PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SEK(2010) 877 v konečném znění C7-0186/10 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/yy o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny a návrhu nařízení Rady (EU) č. zz/yy o rozšíření oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/yy o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny {COM(2010)377 final} {SEK(2010) 878final} CS CS

2 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/yy o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny a návrhu nařízení Rady (EU) č. zz/yy o rozšíření oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/yy o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny CS 2 CS

3 1. VYMEZENÍ PROBLÉMU 16 členských států, které dosud přijaly euro, používá tytéž bankovky a mince. Vzhledem ke značným rozdílům ve vnitrostátních právních předpisech však byla profesionální silniční přeprava eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny velmi obtížná, a tudíž je přeshraniční pozemní přeprava velmi malého rozsahu. Je paradoxní, že v eurozóně existují pro přepravu jednotné měny překážky v podobě hranic. Vzhledem k povaze přepravovaného zboží je odvětví přepravy hotovosti (cash-in-transit CIT) víceméně vystaveno významným bezpečnostním hrozbám. Proto má zásadní význam, aby přeshraniční přeprava hotovosti probíhala za podmínek, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti pracovníků odvětví CIT a široké veřejnosti. V důsledku různých národních tradic a rizikových prostředí jsou však bezpečnostní požadavky v členských státech eurozóny vykládány velmi rozdílně, což vede k velkým rozdílům ve vnitrostátních předpisech v řadě oblastí, jako jsou dovolené způsoby přepravy, pancéřování a vybavení vozidel CIT, použití inteligentních systémů neutralizace bankovek (intelligent banknote neutralisation systems IBNS), počet pracovníků ve vozidlech CIT, držení a nošení střelných zbraní pracovníky odvětví CIT, požadavky na odbornou přípravu, informování policie, pravidla týkající se licencí a sankcí. V důsledku těchto rozdílů mezi vnitrostátními předpisy nemohou komerční banky, velcí maloobchodníci a ostatní subjekty zpracovávající hotovost v praxi ve většině případů uzavřít smlouvu se společností CIT v jiném členském státě, i když ta by mohla být schopna poskytnout nejúčinnější (a nejkratší) okruhy pro vyzvedávání a dodávky hotovosti. Obdobně nemohou využívat hotovostní služby nejbližší pobočky národní centrální banky či střediska pro zpracování hotovosti CIT, nachází-li se za hranicemi v jiném členském státě. Nakonec společnosti CIT provádějící přepravu hotovosti v příhraničních regionech nejsou schopny plánovat své přepravní trasy a jiné logistické úkony související s hotovostí nejefektivnějším způsobem, nacházejí-li se potenciální zákazníci na obou stranách hranice. Vzhledem k této situaci není hotovostní cyklus v těchto regionech, a tedy i na úrovni eurozóny uspořádán optimálně. To znamená vyšší náklady na hotovost a/nebo nižší úroveň služeb pro zákazníky v porovnání se situací bez vnitrostátních regulačních překážek přeshraniční přepravě hotovosti. Mají-li zúčastněné strany plně využívat jednotnou měnu, měly by být odstraněny překážky volnému oběhu eurohotovosti v eurozóně a zároveň by měla být zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti pro pracovníky odvětví CIT i širokou veřejnost. Současně má trh přepravy hotovosti místní charakter a potenciální přeshraniční trh se v prvé řadě týká pohraničních regionů. Potenciální zeměpisný trh lze u většiny přepravy zhruba odhadnout přibližně na 100 km na každé straně hranice. Opatření na zrušení překážek přeshraniční přepravě hotovosti by tedy měla být přiměřená. 2. ANALÝZA SUBSIDIARITY Alternativou činnosti na úrovni EU by byly dobrovolné dvoustranné dohody mezi členskými státy, nebo dokonce mnohostranné dohody. Činnost na úrovni EU však přináší významné úspory z rozsahu v porovnání s dvoustrannými nebo mnohostrannými CS 3 CS

4 opatřeními. Pouze činnost na úrovni EU umožňuje vzít v úvahu budoucí rozšíření eurozóny, jelikož pravidla EU pro přeshraniční přepravu může využít jakýkoliv nový zúčastněný členský stát, což u dvoustranných/mnohostranných dohod nelze. Navíc i když existuje poptávka, jak vyjádřil zejména bankovní sektor, členské státy více než osm let od zavedení eurohotovosti neuzavřely žádné dohody, které by usnadnily profesionální přeshraniční přepravu hotovosti. Z toho vyplývá, že činnost na úrovni EU je v praxi jediným možným způsobem, jak skloubit odchylné regulační režimy (v současnosti jich je 16), které upravují celou řadu složitých otázek, v nichž vzájemně působí bezpečnostní otázky (např. nošení zbraní) a hlediska trhu práce. 3. CÍLE Obecným cílem této iniciativy Komise je usnadnit volný oběh eurohotovosti v eurozóně odstraněním překážek profesionální silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny při současném zajištění toho, že k přepravě bude docházet za podmínek, které poskytují vysokou úroveň bezpečnosti pro pracovníky odvětví CIT i širokou veřejnost. Usnadnění profesionální přeshraniční přepravy eurohotovosti je víceméně přirozeným a nezbytným doplňkem plánu Evropské centrální banky pro větší konvergenci hotovostních služeb národních centrálních bank a vytvoření jednotné oblasti pro hotovostní služby v eurech pro subjekty zpracovávající hotovost. Navíc je doplňkem směrnice o platebních službách 1 a jednotné oblasti pro platby v eurech (single euro payments area SEPA), jehož cílem je, aby elektronické přeshraniční platby v eurech byly stejně snadné jako platby domácí. Co se týče volného oběhu eura, a vzhledem k místnímu charakteru trhu přepravy hotovosti by tedy zvláštním cílem mělo být usnadnění přepravy mezi členskými státy eurozóny v těchto pohraničních oblastech. Co se týče bezpečnosti pro pracovníky odvětví CIT a širokou veřejnost, měli by být potenciální útočníci co nejvíce odrazeni, a jestliže přesto k útoku dojde, měl by vést k minimálním lidským ztrátám. Zvláštním cílem by mělo být, aby přeshraniční přeprava byla alespoň tak bezpečná jako přeprava domácí. Zvýšení přeshraniční přepravy hotovosti by však zároveň mohlo vést k případnému nepříznivému účinku na úroveň mezd a/nebo zaměstnanost v odvětví CIT v dané hostitelské zemi, budou-li zde existovat významné mzdové rozdíly v porovnání se sousedními zeměmi. I když by členským státům obecně nemělo být bráněno využívat své komparativní výhody, mělo by být zároveň zajištěno dodržování minimální ochrany v hostitelské zemi pro pracovníky odvětví CIT v souladu se stávajícími zásadami právních předpisů EU. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, CS 4 CS

5 4. MOŽNOSTI POLITIKY A POSOUZENÍ ŠIROKÝCH MOŽNOSTÍ POLITIKY Posouzení proběhlo ve dvou kolech, začalo obecným posouzením širokých možností politiky, a poté následovalo podrobnější posouzení možností politiky, u kterých se mělo za to, že mají potenciál dosáhnout cílů. Posouzení dopadů se zabývalo pěti širokými možnostmi dosažení cíle: 1) základní scénář beze změn, 2) dvoustranná nebo mnohostranná dohoda mezi členskými státy potenciálně nejvíce dotčenými přeshraniční přepravou, 3) soubor společných pravidel pouze pro přeshraniční přepravu, 4) plné vzájemné uznání a 5) plná harmonizace regulace veškeré přepravy CIT. Dále byly posuzovány tři dílčí možnosti: a) rozšířit oblast působnosti pravidel na členské státy EU, které nepřijaly euro, b) rozšířit oblast působnosti na jinou hotovost, případně na cennosti a c) omezit oblast působnosti pouze na přepravu z bodu do bodu. Posouzení dopadů zjistilo, že možnosti 1 (žádná změna) a 2 (dvoustranné/mnohostranné dohody) by při plnění cíle usnadnit volný oběh eurohotovosti nebyly účinné, neboť se zdá vysoce nepravděpodobné, že by se tyto dohody spontánně uskutečňovaly ve větším měřítku. To potvrzuje skutečnost, že za dobu více než osmi let, která uplynula od zavedení eurobankovek a euromincí, nebyla žádná takováto dohoda uzavřena. Navíc i v případě uzavření by se tato dohoda vztahovala pouze na část eurozóny a neumožnila by vzít v úvahu budoucí rozšíření eurozóny. Proto se dohoda na úrovni EU zdá být účinnějším a v praxi jediným možným přístupem k usnadnění přeshraniční přepravy hotovosti mezi všemi dotčenými zeměmi. Možnost 3 (společný soubor pravidel použitelných pouze na přeshraniční přepravu CIT) by cíl usnadnit volný oběh eurohotovosti splnila. Jelikož je omezena na přeshraniční přepravu, nepřekračovala by rámec toho, co je k dosažení cílů nezbytné. Možnost 4 (plné vzájemné uznání) by překlenovací cíl usnadnit volný oběh eurohotovosti splnila, ale znamenalo by to, že společnosti CIT by mohly působit přes hranice podle několika různých vnitrostátních souborů pravidel. To by pro příslušné vnitrostátní dohledové a donucovací orgány bylo velmi matoucí. Tato situace by v odvětví, které je povahou své obchodní činnosti vystaveno vážným bezpečnostním hrozbám, byla nepřijatelná a nesplnila by cíl zajistit, aby k přepravě docházelo za podmínek, jež poskytují vysokou úroveň bezpečnosti pro pracovníky odvětví CIT i širokou veřejnost. Tato možnost by také mohla být vnímána jako nepřiměřená, neboť by se mohla dotýkat celého území hostitelského členského státu, pokud by oblast působnosti této možnosti nebyl konkrétně omezen na přeshraniční operace. Možnost 5 (plná harmonizace) by splnila cíl usnadnit volný oběh eurohotovosti a byla by v souladu s jednotnou oblastí pro hotovostní služby v eurech a s jednotným trhem. Jelikož se však přeshraniční přeprava eurohotovosti týká pouze omezené části veškeré přepravy eurohotovosti, nebyla by přiměřená stanovenému cíli harmonizovat pravidla pro veškerou přepravu CIT, ať přeshraniční či jinou. Plná harmonizace by navíc byla velmi obtížná vzhledem k mnoha citlivým a bezpečnostním otázkám spojeným s oblastí CIT, a to vůbec nemluvě o držení a nošení zbraní. CS 5 CS

6 Tři dílčí možnosti jsou považovány za relevantní. Zahrnutí tak rozmanitých předmětů, jako jsou cennosti obecně, do oblasti působnosti společných pravidel se však zamítá, neboť hrozí zkomplikování legislativního úsilí a odklon od základního cíle iniciativy. Podrobná analýza dopadů se tedy týká souboru společných pravidel pro přeshraniční přepravu spolu s dílčí možností a), částí dílčí možnosti b) a dílčí možností c). 5. PODROBNÉ POSOUZENÍ DOPADŮ Druhé kolo posuzování zahrnuje podrobné posouzení hospodářských a sociálních dopadů a dopadů na životní prostředí široké možnosti 3 společná přeshraniční pravidla a tří dílčích možností. Posuzuje také možný dopad na bezpečnost přepravy. Tyto různé dopady závisí do značné míry na velikosti potenciálního trhu a na rozsahu, v jakém může být realizován. Za účelem sběru informací o současném trhu přepravy hotovosti a odhadu velikosti potenciálního trhu pro přeshraniční silniční přepravu hotovosti, budou-li odstraněny současné regulační překážky této přepravě, zahájilo GŘ ECFIN externí studii, kterou provedla společnost Ramböll Management 2. Podle této studie se odhaduje, že potenciální dlouhodobý trh za předpokladu, že budou odstraněny všechny překážky profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti, by představoval asi 2,6 % celkového trhu (vyjádřeno v hodnotě veškeré eurohotovosti objednané u společností CIT), což by odpovídalo přibližně přeshraničních přeprav 3, které by se každý rok potenciálně uskutečnily v 11 zemích eurozóny, jež mají pozemní hranice s jinými zeměmi eurozóny. To je velké zvýšení v porovnání se současnou situací a naznačuje, že je zde potenciál pro významný nárůst přeshraniční přepravy eurohotovosti, budou-li odstraněny regulační překážky. Výše uvedený odhad vychází ze současných dopravních toků. Je však obtížné předpovědět, jaké mohou být účinky otevření přeshraničního trhu. Přeshraniční přeprava hotovosti znamená nejen potenciálně levnější službu, ale také potenciálně lepší službu, za kterou mohou být zákazníci ochotni zaplatit víc. Například velkého maloobchodníka může lépe obsloužit středisko pro zpracování hotovosti za hranicí, které může snáze dodávat/vyzvedávat hotovost každý den, a nikoliv jen jednou týdně. Zrušení překážek přeshraniční přepravě by v tomto příkladu mohlo mít příznivý dopad na náklady/rizika maloobchodníka (méně nákladů na uskladnění/bezpečnost a menší rizika), což by mohlo mít příznivý dopad na odvětví CIT, jelikož by docházelo k častějším dodávkám a vytvářel by se další obrat. Usnadnění přeshraniční přepravy hotovosti také pravděpodobně přinese určité přínosy pro životní prostředí vzhledem k celkově kratším přepravám. Významné zvýšení přeshraniční přepravy však také může mít nepříznivé sociální účinky v hostitelských zemích. To se týká zejména případného účinku na úroveň mezd a/nebo zaměstnanost v odvětví CIT v dané hostitelské zemi, budou-li zde existovat významné 2 3 Dostupná na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Přepravou se rozumí vozidlo CIT, které hranici překročí dvakrát; jednou při odjezdu a jednou při návratu. CS 6 CS

7 rozdíly v mzdách v porovnání se sousedními zeměmi. Posouzení dopadů ukazuje, že mezi některými sousedícími zeměmi eurozóny existují významné rozdíly v mzdách. Mzdové rozdíly jsou navíc velmi výrazné mezi některými zeměmi, které ještě nepřijaly euro, a jejich sousedy v eurozóně. Proto se zdá odůvodněné zmírnění potenciálního sociálního dopadu v hostitelské zemi zajištěním minimální ochrany pracovníků v souladu se zásadami stávajících právních předpisů EU. Směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků má poskytovat minimální ochranu, jež musí být v hostitelské zemi dodržována v případě pracovníků, kteří jsou vysílání za účelem vykonávání dočasné práce v hostitelské zemi. Vzhledem ke zvláštní povaze přepravních služeb CIT, zejména k časté a krátkodobé povaze potenciální doby trvání práce v zahraničí a k různým smluvním situacím, je zapotřebí stanovit obdobné použití směrnice 96/71/ES na všechny služby přeshraniční přepravy hotovosti, aby se zajistila právní jistota pro hospodářské subjekty a praktická použitelnost směrnice v tomto odvětví. Proto návrh zahrnuje určitá zvláštní ustanovení, která vytvoří právní jistotu pro dotčené hospodářské subjekty, zejména zajistí, aby přeshraničním pracovníkům odvětví CIT byla zaručena příslušná minimální mzda hostitelské země podle směrnice. Široká možnost 3 je dále rozpracována do čtyř zvláštních variant, které berou v úvahu bezpečnostní nebo jiné citlivé otázky: Varianta A. Vnitrostátní pravidla nošení zbraní pracovníky odvětví CIT zůstanou v platnosti v plném rozsahu. Varianta B. Je stanovena řada způsobů přepravy CIT s možností nedovolit některé způsoby v jednotlivých členských státech. Varianta C. Omezení oblasti působnosti přeshraniční přepravy na jeden den a denní dobu, čímž se rozumí, že vozidlo CIT opouští zemi původu a opět se do ní vrací v tentýž den a přeprava se provádí během denní doby. Varianta D. Většina z celkových dodávek/vyzvednutí hotovosti provedených vozidlem CIT během dne se musí uskutečnit na území hostitelského členského státu (členských států). Konzultace se správami členských států a jinými zúčastněnými stranami ukázaly, že tyto výjimky jsou chápány jako nezbytné, má-li být zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti, a že jsou to nutné předpoklady k dosažení dostatečné shody na společných přeshraničních pravidlech pro přepravu hotovosti. Analýza ukázala, že ačkoli tyto možnosti mohou přinést omezení potenciálního přeshraničního trhu, nepředpokládá se, že by tvořily velké překážky pro přeshraniční přepravu, a návrh ve všech případech uvádí řešení, jež přeshraniční přepravu umožní (bezpečnostní schránka na zbraně ve vozidle, kterou lze otevřít pouze dálkovým ovládáním z velína, normalizované způsoby přepravy, uznání rovnocenné odborné přípravy v oblasti používání zbraní atd.). Co se týče bezpečnosti přepravy, návrh předpokládá vysokou úroveň v příslušných bezpečnostních oblastech, zachování vnitrostátních pravidel v citlivých oblastech, jako jsou zbrojní předpisy, a možnost členských států nedovolit konkrétní způsoby přepravy, CS 7 CS

8 jestliže je nepovažují za slučitelné s vnitrostátním prostředím. Proto byl vyvozen závěr, že předpokládaná společná pravidla zajistí vysokou úroveň bezpečnosti pro přeshraniční přepravu. A konečně administrativní zátěž je považována za poměrně omezenou a v případě společností CIT by se týkala pouze společností, které se rozhodnou požádat o přeshraniční licenci. 6. SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ Posouzení dopadů dospělo k závěru, že upřednostňovanou variantou je soubor společných pravidel, která by platila ve všech členských státech eurozóny, ale byla by omezena na přeshraniční přepravu (varianta 3), spolu se zvláštními odchylkami a omezeními oblasti působnosti uvedenými v rámci zvláštních variant A D. Tato možnost politiky by splnila cíl usnadnit volný oběh eurohotovosti v eurozóně, a to tím nejefektivnějším způsobem v porovnání s ostatními širokými možnostmi politiky při současném zajištění toho, že k přepravě bude docházet za podmínek, které poskytují vysokou úroveň bezpečnosti pro pracovníky odvětví CIT i širokou veřejnost. Dále se doporučuje, aby varianta 3 byla rozšířena na území členského státu, který má zavést euro, neboť na začátku přechodu bude za běžných okolností zvýšená potřeba přeshraniční přepravy eurohotovosti. Rozšíření by se mělo použít od data rozhodnutí Rady zrušit jeho výjimku z účasti na euru. 7. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Měl by být zřízen výbor pro přeshraniční přepravu eurohotovosti se zástupci z Komise, z členských států, na které se vztahují společná pravidla, a zástupců Evropské centrální banky, jenž bude sledovat provádění nových pravidel a případně navrhne opatření na zlepšení jejich fungování. Výbor by také měl konzultovat s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně sociálních partnerů, a měl by případně vzít v úvahu jejich názory. Dále by měl být stanoven formální přezkum v podobě zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě nejpozději dva roky od vstupu společných pravidel v platnost. Přezkum by také měl zahrnovat konzultace se zúčastněnými stranami v odvětví, včetně sociálních partnerů. Na základě výsledku přezkumu by Komise mohla předložit návrh na revizi nařízení. Poté by měl být přezkum zopakován každých pět let. CS 8 CS

PROFESIONÁLNÍ PŘESHRANIČNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ EUROHOTOVOSTI MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EUROZÓNY

PROFESIONÁLNÍ PŘESHRANIČNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ EUROHOTOVOSTI MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EUROZÓNY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.5.2009 KOM(2009) 214 v konečném znění BÍLÁ KNIHA o PROFESIONÁLNÍ PŘESHRANIČNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ EUROHOTOVOSTI MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EUROZÓNY CS 1 CS 1. ÚVOD

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.3.2011 SEK(2011) 328 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU,

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2010 KOM(2010)313 v konečném znění 2010/0174 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést opatření odchylující se od článku 193

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění

Více

4.10.2013 A7-0131/001-020. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-020 které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

4.10.2013 A7-0131/001-020. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-020 které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4.10.2013 A7-0131/001-020 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-020 které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Zpráva Vladko Todorov Panayotov Baterie a akumulátory obsahující kadmium

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17-48

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17-48 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 11.12.2012 2012/006(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17-48 Návrh zprávy Vladko Todorov Panayotov (PE497.921v01-00)

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2013 COM(2013) 584 final 2013/0283 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje prodloužit uplatňování zvláštního

Více

Souhrn posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 SEK(2007) 171 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE připojený k návrhu SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 453 v konečném znění 2011/0203 (COD) C7-0210/11 CS Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Příloha č. 5 Zpracoval: Mgr. Jan Řehola Tel.: 257042823 Datum: 19.4.2011 Verze: 1 Schválil: Ing. Karel Korynta Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Projednávaná věc: Zelená kniha EK O on-line hazardních

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20. 6. 2013 2011/0327(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny L 86/42 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/450 ze dne 4. prosince 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2015/44) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10426/16 FISC 104 ECOFIN 628 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 17. června 2016

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012R0267 CS 16.01.2016 017.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.10.2012 COM(2012) 612 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU (ERF) K UDRŽITELNÉ SILNIČNÍ SÍTI V SUBSAHARSKÉ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12.2015 COM(2015) 624 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění Evropského programu pro bezpečnost: akční plán EU proti nedovolenému obchodu se střelnými

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou

Více

ČNB a FINANČNÍ ARBITR Přijme-li Česká národní banka podnět k zahájení řízení z moci úřední ve věci porušení povinnosti poskytovatele podle z. o platebním styku: odpoví na něj do 60 dnů ode dne, kdy podnět

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.7.2009 KOM(2009) 364 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spolkové republice Německo povoluje dále uplatňovat opatření odchylující se od článku

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 15.12.2015 COM(2015) 667 final 2015/0313 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.9.2007 KOM(2007) 491 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Nizozemskému království povoluje použít opatření odchylující se od článku 193 směrnice

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.7.2011 KOM(2011) 456 v konečném znění 2011/0197 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (Text s významem pro EHP)

Více

L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009

L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více