Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1"

Transkript

1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Druh výzvy Alokace plánové výzvy (podpora) Celková alokace Z toho příspěvek Unie Z toho národní spolufinancování Model hodnocení lánované datum vyhlášení Avíza o parametrech výzvy lánované datum vyhlášení výzvy lánované datum zahájení příjmu lánované datum ukončení příjmu odporované aktivity Cílové skupiny Území (místo dopadu) Typy příjemců plánované výzvy Synergie plánované výzvy Výzvy z hlediska posloupnosti synergické vazby opis synergie/ komplementarity Identifikace a název vazby rogram Číslo zrcadlové synergické výzvy Název zrcadlové synergické výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni Centrální informační zdroje Fázované projekty Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy O1 SC4 O1 SC4 O1 SC1 O1 SC dvoukolové září 2015 červenec 2015 září 2015 září 2015 září 2015 červenec 2016 duben 2016 duben 2016 odpora volného přístupu k vědeckým informacím - open access Vytvoření a implementace mechanismů pro mezinárodní koordinaci podpory a inovačních aktivit Národní S3 manažer s týmem Rozvoj strategického řízení politiky VaVaI Vytvoření a implementace systému centrálních informačních zdrojů pro VaV Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy - budování či modernizace infrastruktury; rozvoj kapacit týmů; projekty špičkového VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárodní spolupráce (včetně dodávek částí infrastruktur či zařízení); veřejné správy v oblasti VaVaI, veřejné správy, veřejné správy v oblasti VaVaI, veřejné správy, racovníci, studenti vysokých škol, výzkumní v soukromém sektoru ČR mimo rahu orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3 orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace (2014/C 198/01). (2014/C 198/01). odpora Národního RIS3 manažera a jeho týmu, podpora aktivit entrepreneurial discovery procesu na národní úrovni; regionální úroveň bude podpořena ve výzvě SmartAkcelerátor O VVV Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV představený na 1. Monitorovacím výboru dne

2 . 5 Excelentní výzkumné týmy O1 SC červen 2015 leden 2016 rozvoj kapacit týmů, dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury, rozvoj strategických partnerství m, studenti doktorských studijních programů na VŠ (2014/C 198/01).. 6 Teaming O1 SC schválení schválení červenec 2015/září vazba na H2020 září 2015 říjen 2016 dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace (upgradu) centra/center excelence zvyšující jeho/jejich vědecké schopnosti (2014/C 198/01), které podaly projekt do výzvy WIDESREAD TEAMING a byly uvedeny jako Coordinator in country v seznamu projektů k financování ve Fázi 1 ( rojects to be funded under hase 1 of the Horizon 2020 Teaming call ) rojekty O VVV budou komplementárně podporovat projekty, které úspěšně prošly 2. fází teamingu v H2020 H rojekty v předaplikační fázi O1 SC schválení schválení leden 2016 Realizace projektů v předaplikační fázi, výzkumní v soukromém sektoru (2014/C 198/01), další subjekty provádějící výzkum očáteční rojekty O VVV budou podporovat předaplikační fázi výzkumu, na ně budou synergicky navazovat projekty O I v programu podpory Aplikace, jejichž cílem je zvýšit využití výsledků veřejného výzkumu (propojení nabídkové a poptávkové strany trhu v oblasti výzkumu) Synergie O I. 8 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce O1 SC leden 2016 duben 2016 říprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce s podniky a mezioborových partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center). výzkumní v soukromém sektoru (2014/C 198/01), další subjekty provádějící výzkum. 9 Výzkumněvzdělávací infrastruktury - budování a modernizace O1 SC únor 2016 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace, akademičtí a ostatní VŠ, studenti VŠ celá ČR včetně rahy (2014/C 198/01) O VVV 2

3 rioritní osa 2 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Druh výzvy Alokace plánové výzvy (podpora) Celková alokace Z toho příspěvek Unie Z toho národní spolufinancování Model hodnocení plánované datum vyhlášení Avíza o parametrech výzvy (teze) lánované datum vyhlášení výzvy lánované datum zahájení příjmu lánované datum ukončení příjmu odporované aktivity Cílové skupiny Území (místo dopadu) Typy příjemců plánované výzvy Synergie plánované výzvy Výzvy z hlediska posloupnosti synergické vazby opis synergie Identifikace a název vazby rogram Číslo zrcadlové synergické výzvy Název zrcadlové synergické výzvy. 10 ESF výzva VŠ - 1 projekt 1 VŠ SC1 -SC4 ESF č Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, relevance studijních programů pro trh práce, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, spolupráce s praxí, obory zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, podpora poradenských center, zvyšování kvalifikace pracovníků VŠ pro CŽV, podpora kvalifikace pro strategické řízení VŠ (včetně podpory lidských zdrojů na VŠ), tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality na VŠ. V rámci podává jedna VŠ jednu projektovou žádost, v rámci I2 je možné podat více projektových žádostí za VŠ. studenti SŠ, VOŠ, VŠ, VŠ, Vysoké školy CŽU/CŽV Vzdělávání O VVV SC4 O VVV I2 SC ERDF výzva VŠ Smart Akcelerátor I2 SC č č červenec 2015 červen 2016 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, adaptace prostorových a materiálních podmínek pro praktickou výuku, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám. V rámci I2 je možné podat více projektových žádostí za VŠ. odpora a rozvoj LZ pro implementaci strategie inteligentní specializace na regionální úrovni; příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů, které povedou k naplňování RIS3, podpora dlouhodobé spolupráce veřejného, akademického a aplikačního sektoru příprava projektových záměrů přispívajících k cílům RIS3 studenti SŠ, VOŠ, VŠ, VŠ, a VŠ, studenti VŠ, veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI (státní správy a samosprávy), zabývající se Vysoké školy územní samosprávný celek, ústřední orgán státní správy, další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3 OIS OMLEMENTARITY podpora krajských RIS3 manažerů a jejich týmů, podpora aktivit entrepreneurial discovery procesu na regionální úrovni; národní úroveň bude podpořena ve výzvě Strategické řízení VaVaI na národní úrovni Vzdělávání O VVV SC1-SC4 O VVV O1 SC4 3

4 výzkumem v soukromém sektoru, žáci ZŠ a SŠ Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů Budování expertních kapacit - transfer technologií č č září 2016 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, programů typu mezinárodních graduate a doctorate schools, zajištění klíčových a akademických pracovníků Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků. + twinning, akademičtí a ostatní VŠ, studenti VŠ Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení omise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení omise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) Z O VVV bude podpořen rozvoj LZ v oblasti VaV, z O I bude následně realizován vlastní transfer technologií. O VVV O1 SC3 O I 4

5 rioritní osa 3 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa / priorita Unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Druh výzvy Alokace plánové výzvy (podpora) Celková alokace Z toho příspěvek Unie Z toho národní spolufinancování Model hodnocení plánované datum vyhlášení Avíza o parametrech výzvy (teze) lánované datum vyhlášení výzvy lánované datum zahájení příjmu lánované datum ukončení příjmu odporované aktivity Cílové skupiny Území (místo dopadu) Typy příjemců plánované výzvy Synergie plánované výzvy Výzvy z hlediska posloupnosti synergické vazby op is syn ergi e Identifikace a název vazby rogram Číslo zrcadlové synergické výzvy Název zrcadlové synergické výzvy. 15 (číslo 7 v systému) Inkluzívní TC9 I č jedno červenec 2015 odpora nových týmů a jejich kontaktů v komunitě u nově budovaných mateřských škol, případně dětských skupin; - odpora inkluzivity, otevřenosti a lepší spolupráce s rodiči jako předpoklad pro kvalitní mateřské školy; - odpora alternativních forem předškolního v odůvodněných případech; - Spolupráce nízkoprahových forem předškolního a mateřských škol. - odpora pedagogů přípravných tříd běžných základních škol (práce s RV V); - Odborní a asistenti pedagoga do ZŠ a MŠ - rogramy zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti sociálně znevýhodněných a romských dětí ( dobrý start ); - Usnadňování přechodu mezi stupni vzdělání dětí a žáků. - Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve ; - Vzdělávání učitelů v oblasti práce s kolektivem dětí z odlišných etnických a sociálních skupin; - DV - Otevřenost učitelů včetně vedení k práci se sociokulturním kontextem, ve kterém se nachází jednotlivé děti, pro celou školu; - DV: zážitkové učitelů zaměřené na změny postojů k romské marginalizované komunitě; učitelů v oblasti specifik romských dětí - Osvěta veřejnosti v oblasti inkluzívního ; - odpora SVL oordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám děti a rodiny z marginalizovaných skupin, rodiče, pedagogičtí a vedoucí MŠ, a ZŠ dalších předškolních zařízení prioritně obce, na kterých leží sociálně vyloučené lokality NNO, VŠ a další specifikovaní ve výzvě Sociální začleňování a boj s chudobou IRO, O Z. 16 (č. 6 v systému) Místní akční plány rozvoje TC 10 SC č jedno červenec 2015 listopad 2016 Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve, to znamená společné informování, a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k: systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní, podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka, dostupnosti kvalitního každého dítěte/žáka v inkluzívní škole, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. odstatou projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje (MA), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření Operačního programu Výzkum, vývoj, prioritně pro oblast předškolního a základního. Součástí aktivit může být společné plánování investičních akcí, které území bude chtít podpořit z IRO. odpořeny budou i konkrétní aktivity, které již byly naplánovány ve spolupráci ve funkčních partnerstvích v území. odmínkou je spolupráce se školami a zaměření na podporu žáků ohrožených školních neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka. Děti a žáci, studenti vyšších odborných škol, pedagogičtí ), pedagogičtí, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, působících ve, výzkumu a poradenství, a dobrovolní působících v oblasti nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového dětí a mládeže, popularizující vědu a kurikulární reformu, vedoucí škol a školských zařízení, veřejnost Obce s rozšířenou působností, samostatné městské části (školské obvody) na území hlavního města raha, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny. Vzdělávání a celoživotní učení IRO 5

6 rajské akční plány rozvoje (A) Budování kapacit pro rozvoj škol I: Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik Gramotnosti Individuální projekty systémové TC 9 I 2 TC10 SC3/SC 5 SC 5, SC 1, SC 2 SC1, SC2, SC4 SC 1 SC2 SC3 SC č č č č č jedno jedno dvoukolové květen 2015 duben 2015 červen 2015 Září 2015 Říjen 2015 Říjen 2015 Červen 2015 Listopad 2015 Listopad 2015 rosinec 2015 A bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve, začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol a zvýšení kvality ve. tomu směřující vedení škol a zřizovatelů, spolupráce v území. odpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování- podpora základních škol v roli regionálních center/majákových škol pro vybraná témata (formativní hodnocení žáků podpora, komunitní školy atd.) Jedná se o podporu škol v roli regionálních center jako podpůrná síť pro realizaci aktivit plynoucích z MA (včetně přípravy vynikajících učitelů pro kariérní stupeň 4 - zajištění udržitelnosti center). v tématech např. Čtenářská a matematická pre/gramotnost, přírodovědná gramotnost a BOV, mobilní digitální technologie na podporu kreativity ve výuce Individuální podpora pedagogů ZŠ a SŠ (příprava a rozvoj mentorů, osobnostněsociální rozvoj učitelů ZŠ, příprava a realizace DV s kvalitativními parametry vhodnými pro kariérní systém); Individuální podpora pedagogů MŠ - mentoring a osobnostně- sociální rozvoj pedagogů MŠ (výcvik, rozvoj metodiky pro interní mentoring a příprava DV s kvalitativními parametry pro DVS); Zvyšování metodických a didaktických kompetencí pedagogů MŠ v oblasti rozvoje klíčových kompetencí dle RV V říprava chybějících metodických materiálů pro v MŠ (například podpora kreativity) + DV. odpora vzájemného učení mateřských škol a pedagogů formou síťování- podpora mateřských škol v roli regionálních center/majákových škol odpora škol v roli regionálních center jako podpůrná síť pro realizaci aktivit plynoucích z MA (včetně přípravy vynikajících učitelů pro kariérní stupeň 4 - zajištění udržitelnosti center) v tématech např. Čtenářská a matematická pre/gramotnost, přírodovědná gramotnost a BOV, mobilní digitální technologie na podporu kreativity ve výuce; podpora společenství praxe (spolupráce mezi vysokými školami a MŠ/ZŠ v tématech matematická, čtenářská a informační gramotnost; sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ - budování znalostní základny mezi NNO a VŠ; Vzdělávací oblast Člověk a příroda v ZŠ; klíčové kompetence napříč předměty říprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro DV - pro oblast podpory funkčních gramotností žáků se SV na SŠ v oborech bez maturitní zkoušky - koncepční projekty s výzkumnou složkou. odpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování- podpora základních škol v roli regionálních center/majákových škol pro podporu žáků sociálně znevýhodněných vyloučených vybraná témata Regionální centra podpory učitelů pro Extrakurikulární aktivity na podporu základních gramotností s akcentem na žáky sociálně znevýhodněné. Výzkumně pilotní projekty s akcentem na sociálně znevýhodněné žáky. ro podporu předškolního a základního je při přípravě a realizaci individuálních projektů systémových východiskem akce LIMA, která zdůrazňuje nejdůležitější intervence na tyto oblasti: ultura učení (zaměření na výsledky dětí a žáků), Leadership, Inkluze, Mentoring a Aktivní způsoby učení. oskytování metodické a supervizní podpory při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů (A), které budou zpracovávány v území kraje ve spolupráci s partnery (s důrazem na podporu slabších škol, žáků, aktivity zaměřené na společné plánování investičních akcí, které území bude chtít podpořit z IRO). Tato akce podpoří praktické dovednosti pro strategické řízení a akční plánování intervencí ve. rajské akční plány (A) umožní krajům a školám společně plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v O VVV ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami ČR v oblasti, kraje a škol v území. Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice racovníci působících ve, výzkumu a poradenství pedagogičtí MŠ, ZŠ, SŠ, studenti VŠ (budoucí učitelé)pedagogičtí školských zařízení; žáci; ČŠI pedagogičtí MŠ, ZŠ a SŠ, studenti VŠ (budoucí učitelé) děti se SV v MŠ; žáci se SV v ZŠ a ve středním ); pedagogičtí MŠ, ZŠ, SŠ, učitelé), Děti a žáci, studenti vyšších odborných škol, pedagogičtí ), pedagogičtí, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, působících ve, výzkumu a na celé území ČR kraje raje Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OŘO)- NNO- VŠ- rávnické osoby působící ve )Školy a školská zařízení uvedená ve školském rejstříku - Organizační složky státu (OSS)Zřizovatelé škol a školských zařízení a jejich svazky a sdružení. artnerské projekty - vysoké školy, NNO, školská zařízení + povinné partnerství se školami (základní ) VŠ ve spolupráci s NNO, OŘO, školami a školskými zařízeními říspěvková organizace zřízená MŠMT Organizační složka státu Vzdělávání a celoživotní učení Vzdělávání a celoživotní učení omplement arita CŽU/CŽV Vzdělávání a celoživotní učení O Z, IRO, O R O Z O VVV O VVV, IRO 6

7 TC 9 I 3 SC1 Inkluzivní a kvalitní v územích se sociálně vyloučenými lokalitami Cílem je podpořit kvalitní a inkluzivní v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, v souladu s oordinovaným přístupem v sociálně vyloučených lokalitách. Tento přístup, na kterém spolupracují MSV, MMR, MŠMT a Úřad vlády, umožní koncentrovat prostředky a úsilí na místa nejvíce postižení sociálním vyloučením, ve všech aspektech, které je třeba souběžně podpořit, aby došlo ke zlepšení:, sociální práce zaměstnanost a sociální bydlení. Území dopadu budou identifikována v metodice, která se vytváří ve spolupráci výše zmíněných vládních orgánů. revence a transformace ústavní nebo ochranné výchovy - Systémové aktivity k posílení preventivních služeb, které budou směřovat k podpoře dítěte klienta střediska výchovné péče a jeho rodiny s cílem zachování dítěte v rodině Standardy práce ve SV a jejich následná implementace poradenství, a dobrovolní působících v oblasti nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového dětí a mládeže, popularizující vědu a kurikulární reformu, vedoucí škol a školských zařízení, veřejnost. Sociální začleňování a boj s chudobou IRO, O Z, O VVV omplementa rita Sociální začleňování O Z, O a VVV boj s chudobou TC 9 I 2 SC 1 odpora budování kapacit pro inkluzivní Systémové zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění činnosti školských poradenských zařízení i školních poradenských pracovišť, pedagogických pracovníků k aplikaci podpůrných opatření v praxi osob se SV O VVV. 22 Budování kapacit pro inkluzívní - individuální projekt systémový o3 TC9I 3 SC č dvoukolové Zhodnocení, revize a syntéza výstupů (včetně analytických dat) z předchozího období. Vyjednání legitimity jejich používání v práci ŠZ i škol a školských zařízení. Nalezení konsenzu a komunikační strategie směrem k odborné veřejnosti. Činnost odborného panelu. Vytváření návrhu pro zpřesňování akčního plánu inkluzivního a návrhů pro zacílení výzev. 2. omunikační kampaň k veřejnosti k akčnímu plánu inkluzivního. 3. Tvorba školské inkluzívní koncepce krajů 4. Tvorba návrhu konkrétních opatření pro transformaci systému institucionální péče (tyto návrhy by se staly podkladem pro následný projekt na transformaci). 5. ilotní ověření možnosti využít speciální pedagogy ze škol a SC (většinou zřizovaných kraji) jako zdroj zkušeností a podpory pedagogů z běžných škol edagogičtí škol a školských zařízení, učitelé), veřejnost, ve (ve veřejné správě) OŘO 7

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Praha, září 2013 Shrnutí dosavadních aktivit V lednu 2013 Ministerstvo

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více