Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce Veronika Žďárková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2012 Veronika Žďárková

2 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Veronika Žďárková Metody a formy výuky cizího jazyka v mateřských školách Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Lenka Kamanová

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci s názvem Metody a formy výuky cizího jazyka v mateřských školách vypracovala samostatně s využitím uvedených zdrojů a literatury. v Brně podpis

4 Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Lence Kamanové za cenné rady, připomínky, trpělivost a čas, který mi věnovala. Můj dík také patří vedení mateřských škol, ve kterých jsem svůj výzkum realizovala a všem vyučujícím, kteří mi návštěvu svých lekcí umožnili. Na závěr bych ráda poděkovala své rodině a přátelům za veškerou podporu. 4

5 Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na výskyt a zastoupení metod a organizačních forem výuky v lekcích anglického jazyka v mateřských školách. Teoretická část je věnována charakteristice mateřské školy a výuky cizích jazyků v ní probíhající. Důleţitou součástí teoretické části práce je také charakteristika výukových metod a organizačních forem výuky. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaké metody a formy výuky se v rámci lekcí anglického jazyka v mateřské škole vyskytují a jaké je jejich průměrné zastoupení v těchto lekcích. V empirické části prezentuji výsledky svého výzkumného šetření, jeţ bylo součástí mé bakalářské práce, a odpovídám na výzkumné otázky. Klíčová slova: mateřská škola, cizí jazyky, výukové metody, organizační formy výuky Annotation The bachelor thesis concentrates on occurrence and representation of teaching methods and organizational forms of teaching during english lessons in kindergardens. The theoretical part deals with charakteristic of kindergarden and the way of teaching foreign languages there. Important component of theoretical part of the thesis is also charakteristic of theaching methods and organizational forms of teaching. The aim of my bachelor thesis is to find out, which teaching methods and forms can be observed during english lessons in a kindergarden and what is the avarage representation in these lessons. In empirici part I present results or my research which was a component of my bachelor thesis and I answer my researchional questions. Key words: kindergarden, foreign languages, teaching methods, organizational forms of teaching 5

6 OBSAH ÚVOD.. 8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Vymezení pojmu mateřská škola z hlediska vzdělávání a rozvoje dítěte Cíle a obsahy předškolního vzdělávání Učitel v mateřské škole Výuka cizích jazyků v kontextu mateřské školy METODY VÝUKY Výklad Procvičování pod dohledem učitele Dialogická metoda Diskuse Skupinová práce ţáků Vybavovací pomůcky Hry pro osvojování jazykových a komunikačních dovedností 21 3 ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Organizační formy výuky podle vztahu k osobnosti ţáka Výuka individuální Výuka individualizovaná Výuka skupinová Výuka hromadná (kolektivní) SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI...29 II METODOLOGICKÁ ČÁST 5. 1 Výzkumný cíl Výzkumný problém Základní výzkumné otázky Výzkumná metoda Popis a výběr výzkumného vzorku Předvýzkum Technika sběru dat..37 6

7 III EMPIRICKÁ ČÁST 6. 1 Metody výuky pouţívané v lekcích anglického jazyka v mateřských školách Hry pro osvojování jazykových a komunikačních dovedností Zpěv písní v anglickém jazyce Poslech audio-nahrávek Zpěv písní v anglickém jazyce doprovázen poslechem audio-nahrávek Výklad Dialogická metoda (rozhovor) Výtvarná činnost s dialogickou metodou Diskuse Soutěţ Slovní instruktáţ Organizační formy výuky pouţívané v lekcích anglického jazyka v mateřských školách SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ.60 ZÁVĚR..63 LITERATURA..65 ELEKTRONICKÉ ZDROJE. 66 7

8 ÚVOD O významu znalosti cizích jazyků můţeme v dnešní době slyšet téměř na kaţdém kroku. Není divu, česky se totiţ hovoří pouze na území našeho státu, a chce-li se občan České republiky vydat za jeho hranice, je pravděpodobné, ţe dříve či později se dostane do situace, kdy si pouze s češtinou nevystačí. Velké mnoţství lidí musí také prokázat znalost některého z cizích jazyků v případě, ţe ţádají o zaměstnání či studijní stáţ a podobně. Studium cizích jazyků je poměrně dlouhý proces, a proto začíná jiţ na prvním stupni základní školy. A co víc, s výukou cizích jazyků některé děti začínají jiţ v předškolním věku. A právě toto téma mě oslovilo natolik, ţe se mu budu věnovat ve své bakalářské práci. V teoretické části práce se zaměřím na definování pojmů, které jsou pro ni podstatné. Jelikoţ prostředí, ve kterém jsem realizovala výzkum, je mateřská škola, zmiňuji se nejprve stručně o tomto typu předškolní instituce, o cílech a obsazích předškolního vzdělávání. V krátkosti pojednávám také o osobě učitele, jelikoţ je nedílnou součástí mateřské školy. Samozřejmě definuji téţ výuku cizích jazyků, která se v mateřských školách vyskytuje většinou ve formě zájmové aktivity. Abychom si utvořili přesnější představu o tom, jak výuka cizích jazyků v mateřské škole vypadá, rozhodla jsem se zkoumat, jaké výukové metody učitel v rámci lekce anglického jazyka v mateřské škole vyuţívá a jaké organizační formy výuky se v lekcích objevují. Proto jsou v teoretické části věnovány kapitoly také výukovým metodám organizačním formám výuky. Pro nalezení odpovědi na výzkumné otázky byl uplatněn kvantitativní výzkum. Data byla získávána v rámci pozorování osmi lekcí výuky jazyka, a to celkem ve čtyřech brněnských mateřských školách, kdy v jedné mateřské škole byly vţdy odpozorovány dvě lekce výuky cizího jazyka. Získaná data jsou následně analyzována pomocí deskriptivní statistiky. Empirická část se dělí na tři kapitoly. V první kapitole předkládám výsledky výzkumného šetření týkající se druhů výukových metod, pouţívaných učiteli v rámci lekcí cizích jazyků v mateřských školách, a jejich zastoupení v rámci lekcí. Ve druhé kapitole jsou prezentovány výsledky týkající se výskytu různých organizačních forem výuky v rámci lekcí anglického jazyka v mateřských školách. Třetí kapitolou je shrnutí empirické části. 8

9 Cílem této práce je tedy zjistit, jaké výukové metody a organizační formy výuky se v rámci lekcí anglického jazyka v mateřských školách objevují a jaká je jejich relativní četnost. 9

10 I TEORETICKÁ ČÁST 1 Výuka anglického jazyka v mateřské škole Protoţe mateřská škola je prostředí, ve kterém jsem realizovala své výzkumné šetření a jehoţ se týkají mnou pozorované jevy, povaţuji za nutné nejprve vymezit pojem mateřská škola. V úvodu této kapitoly velmi stručně zmíním důvod vzniku mateřských škol a jejich následný vývoj. Dále se zaměřím na charakteristiku mateřské školy z hlediska vzdělávání a rozvoje dítěte, protoţe právě určitý druh vzdělávání mě bude v mé práci zajímat. Jelikoţ vzdělávání je v dnešní době jedním z cílů mateřských škol, krátce se zmíním i o cílech mateřských škol. V závěru kapitoly se zaměřím na učitele v mateřské škole, jelikoţ jeho přítomnost ve výchovně vzdělávacím procesu povaţuji za velmi významnou. Pro moji práci je osoba učitele důleţitá, z toho důvodu, ţe je to on, kdo volí metody a formy výuky, na které se soustředím v empirické části práce. S myšlenkou předškolního vzdělávání přichází jiţ J. A. Komenský, který svým Informatoriem školy mateřské dává návod rodičům, jak své malé děti co nejlépe vychovávat (Chlup, 1928). Mateřská škola, jakoţto předškolní vzdělávací instituce, vzniká v průběhu 19. století s příchodem industrializace. Rodiče dostávají zaměstnání, ale přicházejí tím pádem o moţnost, trávit celé dny se svými dětmi. Bylo tedy třeba vymyslet řešení, jak zaopatřit malé děti, které ještě nebyly dostatečně staré na to, aby nastoupily povinnou školní docházku. Prvními institucemi pro předškolní vzdělávání byla Infant School, kterou vytvořil v Anglii R. Owen roku V Německu vzniká první předškolní instituce roku 1840, ve Francii pak roku Na našem území je za první mateřskou školu povaţována praţská mateřská škola u sv. Jakuba, zaloţená roku (Průcha, 2009). Mateřská škola ve svém počátku tedy slouţila především jako denní péče o děti, jejichţ rodiče byli oba zaměstnaní. Později však začali rodiče vyuţívat mateřské školy i z jiných důvodů, jako je například kolektivní výchova nebo příprava na vstup do školy. Nejspíš i z těchto důvodu začal počet mateřských škol stoupat. Ve školním roce 2010/2011 bylo dle Českého statistického úřadu v České republice 4880 funkčních mateřských škol. [Veřejná databáze ČSÚ Školská zařízení, 2011]. 10

11 1. 1 Vymezení pojmu mateřská škola z hlediska vzdělávání a rozvoje dítěte Hovoříme-li o mateřských školách, většina lidí si pravděpodobně vybaví místo, kde si děti mohou hrát v době, kdy jejich rodiče musí nastoupit zpět do práce a nemohou s nimi tím pádem zůstávat doma. Jiţ jsem zmiňovala, ţe mateřské školy byly ve svém prvopočátku skutečně zakládány za tímto účelem. Dnešní funkce mateřských škol se však od těch původních poměrně liší. Průcha (2009) vymezuje mateřskou školu jako školské zařízení, které na základě připraveného vzdělávacího programu rozvíjí specifické formy vzdělávacího působení, orientované na osvojování klíčových kompetencí a získávání předpokladů pro celoživotní vzdělávání. Je určena dětem od 3 do 6 let a docházka do ní není povinná. (Průcha, 2009, s. 71). Jeřábková (1993) uvádí, ţe v mateřské škole by mělo dítě získat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti, které budou pozitivně ovlivňovat jeho tělesný, duševní, sociální a mravní rozvoj. Je tedy patrné, ţe mateřská škola je institucí, která musí splňovat mnoho důleţitých poţadavků. K tomu je také jistě zapotřebí specializovaných pedagogických pracovníků, kteří jsou přímo školeni na práci s dětmi předškolního věku. Jejich úkolem je nejen zajistit v mateřské škole prostředí, ve kterém se dítě bude cítit dobře, ale také dbát na to, aby zde byly ideální podmínky pro všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na vstup do první třídy základní školy. Souhlasím tudíţ s tvrzením zveřejněným v Bílé knize, kde autoři zdůrazňují důleţitost zajistit každému dítěti předškolního věku zákonný nárok na předškolní vzdělávání a na reálnou možnost je naplnit. (Bílá kniha, 2001, s. 46). Vzhledem k tomu, ţe předškolní vzdělávání nespadá do povinné školní docházky, mohou si rodiče zvolit moţnost, ţe své dítě do mateřské školy nepřihlásí, a budou je na vstup do základní školy připravovat sami Cíle a obsahy předškolního vzdělávání Vzdělávacím cílem máme obecně na mysli výroky, které vyjadřují záměry vzdělávání a účely, k nimž má vzdělávání směřovat. Jsou formulovány obecně v dokumentech centrálních institucí školské politiky, zejm. v Národním kurikulu, a specificky pro jednotlivé vzdělávací programy, jednotlivé úrovně vzdělání a vyučovací potřeby. Odrážejí konsenzus společnosti o poslání vzdělávání na určitém stupni vzdělávacího systému. (Průcha, 2001, s. 293). 11

12 Jelikoţ je má práce zaměřená na vzdělávací proces v rámci mateřské školy, zmíním se v této části konkrétně o cílech a obsazích předškolního vzdělávání. Jak jsem jiţ uvedla výše, a jak znovu potvrzuje Jeřábková (1993), hlavním cílem mateřských škol by měl být celkový všestranný rozvoj dětí, a to všech dětí, které mateřskou školu navštěvují. Učitelé se nemají soustředit pouze předškolní děti a jejich přípravu na vstup do první třídy, ale na všechny děti v mateřské škole, bez ohledu na jejich věk. Obdobně se vyjadřuje jiţ Komenský (1948), který přirovnává malé dítě ke stromu, jemuţ v prvních letech ţivota vyrostou z kmene hlavní větve, na kterých v průběhu jeho dalších let vyrůstají menší větvičky. Poukazuje zde na skutečnost, ţe v předškolním věku se pokládají základy dětské osobnosti. A jedním z úkolů mateřské školy je dbát na to, aby tyto základy byly poloţeny co nejlépe. Proto je důleţité, aby se učitelé věnovali všem dětem. Jak uvádí Průcha (2009), v dnešní době existuje vskutku velké mnoţství různých modelů předškolního vzdělávání. Mateřské školy často vyuţívají tradic své vlastní země, specifických moţností, jeţ jim nabízí jejich vzdělávací prostředí, nebo uţívají klasických prvků alternativních učebních metod Učitel v mateřské škole V této kapitole se budu zabývat osobností učitele v mateřské škole. Neţ však začnu psát o této konkrétní skupině vyučujících, charakterizuji obecně osobnost učitele. Průcha (2001) označuje učitele jako: Jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. (Průcha, 2001, s. 261). Vališová (2011) říká, ţe být učitelem de facto znamená vzdělávat se po celý ţivot a ovládat spoustu dovedností, které se v průběhu jeho kariéry neustále mění. Zdůrazňuje také, ţe učitelem se nemůţe stát kaţdý. Učitel musí být především osobnost, coţ je vlastnost, které se prakticky nedá naučit. Proto neplatí, ţe ten, kdo vystuduje nějaký pedagogický obor, musí zákonitě být dobrým a úspěšným učitelem. Podle Nelešovské (2002) musí být učitel flexibilní, co se týče práce s učebnicemi a osnovami, schopný aplikovat nové pedagogické postupy a podporovat nové projekty. Jeho práce by neměla mít rutinní charakter. Chceme-li však přesně charakterizovat učitelské povolání, zjistíme, ţe je kaţdý autor vymezuje trošku odlišně. Ornstein a Levine (1989, In Průcha, 1997) si kladou otázku, zda je učitelství vůbec moţné chápat jako povolání. Opíraje se o publikace 12

13 amerických odborníků rozvádí teorii, ţe učitelství nemůţe být chápáno jako profese, ale jako semiprofese. K charakteristice učitelské profese se jasně nevyjadřuje ani Vališová (2011), která píše, ţe je nesnadné učitelskou profesi jasně definovat, jelikoţ metody a obsahy výuky se v proběhu let neustále mění. Jak tvrdí, je samozřejmě velký rozdíl mezi učitelem v mateřské škole a například učitelem na střední škole. Odlišnou definici by také vyţadovalo třeba povolání učitele, který učí předškolní děti balet a učitele vyučujícího na univerzitě deskriptivní geometrii. Sama pak učitelství charakterizuje především jako poslání. Nelešovská (2002) označuje učitele jako průvodce, který by své ţáky měl doslova provádět v oblasti poznání světa. Z obecné charakteristiky je patrné, ţe pro práci v mateřské škole je třeba speciálně vyškolených pedagogických pracovníků. Jak jsem jiţ zmiňovala, mateřská škola by měla zajistit co nejlepší podmínky pro všestranný rozvoj dětí, k čemuţ jsou zapotřebí speciálně vyškolení pedagogičtí pracovníci. Dle Bílé knihy je třeba zajistit budoucím pedagogům v předškolním vzdělávání vysokoškolské vzdělání na úrovní bakalářského studia na pedagogických fakultách univerzit nebo na vyšších odborných školách a akreditací pro bakalářské studium. (Bílá kniha, 2001, s. 46). Jak uvádí Jeřábková (1993), správný učitel v mateřské škole se má snaţit své svěřence co nejlépe poznat. A to nejen jako kolektiv, ale také kaţdé dítě zvlášť. Musí respektovat jedinečnost dítěte a přijmout je takové, jaké je. Porovnáme-li předškolní vzdělávání se vzděláváním základní, rozdíl mezi nimi bude patrný na první pohled. Jak tvrdí Dostál a Opravilová (1985), úkolem učitelů v mateřské škole není dávat dětem logicky strukturovaný vyklad o světě kolem nich. Jejich posláním je dávat jim návody k tomu, aby okolní svět dokázaly poznávat a objevovat sami. Jde zde především o podnícení zvídavosti a zájmu dětí. Shrnu-li první tři kapitoly, lze říci, ţe mateřská škola plní v dnešní době mnohem více funkcí neţ pouze funkci hlídací a pečující. Má za úkol systematicky pracovat na komplexním rozvoji dítěte, coţ je jedním z jejích cílů. Aby mohl být tento cíl naplněn, je třeba, aby v mateřských školách byl zajištěn dostatek odborných pedagogických pracovníků, kteří jsou specializování právě na výchovu dětí předškolního věku. 13

14 1. 5 Výuka cizích jazyků v kontextu mateřské školy O významu znalosti cizích jazyků můţeme dnes slyšet téměř všude. Existují země, jejichţ obyvatelé se cizí jazyk učit nemusí, a přesto se mohou pohybovat po světě bez velkého strachu, ţe by se nenašel nikdo, kdo by jim mimo jejich území rozuměl. Česká republika však mezi takové státy nepatří. V dnešní době, kdy jsou nám otevřeny hranice k cestování, studiu či pracovním příleţitostem v zahraničí nebo zkrátka k ţivotní změně, je moţné si povšimnout, ţe odjet do cizí země pouze se znalostí českého jazyka není úplně nejsnazší, jelikoţ se pravděpodobně brzy setkáme s problémem s problémem, ţe nebudeme nikomu rozumět, a nikdo nebude rozumět nám. Studium cizích jazyků se v dnešní době stává povinností kaţdého občana České republiky, jelikoţ, jak uvádí Najvar a Hanušová (2010) byl v letech realizován Národní plán výuky cizích jazyků, který stanovil začátek povinné výuky cizího jazyka do třetího ročníku základní školy. (Najvar a Hanušová, 2010, s. 75). Kaţdé dítě se tak setká s cizím jazykem minimálně v rámci povinné školní docházky. Najvar a Hanušová (2010) povaţují učení se cizím jazykům za velmi náročný a zdlouhavý proces, a to i přes snahy odborníků, kteří se neustále pokouší o jeho větší schůdnost a efektivnost. Nyní se konkrétně zaměřím na výuku cizích jazyků v mateřské škole. Jak jsem jiţ zmiňovala, v rámci povinné školní docházky se s výukou cizích jazyků setkají všechny děti, navštěvující klasické základní školy. Nezřídka se však výuka cizích jazyků nabízí i dětem v mateřských školách formou zájmového krouţku. V České republice existují i anglické mateřské školy, kde učitelky mluví na děti pouze anglicky (tímto typem institucí se však ve své práci nebudu zabývat). Jak tvrdí Najvar a Hanušová (2010), lidé v dnešní době často přemýšlí nad tím, zda není výhodné učit děti cizím jazykům jiţ v raném věku, kdy je pro něj učení zjevně přirozenou a ne příliš sloţitou záleţitostí. Najvar a Hanušová (2010) téţ uvádějí příklad některých výzkumů, které byly v souvislosti s ranou výukou cizích jazyků provedeny. Některé z nich hovoří v její prospěch (např. studie Yamadova týmu z roku 1980), jiné zase dokazují, ţe je lepší začít se učit cizím jazykům aţ v pozdějším věku (např. výzkum Olsona a Samuelse z roku 1973 nebo Ekstranda z roku 1982). Po uvedení několika výzkumů dochází 14

15 oba autoři k závěru, ţe jejich výsledky neposkytují natolik přesvědčivé důkazy, aby bylo moţno tvrdit, ţe mladší děti se v rámci výuky učí cizí jazyky snáze neţ starší děti či dospělí. Přesto se však s výukou cizích jazyků setkáváme jak na prvních a druhých stupních základních škol, tak i ve školách mateřských. A právě výuka cizích jazyků v mateřských školách mě v mé práci zajímá. Jeřábková (1993) si klade otázku, jaký má výuka cizích jazyků v mateřské škole vlastně smysl? Zároveň si na ni odpovídá, opíraje se o jazykově-pedagogickou a lingvistickou literaturu, ţe děti předškolního věku jsou schopny učit se cizím jazykům nejsnadněji. Dovedou si rychle osvojit slovní zásobu a jejich výslovnost ještě nebývá poznamenána akcentem. Jeřábková dále tvrdí, ţe výhody učení se cizímu jazyku v mateřské škole jsou podle neuropsychologických výzkumů ještě větší: Osvojování cizího jazyka v předškolním věku má vliv i na komplexnější formy mateřštiny, na lepší zvládnutí slovní zásoby v dalších jazycích a také schopnost učit se jiným jazykům v dospělosti. (Jeřábková, 1993, s. 137). Osobně jsem se domnívala, ţe děti, které se učí cizímu jazyku jiţ v mateřské škole, mají následně výhodu po vstupu do základní školy, kde se s tímtéţ jazykem setkávají znovu, avšak začínají opět zcela od začátku. Tuto moji domněnku ovšem vyvrací Najvar (2010) ve své disertační práci. V rámci svého výzkumného šetření si stanovil hypotézu: Čím déle (více let) se žáci učí anglicky, tím vyššího skóre dosáhnou ve standardizovaném testu z anglického jazyka. (Najvar, 2010, s. 76). Tato hypotéza se mu ovšem nepotvrdila. Výsledky ukázaly, ţe ţáci, kteří začali s výukou anglického jazyka ve 3. třídě ZŠ, mají lepší výsledky neţ ti ţáci, kteří se učí anglicky nepřetrţitě jiţ od mateřské školy. Najvar (2010) dále uvádí vysvětlení, proč dle jeho názoru ukázal jím prováděný výzkum takové výsledky: Zjištěný výsledek je podle našeho názoru způsoben faktem, že v době, kdy zkoumaní žáci navštěvovali 1. stupeň základní školy, začínala povinná výuka cizího jazyka ve čtvrtém ročníku. Od třetího ročníku se tedy (v jazykových třídách zaměřených na výuku angličtiny) anglicky učili ti žáci, kteří měli ke studiu jazyků zvláštní předpoklady; nepřekvapuje proto, že dosahují lepších výsledků než ti žáci, kteří jsou nadaní v jiné oblasti a kteří začali se studiem angličtiny až od čtvrtého ročníku. (Najvar, 2010, s. 76). Bohuţel zde neuvádí zdůvodnění, proč dosáhli lepších výsledků ţáci, kteří se začali učit anglický jazyk ve třetím ročníku, neţ ţáci, kteří se učí anglickému jazyku nepřetrţitě jiţ od mateřské školy. 15

16 V kaţdém případě je u nás výuka jazyků v mateřských školách velmi rozšířená. Jeřábková (1993) dokonce v souvislosti s českými mateřskými školami uvádí: Je třeba zdůraznit, že nikde jinde na světě se výuce cizích jazyků v mateřských školách nevěnuje taková pozornost a už vůbec nemá masový charakter. (Jeřábková, 1993, s. 136) V následujících dvou kapitolách se zaměřím na formy a metody výuky, z nichţ se pak v empirické části budu věnovat pouze těm, které se vyskytují ve výuce cizích jazyků v mateřské škole. 2 Metody výuky Druhá kapitola mé práce je věnována výukovým metodám, které se učiteli nabízejí pro tvorbu vyučovacího procesu. Na základě studia literatury jsem zjistila, ţe výukových metod je velké mnoţství, a proto jsem se rozhodla metody výuky nejprve obecně charakterizovat a následně rozdělit na dvě hlavní skupiny, na metody přímé a nepřímé. Toto dělení uvádím z toho důvodu, ţe jej jako výchozí metody označují autoři, kteří se přímo zabývají metodami výuky cizích jazyků, a na které budu v následujícím textu často odkazovat. Jedním z nich je Hendrich, jehoţ dílo je sice staršího data, nicméně vzhledem k tomu, ţe se jeho názory doplňují s výroky autorů modernějších a vztahují se k mnou zkoumané problematice, povaţuji odkaz na jeho dílo za vhodný. Nakonec uvádím výukové metody podle Pettyho Moderního vyučování (1996). Maňák (2003) píše, ţe metody učitel uţívá pro dosaţení edukačních cílů. Podle Stračára (In Hendrich a kol., 1988) ji můţeme charakterizovat jako záměrné uspořádání obsahu vyučování, činnost učitele a žáka, která směřuje k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů a to v souladu se zásadami organizace vyučování (Stračár, In Hendrich a kol., 1988). G. Henrici (In. Choděra a Reis, 1999) naopak tvrdí, ţe jak v praktických, tak i v teoretických kontextech není vlastně zcela jasno, co přesně je metodou myšleno (G. Henrici, In. Choděra a Reis, 1999). Ať uţ tedy metody výuky někdo definuje, či se naopak přiklání k názoru, ţe je definovat nelze, ztotoţňuji se s tvrzením Choděry a Reise (1999), kteří podotýkají, ţe bez ohledu na to, jak jednotliví autoři na výukové metody nahlíţí, na jednom se všichni autoři shodnou, a sice ţe pod metodami výuky si můţeme představit nějaký způsob činnosti. Jak jsem jiţ uvedla výše, tyto činnosti probíhají mezi učitelem a ţáky, z čehoţ podle Skalkové 16

17 (2007) vyplývá, ţe si musejí být vědomi své vzájemné spolupráce v rámci dosaţení vytyčených cílů. To, zda a na jaké úrovni bylo či nebylo ve finále cíle dosaţeno, odpovídá kvalitě a účinnosti metod, jeţ byly pouţity. Dále zdůrazňuje, ţe volba výukových metod je také výrazně ovlivněna vybavením, které můţe učitel pro výuku pouţít, a v neposlední řadě samozřejmě zkušenostmi učitele. Jak jsem jiţ předeslala, zmíním se nyní o metodách přímých a nepřímých, a to z toho důvodu, ţe jsou povaţovány za metody základní a jsou přímo popisovány v souvislosti s výukou cizích jazyků (opět v díle Choděry a Reise, 1999, a Hendricha, 1988). Začnu metodou přímou, která podle Hendricha (1988) byla v dřívějších dobách zaloţena na stanovisku, ţe při studiu cizího jazyka je třeba postupovat intuitivně, jinými slovy stejně, jako kdyţ se dítě učí mateřskému jazyku. Následně však toto tvrzení kritizuje, a poukazuje na jeho nedostatky. Stejným způsobem na situaci nahlíţí i Choděra a Reis (1999), kteří upozorňují, ţe rozdíl mezi osvojováním mateřského a cizího jazyka existuje a je třeba ho vnímat. Zatímco mateřskému jazyku se učíme spontánně, učení se cizímu jazyku je proces řízený. Hendrich (1988) dále uvádí, ţe v přímé metodě je důleţitá naprostá absence mateřského jazyka. Choděra a Reis (1999) Hendrichovo tvrzení o úplné absenci mateřského jazyka odlehčují. Podle nich psycholingvistické výzkumy (blíţe je autoři nespecifikují) dokázaly, ţe ţáci (především v začátcích studia cizího jazyka) překládají slova v duchu. V takovém případě podle nich postačí, vyvaruje-li se pouţívání mateřského jazyka učitel. Ten by měl být schopen ţákům neznámý výraz popsat bez pouţití mateřštiny, pomocí opisu, antonym, synonym, názorné demonstrace činností či objektů apod. Hendrich (1988) dodává, ţe v rámci přímé metody je kladen důraz na poslech a ústní projev. S psaním či gramatikou přímá metoda v podstatě nepočítá. Dle výše uvedených pravidel platících pro přímou metodu, je zřejmé, ţe bude moţné nalézt jisté nedostatky, ať uţ je to absence psaného projevu nebo fakt, ţe metoda se vůbec nezabývá gramatickou stránkou jazyka. Ztotoţňuji se proto s názorem Průchy (2001), který uznává přínos přímých metod, nicméně upozorňuje, ţe přímá metoda se ve výuce v čisté podobě nepoužívá, protože nevede k rozvoji všech jazykových dovedností. (Průcha, 2001, s. 188). Druhou metodou, je metoda nepřímá. Choděra a Reis (1999) staví metodu přímou a nepřímou do opozice, jakoţto dvě protikladné metody, coţ je ostatně z popisu metody patrné. Důraz je kladen na gramatiku, mateřský jazyk je zde běţně 17

18 přítomný, jelikoţ se hojně vyuţívá metody překladu. Ani nepřímou metodu však vyučující nepouţívají v přesném slova smyslu. Budeme-li hovořit o výuce cizího jazyka v mateřské škole, můţeme, jak se domnívám, směle tvrdit, ţe pro výuku předškolních dětí bude nejvhodnější pouţít metodu přímou, respektive některé z velkého mnoţství metod, které z metody přímé vycházejí. Nepřímé metody můţeme pro tento typ výuky povaţovat za nevyhovující ze zjevných důvodů děti v mateřské škole většinou neumí číst a psát, proto není moţné, aby mohly touto formou trénovat gramatiku. Své tvrzení mohu podpořit výrokem Vágnerové (2005), která říká, ţe děti v předškolním věku neumí vnímat celek jako soubor detailů a nevšímají si souvislostí a vztahů mezi nimi. Používají jednodušší poznávací strategii, která výběr informací nepodřizuje logické úvaze. (Vágnerová, 2005, s. 178). Přímé metody (respektive metody vycházející z metod přímých) se mi pro výuku cizích jazyků v mateřské škole zdají vhodné také z toho důvodu, ţe učitelé pouţívají názorných ukázek a didaktických her. Vzhledem k tomu, ţe má práce je zaměřená na výuku cizích jazyků v rámci mateřské školy, budu v empirické části pozorovat metody, které učitelé cizích jazyků v mateřské škole v průběhu výuky pouţívají. Nejprve je však definuji zde. Jak jsem jiţ několikrát v předchozím textu uvedla, výukových metod je velké mnoţství a různí autoři je rozdělují odlišným způsobem (např. Průcha, 2009, Maňák, 2003, Petty, 2008). Pro mě je zajímavé rozdělení metod, které uvádí Petty (2008), a to z toho důvodu, ţe v něm zmiňuje některé metody, o kterých budu hovořit v empirické části práce. Vzhledem k tomu, ţe některé z metod, které uvádí, se mé práce netýkají, zmíním je na konci kapitoly, ale nebudu je podrobněji charakterizovat Výklad Pod pojmem výklad se většině z nás nejspíš vybaví situace, kdy někdo o něčem hovoří a někdo jiný jej poslouchá. V podstatě by se to takto velmi zjednodušeně dalo vyjádřit. Vališová a Kasíková (2010) totiţ řadí výklad mezi monologické metody, které, jak sám název napovídá, jsou zaloţené na souvislém mluveném projevu jednotlivce ať uţ učitele nebo ţáka. Podle Pettyho (2008) je výklad nejuţívanější vyučovací metodou zabírající většinu vyučovací hodiny průměrně 60%, coţ je dle jeho názoru příliš vysoké procento. Své tvrzení podporuje svérázným výrokem: Dobrý učitel ví, kdy má zmlknout. (Petty, 2008, s. 114). 18

19 Vališová a Kasíková (2011) uvádí, ţe posláním výkladu, je objasnit ţákům smysluplně seřazené odborné pojmy a poukázat na jejich vzájemné vztahy. Může mít i povahu problémového výkladu, kdy žák nejen vnímá, uvědomuje si a zapamatovává si hotové vědecké závěry, ale sleduje i logiku dokazování, myšlenkový postup učitele nebo prostředku, který učitele zastupuje (film, televize, kniha atd.) (Vališová, Kasíková, 2011, s. 198). Metodu výkladu jsem stručně charakterizovala, jelikoţ je jedním z mnou pozorovaných jevů, které se vyskytnou v empirické části práce Procvičování pod dohledem učitele Procvičování je jedna z typických vyučovacích metod. Poté, co vyučující matematiky vysvětlí, jak se počítá Pythagorova věta, následuje většinou několik vyučovacích hodiny, ve kterých se tato látka procvičuje. V rámci studia cizích jazyků je procvičování nepostradatelné uţ jen z toho důvodu, ţe neopakuje-li si ţák neustále slovní zásobu, nesetkává-li se dokola s výrazy, kterým se naučil, začne je zapomínat. Svůj názor podporuji tvrzením Pettyho (2008), který povaţuje metodu kontrolovaného procvičování v rámci vyučování za povinnou. Průcha (2001) definuje procvičování jako činnost žáka spočívající v opakovaném vykonávání kognitivních či senzomotorických činností, které se učí. Cílem není jen zdokonalovat se v dané činnosti, nýbrž umět ji samostatně, promyšleně používat i za měnících se podmínek. (Průcha, 2001, s. 180). Z hlediska učitele se podle něj jedná o činnost, která řídí výše uvedenou činnost ţákovu. Jde o zadávání učebních úloh a různých problémových situací takovým způsobem, aby vzrůstala obtíţnost úloh a zároveň také samostatnost ţáků. V empirické části budu pracovat s metodami, které bych pod kontrolované procvičování zařadila, coţ je důvod, proč je zde v krátkosti zmiňuji Dialogická metoda Dialogická metoda je nám známá jiţ z dob Sokrata. Proto bývá jinými slovy nazývána jako sokratovská metoda, jak zmiňuje například Průcha (2001). Maňák (2003) pouţívá také označení sokratický rozhovor a hovoří tedy nikoliv o dialogické metodě, ale o metodě rozhovoru. Vališová a Kasíková (2011) uvádí, ţe v rámci dialogických metod se předpokládá slovní interpretace mezi ţáky a učitelem. Za jejich základ povaţují přesně a správně formulované otázky. Podle Maňáka (2003) by 19

20 partneři, mezi nimiţ se dialog odehrává, měli mít v ideálním případě stejná práva, avšak podotýká, ţe v rámci výukového rozhovoru má vedoucí roli učitel. Průcha (2009) pokládá dialogické metody za stále významnější. Jako zdůvodnění tohoto tvrzení uvádí fakt, ţe v dnešní době stále rostoucí individualizace člověka se stávají kompenzací tohoto jevu a pomáhají posilovat sociální vazby. Gavora (2005) vidí jako prvořadou funkci dialogických metod kognitivní rozvoj ţáka. O vlivu dialogu na rozvoj ţáků dále říká: Rozvíjejí se v něm jejich zájmy, názory, představy, postoje a přesvědčení, dialogem učitel žáky i motivuje. (Gavora, 2005, s. 73) Důleţitý je samotný průběh rozhovoru. Jak píší Vališová a Kasíková (2011), kaţdý dialog by měl sledovat určitý cíl, drţet se logické a tematické linky rozhovoru. Ţáci by měli chápat, jaký má vedený dialog smysl. Důleţité také je, dát ţákům v průběhu dialogu čas na přemýšlení. Autorky doporučují, aby se učitel snaţil do dialogu zapojit všechny ţáky i ty, kteří nejsou sami od sebe v rámci dialogu aktivní. V závěru by se mělo objevit shrnutí celého dialogu Diskuse Řekne-li se diskuse, mnohým se nejspíš vybaví opět metoda dialogu. Není na tom nic podivného, jelikoţ jak uvádí Maňák (2003) metoda diskuse má plynulou návaznost na dialogickou metodu a další její varianty. Diskuse je podle Pettyho (2008) velmi často vyuţívanou výukovou metodou. Jak podotýká, bývá pouţívána více, neţ si moţná uvědomujeme. Maňák (2003) však dodává, ţe tomu není tak dávno, kdy se některé publikace věnované výukovým metodám o metodě diskuse vůbec nezmiňovaly. Bylo jí vytýkáno, ţe málo nutí k plánovitému myšlení (Mojţíšek, 1975, In Maňák, 2003, s. 108). Metodou diskuse se totiţ podle Pettyho (2008) myslí volně plynoucí konverzace, v rámci níţ má ţák moţnost vyslovit své názory, vyjádřit své domněnky a poslechnout si, co o problému říkají ostatní spoluţáci. Pro diskusi nejsou vhodná témata zaloţená na nesporných faktech. Diskuse by měla slouţit k tomu, aby si ţák na věc vytvořil svůj vlastní názor a aby se jej naučil prezentovat. Rozdíl mezi výukovým dialogem, popisovaným v předchozí kapitole, a diskusí je tedy evidentní zatím co v rámci výukového rozhovoru se učitel snaţí přesně formulovanými otázkami přivést ţáky k určité odpovědi, či stanovisku, v rámci diskuse jde o plynulý rozhovor, ve kterém se kaţdý můţe vyjádřit k danému problému. Učitel neočekává jen jednu správnou odpověď. 20

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Olga

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2013 Bc. Eliška Svozilová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bc. Eliška Svozilová

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Bc. Radka Vojtková

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách Magisterská diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Lenka HOFMANOVÁ

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Lenka HOFMANOVÁ Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Lenka HOFMANOVÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra germanistiky INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE NĚMČINY NA 1. STUPNI ZŠ

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pro pedagogiku a sociální vědy Mgr. TOMÁŠ MACOUN UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Gabriela Oderská Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Bakalářská

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Dopravní výchova na základní škole praktické

Dopravní výchova na základní škole praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dopravní výchova na základní škole praktické Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Závěrečná práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava KUBÁTOVÁ JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová

Více