SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození Kunovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice"

Transkript

1 SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce editele Schválila: Mgr. Iveta Matušíková, editelka V Kunovicích, dne

2 Charakteristika školského zaízení Název školy: Soukromá stední odborná škola, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice IPO: I: Místa poskytovaného vzdlávání nebo školských služeb: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Námstí Svobody Kunovice, Osvobození 861 Zizovatel: Ing. Oldich Kratochvíl, Dr.h.c. Adresa zizovatele: Javorová 1522, Veselí nad Moravou Jméno editele školy: Ing. Oldich Kratochvíl, Dr.h.c Statutární zástupce editele: Mgr. Iveta Matušíková Kontakt na zaízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: Mgr. Iveta Matušíková Datum zahájení innosti školy - SŠ: Datum zahájení innosti školského zaízení - DM: Datum zaazení do sít: Zápis do rejstíku škol a školských zaízení: Poslední aktualizace v rejstíku škol a školských zaízení: Souásti školy podle Rozhodnutí o zaazení do sít a jejich kapacity: o Soukromá stední odborná škola kapacita: 1500 žák o Domov mládeže kapacita: 215 žák 2

3 Vzdlávací komplex Kunovice Ve školním roce 2005/06 se pln zasíovaly naše pracovišt v Kunovicích i Hodonín. Na zasíování se aktivn podíleli žáci naší stední školy. Výuka probíhala na stední škole v denní i distanní form studia, na vyšší odborné škole právní pouze v dálkové form studia a na vysoké škole v prezenní i kombinované form. innost stední školy, vyšší odborné školy právní a vysoké školy se koordinovala dle propracovaného roního plánu a plánovacího systému. Integrace všech plánovacích systém optimalizovala, tak jako v pedchozích letech, ekonomiku a zejména podstatn zvýšila výkonnost celé organizace pi stejných vstupech. Ve školním roce 2005/06 jsme prošli transformací našich uitel na leadery svých žák, transformací vedoucích pracovník na leadery našich uitel a jejich rodi. Tato postupná transformace byla podpoena jednak formou školení v rámci celoživotního vzdlávání, tak i stále propracovanjším systémem Školská rada Školská rada zasedala ve školním roce 2005/06 celkem ptkrát v následujících termínech: (pípravné zasedání pro školní rok 2005/06) Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Iveta Matušíková pedseda Ing. Jan Adámek místopedseda Sylvie Píštková len Mgr. Iveta Matušíková pedseda školské rady Ing. Jan Adámek místopedseda školské rady sl. Sylva Píštková Zástupce zletilých žák a zákonných zástupc nezletilých žák 3

4 lenové školské rady se vyjadovali na zasedání zejména ke koncepním zámrm rozvoje školy, školnímu ádu, zaobírali se hodnocením výsledk vzdlávání a dávali podnty editeli školy ke zlepšení efektivity a celého chodu školy. Cílem školské rady bylo taktéž splnní vize školy a dodržování kultury školy. V píštím školním roce bude kladen vtší draz na zapojení školy do výzkumu a grant a zahraniní mobilitu žák. Studentský parlament Na naší škole i nadále pracoval Studentský parlament ve složení: Pedseda parlamentu: Štpán Špaek lenové: Martin Sukup zástupce tídy 1.A Vladimír Šmíro zástupce tídy 1.C Štefan Rehák zástupce tídy 1.G Lucie Jouklová zástupce tídy 1.P Antonín Žmola zástupce tídy 2.A Kateina Bláhová zástupce tídy 2.C Petr Martinec zástupce tídy 2.G Barbora Planosová zástupce tídy 2.P Lukáš Blatecký zástupce tídy 3.A Štpán Špaek zástupce tídy 3.B Michaela Rosíková zástupce tídy 3.C Eva Vránková zástupce tídy 3.G Radek Jurásek zástupce tídy 4.A Sylvie Píštková zástupce tídy 4.B Veronika Ševelová zástupce tídy 4.C Miroslav Píštk zástupce tídy 4.G Zástupci jednotlivých tíd se pravideln scházeli s editelem školy a jeho zástupci, aby spolen koordinovali rozvoj a chod školy, eliminovali pípadné nedostatky. Zástupci studentského parlamentu se taktéž aktivn podíleli na poádání školních akcí. 4

5 Spolupráce s rodii Naše škola klade velký draz jak na složku vzdlávací, tak na složku výchovnou. Draz byl u žák kladen zejména na schopnost samostatné i týmové spolupráce, na slušné chování. Tak jako v pedchozích letech jsme se snažili o velmi úzkou spolupráci s rodii a vytvoení tak tsného trojúhelníku: ŠKOLA RODIE ŽÁK Ve školním roce 2005/06 probhly 2x rodiovské schzky. Rodie mli veškeré informace vystaveny na školní síti, vetn všech tématických plán, hodnocení žák, on-line zápis z každé vyuovací hodiny, apod. Taktéž pravideln tídní uitelé telefonovali rodim svých žák a zjišovali jejich spokojenost i pípadné pipomínky. Tím se udržoval i osobní kontakt s rodii žák. Rodim byly taktéž pravideln zasílány informace o dní ve škole hvzdicí, tj. souborným em. Škola poádala i rzné spoleenské akce, kterých se úastnili i rodie. Spolupráce s jinými školami - Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technické, Kouilkova 8, Perov - Speciální školy pro sluchov postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziíí - Stední odborná škola a Stední odborné uilišt elektrotechnické, Lipník nad Bevou - Stední odborné uilišt a Uilišt, Školní 1698, Rožnov pod Radhoštm - Združená stredná škola elektrotechnická, Športová 675, Stará Turá, SR - Zespól Szkól ponadgimnazjalnych Nr 1, Jedrzejów , ul. F. Przipkowskiego 49 - Stední škola pro talentované dti Parus, Podolsk, Rusko 5

6 Všechny druhy a typy škol a školských zaízení, které škola sdružuje: Typ Poet tíd Poet žák Poet žák Pepotený poet Poet žák školy na tídu podle stavu k pedagogických pracovník na pepot. ped.prac. Stední škola* ,9 8,3 * Pouze denní forma studia, není zahrnuto studium distanní. Typ Poet Poet žák podle Pepotený poet Poet žák na školského zaízení skupin stavu k pracovník pepot.ped.prac. Školní jídelna x - - x Domov mládeže Zhodnocení souasného stavu školy Mžeme konstatovat, že práce školy byla ve školním roce 2005/06 stabilní, s kulturou vysokých nárok na uitele i žáky. Významn se zmodernizoval a zefektivnil vzdlávací proces zalenním elektronických uebních text a test. I nadále se draz kladl na etiku, estetiku, veškerou výchovnou práci a propojení teorie s praxí. Jsme pesvdeni, že školní informaní systém patí k nejmodernjším systémm a snese globální srovnání. Zhodnocení naplování cíl školy a priorit za uplynulé období a) Rozvoj ICT V odborných uebnách byl posílen provoz LAN ethernetových sítí. V kabinetech a provozních místnostech školy bylo rozšíeno pokrytí bezdrátovou sítí WiFi 2,4 GHz a zdvojnásoben poet pipojených míst LAN. Byl vybudován nový bezdrátový spoj v pásmu 5GHz na internát. V dalším období plánujeme restrukturalizaci páteních sítí zvlášt na poítaových uebnách Je nutné dokonení reinstalace serveru na instalace PC z LAN a pepracovat systém pipojení uživatel pipojujících se k bezdrátové síti. b) Probhla akreditace na distanní formu studia pro studijní obory: Poítaové elektronické systémy, Zahraniní obchod, Komerní právo. c) Bylo zavedeno elektronické testování žák jako další zpsob hodnocení znalostí. 6

7 d) Do procesního ízení školy se aktivn zapojovali i žáci (výpomoc žák pi organizován nultého roníku, školního plesu, výlet.) e) Do výuky odborných pedmt byly zalenny cizí jazyky (práce se svtovými zdroji, peklady odborných lánk a publikací). f) Již tetím rokem pokraovala ochrana žák ped drogami. Každý týden byl náhodn vylosovaným 3 žákm odebrán na hygienické stanici vzorek moi, na základ kterého se zjišovala pítomnost drogy v tle žáka. Po každé kontrole byli o výsledku ihned informováni rodie vylosovaných žák. S tímto zpsobem kontroly byli rodie žák velmi spokojeni. g) Byla propojena týmová spolupráce žák v rámci systému a stedoškolské odborné innosti. h) Velmi se zlepšilo vybavení odborných ueben. i) Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku (v roce 2004 jsme adoptovali dívku z Litvy, která se zúastnila týdenního pobytu u nás bhem letních prázdnin. Pedagogití pracovníci, zamstnanci školy i žáci pravideln pomáhali adoptované dívce po stránce finanní i materiální, ímž jsme se snažili prohloubit sociální cítní našich žák). j) Bylo dosaženo vysoké aprobovanosti u vyuujících cizích jazyk. Zmna v obsahu vzdlávání ve vazb na naplnnost schválené kapacity Kapacita školy nebyla pekroena, obory se nezmnily. Došlo k nárstu potu žák v distanní form studia. Ve školním roce 2006/2007 bude naším cílem rozšíit nabídku vzdlávacích aktivit o inovované studijní obory Managering hotel a cestovního ruchu, Bankovní manager a gymnázium se zamením na výuku cizích jazyk. Korespondence oborové nabídky s potebami regionu Skuteností je, že vtšina našich absolvent pokrauje ve studiu na vysokých školách. Po jejich absolvování se ást z nich do regionu vrací a nemá potíže s nalezením pracovního místa. Postupn se prohlubuje i zájem našich žák o pokraování ve studiu na vysokých školách v zahranií, na což se pipravují již v prbhu studia na naší stední škole. 7

8 Pedpoklady dalšího vývoje školy Budeme i nadále usilovat o jedinenost, kterou spatujeme v úspšnosti každého z nás uitele i žáka. Budeme pokraovat v neustálém prohlubování a modernizaci celého vzdlávacího procesu, inovace a rozvoje. Usilujeme o rozšíení možností mobility našich žák do zahraniních škol. Cílem je taktéž rozvoj lidských zdroj instituce, rozvoj emoní a vztahové inteligence, ale zejména neustálý rst kvality. Zavedení nových metod výuky a vzdlávání Žáci již od školního roku 2002/03 pracují v systému , jehož cílem je týmová spolupráce žák. V distanní form studia nasazujeme virtuální studijní program. Do denní i distanní formy studia jsme nasadili elektronické uební texty a elektronické testy. Stále více propojujeme výuku na praxi a spoleenské prostedí (výroba pomcek pro školu a externí zadavatele v rámci systému , spolupráce s okresním soudem v Uherském Hradišti, absolvování praxe našich žák ve firmách a podnicích). Ve školním roce 2005/06 jsme zahájili nultý roník virtuální formou. Nadstandardní nabídka volitelných a nepovinných pedmt - jazyk ruský - jazyk nmecký - jazyk španlský - jazyk francouzský - jazyk ínský - cviení z jazyka anglického - cviení z matematiky - seminá z obanské nauky 8

9 Úast na olympiádách a) olympiáda anglického jazyka 13 žák se zúastnilo školního kola. Postup žákyn Janiny Marie Polasek do okresního kola, ve kterém se umístila na 3. míst. b) astronomická olympiáda 17 žák se zúastnilo školního kola. Do celostátního kola astronomické olympiády postoupil Martin Sukup a umístil se na 5. míst. c) olympiáda eského jazyka a literatury Školního kola se zúastnilo 10 žák. Do okresního kola postoupila Veronika Gajdšková s umístním na 6. míst a Jií Dosoudil s umístním na 7. míst. d) matematický klokan Celkový poet zúastnných žák, z toho: žák v kategorii Junior (1. a 2. roníky) - 69 žák v kategorii Student (3. roníky). e) olympiáda z matematiky Soutže se zúastnili 3 žáci naší školy. Stedoškolská odborná innost Ve školním roce 2005/06 se školního kola SO zúastnili žáci roníku. ešili zvolené témata v oborech rozvíjejících jejich studovaný obor a zájmovou oblast. Nkolik našich žák postoupilo do okresního kola s následujícím umístním: - obor 10 elektrotechnika : Stanislav Sehnálek ze tídy 3.A se umístil v okresním kole na 2. míst a postoupil do krajského kola SO. Soutžil s prací na téma: Stanice mení povtrnostních podmínek V krajském kole se s touto prací umístil na 3. míst. 9

10 - obor 10 elektrotechnika : Tibor Maas ze tídy 1.A se umístil v okresním kole na 3. míst s prací na téma: Poíta sám o sob a ásti PC - obor 09 strojírenství, doprava : Filip Sahánek ze tídy 3.A obsadil v okresním kole 3.místo. Soutžil s prací na téma: Co je to tuning - obor 02 fyzika: Jakub Nožika ze tídy 2.A se v okresním kole umístil na 3. míst. Ve své práci ešil Regulovatelný zdroj proudu a naptí 10

11 Pehled vzdlávacích program ve školním roce 2005/2006 (k ) Vyuované obory Kód oboru Souást Denní studium (KKOV) školy Z toho: Poet žák Ukonilo MZ Poítaové elektronické systémy 2647M/006 SŠ Zahraniní obchod 6341M/025 SŠ Komerní právo 6841M/005 SŠ Celkem SŠ - denní Vyuované obory Kód oboru Souást Distanní studium (KKOV) školy Z toho: Poet žák Ukonilo MZ Poítaové elektronické systémy 2647M/006 SŠ 18 0 Zahraniní obchod 6341M/025 SŠ 15 8 Komerní právo 6841M/ Celkem SŠ - distanní Inovace vzdlávacích program V prbhu školního roku 2005/06 probhla inovace studijních obor Managering hotel a cestovního ruchu a Bankovní manager. Dokumenty byly zpracovávány dle konzultací s NUOV a pedloženy k akreditaci na MŠMT. Zpsob zabezpeení odborné praxe, resp. odborného výcviku, pehled pracoviš a potu umístných žák: Odborná praxe se ídila platnými uebními plány a rámcovým tématickým plánem na školní rok 2005/2006. Žáci 3. a 4. roník obor Komerní právo a Zahraniní obchod si zajišují praxi ve firmách, obchodních spolenostech a organizacích státní a veejné správy. Škola s tmito institucemi a žáky uzavírá dohody o výkonu ízené praxe a pracovišt žáky prbžn hodnotí. Celkem externí odbornou praxi vykonávalo 54 žák denního studia a 37 žák distanní formy studujících pi zamstnání. 11

12 Údaje o pracovnících školy Pedagogití pracovníci ve školním roce 2005/2006: k datu poet fyzických osob pepotené úvazky Interní pracovníci 47 27,40 Externí pracovníci 6 1,5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006: P.. Jméno, píjmení, titul Funkce Úvazek Dosažené vzdlání Ped. praxe 1 Ing. Jan Adámek Uitel 0,9 VUT v Brn-elektrotechnická fakulta,obor 36 technická kybernetika, Doplující pedagogické studium 2 Bc. Antonín Bureš Uitel 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. obor 5 ekonomická informatika, Doplující pedagogické studium 3 PhDr. Milan Brázda Uitel 0,3 Univerzita J.E.Purkyn v Brn-filozofická 11 fakulta, obor uitelství-pedagogika-obanská nauka 4 Bc. Radim astulík Uitel 0,4 Slezská univerzita v Opav, fakulta filozofická, 1 obor eská literatura. 5 JUDr. Oldich Dosoudil Uitel 0,8 Univerzita Karlova Praha právnická fakulta, 2 Doplující pedagogické studium 6 Mgr. Ing. Václav Dvoan Uitel 0,4 VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztah, 1 magisterský studijní program Mezinárodní obchod 7 Mgr. Eva Ertlová Uitelka 0,1 Univerzita Palackého v Olomouci, 9 fakulta pírodovdecká, obor uitelství zempis nmecký jazyk. 8 PhDr. Milan Gosiorovský Uitel 0,8 Univerzita Komenského v Bratislav 26 filozofická fakulta obor pedagogika 9D Ing. Tibor Hlaina Uitel 0,2 Vojenská akademie A. Zápotockého, Fakulta 11 velitelsko organizátorská, Doplující pedagogické studium 10 Ing. Dalibor Hladký Uitel 0,9 Vysoká škola ekonomická v Praze obor 7 finance, Doplující pedagogické studium 11 Ing. Vra Hložková Uitelka 0,4 VŠE Praha obor národohospodáské 1 plánování, Doplující pedagogické studium 12D Mgr. Danuška Hofmannová Uitelka 0,7 Univerzita J.E. Purkyn v Brn, fakulta 37 pedagogická obor ruský jazyk, tlesná výchova 13D Mgr. Svatopluk Hofmann Uitel 1 Univerzita J.E. Purkyn v Brn obor 40 uitelství, ruský jazyk tlesná výchova 14D JUDr. František Hurbiš Uitel 0,7 Vysoká škola sboru národní bezpenostifakulta 8 vyšetování, obor právo, Doplující pedagogické studium 15 Bc. Tomáš Chmela Uitel 0,5 EPI, s.r.o., bakaláský studijní obor 3 Elektronické poítae, studuje Doplující pedagogické studium 16 RNDr. Jitka Jablonická Uitelka 0,2 Univerzita J. E. Purkyn v Brn, fakulta pírodovdecká, obor matematická analýza 1 12

13 17D Mgr. Danuše Jetelinová Uitelka 0,7 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci eský a ruský jazyk, Filozofická fakulta UJEP v Brn obor uitelství škol II. cyklu, Univerzita Palackého v Olomouci rozšiující studium nmeckého jazyka 18 Mgr. Karel Jindra Uitel 1 Univerzita Palackého Olomouc, uitelství výpoetní technika anglická filologie 19 Ing. Robert Jura Uitel 0,4 Univerzita Tomáše Bati ve Zlín-fakulta managementu a ekonomiky, Obor management a ekonomika, Doplující pedagogické studium 20 Tatiana Kabanova Uitelka 0,3 Miurinský státní pedagogický institut, obor uitelství pro stední školy ruský jazyk a literatura. 21 Ing. Jaroslav Kavka Uitel 0,3 VUT v Brn strojní fakulta, Doplující pedagogické studium, Státní zkouška jazyka anglického Melbourne University-Austrálie 22A Mgr. Alena Koláová Uitel 0,5 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Uitelství eského jazyka a hudební výchovy pro 2. stupe základních škol 23 Ing. Oldich Kratochvíl, Dr.h.c. editel 0,5 VŠ dopravní Žilina fakulta strojní a elektrotechnická, Doplující pedagogické studium V souasné dob MBA studium na Rushmore University v USA 24 Ing. Petr Koudela Uitel 0,3 VUT v Brn-fakulta managementu a ekonomiky ve Zlín, obor management a ekonomika, Doplující pedagogické studium, Státní zkouška z jazyka anglického 25 Bc. Pavel Kubala Uitel 0,9 EPI, s.r.o. Kunovice, obor poítaové systémy elektronické, Doplující pedagogické studium 26 Mgr. Bohumír Laík Uitel 0,9 Volgogradský státní pedagogický institut, nostrifikace UK Praha 27 Ing. Petr Matušík Uitel 0,4 Vysoká škola báská - technická univerzita Ostrava obor Elektronika a sdlovací technika, Doplující pedagogické studium 28 Mgr. Iveta Matušíková Zástupce editele 0,6 Ostravská univerzita filozofická fakulta, obor uitelství jazyk anglický jazyk francouzský V souasné dob doktorandské studium na Rushmore University v USA. 29D Mgr. Vra Matuštíková Uitelka 0,3 Univerzita J.E.Purkyn v Brn pírodovdecká fakulta Obor uitelství matematika fyzika 30 Ing. Marie Miková Uitelka 0,8 VUT Brno fakulta strojní obor automatizované systémy ízení výrobních proces ve strojírenství Doplující studium matematiky pro stední školy, Doplující pedagogické studium 31 JUDr. Pemysl Michálek Uitel 0,5 Masarykova univerzita v Brn právnická fakulta, obor právo, Doplující pedagogické studium 32 Štefan Mikuláš Uitel 1 EPI, s.r.o. Kunovice, obor Elektronické poítae, studuje Doplující pedagogické studium 33 Jií Míšek Uitel 0,9 EPI, s.r.o. Kunovice, obor Elektronické poítae, studuje Doplující pedagogické studium 34 Moscoso Vertiz Lektor 0,4 Univerzita Ricardo Palma, studuje Doplující pedagogické studium 35 Napthine Andrew Lektor 0,4 Univerzita spoleenských a technických vd v Somersetu výuka anglitiny, studuje

14 Doplující pedagogické studium 36 Ing. Taána Nuhlíková Uitelka 0,4 Vysoká škola chemicko technologická, 10 fakulta PBT, obor konzervace potravin a technologie masa. Doplující pedagogické studium. 37 Bc. Eva Ostrožíková Uitelka 0,1 EPI, s.r.o. Kunovice, obor Finance a dan. 0 Doplující pedagogické studium. 38 Mgr. Lenka Pánková Uitelka 0,1 Univerzita Karlova, fakulta filozofická, obor 6 eský jazyk a literatura. 39 Ing. Zuzana Pechová Uitelka 0,1 Vysoká škola báská, technická univerzita 0 Ostrava, obor marketing a obchod 40 Ing. Jindich Petrucha, PhD. Uitel 0,2 VUT v Brn strojní fakulta obor stroje a 15 zaízení pro strojírenskou výrobu. Doplující pedagogické studium. Doktorandské studium Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn, fakulta provozn ekonomická, obor ekonomická informatika. 41 Mgr. Klára Popelková Uitelka 0,1 Ostravská univerzita, obor uitelství pro stední 0 školy, výtvarná výchova a výtvarná tvorba 42 Mgr. Soa Pospíšilová Uitelka 0,1 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 0 fakulta, obor ínská filologie 43 Ing. Jan Pracha Uitel 0,9 Slovenská VŠ Bratislava fakulta strojnická 2 obor výrobní stroje a zaízení, Doplující pedagogické studium 44 Mgr. Marta Prášková Uitelka 0,7 Univerzita J. E. Purkyn v Brn, fakulta 16 pírodovdecká, obor uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt matematika - biologie 45D PaedDr. Bohumír Riedl Uitel 0,1 Univerzita J. E. Purkyn v Brn, 49 fakulta pedagogická, uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt, teorie vyuování eskému jazyku. 46 Peter John Roche Uitel 0,4 Churchil Business School London 5 47 Bc. Lenka Sokolová Uitelka 0,6 EPI, s.r.o. Kunovice, obor finance a dan, 0 studuje Doplující pedagogické studium 48 Mgr. Jan Tomaštík Uitel 1 Slezská univerzita v Opav, Filozoficko 2 pírodovdecká fakulta, obor historie muzeologie 49 Ing. Pavel Trávníek Uitel 0,6 Vysoká škola dopravy a spoj v Žilin, fakulta 4 provozu a ekonomiky dopravy a spoj, státní zkouška z jazyka nmeckého, Doplující pedagogické studium 50 Ing. Zdenka Váchová Uitelka 0,4 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta 7 financí a úetnictví, obor uitelství odborných pedmt 51 Mgr. Viera Valíková Uitelka 1 Univerzita Mateja Bela - Fakulta pírodních 3 vd, obor uitelství všeobecn vzdlávacích pedmt, specializace matematika - informatika 52D Blanka Vojíková Uitelka 0,7 Univerzita Karlova- fakulta filozofická, obor 40 uitelství pro školy II. cyklu aprobace eština-ruština 53 Ing. Miroslav Zálešák Uitel 1 VUT Brno, fakulta elektrotechnická obor mikroelektronika, Doplující pedagogické studium 4 14

15 Komentá k tabulkám doplující výše uvedené údaje: V uplynulém školním roce na naší škole psobili: Pracovníci v dchodovém vku: Ing. Tibor Hlaina Mgr. Svatopluk Hofmann Mgr. Danuška Hofmannová JUDr. František Hurbiš Mgr. Danuše Jetelinová Mgr. Vra Matuštíková Paeddr. Bohumír Riedl Mgr. Blanka Vojíková Lektoi: Moscoso Vertiz Napthine Andrew Peter John Roche Tatina Kabanova Odchody pedagogických pracovník: Mgr. Eva Ertlová Ing. Tatiana Nuhlíková Mgr. Lenka Pánková Ing. Zuzana Pechová Mgr. Marta Prášková Paeddr.. Bohumír Riedl Ing. Zdenka Váchová Vková struktura pracovník Vk Poet pracovník do 30 let 17 od 30 do 40 let 7 od 40 do 50 let 8 od 50 do 60 let 12 nad 60 let 9 15

16 Požadovaná aprobovanost a stupe vzdlání uitel ve školním roce 2005/2006: (Zahrnuje povinné pedmty, povinn volitelné i nepovinné) v % Požadovaný stupe vzdlání 96 Aprobovanost výuky 85 Nepedagogití pracovníci ve školním roce 2005/2006: k datu poet fyzických osob pepotené úvazky Interní pracovníci 6 6 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006: Po. íslo Jméno a píjmení Pracovní zaazení Úvazek Stupe vzdlání obor 1 Eibensteinerová Jarmila - vychovatelka 1 SOU Mesit Uh. Hradišt 2 Mrková Ludmila - uklízeka 1 ZŠ 3 Míšková Hana vedoucí sekretariátu 1 SEŠ Veselí nad Moravou 4 Ševeková ubica - vedoucí studijního 1 SEŠ Senica oddlení 5 Záhumenský Jan - vedoucí domova 1 Dstojnická škola - mládeže maturita 6 Zpváková Alena - uklízeka 1 SOU spoj Olomouc Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník (DVPP) a ostatních pracovník školy: Pracovníci studující DPS: Mgr. Ing. Václav Dvoan Bc. Tomáš Chmela RNDr. Jitka Jablonická Štefan Mikuláš Jií Míšek Eric Moscoso 16

17 Andrew Napthine Bc. Lenka Sokolová Vyuující, kteí absolvovali ve školním roce 2005/2006 v programu celoživotního vzdlání: Funkní školení pro editele školy: Ing. Jan Adámek JUDr. Oldich Dosoudil Mgr. Iveta Matušíková Ing. Jaroslav Kavka Vyuující, kteí absolvovali ve školním roce 2005/06 informaní gramotnost Z: JUDr. Oldich Dosoudil Mgr. Jan Tomaštík Mgr. Bohumír Laík p. Štefan Mikuláš p. Jií Míšek Ing. Matušík Petr Vyuující, kteí absolvovali ve školním roce 2005/06 informaní gramotnost P: Ing. Petr Matušík Bc. Pavel Kubala Ing. Robert Jura Pehled úastí na konferencích a semináích ve školním roce 2005/2006 P.. Název semináe Jméno Místo Datum 1 Seminá z pracovního práva JUDr. Oldich Dosoudil Brno Správní ád, Stavební pedpisy JUDr. František Hurbiš Brno Intrakomunitární a zahraniní obchod Ing. Jan Pracha Praha EU Ing. Vra Hložková 4 Školení lektor úvodního modulu P0 Ing. Robert Jura Jihlava Školení lektor úvodního modulu P0 Bc. Pavel Kubala Jihlava Nový zákon o archivaci Mgr. Iveta Matušíková Brno Školení lektor úvodního modulu P0 Ing. Petr Matušík Jihlava Školení k výuce úetnictví na Ing. Zdenka Váchová Brno stedních školách 9 Školení k DPH Ing. Zdenka Váchová Brno Štefan Mikuláš Školení tvorby Webu pomocí Praha XHTML a CSS 11 Školení PP Užití multimédií a mediální výchova Ing. Robert Jura Praha

18 12 Školení PP Užití multimédií a Bc. Pavel Kubala Praha mediální výchova 13 Školení PP Užití multimédií a Ing. Petr Matušík Praha mediální výchova 14 Školení PP Užití multimédií a Ing. Robert Jura Praha mediální výchova 15 Školení PP Užití multimédií a Bc. Pavel Kubala Praha mediální výchova 16 Školení PP Užití multimédií a Ing. Petr Matušík Praha mediální výchova 17 Školení k výuce úetnictví a daní na Ing. Zdenka Váchová Praha stedních školách 18 Školení úvodního modulu PO Ing. Karel Jindra Znojmo Školení úvodního modulu PO Mgr. Jan Tomaštík Znojmo Školení úvodního modulu PO Ing. Pavel Trávníek Znojmo Školení úvodního modulu PO Mgr. Viera Valíková Znojmo Cyklus kolokvií z obanského práva JUDr. Oldich Dosoudil Praha Školení KNX/EIB Ing. Miroslav Zálešák Jablonec nad Nisou 24 Školení aplikace inteligentních prvk Ing. Jindich Petrucha, PhD. Jablonec nad do domácnosti a firemní sféry. Nisou 25 Školení aplikace inteligentních prvk Bc. Pavel Kubala Jablonec nad do domácnosti a firemní sféry. Nisou 26 Školení aplikace inteligentních prvk Bc. Antonín Bureš Jablonec nad do domácnosti a firemní sféry. Nisou 27 Školení aplikace inteligentních prvk Ing. Petr Matušík Jablonec nad do domácnosti a firemní sféry. Nisou 28 Píprava na státní zkoušky z písemné Ing. Dalibor Hladký Kromíž elektronické komunikace 29 Škola a eská školní inspekce Mgr. Iveta Matušíková Zlín Základní norma zdravotních znalostí Ing. Jan Adámek Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Bc. Antonín Bureš Kunovice Základní norma zdravotních znalostí PhDr. Ivan Gosiorovský Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Dalibor Hladký Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Vra Hložková Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Mgr. Svatopluk Hofmann Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Mgr. Danuška Hofmannová Kunovice Základní norma zdravotních znalostí JUDr. František Hurbiš Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Bc. Tomáš Chmela Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Petr Koudela Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Jan Pracha Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Mgr. Jan Tomaštík Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Pavel Trávníek Kunovice Základní norma zdravotních znalostí Ing. Miroslav Zálešák Kunovice Školení vytváení a úprava vektorové Bc. Pavel Kubala Praha grafiky pomocí programu Adobe Ilustrátor 45 Školení vytváení a úprava vektorové Ing. Petr Matušík Praha grafiky pomocí programu Adobe Ilustrátor 46 Konference Pedagogický software Ing. Robert Jura eské Budjovice 47 Konference Pedagogický software 2006 Ing. Petr Matušík eské Budjovice

19 Základní údaje o hospodaení Soukromé stední odborné školy, s.r.o. Kunovice za období školní roku 2005/2006. Hlavním píjmem Soukromé stední odborné školy, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole dle potu student a píjmy z úhrad školného a ubytování. Celkové píjmy za období školního roku 2005/2006 Celkem ,-- z toho: dotace (dle aktuálního potu student) ,-- školné ,-- ostatní píjmy ,-- Školné se hradí v msíních splátkách. Výška školného je studentm stanovena dle smrnice o progresivním školném a toto je posuzováno dle prospchu studenta. Tímto systémem je student motivován k poctivé práci, protože jeho prospch ovlivní výši školného. Prmrná výše msíní splátky školného za školní rok 2005/2006 inila 1400,-- K. Celkové výdaje za období školního roku 2005/2006 Celkem ,-- Investiní výdaje: ,-- Neinvestiní výdaje celkem ,-- z toho: - mzdy pracovník ,-- - zákonné odvody ,-- - ostatní provozní náklady ,-- Neinvestiní náklady hrazené z dotace (dle skuteného stavu student) inily za školní rok 2005/2006 ástku K ,-- Penžní prostedky jsou vynakládány v prbhu roku pednostn na úhradu závazk k zamstnancm, k orgánm sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní a na úhradu závazk z obchodních vztah zajišující bžný provoz soukromé školy a na výchovu a vzdlávání. 19

20 Údaje o pijímacím ízení: Žáci pihlášení a pijatí ke studiu v denní form pro školní rok 2005/2006: Kód Název Délka Druh Poet pihlášených Poet pijatých Poet studia studia 1.kolo 2.kolo k odvolání M/006 Poítaové elektronické systémy 4 SŠ M/025 Zahraniní obchod 4 SŠ M/005 Komerní právo 4 SŠ Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení Studenti, kteí byli pijati bez pijímacích zkoušek: - absolvovali úspšn nultý roník a prokázali v nm mimoádný zájem o svj studijní obor a nemli na vysvdení ze základní školy v prbhu 8. tídy a v prvním pololetí 9. tídy hodnocení žádného pedmtu známkou horší než dobrý ; - dosáhli na své základní škole v prbhu 8. tídy a v prvním pololetí 9. tídy vyznamenání nebo dosáhli prmrný prospch nejhe 1,40; - mají svj rodný jazyk jiný než eský nebo slovenský, nebo kteí žili v zemi s cizím jazykem jiným než eským i slovenským po dobu nejmén dva roky. Studenti, kteí museli vykonat pijímací zkoušky: Pijímací zkoušky museli vykonat všichni studenti s prmrem nad 1,4. Pijímací zkouška se konala formou ústního pohovoru, v níž prokazovali žáci znalosti z následujících pedmt: - studijní obor Zahraniní obchod znalost cizího jazyka, vztah k cizím jazykm, všeobecný pehled, tvoivost, zájem o obor, schopnost komunikace; 20

21 - studijní obor Komerní právo znalost cizího jazyka, historie, všeobecný rozhled, tvoivost, zájem o studijní obor, schopnost komunikace - studijní obor Poítaové elektronické systémy znalost cizího jazyka, zájem o programování nebo o elektroniku nebo o poítae nebo o elektronické hry, zájem o obor, tvoivost, matematika. Další údaje: Pestupy z jiných škol v rámci prvního roník SŠ ve školním roce 2005/2006 (obory a poty žák). Kód oboru Obor Poet student 2647M/006 Poítaové elektronické systémy M/025 Zahraniní obchod 2 Pehled o žácích pijatých do vyššího roníku na základ rozhodnutí editele SŠ (obory a poty žák). Žádný pípad nenastal. 21

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá, PhD. ředitelka školy Na tvorbě

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s. Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující

Více

Výroní zpráva za rok 2007

Výroní zpráva za rok 2007 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Výroní zpráva za rok 2007 Ostrava, duben 2008 Obsah 1 Fakulta a její katedry (garanti: dkan doc. Ing. Alois Materna,CSc., MBA, tajemnice

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více