VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola a Dětský domov Prostějov Lidická 86, Prostějov VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009 Zpracoval: Mgr. Vladimír Brablec, ředitel školy

2 Obsah Obsah...2 Úvod Vzdělávací program školy Vize školy Školní vzdělávací program Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Personální podmínky Finanční podmínky Průběh vzdělávání Výsledky vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy Podpora školy žákům, vzájemné vztahy Spolupráce s rodiči Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Práce třídního učitele Řízení školy Plánování Organizace školy Vedení lidí Kontrola a hodnocení Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům...14 Závěr

3 Úvod Toto hodnocení je zpracované za období dvou školních roků 2007/2008 a 2008/2009. Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou dne Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy, ) a dokumentace žáků, b) výsledky dotazníkového šetření pro učitele, žáky a rodiče, c) výsledky vzdělávání žáků jednotlivých tříd pololetní a závěrečné testy, d) výsledky testování klíčových kompetencí žáků v přirozeném prostředí, e) motivační rozhovory s pedagogy, sebehodnocení f) záznamy z hospitační činnosti, g) vnitřní statistické ukazatele (výsledky přijímacích řízení, studijní výsledky, ). 3

4 1 Vzdělávací program školy 1.1 Vize školy Výrazné změny na naší škole započaly v roce 2006, přechodem zařízení z Čech pod Kosířem do Prostějova. Takové byly výsledky: Silné stránky školy (na čem by měla stavět) dobré vztahy mezi učiteli a žáky důvěra škole od rodičů a spolupráce s nimi odborná způsobilost pedagog. pracovníků nabídka zájmových kroužků nabídka dalšího vzdělávání pracovníků dobré jméno zařízení dobrá vybavenost tříd, zvláště ZŠ speciální nabídka kulturních a společenských akcí organizovaný doprovod dětí do školy spolupráce s poradenskými prac. (SPC) pravidelná canisterapie Příležitosti školy (co by měla využít) vzájemná výměna zkušeností týmová práce spolupráce s jinými školami propagace kvalitní práce na veřejnosti využití nabídky sport. a společenských akcí spolupráce se středními školami v okolí sponzorská činnost snaha o dobudování nové školy prezentace školy na veřejnosti účelné využívání nabídky dalšího vzděláv. rozšíření zájmové činnosti pro děti i rodiče Slabé stránky školy (co by měla řešit) celkové materiální zajištění (provizorium) špatné podmínky a vybavení pro sport vztahy a spolupráce mezi kolegy vybavení kabinetu a sboroven školy menší ochota ke spolupráci vulgární vyjadřování a agresivita dětí informovanost veřejnosti budování vztahu dětí k učení cílená rehabilitace dětí zkvalitnění logopedické péče Hrozby pro školu (co nás ohrožuje zvnějšku) nedostatek financí pokles porodnosti více podobných škol v nejbližším okolí nedocenění práce učitele veřejností integrace dětí do ZŠ vznik speciálních tříd při ZŠ špatný stav budov pro výuku a vzdělávání zvyšující se počet dětí s poruchami chování nedostatek mužů v pedagogickém sboru Na společných sezeních jsme si stanovili tuto vizi Vzájemnou spoluprací zvládneme i ty nejtěžší cíle a ihned jsme zaměřili pozornost na odstraňování slabých stránek školy. Začali jsme prohlubovat vzájemné vztahy mezi pedagogy a rodiči našich žáků, čímž došlo k lepšímu pochopení vlastní práce a obtíží zákonných zástupců. Vlastními prostředky jsme opravili a vybavili budovu určenou pro menší děti o čtyřech třídách a družině. Každoročně se snažíme zlepšit prostředí v provizorních prostorách školy. Zbudovali jsme nové pracoviště pro nižší stupeň ZŠ, zprovoznili jsme nové pracoviště SPC. Přesto chápeme tyto materiální podmínky jako provizorní a snažíme se prosadit původní záměr na rekonstrukci jednoho pavilonu na novou školu. Vize je v souladu s koncepčním záměrem školy, ve kterém se klade důraz na vytvoření bezpečného prostředí, smysluplnost učení a spolupráci. V duchu vize byl vytvořen nový školní vzdělávací program školy, podle kterého probíhá výuka od Školní vzdělávací program Ve školních letech 2006/2007 se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Zvláštní škola, č. j /97-22 a Pomocná škola, č.j / Osnovy programu byly plněny. Od začalo vyučování podle školního vzdělávacího programu v 1. a 6. ročníku základní školy praktické. 4

5 Život školy ve školním roce 2006/07 výrazně ovlivnila tvorba vlastního školního vzdělávací programu. Vytvoření vize bylo jen malým krůčkem a asi tím nejsnadnějším. Stát stanovil základní rámec vzdělávání v podobě Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a jednotlivé školy podle něj vytvářely svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Ne všichni pedagogičtí pracovníci byli přesvědčeni o správnosti této cesty. Brzy jsme zjistili, že v první řadě se musíme podrobně seznámit s RVP, pochopit jeho smysl, porozumět novým pojmům. Zamýšleli jsme se nad tím, jaký by měl být profil absolventa dnešní základní školy praktické, aby se uplatnil na trhu práce. Konkretizovali jsme obecně formulované cíle RVP pro naši praxi, zamýšleli se nad vhodnými a efektivními metodami výuky a nad odpovídajícími metodami hodnocení. Začali jsme plánovat v souvislostech. Diskutovali jsme o způsobech dosahování klíčových kompetencí a cílů, konkretizovali jsme si je do očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech, rozpracovávali jsme učivo a průřezová témata do ročníků. Zpočátku jsme také využili zkušenosti jiných (pilotních) škol, později jsme cíleně vyhledávali další školení, zaměřená hlavně na nové efektivní metody práce. Vzdělávání pedagogů (pokud možno všech) se stalo jednou z priorit. Práci na ŠVP řídil vyškolený koordinátor ve spolupráci s ředitelem školy, ale na vlastní tvorbě se podíleli všichni i když s rozdílnou intenzitou. Nutnost týmové práce také poněkud zlepšila vztahy mezi pedagogy. V závěru školního roku 2006/2007 jsme vytvořili první verzi otevřeného dokumentu ŠVP. Je v souladu s RVP a zároveň jsme si ho ušili na míru podle našich podmínek. Další prioritou, kterou jsme si od počátku stanovili, bylo vytváření bezpečného prostředí. Pozměnili jsme přístup k žákům a metody práce. Celkově jsme přehodnotili smysl vzdělávání. Žák se měl stát partnerem, který může mít vliv na průběh učení, které je smysluplné, má příležitost ke spolupráci a má právo se vzdělávat podle svých individuálních možností. V tomto směru jsme udělali velký krok dopředu, ale stále máme co zlepšovat. Žáci s kombinovaným postižením a žáci nezvládající pouze některý předmět, byli na základě doporučení SPC vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. U tříd se žáky s těžším zdravotním postižením byla ve spolupráci se zřizovatelem ustanovena funkce asistenta pedagoga. Asistent pedagoga byl přítomen výuce také u dětí v přípravné třídě pro děti se sociálním znevýhodněním. Problémem byla nejednotnost ve způsobu zpracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a v některých případech jejich formálnost. Rozhodli jsme se napříště zpracovávat tyto IVP podle jednotného vzoru a jen v předmětech, kde je to skutečně potřeba. Druh a míra postižení bude samozřejmě respektována i v ostatních předmětech. Kontrola plnění IVP byla prováděna pravidelně. Žáci si mohli vybírat z několika zájmových kroužků, které nabízela naše škola a také ze zájmových kroužků na dětském domově. Zájmové kroužky: Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Cvičení pro radost Cvičení pro radost + trampolína Informatika Výtvarné techniky a keramika Keramika pro děti Škola hrou Keramika pro dospělé Počítače I. Výtvarný kroužek Počítače II. Výtvarné techniky a keramika Sportovní Sportovní Rehabilitační cvičení Canisterapie Sociální kruh Keramika pro dospělé 5

6 2 Podmínky vzdělávání 2.1 Materiální podmínky Provoz školy byl zajištěn ve 2 objektech, které jsou v těsné blízkosti: hlavní budova, kde bylo 8 učeben, převážně 2. stupně a PŠ, školní dílna, počítačová učebna, cvičná kuchyně a výdejna stravy. ve druhé budově byly 3 učebny pro mladší žáky a školní družina. na tělesnou výchovu jsme docházeli v zimě do pronajaté tělocvičny na Husově nám. a v jarních a podzimních měsících na školní hřiště ve Studentské ulici. Samozřejmě jsme ve velké míře využívali možnosti, které skýtá náš park. školní pozemek byl umístěn také v areálu našeho zařízení. přes veškerou snahu se nám zatím nepodařilo realizovat plánovanou přestavbu budovy určené pro novou školu. Podmínky ve stávajících prostorách jsou velmi stísněné a v některých ohledech i ne zcela vhodné pro vzdělávací účely. Taktéž to, že nevlastníme tělocvičnu nás velmi limituje v této oblasti. I přes tyto nedostatky se snažíme zabezpečit kvalitní výuku a vzdělávání našich dětí. Počet žáků a tříd: Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě Školní rok 2007/ ,36 Školní rok 2008/ ,42 Vzhledem k počtu žáků nebyly prostory školy dostačující. Zvláště některé třídy Základní školy speciální pracovaly ve stísněných prostorách. Školní družina měla k dispozici pouze jednu vlastní učebnu pro jedno oddělení, další oddělení bylo umístěno v učebně 1. stupně, které nevyhovovalo požadavkům na aktivní odpočinek žáků. Škola neměla tělocvičnu, neměla vhodné prostory pro jednání s rodiči ani dostatečně velkou sborovnu pro jednání pedagogického sboru. Tyto problémy by mohla vyřešit plánovaná dostavba školního areálu. Technický stav budov byl většinou dobrý. Hygienické podmínky se dařily udržovat na odpovídající úrovni pouze s velkým vypětím pracovníků správy budov a pedagogických pracovníků. Estetická úroveň vnitřních prostor byla zlepšována za pomoci pedagogů, rodičů a správních zaměstnanců. Na úpravě učeben se v posledních letech podíleli také rodiče žáků a žáci sami svými pracemi. Také chodby byly využívány k prezentaci žákovských prací. Počítačová pracovna byla vybavena 12 funkčními počítači s přístupem na internet. Do sborovny byl také umístěn počítač s připojením na internet, který je k dispozici pedagogům pro jejich práci. Jednotlivé třídy mají také počítače pro zkvalitnění výuky a hry, bez přístupu na internet. Žáci měli k dispozici dostatek učebnic i dalších studijních materiálů. Škola postupně zkvalitňuje nákup pomůcek pro realizaci názorného vyučování. V posledních letech se škola zaměřila na zlepšení a modernizaci technického vybavení a vybavení pro výuku žáků v základní škole speciální, včetně polohovacích a stimulačních pomůcek. Zaměřila se také na přípravu pomůcek pro alternativní komunikaci. Ke konci školního roku 2008/2009 byl k dispozici 1 notebook, 2 dataprojektory, 1 digitální fotoaparát, videokamera, 3 kopírky, televize a videa v 5 učebnách. V současné době připravujeme nákup interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky. 6

7 Ke sportu a TV škola využívala tělocvičnu na Husově nám., školní hřiště ve Studentské ulici a rozsáhlého areálu zařízení. Byl zde také upraven pozemek pro výuku pěstitelských prací. Tento areál byl využíván nejen k výuce a činnosti družiny, ale i k relaxaci žáků o velkých přestávkách a k pořádání školních akcí včetně akcí pro rodiče i širokou veřejnost (sportovní den, prodejní výstavy, besídky, hodnocení roku). Součástí školy byla školní výdejna. Ta měla omezenou kapacitu jen pro 30 strávníků a výdej byl provozován v malých prostorách s místem pro maximálně 20 osob. Stravu jsme odebírali dodavatelsky, nejdříve od Centra sociálních služeb Prostějov, sídlících ve stejném areálu jako naše zařízení a od září 2008 od Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov. Touto změnou došlo k rapidnímu zhoršení kvality a množství dodávané stravy. 2.2 Personální podmínky Pedagogický sbor vykazoval v tomto období pouze nepatrné změny, příchodem pracovnice z rodičovské dovolené a odchodem jiné pracovnice na mateřské povinnosti. Došlo také k odchodu jedné pracovnice do starobního důchodu a její místo zaujala pracovnice nová. Jeden pracovník školy odešel na místo ředitele základní školy. Škola měla kvalifikovaného výchovného poradce a metodika prevence sociálně-patologických jevů. Pedagogický sbor byl plně kvalifikován pro výchovu a vzdělávání. Pouze jedna pracovnice si doplňovala vzdělání. Počet ped. Pracovníků Z toho žen Doplnění vzdělání Školní rok 2007/ Školní rok 2008/ Úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Celkem úvazků Aprobovaných úvazků Školní rok 2007/ Školní rok 2008/ Školní rok pedagogové do 30 let a více průměrný věk 2007/2008 učitelé ,3 asistenti ped ,4 vychovatelé ŠD ,5 2008/2009 učitelé ,3 asistenti ped ,4 vychovatelé ŠD ,5 V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) se škola zaměřila na školení podporující tvorbu ŠVP, naplňování klíčových kompetencí, hodnocení a sebehodnocení, efektivní metody výuky a osobnostní a sociální výchovu. Velká část školení byla také uskutečněna v oblasti alternativních komunikací a způsobů práce s těžce zdravotně postiženými žáky. Většina školení byla realizována v institucích pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy absolvoval funkční školení II. na MU v Brně. 7

8 2.3 Finanční podmínky Státní rozpočet v roce 2007: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k a b 1 2 A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání celkem z toho: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Asistent pedagoga sociální znevýhodnění Náhradní stravování Učební pomůcky Dotace od zřizovatele včetně ostatních výnosů v roce 2007: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k a b 1 2 Celkem : ZŠ+ ŠD + ŠJ + DD odpisy provoz ostatní neinvestiční příspěvky celkem Státní rozpočet v roce 2008: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k a b 1 2 A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání celkem z toho: a) platy b) OON 0 0 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Asistent pedagoga sociální znevýhodnění Učební pomůcky Zvýšení nenárokových složek pedagogů

9 Dotace od zřizovatele včetně ostatních výnosů v roce 2008: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k a b Celkem : ZŠ+ ŠD + ŠJ + DD odpisy soutěže a přehlídky provoz informační technologie celkem Průběh vzdělávání Hodnocení průběhu vzdělávání vychází zejména z dotazníkového šetření mezi učiteli, žáky a rodiči, které proběhlo na naší škole v roce 2007 a 2008, a z výsledků hospitační činnosti. Většina učitelů (na rozdíl od žáků a řady rodičů) již opustila názor, že hlavním cílem vzdělávání je získat maximum znalostí. Mezi hlavní cíle nyní řadili naplňování klíčových kompetencí, za důležité považovali, aby se žák naučil učit, vyhledávat a zpracovávat informace, spolupracovat v kolektivu a vycházet a jednat s lidmi. V rámci tříd se žáky s těžším zdravotním postižením o možnost zlepšení komunikace (a to nejen orální cestou) a o zkvalitnění sebeobsluhy a samostatnosti. Ne všem učitelům se ale dařilo tyto cíle realizovat v praxi. Sami pociťovali nedostatky v aplikaci nových metod a postupů. Naopak úspěchy pozorovali ve vytváření přátelské atmosféry a navazování dobrých vztahů se žáky, což potvrdili i žáci. Své názory žáci vyjadřovali bez obav. V hodinách vyučující většinou volili přiměřené cíle, respektovali individuální tempo žáků a jejich zvláštnosti, používali různé metody a formy práce. Část učitelů poměrně často zařazovala skupinové práce, využívala projektové vyučování, ale jiná část stále v hojné míře učila frontálně. Žákům nebyla dostatečně často dávána možnost výběru úloh, neměli dostatek příležitostí k vyhledávání informací v literatuře a na internetu ani k diskusím. Pozitivní je, že učení zpaměti se objevovalo jen občas, učitelé se snažili, aby žáky učení bavilo a bylo zajímavé. Ovšem mnoho žáků (jak sami přiznali v dotazníku) postrádalo dostatek vůle k učení a vnitřní motivaci. Učitelé dávali žákům prostor pro sebehodnocení a sami zařazovali slovní hodnocení do výuky. Na základní škole speciální je upřednostňována individuální práce s dítětem v závislosti na zdravotním postižení a na přítomnosti asistenta pedagoga ve třídě. Někteří učitelé běžně využívali ve výuce prezentační techniku (PC, video, DVD), žáky byla taková výuka přijímána s velkým zájmem a probouzela jejich aktivitu. Úkolem do dalších let je daleko vyšší používání názorných pomůcek, výpočetní techniky a obnova těchto nesporně kvalitních prostředků moderní doby. Učitelé zohledňovali individuální potřeby žáků se speciálními potřebami ve vzdělávání, vzdělávající se podle vlastních IVP. 9

10 4 Výsledky vzdělávání Prospěch a chování Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Celkem žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo stupeň z chování stupeň z chování 0 1 Pochvaly Počty žáků 9. ročníku přijatých na střední školy Škola Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 OU 4 1 SOU 3 4 Nepokračují ve vzdělávání 0 3 Výsledky dovednostních testů žáků ZŠ praktické ve školním roce 2007/2008 Úspěšnost je určena průměrem známek v jednotlivých předmětech Třída Matematika Český jazyk Počet žáků Průměrná známka Počet žáků Průměrná známka I. 12 1, ,33 II. 9 1,55 9 1,55 III. 7 2,71 8 2,5 IV. 9 2,22 9 1,77 V. 10 2,6 10 1,7 Škola 47 2,1 48 1,91 Výsledky dovednostních testů žáků ZŠ praktické ve školním roce 2008/2009 Úspěšnost je určena průměrem známek v jednotlivých předmětech Třída Matematika Český jazyk Počet žáků Průměrná známka Počet žáků Průměrná známka I. 3 1,0 3 1,33 II. 8 2,0 8 2,44 III. 12 1,5 12 1,66 IV. 10 2,5 10 1,9 V. 11 2,0 11 2,18 VI. 9 2,22 9 2,44 Škola 53 1, ,99 10

11 5 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy 5.1 Podpora školy žákům, vzájemné vztahy Ve škole převládalo pozitivní klima a partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a učiteli i žáky navzájem. Vzhledem k velikosti školy a k mentální úrovni žáků nebyl zřízen žákovský parlament. Stížnosti žáků, pedagogů i rodičů přijímal ředitel školy bez odkladu a tyto vzniklé potíže se snažil okamžitě řešit s dotčenými osobami, třídními učiteli, výchovným poradcem a s preventistou negativních jevů. V případě závažnějších potíží řešila nastalou situaci pedagogická rada, která se schází minimálně pětkrát ve školním roce. 5.2 Spolupráce s rodiči Rodiče byli informováni o prospěchu a chování žáků i o dění ve škole průběžně prostřednictvím žákovských knížek a každé čtvrtletí na pravidelných konzultacích s třídními učiteli. V případě potřeby byly konzultace mezi učiteli a rodiči neodkladně. Rodiče mohli využívat také individuální konzultace s učiteli kdykoliv po telefonu. Další informace mohli získat na webových stránkách školy Škola pořádala společné akce pro žáky a jejich rodiče (besídky, trampolína, tematické výstavy, ukončení školního roku s vyřazením odcházejících žáků, výlety ). Rodiče se také často podíleli na přípravě těchto akcí, účastnili se jako doprovod na výletech, pomáhali při opravách a výzdobě školy, přispívali finančními dary. Jsou hnacím motorem při komunikaci mezi zařízením a zřizovatelem ohledně dalšího budování školy. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, ale rádi bychom ji prohloubili, zvláště u žáků v základní škole praktické a u žáků s problematickým chováním. Budeme dále také rozvíjet spolupráci s naším dětským domovem i s ostatními institucemi. 5.3 Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem Od roku 2005 působila na škole tříčlenná školská rada, která se podílela na řešení aktuálních problémů školy. V období její činnosti nemusela řešit žádné závažné nedostatky. Od začala pracovat nová rada školy, v novém složení. Škola se snaží posilovat vztahy se zřizovatelem, zvláště v oblasti čerpání investic na opravu nové budovy školy, ale i v oblasti metodické. 5.4 Výchovné poradenství Výchovný poradce spolupracoval s PPP v Prostějově. V případě péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (vyšetření, návrhy integrace) a v oblasti volby povolání žáků 9. ročníku, spolupracoval se speciálně pedagogickým centrem. Kromě toho se podílel na řešení výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých žáků a realizoval poradenství v oblasti volby povolání. 5.5 Prevence sociálně patologických jevů Škola měla vypracovaný minimální preventivní program, prevence probíhala ve všech ročnících. K posílení prevence škola realizovala tato opatření: první týden probíhá v kmenových třídách a je věnován osobnostní a sociální výchově, posilování pozitivních vztahů v třídních kolektivech, začlenění nových žáků, bylo zavedeno sociální sezení formou zájmového kroužku sociální kruh, kde byly řešeny vzniklé potíže s chováním a probíhala prevence negativních jevů, schránka důvěry, školní řád, 11

12 protidrogové přednášky pro žáky, besedy s MP podpora aktivního odpočinku o přestávkách, podpora zdravého životního stylu, přístup na internet i po vyučování. 5.6 Práce třídního učitele Třídní učitelé vedli a doplňovali dokumentaci žáků své třídy, organizovali akce třídy, zprostředkovávali informace mezi žáky a učiteli, řešili výchovné i vzdělávací problémy, informovali rodiče o prospěchu a chování žáků a akcích, které škola pořádá, poskytovali rodičům individuální konzultace v případě problémů. Byli také prostředníkem v jednáních mezi vedením školy a rodiči a širokou veřejností. Dbali také na kulturní a estetické prostředí třídy ve stávajících ztížených podmínkách. 6 Řízení školy 6.1 Plánování Škola měla vypracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje vycházející z RVP a snažila se průběžně naplňovat její základní filozofii, že škola má být místem aktivního a radostného poznávání, kde se respektují individuální zvláštnosti dítěte. Základem je partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči a vytváření bezpečného prostředí. Škola se snažila rozvíjet také vnitřní motivaci žáků zejména smysluplností učiva, možností mít vliv na průběh vyučovacího procesu a dostatečnou příležitostí ke spolupráci. V oblasti lidských zdrojů se škole podařilo sestavit pedagogický sbor, který je pozitivně naladěn na probíhající změny ve školství a aktivně se zapojil do tvorby nového ŠVP. Většina pedagogů se účastnila společných školení, jejichž zaměření bylo přizpůsobeno potřebám školy (koncepce rozvoje, ŠVP) a snažila se nové poznatky aktivně uplatňovat ve všech činnostech školy. Kladem byla stabilita pedagogického sboru. Posuny byly pouze v závislosti na rodičovských povinnostech pracovnic. Nově příchozí pracovníci povětšinou ale vnesli do sboru nové nápady a myšlenky. V oblasti materiálních zdrojů se škole podařilo zlepšit hlavně vybavení učeben moderní didaktickou technikou a novým nábytkem a zlepšit hygienické podmínky. V tomto trendu chceme pokračovat při snaze o adaptaci pavilonu určeného na novou školu v areálu našeho zařízení. Ve školním roce 2006/2007 škola vypracovala plán autoevaluace školy jako součást nového ŠVP a z něj vychází toto vlastní hodnocení školy. Hodnocení žáků vycházelo z klasifikačního řádu školy. 12

13 6.2 Organizace školy Organizační schéma školy: Ředitel Zástupce ředitel e pro DD (statutár) Vedoucí SPC Vedoucí odl. prac. Nezamyslice Učitelé 12 vychovatel ŠD 2 ekonom, účetní 1 Vychovatelé 21 Speciální pedagog 2 Učitelé 3 Asistent pedagoga 4 Asistent pedagoga 7 Psycholog 1 Asistenti pedagoga 3 Zdravotní sestra 1 Sociální prac. hospodářka 1 Soc. pracovnice pokladní 1 uklízečka 1 Vedoucí hospodářské ho úse ku uklí zečky 3 pradlena, švadlena 2 údržbář, topič 2 kuchařka 1 Ředitel školy koordinoval práci jednotlivých útvarů prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Velmi důležitou roli v organizaci školy měl školní řád, který vymezil práva a povinnosti učitelů, žáků i zákonných zástupců žáků. Všichni zaměstnanci měli jasně vymezené pravomoci a úkoly. Ředitel se aktivně spolupodílel na tvorbě ŠVP a prováděl osvětovou činnost týkající se kurikulární reformy ve vztahu ke školské a rodičovské veřejnosti. Přenos informací uvnitř školy byl zajišťován týdenními plány, organizačními poradami a osobními kontakty s učiteli. O metodický chod školy se staralo metodické sdružení školy. V rozvrhu hodin se podařilo respektovat všechny hygienické požadavky. Pouze doplňování vzdělání, DVPP, péče o malé děti u pedagogů a pracovní neschopnosti, komplikovali dodržování rozvrhu. I přes tyto nedostatky se nakonec podařily tyto obtíže překonat. 6.3 Vedení lidí Vedení školy celkově výrazně ovlivnilo změnu myšlení pedagogického sboru v oblasti vzdělávání. Podporovalo vzdělávání a sebevzdělávání pedagogických pracovníků ve vazbě na potřeby školy a samo se v tomto směru vzdělávalo. Podporovalo týmovou práci pedagogů (tvorba nového ŠVP, předávání zkušeností ) a zavádění efektivních metod učení do výuky. 13

14 Každý rok provádí vedení školy průběžné pohovory se všemi pedagogy a jedenkrát ročně proběhla dotazníková anketa u pedagogů, žáků a rodičů. Každého půl roku probíhá také sebehodnocení pedagogických pracovníků. Cílem bylo získání vzájemné zpětné vazby o potřebách pedagogů i vedení školy ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání. Výsledky těchto pohovorů a dotazníků byly také podkladem pro přidělení osobního hodnocení. Začínající učitelé měli k dispozici uvádějící učitele, kteří jim poskytovali pomoc v oblasti organizační i metodické. Vedení školy mělo pro každý školní rok zpracovaný plán hospitační činnosti. Cílem nebylo hledat chyby, ale zlepšit kvalitu celého vzdělávacího procesu, podpořit učitele v tom, co dělají dobře, a pomoci jim překonat obtíže spojené se zaváděním efektivnějších metod učení. Na druhé straně motivovat pedagogy, kteří mají rezervy ve své práci, k lepším výsledkům. 6.4 Kontrola a hodnocení Vedení školy provádělo pravidelně kontrolu průběhu a výsledků vzdělávání (hospitace, hodnocení prospěchu a chování žáků) a kontrolu v oblasti lidských, materiálních i finančních zdrojů. Škola má vypracovaný podrobný plán kontrolní činnosti s vymezením kompetencí všech vedoucích pracovníků. Kritéria pro hodnocení pedagogických pracovníků jsou obsahem vnitřního platového předpisu. Ve sledovaném období měla prioritu úroveň práce na tvorbě ŠVP, zavádění efektivních metod učení do praxe, podpora klíčových kompetencí u žáků a ochota se v této oblasti vzdělávat. 7 Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Vzhledem k tomu, že toto hodnocení je jakýmsi výchozím bodem systematického a plánovaného hodnocení školy, nelze jednoznačně říci, zda se zlepšila kvalita výsledků vzdělávání. Na základě vnitřních testů z matematiky a českého jazyka, které se v naší škole provádějí už řadu roků, je úroveň vzdělání v této oblasti na odpovídající úrovni. Výsledky úrovně klíčových kompetencí zatím nemáme s čím porovnávat, jelikož vzdělávání podle ŠVP probíhalo teprve dva roky a zkušenosti s touto oblastí nejsou ještě dostatečné. Z dotazníkového šetření mezi učiteli, žáky a rodiči vyplynulo, že škola postupně směřuje ke správným cílům. Učitelé již nepreferovali maximum znalostí a vědomostí, ale dovednost orientovat se ve světě informací, spolupracovat v týmu a vycházet a jednat s lidmi. I rodiče a žáci považovali tyto cíle za důležité, ale stále velkou váhu přikládali také znalostem a vědomostem. Podle názoru rodičů i učitelů se škole tyto cíle daří celkem dobře naplňovat, i když učitelé jsou v tomto směru sebekritičtější. Škola efektivně využívala všechny zdroje (lidské, materiální, finanční). Někteří učitelé si doplnili kvalifikaci, zvýšila se aprobovanost výuky. Postupně se zvyšovalo využití moderní didaktické techniky. Škola se prezentovala na veřejnosti. Do místních novin jsou nepravidelně zasílány články ze života zařízení, které jsou s menší pravidelností také otiskovány. Škola měla vlastní webové stránky které pravidelně aktualizovala. Žáci školy se účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží, některé také sama škola organizovala.(okresní a krajské kolo SHM, sportovní hry dětí DD atd.). Každý rok škola připravila vánoční besídku na které zve také seniory s Centra sociálních služeb Prostějov a 14

15 rodiče našich žáků. V závěru školního roku se konalo již tradičně slavnostní ukončení školního roku s vyřazením žáků 9. ročníku. Velký úspěch v obou letech měl výlet našich dětí s těžším postižením do Čech pod Kosířem a společný výlet do ZOO ve Vyškově a Olomouci. Také cvičení rodičů na trampolíně a společné posezení nad keramikou mají v řadách rodičů velký ohlas. Některé výrobky z keramiky a kresby žáků jsou pravidelně prezentovány na mnoha soutěžích a ta nejzdařilejší dílka jsou nabídnuta k prodeji na jarmarku, pořádaném pod záštitou Nadace Terezy Maxové, nebo na předvánočních trzích. Závěr V posledních dvou letech škola zaznamenala největší posun v myšlení většiny pedagogického sboru a přijetí změn probíhajících ve školství jako krok správným směrem. Díky trpělivosti a výrazné podpoře vedení školy vznikl tým spolupracujících učitelů, kteří dokázali společně vytvořit nový školní vzdělávací program a zároveň začali jeho hlavní myšlenky zavádět do praxe. To bylo od počátku dost obtížné, velmi pomohla společná sezení celého sboru, ale stále je to oblast, ve které má škola rezervy. Bohužel situace nejistoty se zrušením školy vlila mezi pracovníky negativní náladu, projevující se částečnou demotivací k další práci ve zkvalitňování prostředí naší školy a vedla ke snížení vzájemné spolupráce. Přesto všechno převládly partnerské vztahy mezi vedením, učiteli, žáky a rodiči, zvýšila se bezpečnost prostředí. Učitelé i žáci dostali možnost podílet se na chodu školy. Negativním protipólem byla nekázeň některých žáků, kterou se nám nedařilo vždy zvládnout podle našich představ. Také v komunikaci mezi některými pedagogy a mezi pedagogy a vedením školy jsou stále ještě rezervy, které je třeba odstraňovat. I materiální podmínky se zlepšily a to hlavně v oblasti pomůcek pro žáky s těžším zdravotním postižením, v oblast ICT technologií. V dalších letech se musíme zaměřit na zlepšování úrovně pomůcek pro základní školu praktickou, na zmodernizování výuky novými, audio vizuálními prostředky (interaktivní tabule, vizualizéry, kopírky ), které povedou ke zvyšování kompetencí u všech žáků naší školy. V Prostějově Mgr. Vladimír Brablec ředitel ZŠ a DD Prostějov projednáno na pedagogické radě dne

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka Český Krumlov

Základní škola T.G.Masaryka Český Krumlov Základní škola T.G.Masaryka Český Krumlov Vlastní hodnocení školy podle 8 a 9 za období školního roku 2009/10 a 2010/11- dvouletý cyklus Vlastní hodnocení školy se řídí strukturou vlastního hodnocení,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání....

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Základní škola Milín, okres Příbram Školní 247 262 31 Milín Vlastní hodnocení školy za školní roky 2008/09 a 2009/10

Základní škola Milín, okres Příbram Školní 247 262 31 Milín Vlastní hodnocení školy za školní roky 2008/09 a 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram Školní 247 262 31 Milín Vlastní hodnocení školy za školní roky 2008/09 a 2009/10 Zpracovala: Mgr. Jana Pižlová, ředitelka školy 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1 Vzdělávací

Více