Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004"

Transkript

1 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/ Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O (IZO ), tel: , fax: , kola byla p vodn za azena do sít kol M MT od pod.j /92-26, poslední znovuza azení p i ukon ení sedmiletého cyklu je pod.j / ke dni Gymnázium má následující obory: K/401 ty leté v eobecné denní, dálkové a ve erní K/601 estileté v eobecné denní K/801 - osmileté v eobecné denní K/808 - osmileté ivé jazyky denní. V hodnoceném kolním roce probíhala výuka v osmiletém cyklu K/ Z izovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 Kunratice. 3. Vedení koly editelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fi erová, tel: , statutární zástupce: PaedDr. Vladimíra Fi erová, Ing. Jaroslav Fi er jednatelé, tel: , 4. Výchovn vzd lávací innost P íslu né u ební plány gymnázia jsou schváleny odborným útvarem M MT R dne a platnost prodlou ena novým za azením. Obor studia K / 801 gymnázium, studium denní, délka 8 let. 5. Charakteristika koly Z hlediska u ební nápln je posílena výuka cizích jazyk a ada volitelných seminá, které umo ní ák m vyzkou et si jednotlivé v dní disciplíny v jednoro ních i dvouletých cyklech. V tomto kolním roce byl celkový po et t íd 10, z toho 2x prima, 2x sekunda, 1x tercie, 1x kvarta, 1x kvinta, 1x sexta, 1x septima a 1x oktáva. Po et ák k byl 190. Výuka probíhá ve dvou budovách pronajatých od M Praha Kunratice, které v minulosti slou ily ke vzd lávacím ú el m kolství. Charakteristika vzd lávacího programu SG ALTIS. Název vzd lávacího programu je víceleté gymnázium, obor studia K/001. Délka vzd lávacího programu je osm let. Gymnázium je st ední kola poskytující st ední v eobecné vzd lání ukon ené maturitou. P ipravuje áky p edev ím k vysoko kolskému studiu. Svým irokým v eobecn koncipovaným základem a pru ností ve volb diferencia ních prost edk umo uje vstup do celého spektra vysokých kol. Sou asn poskytuje vzd lání pot ebné k vykonávání profesí, jejich výkon p edpokládá iroké v eobecné vzd lání, ale nevy aduje zvlá tní odbornou p ípravu, nebo p edpokládá pouze krátké za kolení. U víceletého gymnázia se v ni ích ro nících realizuje ni í st ední vzd lání a navazuje se na základní kolu, kde na osmiletou formu gymnázia se p echází po

2 ukon ení pátého ro níku Z a na estiletou formu po ukon ení sedmého ro níku Z. Hlub í specializace a profilace se dosahuje ve vy ích ro nících, a to formou volitelných seminárních p edm t, nebo v tomto v ku se asto za ínají u ák rozvíjet nové speciální schopnosti a zájmy, do pop edí se dostává otázka maturitní zkou ky a výb ru vysoké koly. Tento trend gymnázium ALTIS podchycuje vhodn volenými seminárními p edm ty. Cíle vzd lávacího programu gymnázia ALTIS je mo no charakterizovat pomocí slo ek. A. ák je v na em pojetí charakterizován jako subjekt výchovy a vzd lávání, to znamená prioritu ákovských postoj a vlastností, B. schopnosti pou ívat praktických dovedností a praktických postup, co je spojeno také se schopností celo ivotního sebevzd lávání, C. suma poznatk nutná pro po adované vstupy na vysoké koly. Tyto cíle jsou pak rozpracovány do jednotlivých povinných i seminárních p edm t a jejich dal í rozpracování je charakterizováno pomocí t chto ástí: a) znalosti a dovednosti spjaté s mezilidskou komunikací, pop ípad s komunikací lov ka a po íta e. Obecn tento bod lze nazvat komunika ní potenciál. Tento potenciál realizujeme na SG ALTIS p edev ím pomocí eského jazyka a literatury, cizích jazyk, urnalistiky seminá e, informatiky a výpo etní techniky. Je z ejmé, e tento potenciál se realizuje i v jiných p edm tech a seminá ích a je jednou z na ich priorit; b) soustava poznatk z teorie a historie p írody a spole nosti a z teorie, historie a metodologie kognitivního osvojování skute nosti, intelektuální a praktické dovednosti spjaté s procesem objevování. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí p edm t matematika, chemie, fyzika, biologie, d jepis, zem pis, podporovaných té eským jazykem a literaturou, základy spole enských v d i výpo etní technikou; c) soustava technologických znalostí, intelektuálních a praktických technologických dovedností spjatých s aplikací p írodov dných a spole enskov dních poznatk ve spole enské praxi a s komplexním ízením spole enského procesu. Tato soustava se realizuje na SG ALTIS pomocí seminá, a to seminá e z eského jazyka, seminá e literárního, matematického, fyzikálního, d jepisného, ekonomie a managementu, chemického, zem pisného apod., to v e op t podporováno výpo etní technikou; d) soustava poznatk o lov ku a jeho pozici v p írod, o ontogenezi a fylogenezi lov ka. Soustava intelektuálních a praktických dovedností spjatých s reprodukcí, rozvíjením a utvá ením, seberozvíjením a sebeutvá ením lov ka. Tato soustava se na SG ALTIS realizuje pomocí povinných p edm t biologie, t lesná výchova a estetická výchova, dále pomocí seminárních p edm t, jako je obecná biologie, lov k a prost edí, pop ípad nepovinných sportovních her. áste nou realizaci m eme té najít v povinném p edm tu základy spole enských v d, p edev ím v oblasti sociologie, politologie, etiky a psychologie; e) soustava poznatk z teorie a historie um ní. Soustava mentálních a praktických dovedností spjatých s um leckým osvojováním skute nosti, s vnímáním um leckých d l a s um leckou tvorbou. Tato soustava je realizována na SG ALTIS pomocí povinných p edm t estetická výchova, d jepis, áste n eský jazyk a literatura a pomocí seminárního p edm tu d jepisný seminá ; f) soustava filozofických, tj. ontologických a gnoseologických poznatk, logických, etických a estetických poznatk, v etn obecné metody poznání a jednání. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí povinných p edm t základy

3 spole enských v d, estetické výchovy a dále pomocí seminárního p edm tu lov k a spole nost, toto v e samoz ejm podporováno eským jazykem a literaturou. 6. Údaje o pracovnících koly a) personální zabezpe ení Stav k fyz. os p ep. prac fyz. os p ep.prac. Pedagogi tí pracovníci 21 16, ,6 Nepedagog. pracovníci 4 1,75 3 1,5 Celkem 25 18, ,1 b) v ková struktura pedagogických pracovník k V k do 30 let v etn let let let nad 60let z toho d chodci Po et Z toho en celkem 21 osob - z toho 15 en Pr m rný v k pedagogických pracovník : 43 c) kvalifikace pedagogických pracovník k stupe vzd lání po ty pracovník Mgr. Bc. jiný titul vysoko kolské vzd lání pedagogické jiné vysoko kolské vzd lání a DPS jiné vysoko kolské vzd lání bez DPS vy í odborné s absol. pedagogického sm ru - vy í odborné s absol. nepedagogického sm ru s DPS - vy í odborné s absol. nepedagogického sm ru bez DPS - st ední s maturitou pedagogického sm ru - st ední s maturitou nepedagogického sm ru s DPS - st ední s maturitou nepedagogického sm ru bez DPS - po et pln kvalifikovaných pedagog celkem: 21 po et nekvalifikovaných pedagog celkem: 0

4 d) aprobovanost výuky pracovníci po et % aprobovaní neaprobovaní 1 5 e) odchody pedagogických pracovník v pr b hu kolního roku 1 vyu ující na mate skou dovolenou f) nov p ijatí absolventi u itelského studia 1 (pln kvalifikovaná s aprobací eský jazyk a literatura) g) nov p ijatí absolventi neu itelského studia 0 h) dal í vzd lávání pedag. pracovník Forma studia Vzd lávací instituce Obor Po et sem./po et u. krátkodobý kurz Pedagogické centrum 22/15 Praha dlouhodobé kurzy Pedagogické centrum St ední echy Goeth v institut P F UK Praha S comp Pedagogické centrum Praha Kritické my lení j, Aj, Nj, D, M, Ch, Zsv, M, Fy, psychologie, projektové vyu ování j, D, M, Nj, Zsv, BOZP, multikulturní výchova, volba povolání, projektové vyu ování Nj Ch, Ze - geoatest Ivt Aj, Bi, j, D, Vv kritické my lení 11/6 1/1 2/2 5/3 1/1 8/6 postgraduální studium FF UK Praha výchovné poradenství 1/1 i) stálí a externí pedagogi tí pracovníci koly stálí pracovníci externí pracovníci Celkem 19 2 Z toho eny 15 0

5 7. Údaje o za ízení a) po et t íd a ák, po et ro ník v oboru studijní obory kód délka forma po et ák studia studia gymnázium - studium denní K/001 A) údaje k B) údaje k po et t íd A B A B 8 denní b) pr m rný po et ák na t ídu: za kolní rok 2002/ ,1 za kolní rok 2003/ ,0 pr m rný po et ák na u itele: za kolní rok 2002/ ,6 za kolní rok 2003/2004 9,0 c) srovnání se kolním rokem 2002/ nové obory nebyly otev eny - zru ené obory nebyly zru eny - dobíhající obory nejsou d) výuka cizích jazyk jazyk po et ák angli tina 190 n m ina 51 francouz tina 17 ital tina 0 pan l tina 0 a dal í 0 Cizí jazyky pat í na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvý ená dotace hodin, která m e dosáhnout ve vy ích ro nících a 15 hodin jazyk, pokud si ák zvolí i seminá a konverzaci v cizím jazyce. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 hodin, od kvinty p ibývá druhý cizí jazyk v pr m rné dotaci 4 hodiny. V sou asné dob se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyu uje AJ, NJ a FJ. Jako první jazyk je preferován AJ, mén ji NJ a nejmén FJ. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme ve volitelných p edm tech dal í jazyk jako nap. n m inu, ru tinu a pan l tinu a rovn nepovinné p edm ty zahrnují i cizí jazyky, kde je mo no od primy studovat NJ, RJ a FJ a v p ípad dostate ného zájmu dal í jazyky jako pan l tinu a ital tinu. Celkov je hodnocena výuka cizích jazyk velmi vysoko mimo jiné to potvrzuje jak testování KALIBRO, tak i p edchozí sondy Maturant, Maturita po internetu a SET 2004, který publikuje ÚIV. e) údaje o p ijímacím ízení

6 SG Altis osmileté P ihlá ených celkem P ijatých po 1. kole P ijatých po 2. kole Po et p ijatých celkem Po et nep ijatých Volná místa 2003/ / P ijímací ízení na SG ALTIS sestává ze dvou kol. V prvním kole uchaze i o studium procházejí testem studijních p edpoklad, ve druhém kole se s uchaze i o studium setkáváme v ústním pohovoru, který má zjistit v eobecné znalosti a p ehled, ale i schopnost komunikovat, pracovat s textem a schopnost logické úvahy. Vysv d ení ze základní koly má váhu pouze dopl kovou, proto e vesm s mají budoucí uchaze i velmi výborné výsledky na Z. f) prosp ch a chování ák ro ník po et ák prosp l s vyznamenáním prosp l neprosp l opakující Celkem chování ák ro ník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojivé Celkem vylou ení áci

7 ro ník vylou ení z d vodu z d vodu chování z jiných d vod celkem prosp chu Celkem po et ák, kte í ode li na vlastní ádost: 12 zame kané hodiny kolní rok 2003/2004 ro ník zame kaných hodin z toho neomluvených pr m rn zame kaných hodin na áka , , , , , , , ,0 Celkem ,0 Zame kané hodiny: omluvené 87,0 a z toho je 0,11 neomluvených na jednoho áka. Ve kole se nevyskytly vá n j í výchovné problémy. g) výsledky maturitních zkou ek po et ák z toho opakujících prosp li s vyznamenáním prosp li neprosp li 2002/ / K maturit nebyli p ipu t ni dva áci. První neprosp l z jednoho p edm tu a druhý nebyl z jednoho p edm tu klasifikován. h) p ijímací ízení na vy í typ koly Po et p ihlá ek na - vysoké koly 80 - na VO na jiný typ koly po et odcházejících do praxe - 0 Absolventi gymnázia pokra ují ve studiu na vysoké kole, nebo jiném vy ím typu koly, v etn studia na vysoké kole v zahrani í. V p ípad, e se rozhodnou dále ji

8 nestudovat, jsou vybaveni dobrými jazykovými schopnostmi nejmén v jednom cizím jazyce a dovednostmi ve vyu ívání výpo etní techniky. Rovn podle zvolených seminá získají znalosti z obor podle své volby, co jim umo uje pracovat samostatn ve firmách na úrovni st edních ídících pracovník v managementu, administrativ, obchod i slu bách. Z t chto d vod je uplatn ní na trhu práce stoprocentní. Ve kolním roce 2003/2004 maturovala jedna t ída v po tu 18 ák. Dva áci nebyli p ipu t ni k maturitní zkou ce a budou ji konat na za átku zá í Z 18 ák, kte í se hlásili na V, bylo p ijato 15 ák k N kte í áci je t budou konat p ijímací zkou ky v ervenci, tak e kone ný po et p ijatých bude znám v zá í Speciální výchova a vzd lávání Gymnázium nemá speciální t ídy. V nuje zvý enou pozornost jedinc m, u kterých je diagnostikována mírná dyslexie, dysgrafie apod. Program je veden výchovným poradcem a pln se da í integrovat tyto áky do vzd lávacího procesu. Rovn tak je realizována integrace ák s t lesným posti ením nevy adujícím bezbariérový p ístup. 9. Environmentální výchova a vzd lávání Tato výchova je realizována v rámci výuky mnohých p edm t, hlavn pak v biologii, chemii a základ spole enských v d. Dále byly realizovány dva projekty. Projektu Kyselý dé se zú astnili studenti 2., 4. a 5. ro níku, tedy 4 t ídy, tj. 30 ák. Projektu Ozon se zú astnily rovn 4 t ídy, tj. 30 ák. 10. Cizí státní p íslu níci Stát Po et ák Ruská federace 2 Ukrajinská republika 1 Vietnam 2 ína Mimo kolní aktivity Ú ast na mimo kolních aktivitách je iroká. Nejvíce obsazenou sout í jsou sportovní akce, jako je POPRASK sout e dru stev a jednotlivc ve volejbale, florbale, sálové kopané, vybíjené, nohejbalu, silovém víceboji, achu, stolním tenise a p espolním b hu (81 student ). Dále je to sout jazyková (1 ák) a sout zem pisná jako je EUROREBUS (regionální kolo kolních t íd 2 áci), oblastní kolo zem pisné olympiády (1 ák), okresní kolo d jepisné olympiády (2 ák), obvodní kolo matematické olympiády (1 ák). V neposlední ad je t eba zmínit, e n kte í áci sedmého a osmého ro níku vykonali státní jazykovou zkou ku z anglického jazyka (11 ák ). V tomto kolním roce jsme se zapojili i do mén obvyklých sout í, jako je JSEM LEP Í NE VEJK (3 áci) a sout recitátor (1 ák). Spole nost France Kafky vyhla uje ka doro n velmi presti ní sout CENA MAXE BRODA. Ná ák Jakub Boguszak se svou esejí Existuje v sou asné literatu e hrdina, se kterým byste se mohli ztoto nit? získal první místo. 12. kolní stravování kola nemá vlastní jídelnu, ke stravování ák je vyu ívána kolní jídelna z ízená M Praha Kunratice.

9 13. Vzd lávací výjezdy, sportovní kurzy Exkurze a vycházky: 24 akcí 711 ák. Divadelní p edstavení: 5 akcí 250 ák. Studijní pobyt do Velké Británie - 27 ák. Studijní pobyt v Itálii 43 ák. Ly a ský kurz: (8 dní) 95 ák. Vodácký kurz 30 ák. 14. Výchovné a kariérní poradenství, spolupráce s PPP kola má zpracovaný strategický plán rozvoje koly. Tento plán se skládá z oblasti vzd lávání (funk ní gramotnost), oblasti výchovné (formování ob ana 21. století), oblasti vnit ního eduka ního prost edí klima koly (systém diagnostické innosti), oblasti materiální a z oblasti vn j ího eduka ního prost edí. Výchovné a kariérní poradenství spadá p edev ím do oblasti vnit ního eduka ního prost edí a s tím spojené diagnostické innosti, která musí p edcházet ka dému rozhodnutí a poradenské innosti. Systém diagnostické innosti vede k rozvíjení klí ových dovedností u itele, a to p edev ím s d razem na individualitu ka dého áka. Z tohoto d vodu m eme popsat dv základní linie innosti systému, které se zam ují na hlavní initele transmise v procesu u ení první ve vztahu k ákovi, druhou ve vztahu k u iteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ro ník. Ve vztahu k ák m umo uje systém v ni ích ro nících podrobn poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky ák. V kvart pomáhá ák m rozhodnout se, jakou kombinaci seminá by m li zvolit, aby bylo optimáln vyu ito schopností a motivace ka dého áka s p ihlédnutím k volb jeho budoucí vzd lávací cesty. V záv re ných ro nících se pozornost stále více soust e uje na volbu vhodné vysoké koly i vy í odborné koly. Na kole p sobí výchovná poradkyn editelka PaedDr. Vladimíra Fi erová, která v roce 2002 dokon ila dvouletý specializa ní kurz pro výchovné poradce st edních kol na Filozofické fakult kated e psychologie a ve kolním roce 2003/2004 pokra ovala je t v ro ním nadstavbovém studiu tohoto specializa ního kurzu. Mimo to je je t mimo ádnou lenkou eskomoravské psychologické spole nosti. Úsp nost celého systému m eme prezentovat na po tu p ijatých na vysoké koly v pr b hu posledních kolních let.

10 kolní rok 1998/ / / / / /200 4 po et prosp li neprosp li po et student, kte í po et p ijatých % ák podali p ihlá ku na na V p ijatých V na V , , , , , ,3 15. Prevence sociáln patologických jev a zneu ívání návykových látek Prevence sociáln patologických jev a zneu ívání návykových látek je provád na pr b n ve v ech t ídách gymnázia p im en v kovým zvlá tnostem ák. Formy jsou voleny nenásiln za azování informací a besed v hodinách základ spole enských v d, biologie a dal ích seminá v etn t ídnických hodin jednotlivých t íd. V oblasti protidrogové prevence je zpracován dlouhodobý plán, jeho sou ástí bylo ve kolním roce 2003/2004 získat grant a následné finan ní prost edky pou ít na aktivity spojené s touto problematikou. Ke konci kolního roku se nám poda ilo získat grant v rámci výb rového ízení, který vyhlásilo Hlavní m sto Praha ( Proti drogám 2004 Zdravé m sto Praha ). Dal í sou ástí plánu jsou i náv t vy tematických po ad a p edná ky nadací a ob anských sdru ení, v etn státní správy. Organizace výuky a charakter koly významn p sobí i v prevenci ne ádoucích sociáln patologických jev dosavadní zku enosti ukazují, e ve vztahu k pr m rnému stavu spole nosti v této oblasti je kola mén napadena. Rovn vzhledem k men ímu po tu ák na kole je mo ná rychlá reakce na p íznaky t chto jev. Tento stav je výrazným stimulem i pro adu rodi p i rozhodování o výb ru koly, a spolu s nadstandardním po tem hodin klí ových p edm t a individuální pé í je rozhodující p i p ípadném výb ru. 16. Vý e kolného za rok kolné ve kolním roce 2003/2004 bylo stanoveno ve vý i K. Pro v echny t ídy osmiletého cyklu je shodné. Pokud na kole studují sourozenci, pak je pro druhé dít kolné sní eno. 17. Výsledky z poslední provedené kontroly I, p ípadn jiných kontrol V tomto kolním roce na kole inspekce nebyla. Poslední inspekce prob hla ve dnech pod íslem jednacím / Celou zprávu je mo no shlédnout na - zde uvádíme pouze záv r. Charakteristickým znakem personálních podmínek vzd lávání a výchovy je stabilizovaný pedagogický sbor, který je s itý se kolou a vyu ívá své zku enosti a

11 znalosti ve prosp ch napl ování její filozofie, která spo ívá v my lence pojímat kolu jako dílnu lidskosti. Principy týmové spolupráce u itel se projevují znalostí individuálních pot eb v ech ák, k tomu slou í propracovaný systém jejich diagnostiky. Na n m se podílí p edev ím výchovná poradkyn, která dlouhodob sleduje a hodnotí vývoj jak ák, tak i t ídních kolektiv a p edkládá u itel m metodická a výchovná doporu ení. Kontrolní mechanizmy jsou ú inné, vycházejí ze Systému vnit ní kontroly, mapují v echny oblasti koly a jsou zam eny na následnou kontrolu a p ijímání adekvátních opat ení. Velká pozornost je v nována úzkému neformálnímu kontaktu koly s áky i rodi i. Významnou pozornost sehrává odbornost a entuziasmus len vedení koly, kte í se v oblasti kolství mj. prezentují vlastní publika ní inností. V t ina výuky probíhá v kmenových u ebnách, informatika a výpo etní technika je vyu ována v nov p ebudované odborné u ebn. T lesná výchova je realizována v t locvi n TJ Sokol Kunratice, její prostory a vybavení umo ují plnit osnovy p edm tu. Stejn tak se kola sna í i v dal ích p ípadech o zaji t ní odpovídající náhrady v oblasti materiálních podmínek (absence odborné u ebny k výuce chemie a biologie je kompenzována realizací laboratorních cvi ení v objektech V ). Ve kole je k dispozici didaktická technika a ve výuce je vyu ívána. V maximální mí e je p es finan ní náro nost vyu ívána u iteli i áky digitální kopírka. U ebnice jsou ák m poskytovány v pr b hu celého studia, tedy i na vy ím stupni gymnázia. Knihovna, která je esteticky velmi hezky za ízena, slou í i jako studovna. Hlavními trendy jsou zde nákup cizojazy né beletrie s cílem zvy ování jazykové gramotnosti a statut knihovny jako mediálního centra. Pr b h a výsledky vzd lávání a výchovy byly ve sledované výuce kladn ovlivn ny vysokou anga ovaností v ech u itel a jejich osobní zodpov dností za výsledky práce ák. Absence odborné zp sobilosti ve výuce t lesné výchovy byla áste n nahrazena emotivním pojetím výuky. Typickým znakem v oblasti motivace je propojování získaných znalostí a dovedností se ivotní realitou, kdy kola nep edstavuje zásobník fakt, ale p ipravuje áky na budoucí profesní i osobní situace, p ed které budou postaveni. áci jsou hodnoceni nejen pro známku, ale p edev ím pro mo nost sebereflexe, vyu ívají i mo nost vzájemného hodnocení. Výuka probíhá ve znamení odbornosti a náro nosti, s variabilitou metod (pouze n kde p evládal frontální výklad), s individuálním p ístupem k ák m a vyu itím mezip edm tových vztah. Ob as se vyskytly nedostatky v uplat ování zp tné vazby (chemie, informatika). Výrazným pozitivem je vst ícný p ístup v ech u itel k ák m a navození p átelské a klidné atmosféry, p evá n velmi pracovní. Demokratický styl výuky, který je zalo ený na vzájemné toleranci a dialogu, vytvá í pocit sounále itosti u itel i ák se kolou. Pr b n je provád na kontrola v oblasti odvod zdravotního a sociálního poji t ní bez závad. 18. Rada koly Rada koly není z ízena, komunikace s rodi i je p evá n zalo ena na osobním kontaktu. Frekvence kontakt je astá a gymnázium je v tomto sm ru velmi otev eno ve ejnosti. Bli í poznání rodinných podmínek a rodi napomáhá i p i individuálním vedení ák. 19. Zahrani ní kontakty koly kola má dlouhodobou spolupráci s jazykovou kolou Bournemouth International School jak v oblasti metodické pomoci p i výuce anglického jazyka, tak v oblasti po ádání jazykových kurz pro na e áky.

12 20. Akreditované programy dal ího vzd lávání kola nemá akreditované programy dal ího vzd lávání. 21. Dal í informace o kole, které pova ujete za d le ité Zhodnocení kvality výuky, pln ní u ebních plán a osnov V pr b hu hodnoceného kolního roku byly u ební plány a osnovy spln ny. Z hlediska hodnocení je kolní rok 2003/2004 srovnatelný s rokem minulým. Zatímco ve kolním roce 2002/2003 byl celo kolní pr m r 1,812, ve kolním roce 2003/2004 to bylo 1,755. Pot itelný je fakt, e na e nová t ída 1.B se za adila mezi nejúsp n j í t ídy koly, t ída 1.A se za adila na tvrté místo. Sv d í to o velmi dobré úrovni p ijímacího ízení. Do vyu ování se zapojilo více aktivizujících metod a prvk, co je patrno také po prostudování inspek ní zprávy. Mezi nejvýznamn j í aktiviza ní metody pat í projektová metoda. Ta byla uplatn na prakticky ve v ech p edm tech. Zde uvádíme jejich p ehled. Projekty Celo kolní Moje gymnázium základní cíl pro tento kolní rok: p iblí it ivot koly vizi komunitního, rodinného formátu. Adopce na dálku. kola bez závislostí. Celot ídní Seznamovací pobyt prim Hojsova strá ( umava). eský jazyk Nový hrad, Kostel sv. Jakuba a zámek v Kunraticích; Bo ena N mcová ivot a dílo, Babi ka, Divá Bára, Pra ské pobyty, exkurze do Ratibo ic, vy ehradský h bitov; íp: Jak se echové v echách usadili?; ivot na zámku aneb umíte se chovat?; Str : náv t va u Karla apka; Jak se lidé nau ili psát a tisknout knihy; romantismus v eské literatu e: K. H. Mácha; malá maturita (kvarta); ústní maturita (sexta), esej: Moje budoucnost a Profesní budoucnost; kolní recita ní sout. Anglický jazyk Anglické váno ní zvyky; angli tina v ZOO; divadelní p edstavení v anglickém jazyce; malá maturita (kvarta), ústní maturita (sexta); British Council Library; státní jazyková zkou ka. N mecký jazyk Ústní maturita (sexta), internetový kontakt. D jepis Regionální d jiny Kunratice (Nový hrad, kostel sv. Jakuba, zámek, d jiny koly); archeologický park Liboc; Pra ský hrad; st edov ké m ste ko epora; Kutná Hora; Praha románská a gotická; Praha renesan ní a barokní; Slavkov: Kdo to byl Napoleon?; Praha 19. století; Co byla druhá sv tová válka Terezín. Zem pis, Evropská - ob anská gramotnost T íd ní odpadu; Cestovní kancelá ; zvyky a kultura zemí EU; Evropská unie. Matematika Zpracování statistických dat na PC; malá maturita (kvarta); ústní maturita (sexta). Fyzika Laboratorní práce na V CHT. Chemie Neni své chytré t lo; t tí: Jak se vyrábí papír?; Jak se dobývá uhlí?; Vodárny Podolí; Temelín; dro árny Kolín; plynárny Michle; Plze : Kde se pivo va í?; laboratorní práce na V CHT.

13 Biologie Safari; Humpolec: Víte, kdo je lov k?; Kozákov a Turnov; P íbram: Hornické muzeum; S tebou o tob (dívky); P íbram: Jak se t í kovy?; Sv tlá nad Sázavou: sklárny; kyselý dé ; ozon; laboratorní práce na V CHT. Informatika a výpo etní technika Plakát t ídy; základ animovaného filmu; digitální foto; tvorba map; prezentace koly. Základy spole enských v d Obec ve které iji; sociální struktura sídla; nábo enství; poslanecká sn movna; ústní maturita (sexta); jednání soudu. Estetická výchova výtvarná Interiér kunratického kostela; kresba kunratického zámku; výtvarné zpracování projektu t íd ní odpad ; barokní zámecká brána; hledání nových sv t zámo ské objevy a mapy; výtvarné zpracování t ídního asopisu; Veletr ní palác: Um ní 19. století; Veletr ní palác: Moderní um ní. T lesná výchova Váno ní sportovní turnaj gymnázia Altis; ly a ský kurz; Poprask; vodácký výcvik. Jazyková gramotnost Praktické u ívání cizích jazyk v ka dodenní situaci; noviná ská angli tina. Komunika ní gramotnost P íprava kolního asopisu; ro níkové práce v 5. a 8. ro níku tená ská gramotnost Recita ní sout ; sestavení T ídní ítanky literárních text ; tená ský deník v anglickém jazyce. Informa ní gramotnost Knihovnictví; Vyzná se ve kolní knihovn ; formální úprava ro níkové práce a její zhodnocení. Matematická gramotnost V eho s mírou; Kyselý dé, Ozon. Pracovní gramotnost Volba povolání; kartotéka typových pozic; ak ní plánování. Finan ní a spot ební gramotnost Vliv reklamy. Po íta ová klávesnicová gramotnost Základní orientace v souborech a datech; úprava text, obrázk a graf ; tvorba prezentace; tvorba ro níkové práce. Dopravní gramotnost idi ský pr kaz; bezpe ný p echod vozovky; pravidla cyklistiky. Ob anská gramotnost Integrovaný záchranný systém; ervený k í ; SZÚ ochrana zdraví; Temelín ochrana obyvatel. D le itým prvkem jsou i konzultace vyu ujících. Ve kolním roce 2003/2004 jich bylo provedeno (na jednu t ídu pr m rn 341 konzultací za rok). Tento po et je zvedán i konzultacemi maturitní t ídy, která se takto intenzivn p ipravovala na maturitu a na p ijímací ízení na vysoké koly. O výborné výsledky se zasadil celý kolektiv pedagog a vedení gymnázia. Vzd lávací program realizovaný na gymnáziu má výborné výstupy a velmi dob e m e reagovat na p ípadné zm ny v celostátní maturit. Vedením SG ALTIS byla vyhlá ena u tradi ní sout o nejlep ího maturanta. Nejlep ím maturantem t ídy 8.B byli vyhlá eni dva studenti - Jan Ambro a Vladimír Dobrovolný.

14 Soukromé gymnázium ALTIS prokázalo, e je vzd lávací institucí vysoké úrovn, s dobrým materiálním zabezpe ením, které se neustále vylep uje a roz i uje, a také s kvalitním pedagogickým sborem. áci mohou získat adu poznatk a v celkov dobré atmosfé e koly se mohou rozvíjet jako zdravé a cti ádostivé osobnosti s vysokými cíli a ambicemi. Cílem pedagog je poskytnout podmínky pro v estranný rozvoj áka, nabídnout postupy, metody a návody, jak zvládnout sou asnou informa ní explozi, jak se orientovat v irokém spektru v dních obor, estn jednat a být hrdý na svou práci a zárove respektovat práci a osobnost ostatních lidí. kola neustále modernizuje výukovou základnu a vede pedagogické pracovníky k tvo ivé innosti s d tmi. Systém seminárních p edm t vhodn dopl uje zájmy ák a celkový výukový program je pr b n modernizován na základ teoretických a praktických poznatk a má vysoký standard. Pro výuku chemie, fyziky a biologie v laboratorních podmínkách jsou vyu ívány velmi dob e vybavené laborato e V CHT, spolu i s p íslu nými vysoko kolskými profesory. Z hlediska rozvoje v regionu, kde kola p sobí, je stálý zájem o gymnázium ALTIS. V tomto kolním roce pokra uje zvý ený zájem o studium p edev ím z oblastí nové výstavby na ji ním okraji Prahy. Dobrá komunika ní dosa itelnost umo uje nav t vovat toto gymnázium student m z t chto míst a gymnázium má vysoký kredit a stálý zájem adatel o p ijetí. Zárove je gymnázium Altis preferováno ze sídli tní zástavby v oblasti Mod an, Komo an, Ji ního M sta, Lhotky a Kr e. V rámci vydávání kolního bulletinu ALTEXT jsou rodi e neustále informováni jak o vzd lávací problematice koly, tak o v ech aktivitách souvisejících s inností koly. Tato zpráva byla projednána se v emi pedagogickými pracovníky na porad dne PaedDr. Vladimíra Fi erová editelka gymnázia ALTIS Ing. Jaroslav Fi er jednatel spole nosti Vyu ující ve kolním roce 2003/2004

15 Mgr. Irena Bla ková Titul, jméno, p íjmení j,fj vyu uje p edm t Vladimír Bystrov Mgr. Marta Goldová t ídní u itelka 7.A Mgr. Mirka Haaková t ídní u itelka 2.A Mgr. Petra Herinková t ídní u itelka 3.A Mgr. Ladislava Houdková PhDr. árka Chroustová Mgr. Miroslava Janíková t ídní u itelka 4.A PaedDr. Olga Jelínková zástupce ed., t ídní u itelka 1.A Mgr. Jan Koliá t ídní u itel 6.A Mgr. Eva Medlíková Mgr. estmír Mniazga t ídní u itel 8.B PhDr. Helena Mydlar íková Doc. Ing. Franti ek Nahodil, CSc. Mgr. Hana Rybková t ídní u itelka 1.B Mgr. Ji ina Selbaková Mgr. Tomá Straka t ídní u itel 2.B Mgr. Yvona légrová Mgr. Marie Vobecká Mgr. Josef Vondra Mgr. Lenka Vyorálková t ídní u itelka 5.A seminá urnalistika Bi, Ze, Tv, zem pisný seminá Aj Bi, Ze, sportovní hry Aj Aj, Aj seminá M j, D j, Zsv, seminá lov k a spole nost VV, knihovnice M, IVT, Nj seminá ekonomie a managementu j Aj, Ch, seminá - chemie M, Fy, fyzikální seminá M, Bi, seminá obecné biologie Aj, Aj - seminá M, Ze, matematický seminá j, D, d jepisný seminá ORGANIZA NÍ STRUKTURA GYMNÁZIA 2003/2004 editel spole nosti, jednatel spole nosti editelka gymnázia PaedDr. Vladimíra

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více