SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození Kunovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice"

Transkript

1 SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce editele Schválila: Mgr. Iveta Matušíková, editelka V Kunovicích, dne

2 Charakteristika školského zaízení Název školy: Soukromá stední odborná škola, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice IPO: I: Místa poskytovaného vzdlávání nebo školských služeb: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Námstí Svobody Kunovice, Osvobození 861 Zizovatel: Ing. Oldich Kratochvíl, Dr.h.c. Adresa zizovatele: Javorová 1522, Veselí nad Moravou Jméno editele školy: Ing. Oldich Kratochvíl, Dr.h.c Statutární zástupce editele: Mgr. Iveta Matušíková Kontakt na zaízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: Mgr. Iveta Matušíková Datum zahájení innosti školy - SŠ: Datum zahájení innosti školského zaízení - DM: Datum zaazení do sít: Zápis do rejstíku škol a školských zaízení: Poslední aktualizace v rejstíku škol a školských zaízení: Souásti školy podle Rozhodnutí o zaazení do sít a jejich kapacity: o Soukromá stední odborná škola kapacita: 1500 žák o Domov mládeže kapacita: 215 žák 2

3 Vzdlávací komplex Kunovice Ve školním roce 2005/06 se pln zasíovaly naše pracovišt v Kunovicích i Hodonín. Na zasíování se aktivn podíleli žáci naší stední školy. Výuka probíhala na stední škole v denní i distanní form studia, na vyšší odborné škole právní pouze v dálkové form studia a na vysoké škole v prezenní i kombinované form. innost stední školy, vyšší odborné školy právní a vysoké školy se koordinovala dle propracovaného roního plánu a plánovacího systému. Integrace všech plánovacích systém optimalizovala, tak jako v pedchozích letech, ekonomiku a zejména podstatn zvýšila výkonnost celé organizace pi stejných vstupech. Ve školním roce 2005/06 jsme prošli transformací našich uitel na leadery svých žák, transformací vedoucích pracovník na leadery našich uitel a jejich rodi. Tato postupná transformace byla podpoena jednak formou školení v rámci celoživotního vzdlávání, tak i stále propracovanjším systémem Školská rada Školská rada zasedala ve školním roce 2005/06 celkem ptkrát v následujících termínech: (pípravné zasedání pro školní rok 2005/06) Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Iveta Matušíková pedseda Ing. Jan Adámek místopedseda Sylvie Píštková len Mgr. Iveta Matušíková pedseda školské rady Ing. Jan Adámek místopedseda školské rady sl. Sylva Píštková Zástupce zletilých žák a zákonných zástupc nezletilých žák 3

4 lenové školské rady se vyjadovali na zasedání zejména ke koncepním zámrm rozvoje školy, školnímu ádu, zaobírali se hodnocením výsledk vzdlávání a dávali podnty editeli školy ke zlepšení efektivity a celého chodu školy. Cílem školské rady bylo taktéž splnní vize školy a dodržování kultury školy. V píštím školním roce bude kladen vtší draz na zapojení školy do výzkumu a grant a zahraniní mobilitu žák. Studentský parlament Na naší škole i nadále pracoval Studentský parlament ve složení: Pedseda parlamentu: Štpán Špaek lenové: Martin Sukup zástupce tídy 1.A Vladimír Šmíro zástupce tídy 1.C Štefan Rehák zástupce tídy 1.G Lucie Jouklová zástupce tídy 1.P Antonín Žmola zástupce tídy 2.A Kateina Bláhová zástupce tídy 2.C Petr Martinec zástupce tídy 2.G Barbora Planosová zástupce tídy 2.P Lukáš Blatecký zástupce tídy 3.A Štpán Špaek zástupce tídy 3.B Michaela Rosíková zástupce tídy 3.C Eva Vránková zástupce tídy 3.G Radek Jurásek zástupce tídy 4.A Sylvie Píštková zástupce tídy 4.B Veronika Ševelová zástupce tídy 4.C Miroslav Píštk zástupce tídy 4.G Zástupci jednotlivých tíd se pravideln scházeli s editelem školy a jeho zástupci, aby spolen koordinovali rozvoj a chod školy, eliminovali pípadné nedostatky. Zástupci studentského parlamentu se taktéž aktivn podíleli na poádání školních akcí. 4

5 Spolupráce s rodii Naše škola klade velký draz jak na složku vzdlávací, tak na složku výchovnou. Draz byl u žák kladen zejména na schopnost samostatné i týmové spolupráce, na slušné chování. Tak jako v pedchozích letech jsme se snažili o velmi úzkou spolupráci s rodii a vytvoení tak tsného trojúhelníku: ŠKOLA RODIE ŽÁK Ve školním roce 2005/06 probhly 2x rodiovské schzky. Rodie mli veškeré informace vystaveny na školní síti, vetn všech tématických plán, hodnocení žák, on-line zápis z každé vyuovací hodiny, apod. Taktéž pravideln tídní uitelé telefonovali rodim svých žák a zjišovali jejich spokojenost i pípadné pipomínky. Tím se udržoval i osobní kontakt s rodii žák. Rodim byly taktéž pravideln zasílány informace o dní ve škole hvzdicí, tj. souborným em. Škola poádala i rzné spoleenské akce, kterých se úastnili i rodie. Spolupráce s jinými školami - Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technické, Kouilkova 8, Perov - Speciální školy pro sluchov postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziíí - Stední odborná škola a Stední odborné uilišt elektrotechnické, Lipník nad Bevou - Stední odborné uilišt a Uilišt, Školní 1698, Rožnov pod Radhoštm - Združená stredná škola elektrotechnická, Športová 675, Stará Turá, SR - Zespól Szkól ponadgimnazjalnych Nr 1, Jedrzejów , ul. F. Przipkowskiego 49 - Stední škola pro talentované dti Parus, Podolsk, Rusko 5

6 Všechny druhy a typy škol a školských zaízení, které škola sdružuje: Typ Poet tíd Poet žák Poet žák Pepotený poet Poet žák školy na tídu podle stavu k pedagogických pracovník na pepot. ped.prac. Stední škola* ,9 8,3 * Pouze denní forma studia, není zahrnuto studium distanní. Typ Poet Poet žák podle Pepotený poet Poet žák na školského zaízení skupin stavu k pracovník pepot.ped.prac. Školní jídelna x - - x Domov mládeže Zhodnocení souasného stavu školy Mžeme konstatovat, že práce školy byla ve školním roce 2005/06 stabilní, s kulturou vysokých nárok na uitele i žáky. Významn se zmodernizoval a zefektivnil vzdlávací proces zalenním elektronických uebních text a test. I nadále se draz kladl na etiku, estetiku, veškerou výchovnou práci a propojení teorie s praxí. Jsme pesvdeni, že školní informaní systém patí k nejmodernjším systémm a snese globální srovnání. Zhodnocení naplování cíl školy a priorit za uplynulé období a) Rozvoj ICT V odborných uebnách byl posílen provoz LAN ethernetových sítí. V kabinetech a provozních místnostech školy bylo rozšíeno pokrytí bezdrátovou sítí WiFi 2,4 GHz a zdvojnásoben poet pipojených míst LAN. Byl vybudován nový bezdrátový spoj v pásmu 5GHz na internát. V dalším období plánujeme restrukturalizaci páteních sítí zvlášt na poítaových uebnách Je nutné dokonení reinstalace serveru na instalace PC z LAN a pepracovat systém pipojení uživatel pipojujících se k bezdrátové síti. b) Probhla akreditace na distanní formu studia pro studijní obory: Poítaové elektronické systémy, Zahraniní obchod, Komerní právo. c) Bylo zavedeno elektronické testování žák jako další zpsob hodnocení znalostí. 6

7 d) Do procesního ízení školy se aktivn zapojovali i žáci (výpomoc žák pi organizován nultého roníku, školního plesu, výlet.) e) Do výuky odborných pedmt byly zalenny cizí jazyky (práce se svtovými zdroji, peklady odborných lánk a publikací). f) Již tetím rokem pokraovala ochrana žák ped drogami. Každý týden byl náhodn vylosovaným 3 žákm odebrán na hygienické stanici vzorek moi, na základ kterého se zjišovala pítomnost drogy v tle žáka. Po každé kontrole byli o výsledku ihned informováni rodie vylosovaných žák. S tímto zpsobem kontroly byli rodie žák velmi spokojeni. g) Byla propojena týmová spolupráce žák v rámci systému a stedoškolské odborné innosti. h) Velmi se zlepšilo vybavení odborných ueben. i) Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku (v roce 2004 jsme adoptovali dívku z Litvy, která se zúastnila týdenního pobytu u nás bhem letních prázdnin. Pedagogití pracovníci, zamstnanci školy i žáci pravideln pomáhali adoptované dívce po stránce finanní i materiální, ímž jsme se snažili prohloubit sociální cítní našich žák). j) Bylo dosaženo vysoké aprobovanosti u vyuujících cizích jazyk. Zmna v obsahu vzdlávání ve vazb na naplnnost schválené kapacity Kapacita školy nebyla pekroena, obory se nezmnily. Došlo k nárstu potu žák v distanní form studia. Ve školním roce 2006/2007 bude naším cílem rozšíit nabídku vzdlávacích aktivit o inovované studijní obory Managering hotel a cestovního ruchu, Bankovní manager a gymnázium se zamením na výuku cizích jazyk. Korespondence oborové nabídky s potebami regionu Skuteností je, že vtšina našich absolvent pokrauje ve studiu na vysokých školách. Po jejich absolvování se ást z nich do regionu vrací a nemá potíže s nalezením pracovního místa. Postupn se prohlubuje i zájem našich žák o pokraování ve studiu na vysokých školách v zahranií, na což se pipravují již v prbhu studia na naší stední škole. 7

8 Pedpoklady dalšího vývoje školy Budeme i nadále usilovat o jedinenost, kterou spatujeme v úspšnosti každého z nás uitele i žáka. Budeme pokraovat v neustálém prohlubování a modernizaci celého vzdlávacího procesu, inovace a rozvoje. Usilujeme o rozšíení možností mobility našich žák do zahraniních škol. Cílem je taktéž rozvoj lidských zdroj instituce, rozvoj emoní a vztahové inteligence, ale zejména neustálý rst kvality. Zavedení nových metod výuky a vzdlávání Žáci již od školního roku 2002/03 pracují v systému , jehož cílem je týmová spolupráce žák. V distanní form studia nasazujeme virtuální studijní program. Do denní i distanní formy studia jsme nasadili elektronické uební texty a elektronické testy. Stále více propojujeme výuku na praxi a spoleenské prostedí (výroba pomcek pro školu a externí zadavatele v rámci systému , spolupráce s okresním soudem v Uherském Hradišti, absolvování praxe našich žák ve firmách a podnicích). Ve školním roce 2005/06 jsme zahájili nultý roník virtuální formou. Nadstandardní nabídka volitelných a nepovinných pedmt - jazyk ruský - jazyk nmecký - jazyk španlský - jazyk francouzský - jazyk ínský - cviení z jazyka anglického - cviení z matematiky - seminá z obanské nauky 8

9 Úast na olympiádách a) olympiáda anglického jazyka 13 žák se zúastnilo školního kola. Postup žákyn Janiny Marie Polasek do okresního kola, ve kterém se umístila na 3. míst. b) astronomická olympiáda 17 žák se zúastnilo školního kola. Do celostátního kola astronomické olympiády postoupil Martin Sukup a umístil se na 5. míst. c) olympiáda eského jazyka a literatury Školního kola se zúastnilo 10 žák. Do okresního kola postoupila Veronika Gajdšková s umístním na 6. míst a Jií Dosoudil s umístním na 7. míst. d) matematický klokan Celkový poet zúastnných žák, z toho: žák v kategorii Junior (1. a 2. roníky) - 69 žák v kategorii Student (3. roníky). e) olympiáda z matematiky Soutže se zúastnili 3 žáci naší školy. Stedoškolská odborná innost Ve školním roce 2005/06 se školního kola SO zúastnili žáci roníku. ešili zvolené témata v oborech rozvíjejících jejich studovaný obor a zájmovou oblast. Nkolik našich žák postoupilo do okresního kola s následujícím umístním: - obor 10 elektrotechnika : Stanislav Sehnálek ze tídy 3.A se umístil v okresním kole na 2. míst a postoupil do krajského kola SO. Soutžil s prací na téma: Stanice mení povtrnostních podmínek V krajském kole se s touto prací umístil na 3. míst. 9

10 - obor 10 elektrotechnika : Tibor Maas ze tídy 1.A se umístil v okresním kole na 3. míst s prací na téma: Poíta sám o sob a ásti PC - obor 09 strojírenství, doprava : Filip Sahánek ze tídy 3.A obsadil v okresním kole 3.místo. Soutžil s prací na téma: Co je to tuning - obor 02 fyzika: Jakub Nožika ze tídy 2.A se v okresním kole umístil na 3. míst. Ve své práci ešil Regulovatelný zdroj proudu a naptí 10

11 Pehled vzdlávacích program ve školním roce 2005/2006 (k ) Vyuované obory Kód oboru Souást Denní studium (KKOV) školy Z toho: Poet žák Ukonilo MZ Poítaové elektronické systémy 2647M/006 SŠ Zahraniní obchod 6341M/025 SŠ Komerní právo 6841M/005 SŠ Celkem SŠ - denní Vyuované obory Kód oboru Souást Distanní studium (KKOV) školy Z toho: Poet žák Ukonilo MZ Poítaové elektronické systémy 2647M/006 SŠ 18 0 Zahraniní obchod 6341M/025 SŠ 15 8 Komerní právo 6841M/ Celkem SŠ - distanní Inovace vzdlávacích program V prbhu školního roku 2005/06 probhla inovace studijních obor Managering hotel a cestovního ruchu a Bankovní manager. Dokumenty byly zpracovávány dle konzultací s NUOV a pedloženy k akreditaci na MŠMT. Zpsob zabezpeení odborné praxe, resp. odborného výcviku, pehled pracoviš a potu umístných žák: Odborná praxe se ídila platnými uebními plány a rámcovým tématickým plánem na školní rok 2005/2006. Žáci 3. a 4. roník obor Komerní právo a Zahraniní obchod si zajišují praxi ve firmách, obchodních spolenostech a organizacích státní a veejné správy. Škola s tmito institucemi a žáky uzavírá dohody o výkonu ízené praxe a pracovišt žáky prbžn hodnotí. Celkem externí odbornou praxi vykonávalo 54 žák denního studia a 37 žák distanní formy studujících pi zamstnání. 11

12 Údaje o pracovnících školy Pedagogití pracovníci ve školním roce 2005/2006: k datu poet fyzických osob pepotené úvazky Interní pracovníci 47 27,40 Externí pracovníci 6 1,5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006: P.. Jméno, píjmení, titul Funkce Úvazek Dosažené vzdlání Ped. praxe 1 Ing. Jan Adámek Uitel 0,9 VUT v Brn-elektrotechnická fakulta,obor 36 technická kybernetika, Doplující pedagogické studium 2 Bc. Antonín Bureš Uitel 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. obor 5 ekonomická informatika, Doplující pedagogické studium 3 PhDr. Milan Brázda Uitel 0,3 Univerzita J.E.Purkyn v Brn-filozofická 11 fakulta, obor uitelství-pedagogika-obanská nauka 4 Bc. Radim astulík Uitel 0,4 Slezská univerzita v Opav, fakulta filozofická, 1 obor eská literatura. 5 JUDr. Oldich Dosoudil Uitel 0,8 Univerzita Karlova Praha právnická fakulta, 2 Doplující pedagogické studium 6 Mgr. Ing. Václav Dvoan Uitel 0,4 VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztah, 1 magisterský studijní program Mezinárodní obchod 7 Mgr. Eva Ertlová Uitelka 0,1 Univerzita Palackého v Olomouci, 9 fakulta pírodovdecká, obor uitelství zempis nmecký jazyk. 8 PhDr. Milan Gosiorovský Uitel 0,8 Univerzita Komenského v Bratislav 26 filozofická fakulta obor pedagogika 9D Ing. Tibor Hlaina Uitel 0,2 Vojenská akademie A. Zápotockého, Fakulta 11 velitelsko organizátorská, Doplující pedagogické studium 10 Ing. Dalibor Hladký Uitel 0,9 Vysoká škola ekonomická v Praze obor 7 finance, Doplující pedagogické studium 11 Ing. Vra Hložková Uitelka 0,4 VŠE Praha obor národohospodáské 1 plánování, Doplující pedagogické studium 12D Mgr. Danuška Hofmannová Uitelka 0,7 Univerzita J.E. Purkyn v Brn, fakulta 37 pedagogická obor ruský jazyk, tlesná výchova 13D Mgr. Svatopluk Hofmann Uitel 1 Univerzita J.E. Purkyn v Brn obor 40 uitelství, ruský jazyk tlesná výchova 14D JUDr. František Hurbiš Uitel 0,7 Vysoká škola sboru národní bezpenostifakulta 8 vyšetování, obor právo, Doplující pedagogické studium 15 Bc. Tomáš Chmela Uitel 0,5 EPI, s.r.o., bakaláský studijní obor 3 Elektronické poítae, studuje Doplující pedagogické studium 16 RNDr. Jitka Jablonická Uitelka 0,2 Univerzita J. E. Purkyn v Brn, fakulta pírodovdecká, obor matematická analýza 1 12

13 17D Mgr. Danuše Jetelinová Uitelka 0,7 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci eský a ruský jazyk, Filozofická fakulta UJEP v Brn obor uitelství škol II. cyklu, Univerzita Palackého v Olomouci rozšiující studium nmeckého jazyka 18 Mgr. Karel Jindra Uitel 1 Univerzita Palackého Olomouc, uitelství výpoetní technika anglická filologie 19 Ing. Robert Jura Uitel 0,4 Univerzita Tomáše Bati ve Zlín-fakulta managementu a ekonomiky, Obor management a ekonomika, Doplující pedagogické studium 20 Tatiana Kabanova Uitelka 0,3 Miurinský státní pedagogický institut, obor uitelství pro stední školy ruský jazyk a literatura. 21 Ing. Jaroslav Kavka Uitel 0,3 VUT v Brn strojní fakulta, Doplující pedagogické studium, Státní zkouška jazyka anglického Melbourne University-Austrálie 22A Mgr. Alena Koláová Uitel 0,5 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Uitelství eského jazyka a hudební výchovy pro 2. stupe základních škol 23 Ing. Oldich Kratochvíl, Dr.h.c. editel 0,5 VŠ dopravní Žilina fakulta strojní a elektrotechnická, Doplující pedagogické studium V souasné dob MBA studium na Rushmore University v USA 24 Ing. Petr Koudela Uitel 0,3 VUT v Brn-fakulta managementu a ekonomiky ve Zlín, obor management a ekonomika, Doplující pedagogické studium, Státní zkouška z jazyka anglického 25 Bc. Pavel Kubala Uitel 0,9 EPI, s.r.o. Kunovice, obor poítaové systémy elektronické, Doplující pedagogické studium 26 Mgr. Bohumír Laík Uitel 0,9 Volgogradský státní pedagogický institut, nostrifikace UK Praha 27 Ing. Petr Matušík Uitel 0,4 Vysoká škola báská - technická univerzita Ostrava obor Elektronika a sdlovací technika, Doplující pedagogické studium 28 Mgr. Iveta Matušíková Zástupce editele 0,6 Ostravská univerzita filozofická fakulta, obor uitelství jazyk anglický jazyk francouzský V souasné dob doktorandské studium na Rushmore University v USA. 29D Mgr. Vra Matuštíková Uitelka 0,3 Univerzita J.E.Purkyn v Brn pírodovdecká fakulta Obor uitelství matematika fyzika 30 Ing. Marie Miková Uitelka 0,8 VUT Brno fakulta strojní obor automatizované systémy ízení výrobních proces ve strojírenství Doplující studium matematiky pro stední školy, Doplující pedagogické studium 31 JUDr. Pemysl Michálek Uitel 0,5 Masarykova univerzita v Brn právnická fakulta, obor právo, Doplující pedagogické studium 32 Štefan Mikuláš Uitel 1 EPI, s.r.o. Kunovice, obor Elektronické poítae, studuje Doplující pedagogické studium 33 Jií Míšek Uitel 0,9 EPI, s.r.o. Kunovice, obor Elektronické poítae, studuje Doplující pedagogické studium 34 Moscoso Vertiz Lektor 0,4 Univerzita Ricardo Palma, studuje Doplující pedagogické studium 35 Napthine Andrew Lektor 0,4 Univerzita spoleenských a technických vd v Somersetu výuka anglitiny, studuje

14 Doplující pedagogické studium 36 Ing. Taána Nuhlíková Uitelka 0,4 Vysoká škola chemicko technologická, 10 fakulta PBT, obor konzervace potravin a technologie masa. Doplující pedagogické studium. 37 Bc. Eva Ostrožíková Uitelka 0,1 EPI, s.r.o. Kunovice, obor Finance a dan. 0 Doplující pedagogické studium. 38 Mgr. Lenka Pánková Uitelka 0,1 Univerzita Karlova, fakulta filozofická, obor 6 eský jazyk a literatura. 39 Ing. Zuzana Pechová Uitelka 0,1 Vysoká škola báská, technická univerzita 0 Ostrava, obor marketing a obchod 40 Ing. Jindich Petrucha, PhD. Uitel 0,2 VUT v Brn strojní fakulta obor stroje a 15 zaízení pro strojírenskou výrobu. Doplující pedagogické studium. Doktorandské studium Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn, fakulta provozn ekonomická, obor ekonomická informatika. 41 Mgr. Klára Popelková Uitelka 0,1 Ostravská univerzita, obor uitelství pro stední 0 školy, výtvarná výchova a výtvarná tvorba 42 Mgr. Soa Pospíšilová Uitelka 0,1 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 0 fakulta, obor ínská filologie 43 Ing. Jan Pracha Uitel 0,9 Slovenská VŠ Bratislava fakulta strojnická 2 obor výrobní stroje a zaízení, Doplující pedagogické studium 44 Mgr. Marta Prášková Uitelka 0,7 Univerzita J. E. Purkyn v Brn, fakulta 16 pírodovdecká, obor uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt matematika - biologie 45D PaedDr. Bohumír Riedl Uitel 0,1 Univerzita J. E. Purkyn v Brn, 49 fakulta pedagogická, uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt, teorie vyuování eskému jazyku. 46 Peter John Roche Uitel 0,4 Churchil Business School London 5 47 Bc. Lenka Sokolová Uitelka 0,6 EPI, s.r.o. Kunovice, obor finance a dan, 0 studuje Doplující pedagogické studium 48 Mgr. Jan Tomaštík Uitel 1 Slezská univerzita v Opav, Filozoficko 2 pírodovdecká fakulta, obor historie muzeologie 49 Ing. Pavel Trávníek Uitel 0,6 Vysoká škola dopravy a spoj v Žilin, fakulta 4 provozu a ekonomiky dopravy a spoj, státní zkouška z jazyka nmeckého, Doplující pedagogické studium 50 Ing. Zdenka Váchová Uitelka 0,4 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta 7 financí a úetnictví, obor uitelství odborných pedmt 51 Mgr. Viera Valíková Uitelka 1 Univerzita Mateja Bela - Fakulta pírodních 3 vd, obor uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt, specializace matematika - informatika 52D Blanka Vojíková Uitelka 0,7 Univerzita Karlova- fakulta filozofická, obor 40 uitelství pro školy II. cyklu aprobace eština-ruština 53 Ing. Miroslav Zálešák Uitel 1 VUT Brno, fakulta elektrotechnická obor mikroelektronika, Doplující pedagogické studium 4 14

15 Komentá k tabulkám doplující výše uvedené údaje: V uplynulém školním roce na naší škole psobili: Pracovníci v dchodovém vku: Ing. Tibor Hlaina Mgr. Svatopluk Hofmann Mgr. Danuška Hofmannová JUDr. František Hurbiš Mgr. Danuše Jetelinová Mgr. Vra Matuštíková Paeddr. Bohumír Riedl Mgr. Blanka Vojíková Lektoi: Moscoso Vertiz Napthine Andrew Peter John Roche Tatina Kabanova Odchody pedagogických pracovník: Mgr. Eva Ertlová Ing. Tatiana Nuhlíková Mgr. Lenka Pánková Ing. Zuzana Pechová Mgr. Marta Prášková Paeddr.. Bohumír Riedl Ing. Zdenka Váchová Vková struktura pracovník Vk Poet pracovník do 30 let 17 od 30 do 40 let 7 od 40 do 50 let 8 od 50 do 60 let 12 nad 60 let 9 15

16 Požadovaná aprobovanost a stupe vzdlání uitel ve školním roce 2005/2006: (Zahrnuje povinné pedmty, povinn volitelné i nepovinné) v % Požadovaný stupe vzdlání 96 Aprobovanost výuky 85 Nepedagogití pracovníci ve školním roce 2005/2006: k datu poet fyzických osob pepotené úvazky Interní pracovníci 6 6 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006: Po. íslo Jméno a píjmení Pracovní zaazení Úvazek Stupe vzdlání obor 1 Eibensteinerová Jarmila - vychovatelka 1 SOU Mesit Uh. Hradišt 2 Mrková Ludmila - uklízeka 1 ZŠ 3 Míšková Hana vedoucí sekretariátu 1 SEŠ Veselí nad Moravou 4 Ševeková ubica - vedoucí studijního 1 SEŠ Senica oddlení 5 Záhumenský Jan - vedoucí domova 1 Dstojnická škola - mládeže maturita 6 Zpváková Alena - uklízeka 1 SOU spoj Olomouc Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník (DVPP) a ostatních pracovník školy: Pracovníci studující DPS: Mgr. Ing. Václav Dvoan Bc. Tomáš Chmela RNDr. Jitka Jablonická Štefan Mikuláš Jií Míšek Eric Moscoso 16

17 Andrew Napthine Bc. Lenka Sokolová Vyuující, kteí absolvovali ve školním roce 2005/2006 v programu celoživotního vzdlání: Funkní školení pro editele školy: Ing. Jan Adámek JUDr. Oldich Dosoudil Mgr. Iveta Matušíková Ing. Jaroslav Kavka Vyuující, kteí absolvovali ve školním roce 2005/06 informaní gramotnost Z: JUDr. Oldich Dosoudil Mgr. Jan Tomaštík Mgr. Bohumír Laík p. Štefan Mikuláš p. Jií Míšek Ing. Matušík Petr Vyuující, kteí absolvovali ve školním roce 2005/06 informaní gramotnost P: Ing. Petr Matušík Bc. Pavel Kubala Ing. Robert Jura Pehled úastí na konferencích a semináích ve školním roce 2005/2006 P.. Název semináe Jméno Místo Datum 1 Seminá z pracovního práva JUDr. Oldich Dosoudil Brno Správní ád, Stavební pedpisy JUDr. František Hurbiš Brno Intrakomunitární a zahraniní obchod Ing. Jan Pracha Praha EU Ing. Vra Hložková 4 Školení lektor úvodního modulu P0 Ing. Robert Jura Jihlava Školení lektor úvodního modulu P0 Bc. Pavel Kubala Jihlava Nový zákon o archivaci Mgr. Iveta Matušíková Brno Školení lektor úvodního modulu P0 Ing. Petr Matušík Jihlava Školení k výuce úetnictví na Ing. Zdenka Váchová Brno stedních školách 9 Školení k DPH Ing. Zdenka Váchová Brno Štefan Mikuláš Školení tvorby Webu pomocí Praha XHTML a CSS 11 Školení PP Užití multimédií a mediální výchova Ing. Robert Jura Praha

18 12 Školení PP Užití multimédií a Bc. Pavel Kubala Praha mediální výchova 13 Školení PP Užití multimédií a Ing. Petr Matušík Praha mediální výchova 14 Školení PP Užití multimédií a Ing. Robert Jura Praha mediální výchova 15 Školení PP Užití multimédií a Bc. Pavel Kubala Praha mediální výchova 16 Školení PP Užití multimédií a Ing. Petr Matušík Praha mediální výchova 17 Školení k výuce úetnictví a daní na Ing. Zdenka Váchová Praha stedních školách 18 Školení úvodního modulu PO Ing. Karel Jindra Znojmo Školení úvodního modulu PO Mgr. Jan Tomaštík Znojmo Školení úvodního modulu PO Ing. Pavel Trávníek Znojmo Školení úvodního modulu PO Mgr. Viera Valíková Znojmo Cyklus kolokvií z obanského práva JUDr. Oldich Dosoudil Praha Školení KNX/EIB Ing. Miroslav Zálešák Jablonec nad Nisou 24 Školení aplikace inteligentních prvk Ing. Jindich Petrucha, PhD. Jablonec nad do domácnosti a firemní sféry. Nisou 25 Školení aplikace inteligentních prvk Bc. Pavel Kubala Jablonec nad do domácnosti a firemní sféry. Nisou 26 Školení aplikace inteligentních prvk Bc. Antonín Bureš Jablonec nad do domácnosti a firemní sféry. Nisou 27 Školení aplikace inteligentních prvk Ing. Petr Matušík Jablonec nad do domácnosti a firemní sféry. Nisou 28 Píprava na státní zkoušky z písemné Ing. Dalibor Hladký Kromíž elektronické komunikace 29 Škola a eská školní inspekce Mgr. Iveta Matušíková Zlín Základní norma zdravotních znalostí Ing. Jan Adámek Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Bc. Antonín Bureš Kunovice Základní norma zdravotních znalostí PhDr. Ivan Gosiorovský Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Dalibor Hladký Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Vra Hložková Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Mgr. Svatopluk Hofmann Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Mgr. Danuška Hofmannová Kunovice Základní norma zdravotních znalostí JUDr. František Hurbiš Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Bc. Tomáš Chmela Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Petr Koudela Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Jan Pracha Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Mgr. Jan Tomaštík Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Pavel Trávníek Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Miroslav Zálešák Kunovice Školení vytváení a úprava vektorové Bc. Pavel Kubala Praha grafiky pomocí programu Adobe Ilustrátor 45 Školení vytváení a úprava vektorové Ing. Petr Matušík Praha grafiky pomocí programu Adobe Ilustrátor 46 Konference Pedagogický software Ing. Robert Jura eské Budjovice 47 Konference Pedagogický software 2006 Ing. Petr Matušík eské Budjovice

19 Základní údaje o hospodaení Soukromé stední odborné školy, s.r.o. Kunovice za období školní roku 2005/2006. Hlavním píjmem Soukromé stední odborné školy, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole dle potu student a píjmy z úhrad školného a ubytování. Celkové píjmy za období školního roku 2005/2006 Celkem ,-- z toho: dotace (dle aktuálního potu student) ,-- školné ,-- ostatní píjmy ,-- Školné se hradí v msíních splátkách. Výška školného je studentm stanovena dle smrnice o progresivním školném a toto je posuzováno dle prospchu studenta. Tímto systémem je student motivován k poctivé práci, protože jeho prospch ovlivní výši školného. Prmrná výše msíní splátky školného za školní rok 2005/2006 inila 1400,-- K. Celkové výdaje za období školního roku 2005/2006 Celkem ,-- Investiní výdaje: ,-- Neinvestiní výdaje celkem ,-- z toho: - mzdy pracovník ,-- - zákonné odvody ,-- - ostatní provozní náklady ,-- Neinvestiní náklady hrazené z dotace (dle skuteného stavu student) inily za školní rok 2005/2006 ástku K ,-- Penžní prostedky jsou vynakládány v prbhu roku pednostn na úhradu závazk k zamstnancm, k orgánm sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní a na úhradu závazk z obchodních vztah zajišující bžný provoz soukromé školy a na výchovu a vzdlávání. 19

20 Údaje o pijímacím ízení: Žáci pihlášení a pijatí ke studiu v denní form pro školní rok 2005/2006: Kód Název Délka Druh Poet pihlášených Poet pijatých Poet studia studia 1.kolo 2.kolo k odvolání M/006 Poítaové elektronické systémy 4 SŠ M/025 Zahraniní obchod 4 SŠ M/005 Komerní právo 4 SŠ Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení Studenti, kteí byli pijati bez pijímacích zkoušek: - absolvovali úspšn nultý roník a prokázali v nm mimoádný zájem o svj studijní obor a nemli na vysvdení ze základní školy v prbhu 8. tídy a v prvním pololetí 9. tídy hodnocení žádného pedmtu známkou horší než dobrý ; - dosáhli na své základní škole v prbhu 8. tídy a v prvním pololetí 9. tídy vyznamenání nebo dosáhli prmrný prospch nejhe 1,40; - mají svj rodný jazyk jiný než eský nebo slovenský, nebo kteí žili v zemi s cizím jazykem jiným než eským i slovenským po dobu nejmén dva roky. Studenti, kteí museli vykonat pijímací zkoušky: Pijímací zkoušky museli vykonat všichni studenti s prmrem nad 1,4. Pijímací zkouška se konala formou ústního pohovoru, v níž prokazovali žáci znalosti z následujících pedmt: - studijní obor Zahraniní obchod znalost cizího jazyka, vztah k cizím jazykm, všeobecný pehled, tvoivost, zájem o obor, schopnost komunikace; 20

21 - studijní obor Komerní právo znalost cizího jazyka, historie, všeobecný rozhled, tvoivost, zájem o studijní obor, schopnost komunikace - studijní obor Poítaové elektronické systémy znalost cizího jazyka, zájem o programování nebo o elektroniku nebo o poítae nebo o elektronické hry, zájem o obor, tvoivost, matematika. Další údaje: Pestupy z jiných škol v rámci prvního roník SŠ ve školním roce 2005/2006 (obory a poty žák). Kód oboru Obor Poet student 2647M/006 Poítaové elektronické systémy M/025 Zahraniní obchod 2 Pehled o žácích pijatých do vyššího roníku na základ rozhodnutí editele SŠ (obory a poty žák). Žádný pípad nenastal. 21

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SC E TE IPS UM O N Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2004/2005 Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková,

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce ředitele Schválila: Mgr. Iveta Matušíková, ředitelka školy Honorary

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroní zpráva Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008 Nkolik slov na úvod Vážení pátelé, dovolte mi, abych vám

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 Brno, kvten 2008 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více