prostředí třídy ve stávajících ztížených podmínkách. 6 Řízení školy 6.1 Plánování Škola měla vypracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje vycházející z RVP a snažila se průběžně naplňovat její základní filozofii, že škola má být místem aktivního a radostného poznávání, kde se respektují individuální zvláštnosti dítěte. Základem je partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči a vytváření bezpečného prostředí. Škola se snažila rozvíjet také vnitřní motivaci žáků zejména smysluplností učiva, možností mít vliv na průběh vyučovacího procesu a dostatečnou příležitostí ke spolupráci. V oblasti lidských zdrojů se škole podařilo sestavit pedagogický sbor, který je pozitivně naladěn na probíhající změny ve školství a aktivně se zapojil do tvorby nového ŠVP. Většina pedagogů se účastnila společných školení, jejichž zaměření bylo přizpůsobeno potřebám školy (koncepce rozvoje, ŠVP) a snažila se nové poznatky aktivně uplatňovat ve všech činnostech školy. Kladem byla stabilita pedagogického sboru. Posuny byly pouze v závislosti na rodičovských povinnostech pracovnic. Nově příchozí pracovníci povětšinou ale vnesli do sboru nové nápady a myšlenky. V oblasti materiálních zdrojů se škole podařilo zlepšit hlavně vybavení učeben moderní didaktickou technikou a novým nábytkem a zlepšit hygienické podmínky. V tomto trendu chceme pokračovat při snaze o adaptaci pavilonu určeného na novou školu v areálu našeho zařízení. Ve školním roce 2006/2007 škola vypracovala plán autoevaluace školy jako součást nového ŠVP a z něj vychází toto vlastní hodnocení školy. Hodnocení žáků vycházelo z klasifikačního řádu školy. 12

13 6.2 Organizace školy Organizační schéma školy: Ředitel Zástupce ředitel e pro DD (statutár) Vedoucí SPC Vedoucí odl. prac. Nezamyslice Učitelé 12 vychovatel ŠD 2 ekonom, účetní 1 Vychovatelé 21 Speciální pedagog 2 Učitelé 3 Asistent pedagoga 4 Asistent pedagoga 7 Psycholog 1 Asistenti pedagoga 3 Zdravotní sestra 1 Sociální prac. hospodářka 1 Soc. pracovnice pokladní 1 uklízečka 1 Vedoucí hospodářské ho úse ku uklí zečky 3 pradlena, švadlena 2 údržbář, topič 2 kuchařka 1 Ředitel školy koordinoval práci jednotlivých útvarů prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Velmi důležitou roli v organizaci školy měl školní řád, který vymezil práva a povinnosti učitelů, žáků i zákonných zástupců žáků. Všichni zaměstnanci měli jasně vymezené pravomoci a úkoly. Ředitel se aktivně spolupodílel na tvorbě ŠVP a prováděl osvětovou činnost týkající se kurikulární reformy ve vztahu ke školské a rodičovské veřejnosti. Přenos informací uvnitř školy byl zajišťován týdenními plány, organizačními poradami a osobními kontakty s učiteli. O metodický chod školy se staralo metodické sdružení školy. V rozvrhu hodin se podařilo respektovat všechny hygienické požadavky. Pouze doplňování vzdělání, DVPP, péče o malé děti u pedagogů a pracovní neschopnosti, komplikovali dodržování rozvrhu. I přes tyto nedostatky se nakonec podařily tyto obtíže překonat. 6.3 Vedení lidí Vedení školy celkově výrazně ovlivnilo změnu myšlení pedagogického sboru v oblasti vzdělávání. Podporovalo vzdělávání a sebevzdělávání pedagogických pracovníků ve vazbě na potřeby školy a samo se v tomto směru vzdělávalo. Podporovalo týmovou práci pedagogů (tvorba nového ŠVP, předávání zkušeností ) a zavádění efektivních metod učení do výuky. 13

14 Každý rok provádí vedení školy průběžné pohovory se všemi pedagogy a jedenkrát ročně proběhla dotazníková anketa u pedagogů, žáků a rodičů. Každého půl roku probíhá také sebehodnocení pedagogických pracovníků. Cílem bylo získání vzájemné zpětné vazby o potřebách pedagogů i vedení školy ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání. Výsledky těchto pohovorů a dotazníků byly také podkladem pro přidělení osobního hodnocení. Začínající učitelé měli k dispozici uvádějící učitele, kteří jim poskytovali pomoc v oblasti organizační i metodické. Vedení školy mělo pro každý školní rok zpracovaný plán hospitační činnosti. Cílem nebylo hledat chyby, ale zlepšit kvalitu celého vzdělávacího procesu, podpořit učitele v tom, co dělají dobře, a pomoci jim překonat obtíže spojené se zaváděním efektivnějších metod učení. Na druhé straně motivovat pedagogy, kteří mají rezervy ve své práci, k lepším výsledkům. 6.4 Kontrola a hodnocení Vedení školy provádělo pravidelně kontrolu průběhu a výsledků vzdělávání (hospitace, hodnocení prospěchu a chování žáků) a kontrolu v oblasti lidských, materiálních i finančních zdrojů. Škola má vypracovaný podrobný plán kontrolní činnosti s vymezením kompetencí všech vedoucích pracovníků. Kritéria pro hodnocení pedagogických pracovníků jsou obsahem vnitřního platového předpisu. Ve sledovaném období měla prioritu úroveň práce na tvorbě ŠVP, zavádění efektivních metod učení do praxe, podpora klíčových kompetencí u žáků a ochota se v této oblasti vzdělávat. 7 Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Vzhledem k tomu, že toto hodnocení je jakýmsi výchozím bodem systematického a plánovaného hodnocení školy, nelze jednoznačně říci, zda se zlepšila kvalita výsledků vzdělávání. Na základě vnitřních testů z matematiky a českého jazyka, které se v naší škole provádějí už řadu roků, je úroveň vzdělání v této oblasti na odpovídající úrovni. Výsledky úrovně klíčových kompetencí zatím nemáme s čím porovnávat, jelikož vzdělávání podle ŠVP probíhalo teprve dva roky a zkušenosti s touto oblastí nejsou ještě dostatečné. Z dotazníkového šetření mezi učiteli, žáky a rodiči vyplynulo, že škola postupně směřuje ke správným cílům. Učitelé již nepreferovali maximum znalostí a vědomostí, ale dovednost orientovat se ve světě informací, spolupracovat v týmu a vycházet a jednat s lidmi. I rodiče a žáci považovali tyto cíle za důležité, ale stále velkou váhu přikládali také znalostem a vědomostem. Podle názoru rodičů i učitelů se škole tyto cíle daří celkem dobře naplňovat, i když učitelé jsou v tomto směru sebekritičtější. Škola efektivně využívala všechny zdroje (lidské, materiální, finanční). Někteří učitelé si doplnili kvalifikaci, zvýšila se aprobovanost výuky. Postupně se zvyšovalo využití moderní didaktické techniky. Škola se prezentovala na veřejnosti. Do místních novin jsou nepravidelně zasílány články ze života zařízení, které jsou s menší pravidelností také otiskovány. Škola měla vlastní webové stránky které pravidelně aktualizovala. Žáci školy se účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží, některé také sama škola organizovala.(okresní a krajské kolo SHM, sportovní hry dětí DD atd.). Každý rok škola připravila vánoční besídku na které zve také seniory s Centra sociálních služeb Prostějov a 14

15 rodiče našich žáků. V závěru školního roku se konalo již tradičně slavnostní ukončení školního roku s vyřazením žáků 9. ročníku. Velký úspěch v obou letech měl výlet našich dětí s těžším postižením do Čech pod Kosířem a společný výlet do ZOO ve Vyškově a Olomouci. Také cvičení rodičů na trampolíně a společné posezení nad keramikou mají v řadách rodičů velký ohlas. Některé výrobky z keramiky a kresby žáků jsou pravidelně prezentovány na mnoha soutěžích a ta nejzdařilejší dílka jsou nabídnuta k prodeji na jarmarku, pořádaném pod záštitou Nadace Terezy Maxové, nebo na předvánočních trzích. Závěr V posledních dvou letech škola zaznamenala největší posun v myšlení většiny pedagogického sboru a přijetí změn probíhajících ve školství jako krok správným směrem. Díky trpělivosti a výrazné podpoře vedení školy vznikl tým spolupracujících učitelů, kteří dokázali společně vytvořit nový školní vzdělávací program a zároveň začali jeho hlavní myšlenky zavádět do praxe. To bylo od počátku dost obtížné, velmi pomohla společná sezení celého sboru, ale stále je to oblast, ve které má škola rezervy. Bohužel situace nejistoty se zrušením školy vlila mezi pracovníky negativní náladu, projevující se částečnou demotivací k další práci ve zkvalitňování prostředí naší školy a vedla ke snížení vzájemné spolupráce. Přesto všechno převládly partnerské vztahy mezi vedením, učiteli, žáky a rodiči, zvýšila se bezpečnost prostředí. Učitelé i žáci dostali možnost podílet se na chodu školy. Negativním protipólem byla nekázeň některých žáků, kterou se nám nedařilo vždy zvládnout podle našich představ. Také v komunikaci mezi některými pedagogy a mezi pedagogy a vedením školy jsou stále ještě rezervy, které je třeba odstraňovat. I materiální podmínky se zlepšily a to hlavně v oblasti pomůcek pro žáky s těžším zdravotním postižením, v oblast ICT technologií. V dalších letech se musíme zaměřit na zlepšování úrovně pomůcek pro základní školu praktickou, na zmodernizování výuky novými, audio vizuálními prostředky (interaktivní tabule, vizualizéry, kopírky ), které povedou ke zvyšování kompetencí u všech žáků naší školy. V Prostějově Mgr. Vladimír Brablec ředitel ZŠ a DD Prostějov projednáno na pedagogické radě dne

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání....

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, 747 68 Termín vlastního hodnocení: 28.8.2008 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE za období do června 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice, 148 00 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto Vlastní hodnocení školy je zpracováno

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-82/09-05 Název školy 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Adresa: Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb Identifikátor: 600 066 312 IČ:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Purkyňova 97, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 171 027 Termín konání inspekce: 20. 22.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1340/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49466631 Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01099/08-06 Speciální základní škola a Mateřská škola,teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více