VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou tel.: IČ: , DIČ: CZ , DS: 8zzbfvq SPIS. ZN.: MUKV-S 1185/2013/D/Br Č.J.: MUKV 7675/2016 OD/Br POČET LISTŮ: 10 POČET PŘÍLOH: 0 POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0 VYŘIZUJE: V.Brtník TEL.: DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obec Postřižín, IČ , Pražská č.p. 42, Odolena Voda, zastoupená jejím místostarostou Radimem Fojtů (dále jen "stavebník") podal dne žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "Obec Postřižín - Rekonstrukce povrchů komunikací vč. chodníků" na pozemku parc. č.: ul. V Zátiší (SO 01) parc. č. 135/47, 147/8, st. 76. ul. Vinohradská (SO 02) parc. č. 135/27, 135/28, 147/14, 147/24, 147/25. ul. Dlouhá (SO 03) parc. č. 11, 76, 147/8, 147/25, 151/4, 306/1, 306/2, 306/4, 306/10, 319/1, 324/8, 379. ul. Příčná (SO 04) parc. č. 135/27, 135/28. ul. Hřiště (SO 05) parc. č. 151/4, 314, 319/1. ul. Úžická (SO 06) parc. č. 326/3, 326/4. ul. U Koupaliště (SO 07) parc. č. 12/1, 264/12, 352, 263/1. ul. Zahradní (SO 08) parc. č. 25/1, 25/6, 306/1. ul. Nová (SO 09) parc. č. 262/37, 262/9, 262/36, 262/12, 263/4, st. 147, st. 148, st. 149, 264/13, 264/18, 262/13, 337/3, 263/1 ul. Okružní (SO 10a) parc. č. 5/1, 306/1, 306/11, 324/8. ul. Krátká (SO10b) parc. č. 324/4, 351/2, 3 /4, 305, 351/1, 304/1, st vše v katastrálním území Postřižín (726206). Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

2 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 2 Stavba obsahuje: SO 01 ul. V Zátiší Nová komunikace je navržena jako přímá obousměrná komunikace funkční slupiny D1 obytná zóna. Celková délka je cca 140 m. Základní šířka uličního prostoru obytné zóny je 8,0 m v závislosti od hranic stávajících podezdívek oplocení. V celé obytné zóně je zajištěn minimální průjezdný prostor 3,5 m. Povrch všech zpevněných ploch v obytné zóně je dlážděný z betonové vibrolisované dlažby. Jednotlivá parkovací stání nebudou označena svislým DZ. Délka podélného stání je 5,5 m, šířka stání je proměnlivá vzhledem k šířce uličního prostoru. Všechna místa určená pro stání vozidel budou dostatečně zřejmá ze stavebního uspořádání obytné zóny. Jsou navržena pouze podélná parkovací stání a jsou zvýrazněna odlišnou barvou dlažby. Niveleta komunikace v celé délce mírně stoupá ve směru staničení, maximální podélný sklon je 4,7 %. Komunikace je navržena v dvoustranném příčném sklonu 2 a 3 % s úžlabím v ose komunikace, příčný sklon zemní pláně je min. 3 %. Konstrukce dlážděných ploch je navržena na třídu dopravního zatížení VI jako dlážděná vozovka s celkovou tloušťkou 0,37 m dle TP: D2-D-1-PIII. Skladba dlážděných ploch v obytné zóně PV: Betonové tvarovky tř. I (ČSN ) DL I 80mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠDb 250 mm Skladba vozovky přejízdného prahu P: Beton. dlažba vibrolisovaná (ČSN ) DL 80mm Lože z cementové malty (ČSN EN 998-2) MCK 40 mm Podkladový beton tř. II (ČSN ) PB II 100 mm Štěrkodrť tř. B, fr (ČSN EN 13285) ŠD B 250 mm SO 02 ul. Vinohradská Nová komunikace je navržena jako přímá obousměrná komunikace funkční slupiny D1 obytná zóna. Celková délka je cca 160 m. Základní šířka uličního prostoru obytné zóny je 8,0 m v závislosti od hranic stávajících podezdívek oplocení. V celé obytné zóně je zajištěn minimální průjezdný prostor 3,5 m. Povrch všech zpevněných ploch v obytné zóně je dlážděný z betonové vibrolisované dlažby. jednotlivá parkovací stání nebudou označena svislým DZ. Délka podélného stání je 5,5 m, šířka stání je proměnlivá vzhledem k šířce uličního prostoru (Jsou navržena pouze podélná parkovací stání a jsou zvýrazněna odlišnou barvou dlažby). Všechna místa určená pro stání vozidel budou dostatečně zřejmá ze stavebního uspořádání obytné zóny. Niveleta komunikace v celé délce pozvolna stoupá ve směru staničení, maximální podélný sklon je 3,0 %. Komunikace je navržena v dvoustranném příčném sklonu 2 a 3 % s úžlabím v ose komunikace, příčný sklon zemní pláně je min. 3 %. Konstrukce dlážděných ploch je navržena na třídu dopravního zatížení VI jako dlážděná vozovka s celkovou tloušťkou 0,37 m dle TP: D2-D-1-PIII. Skladba dlážděných ploch v obytné zóně PV: Betonové tvarovky tř. I (ČSN ) DL I 80mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠDb 250 mm

3 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 3 Skladba vozovky přejízdného prahu P: Beton. dlažba vibrolisovaná (ČSN ) DL 80mm Lože z cementové malty (ČSN EN 998-2) MCK 40 mm Podkladový beton tř. II (ČSN ) PB II 100 mm Štěrkodrť tř. B, fr (ČSN EN 13285) ŠD B 250 mm SO 03 ul. Dlouhá Nová komunikace je navržena v normové kategorii MO2k, se základní šířkou obousměrného jízdního pásu 5,0 m. Celková délka cca 480 m. Komunikace je navržena jako živičná, lemovaná oboustrannou obrubou. Příčný sklon bude jednostranný 2,5% ve směru k levému okraji. Niveleta kopíruje současný stav. Stávající chodníky budou kompletně rekonstruovány v konstrukci ze zámkové dlažby. Základní šířka chodníku je navržena 1,5 m. Chodník na začátku trasy bude prodloužen až k Máslovické ulici. Je zde navržen i přechod pro chodce, včetně samostatného nasvícení. Ten je navržen i na konci úseku před křižovatkou s ulicí Pražská. Jsou navržena podélná parkovací stání v základní šířce 2,25 m. Základní vozovková konstrukce má níže uvedenou skladbu vrstev: Skladba dlážděných ploch v obytné zóně PV: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (ABS II, EN ) ACO mm (ČSN ) Asfaltový beton pro podkl. vrstvy (OKS I, EN ) ACP mm (ČSN ) Směs stmelená cementem (KSC I) (EN ) SC C8/ mm Štěrkodrť fr tř. A (ČSN 13285) ŠD A 150 mm Skladba - chodníky Beton. dlažba vibrolisovaná (ČSN ) DLI 60 mm Lože z kameniva fr. 2-5 (ČSN EN 998-2) L 30 mm Štěrkodrť tř. B, fr tř. A (ČSN EN 13285) ŠD A 150 mm Skladba konstrukce vjezdů Beton. Dlažba vibrolisovaná (ČSN ) DL 80mm Lože z kameniva L 40 mm Štěrkodrť tř. B, fr tř. A (ČSN EN 13285) ŠD A 200 mm SO 04 ul. Příčná Nová komunikace je navržena jako obousměrná komunikace funkční slupiny D1 obytná zóna a bude přímo navazovat na obytnou zónu v ul. Vinohradská.. Celková délka cca 100 m. Základní šířka uličního prostoru obytné zóny je 8,0 m v závislosti od hranic stávajících podezdívek oplocení. V celé obytné zóně je zajištěn minimální průjezdný prostor 3,5 m. Povrch všech zpevněných ploch v obytné zóně je dlážděný z betonové vibrolisované dlažby. Dlážděné plochy jsou doplněny zelenými zatravněnými pásy ohraničenými zvýšenými chodníkovými obrubami s nášlapem 120 mm. V projektu jsou navržena pouze podélná parkovací stání a jsou zvýrazněna odlišnou barvou dlažby. Jednotlivá parkovací stání nebudou označena svislým DZ. Délka podélného stání je 5,5 m, šířka stání je proměnlivá vzhledem k šířce uličního prostoru. Niveleta komunikace v celé délce pozvolně klesá ve směru staničení, maximální podélný sklon je 3,2 %. Komunikace je navržena v dvoustranném příčném sklonu 2 a 3 % s úžlabím v ose komunikace, příčný sklon zemní pláně je min. 3 %.

4 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 4 Konstrukce dlážděných ploch je navržena na třídu dopravního zatížení VI jako dlážděná vozovka s celkovou tloušťkou 0,37 m dle TP: D2-D-1-PIII. Skladba dlážděných ploch v obytné zóně PV: Betonové tvarovky tř. I (ČSN ) DL I 80mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠDb 250 mm SO 05 ul. U Hřiště Ulice U Hřiště je přímá obousměrná komunikace, která vede od severu k jihu jako krátká spojka mezi ulicemi Máslovická a Dlouhá. Nová živičná komunikace je navržena jako obousměrná obslužná komunikace funkční skupiny C se základní šířkou vozovky 5,5 m mezi obrubníky. Celá šířka uličního prostoru je cca 10 m v závislosti od hranic stávajících podezdívek oplocení. Celková délka cca 80 m. Nový návrh nemění stávající uspořádání v ulici. Podél zástavby bude nový dlážděný chodník s min. šířkou 1,5 m. Vpravo ve směru staničení je navržen zatravněný pruh a nové dlážděné vjezdy s napojením pro chodce na chodník v ul. Máslovická, respektive v ul. Dlouhá. Převedení chodců je řešeno dvěma novými místy pro přecházení. Příčný sklon vozovky je v celém úseku jednostranný 2,5 %, příčný sklon pláně je 3 %. Vozovka je lemována oboustranně betonovými chodníkovými obrubníky 120/250/1000 se základní výškou nášlapu 0,12 m. Chodníky jsou vyspádovány do vozovky s příčným sklonem 2 %. V místech snížených obrubníků nesmí příčný sklon chodníků přesáhnout hodnotu 8,33 %. Barva všech obrubníků je přírodní. Konstrukce dlážděných ploch je navržena na třídu dopravního zatížení VI a návrhovou úroveň porušení D1 jako netuhá vozovka s celkovou tloušťkou 0,36 m dle TP: D1-N-6-VI-PIII: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm Asfaltový beton pro podkl. vrstvy ACP mm Štěrkodrť fr tř. A (EN 13285) ŠDA min.150 mm Skladba - chodníky Beton. dlažba vibrolisovaná (ČSN ) DLI 60 mm Lože z kameniva fr. 2-5 (ČSN EN 998-2) L 30 mm Štěrkodrť tř. B, fr tř. A (ČSN EN 13285) ŠD A 150 mm Skladba chodníku v místě vjezdů Betonové tvarovky tř. I (ČSN ) DLI 80 mm Lože z drceného kameniva fr. 2-5 L 40 mm Štěrkodrť tř. B, fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠD B 200 mm SO 06 ul. Úžická Komunikace má navrženo homogenní šířkové uspořádání v celé délce. Je navržena šířka vozovky 5,5 m s levostranným chodníkem o hodnotě 2,25 m, místně zúženého na 2,0 m. Celková délka cca 100 m. Vozovka je dimenzovaná dle ČSN a dodatku TP 170 na třídu dopravního zatížení V. Byla zvolena typová katalogová konstrukce z listu D1-N-6-V-P III, kde nosnou vrstvu záměrně tvoří směs stmelená cementem (KSC)

5 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 5 Základní vozovková konstrukce, v dokumentaci označená písmenem A (TDZ VI, D1, P III) má tuto skladbu vrstev: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm Asfaltový beton pro podkl. vrstvy ACP mm Štěrkodrť fr tř. A (EN 13285) ŠDA min.200 mm Na vjezdech k nemovitostem bude použita dlážděná vozovka ve skladbě D dle katalogového listu D2-D-1-VI-P III: Dlažba betonová vibrolisovaná DL I 80mm Štěrkodrť fr tř. A (ČSN EN 13285) ŠDb 200 mm SO 07 ul. U Koupaliště Komunikace má navrženo homogenní šířkové uspořádání v celé délce. Celková délka cca 100 m. Je navržena šířka vozovky 5,0 m s jedním obousměrným jízdním pásem bez chodníkového pásu. Příčný sklon v délce trasy je navržený jednosměrný 2,5 %. Podélný sklon v rozmezí 2 3,5 %. Na úseku jsou navrženy 3 místa pro dopravu v klidu (kolmé parkování). Vozovka je dimenzovaná dle ČSN a dodatku TP 170 na třídu dopravního zatížení V. Byla zvolena typová katalogová konstrukce z listu D1-N-6-V-P III, kde nosnou vrstvu záměrně tvoří směs stmelená cementem (KSC) Základní vozovková konstrukce, v dokumentaci označená písmenem A (TDZ VI, D1, P III) má tuto skladbu vrstev: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm Asfaltový beton pro podkl. vrstvy ACP mm Štěrkodrť fr tř. A (EN 13285) ŠDA min.200 mm Vozovka pro dopravu v klidu bude dlážděná vozovka ve skladbě D dle katalogového listu D2-D- 1-VI-P III: Dlažba betonová vibrolisovaná DL I 80mm Štěrkodrť fr tř. A (ČSN EN 13285) ŠD A 250 mm Na vjezdech k nemovitostem bude použita dlážděná vozovka ve skladbě D dle katalogového listu D2-D-1-VI-P III: Dlažba betonová vibrolisovaná DL I 80mm Štěrkodrť fr tř. A (ČSN EN 13285) ŠD A 200 mm SO 08 ul. Zahradní Ulice Zahradní je krátká a slepá účelová komunikace s veřejným přístupem, délka cca 40 m s napojením na ulici Okružní. Nová komunikace je navržena jako obousměrná komunikace funkční skupiny D 1 obytná zóna. Základní šířka uličního prostoru se pohybuje v rozmezí od 4,8 m do 14,5 m, v závislosti od hranic stávajících podezdívek oplocení.

6 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 6 Povrch všech zpevněných ploch v obytné zóně je dlážděný z betonové vibrolisované dlažby. Základní kostru obytné zóny tvoří průjezdní vozovka šíře 3,5 m z polovegetační dlažby pro zajištění vsaku. Na ní jsou připojeny parkovací a ostatní pojízdné plochy v konstrukci ze zámkové dlažby. Dlážděné plochy jsou doplněny zelenými zatravněnými pásy ohraničenými zvýšnými chodníkovými obrubami s nášlapem 120 mm. V projektu jsou navržena 3 podélná parkovací stání se zvýrazněním odlišnou barvou dlažby. Šířka stání 2,0 m 2,25 m, délka stání 5,5 m 6,5 m. Konstrukce dlážděných ploch je navržena na třídu dopravního zatížení VI vozovka s celkovou tloušťkou 0,37 m dle TP: D2-D-1-PIII: Betonové tvarovky tř. I (ČSN ) DL I 80mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠDb 250 mm Skladba vozovky přejízdného prahu P: Dlažba betonová vibrolisovaná DL I 80mm Lože z cementové malty (ČSN EN 998-2) MCK 40 mm Podkladový beton tř. II (ČSN ) PB II 100 mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠD B 250 mm jako dlážděná Na práh z obou stran navazuje pěší chodník. Chodníková konstrukce bude dlážděná. Je převzata z katalogového listu D1-D-1-CH-P III v následující skladbě: Dlažba betonová vibrolisovaná DL 60mm Lože z kameniva L 30 mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠD A 150 mm SO 09 ul. Nová Ulice Nová slouží pro zpřístupnění přilehlých nemovitostí. Vzhledem k poloze je rozdělena na úseky. Šířka uličního prostoru 8,0 m 8,25 m Úsek I: je situován paralelním odstupem od silnice II/608 směrem k D8. Je navržen jako obytná zóna. Vstupy na komunikaci s obou stran zajištěny vyvýšeným pojížděným práhem. Šířka jízdního pásu (obousměrného) je homogenní o hodnotě 3,5 m, s uvažovanými dvěma místy pro vyhnutí vozidel v protisměru (začátek, konec úseku). Celá uliční plocha je řešena v jedné úrovni s vyznačením parkovacích míst, které spolu se zvýšenou zelenou plochou vytváří vhodné podmínky pro aplikaci šikany. Podélný sklon je navržen v rozmezí 0,6 2 %, příčný sklon v celé délce střechovitý o hodnotě max. 2 % směrem k odvodňovacímu žlabu obousměrně. Úsek II: je navržen o homogenní šířce 5,5 m. Povrch je s ohledem na návaznosti okolních ploch navýšen cca o 0,3 05 m nad stávající výšku nivelety. Podélný sklon jednostranný doleva 2,5 %, který se na konci úseku, před napojením na silnici II/608 překlápí do střechovitého sklonu o hodnotě 2,5 %. Plocha stávající živice spojující úsek 3 nově řešeno jako plocha pro dopravu v klidu (kolmé parkování) o počtu osmi parkovacích míst + jedno pro osoby se zdravotním omezením. - V celé délce řešeného úseku ulice Nová (část 2) je po levé straně (směr staničení) navržen chodník o šířce 2,25 m. Chodník má nově řešenou návaznost z ulice Teplická, odkud je prostřednictvím dvou míst pro přecházení veden až ke styku úseku 1 a 2. Základní vozovková konstrukce, v dokumentaci označená písmenem A (TDZ VI, D1, P III) má tuto skladbu vrstev: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm

7 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 7 Asfaltový beton pro podkl. vrstvy ACP mm Štěrkodrť fr tř. A (EN 13285) ŠD A min.200 mm Chodníková konstrukce Dlažba betonová vibrolisovaná DL 60mm Lože z kameniva L 30 mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠD A 150 mm SO 10a ul. Okružní Komunikace je navržena v normové kategorii MO2k 6/6/30, se základní šířkou obousměrného jízdního pásu 5,0 m. V prostoru zatáčky a na konci úseku před napojením na ul. Pražská je rozšířena na 6,0 m. Celková délka cca 90 m. Komunikace je navržena jako živičná, lemovaná oboustrannou obrubou. Příčný sklon jednostranný 2,5 % ve směru k levému okraji. Niveleta kopíruje stávající stav. Na plochu v přímém úseku ve směru k ul. Pražská navazuje nový pravostranný chodník šíře 2,0 m, který dále přechází přes příčný práh na začátku obytné zóny v ul. Zahradní a dále pokračuje v šířce 1,5 m k ul. Pražská. Před křižovatkou s ul. Pražská je navržen přechod pro chodce., vč. samostatného nasvícení. V rámci rekonstrukce ul. Pražská bude stávající parkoviště před obchodem odděleno průběžným chodníkem od ul. Pražská. Vjezd na parkovací plochu bude napojen pouze na ul. Okružní. Na ploše pak bude vyznačeno 7 parkovacích míst o rozměrech 2,5/5 m a jedno stání pro vozidla osob ZTP o rozměrech 3,5/5m. Pro pěší přístup k autobusové zastávce v ul. Pražská je navržen krátký spojovací chodník šíře 2,0 m a délky 5,5 m. Základní vozovková konstrukce, v dokumentaci označená písmenem A (TDZ VI, D1, P III) má tuto skladbu vrstev: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40mm Asfaltový beton pro podkl. vrstvy ACP mm Štěrkodrť fr tř. A (EN 13285) ŠDA min.150 mm Zpevněná plocha v zatáčce pro vjezd ke čtyřem RD je navržena na třídu dopravního zatížení VI jako dlážděná vozovka s celkovou tloušťkou konstrukce 0,37 m dle TP: D2-D-1-PIII. Pro zajištění odvodnění je navržena z polovegetačních dlaždic s výplní štěrkem v této skladbě: Polovegetační dlažba (ČSN ) DL 1 80mm barva dlažby přírodní šedá lože z drceného kameniva fr. 2-5 (ČSN ) L 40 mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠDb 250 mm Chodníková konstrukce Dlažba betonová vibrolisovaná DL 60mm Lože z kameniva L 30 mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠD A 150 mm Konstrukce vjezdu do prodejny Dlažba betonová vibrolisovaná DLI 80mm

8 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 8 Lože z kameniva fr. 2-5 L 40 mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠD A 200 mm SO10 b ul. Krátká Vozovka je navržena o homogenní šířce 4,5 m, ke konci úseku o 1 m rozšířena. Podél vozovky je veden chodník o proměnlivé šířce (min. 1,9 m). Chodník vytváří návaznost chodců na zastávky veřejné dopravy v ulici Teplická. V oblasti konce zástavby je chodník rozšířen na hodnotu 3 m. V délce řešené trasy se nachází několik vjezdů na pozemek. Celková délka cca 50 m. Základní vozovková konstrukce, v dokumentaci označená písmenem A (TDZ V, D1, P III) má tuto skladbu vrstev: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (ABS II) ACO 11 40mm Asfaltový beton pro podkl. vrstvy (OKS I) ACP mm Štěrkodrť fr tř. A (EN 13285) ŠDA min.200 mm Chodníková konstrukce bude dlážděná v dokumentaci je označena písmenem B. Je převzata z katalogového listu D1-D-1-CH-P III: Dlažba betonová vibrolisovaná DL I 60mm Lože z kameniva fr. 2-5 L 40 mm Štěrkodrť fr tř. B (ČSN EN 13285) ŠD A 150 mm Na vjezdech k nemovitostem bude použita dlážděná vozovka ve skladbě D (TDZ VI, D2, PIII) dle katalogového listu D2-D-1-VI-PIII: Dlažba betonová vibrolisovaná DL I 80mm Lože z kameniva fr. 2-5 L 40 mm Štěrkodrť fr tř. A (ČSN EN 13285) ŠDa 200 mm Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, úřední dny pondělí a středa od 8:00-12:00 a 12:45-17:00 hodin, čtvrtek od 12:00-15:00 hodin). Poučení: Účastník řízení může podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

9 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 9 K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jim sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí. Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva k čemuž stanovuje shora uvedenou lhůtu. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. Pověřený zaměstnanec silničního správního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Silniční správní úřad může podle 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do výše Kč tomu, kdo závažným způsobem stěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Vladimír Brtník referent odboru dopravy oprávněná úřední osoba vyvěšeno dne podpis a razítko sejmuto dne podpis a razítko Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce. Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

10 Č.j. MUKV 7675/2016 OD str. 10 Obdrží: účastníci (dodejky) Obec Postřižín, IDDS: 4rfajux ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d STAVOKOMPLET spol. s r.o., IDDS: n834kd3 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 KSÚS Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx Účastníci řízení, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou: vlastníci sousedních pozemků - parc. č. 135/38, 135/46, 135/55, 135/56, 134/104, 135/104, 135/13, 135/14 135/15, 147/9, 147/17, st. 71, st.72, st. 75, 147/7, 147/10, 147/20, 135/24, 135/25, 135/26, 135/32, 135/29, 135/20, 135/30, 135/31, 135/21, 151/16, 70/2, 147/13, 151/15, st. 393, st. 558, st. 56, st. 61, st. 74, st. 14, 151/1, 147/16, 149/7, 147/4, st.71, st. 72, st.75, st. 76, st. 108, st. 109, 135/13, 135/14, 135/15, 135/17, 135/46, 135/47, 135/56, 135/57, 135/104, 147/9, 135/12, st. 402, 135/11, 147/21, 147/18, 147/23, 147/15, 147/22, st.67, st. 66, 147/13, 319/1, 151/3, 151/2, 149/6, st. 59, st. 56, st. 64, st. 62, st. 60, st. 63, st. 201, st. 202, st. 203, st. 211, st. 212, st. 216, 262/1, 262/34, 192/1, 192/2, 191/1, 262/24, 191/3, 191/4, 82/2, 262/8, 82/1, 191/2, 262/37, 262/9, 262/16, 262/15, 324/1, st. 325, 12/4, 324/6, 264/13, 337/3, 25/7, 25/3, st. 349, 25/1, st. 50, st. 380, st. 23, 306/11, st.127, st. 128, 262/4, 262/14, 262/3,262/12, 262/13, 337/3, 90/1, st. 400, st. 49, st. 160, st. 7, st. 346, 4/2, 306/5, st. 28, 324/1, st. 34, st. 43, st. 126, 3/4, 3/5, 12/3, 12/5, 12/7, 12/8, 304/1, st. 305, 324/1, 324/2, 252/3 v katastrálním území Postřižín (726206). dotčené správní úřady Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p Ministerstvo obrany, IČ , Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát, Praha venkov - východ, IDDS: 2dtai5u Archeologický ústav AV-ČR, IDDS: fxcng6z Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, Palackého nám. č.p. 1, Kralupy nad Vltavou 1 Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor RIaSM Památková péče,, Palackého nám. č.p. 1, Kralupy nad Vltavou 1 Městský úřad Kralupy nad Vltavou,OŽP, Palackého nám. č.p. 1, Kralupy nad Vltavou 1 Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Mělník, Pražská č.p. 391, Mělník 1 ostatní NIPI ČR o. s., Karlínské náměstí č. p. 12, Praha 86 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 ČEPS, a. s., IDDS: seccdqd Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 1x spis

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI23495/2015 tel/fax:

Více

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.2.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/031805/2014 OD1/Vla MMHK/043528/2016 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Ing. Kateřina Vlachá 495 707 815 Katerina.Vlacha@mmhk.cz DLE

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/104139/2015/Fia Lysá nad Labem, dne 15.12.2015 Č.j.: SÚ/119277/15/Fia Vyřizuje: E-mail: IDDS:: Milada Fialová,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 odbor regionálního rozvoje MUIVX0085LHP Č.j.: S-MI 27325/2015-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2013 NAŠE ZN.: SZ MMHK/043759/2013ŽP1/Pot MMHK/056861/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 1/5 MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE SP.ZN.: OD/8/2015/Kall Město Loštice NAŠE Č.J.: MUMO-OD/893/15 nám. Míru 66/1 VYŘIZUJE: oprávněná úřední

Více

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/068126/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.7.2015 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Mgr. Petr Topič Lešná 170 756 41 Lešná zastupuje Ing. Arch, Jaromír Zavadil Lešná 78 756

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OZNÁMENÍ. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice obec Chotěvice

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OZNÁMENÍ. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice obec Chotěvice MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR DOPRAVY MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR DOPRAVY Palackého nám. 1 278 88 Kralupy nad Vltavou MUKV-S 177/2013/D/Br MUKV22021/2014 OD/Br V.Brtník 315 739 957 vladimir.brtnik@mestokralupy.cz DATUM: 28.5.2014

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: Spis. a skart. znak: Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané OU/469/2011 OU/469/2011/SU/76/Šl oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y U Cukrovaru 1087 278 88 Kralupy nad Vltavou Č.j.: Vyřizuje: Tel: Fax: E-mail: MUKV 7084/2011/D/Pe MUKV-S 2935/2011/D/Pe M.Pekárková 315 739 956

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.05.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum MMHK/114535/2014 VYŘIZUJE: Bc. Petr Zumr TEL.: 495 707 651 E-MAIL: petr.zumr@mmhk.cz DATUM: 23.06.2014 VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-101497/2018-KATJA OD-22161/2018-KATJA

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty. Výst./282/2016/3 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty. Výst./282/2016/3 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Spis. zn.: Výst./282/2016 Všetaty: 13.06.2016 Č.J.: Výst./282/2016/3 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Hana Dědičová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/223525/2012 ST2/Več MMHK/120930/2013 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Horní Slavkov 450/2016/HS/OMI-1 / 8.2.2016 476/2016/HS/OVŽP-4 Bašová / 69 10.2.

Váš dopis značka / ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Horní Slavkov 450/2016/HS/OMI-1 / 8.2.2016 476/2016/HS/OVŽP-4 Bašová / 69 10.2. MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ SLAVKOV ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sídlo: Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ:00259322, DIČ:CZ00259322 Tel.: 352 350 666, http://www.hornislavkov.cz, email:

Více

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTI

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTI - v)! tf^ds- Vl/ SPIS. ZN.: Č.J.: MĚSTSKÝ HUBRP0080V2Z ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL: DATUM VEŘEJNÁ

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/086741/16-Vá Liberec, dne 26.5.2016 CJ MML 109001/16 Oprávn

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1561/2015/výst/Šo Alena Šoulová / 381 201 917 26.6.2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-056371/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 065030/2015 Zlín, dne 25.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Rané SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: Spis. a skart. znak: DATIJM: OU/469120 11 OU/469120 Il/SUI76/ŠI oprávněná

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Stavební povolení Veřejná vyhláška

Stavební povolení Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Zn.: MUUH-SŽP/79806/2015/ZaplD Spis/ 14500/2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

S00BX00QIF5M. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

S00BX00QIF5M. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 30817/2014/Pa Č.j.: MmP 39287/2014 Pardubice, dne 1.7.2014 Vyřizuje: Paulišová, tel. +420466859179 oprávněná úřední osoba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 17964/2013/ODaSH/Jar

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: HLUC/41837/2015/OSH/LA 47295/2014/ODaSH/LA *MUKRP003ADCK* NUKRP003ADCK Evfcfeatfti

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 126752/2011 ST2/Več MMHK/130326/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 1.8.2011

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ tel: 317 754 111 fax: 317 754 199 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016 Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111 Č. jedn. : 150/39257/2014 280.1 A/10 Vyřizuje: Ing. Emil Veverka 221621513,

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/3264/K Bc. Roman Kedruš 06.06.2014 OZNÁMENÍ

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/3264/K Bc. Roman Kedruš 06.06.2014 OZNÁMENÍ odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Obec Spytihněv Spytihněv 359

Více

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace v zastoupení: DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. Kounicova 271/13 602 00 Brno

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace v zastoupení: DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. Kounicova 271/13 602 00 Brno Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín tel.: 577 630 199, fax: 577 630 266, e-mail: hanavecerkova@zlin.eu VÁŠ DOPIS

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení změny stavby před jejím dokončením

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení změny stavby před jejím dokončením Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 387/2012/OVÚP/9/ÚR-20 V Boru dne 26. března 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 *MUSPX01MOIWF*

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad ROZHODNUTÍ Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 252 42 Telefon.: 241 932 451 Fax : 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 1Č : 241 318 Spis.zn.: SÚ/URS064-5383/12751/2009/Vok

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 4573/2012 Sp.zn.: OS 25/2012 zat Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Navrhovatel: č. j.: NMPS/2218/2015/OV vyřizuje: Radim Suk vedoucí Odboru výstavby

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 1.12.2010 OZNÁMENÍ

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.7.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/135678/2014 OD1/Vla MMHK/014981/2015 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Ing.Kateřina Vlachá 495 707 815 kterina.vlacha@mmhk.cz OBEC

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE STAVEBNÍ ÚŘAD ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA S.z.: SMUMV1105/2011/výst/Ho Č.j.: MUMV0337/2012/výst/Ho VYŘIZUJE / LINKA Dagmar Holubová / 381 201 917

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D stavební úřad nám. Na podkově 2, 56992 Bystré B Y S T R É VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.8.2015 SPIS.ZN.: SÚ/2470/2015/P Č.J.: 2470-2 VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: DAT. SCHRÁNKA Ing. Pruška

Více