Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty"

Transkript

1

2 Ing. Jiří Princ technické výpočty, projekty, expertízy Choceradská 22, Praha 4 Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty Objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r. o. Kounicova 26, Brno Objednávka: 10/2010 Vypracoval: Ing. Jiří Princ Vypracováno: leden březen 2011

3 OBSAH strana 1.) Úvod a použité podklady 3 2.) Technická a dopravní charakteristika řešené trati 4 3.) Základní trakční a energetické výpočty 5 3a) Výpočet spotřeby energie a odebíraných výkonů 5 3b) Výpočet odebíraných proudů vlaků 6 4.) Návrh způsobu napájení trati 7 5.) Trakční vedení a kontrola úbytků napětí a zkratových proudů 9 6.) Závěr 10 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Diagram č. 1 Schéma č. 1 2

4 1.) Úvod a použité podklady Předmětem energetických výpočtů a návrhu energetického napájení je především nově k vybudování navržený úsek brněnského Diametru z Černovic do Řečkovic, vedoucí z velké části dvěma tunely; dále pak navazující trať z Černovic přes Chrlice (převážně zdvojkolejněná současná přerovská trať) a navrhovanou novou Křenovickou spojku do Slavkova u Brna na Vlárské trati. Opačný konec celého Diametru, tj. úsek z Řečkovic přes Kuřim do Tišnova, není třeba zvlášť řešit, protože jde o stávající hlavní 2-kolejnou trať, pro jejíž energetické napájení bude provoz lehkých pantografových jednotek nevýznamný. Z obou předběžně uvažovaných variant napájení nové, převážně tunelové, trati (kromě v regionu normální soustavy 25 kv, 50 Hz také stejnosměrný systém o napětí 1,5 kv a pak samozřejmě 2-systémové pantografové jednotky) se jeví z několika důvodů výhodnější běžný střídavý systém a pouze ten je nyní navrhován a v tomto materiálu řešen. Přesto bylo alespoň orientačně provedeno několik propočtů, z nichž jednoznačně vyplývá při systému 1,5 kv ss nutnost výstavby nejméně dvou nových napájecích stanic měníren. Pro zpracování energetických výpočtů a posouzení byly použity zejména tyto podklady a matriály: Všechny autorem tohoto textu dříve vypracované matriály pro studijní a projektovou dokumentaci přestavby uzlu Brno, zejména poslední aktualizace z února r Objednatelem SUDOPem Brno předaný podrobný podélný profil traťového úseku Černovice Řečkovice s vyznačenými polohami všech zastávek. Zásadní schéma řešené trati s vyznačenými traťovými rychlostmi. Uvažovaná výhledová dopravní intenzita a základní údaje o předpokládané pantografové jednotce obojí opět předáno objednatelem výpočtů. Redukovaný podélný profil úseku Brno-Černovice Chrlice Zbýšov z vlastního archivu zpracovatele. Technické parametry v tunelech navrhovaného trakčního vedení, zprostředkované objednatelem výpočtů od rakouského partnera. Platné normy a běžné technické pomůcky pro zpracování energetických výpočtů z vlastního archivu. V dalším textu technické zprávy jsou shrnuty zásadní výsledky provedených výpočtů a uvedeny návrhy energetického napájení. Podrobné postupy a dílčí výsledky, které 3

5 zde není účelné rozvádět, zůstávají uloženy u zpracovatele pro případnou další potřebu v budoucnu. 2.) Technická a dopravní charakteristika řešené trati Nově budovaný traťový úsek z Černovic pod hlavním nádražím a středem města do Řečkovic bude 11,540 km dlouhý (z toho 6,58 km ve dvou tunelech) s podélnými sklony v obou směrech až 40, s mnoha oblouky s poloměry již od r = 200 m a s 11 zastávkami kromě koncových (průměrná vzdálenost zastávek tedy pouze 0,96 km). Redukovaný podélný profil trati, odvozený z podrobného profilu v podkladech, je na schématu č. 1 na konci technické zprávy. Traťová rychlost je navržena převážně 60 km/hod. Úsek bude v celé délce 2-kolejný a zadaná výhledová doprava (samozřejmě pouze osobní) je následující: V úseku mezi zastávkami Hl. nádraží a Řečkovice 180 párů vlaků za den 12 párů vlaků za hodinu v dopravní špičce (odpovídá intervalu T = 5 minut) V úseku mezi Černovicemi a zast. Hl. nádraží 56 párů vlaků za den 4 páry vlaků za hodinu v dopravní špičce (T = 15 minut) Pokračování Diametru z Černovic přes Chrlice Sokolnice do Zbýšova (převážně ve staré stopě se zdvojkolejněním po Chrlice) je délky cca 17,8 km a dále po vybudování nové Křenovické spojky bude cca 4,5 km do Slavkova u Brna (1-kolejná trať). Tato část trati je po trakční stránce výrazně příznivější se sklony do 4 (kromě několika velmi krátkých úseků), většími poloměry oblouků a hlavně podstatně většími vzdálenostmi zastávek (průměrně 1,5 km v úseku Černovice Chrlice a dokonce 3,75 km v úseku Chrlice Slavkov). Traťová rychlost převážně 100 km/hod. Výhledová doprava je v úseku Černovice Chrlice Sokolnice stejná jako výše v úseku Hl. nádraží Černovice, ze Sokolnic do Slavkova pak již pouze poloviční (interval vlaků v dopravní špičce tedy 30 minut při dvou párech za hodinu a 28 párech za den). Všechny vlaky mají být provozovány 3-vozovými jednotkami zn. Bombardier o výkonu 2x 505 kw (patrně hodinový ); celková hmotnost není známa, 4

6 předpokládáme zhruba 120 t cestujících (z toho 200 sedících podle podkladů), tj. celkem G = cca 150 t. 3.) Základní trakční a energetické výpočty 3a) Výpočet spotřeby energie a odebíraných výkonů Protože provoz na trati bude svým charakterem velmi podobný provozu v METRU nebo na městských železnicích (S-Bahn), bylo by pro přesné určení odebíraných výkonů a spotřeby energie nutno vyjít z konstrukce dráhového tachogramu, což je samozřejmě podstatně zdlouhavější a docílená přesnost (navíc na základě nepřesných výchozích údajů, protože podklady o budoucích vozidlech nejsou zdaleka úplné) není pro studii ani potřebná. Proto byla využita klasická metoda určení spotřeby energie na základě známého diagramu měrné spotřeby typových vlaků a použity koeficienty (určené odborným odhadem na základě zkušeností s výpočty pro METRO) respektující specifické provozní podmínky, zejména velké ztráty energie častými zastávkami. V diagramu č. 1 (na konci technické zprávy) byla využita čára č. 5 s přirážkami 30 %.. v úsecích se stoupáním do %.. v úsecích se stoupáním do %.. v úsecích se stoupáním přes 20 Četnost oblouků je respektována přirážkou +1,0 kg/t ( ) k hodnotě průměrného sklonu v každém úseku. Postup a výsledky výpočtů spotřeby energie v základním úseku trati Černovice Řečkovice jsou patrny z tabulky č. 1. V úseku Černovice Chrlice Sokolnice Slavkov je situace mnohem jednodušší. Při sklonech do 4 a párové dopravě lze uvažovat v obou směrech jednotný redukovaný sklon s r = +1,0 (s přirážkou na oblouky) a koeficient k čáře č. 5 v diagramu č. 1 na větší hustotu stanic volíme 25 %.. v úseku Černovice Chrlice (potom w o = 53 Wh/tkm) 5 %. v úseku Chrlice Slavkov (potom w o = 44,5 Wh/tkm) Z výsledků všech povedených výpočtů vyplývá denní spotřeba energie A d = 38,3 MWh/den v úseku Černovice Řečkovice 5

7 A d = 13,1 MWh/den v úseku Černovice Slavkov u Brna Pro celou trať tedy A d = 51,4 MWh/den. Hodinová spotřeba a číselně totožná hodnota středního výkonu v době dopravní špičky (zjištěná přepočtem předchozích hodnot v poměru počtu vlaků za hodinu a za den) vychází takto: V úseku Černovice Řečkovice.... N s = 2,57 MW V úseku Černovice Slavkov u Brna.. N s = 0,94 MW Pro celou trať N s = 3,51 MW Efektivní výkon, pro jehož určení při rovnoměrné dopravě a velkém počtu vlaků v úseku vyhovuje koeficient k ef = 1,1, bude pak v celé trati N ef = 3,86 MW. Maximální výkonové špičky by podle známého diagramu, odvozeného ze statistických součinitelů, mohly dosahovat hodnot až 11 MW, to je však na základě zkušeností velmi nadměrné; při vysokém počtu vlaků téhož typu současně na trati nepřesáhne maximální hodnota střední hodnotu až snad na zcela ojedinělé výjimky o více než 50 %, takže N max = cca 5,0-5,5 MW. 3b) Výpočet odebíraných proudů vlaků Stejně jako výše u výpočtů spotřeby energie by pro přesné zjištění odebíraných proudů bylo třeba vycházet z trakčních křivek pantografové jednotky (které ovšem nejsou k dispozici) a odvozeného dráhového tachogramu. Pro účely této studie však postačí v železničním provozu obvyklý postup výpočtu proudů při ustálené rychlosti na daném sklonu trati. Výpočet byl proveden za těchto předpokladů: Jízdní odpory vlaku p o = 5,0 kg/t v úseku č. 1 při v = 100 km/hod p o = 3,8 kg/t v úseku č. 2 při v = 80 km/hod p o = 3,0 kg/t v úseku č při v = 60 km/hod Střední napětí U = 24 kv v úsecích č. 1-7 U = 23 kv v úsecích č

8 Střední účinnost... 0,85 Střední účiník.... cos φ = 0,9 (předp. kompenzace účiníku ve vozidlech) Vlastní spotřeba jednotky. I = 8 A Postup výpočtů pro úsek Černovice Řečkovice a dílčí i konečné výsledky jsou patrné z tabulky č. 2. Je zřejmé, že až na jedinou výjimku nikde nebude při ustálené rychlosti nutný ani hodinový výkon jednotky (1010 kw). V traťovém úseku Černovice Slavkov u Brna s redukovanými sklony do s r = +5,0 a při rychlosti v = 100 km/hod se budou odebírané výkony a proudy pohybovat v rozmezí N = do 408 kw I = do 31 A. Z výsledků je zřejmé, že rozhodující pro energetické napájení budou jedině výkony, resp. proudy při akceleraci vlaků maximálním výkonem jednotky. Ten sice nebyl zadán, avšak mezi technickými parametry vozidla je urychlení a = 1,0 m/s 2 (chybí ovšem údaj, do jaké rychlosti). Za reálného předpokladu platnosti maximálního zrychlení do rychlosti v = 30 km/hod vyplývá z výpočtu pomocí běžných vzorců trakční mechaniky maximální výkon N = 1250 kw a při rychlosti 40 km/hod výkon N = 1670 kw. Lze tedy počítat s maximálním výkonem jednotky N max = cca 1500 kw (2x 750), což je při jmenovitém výkonu 2x 505 kw reálná hodnota. Odpovídající maximální proud je potom při jmenovitém napětí I max = cca 86 A. 4.) Návrh způsobu napájení trati Vzhledem ke skutečnosti, že v prostoru Černovic se navrhuje výstavba nové trakční transformovny 110/27 kv pro zlepšení napájení celého brněnského uzlu a umožnění rozsáhlé modernizace některých přilehlých tratí (Brno Přerov, Brno Zastávka u Brna), je celkem evidentní její využití i pro napájení zde řešené trati brněnského Diametru (vzdálenost uvažovaného staveniště řádově sta metrů nehraje žádnou roli vyřeší se krátkou napájecí linkou). 7

9 Podle poslední aktualizace energetických výpočtů pro uzel Brno (únor r. 2010) vychází celkové výkonové zatížení TNS Černovice v konečné fázi přestavby A d = 170,5 MWh/d N ef = 13,3 MW N max = 18,3 MW a byly navrženy 2 trakční transformátory ve spojení do V s tím, že v 1. fázi (výkony nižší cca o 20 %) by postačil jeden; byla však doporučena okamžitá instalace obou a jeden by zatím sloužil jako žádoucí rezerva. V dokumentaci byla ovšem také uvažována osobní doprava z nového osobního nádraží přes Chrlice do Slavkova u Brna a ta zřejmě odpadne při realizaci Diametru ; proto výsledné zatížení TNS Černovice bude poněkud nižší, než by byl součet hodnot z r a výše uvedených výsledků pro nyní řešenou trať. V každém případě je zcela zřejmé, že při dvou transformátorech do V je víc než dostatečná rezerva pro napájení Diametru, a bude-li zpočátku postačovat zapojení transformátorů (1 + 1), musí prověřit až přesnější výpočty v dalších stupních dokumentace na základě aktualizovaných dopravních podkladů (samozřejmě pro všechny tratě uzlu). Vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům, omezujícím rozsah budoucí rozvodny 27 kv, budou však pro napájení Diametru k dispozici pouze 2 vývodová pole a tudíž 2 napáječe. Nebude tedy možné každou kolej a do každého směru napájet samostatným napáječem, jak je na železnici obvyklé. Samozřejmě bude třeba u obou napáječů umožnit pomocí odpojovačů u trati zapojení do obou kolejí, resp. směrů podle situace při případných poruchách či výlukách, základní zapojení je však v zásadě možné dvojím způsobem: a) Ke každé koleji připojit 1 napáječ, který bude současně napájet směr do Slavkova u Brna i do Řečkovic. b) Každý napáječ připojit k oběma kolejím do jednoho směru. Ve variantě ad a) by ani nemuselo být v místě připojení el. dělení v trakčním vedení, doporučuje se však právě pro možnost operativního přepojování při mimořádných stavech. Neutrální pole v místě připojení TNS by mohlo mít význam jedině v případě úplného výpadku TNS Černovice a eventuelním napájení z TNS Čebín přes Řečkovice až sem a napájení směrem k Chrlicím z TNS Modřice. Bude-li v dalších stupních dokumentace rozhodnuto o jeho realizaci, mělo by za normálního stavu být z praktických důvodů připojeno na napětí. 8

10 Obě schémata napájení dle bodů ad a) a ad b) jsou dobře možná. Obecně by se jevilo vhodnější ad a), částečně však proti němu hovoří fakt, že konec trati do Slavkova je již pouze 1-kolejný. Rozhodující budou spíše provozní hlediska. Před Řečkovicemi musí být neutrální pole pro oddělení úseku Diametru od hlavní trati Tišnov Řečkovice Královo Pole, napájené z TNS Čebín. 5.) Trakční vedení a kontrola úbytků napětí a zkratových proudů Předmětem těchto výpočtů není návrh trakčního vedení (= v tunelech, což je specifikum Diametru ), nýbrž posouzení postačitelnosti dimenzování TV podle objednatelem předaného návrhu v rámci podkladů. Z prostorových důvodů je jako trakční vedení navržen masivní hliníkový profil (přes 2000 mm 2 Al) s ekvivalentním průřezem mědi 1181 mm 2 Cu, v němž bude zespoda vklíněn trolejový drát 100 mm 2 Cu. Ohmický odpor tohoto celku je vzhledem k napětí 25 kv a tudíž velmi nízkým proudům prakticky zanedbatelný (r = 0,014 Ω/km). Bude ovšem mít při frekvenci 50 Hz velmi značnou indukčnost a tím i celkovou impedanci, jejíž přesný výpočet je při daném komplikovaném profilu prakticky nemožný bylo by nutné provádět měření. Podle rakouských podkladů je celková impedance kolem z = 0,137 Ω/km u 1-kolejné trati a z = 0,074 Ω/km u 2-kolejné trati při fázovém úhlu kolem 70. Tyto hodnoty však nepochybně platí pro rakouský trakční systém s frekvencí pouze 16 2/3 Hz a pro frekvenci 50 Hz budou výrazně vyšší. Výpočty úbytků napětí však ukázaly, že na přesnější hodnotě impedance ani nezáleží, protože i při hodnotách běžné sestavy TV 50 mm 2 Bz mm 2 Cu (která se standardně navrhuje v celé trati mimo tunely) vycházejí úbytky velmi nízké. V tunelové části trati bude od TNS Černovice po neutrální pole před Řečkovicemi napájen 1-stranně úsek o délce cca 10,9 km. Při jízdní době vlaku cca 30 minut a intervalu 5 minut bude průměrně v jednom směru jízdy, čili na jedné koleji 6 vlaků současně. Při zjištěném středním výkonu v úseku N s = 2,57 MW připadá na zatíženější (= trakčně náročnější) kolej zhruba N s = 1,5 MW a odpovídající střední proud I s = 83 A. Včetně odběrů vlastní spotřeby souprav (6x 8 A) bude celkem I S = 131 A. Při předpokládaném poměru odběrových špiček ke střední hodnotě cca 1,5 možno očekávat proudové maximum I max = cca 197 A. I při impedanci TV i v tunelech jako běžné sestavy, tj. ekvivalentní impedance pro výpočet úbytků napětí z' = 0,47 Ω/km, vychází U = 10,9 0, = 1010 V 9

11 i kdyby byl veškerý odběr až na konci úseku, což je samozřejmě nesmysl. Budou tedy úbytky napětí velmi nízké, téměř zanedbatelné, a tudíž přesnější řešení této problematiky nemá význam. Obdobně z provedených výpočtů vyplývá, že i v úseku Černovice Slavkov u Brna, který je sice podstatně delší, ale zase s výrazně nižším dopravním zatížením, budou úbytky napětí při běžné sestavě TV 50 mm 2 Bz mm 2 Cu velmi nízké. Minimální zkratový proud na konci delšího úseku ve Slavkově (1-stranné napájení z TNS Černovice po jedné koleji v délce cca 22,5 km) vychází I kmin = 1283 A. Hodnota vysoko převyšuje maximální provozní proudy (86 A x počet vlaků, i kdyby všechny odebíraly maximální proud) a tudíž i vypínání zkratů bude bez jakýchkoliv problémů. 6.) Závěr Ze všech provedených výpočtů a kontrol jednoznačně vyplývá, že napájení obou řešených částí brněnského Diametru (tj. z Černovic převážně tunelovou trasou do Řečkovic a z Černovic přes Chrlice a Sokolnice do Slavkova u Brna) z projektované trakční transformovny v Černovicích bude po všech stránkách plně vyhovující. V napájecí stanici se doporučuje instalovat již v 1. fázi 2 trakční transformátory, v konečné fázi budou nezbytné. Trakční vedení v tunelech bude rovněž plně vyhovovat dle předpokladu, tj. masivní hliníkový profil s vklíněným měděným trolejovým drátem. Zvolený systém napájení 25 kv, 50 Hz je v každém případě mnohem vhodnější než původně také uvažovaná alternativa 1,5 kv stejnosměrných, kdy by byla nezbytná výstavba nejméně dvou nových napájecích měníren. V Praze, březen Ing. Jiří Princ 10

12 Číslo úseku Délka úseku (km) 1,523 0,564 0,678 0,462 0,359 1,121 1,390 0,617 1,186 1,498 0,496 0,532 1,114 TABULKA č.1 VÝPOČET SPOTŘEBY ENERGIE NA BRNĚNSKÉM DIAMETRU +4,4-29,5 +4,1-10,5 +24,0 +6,2 +28,8 +1,3 +25,3-24,6-6,0 +31,0 +3,8 Redukovaný sklon ( ) -2,4 +31,5-2,1 +12,5-22,0-4,2-26,8-0,7-23,3 +26,6 +8,0-29,0-1,8 Dopravní výkon (tkm/d) Měrná spotřeba energie 69 34, ,5 131, , ,5 34, (Wh/tkm) 37,5 157,5 41, ,5 34,5 34,5 47,5 34,5 141,5 84,5 34,5 43 Denní spotřeba energie (kwh/d) Celková denní spotřeba energie 1,36 0,91 0,62 1,63 1,61 3,34 6,87 1,72 5,46 7,12 1,59 2,74 3,31 A d (MWh/den)

13 VÝPOČET ODEBÍRANÝCH PROUDŮ VLAKŮ NA BRNĚNSKÉM DIAMETRU Číslo úseku TABULKA č.2 Redukovaný sklon ( ) +4,4-29,5 +4,1-10,5 +24,0 +6,2,28,8 +1,3 +25,3-24,6-6,0 +31,0 +3,8-2,4 +31,5-2,1 +12,5-22,0-4,2-26,8-0,7-23,3 +26,6 +8,0-29,0-1,8 Tažná síla (t) 1,41 1,07 4,05 1,38 4,77 0,65 4,25 5,1 1,02 0,39 5,30 0,14 2,33 0,35 4,44 1,65 0,18 Výkon (kw) Odebíraný proud (A)

14

15 SCHÉMA č.1 6,023 Staničení (km) REDUKOVANÝ PODÉLNÝ PROFIL BRNĚNSKÉHO "DIAMETRU" 1,523 0,564 0,678 0,462 0,359 1,121 1,390 0,617 1,186 1,498 0,496 0,532 4,500 MASNÁ MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ Číslo úseku l (km) Sp (% o ) ,4-30,5 +3,1-11,5 +23,0 +5,2 +27,8 1,114 +2,8 ČERNOVICE 6,587 7,170 7,265 9,140 9,207 10,220 11,214 12,180 12,400 12,650 HL.NÁDRAŽÍ MASARYKOVA +0,3 +24,3-25,6-7,0 +30,0 13 6,460 7,727 8,086 8,110 10,597 10,780 11,600 13,898 14,394 KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ ŠUMAVSKÁ TEREROVA KRÁLOVOPOLSKÁ TECHNOLOGICKÝ PARK TYLOVA 14,926 15,160 NOVOMĚSTSKÁ 16,040 ŘEČKOVICE

Ztráty v napájecí soustavě

Ztráty v napájecí soustavě Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba

Více

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. a.) podle druhu el. vozby - hlavní dálkové dráhy - městské dráhy - podzemní dráhy (metro) - důlní dráhy - průmyslové dráhy - silniční trolejové

Více

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí 5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí V této, nejdelší ze všech kapitol, jsou souhrněé všechny informace, týkající se zvlášť jednotlivých svazků tratí: Výchozí předpoklady

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

Způsoby měření elektřiny

Způsoby měření elektřiny změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 476/2012 Sb. 1.1.2013 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

Více

Způsoby napájení trakční sítě

Způsoby napájení trakční sítě Způsoby napájení trakční sítě Trakční síť je napájená proudem z trakční napájecích stanic. Z důvodů omezení napájecích proudů a snadnější lokalizace poruch se síť dělí na jednotlivé napájecí úseky, které

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP 1. FÁZE OVĚŘENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obsah textové části 1. Předmět a cíle studie 2. Urbanistické a územní podmínky 3. Zásady řešení tramvajové

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

Zkratové proudy II. Listopad 2010. Ing. René Vápeník

Zkratové proudy II. Listopad 2010. Ing. René Vápeník Zkratové proudy II. Listopad 010 Ing. René Vápeník Postup výpočtu zkratového proudu třífázového zkratu Nejprve vypočítáme velikost počátečního rázového zkratového proudu dle vztahu: I '' k k 1. cu. kde

Více

VRT Praha - Brno OBSAH

VRT Praha - Brno OBSAH OBSAH 1. Zadání dokumentace... 4 2. Výchozí podmínky... 6 3. Popis tras... 7 3.1 Varianta V7... 7 3.2 Varianta H4... 10 3.2.1 Vztah varianty H4 a ZÚR... 11 4. Parametry tras... 13 4.1 Směrové poměry...

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky Školní rok: 2009/2010 Obsah 1. Rozdělení

Více

APLIKACE NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH STĚN U SŽDC

APLIKACE NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH STĚN U SŽDC ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNI CESTA 2014 8. - 10. dubna 2014 APLIKACE NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH STĚN U SŽDC Ing. arch. Pavel Andršt SŽDC, Generální ředitelství, Odbor přípravy staveb, Praha 1. ÚVOD Provozovatel dráhy,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ)

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ) PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ) Účinnost od: 1.6.2015 1 ÚVOD Tato příloha specifikuje standardy provedení úprav v lokální distribuční síti (posílení,

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001 Poznámka Text neprošel

Více

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a délky na sebe navazujících úseků s konstantním podélným

Více

Dopravní značky 6. část

Dopravní značky 6. část Dopravní značky 6. část (1) jsou a) "Počet" (č. E 1), E1 Užívá se zejména ve spojení s DZ Dvojitá zatáčka, první vpravo, nebo Dvojitá zatáčka, první vlevo. Pokud po sobě následují tři nebo čtyři zatáčky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 24292/2016 Sp. zn.: S JMK 161623/2015 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 16.02.2016

Více

ského metra 03 / 2012

ského metra 03 / 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 03 / 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro, provozně

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost. Modul má čtyři elektricky oddělené kontakty typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému kontaktu relé. Provozní teplota

Více

Obsah textové části str.

Obsah textové části str. Obsah elaborátu Textová část Grafická část: 1. Problémový výkres 1 : 10000 2. Hlavní výkres 1 : 10000 3. Doprava 1 : 10000 Podélný profil 1 : 10000/1000 4. Studie rekreačního využití dolního poldru Velké

Více

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno ČÍSLO SOUPRAVY: Ředitel společnosti: Ing.Jiří Molák Tel./fax: 541 211 310 e-mail: sudop@sudop-brno.cz http://www.sudop-brno.cz INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 V ZASTOUPENÍ: SŽDC,

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Luboš Smejkal Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení Klíčová slova: hybridní elektrická lokomotiva, akumulátorový vůz, provozní zkušenosti, ekonomické

Více

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku Petr Sychrovský 1 Diagnostika - podpora při zajišťování hlavních úkolů při správě a provozu železniční infrastruktury Využívání výsledků monitoringu, měření

Více

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Ing. Miroslav Konečný Koridorové tratě Koridorové tratě u OŘ Brno 1. tranzitní železniční koridor v úseku Svitavy Lanžhot st.

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Služby Boskovice Schválil: Energetický regulační úřad dne

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně I. etapa Oznamovatel: Správa železniční dopravní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Podoblast podpory C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických

Více

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Územně plánovací podklad Zadavatel: : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Zhotovitel: Ing. Lumír Zenkl, ZESA Dopravně - inženýrská

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno 28. 7. 1998 TNZ 73 6334 Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

Protokol o měření hluku. č.: 13/24

Protokol o měření hluku. č.: 13/24 Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc Oddělení Ochrany a tvorby životního prostředí Brno Akustická laboratoř autorizovaná dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Šumavská

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu T a b u l k a 1 3 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a

Více

Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany

Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany Ing. Martin Švehlík Vedoucí oddělení koncepce VRT a technologického rozvoje Odbor strategie Ústí nad Labem 22. 6. 2017 Nařízení Evropského parlamentu

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII /2008 XII /2008 Stručná informace o IDS JMK Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem.

Více

TramTrain v okolí Prahy?

TramTrain v okolí Prahy? TramTrain v okolí Prahy? Ing. Martin VACHTL Ing. Martin VACHTL, Dopravní fakulta ČVUT, katedra dopravních systémů v území, Konviktská 20, Praha 1 Rozvoj moderních systémůhromadné dopravy Dopravní kongesce,

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. Jištění proti zkratu Pro ochranu před zkratovým proudem se doporučuje použít pojistky. Vypínací třída Nadproudová relé jsou konstruována

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AH-ENERGY, s.r.o. prosinec 2012 Schválil: energetický regulační

Více

Modernizace trati Praha Kladno

Modernizace trati Praha Kladno Modernizace trati Praha Kladno s připojenp ipojením m na letiště Ruzyně Ing. Petr Zobal hlavní inženýr projektu Kolejové schéma - 1 - Úsek Praha Veleslavín Praha Ruzyně,, současný stav Železniční stanice

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I Příprava teplé vody, návrh a výpočet Energetické systémy budov I 1 Zásobníkový ohřívač TV Voda je zahřívána plynem či elektřinou, alternativně výměníkem přenášejícím na vodu teplo přiváděné z jiného zdroje

Více

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL

Více

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy Důvody kompenzace cos P S P cos S ekv 2 Spotřebiče

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 12. listopadu 2012 Obsah 1 2 3 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Podpůrný nástroj pro vývoj regulátoru EcoDrive

Více

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY Ing. Filip Drápal ROPID, Praha 1. REGIONÁLNÍ PLÁN PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY: ŽELEZNICE JAKO PÁTEŘ Dopravní opatření v oblasti železniční dopravy pro období jízdního

Více

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF FO52EF1: Dva cyklisté Dva cyklisté se pohybují po uzavřené závodní trase o délce 1 200 m tak, že Lenka ujede jedno kolo za dobu 120 s, Petr za 100 s. Při tréninku mohou vyjet buď stejným směrem, nebo směry

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Železniční doprava a životní prostředí z pohledu koncepčních materiálů v ČR

Železniční doprava a životní prostředí z pohledu koncepčních materiálů v ČR Železniční doprava a životní prostředí z pohledu koncepčních materiálů v ČR Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Zdroje hluku Dopravní hluk: silniční, železniční,

Více

Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů

Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů Územní studie Rozvodna Hranice koordinace rozvojových záměrů PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. Stránka 1 z 8 Úvod:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Pomocné relé RP 701 RP 701 KCU RP 701 S9 KCU RP 701 S4 PC RP 701 V

Pomocné relé RP 701 RP 701 KCU RP 701 S9 KCU RP 701 S4 PC RP 701 V RP 701 KCU - průmyslové relé v modulovém neprůhledném krytu se šroubovými svorkami (S9 je speciální stejnosměrné provedení s malou spotřebou, určené pro přímé připojení v tranzistorových obvodech) RP 701

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTROENERGETIKA Ing. ALENA SCHANDLOVÁ

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII.1. ZÁMĚRY DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VYBRANÝCH OBCÍ Obsahem této kapitoly je shrnutí navrhované dostavby silnic II. a III.tříd na území vybraných

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

PS08 ELEKTRO MAR, AMS

PS08 ELEKTRO MAR, AMS DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Dopravní podnik města Brna, a.s. 656 46 Brno, Hlinky 151 Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím DPMB, a.s. Jakékoliv další využití

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zásobování teplem Vsetín a.s. Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Vsetín, Listopad 2006 Příloha 1 PDS: Dotazníky pro registrované údaje Obsah Dotazník

Více

Ověření propustnosti žst. Praha Masarykovo n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha Masarykovo n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha Masarykovo n. pro výhledový rozsah dopravy srpen 2011 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha Mas. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst.

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Conteo. Přístroje pro spínání a ovládání. Conteo. www.oez.cz www.oez.sk ST1-2011-C. Přístroje pro spínání a ovládání.

Conteo. Přístroje pro spínání a ovládání. Conteo. www.oez.cz www.oez.sk ST1-2011-C. Přístroje pro spínání a ovládání. Conteo ST1-2011-C Přístroje pro spínání a ovládání www.oez.cz www.oez.sk Conteo Změny vyhrazeny Přístroje pro spínání a ovládání www.oez.cz www.oez.sk OBSAH REJSTŘÍK...A INFORMACE PRO VÝBĚR PŘÍSTROJŮ...B

Více

ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE. Ing. M. Bešta

ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE. Ing. M. Bešta ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Elektrické přístroje jsou určené ke spínání jištění, ochraně, spouštění a řízení zdrojů, elektrických spotřebičů a vedení. Vlastnosti elektrických přístrojjů musí zajistit spolehlivost

Více

NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ Návrhy úprav uzlů jako konkrétní aplikace navržené metodiky rekonstrukce uzlů VHD jsou zpracovány formou katalogových listů pro každou lokalitu: I. II. III. IV. V. VI.

Více

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval: Ing. Bořivoj Štěpánek

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO SLOVO INVESTORA Jsme potěšeni, že můžeme portfolio provozovaných obnovitelných zdrojů rozšířit o další větrné elektrárny, které mají na Vysočině

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry:

Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 8 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 8.1 Shrnutí hlavních závěrů provedených analýz Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 1) Směrný vodohospodářský plán

Více

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie A. Identifikační údaje B. Základní údaje B.1 Důvody pro pořízení studie B.2 Hlavní cíle řešení B.3 Schválené územně plánovací dokumentace C. Řešení

Více