S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s."

Transkript

1 S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. Preambule Asociace verejne prospesnych organizacf CR, z.s. (dale jen,,asociace", ph'padne,,avpo CR") vznikla jako zajmove sdruzenf pravnickych osob, zalozene podle 20f a nasl. zakona 40/1964 Sb., Obcanskeho zakoniku. Na zaklade rozhodnuti Valne hromady ze dne 16. kvetna 2014 Asociace zmenila svou pravni formu na spolek die zakona 89/2012 Sb.,,,noveho" Obcanskeho zakonfku. AVPO CR je profesionalne fungujfci asociaci, ktera sdruzuje transparentnf verejne prospesne organizace a poskytuje jim kvalitni vsestranny servis. AVPO CR je rovnocennym partnerem pro jednani se statnf spravou, samospravou, podnikatelskym sektorem a medii. I. Nazev 1. Nazev Asociace zni: Asociace verejne prospesnych organizaci R, z.s. 2. Zkratka nazvu Asociace: AVPO CR 3. Nazev Asociace v anglictine: Association of Public Benefit Organizations Czech Republic II. Sidlo 1. Sidlem Asociace je: Praha 2. Adresa sidla Asociace ke dni prijetf tohoto noveho uplneho zneni stanov je: Male namesti 12, Praha 1 III. Poslani a predmet cinnosti (ucel) Asociace 1. Poslanfm Asociace je prispi'vat kvytvareni transparentnfho, spolehliveho a modernfho neziskoveho sektoru. Za ucelem naplnenfsveho poslani vykonava Asociace zejmena tyto cinnosti: a) poskytuje vzdelavaci, informacnf a poradenske sluzby clenum Asociace a take ostatnim verejne prospesnym a/nebo neziskovym organizacim, b) vytvari a spravuje databazi clenskych verejne prospesnych organizacf, c) udeluje znacku spolehlivosti - oznaceni Spolehliva verejne prospesna organizace - a spravuje databazi jejich drzitelu, d) vsemi dostupnymi zpusoby prosazuje zajmy verejne prospesnych organizacf, ktere jsou v souladu se stanovami 2. Asociace nenf zalozena za ucelem podnikani. Pfipadny kladny hospodarsky vysledek (zisk) Asociace bude reinvestovan zpet do verejne prospesne cinnosti 3. Asociace muze provozovat vedlejsi hospodarskou cinnost, spocfvajici tez v podnikanf. O zahajeni, ukoncenf ci zmene teto cinnosti rozhodne die potfeby Spravni rada. 1. Asociace se zaklada na dobu neurcitou. IV. Doba trvani

2 V. Druhy clenstvi v Asociaci 1. Clenstvi v Asociaci je fadne, fadne se znackou a pfidruzene. 2. Radnym clenem se muze stat pouze ta pravnicka osoba (dale,,organizace"), ktera splnuje vsechny podminky clenstvi die techto Stanov. 3. Radnym clenem Asociace se nemuze stat pfispevkova organizace. 4. Radnym clenem se znackou se automaticky stava fadny clen, ktery ziska znacku spolehlivosti. 5. Organizace, ktera nesplnuje vsechny podmmky radneho clenstvi v Asociaci a pfispevkova organizace se muze stat pfidruzenym clenem 6. Pfidruzeny clen ma vsechna prava a povinnosti radneho clena, mimo prava hlasovat na Valne hromade 7. Pro vznik i zanik radneho i pfidruzeneho clenstvi jinak plati tataz pravidla. 0 zmenach prav a povinnosti vsech clenu rozhoduje bez dalsich podminek Valna hromada. 8. Clenske pfispevky Ize stanovit pro ruzne druhy clenstvi v ruzne vysi, pfipadne i s ruznou splatnosti. Prezident muze v oduvodnenych pfipadech cast clenskeho pfispevku prominout. VI. Vznik a zanik clenstvi 1. Clenem Asociace se muze stat pouze organizace splnujici nasledujici podminky: a) vykonava cinnosti, ktere jsou vefejne prospesne - sleduje dosahovani obecneho (vefejneho, spolecenskeho) blaha, b) ma-li jeji vefejne prospesna cinnost pfedem stanovenu urcitou skupinu adresatu, musi byt poskytovana za spravedlivych a rovnych podminek pro vsechny zajemce, c) jeji vefejne prospesna cinnost neni primarne motivovana vytvofenim zisku, d) je-li zisk vytvofen, je vyuzit pro dalsi vykon vefejne prospesne cinnosti, e) vykonava-li i jine cinnosti nez vefejne prospesne, jsou tyto cinnosti vzdy pouze doplnkove a slouzi k ziskani prostfedku pro vykon vefejne prospesnych cinnosti, pfipadne k lepsimu vyuziti majetku organizace. 2. Dalsi nutne podminky clenstvi jsou: a) Organizace provozuje webove (www) stranky, na kterych pravidelne zvefejnuje udaje o sve cinnosti. b) Organizace kazdorocne zvefejnuje vyrocni zpravu o hospodafeni, pfipadne jiny dokument obdobneho obsahu, a to nejmene vystavenim plneho zneni na webovych strankach organizace. c) Organizace souhlasi se zanesenim tzv. Povinnych udaju o sobe do databaze vedene Asociaci a sjejich zvefejnenim na internetovych strankach Rozsah Povinnych udaju stanovi rozhodnutim Prezident Organizace je rovnez povinna tyto povinne udaje aktualizovat bezodkladne po kazde jejich zmene. d) Organizace uhradi rocni clensky pfispevek ve stanovene vysi. V pfipade, ze je pfihlaska ke clenstvi podana v prubehu kalendafniho roku, vyse clenskeho pfispevku se pfimefene krati (clensky pfispevek se hradi ve vysi 1/12 za kazdy kalendafni mesic, v nemz clenstvi organizace v Asociaci trvalo alespoh jeden den). V pfipade ukonceni clenstvi organizace v Asociaci se pfispevek nevraci. 3. Rozsah Povinnych udaju a vysi clenskych pfispevku Asociace zvefejni na svych webovych strankach. 4. Rizeni o clenstvi je zahajeno na zaklade pfihlasky, zaslane pisemne na adresu sidla 5. Pfihlaska musi obsahovat nazev, identifikacni cislo (bylo-li pfideleno) a sidlo uchazece o clenstvi, dale udaje o osobe opravnene jednat jmenem uchazece. Podminkou platnosti pfihlasky je rovnez poskytnuti Povinnych udaju v pozadovanem rozsahu, a to prostfednictvim formulafe na internetovych strankach 6. O pfihlasce rozhodne Prezident Asociace do 30 dnu od okamziku jejiho doruceni, a to tak, ze a) pfihlasku odmita, b) pfihlasku pfijima a postupuje Spravni rade k rozhodnuti o pfijeti nebo nepfijeti za clena, nebo c) pfihlasku vraci uchazeci zpet k doplneni.

3 7. Clenstvi v Asociaci vznika dnem, kdy Spravni rada rozhodla o prijetf za clena. Rozhodnuti o pfijeti nebo nepfijetf za clena Asociace Ize prijmout tez per rollam. 8. Rozhodnutf Spravni' rady o pfijeti nebo nepfijeti za clena Asociace musf byt uchazeci doruceno elektronickou postou ( em), nebo pisemne. 9. S rozhodnutfm o prijetf nebo nepfijeti novych clenu seznami Prezident Asociace Valnou hromadu Asociace na jeji'm nejblizsfm zasedani. 10. Clenstvi v Asociaci zanika: a) zanikem Asociace, b) dnem doruceni pisemneho oznamenf clena o vystoupeni z Asociace k rukam Prezidenta, c) vyloucenim clena rozhodnutim Spravni rady Asociace zduvodu poruseni clenskych povinnosti, zejmena pro poskozeni dobreho jmena Asociace, nebo proto, ze clen pres pfedchozi upozorneni neposkytl Asociaci pravdive, uplne a aktualni Povinne udaje; clena Ize rovnez vyloucit v pfipade, ze pfestal splnovat vyse specifikovane podminky clenstvi, d) zanikem clena bez pravniho nastupce. 11. V pffpade zaniku clena s pravnim nastupcem, zmeny pravni formy clena nebo slouceni ci splynuti clena sjinou organizaci si clen vyzada souhlas Spravni rady Asociace sdalsim trvanim clenstvi. Neni-li tento souhlas dan, nebo neni-li o nej pozadano ve Ihute 90 dnu, je Spravni rada opravnena rozhodnout o vylouceni clena. 12. V pfipade, ze fadny clen se znackou pozbude znacky spolehlivosti, stava se automaticky fadnym clenem. VII. Prava a povinnosti clenu 1. Clen Asociace ma pravo: a) ucastnit se Valne hromady Asociace, podavat navrhy a hlasovat, b) volit a vysilat sve zastupce do organu Asociace, c) pfedkladat organum Asociace navrhy a zadat jejich projednani, d) byt informovan o cinnosti 2. Clen Asociace je povinen: a) dodrzovat stanovy a vnitfni pfedpisy Asociace, b) platit rocni clensky pfispevek, jehoz vysi stanovuje rozhodnutim Spravni rada Asociace, c) svym jednanim, a to i mimo ramec cinnosti Asociace, neposkozovat jeji povest, d) respektovat rozhodnuti organu VIII. Organy Asociace 1. Organy Asociace jsou: a) Valna hromada b) Spravni rada c) Prezident d) Dozorci rada e) Rada pro hodnoceni spolehlivosti f) Reviznf komise pro hodnoceni spolehlivosti

4 IX. Valna hromada 1. Valna hromada je nejvyssfm organem 2. Valnou hromadu tvofi vsichni clenove Jmenem clena jedna na Valne hromade jeho statutarni organ (clen statutarniho organu), nebo jfm pisemne povefena osoba. 3. Valna hromada se schazi podle potreby, nejmene vsak 1 krat za kalendarni rok. 4. Zasedani Valne hromady svolava a ridf Prezident Oznameni o konani zasedam musi' byt uvefejneno na internetovych strankach Asociace po dobu nejmene 14 dni pfed konam'm zasedam. Pozvanka na zasedanf je ve stejne Ihute rozesilana na elektronickou ( ovou) adresu clenu 5. Prezident je povinen svolat zasedanf Valne hromady vzdy, kdyz o to pozada nejmene 1/3 vsech clenu 6. Valna hromada je usnasem'schopna, jsou-li prftomni zastupci nejmene 1/3 fadnych clenu 7. K pfijeti rozhodnuti Valne hromady je treba hlasu nadpolovicni vetsiny pfitomnych fadnych clenu Asociace, nestanovf-li tyto Stanovy jinak. 8. Valna hromada: a) projednava a schvaluje ucetnf zaverku za uplynule obdobi, b) volf a odvolava vsechny cleny Spravnf rady Asociace, c) volf a odvolava Prezidenta Asociace, d) volf a odvolava vsechny cleny Dozorci rady Asociace, e) schvaluje zmeny Stanov, f) rozhoduje o zaniku Asociace, g) rozhoduje o vysi clenskych pfispevku. 9. Clenove Spravnf a Dozorcf rady Asociace majf pravo se zucastnit jednanf Valne hromady. Pozadajf-li o slovo, musi jim byt udeleno. 10. Clenove Asociace mohou pfijfmat rozhodnutf tez mimo zasedani Valne hromady (per rollam). Pfi rozhodovanf per rollam zasle Prezident navrh rozhodnutf vsem clenum na jejich korespondencni (fyzickou) nebo ovou (elektronickou) adresu. Clen Asociace sve stanovisko k navrhu vyjadfuje zpravidla zpravou obsahujfcf text,,pro",,,proti" nebo,,zdrzuji SE", pfipadne jinym zpusobem nevzbuzujicim pochyby o vuli clena. Jinak o hlasovani per rollam platf obdobne pravidla pro hlasovanf na Valne hromade. Pro prijeti jakehokoli rozhodnuti per rollam je vsak vzdy treba, aby sve stanovisko vyjadfila nadpolovicni vetsina vsech radnych clenu X. Spravnf rada 1. Spravnf rada Asociace ma 5-9 clenu volenych Valnou hromadou na funkcni obdobf v delce tri let. Funkcnf obdobf clena Spravnf rady vsak neskoncf dffve, nez dnem konani zasedani prvni Valne hromady, ktera je zpusobila zvolit jeho nastupce. Opakovane clenstvive spravni rade je mozne poctu clenu Spravnf rady rozhoduje Valna hromada. 3. Spravnf rada: a) projednava a schvaluje strategii rozvoje Asociace, b) schvaluje rozpocet Asociace, c) jmenem Asociace pravne jedna vuci Prezidentovi, vcetne stanovenf odmeny za vykon jeho funkce, d) podava Valne hromade navrh na odvolam clenu organu Asociace, e) spolupracuje s Prezidentem Asociace pri plnem jeho ukolu, f) rozhoduje o prijeti a vylouceni clena 4. Spravnf rada zaseda zpravidla 2 krat rocne. Zasedanf Spravni rady svolava Prezident Asociace z vlastniho podnetu, nebo na zadost alespon jedne tretiny clenu Zasedanf Spravnf rady muze svolat tez kazdyz jejich clenu.

5 5. Spravni rada je usnasenischopna za pfftomnosti alespon poloviny svych clenu a rozhoduje nadpolovicni vetsinou pritomnych. 6. Spravnf rada muze sva rozhodnuti pfijimat tez mimo zasedani (per rollam). Pro tento zpusob rozhodovanise primerene pouziji ustanovenitykajicise rozhodovam Valne hromady per rollam. XI. Prezident Asociace 1. Prezident je vykonnym a fidicim organem 2. Prvm'ho Prezidenta jmenovali v Zakladaci smlouve zakladajici clenove 3. Dale je Prezident za podminek danych temito Stanovami volen a odvolavan Valnou hromadou 4. Delka vykonu funkce Prezidenta nenf omezena. 5. Prezident je statutarnim organem Prezident zastupuje Asociaci ve vsech vecech samostatne. 6. Prezident rozhoduje o vsech vecech, ktere nejsou svefeny do pravomoci jineho organu XII. Dozorci rada Asociace 1. Dozorcf rada je kontrolnfm organem 2. Dozorci radu Asociace jmenuje a odvolava Valna hromada 3. Dozorci rada: a) dohlfzi na hospodafem Asociace, b) informuje organy Asociace o zjistenych zavadach v jejim hospodafeni, c) nejmene jednou rocne podava organum Asociace zpravu o hospodareni Asociace a vyjadfuje se k rocni' ucetnf zaverce. XIII. Rada pro hodnoceni spolehlivosti 1. Rada pro hodnoceni spolehlivosti je nezavisly organ Asociace, jehoz ukolem je sprava hodnoceni spolehlivosti a udelovaniznacky spolehlivosti. 2. Rada pro hodnoceni spolehlivosti ma nejmene 7 clenu, odborniku z podnikatelskeho, akademickeho, verejneho a medialniho sektoru, ktefi maji zkusenosti s neziskovym sektorem. 0 poctu clenu Rady pro hodnoceni spolehlivosti rozhoduji sami jeji clenove. 3. Clen Rady pro hodnoceni spolehlivosti nesmi hlasovat v zalezitosti organizace: a) jejimz je sam clenem, nebo jejimz clenem je organizace, jejimz je statutarnim organem ci clenem statutarniho organu, b) jejimz je zakladatelem ci zrizovatelem, pfipadne statutarnim organem ci clenem statutarniho organu jejiho zakladatele ci zrizovatele, c) jejimz je jakymkoli organem ci jeho clenem. 4. Rada pro hodnoceni spolehlivosti zaseda nejmene dvakrat rocne. Rada pro hodnoceni spolehlivosti muze vydat jednaci rad, ktery podrobneji upravi zpusob jejiho svolavani a rozhodovani. 5. Funkcni obdobi clenu Rady pro hodnoceni spolehlivosti je dvoulete, opakovane clenstvi je mozne. 6. Prvni cleny Rady pro hodnoceni spolehlivosti voli Valna hromada na navrh Prezidenta Dale pak cleny Rady pro hodnoceni spolehlivosti voli sami jeji clenove. 7. Rada pro hodnoceni spolehlivosti je usnasenischopna za pfitomnosti nejmene peti svych clenu. Rozhodnuti pfijima vetsinou pfitomnych. 8. Rada pro hodnoceni spolehlivosti: a) schvaluje metodologii a pravidla pro hodnoceni spolehlivosti, b) udeluje a odnima znacku spoiehlivosti a rozhoduje o jejim prodlouzeni.

6 XIV. Reviznf komise pro hodnoceni spolehlivosti 1. Revizni komise pro hodnoceni spolehlivosti je nezavislym organem, jehoz ukolem je pfezkoumavat rozhodnuti Rady pro hodnoceni spolehlivosti o udeleni, neudelem, prodlouzenf ci odneti znacky spolehlivosti. 2. Reviznf komise pro hodnoceni spolehlivosti je tficlenna. Jeji cleny jmenuje z nezavislych odborniku ad hoc pro kazdou vec ci skupinu veci Spravni rada 3. Cleny Reviznf komise pro hodnocenf spolehlivosti smeji byt pouze osoby, ktere jsou zpusobile byt cleny Rady pro hodnoceni spolehlivosti, avsak nejsou jimi. Clenem Revizni komise pro hodnoceni spolehlivosti rovnez nesmi byt osoba, ktera ma osobni vztah k projednavane veci. 4. Revizni komise pro hodnoceni spolehlivosti podava zpravu o svych zjistenich Rade pro hodnoceni spolehlivosti. XV. Uprava majetkovych pomeru Asociace 1. Asociace je pravnickou osobou - za sve zavazky rucf veskerym svym majetkem. 2. Clenove Asociace za jeji zavazky neruci. 3. Hospodareni Asociace se fidi obecne zavaznymi pravnimi predpisy. 4. Prostfedky na svoji cinnost ziskava Asociace zejmena z: a) clenskych pnspevku, b) daru, dotaci' a grantu, >. <,, c) pnjmu z vlastni cinnosti, d) ostatnich pnjmu. XVI. Zanik Asociace 1. V pripade likvidace Asociace ustanovi Valna hromada likvidatora (pfi vice osobach likvidacni komisi), ktery v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy provede likvidaci Valna hromada rovnez rozhodne o zpusobu nalozeni s likvidacmm zustatkem Nepfijme-li Valna hromada Asociace rozhodnuti o ustanoveni likvidatora, nebo o zpusobu nalozeni s likvidacmm zustatkem do triceti dnu po prijeti rozhodnuti o likvidaci Asociace, pfechazi tato pravomoc na prezidenta XVII. Zaverecna ustanoveni 1. Ve vecech neupravenych temito Stanovami plati obecne zavazne pravni predpisy. 2. Fungovani Asociace se fidi pravmm fadem Ceske republiky a v pfipade sporu tykajiciho se jeji vnitfni organizace nebo vztahu mezi Asociaci a jejmni cleny jsou pfislusne vyhradne ceske soudy. Toto nove uplne zneni Stanov bylo pfijato na zasedani Valne hromady Asociace dne 5. cervna 2015, a je ucinne od okamziku prijeti. Radnf clenove Asociace, ktefi jsou k tomuto dni drziteli znacky spolehlivosti, se timto dnem stavaji fadnymi cleny se znackou. V Praze dne Marek Sedivy Pfedsedajicf Valne hromady Lenka Pankova Ovefovatelka zapisu

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ. I. Preambule a transformační ustanovení

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ. I. Preambule a transformační ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ I. Preambule a transformační ustanovení 1. Český svaz chovatelů je česká celostátní společenská organizace, která sdružuje chovatele drobného zvířectva a má rovněž bohatou

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

AkSen Aktivní senior, z.s. STANOVY

AkSen Aktivní senior, z.s. STANOVY AkSen Aktivní senior, z.s. STANOVY platné úplné znění ke dni 21. ledna 2014 Stanovy (dále také jen stanovy ) spolku AkSen aktivní senior, z.s. byly přijaty dne 29. listopadu 2013 v souladu se zákonem č.

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více