Zápis č. 8/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 8/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne 25.9.2015 od 19.00 hodin v Bratřejově."

Transkript

1 Zápis č. 8/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově. Přítomní : Ing. Josef Konop, Jiří Barhoň, Jan Pudil, Ing. František Kortánek Tomáš Štemberk, Jiří Lalák, Jiří Skalický, Jiří Hejhal. Omluveni: Josef Hadáček 1. Zahájení. Zasedání zahájil starosta přivítáním přítomných. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a je na něm přítomno 7 členů Zastupitelstva z 9 zvolených. Zasedání je tedy usnášení schopné. Zápisem starosta pověřil místostarostu Ing. Josefa Konopa a navrhl, aby se zasedání řídilo tímto programem: 1. Zahájení. 2. Rozpočtová změna č. 8/ Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 až Protokol o kontrole obce provedené HZS Příbram. 5. Požární řád Obce Nechvalice. 6. Povodňová komise Obce Nechvalice. 7. Žádost o zařazení pozemků p.č. 829 a p.č. 830 v k.ú. Ředice do Územního plánu. 8. Ohláška o provedení zkušebního vrtu p. Jana Trpková Ředice č.p Ohláška o provedení zkušebního vrtu - Stiborovi Ředice č.p Nabídka firmy Roškot a spol. na výrobu upomínkových předmětů. 11. KPÚ Plán společných zařízení. 12. Smlouva o dílo separovaný odpad. 13. Žádost p. Jankovského ze Ředic č.p Různé: - Seznam faktur - Zateplování obecních budov. - GO PS12 pro SDH Nechvalice. - Zásobní nádrž na vodu v Bratřejově. - Stav nezaměstnanosti na Sedlčansku. - Přidělování dotací obcím od Středočeského kraje. - SÚ Petrovice - Územní souhlas se stavbou,,modernizace farmy Nechvalice. - SÚ Petrovice Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby úpravy stodoly u RD čp. 15 v Nechvalicích. - SÚ Petrovice - Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby otevřeného přístřešku na dřevo a zahradní náčiní v Křemenici. - MěÚ Sedlčany Rozhodnutí o vydání stavebního povolení a povolení nakládání s vodami pro stavbu,,křemenice - čištění odpadních vod z objektu č.p MěÚ Sedlčany Rozhodnutí o schválení havarijního plánu pro,,zemědělskou farmu Křemenice Radek Neužil. 15. Diskuze. 16. Usnesení. 17. Závěr. Doplňující body do jednání. Starosta obce navrhuje zařadit do jednání: Bod č KPÚ Plán společných zařízení. Bod č Smlouva o dílo separovaný odpad. Bod č Žádost p. Jankovského ze Ředic. Návrh do usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č. 8/

2 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 01/08/2015 bylo přijato. Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Jiří Barhoň, Tomáš Štemberk. Před hlasováním byla dána možnost Zastupitelům obce i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh do usnesení: Zastupitelstvo obce Nechvalice schvaluje ověřovatele zápisu: Jiří Barhoň, Tomáš Štemberk Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 02/08/2015 bylo přijato. Zápis z minulého zasedání byl řádně zveřejněn vyvěšením na úředních deskách a na internetových stránkách OÚ a nikdo ze členů Zastupitelstva obce ani z ostatních občanů k němu dosud nepodal námitku. Bod č. 2. Rozpočtové opatření č. 8/2015. Dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme tyto změny rozpočtu. V příjmové části navyšujeme rozpočet v pol.1112 (daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti)o 8 000,-Kč a v položce 1511 (daň z nemovitých věcí) o ,- Kč a další drobné položky. Ve výdajové části navyšujeme rozpočet v 3392, pol.5171 o ,-Kč (hostinec Ředice), v 2321 (ČOV) navyšujeme rozpočet o ,- Kč, v 3141 navyšujeme rozpočet o ,-Kč (jídelna ZŠ Nechvalice), v 3639 pol (komunální služby a územní rozvoj) o ,-Kč, v 6399 (platby daní a poplatků) navyšujeme rozpočet o ,- Kč a další drobné položky. Celkem tedy navyšujeme změnou č. 8/2015 rozpočet v příjmové části o ,-Kč a ve výdajové části o ,- Kč. Rozdíl je hrazen z financování. Dostavil se zastupitel Ing. František Kortánek. Před hlasováním byla dána možnost Zastupitelům obce i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Návrh do usnesení: Zastupitelstvo obce Nechvalice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 v předneseném znění. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 03/08/2015 bylo přijato. Bod č. 3. Rozpočtový výhled na roky 2016 až Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu nám nařizuje sestavovat rozpočtový výhled, ze kterého vychází návrh rozpočtu na příští rok a z návrhu rozpočtu se schvaluje konečný rozpočet na další rok. Rozpočtový výhled se schvaluje zpravidla na jedno volební období a jsou v něm zahrnuty i plánované dotace ze státního rozpočtu, které však obec nemusí obdržet. Proto se v průběhu let provádí jeho aktualizace, která již obsahuje přesnější údaje. - Rok 2016: Zateplování obecních budov za předpokladu získání statní dotace. Přístavba MŠ. - Rok 2017: Zateplování obecních budov za předpokladu získání statní dotace. Nový územní plán obce. Přístavba MŠ. Oprava sálu : Oprava místních komunikací a úprava veřejných prostranství : Oprava místních komunikací a úprava veřejných prostranství : Oprava místních komunikací a úprava veřejných prostranství. Rozpočtový výhled na roky je samostatnou přílohou. Návrh do usnesení: ZO schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2020 v předneseném znění. Hlasování: pro - 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 04/08/2015 bylo přijato. 2

3 Bod č. 4. Protokol o kontrole obce provedené HZS Příbram. Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s výsledky kontroly, provedené HZS Středočeského kraje. Předmětem kontroly bylo dodržování krizového zákona a předpisů vydaných pro jeho provedení. Výsledek kontroly byl,,obec plní úkoly v krizovém zákoně. Návrh do usnesení: Zastupitelstvo obce Protokol o kontrole obce, provedené HZS Příbram, bere na vědomí bez připomínek. Usnesení 05/08/2015 bylo přijato. Bod č. 5 - Požární řád obce Nechvalice. Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů obce - JPO III/1 Nechvalice, JPO V Ředice, JPO V Chválov a dále jednotkou požární ochrany HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně, kategorie JPO II se sídlem v Sedlčanech. Dále požární řád vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci. Stanovuje podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci. Uvádí způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany. Vymezuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení. Dále je uveden přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a způsob vyhlášení požárního poplachu. Tento požární řád bude odeslán ve formě OZV č. 1/2015 ke kontrole na Mv Čr a vyhlášku bude schvalovat ZO na svém příštím zasedání. Návrh do usnesení : ZO schvaluje Požární řád obce Nechvalice v předneseném znění s účinností od Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 06/08/2015 bylo přijato. Bod č. 6 Povodňová komise Obce Nechvalice. ZO schválilo povodňovou komisi v tomto složení: Jiří Hejhal Nechvalice předseda PK, Ing. Josef Konop Mokřany místopředseda PK, Josef Mikota Brod člen PK, Bc. Jiří Čáp Ředičky člen PK, Roman Pech Vratkov člen PK,Ing. František Kortánek Dražka člen PK, Ing. Miloslav Zdeněk Bratřejov člen PK, Ilona Stiborová Skoupý zapisovatelka PK. Zastupitelé i občané vznášeli své názory a připomínky Návrh do usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje povodňovou komisi v předneseném znění. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 07/08/2015 bylo přijato. Bod č. 7 Žádost o zařazení pozemků p.č. 829 a p.č. 830 v k.ú. Ředice do Územního plánu. Ing. František Nikl z Prahy žádá o zařazení pozemků p.č. 829 a p.č.830 v k.ú. Ředice do projednávání Územního plánu. Na pozemku chce postavit rodinný domek. Návrh do usnesení: ZO souhlasí se zařazením pozemků p.č. 829 a p.č. 830 v k.ú. Ředice do projednávání Územního plánu. Hlasování: pro - 0, proti 4, zdržel se 4 Usnesení 08/08/2015 bylo přijato. Žádost nebyla schválena. 3

4 Bod č. 8 - Ohláška o provedení zkušebního vrtu p. Jana Trpková Ředice č.p. 19. Firma,,Petr Drmla studnařství ohlašuje provedení zkušebního vrtu o hloubce do 30 metrů na pozemku p.č.st. 3 v k.ú. Ředice pro p. Janu Trpkovou, Ředice č.p. 19. ZO bere na vědomí. Bod č. 9 - Ohláška o provedení zkušebního vrtu Bohumil a Marie Stiborovi, Ředice č.p.7. Firma,,Petr Drmla studnařství ohlašuje provedení zkušebního vrtu o hloubce do 30 metrů na pozemku p.č. 624 v k.ú. Ředice pro manžele Stiborovi, Ředice č.p. 7. ZO bere na vědomí. Bod č.10 - Nabídka firmy Roškot a spol. na výrobu upomínkových předmětů. Firma Roškot a spol. nabízí výrobu upomínkových předmětů (vlajky, trička, skleničky, malované hrnečky aj.). Návrh do usnesení: ZO souhlasí s nabídkou firmy,,roškot a spol. na výrobu upomínkových předmětů (vlajky, trička, skleničky, malované hrnečky aj.). Hlasování: pro - 8, proti 0, zdržel se 0, Usnesení 9/08/2015 bylo přijato. Bod č.11 - KPÚ Plán společných zařízení. Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s Plánem společných zařízení KPÚ v katastrálních územích Nechvalice, Bratřejov, Bratříkovice a Libčice u Nechvalic. Plán společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit naplnění jednoho z hlavních cílů KoPÚ, tj., že pozemkovými úpravami se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů. Návrh do usnesení: ZO Nechvalice souhlasí s předloženým Plánem společných zařízení, zpracovaným firmou,,ing. Jindřich Jíra Projekce, pro k.ú. Nechvalice, Libčice u Nechvalic, Bratřejov a Bratříkovice. ZO souhlasí se zaústěním odvodnění z cest a vodohospodářských zařízení do stávajících ostatních ploch ve vlastnictví obce a dále do dešťové kanalizace v uvedených katastrálních územích. Hlasování: pro - 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 10/08/2015 bylo přijato. Bod č. 12 Smlouva o dílo na likvidaci separovaného odpadu. Starosta přednesl nový návrh smlouvy na svoz tříděných odpadů se Sedlčanskými technickými službami. Návrh do usnesení: ZO souhlasí se Smlouvou o dílo na likvidaci separovaného odpadu v předneseném znění. Hlasování: pro - 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 11/08/2015 bylo přijato. Bod č. 13. Žádost p. Jankovského ze Ředic č.p.14. Pan František Jankovský, Ředice č.p. 14, znovu podává stížnost a žádá zrušení odbočky přípojky vody pro sousední nemovitost Ředice č.p. 19. Přípojka je na jeho pozemku p.č. st. 4 v katastrálním území Ředice. O zrušení přípojky vody pro sousední nemovitost žádá jednak z důvodu snížení tlaku vody ve svém domě a také proto, že si nepřeje, aby přípojka vody pro souseda byla vedena po jeho pozemku. Přípojka byla vybudována před cca 35 lety k oboustranné spokojenosti. 4

5 ZO požadovalo odborný posudek znalce v oboru, zda se skutečně jedná o snížení tlaku v potrubí, nebo o neprůchodné potrubí v domě stěžovatele. Posudek p. Jankovský nepředložil. Přítomný p. Trpka, manžel majitelky domu Ředice čp. 19 přednesl, že přípojku v její veřejné části vybudovali na své náklady manželčiny rodiče. Před hlasováním byla dána možnost Zastupitelům obce i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Návrh do usnesení: Zastupitelstvo obce Nechvalice bere stížnost pana Františka Jankovského ze Ředic na vědomí a nadále požaduje odborný posudek znalce v oboru, zda se skutečně jedná o snížení tlaku v potrubí, nebo o neprůchodné potrubí v domě stěžovatele. Hlasování: pro - 8, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 12/08/2015 bylo přijato. Bod č Různé: - Seznam faktur. Starosta seznámil Zastupitele obce a přítomné občany s přehledem uhrazených faktur od minulého zasedání ZO, tj. od do současnosti. Nejvyšší položky obec uhradila za odvoz TKO, opravu a vybavení hostince v Nechvalicích, Ředicích, aj. - Zateplování obecních budov. Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s přípravou na zateplování obecních budov v Nechvalicích. Akce je ve fázi přípravy projektu pro podání žádosti o dotaci na OPŽP. - GO PS12 pro SDH Nechvalice. ZO schválilo generální opravu PS 12 nejen pro SDH Nechvalice, ale i pro SDH Ředice a SDH Chválov. - Zásobní nádrž na vodu v Bratřejově. Z důvodu velkého nedostatku pitné vody v celé obci se zastupitelé zabývali možností čerpat vodu z přídavné nádrže v Bratřejově, odkud voda bez užitku přetéká. Na návrh p. Pečeného z Bratřejova, že úpravou terénu v okolí mělké studny může dojít k přerušení pramene vody, zastupitelé vybudování přídavné nádrže zamítli a schválili pro potřeby zásobování pitnou vodou zprovoznění vrtu dříve využívaného pro hostinec v Nechvalicích. - Stav nezaměstnanosti na Sedlčansku. Úřad práce Příbram informuje o stavu nezaměstnanosti na Sedlčansku. Nechvalicko je v počtu nezaměstnaných na třetím místě. - Přidělování dotací obcím od Středočeského kraje. Starosta přednesl stížnost obce Radovesnice II na nespravedlivé přidělování dotací z fondů Středočeského kraje. - SÚ Petrovice - Územní souhlas se stavbou,,modernizace farmy Nechvalice. SÚ Petrovice vydal územní souhlas se stavbou,,modernizace farmy Nechvalice na pozemku p.č. 80/2 v k.ú. Nechvalice pro Agronu Nechvalice s.r.o. - SÚ Petrovice Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby úpravy stodoly u RD čp. 15 v Nechvalicích. Stavební úřad Petrovice vydal Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby,,stavební úpravy stodoly u domu č.p. 15 v Nechvalicích pro stavebníky manžele Jandovi z Prahy. 5

6 - SÚ Petrovice - Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby otevřeného přístřešku na dřevo a zahradní náčiní v Křemenici. SÚ Petrovice vydal společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby otevřeného přístřešku na dřevo a zahradní náčiní v Křemenici na pozemku p.č. 332 v k.ú.křemenice pro p. Antonína Nováka ze Sedlčan. - MěÚ Sedlčany Rozhodnutí o vydání stavebního povolení a povolení nakládání s vodami pro stavbu,,křemenice - čištění odpadních vod z objektu č.p. 4. MěÚ Sedlčany vydal rozhodnutí o vydání stavebního povolení a povolení nakládání s vodami na stavbu,,křemenice - čištění odpadních vod z objektu č.p. 4 pro p. Tomáše Hejhala z Větrova. - MěÚ Sedlčany rozhodnutí o schválení havarijního plánu pro,,zemědělskou farmu Křemenice Radek Neužil. MěÚ Sedlčany vydal rozhodnutí o schválení havarijního plánu pro,,zemědělskou farmu Křemenice Radek Neužil. Bod č.15 Diskuze. Body do diskuze nebyly vzneseny. Bod č Usnesení. Usnesení je uvedeno u každého bodu zvlášť. Bod č Závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání Zastupitelstva obce ve hodin ukončil. Zapsal místostarosta Ing. Josef Konop. V Bratřejově Podpis starosty : Jiří Hejhal Podpis ověřovatelů zápisu : Jiří Barhoň Tomáš Štemberk Vyvěšeno : Sejmuto:

Zápis č. 10/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově.

Zápis č. 10/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově. Zápis č. 10/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 9.12.2016 od 19.00 hodin ve Vratkově. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Jiří Barhoň, Jiří Lalák,

Více

Zápis č. 6/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Ředicích.

Zápis č. 6/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Ředicích. Zápis č. 6/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 3.10.2014 od 19. 00 hodin v Ředicích. Přítomní : ing. Josef Konop, ing. František Kortánek, Jiří Barhoň, Jan Pudil,

Více

Zápis č. 10/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově.

Zápis č. 10/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově. Zápis č. 10/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne 11.12.2015 od 19.00 hodin ve Vratkově. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Jiří Barhoň, Jan Pudil,

Více

Zápis č. 8/2011 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově.

Zápis č. 8/2011 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově. Zápis č. 8/2011 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 16.12.2011 od 19. 00 hodin ve Vratkově. Přítomní : Ing. Josef Konop, ing. Jiří Doubrava, ing. František Kortánek,

Více

Zápis č. 2/2017 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Nechvalice.

Zápis č. 2/2017 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Nechvalice. Zápis č. 2/2017 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 10.3.2017 od 19.00 hodin v KD Nechvalice. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Jiří Barhoň, Jiří

Více

Zápis č. 2/2013 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově.

Zápis č. 2/2013 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově. Zápis č. 2/2013 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 19.4.2013 od 19. 00 hodin ve Vratkově. Přítomní : ing. Josef Konop, ing. Jiří Doubrava, Jan Pudil, Josef Hadáček,

Více

Zápis č. 1/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově.

Zápis č. 1/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově. Zápis č. 1/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne 6.2.2015 od 19.00 hodin ve Vratkově. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Josef Hadáček, Jiří Barhoň,

Více

Zápis č. 3/2011 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Nechvalicích.

Zápis č. 3/2011 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Nechvalicích. Zápis č. 3/2011 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 8.4.2011 od 19. 00 hodin v Nechvalicích. Přítomní : Ing. Josef Konop, ing. Jiří Doubrava, ing. František Kortánek,

Více

Zápis č. 9/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Ředice.

Zápis č. 9/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Ředice. Zápis č. 9/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 4.11.2016 od 19.00 hodin v KD Ředice. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Jiří Barhoň, Jiří Lalák,

Více

Zápis č. 6/2010 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově.

Zápis č. 6/2010 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově. Zápis č. 6/2010 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 27.8.2010 od 19. 00 hodin v Bratřejově. Přítomní : Jiří Hejhal, Jiří Čáp, ing. Josef Konop, Jiří Skalický, ing. Jiří

Více

Zápis č. 1/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově.

Zápis č. 1/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově. Zápis č. 1/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 7.2.2014 od 19. 00 hodin v Bratřejově. Přítomní : ing. Josef Konop, ing. František Kortánek, ing. Jiří Doubrava,

Více

Zápis č. 5/2013 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Ředicích.

Zápis č. 5/2013 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Ředicích. Zápis č. 5/2013 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 27.9.2013 od 19. 00 hodin v Ředicích. Přítomní : ing. Josef Konop, ing. Jiří Doubrava, ing. František Kortánek, Jan

Více

Zápis č. 6/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Nechvalicích.

Zápis č. 6/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Nechvalicích. Zápis č. 6/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 14.12.2012 od 19. 00 hodin v Nechvalicích. Přítomní : ing. Josef Konop, Jiří Barhoň, ing. Jiří Doubrava, Josef Martínek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Zápis č. 5/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově.

Zápis č. 5/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově. Zápis č. 5/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 26.10.2012 od 19. 00 hodin v Bratřejově. Přítomní : ing. Josef Konop, Jiří Barhoň, ing. Jiří Doubrava, Josef Martínek,

Více

Zápis č. 7/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově.

Zápis č. 7/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově. Zápis č. 7/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 9.9.2016 od 19.00 hodin v Bratřejově. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Jiří Barhoň, Jiří Lalák,

Více

Zápis č. 5/2017 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Bratřejov.

Zápis č. 5/2017 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Bratřejov. Zápis č. 5/2017 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 23.6.2017 od 19.00 hodin v KD Bratřejov. Přítomní : Jiří Barhoň, Jiří Lalák, Jan Pudil, Jiří Hejhal, Ing. František

Více

Zápis č. 7/2018 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Bratřejov.

Zápis č. 7/2018 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Bratřejov. Zápis č. 7/2018 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 21.9.2018 od 19.00 hodin v KD Bratřejov. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Jiří Barhoň, Jiří

Více

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009 OBEC KLADRUBY ZÁPIS č. 10/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kladruby, které se uskutečnilo dne 7.prosince 2009, od 16:45 hod do 18:15 v místnosti Obecního úřadu Kladruby Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6.února 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6.února 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6.února 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis č. 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin v pohostinství v Nechvalicích.

Zápis č. 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin v pohostinství v Nechvalicích. Zápis č. 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne 7.11. 2014 od 19:00 hodin v pohostinství v Nechvalicích. Přítomni : ing. Josef Konop, ing. František Kortánek, Tomáš

Více

Zápis č. 3/2018 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Bratřejov.

Zápis č. 3/2018 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v KD Bratřejov. Zápis č. 3/2018 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 25.5.2018 od 19.00 hodin v KD Bratřejov. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Josef Hadáček, Jiří

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis č. 6/2013 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově.

Zápis č. 6/2013 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově. Zápis č. 6/2013 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 8.11.2013 od 19. 00 hodin ve Vratkově. Přítomní : ing. Josef Konop, Jan Pudil, Jiří Skalický, Josef Martínek, Jiří

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Z á p i s č. 7 /2013

Z á p i s č. 7 /2013 Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 7 /2013 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 13. 11. 2013 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 30.5.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 18:52 hodin přítomni:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 7/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 14.11.2011 v 17.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zápis č. 5/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově.

Zápis č. 5/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově. Zápis č. 5/2014 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 29.8.2014 od 19. 00 hodin v Bratřejově. Přítomní : ing. Josef Konop, ing. František Kortánek, ing. Jiří Doubrava,

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 7.12.2015 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 7.12.2015 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 1/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově.

Zápis č. 1/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově. Zápis č. 1/2012 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 24.2.2012 od 19. 00 hodin v Bratřejově. Přítomní : Ing. Josef Konop, ing. Jiří Doubrava, ing. František Kortánek,

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z Zápis č. 10-2017-Z Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory konaného dne 20. 12. 2017 v 18.00 hodin v Kulturním domě č. p. 59 ve Stříbrných Horách. Zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory bylo

Více

Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Bergmann, Eichnerová, Jakob, Klimentová, Malá, Pokorný, Semanský, Šoupal,

Více

Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 8. července 2015.

Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 8. července 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 10.12. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Benda Stanislav, Čítek Jaroslav, Dinda Karel,

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 7/2015. konaného dne 26.11.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 7/2015. konaného dne 26.11.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01242/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 7/2015

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 -1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: - Hosté: Jiřina Velková-hospodářka obce Program: viz příloha zápisu 1), 2) a 3) Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 14.12.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 19.20 hodin Členů zastupitelstva obce: 11

Více

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 42. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 28.1.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z á p i s č. 6 /2013

Z á p i s č. 6 /2013 Strana č. 1/5 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 6 /2013 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 18. 9. 2013 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha, Stanislav Kahuda Omluven: Josef Novák, Michaela

Více

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád města Rabí POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád města Rabí POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice, IČO: 00256030 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád města Rabí Zastupitelstvo města Rabí se na svém zasedání dne 12. 2. 2013 usnesením č. 2/13, bod 2) usneslo

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Zápis č. 3/2013 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově.

Zápis č. 3/2013 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin v Bratřejově. Zápis č. 3/2013 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 14.6.2013 od 19. 00 hodin v Bratřejově. Přítomní : ing. Josef Konop, ing. Jiří Doubrava, Jan Pudil, Josef Hadáček,

Více

Obecně závazná vyhláška obce. Olešnice č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška obce. Olešnice č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška obce Olešnice č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Olešnice se na svém zasedání dne 29.9.2004 usneslo vydat na základě ustanovení 29 odst. 1 písm.o) bod 1.zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Článek 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci.

Článek 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 Zastupitelstvo obce Vrábče se na svém zasedání dne 3. 12. 2004, usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 31.8.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana

Více

Z á P is. v restauraci v Libkově.

Z á P is. v restauraci v Libkově. Obec Libkov 34506 Kdyně Z á P is ze zasedání zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 28.12.2015 v 19:00 hodin v restauraci v Libkově. Přítomni: Bc. Černý Vladimír, Pf1anzer Jan, Černá Barbora, Tauscherová

Více

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2015 dne 13. dubna 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Zápis č. 5/2010 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově.

Zápis č. 5/2010 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově. Zápis č. 5/2010 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 30.7.2010 od 19. 00 hodin ve Vratkově. Přítomní : Jiří Hejhal, ing. František Kortánek, Jiří Čáp, ing. Josef Konop,

Více

Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009

Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009 OBEC Kovářov Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009 Místo jednání: zasedací místnost OÚ Kovářov Začátek: 18.00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Pavel Hroch Přítomni: Omluveni: Pavel

Více

Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011

Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011 Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, 1 člen omluven, viz prezenční listina pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, Marie Ustohalová Program: 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 31.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 31.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 31.3.2015 Začátek : 18,30 hodin Přítomni : R. Dibus, L. Hrabě, P. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: M. Hadinec, K. Dibus Hosté: - Zapisovatel:

Více

Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 26. 10. 2015 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19.00 hodin. Přítomno:

Více

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Z Á P I S z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch Z celkového počtu 7 zvolených

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Leden Stránka 1 z 7

Leden Stránka 1 z 7 Leden 2016 Stránka 1 z 7 Zápis č. 1/2016 z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 18. 1. 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves, č. 1/II/2014 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 11.12.2014 v 18,30 hod. Počet

Více

Zápis č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. ledna 2012

Zápis č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. ledna 2012 Obec Dymokury Revoluční 97 www.dymokury.cz e-mail: obec@dymokury.cz 289 01 Dymokury tel: 325 635 112 Zápis č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. ledna 2012 1) Zasedání zahájil v 18.30 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Petr B, Pavel Ch, Jiří P, Vlastimil F Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Koukal Antonín, Vrbka Roman, Ing. Mastný Martin od 19.15 hod., Škorpík

Více

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Michal Němec,

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 15.2.2011 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 Hodina: 20:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více