Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004"

Transkript

1 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/ Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O (IZO ), tel: , fax: , kola byla p vodn za azena do sít kol M MT od pod.j /92-26, poslední znovuza azení p i ukon ení sedmiletého cyklu je pod.j / ke dni Gymnázium má následující obory: K/401 ty leté v eobecné denní, dálkové a ve erní K/601 estileté v eobecné denní K/801 - osmileté v eobecné denní K/808 - osmileté ivé jazyky denní. V hodnoceném kolním roce probíhala výuka v osmiletém cyklu K/ Z izovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 Kunratice. 3. Vedení koly editelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fi erová, tel: , statutární zástupce: PaedDr. Vladimíra Fi erová, Ing. Jaroslav Fi er jednatelé, tel: , 4. Výchovn vzd lávací innost P íslu né u ební plány gymnázia jsou schváleny odborným útvarem M MT R dne a platnost prodlou ena novým za azením. Obor studia K / 801 gymnázium, studium denní, délka 8 let. 5. Charakteristika koly Z hlediska u ební nápln je posílena výuka cizích jazyk a ada volitelných seminá, které umo ní ák m vyzkou et si jednotlivé v dní disciplíny v jednoro ních i dvouletých cyklech. V tomto kolním roce byl celkový po et t íd 10, z toho 2x prima, 2x sekunda, 1x tercie, 1x kvarta, 1x kvinta, 1x sexta, 1x septima a 1x oktáva. Po et ák k byl 190. Výuka probíhá ve dvou budovách pronajatých od M Praha Kunratice, které v minulosti slou ily ke vzd lávacím ú el m kolství. Charakteristika vzd lávacího programu SG ALTIS. Název vzd lávacího programu je víceleté gymnázium, obor studia K/001. Délka vzd lávacího programu je osm let. Gymnázium je st ední kola poskytující st ední v eobecné vzd lání ukon ené maturitou. P ipravuje áky p edev ím k vysoko kolskému studiu. Svým irokým v eobecn koncipovaným základem a pru ností ve volb diferencia ních prost edk umo uje vstup do celého spektra vysokých kol. Sou asn poskytuje vzd lání pot ebné k vykonávání profesí, jejich výkon p edpokládá iroké v eobecné vzd lání, ale nevy aduje zvlá tní odbornou p ípravu, nebo p edpokládá pouze krátké za kolení. U víceletého gymnázia se v ni ích ro nících realizuje ni í st ední vzd lání a navazuje se na základní kolu, kde na osmiletou formu gymnázia se p echází po

2 ukon ení pátého ro níku Z a na estiletou formu po ukon ení sedmého ro níku Z. Hlub í specializace a profilace se dosahuje ve vy ích ro nících, a to formou volitelných seminárních p edm t, nebo v tomto v ku se asto za ínají u ák rozvíjet nové speciální schopnosti a zájmy, do pop edí se dostává otázka maturitní zkou ky a výb ru vysoké koly. Tento trend gymnázium ALTIS podchycuje vhodn volenými seminárními p edm ty. Cíle vzd lávacího programu gymnázia ALTIS je mo no charakterizovat pomocí slo ek. A. ák je v na em pojetí charakterizován jako subjekt výchovy a vzd lávání, to znamená prioritu ákovských postoj a vlastností, B. schopnosti pou ívat praktických dovedností a praktických postup, co je spojeno také se schopností celo ivotního sebevzd lávání, C. suma poznatk nutná pro po adované vstupy na vysoké koly. Tyto cíle jsou pak rozpracovány do jednotlivých povinných i seminárních p edm t a jejich dal í rozpracování je charakterizováno pomocí t chto ástí: a) znalosti a dovednosti spjaté s mezilidskou komunikací, pop ípad s komunikací lov ka a po íta e. Obecn tento bod lze nazvat komunika ní potenciál. Tento potenciál realizujeme na SG ALTIS p edev ím pomocí eského jazyka a literatury, cizích jazyk, urnalistiky seminá e, informatiky a výpo etní techniky. Je z ejmé, e tento potenciál se realizuje i v jiných p edm tech a seminá ích a je jednou z na ich priorit; b) soustava poznatk z teorie a historie p írody a spole nosti a z teorie, historie a metodologie kognitivního osvojování skute nosti, intelektuální a praktické dovednosti spjaté s procesem objevování. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí p edm t matematika, chemie, fyzika, biologie, d jepis, zem pis, podporovaných té eským jazykem a literaturou, základy spole enských v d i výpo etní technikou; c) soustava technologických znalostí, intelektuálních a praktických technologických dovedností spjatých s aplikací p írodov dných a spole enskov dních poznatk ve spole enské praxi a s komplexním ízením spole enského procesu. Tato soustava se realizuje na SG ALTIS pomocí seminá, a to seminá e z eského jazyka, seminá e literárního, matematického, fyzikálního, d jepisného, ekonomie a managementu, chemického, zem pisného apod., to v e op t podporováno výpo etní technikou; d) soustava poznatk o lov ku a jeho pozici v p írod, o ontogenezi a fylogenezi lov ka. Soustava intelektuálních a praktických dovedností spjatých s reprodukcí, rozvíjením a utvá ením, seberozvíjením a sebeutvá ením lov ka. Tato soustava se na SG ALTIS realizuje pomocí povinných p edm t biologie, t lesná výchova a estetická výchova, dále pomocí seminárních p edm t, jako je obecná biologie, lov k a prost edí, pop ípad nepovinných sportovních her. áste nou realizaci m eme té najít v povinném p edm tu základy spole enských v d, p edev ím v oblasti sociologie, politologie, etiky a psychologie; e) soustava poznatk z teorie a historie um ní. Soustava mentálních a praktických dovedností spjatých s um leckým osvojováním skute nosti, s vnímáním um leckých d l a s um leckou tvorbou. Tato soustava je realizována na SG ALTIS pomocí povinných p edm t estetická výchova, d jepis, áste n eský jazyk a literatura a pomocí seminárního p edm tu d jepisný seminá ; f) soustava filozofických, tj. ontologických a gnoseologických poznatk, logických, etických a estetických poznatk, v etn obecné metody poznání a jednání. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí povinných p edm t základy

3 spole enských v d, estetické výchovy a dále pomocí seminárního p edm tu lov k a spole nost, toto v e samoz ejm podporováno eským jazykem a literaturou. 6. Údaje o pracovnících koly a) personální zabezpe ení Stav k fyz. os p ep. prac fyz. os p ep.prac. Pedagogi tí pracovníci 21 16, ,6 Nepedagog. pracovníci 4 1,75 3 1,5 Celkem 25 18, ,1 b) v ková struktura pedagogických pracovník k V k do 30 let v etn let let let nad 60let z toho d chodci Po et Z toho en celkem 21 osob - z toho 15 en Pr m rný v k pedagogických pracovník : 43 c) kvalifikace pedagogických pracovník k stupe vzd lání po ty pracovník Mgr. Bc. jiný titul vysoko kolské vzd lání pedagogické jiné vysoko kolské vzd lání a DPS jiné vysoko kolské vzd lání bez DPS vy í odborné s absol. pedagogického sm ru - vy í odborné s absol. nepedagogického sm ru s DPS - vy í odborné s absol. nepedagogického sm ru bez DPS - st ední s maturitou pedagogického sm ru - st ední s maturitou nepedagogického sm ru s DPS - st ední s maturitou nepedagogického sm ru bez DPS - po et pln kvalifikovaných pedagog celkem: 21 po et nekvalifikovaných pedagog celkem: 0

4 d) aprobovanost výuky pracovníci po et % aprobovaní neaprobovaní 1 5 e) odchody pedagogických pracovník v pr b hu kolního roku 1 vyu ující na mate skou dovolenou f) nov p ijatí absolventi u itelského studia 1 (pln kvalifikovaná s aprobací eský jazyk a literatura) g) nov p ijatí absolventi neu itelského studia 0 h) dal í vzd lávání pedag. pracovník Forma studia Vzd lávací instituce Obor Po et sem./po et u. krátkodobý kurz Pedagogické centrum 22/15 Praha dlouhodobé kurzy Pedagogické centrum St ední echy Goeth v institut P F UK Praha S comp Pedagogické centrum Praha Kritické my lení j, Aj, Nj, D, M, Ch, Zsv, M, Fy, psychologie, projektové vyu ování j, D, M, Nj, Zsv, BOZP, multikulturní výchova, volba povolání, projektové vyu ování Nj Ch, Ze - geoatest Ivt Aj, Bi, j, D, Vv kritické my lení 11/6 1/1 2/2 5/3 1/1 8/6 postgraduální studium FF UK Praha výchovné poradenství 1/1 i) stálí a externí pedagogi tí pracovníci koly stálí pracovníci externí pracovníci Celkem 19 2 Z toho eny 15 0

5 7. Údaje o za ízení a) po et t íd a ák, po et ro ník v oboru studijní obory kód délka forma po et ák studia studia gymnázium - studium denní K/001 A) údaje k B) údaje k po et t íd A B A B 8 denní b) pr m rný po et ák na t ídu: za kolní rok 2002/ ,1 za kolní rok 2003/ ,0 pr m rný po et ák na u itele: za kolní rok 2002/ ,6 za kolní rok 2003/2004 9,0 c) srovnání se kolním rokem 2002/ nové obory nebyly otev eny - zru ené obory nebyly zru eny - dobíhající obory nejsou d) výuka cizích jazyk jazyk po et ák angli tina 190 n m ina 51 francouz tina 17 ital tina 0 pan l tina 0 a dal í 0 Cizí jazyky pat í na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvý ená dotace hodin, která m e dosáhnout ve vy ích ro nících a 15 hodin jazyk, pokud si ák zvolí i seminá a konverzaci v cizím jazyce. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 hodin, od kvinty p ibývá druhý cizí jazyk v pr m rné dotaci 4 hodiny. V sou asné dob se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyu uje AJ, NJ a FJ. Jako první jazyk je preferován AJ, mén ji NJ a nejmén FJ. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme ve volitelných p edm tech dal í jazyk jako nap. n m inu, ru tinu a pan l tinu a rovn nepovinné p edm ty zahrnují i cizí jazyky, kde je mo no od primy studovat NJ, RJ a FJ a v p ípad dostate ného zájmu dal í jazyky jako pan l tinu a ital tinu. Celkov je hodnocena výuka cizích jazyk velmi vysoko mimo jiné to potvrzuje jak testování KALIBRO, tak i p edchozí sondy Maturant, Maturita po internetu a SET 2004, který publikuje ÚIV. e) údaje o p ijímacím ízení

6 SG Altis osmileté P ihlá ených celkem P ijatých po 1. kole P ijatých po 2. kole Po et p ijatých celkem Po et nep ijatých Volná místa 2003/ / P ijímací ízení na SG ALTIS sestává ze dvou kol. V prvním kole uchaze i o studium procházejí testem studijních p edpoklad, ve druhém kole se s uchaze i o studium setkáváme v ústním pohovoru, který má zjistit v eobecné znalosti a p ehled, ale i schopnost komunikovat, pracovat s textem a schopnost logické úvahy. Vysv d ení ze základní koly má váhu pouze dopl kovou, proto e vesm s mají budoucí uchaze i velmi výborné výsledky na Z. f) prosp ch a chování ák ro ník po et ák prosp l s vyznamenáním prosp l neprosp l opakující Celkem chování ák ro ník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojivé Celkem vylou ení áci

7 ro ník vylou ení z d vodu z d vodu chování z jiných d vod celkem prosp chu Celkem po et ák, kte í ode li na vlastní ádost: 12 zame kané hodiny kolní rok 2003/2004 ro ník zame kaných hodin z toho neomluvených pr m rn zame kaných hodin na áka , , , , , , , ,0 Celkem ,0 Zame kané hodiny: omluvené 87,0 a z toho je 0,11 neomluvených na jednoho áka. Ve kole se nevyskytly vá n j í výchovné problémy. g) výsledky maturitních zkou ek po et ák z toho opakujících prosp li s vyznamenáním prosp li neprosp li 2002/ / K maturit nebyli p ipu t ni dva áci. První neprosp l z jednoho p edm tu a druhý nebyl z jednoho p edm tu klasifikován. h) p ijímací ízení na vy í typ koly Po et p ihlá ek na - vysoké koly 80 - na VO na jiný typ koly po et odcházejících do praxe - 0 Absolventi gymnázia pokra ují ve studiu na vysoké kole, nebo jiném vy ím typu koly, v etn studia na vysoké kole v zahrani í. V p ípad, e se rozhodnou dále ji

8 nestudovat, jsou vybaveni dobrými jazykovými schopnostmi nejmén v jednom cizím jazyce a dovednostmi ve vyu ívání výpo etní techniky. Rovn podle zvolených seminá získají znalosti z obor podle své volby, co jim umo uje pracovat samostatn ve firmách na úrovni st edních ídících pracovník v managementu, administrativ, obchod i slu bách. Z t chto d vod je uplatn ní na trhu práce stoprocentní. Ve kolním roce 2003/2004 maturovala jedna t ída v po tu 18 ák. Dva áci nebyli p ipu t ni k maturitní zkou ce a budou ji konat na za átku zá í Z 18 ák, kte í se hlásili na V, bylo p ijato 15 ák k N kte í áci je t budou konat p ijímací zkou ky v ervenci, tak e kone ný po et p ijatých bude znám v zá í Speciální výchova a vzd lávání Gymnázium nemá speciální t ídy. V nuje zvý enou pozornost jedinc m, u kterých je diagnostikována mírná dyslexie, dysgrafie apod. Program je veden výchovným poradcem a pln se da í integrovat tyto áky do vzd lávacího procesu. Rovn tak je realizována integrace ák s t lesným posti ením nevy adujícím bezbariérový p ístup. 9. Environmentální výchova a vzd lávání Tato výchova je realizována v rámci výuky mnohých p edm t, hlavn pak v biologii, chemii a základ spole enských v d. Dále byly realizovány dva projekty. Projektu Kyselý dé se zú astnili studenti 2., 4. a 5. ro níku, tedy 4 t ídy, tj. 30 ák. Projektu Ozon se zú astnily rovn 4 t ídy, tj. 30 ák. 10. Cizí státní p íslu níci Stát Po et ák Ruská federace 2 Ukrajinská republika 1 Vietnam 2 ína Mimo kolní aktivity Ú ast na mimo kolních aktivitách je iroká. Nejvíce obsazenou sout í jsou sportovní akce, jako je POPRASK sout e dru stev a jednotlivc ve volejbale, florbale, sálové kopané, vybíjené, nohejbalu, silovém víceboji, achu, stolním tenise a p espolním b hu (81 student ). Dále je to sout jazyková (1 ák) a sout zem pisná jako je EUROREBUS (regionální kolo kolních t íd 2 áci), oblastní kolo zem pisné olympiády (1 ák), okresní kolo d jepisné olympiády (2 ák), obvodní kolo matematické olympiády (1 ák). V neposlední ad je t eba zmínit, e n kte í áci sedmého a osmého ro níku vykonali státní jazykovou zkou ku z anglického jazyka (11 ák ). V tomto kolním roce jsme se zapojili i do mén obvyklých sout í, jako je JSEM LEP Í NE VEJK (3 áci) a sout recitátor (1 ák). Spole nost France Kafky vyhla uje ka doro n velmi presti ní sout CENA MAXE BRODA. Ná ák Jakub Boguszak se svou esejí Existuje v sou asné literatu e hrdina, se kterým byste se mohli ztoto nit? získal první místo. 12. kolní stravování kola nemá vlastní jídelnu, ke stravování ák je vyu ívána kolní jídelna z ízená M Praha Kunratice.

9 13. Vzd lávací výjezdy, sportovní kurzy Exkurze a vycházky: 24 akcí 711 ák. Divadelní p edstavení: 5 akcí 250 ák. Studijní pobyt do Velké Británie - 27 ák. Studijní pobyt v Itálii 43 ák. Ly a ský kurz: (8 dní) 95 ák. Vodácký kurz 30 ák. 14. Výchovné a kariérní poradenství, spolupráce s PPP kola má zpracovaný strategický plán rozvoje koly. Tento plán se skládá z oblasti vzd lávání (funk ní gramotnost), oblasti výchovné (formování ob ana 21. století), oblasti vnit ního eduka ního prost edí klima koly (systém diagnostické innosti), oblasti materiální a z oblasti vn j ího eduka ního prost edí. Výchovné a kariérní poradenství spadá p edev ím do oblasti vnit ního eduka ního prost edí a s tím spojené diagnostické innosti, která musí p edcházet ka dému rozhodnutí a poradenské innosti. Systém diagnostické innosti vede k rozvíjení klí ových dovedností u itele, a to p edev ím s d razem na individualitu ka dého áka. Z tohoto d vodu m eme popsat dv základní linie innosti systému, které se zam ují na hlavní initele transmise v procesu u ení první ve vztahu k ákovi, druhou ve vztahu k u iteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ro ník. Ve vztahu k ák m umo uje systém v ni ích ro nících podrobn poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky ák. V kvart pomáhá ák m rozhodnout se, jakou kombinaci seminá by m li zvolit, aby bylo optimáln vyu ito schopností a motivace ka dého áka s p ihlédnutím k volb jeho budoucí vzd lávací cesty. V záv re ných ro nících se pozornost stále více soust e uje na volbu vhodné vysoké koly i vy í odborné koly. Na kole p sobí výchovná poradkyn editelka PaedDr. Vladimíra Fi erová, která v roce 2002 dokon ila dvouletý specializa ní kurz pro výchovné poradce st edních kol na Filozofické fakult kated e psychologie a ve kolním roce 2003/2004 pokra ovala je t v ro ním nadstavbovém studiu tohoto specializa ního kurzu. Mimo to je je t mimo ádnou lenkou eskomoravské psychologické spole nosti. Úsp nost celého systému m eme prezentovat na po tu p ijatých na vysoké koly v pr b hu posledních kolních let.

10 kolní rok 1998/ / / / / /200 4 po et prosp li neprosp li po et student, kte í po et p ijatých % ák podali p ihlá ku na na V p ijatých V na V , , , , , ,3 15. Prevence sociáln patologických jev a zneu ívání návykových látek Prevence sociáln patologických jev a zneu ívání návykových látek je provád na pr b n ve v ech t ídách gymnázia p im en v kovým zvlá tnostem ák. Formy jsou voleny nenásiln za azování informací a besed v hodinách základ spole enských v d, biologie a dal ích seminá v etn t ídnických hodin jednotlivých t íd. V oblasti protidrogové prevence je zpracován dlouhodobý plán, jeho sou ástí bylo ve kolním roce 2003/2004 získat grant a následné finan ní prost edky pou ít na aktivity spojené s touto problematikou. Ke konci kolního roku se nám poda ilo získat grant v rámci výb rového ízení, který vyhlásilo Hlavní m sto Praha ( Proti drogám 2004 Zdravé m sto Praha ). Dal í sou ástí plánu jsou i náv t vy tematických po ad a p edná ky nadací a ob anských sdru ení, v etn státní správy. Organizace výuky a charakter koly významn p sobí i v prevenci ne ádoucích sociáln patologických jev dosavadní zku enosti ukazují, e ve vztahu k pr m rnému stavu spole nosti v této oblasti je kola mén napadena. Rovn vzhledem k men ímu po tu ák na kole je mo ná rychlá reakce na p íznaky t chto jev. Tento stav je výrazným stimulem i pro adu rodi p i rozhodování o výb ru koly, a spolu s nadstandardním po tem hodin klí ových p edm t a individuální pé í je rozhodující p i p ípadném výb ru. 16. Vý e kolného za rok kolné ve kolním roce 2003/2004 bylo stanoveno ve vý i K. Pro v echny t ídy osmiletého cyklu je shodné. Pokud na kole studují sourozenci, pak je pro druhé dít kolné sní eno. 17. Výsledky z poslední provedené kontroly I, p ípadn jiných kontrol V tomto kolním roce na kole inspekce nebyla. Poslední inspekce prob hla ve dnech pod íslem jednacím / Celou zprávu je mo no shlédnout na - zde uvádíme pouze záv r. Charakteristickým znakem personálních podmínek vzd lávání a výchovy je stabilizovaný pedagogický sbor, který je s itý se kolou a vyu ívá své zku enosti a

11 znalosti ve prosp ch napl ování její filozofie, která spo ívá v my lence pojímat kolu jako dílnu lidskosti. Principy týmové spolupráce u itel se projevují znalostí individuálních pot eb v ech ák, k tomu slou í propracovaný systém jejich diagnostiky. Na n m se podílí p edev ím výchovná poradkyn, která dlouhodob sleduje a hodnotí vývoj jak ák, tak i t ídních kolektiv a p edkládá u itel m metodická a výchovná doporu ení. Kontrolní mechanizmy jsou ú inné, vycházejí ze Systému vnit ní kontroly, mapují v echny oblasti koly a jsou zam eny na následnou kontrolu a p ijímání adekvátních opat ení. Velká pozornost je v nována úzkému neformálnímu kontaktu koly s áky i rodi i. Významnou pozornost sehrává odbornost a entuziasmus len vedení koly, kte í se v oblasti kolství mj. prezentují vlastní publika ní inností. V t ina výuky probíhá v kmenových u ebnách, informatika a výpo etní technika je vyu ována v nov p ebudované odborné u ebn. T lesná výchova je realizována v t locvi n TJ Sokol Kunratice, její prostory a vybavení umo ují plnit osnovy p edm tu. Stejn tak se kola sna í i v dal ích p ípadech o zaji t ní odpovídající náhrady v oblasti materiálních podmínek (absence odborné u ebny k výuce chemie a biologie je kompenzována realizací laboratorních cvi ení v objektech V ). Ve kole je k dispozici didaktická technika a ve výuce je vyu ívána. V maximální mí e je p es finan ní náro nost vyu ívána u iteli i áky digitální kopírka. U ebnice jsou ák m poskytovány v pr b hu celého studia, tedy i na vy ím stupni gymnázia. Knihovna, která je esteticky velmi hezky za ízena, slou í i jako studovna. Hlavními trendy jsou zde nákup cizojazy né beletrie s cílem zvy ování jazykové gramotnosti a statut knihovny jako mediálního centra. Pr b h a výsledky vzd lávání a výchovy byly ve sledované výuce kladn ovlivn ny vysokou anga ovaností v ech u itel a jejich osobní zodpov dností za výsledky práce ák. Absence odborné zp sobilosti ve výuce t lesné výchovy byla áste n nahrazena emotivním pojetím výuky. Typickým znakem v oblasti motivace je propojování získaných znalostí a dovedností se ivotní realitou, kdy kola nep edstavuje zásobník fakt, ale p ipravuje áky na budoucí profesní i osobní situace, p ed které budou postaveni. áci jsou hodnoceni nejen pro známku, ale p edev ím pro mo nost sebereflexe, vyu ívají i mo nost vzájemného hodnocení. Výuka probíhá ve znamení odbornosti a náro nosti, s variabilitou metod (pouze n kde p evládal frontální výklad), s individuálním p ístupem k ák m a vyu itím mezip edm tových vztah. Ob as se vyskytly nedostatky v uplat ování zp tné vazby (chemie, informatika). Výrazným pozitivem je vst ícný p ístup v ech u itel k ák m a navození p átelské a klidné atmosféry, p evá n velmi pracovní. Demokratický styl výuky, který je zalo ený na vzájemné toleranci a dialogu, vytvá í pocit sounále itosti u itel i ák se kolou. Pr b n je provád na kontrola v oblasti odvod zdravotního a sociálního poji t ní bez závad. 18. Rada koly Rada koly není z ízena, komunikace s rodi i je p evá n zalo ena na osobním kontaktu. Frekvence kontakt je astá a gymnázium je v tomto sm ru velmi otev eno ve ejnosti. Bli í poznání rodinných podmínek a rodi napomáhá i p i individuálním vedení ák. 19. Zahrani ní kontakty koly kola má dlouhodobou spolupráci s jazykovou kolou Bournemouth International School jak v oblasti metodické pomoci p i výuce anglického jazyka, tak v oblasti po ádání jazykových kurz pro na e áky.

12 20. Akreditované programy dal ího vzd lávání kola nemá akreditované programy dal ího vzd lávání. 21. Dal í informace o kole, které pova ujete za d le ité Zhodnocení kvality výuky, pln ní u ebních plán a osnov V pr b hu hodnoceného kolního roku byly u ební plány a osnovy spln ny. Z hlediska hodnocení je kolní rok 2003/2004 srovnatelný s rokem minulým. Zatímco ve kolním roce 2002/2003 byl celo kolní pr m r 1,812, ve kolním roce 2003/2004 to bylo 1,755. Pot itelný je fakt, e na e nová t ída 1.B se za adila mezi nejúsp n j í t ídy koly, t ída 1.A se za adila na tvrté místo. Sv d í to o velmi dobré úrovni p ijímacího ízení. Do vyu ování se zapojilo více aktivizujících metod a prvk, co je patrno také po prostudování inspek ní zprávy. Mezi nejvýznamn j í aktiviza ní metody pat í projektová metoda. Ta byla uplatn na prakticky ve v ech p edm tech. Zde uvádíme jejich p ehled. Projekty Celo kolní Moje gymnázium základní cíl pro tento kolní rok: p iblí it ivot koly vizi komunitního, rodinného formátu. Adopce na dálku. kola bez závislostí. Celot ídní Seznamovací pobyt prim Hojsova strá ( umava). eský jazyk Nový hrad, Kostel sv. Jakuba a zámek v Kunraticích; Bo ena N mcová ivot a dílo, Babi ka, Divá Bára, Pra ské pobyty, exkurze do Ratibo ic, vy ehradský h bitov; íp: Jak se echové v echách usadili?; ivot na zámku aneb umíte se chovat?; Str : náv t va u Karla apka; Jak se lidé nau ili psát a tisknout knihy; romantismus v eské literatu e: K. H. Mácha; malá maturita (kvarta); ústní maturita (sexta), esej: Moje budoucnost a Profesní budoucnost; kolní recita ní sout. Anglický jazyk Anglické váno ní zvyky; angli tina v ZOO; divadelní p edstavení v anglickém jazyce; malá maturita (kvarta), ústní maturita (sexta); British Council Library; státní jazyková zkou ka. N mecký jazyk Ústní maturita (sexta), internetový kontakt. D jepis Regionální d jiny Kunratice (Nový hrad, kostel sv. Jakuba, zámek, d jiny koly); archeologický park Liboc; Pra ský hrad; st edov ké m ste ko epora; Kutná Hora; Praha románská a gotická; Praha renesan ní a barokní; Slavkov: Kdo to byl Napoleon?; Praha 19. století; Co byla druhá sv tová válka Terezín. Zem pis, Evropská - ob anská gramotnost T íd ní odpadu; Cestovní kancelá ; zvyky a kultura zemí EU; Evropská unie. Matematika Zpracování statistických dat na PC; malá maturita (kvarta); ústní maturita (sexta). Fyzika Laboratorní práce na V CHT. Chemie Neni své chytré t lo; t tí: Jak se vyrábí papír?; Jak se dobývá uhlí?; Vodárny Podolí; Temelín; dro árny Kolín; plynárny Michle; Plze : Kde se pivo va í?; laboratorní práce na V CHT.

13 Biologie Safari; Humpolec: Víte, kdo je lov k?; Kozákov a Turnov; P íbram: Hornické muzeum; S tebou o tob (dívky); P íbram: Jak se t í kovy?; Sv tlá nad Sázavou: sklárny; kyselý dé ; ozon; laboratorní práce na V CHT. Informatika a výpo etní technika Plakát t ídy; základ animovaného filmu; digitální foto; tvorba map; prezentace koly. Základy spole enských v d Obec ve které iji; sociální struktura sídla; nábo enství; poslanecká sn movna; ústní maturita (sexta); jednání soudu. Estetická výchova výtvarná Interiér kunratického kostela; kresba kunratického zámku; výtvarné zpracování projektu t íd ní odpad ; barokní zámecká brána; hledání nových sv t zámo ské objevy a mapy; výtvarné zpracování t ídního asopisu; Veletr ní palác: Um ní 19. století; Veletr ní palác: Moderní um ní. T lesná výchova Váno ní sportovní turnaj gymnázia Altis; ly a ský kurz; Poprask; vodácký výcvik. Jazyková gramotnost Praktické u ívání cizích jazyk v ka dodenní situaci; noviná ská angli tina. Komunika ní gramotnost P íprava kolního asopisu; ro níkové práce v 5. a 8. ro níku tená ská gramotnost Recita ní sout ; sestavení T ídní ítanky literárních text ; tená ský deník v anglickém jazyce. Informa ní gramotnost Knihovnictví; Vyzná se ve kolní knihovn ; formální úprava ro níkové práce a její zhodnocení. Matematická gramotnost V eho s mírou; Kyselý dé, Ozon. Pracovní gramotnost Volba povolání; kartotéka typových pozic; ak ní plánování. Finan ní a spot ební gramotnost Vliv reklamy. Po íta ová klávesnicová gramotnost Základní orientace v souborech a datech; úprava text, obrázk a graf ; tvorba prezentace; tvorba ro níkové práce. Dopravní gramotnost idi ský pr kaz; bezpe ný p echod vozovky; pravidla cyklistiky. Ob anská gramotnost Integrovaný záchranný systém; ervený k í ; SZÚ ochrana zdraví; Temelín ochrana obyvatel. D le itým prvkem jsou i konzultace vyu ujících. Ve kolním roce 2003/2004 jich bylo provedeno (na jednu t ídu pr m rn 341 konzultací za rok). Tento po et je zvedán i konzultacemi maturitní t ídy, která se takto intenzivn p ipravovala na maturitu a na p ijímací ízení na vysoké koly. O výborné výsledky se zasadil celý kolektiv pedagog a vedení gymnázia. Vzd lávací program realizovaný na gymnáziu má výborné výstupy a velmi dob e m e reagovat na p ípadné zm ny v celostátní maturit. Vedením SG ALTIS byla vyhlá ena u tradi ní sout o nejlep ího maturanta. Nejlep ím maturantem t ídy 8.B byli vyhlá eni dva studenti - Jan Ambro a Vladimír Dobrovolný.

14 Soukromé gymnázium ALTIS prokázalo, e je vzd lávací institucí vysoké úrovn, s dobrým materiálním zabezpe ením, které se neustále vylep uje a roz i uje, a také s kvalitním pedagogickým sborem. áci mohou získat adu poznatk a v celkov dobré atmosfé e koly se mohou rozvíjet jako zdravé a cti ádostivé osobnosti s vysokými cíli a ambicemi. Cílem pedagog je poskytnout podmínky pro v estranný rozvoj áka, nabídnout postupy, metody a návody, jak zvládnout sou asnou informa ní explozi, jak se orientovat v irokém spektru v dních obor, estn jednat a být hrdý na svou práci a zárove respektovat práci a osobnost ostatních lidí. kola neustále modernizuje výukovou základnu a vede pedagogické pracovníky k tvo ivé innosti s d tmi. Systém seminárních p edm t vhodn dopl uje zájmy ák a celkový výukový program je pr b n modernizován na základ teoretických a praktických poznatk a má vysoký standard. Pro výuku chemie, fyziky a biologie v laboratorních podmínkách jsou vyu ívány velmi dob e vybavené laborato e V CHT, spolu i s p íslu nými vysoko kolskými profesory. Z hlediska rozvoje v regionu, kde kola p sobí, je stálý zájem o gymnázium ALTIS. V tomto kolním roce pokra uje zvý ený zájem o studium p edev ím z oblastí nové výstavby na ji ním okraji Prahy. Dobrá komunika ní dosa itelnost umo uje nav t vovat toto gymnázium student m z t chto míst a gymnázium má vysoký kredit a stálý zájem adatel o p ijetí. Zárove je gymnázium Altis preferováno ze sídli tní zástavby v oblasti Mod an, Komo an, Ji ního M sta, Lhotky a Kr e. V rámci vydávání kolního bulletinu ALTEXT jsou rodi e neustále informováni jak o vzd lávací problematice koly, tak o v ech aktivitách souvisejících s inností koly. Tato zpráva byla projednána se v emi pedagogickými pracovníky na porad dne PaedDr. Vladimíra Fi erová editelka gymnázia ALTIS Ing. Jaroslav Fi er jednatel spole nosti Vyu ující ve kolním roce 2003/2004

15 Mgr. Irena Bla ková Titul, jméno, p íjmení j,fj vyu uje p edm t Vladimír Bystrov Mgr. Marta Goldová t ídní u itelka 7.A Mgr. Mirka Haaková t ídní u itelka 2.A Mgr. Petra Herinková t ídní u itelka 3.A Mgr. Ladislava Houdková PhDr. árka Chroustová Mgr. Miroslava Janíková t ídní u itelka 4.A PaedDr. Olga Jelínková zástupce ed., t ídní u itelka 1.A Mgr. Jan Koliá t ídní u itel 6.A Mgr. Eva Medlíková Mgr. estmír Mniazga t ídní u itel 8.B PhDr. Helena Mydlar íková Doc. Ing. Franti ek Nahodil, CSc. Mgr. Hana Rybková t ídní u itelka 1.B Mgr. Ji ina Selbaková Mgr. Tomá Straka t ídní u itel 2.B Mgr. Yvona légrová Mgr. Marie Vobecká Mgr. Josef Vondra Mgr. Lenka Vyorálková t ídní u itelka 5.A seminá urnalistika Bi, Ze, Tv, zem pisný seminá Aj Bi, Ze, sportovní hry Aj Aj, Aj seminá M j, D j, Zsv, seminá lov k a spole nost VV, knihovnice M, IVT, Nj seminá ekonomie a managementu j Aj, Ch, seminá - chemie M, Fy, fyzikální seminá M, Bi, seminá obecné biologie Aj, Aj - seminá M, Ze, matematický seminá j, D, d jepisný seminá ORGANIZA NÍ STRUKTURA GYMNÁZIA 2003/2004 editel spole nosti, jednatel spole nosti editelka gymnázia PaedDr. Vladimíra

16 Zástupce editelky pro ekonomiku, stat. zástupce Zástupkyn editelky, statutární zástupce PaedDr. Olga Jelínková Mimo kolní innost, pov ený zástupce Vedoucí kolní knihovny Eva Medlíková Vedoucí metodických útvar J a humanitní p edm ty Cizí jazyky PhDr. árka M, p írodov dné p edm ty Pr b h kolního roku 2003/2004: srpen zahajovací pedagogická porada; zá í seznamovací pobyt pro primy (Hojsova strá ); 19. odevzdání v ech

17 úkol plynoucích ze zahajovací porady; naukový pobyt v Itálii; 24. prof. Janíková seminá v Pedagogickém centru St ední echy: Volba povolání; A (seminá EKM): náv t va Parlamentu (doc. Nahodil); 26. prof. Herinková kolení na P F UK: Geoatest; 27. prof. Mydlar íková seminá v Goethe institutu: Deutsche Autoren in Prager Exil; 29. provozní porada; 30. kontrola výkaz a konzultací; prof. Rybková seminá v PC St ední echy: Nuda p i e tin? Ani nápad!; 5.A, 6.A a 7.A (3. a 6 vyu ovací hodina): výstava v Obecním dom (prof. Medlíková); íjen - 1. prof. Jelínková kurz: Kritické my lení; 2. 1.A a 1.B celodenní exkurze: do Ratibo ic (prof. Goldová a Rybková); 7.A (seminá EKM): náv t va pivovaru (doc. Nahodil); 3. prof. Bla ková seminá v Pedagogickém centru Praha (PCP): Rozvoj pam ti; vybraní studenti krajská sout ve volejbale; 6. prof. légrová seminá v PC St ední echy: BOZP p i práci ve kolách a kolských za ízeních; prof. Haaková seminá v PCP: Mu ství a enství v nás a okolo nás; 9. - prof. Houdková seminá v PCP: Koncepce nových maturit z angli tiny; prof. légrová seminá po ádaný sdru ením TEREZA: Kyselý dé ; 13. prof. Vyorálková seminá v PCP: P evraty v husitské Praze I.; 1.A (1. a 2. VH): vycházka na Nový Hrad v Kunraticích (prof. Herinková a Vyorálková); prof. Selbaková seminá v PCP: P ehled anorganického názvosloví; 16. prof. Koliá seminá v PPC: Pra ský hrad v období románském; vybraní studenti POPRASK: malá kopaná; prof. Goldová seminá v PCP: Nau né stezky v p írod a jejich vyu ití; 17. studenti 5. a 8. ro níku: rozdání p ihlá ek k ro níkovým pracím; 18. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 20. provozní porada; 4.A a 5.A (polodenní exkurze): Hrad Koko ín a K. H. Mácha (prof. Goldová a Vyorálková); 21. kontrola t ídních knih; 22. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 1.B (1. a 2. VH): vycházka na Nový Hrad v Kunraticích (prof. Herinková a Rybková); 24. diagnostická innost; podzimní prázdniny; A a 1.B (celodenní exkurze): Jak se lidé nau ili psát a tisknout knihy ár nad Sázavou (prof. Goldová a Rybková); 2.A (5. a 7 VH): náv t va archeologického výzkumu (prof. Medlíková a Vyorálková); studenti 5. a 8. ro níku: odevzdání p ihlá ek k ro níkovým pracím; 3.A a 4.A (celodenní exkurze): Jak se t í kovy P íbram (prof. Goldová a Herinková); kontrola výkaz a konzultací; listopad - 3. zápis známek za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004 (výchovné p edm ty); 2.B (5. a 6. VH): náv t va archeologického výzkumu (prof. Medlíková a Vyorálková); prof. Herinková celodenní exkurze s PCP: terénní exkurze eský ráj a Ro alovicko; 5. a 8. ro ník: první povinné konzultace k ro níkovým pracím; 4. zápis známek za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004 (seminá e), prof. Mydlar íková seminá v PCP: Práce s po íta em a internetem ve výuce n m iny; prof. Selbaková seminá v PCP: Stru ný p ehled organického názvosloví; 5. zápis známek za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004 (ostatní p edm ty); prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 5.A a 6.A (7. a 8. VH, seminá lov k a spole nost): výstava Nalezené tvá e v idovském muzeu; 6. zápis známek za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004 (maturitní p edm ty); prof. Koliá seminá v PCP: Poradenská praxe a její vyu ití v práci u itele; prof. Koliá seminá v PCP: Pra ský hrad v období gotickém; 7. - ukon ení klasifikace a docházky za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004; prof. Bla ková seminá v PCP: Asertivita; 10. klasifika ní porada; A a 2. B (exkurze): Víte, kdo je lov k; 8.B (skupina prof. Haakové, 4. a 6. VH): vycházka Prahou Královská cesta; 12. prof. légrová seminá v PC St ední echy: kolní projekt s aspekty udr itelného rozvoje; vybraní studenti POPRASK: florbal; prof. Vobecká seminá v PCP: Reading Games and Ready Made Reading Lessons; prof. Straka seminá v PCP: Vyu ití podlo ek a sítí

18 v geometrii; 13. prof. Koliá seminá v PCP: Poradenská praxe a její vyu ití v práci u itele; prof. Goldová seminá v PCP: Nau né stezky v p írod a jejich vyu ití; vybraní studenti Klub mladého diváka (KMD): divadlo Bez Zábradlí (prof. Selbaková); 3.A a 4.A (divadelní p edstavení v AJ): divadlo Reduta (prof. Haaková, Houdková, Vobecká); prof. Bla ková seminá v PCP: Asertivita; 17. Státní svátek; 18. prof. Selbaková seminá v PCP: Ochrana lov ka za mimo ádných situací; 19. prof. Selbaková seminá v PCP: Zdravotní rizika a ivotní prost edí; 20. prof. Vyorálková seminá v PCP: Valen ní problémy syntaxe; 21. prof. Medlíková seminá v PCP: D jiny výtvarného um ní II.; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; t ídní sch zky; prof. Vyorálková seminá : p evraty v husitské Praze II.; 25. kontrola t ídních knih; 26. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; recita ní sout SG Altis; 27. prof. Vyorálková seminá v PCP: Valen ní problémy syntaxe; kontrola výkaz a konzultací; prosinec 1. prof. Vyorálková seminá v PCP: Zp soby testování v p edm tu d jepis; 3. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; vybraní studenti POPRASK: florbal; prof. Straka seminá v PCP: Shodnosti ve kolní matematice a v um ní; prof. Chroustová seminá v PCP: Hodnocení a klasifikace v hodinách angli tiny; prof. Koliá seminá : D ti a jejich práva; 4. prof. Goldová seminá : Nau né stezky v p írod a jejich vyu ití; prof. Koliá seminá v PCP: Pra ský hrad v období renesan ním; prof. Medlíková seminá v PCP: D jiny výtvarného um ní II.; 8. prof. Rybková seminá v PCP: Prom nlivé hranice styl a slohových útvar ; A, 2.B a 3.A (divadelní p edstavení v AJ): divadlo Reduta (prof. Haaková, Vobecká); 5.A a 6.A (celodenní exkurze): Hej, mist e (prof. Goldová, Vyorálková); 10. prof. Koliá seminá v PC St ední echy: Výuka práva na st edních kolách; 11. prof. Vyorálková seminá v PCP: Valen ní problematika syntaxe; 4.A a 5.A (divadelní p edstavení v AJ): divadlo Reduta (prof. Haaková, Vobecká); den otev ených dve í; A, 7.A a 8.B (divadelní p edstavení v AJ): Salesiánské divadlo (prof. Haaková, Chroustová); PaedDr. Fi erová 1 leté nadstavbové studium pro výchovné poradce na FF UK Praha; 1.A a 1.B (celodenní exkurze): Jak slavili v chalupách Vánoce (prof. Goldová, Rybková); PaedDr. Fi erová 1 leté nadstavbové studium pro výchovné poradce na FF UK Praha; 15. provozní porada; pololetní písemné práce z J; pololetní písemné práce z M; 1.A a 1.B (2. a 6. VH): náv t va knihovny Opatov; kontrola t ídních knih; vybraní studenti KMD (prof. Selbaková); prof. Vyorálková seminá v PCP: P evraty v husitské Praze II; pololetní písemné práce z AJ; 1.A a 1.B (3. a 6. VH): náv t va Národního muzea (prof. Rybková, Vyorálková); 6.A (3. a 6. VH): výstava J. apek v Obecním dom (prof. Medlíková); kontrola t ídních výkaz a konzultací; prof. Koliá seminá v PC St ední echy: Environmentální vzd lávání; a 4. ro ník: Váno ní besídky; 5. a 8. ro ník : Sportovní den gymnázia Altis; a 8. ro.: pololetní písemné práce z NJ a FJ; 5. a 8. ro ník: projekty; vyhlá ení výsledk sportovního dne v sokolovn ; Váno ní prázdniny; leden - 3. a A, 1.B, 2.A, 2.B, áste n 3.A a 4.A: ly a ský výcvik v Jeseníkách - chata Barborka pod Prad dem (prof. Goldová, Herinková, Straka, instrukto i ly ování); 7. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 8. den otev ených dve í; prof. Medlíková seminá v PCP: D jiny výtvarného um ní II; zápis známek za 1. pololetí kolního roku 2003/ výchovné p edm ty; prof. Mydlar íková seminá v PCP: Zertifikat Deutsch mündlicher Ausdruck; vybraní studenti: sout v dramatizaci (prof. Vyorálková); zápis známek za 1. pololetí kolního roku 2003/ seminá e; 5.A laboratorní práce z chemie V CHT (prof. Selbaková); prof. Vyorálková seminá v PCP: ervnové bou e 1848; 6.A laboratorní práce z chemie V CHT (prof. Selbaková); prof. Straka seminá

19 v PCP: Podobnosti a jejich aplikace; 1.A a 1.B: náv t va kostela sv. Jakuba v Kunraticích (prof. Medlíková, Rybková); zápis známek za 1. pololetí kolního roku 2003/ ostatní p edm ty; A a 2.B (6. a 7. VH): náv t va výstavy J. apek v Obecním dom (prof. Haaková, Rybková); vybraní studenti: KMD divadlo Rokoko (prof. Selbaková); zápis známek za 1. pololetí kolního roku 2003/ maturitní p edm ty; 7.A laboratorní práce z chemie V CHT (prof. Selbaková); prof. Koliá seminá v PCP: Pra ský hrad v období baroka; 16. ukon ení klasifikace a docházky za 1. pololetí; 7.A laboratorní práce z chemie V CHT (prof. Selbaková); PaedDr. Fi erová 1 leté nadstavbové studium pro výchovné poradce na FF UK Praha; PaedDr. Fi erová 1 leté nadstavbové studium pro výchovné poradce na FF UK Praha; 19. klasifika ní porada; prof. Mydlar íková seminá v PCP: Zertifikat Deutsch; prof. Mniazga seminá S comp: Informatika a výpo etní technika (IVT); 4.A - testy KALIBRO ( eský jazyk); A - testy KALIBRO (matematika); 3.A (7.a 8. VH): výstava J. apek v Obecním dom (prof. Medlíková); 21. kontrola t ídních knih; 4.A - testy KALIBRO ( ir í humanitní základ); prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 1.A a 1.B (polodenní exkurze): Jak maloval pan Lada Hrusice; A - testy KALIBRO (anglický jazyk); 4.A (7. a 8. VH): výstava J. apka v Obecním dom (prof. Medlíková); prof. Mniazga semniná S comp: IVT; 2.A a 2.B (5. a 6. VH): výstava J. apek v Obecním dom (prof. Haaková, Rybková); A - testy KALIBRO ( ir í p írodov dný základ); prof. Medlíková seminá v PCP: D jiny výtvarného um ní II; kontrola t ídních výkaz a katalogových list ; maturitní ples 8.B a slavnostní imatrikulace 1.A a 1.B; 27. prof. Koliá seminá v PC St ední echy: Nové metody práce interaktivní metody a jejich vyu ití ve spole ensko-v dních oborech; kontrola výkaz pracovník a konzultací; J. Samek: obvodní kolo matematické olympiády (prof. Straka); 29. ukon ení 1. pololetí kolního roku 2003/2004; 30. pololetní prázdniny; diagnostická innost; únor - 2. sch zka metodického útvaru p írodních v d; 5. den otev ených dve í; A a 2.B - testy KALIBRO ( eský jazyk); A. Grünová, V. Herzogová a A. Vildová: okresní kolo d jepisné olympiády (prof. Vyorálková); A a 2.B - testy KALIBRO (matematika); A a 2.B - testy KALIBRO ( ir í humanitní základ); prof. Mniazga seminá S comp: Po íta ové sít ; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; prof. Straka seminá v PCP: Geometrie v ivé a ne ivé p írod ; A a 2.B - testy KALIBRO ( ir í p írodov dný základ); A a 2.B - testy KALIBRO (anglický jazyk); prof. Mniazga seminá S comp: Po íta ové sít ; 4.A, 5.A, 6.A, 7.A a 8.B (divadelní p edstavení v AJ): Salesiánské divadlo (prof. Haaková, Houdková, Chroustová, Vobecká); diagnostická innost; 16. kontrola t ídních knih; sch zka metodického útvaru eského jazyka a humanitních p edm t ; ukázková hodina prof. Haakové; 8.B testování CERMAT: anglický jazyk (prof. Mniazga); PaedDr. Fi erová seminá S Comp: IVT; B testování CERMAT: matematika a základy spole enských v d (prof. Mniazga); B testování CERMAT: eský jazyk (prof. Mniazga); PaedDr. Fi erová seminá S Comp: IVT; prof. Vyorálková seminá v PC St ední echy: Projekty s vyu itím didaktických pom cek ve výuce d jepisu; B testování CERMAT: ostatní p edm ty (prof. Mniazga); 7.A (seminá urnalistiky): exkurze do Lidových novin (prof. Bystrov); PaedDr. Fi erová seminá S Comp: IVT; A a 4.A (celodenní exkurze): Jak se dobývá uhlí? (prof. Goldová, Herinková); 23. provozní porada; prof. Koliá seminá v PCP: Pr vodce kapitálovým trhem; prof. Mniazga seminá S comp: IVT; A, 6.A a 7.A (7. a 8. VH): p edná ka bývalého studenta M. Nemetha na téma Moje gymnázium; prof. Mniazga seminá S comp: IVT; 25. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; prof. Mniazga seminá S comp: IVT; 4.A, 5.A a 6.A

20 (celodenní exkurze): Státní zdravotní ústav beseda na téma Prevence závislosti na alkoholu a tabáku (prof. Koliá, Vyorálková); vybraní studenti KMD: divadlo Ypsilon (prof. Selbaková); kontrola výkaz a konzultací; b ezen jarní prázdniny; 5. diagnostická innost; vybraní studenti KMD: divadlo Pod Palmovkou (prof. Selbaková); 12. diagnostická innost; prof. Selbaková seminá P F UK: postgraduální seminá z chemie; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; A a 6.A (celodenní exkurze): Od Krakatitu k atomové elektrárn Temelín (prof. Goldová, Selbaková); 16. prof. Koliá seminá PCP: Pra ský hrad za T. G. Masaryka; A. Hrdli ková sout : Pra ská poetická setkání ( prof. Rybková); prof. Rybková seminá : Kritické my lení; prof. Haaková seminá PCP: Jazykové portfolio; adopce na dálku celo kolní akce (prof. Koliá ); L. Procházka sout : Pra ská poetická setkání (prof. Medlíková); 18. den otev ených dve í; 19. prof. Koliá seminá PCP: Netradi ní metody a formy výuky projektové vyu ování; 20. vybraní studenti turnaj v kopané v Brandýse nad Labem (prof. Goldová); 22. kontrola t ídních knih; ; 4.A laboratorní práce z fyziky V CHT (prof. Straka); prof. Mniazga seminá PCVPP: Seminá pro u itele matematiky a fyziky v Kostelci nad ernými lesy, 7.A laboratorní práce z fyziky V CHT (prof. Straka); vybraní studenti zem pisná olympiáda (prof. Goldová); 5.A laboratorní práce z fyziky V CHT (prof. Straka); 26. diagnostická innost; 6.A laboratorní práce z fyziky V CHT (prof. Straka); 29. provozní porada; ukázkové hodiny studenta PF UK J. Slo ila; kontrola t ídních výkaz a konzultací; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 7.A a 8.B testování na státní jazykou zkou ku z anglického jazyka; duben - 2. diagnostická innost; vybraní studenti - POPRASK: silový víceboj, 5. 8.B - maturitní písemná práce z J (prof. Bla ková); 6.A maturita ústní (nane isto) z AJ (prof. Chroustová); 4.A malá maturita z M (prof. légrová, Vondra); B - maturitní písemná práce z M (prof. Mniazga, légrová); 6.A maturita ústní (nane isto) z J (prof. Bla ková, Koliá ); 4.A malá maturita z AJ (prof. Houdková, Vobecká); B - maturitní písemná práce z AJ (prof. Chroustová); 6.A maturita ústní (nane isto) z M a ZSV (prof. Koliá, Mniazga); 4.A malá maturita z J (prof. Vyorálková); ostatní t ídy v tyto t i dny mají projektové vyu ování; Velikono ní prázdniny; 12. Velikono ní pond lí; zápis známek za 3. tvrtletí kolního roku 2003/ výchovné p edm ty; zápis známek za 3. tvrtletí kolního roku 2003/2004 ostatní p edm ty p edm ty; 3.A, 4.A a 6.A (celodenní exkurze): Kutná Hora (prof. Goldová, Herinková, Koliá ); zápis známek za 3. tvrtletí kolního roku 2003/2004 maturitní p edm ty p edm ty; 16. ukon ení klasifikace a docházky za 3. tvrtletí kolního roku 2003/2004; p ijímací ízení na SG Altis 1. ást; 17. p ijímací ízení na SG Altis 2. ást; 19. klasifika ní porada, 20. kontrola t ídních knih; 21. prof. Straka seminá PCP: Funkce v matematice na Z a motiva ní materiály; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; vybraní studenti KMD: divadlo Na Fidlova ce (prof. Selbaková); 22. studenti urnalistiky exkurze: eská televize (prof. Bystrov); diagnostická innost; t ídní sch zky; vybraní studenti studijní pobyt ve Velké Británii (prof. Houdková, Fi erová); 27.- kontrola t ídních výkaz a katalogových list ; A a 1.B (celodenní exkurze): ivot na zámku aneb umíte se slu n chovat? (prof. Goldová, Rybková); prof. Haaková seminá PCP: Jazykové portfolio; 29. prof. Herinková seminá PCP: Pra ská botanická zahrada v prom nách ro ních období; 30. diagnostická innost; kontrola výkaz a konzultací; poslední termín na odevzdání ro níkových prací; kv ten 3. - zápis známek za 2. pololetí kolního roku 2003/ B výchovné p edm ty; klasifikace ro níkových prací (5.-8. ro ník) a konzultace se studenty; 4.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Louny, Školní 2426 Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny Identifikátor: 600 082 989 Termín konání inspekce: 24. - 25. duben 2007 Čj.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-816/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Studentská

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-651/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Střední škola managementu a služeb s.r.o. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 E-mail školy sousos@sousos.cz IČO 25140493

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-274/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 918 651 Identifikátor

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu?

Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu? Často kladené otázky Jaký typ školy je naše gymnázium? Gymnázium Evolution (GEVO) Jižní Město je soukromé šestileté gymnázium, které hospodaří na neziskovém principu, tzn. veškeré prostředky jsou investovány

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 72/99-1250 Signatura: bg4as107 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 2. mateřská škola, Protivín, B.

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 -----------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 ----------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 ----------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2010 / 2011 bude

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková Anotace Příspěvek informuje o tvorbě a aktuálním stavu Koncepce celoživotního vzdělávání (CŽV) knihovníků v ČR. Tato je součástí

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, ŠVP, Osmileté všeobecné studium

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory MANUÁL k vyplňování TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory Manuál k vyplňování třídní knihy pro gymnaziální obory Kolektiv autorů: Jitka Altmanová, Jitka Jarníková, Katarína Nemčíková, Tomáš Pavlas Výzkumný

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2413/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 vykonávající činnost školy: Sídlo: Slovenská 27/1726, 120 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1381/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více