Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004"

Transkript

1 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/ Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O (IZO ), tel: , fax: , kola byla p vodn za azena do sít kol M MT od pod.j /92-26, poslední znovuza azení p i ukon ení sedmiletého cyklu je pod.j / ke dni Gymnázium má následující obory: K/401 ty leté v eobecné denní, dálkové a ve erní K/601 estileté v eobecné denní K/801 - osmileté v eobecné denní K/808 - osmileté ivé jazyky denní. V hodnoceném kolním roce probíhala výuka v osmiletém cyklu K/ Z izovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 Kunratice. 3. Vedení koly editelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fi erová, tel: , statutární zástupce: PaedDr. Vladimíra Fi erová, Ing. Jaroslav Fi er jednatelé, tel: , 4. Výchovn vzd lávací innost P íslu né u ební plány gymnázia jsou schváleny odborným útvarem M MT R dne a platnost prodlou ena novým za azením. Obor studia K / 801 gymnázium, studium denní, délka 8 let. 5. Charakteristika koly Z hlediska u ební nápln je posílena výuka cizích jazyk a ada volitelných seminá, které umo ní ák m vyzkou et si jednotlivé v dní disciplíny v jednoro ních i dvouletých cyklech. V tomto kolním roce byl celkový po et t íd 10, z toho 2x prima, 2x sekunda, 1x tercie, 1x kvarta, 1x kvinta, 1x sexta, 1x septima a 1x oktáva. Po et ák k byl 190. Výuka probíhá ve dvou budovách pronajatých od M Praha Kunratice, které v minulosti slou ily ke vzd lávacím ú el m kolství. Charakteristika vzd lávacího programu SG ALTIS. Název vzd lávacího programu je víceleté gymnázium, obor studia K/001. Délka vzd lávacího programu je osm let. Gymnázium je st ední kola poskytující st ední v eobecné vzd lání ukon ené maturitou. P ipravuje áky p edev ím k vysoko kolskému studiu. Svým irokým v eobecn koncipovaným základem a pru ností ve volb diferencia ních prost edk umo uje vstup do celého spektra vysokých kol. Sou asn poskytuje vzd lání pot ebné k vykonávání profesí, jejich výkon p edpokládá iroké v eobecné vzd lání, ale nevy aduje zvlá tní odbornou p ípravu, nebo p edpokládá pouze krátké za kolení. U víceletého gymnázia se v ni ích ro nících realizuje ni í st ední vzd lání a navazuje se na základní kolu, kde na osmiletou formu gymnázia se p echází po

2 ukon ení pátého ro níku Z a na estiletou formu po ukon ení sedmého ro níku Z. Hlub í specializace a profilace se dosahuje ve vy ích ro nících, a to formou volitelných seminárních p edm t, nebo v tomto v ku se asto za ínají u ák rozvíjet nové speciální schopnosti a zájmy, do pop edí se dostává otázka maturitní zkou ky a výb ru vysoké koly. Tento trend gymnázium ALTIS podchycuje vhodn volenými seminárními p edm ty. Cíle vzd lávacího programu gymnázia ALTIS je mo no charakterizovat pomocí slo ek. A. ák je v na em pojetí charakterizován jako subjekt výchovy a vzd lávání, to znamená prioritu ákovských postoj a vlastností, B. schopnosti pou ívat praktických dovedností a praktických postup, co je spojeno také se schopností celo ivotního sebevzd lávání, C. suma poznatk nutná pro po adované vstupy na vysoké koly. Tyto cíle jsou pak rozpracovány do jednotlivých povinných i seminárních p edm t a jejich dal í rozpracování je charakterizováno pomocí t chto ástí: a) znalosti a dovednosti spjaté s mezilidskou komunikací, pop ípad s komunikací lov ka a po íta e. Obecn tento bod lze nazvat komunika ní potenciál. Tento potenciál realizujeme na SG ALTIS p edev ím pomocí eského jazyka a literatury, cizích jazyk, urnalistiky seminá e, informatiky a výpo etní techniky. Je z ejmé, e tento potenciál se realizuje i v jiných p edm tech a seminá ích a je jednou z na ich priorit; b) soustava poznatk z teorie a historie p írody a spole nosti a z teorie, historie a metodologie kognitivního osvojování skute nosti, intelektuální a praktické dovednosti spjaté s procesem objevování. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí p edm t matematika, chemie, fyzika, biologie, d jepis, zem pis, podporovaných té eským jazykem a literaturou, základy spole enských v d i výpo etní technikou; c) soustava technologických znalostí, intelektuálních a praktických technologických dovedností spjatých s aplikací p írodov dných a spole enskov dních poznatk ve spole enské praxi a s komplexním ízením spole enského procesu. Tato soustava se realizuje na SG ALTIS pomocí seminá, a to seminá e z eského jazyka, seminá e literárního, matematického, fyzikálního, d jepisného, ekonomie a managementu, chemického, zem pisného apod., to v e op t podporováno výpo etní technikou; d) soustava poznatk o lov ku a jeho pozici v p írod, o ontogenezi a fylogenezi lov ka. Soustava intelektuálních a praktických dovedností spjatých s reprodukcí, rozvíjením a utvá ením, seberozvíjením a sebeutvá ením lov ka. Tato soustava se na SG ALTIS realizuje pomocí povinných p edm t biologie, t lesná výchova a estetická výchova, dále pomocí seminárních p edm t, jako je obecná biologie, lov k a prost edí, pop ípad nepovinných sportovních her. áste nou realizaci m eme té najít v povinném p edm tu základy spole enských v d, p edev ím v oblasti sociologie, politologie, etiky a psychologie; e) soustava poznatk z teorie a historie um ní. Soustava mentálních a praktických dovedností spjatých s um leckým osvojováním skute nosti, s vnímáním um leckých d l a s um leckou tvorbou. Tato soustava je realizována na SG ALTIS pomocí povinných p edm t estetická výchova, d jepis, áste n eský jazyk a literatura a pomocí seminárního p edm tu d jepisný seminá ; f) soustava filozofických, tj. ontologických a gnoseologických poznatk, logických, etických a estetických poznatk, v etn obecné metody poznání a jednání. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí povinných p edm t základy

3 spole enských v d, estetické výchovy a dále pomocí seminárního p edm tu lov k a spole nost, toto v e samoz ejm podporováno eským jazykem a literaturou. 6. Údaje o pracovnících koly a) personální zabezpe ení Stav k fyz. os p ep. prac fyz. os p ep.prac. Pedagogi tí pracovníci 21 16, ,6 Nepedagog. pracovníci 4 1,75 3 1,5 Celkem 25 18, ,1 b) v ková struktura pedagogických pracovník k V k do 30 let v etn let let let nad 60let z toho d chodci Po et Z toho en celkem 21 osob - z toho 15 en Pr m rný v k pedagogických pracovník : 43 c) kvalifikace pedagogických pracovník k stupe vzd lání po ty pracovník Mgr. Bc. jiný titul vysoko kolské vzd lání pedagogické jiné vysoko kolské vzd lání a DPS jiné vysoko kolské vzd lání bez DPS vy í odborné s absol. pedagogického sm ru - vy í odborné s absol. nepedagogického sm ru s DPS - vy í odborné s absol. nepedagogického sm ru bez DPS - st ední s maturitou pedagogického sm ru - st ední s maturitou nepedagogického sm ru s DPS - st ední s maturitou nepedagogického sm ru bez DPS - po et pln kvalifikovaných pedagog celkem: 21 po et nekvalifikovaných pedagog celkem: 0

4 d) aprobovanost výuky pracovníci po et % aprobovaní neaprobovaní 1 5 e) odchody pedagogických pracovník v pr b hu kolního roku 1 vyu ující na mate skou dovolenou f) nov p ijatí absolventi u itelského studia 1 (pln kvalifikovaná s aprobací eský jazyk a literatura) g) nov p ijatí absolventi neu itelského studia 0 h) dal í vzd lávání pedag. pracovník Forma studia Vzd lávací instituce Obor Po et sem./po et u. krátkodobý kurz Pedagogické centrum 22/15 Praha dlouhodobé kurzy Pedagogické centrum St ední echy Goeth v institut P F UK Praha S comp Pedagogické centrum Praha Kritické my lení j, Aj, Nj, D, M, Ch, Zsv, M, Fy, psychologie, projektové vyu ování j, D, M, Nj, Zsv, BOZP, multikulturní výchova, volba povolání, projektové vyu ování Nj Ch, Ze - geoatest Ivt Aj, Bi, j, D, Vv kritické my lení 11/6 1/1 2/2 5/3 1/1 8/6 postgraduální studium FF UK Praha výchovné poradenství 1/1 i) stálí a externí pedagogi tí pracovníci koly stálí pracovníci externí pracovníci Celkem 19 2 Z toho eny 15 0

5 7. Údaje o za ízení a) po et t íd a ák, po et ro ník v oboru studijní obory kód délka forma po et ák studia studia gymnázium - studium denní K/001 A) údaje k B) údaje k po et t íd A B A B 8 denní b) pr m rný po et ák na t ídu: za kolní rok 2002/ ,1 za kolní rok 2003/ ,0 pr m rný po et ák na u itele: za kolní rok 2002/ ,6 za kolní rok 2003/2004 9,0 c) srovnání se kolním rokem 2002/ nové obory nebyly otev eny - zru ené obory nebyly zru eny - dobíhající obory nejsou d) výuka cizích jazyk jazyk po et ák angli tina 190 n m ina 51 francouz tina 17 ital tina 0 pan l tina 0 a dal í 0 Cizí jazyky pat í na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvý ená dotace hodin, která m e dosáhnout ve vy ích ro nících a 15 hodin jazyk, pokud si ák zvolí i seminá a konverzaci v cizím jazyce. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 hodin, od kvinty p ibývá druhý cizí jazyk v pr m rné dotaci 4 hodiny. V sou asné dob se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyu uje AJ, NJ a FJ. Jako první jazyk je preferován AJ, mén ji NJ a nejmén FJ. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme ve volitelných p edm tech dal í jazyk jako nap. n m inu, ru tinu a pan l tinu a rovn nepovinné p edm ty zahrnují i cizí jazyky, kde je mo no od primy studovat NJ, RJ a FJ a v p ípad dostate ného zájmu dal í jazyky jako pan l tinu a ital tinu. Celkov je hodnocena výuka cizích jazyk velmi vysoko mimo jiné to potvrzuje jak testování KALIBRO, tak i p edchozí sondy Maturant, Maturita po internetu a SET 2004, který publikuje ÚIV. e) údaje o p ijímacím ízení

6 SG Altis osmileté P ihlá ených celkem P ijatých po 1. kole P ijatých po 2. kole Po et p ijatých celkem Po et nep ijatých Volná místa 2003/ / P ijímací ízení na SG ALTIS sestává ze dvou kol. V prvním kole uchaze i o studium procházejí testem studijních p edpoklad, ve druhém kole se s uchaze i o studium setkáváme v ústním pohovoru, který má zjistit v eobecné znalosti a p ehled, ale i schopnost komunikovat, pracovat s textem a schopnost logické úvahy. Vysv d ení ze základní koly má váhu pouze dopl kovou, proto e vesm s mají budoucí uchaze i velmi výborné výsledky na Z. f) prosp ch a chování ák ro ník po et ák prosp l s vyznamenáním prosp l neprosp l opakující Celkem chování ák ro ník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojivé Celkem vylou ení áci

7 ro ník vylou ení z d vodu z d vodu chování z jiných d vod celkem prosp chu Celkem po et ák, kte í ode li na vlastní ádost: 12 zame kané hodiny kolní rok 2003/2004 ro ník zame kaných hodin z toho neomluvených pr m rn zame kaných hodin na áka , , , , , , , ,0 Celkem ,0 Zame kané hodiny: omluvené 87,0 a z toho je 0,11 neomluvených na jednoho áka. Ve kole se nevyskytly vá n j í výchovné problémy. g) výsledky maturitních zkou ek po et ák z toho opakujících prosp li s vyznamenáním prosp li neprosp li 2002/ / K maturit nebyli p ipu t ni dva áci. První neprosp l z jednoho p edm tu a druhý nebyl z jednoho p edm tu klasifikován. h) p ijímací ízení na vy í typ koly Po et p ihlá ek na - vysoké koly 80 - na VO na jiný typ koly po et odcházejících do praxe - 0 Absolventi gymnázia pokra ují ve studiu na vysoké kole, nebo jiném vy ím typu koly, v etn studia na vysoké kole v zahrani í. V p ípad, e se rozhodnou dále ji

8 nestudovat, jsou vybaveni dobrými jazykovými schopnostmi nejmén v jednom cizím jazyce a dovednostmi ve vyu ívání výpo etní techniky. Rovn podle zvolených seminá získají znalosti z obor podle své volby, co jim umo uje pracovat samostatn ve firmách na úrovni st edních ídících pracovník v managementu, administrativ, obchod i slu bách. Z t chto d vod je uplatn ní na trhu práce stoprocentní. Ve kolním roce 2003/2004 maturovala jedna t ída v po tu 18 ák. Dva áci nebyli p ipu t ni k maturitní zkou ce a budou ji konat na za átku zá í Z 18 ák, kte í se hlásili na V, bylo p ijato 15 ák k N kte í áci je t budou konat p ijímací zkou ky v ervenci, tak e kone ný po et p ijatých bude znám v zá í Speciální výchova a vzd lávání Gymnázium nemá speciální t ídy. V nuje zvý enou pozornost jedinc m, u kterých je diagnostikována mírná dyslexie, dysgrafie apod. Program je veden výchovným poradcem a pln se da í integrovat tyto áky do vzd lávacího procesu. Rovn tak je realizována integrace ák s t lesným posti ením nevy adujícím bezbariérový p ístup. 9. Environmentální výchova a vzd lávání Tato výchova je realizována v rámci výuky mnohých p edm t, hlavn pak v biologii, chemii a základ spole enských v d. Dále byly realizovány dva projekty. Projektu Kyselý dé se zú astnili studenti 2., 4. a 5. ro níku, tedy 4 t ídy, tj. 30 ák. Projektu Ozon se zú astnily rovn 4 t ídy, tj. 30 ák. 10. Cizí státní p íslu níci Stát Po et ák Ruská federace 2 Ukrajinská republika 1 Vietnam 2 ína Mimo kolní aktivity Ú ast na mimo kolních aktivitách je iroká. Nejvíce obsazenou sout í jsou sportovní akce, jako je POPRASK sout e dru stev a jednotlivc ve volejbale, florbale, sálové kopané, vybíjené, nohejbalu, silovém víceboji, achu, stolním tenise a p espolním b hu (81 student ). Dále je to sout jazyková (1 ák) a sout zem pisná jako je EUROREBUS (regionální kolo kolních t íd 2 áci), oblastní kolo zem pisné olympiády (1 ák), okresní kolo d jepisné olympiády (2 ák), obvodní kolo matematické olympiády (1 ák). V neposlední ad je t eba zmínit, e n kte í áci sedmého a osmého ro níku vykonali státní jazykovou zkou ku z anglického jazyka (11 ák ). V tomto kolním roce jsme se zapojili i do mén obvyklých sout í, jako je JSEM LEP Í NE VEJK (3 áci) a sout recitátor (1 ák). Spole nost France Kafky vyhla uje ka doro n velmi presti ní sout CENA MAXE BRODA. Ná ák Jakub Boguszak se svou esejí Existuje v sou asné literatu e hrdina, se kterým byste se mohli ztoto nit? získal první místo. 12. kolní stravování kola nemá vlastní jídelnu, ke stravování ák je vyu ívána kolní jídelna z ízená M Praha Kunratice.

9 13. Vzd lávací výjezdy, sportovní kurzy Exkurze a vycházky: 24 akcí 711 ák. Divadelní p edstavení: 5 akcí 250 ák. Studijní pobyt do Velké Británie - 27 ák. Studijní pobyt v Itálii 43 ák. Ly a ský kurz: (8 dní) 95 ák. Vodácký kurz 30 ák. 14. Výchovné a kariérní poradenství, spolupráce s PPP kola má zpracovaný strategický plán rozvoje koly. Tento plán se skládá z oblasti vzd lávání (funk ní gramotnost), oblasti výchovné (formování ob ana 21. století), oblasti vnit ního eduka ního prost edí klima koly (systém diagnostické innosti), oblasti materiální a z oblasti vn j ího eduka ního prost edí. Výchovné a kariérní poradenství spadá p edev ím do oblasti vnit ního eduka ního prost edí a s tím spojené diagnostické innosti, která musí p edcházet ka dému rozhodnutí a poradenské innosti. Systém diagnostické innosti vede k rozvíjení klí ových dovedností u itele, a to p edev ím s d razem na individualitu ka dého áka. Z tohoto d vodu m eme popsat dv základní linie innosti systému, které se zam ují na hlavní initele transmise v procesu u ení první ve vztahu k ákovi, druhou ve vztahu k u iteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ro ník. Ve vztahu k ák m umo uje systém v ni ích ro nících podrobn poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky ák. V kvart pomáhá ák m rozhodnout se, jakou kombinaci seminá by m li zvolit, aby bylo optimáln vyu ito schopností a motivace ka dého áka s p ihlédnutím k volb jeho budoucí vzd lávací cesty. V záv re ných ro nících se pozornost stále více soust e uje na volbu vhodné vysoké koly i vy í odborné koly. Na kole p sobí výchovná poradkyn editelka PaedDr. Vladimíra Fi erová, která v roce 2002 dokon ila dvouletý specializa ní kurz pro výchovné poradce st edních kol na Filozofické fakult kated e psychologie a ve kolním roce 2003/2004 pokra ovala je t v ro ním nadstavbovém studiu tohoto specializa ního kurzu. Mimo to je je t mimo ádnou lenkou eskomoravské psychologické spole nosti. Úsp nost celého systému m eme prezentovat na po tu p ijatých na vysoké koly v pr b hu posledních kolních let.

10 kolní rok 1998/ / / / / /200 4 po et prosp li neprosp li po et student, kte í po et p ijatých % ák podali p ihlá ku na na V p ijatých V na V , , , , , ,3 15. Prevence sociáln patologických jev a zneu ívání návykových látek Prevence sociáln patologických jev a zneu ívání návykových látek je provád na pr b n ve v ech t ídách gymnázia p im en v kovým zvlá tnostem ák. Formy jsou voleny nenásiln za azování informací a besed v hodinách základ spole enských v d, biologie a dal ích seminá v etn t ídnických hodin jednotlivých t íd. V oblasti protidrogové prevence je zpracován dlouhodobý plán, jeho sou ástí bylo ve kolním roce 2003/2004 získat grant a následné finan ní prost edky pou ít na aktivity spojené s touto problematikou. Ke konci kolního roku se nám poda ilo získat grant v rámci výb rového ízení, který vyhlásilo Hlavní m sto Praha ( Proti drogám 2004 Zdravé m sto Praha ). Dal í sou ástí plánu jsou i náv t vy tematických po ad a p edná ky nadací a ob anských sdru ení, v etn státní správy. Organizace výuky a charakter koly významn p sobí i v prevenci ne ádoucích sociáln patologických jev dosavadní zku enosti ukazují, e ve vztahu k pr m rnému stavu spole nosti v této oblasti je kola mén napadena. Rovn vzhledem k men ímu po tu ák na kole je mo ná rychlá reakce na p íznaky t chto jev. Tento stav je výrazným stimulem i pro adu rodi p i rozhodování o výb ru koly, a spolu s nadstandardním po tem hodin klí ových p edm t a individuální pé í je rozhodující p i p ípadném výb ru. 16. Vý e kolného za rok kolné ve kolním roce 2003/2004 bylo stanoveno ve vý i K. Pro v echny t ídy osmiletého cyklu je shodné. Pokud na kole studují sourozenci, pak je pro druhé dít kolné sní eno. 17. Výsledky z poslední provedené kontroly I, p ípadn jiných kontrol V tomto kolním roce na kole inspekce nebyla. Poslední inspekce prob hla ve dnech pod íslem jednacím / Celou zprávu je mo no shlédnout na - zde uvádíme pouze záv r. Charakteristickým znakem personálních podmínek vzd lávání a výchovy je stabilizovaný pedagogický sbor, který je s itý se kolou a vyu ívá své zku enosti a

11 znalosti ve prosp ch napl ování její filozofie, která spo ívá v my lence pojímat kolu jako dílnu lidskosti. Principy týmové spolupráce u itel se projevují znalostí individuálních pot eb v ech ák, k tomu slou í propracovaný systém jejich diagnostiky. Na n m se podílí p edev ím výchovná poradkyn, která dlouhodob sleduje a hodnotí vývoj jak ák, tak i t ídních kolektiv a p edkládá u itel m metodická a výchovná doporu ení. Kontrolní mechanizmy jsou ú inné, vycházejí ze Systému vnit ní kontroly, mapují v echny oblasti koly a jsou zam eny na následnou kontrolu a p ijímání adekvátních opat ení. Velká pozornost je v nována úzkému neformálnímu kontaktu koly s áky i rodi i. Významnou pozornost sehrává odbornost a entuziasmus len vedení koly, kte í se v oblasti kolství mj. prezentují vlastní publika ní inností. V t ina výuky probíhá v kmenových u ebnách, informatika a výpo etní technika je vyu ována v nov p ebudované odborné u ebn. T lesná výchova je realizována v t locvi n TJ Sokol Kunratice, její prostory a vybavení umo ují plnit osnovy p edm tu. Stejn tak se kola sna í i v dal ích p ípadech o zaji t ní odpovídající náhrady v oblasti materiálních podmínek (absence odborné u ebny k výuce chemie a biologie je kompenzována realizací laboratorních cvi ení v objektech V ). Ve kole je k dispozici didaktická technika a ve výuce je vyu ívána. V maximální mí e je p es finan ní náro nost vyu ívána u iteli i áky digitální kopírka. U ebnice jsou ák m poskytovány v pr b hu celého studia, tedy i na vy ím stupni gymnázia. Knihovna, která je esteticky velmi hezky za ízena, slou í i jako studovna. Hlavními trendy jsou zde nákup cizojazy né beletrie s cílem zvy ování jazykové gramotnosti a statut knihovny jako mediálního centra. Pr b h a výsledky vzd lávání a výchovy byly ve sledované výuce kladn ovlivn ny vysokou anga ovaností v ech u itel a jejich osobní zodpov dností za výsledky práce ák. Absence odborné zp sobilosti ve výuce t lesné výchovy byla áste n nahrazena emotivním pojetím výuky. Typickým znakem v oblasti motivace je propojování získaných znalostí a dovedností se ivotní realitou, kdy kola nep edstavuje zásobník fakt, ale p ipravuje áky na budoucí profesní i osobní situace, p ed které budou postaveni. áci jsou hodnoceni nejen pro známku, ale p edev ím pro mo nost sebereflexe, vyu ívají i mo nost vzájemného hodnocení. Výuka probíhá ve znamení odbornosti a náro nosti, s variabilitou metod (pouze n kde p evládal frontální výklad), s individuálním p ístupem k ák m a vyu itím mezip edm tových vztah. Ob as se vyskytly nedostatky v uplat ování zp tné vazby (chemie, informatika). Výrazným pozitivem je vst ícný p ístup v ech u itel k ák m a navození p átelské a klidné atmosféry, p evá n velmi pracovní. Demokratický styl výuky, který je zalo ený na vzájemné toleranci a dialogu, vytvá í pocit sounále itosti u itel i ák se kolou. Pr b n je provád na kontrola v oblasti odvod zdravotního a sociálního poji t ní bez závad. 18. Rada koly Rada koly není z ízena, komunikace s rodi i je p evá n zalo ena na osobním kontaktu. Frekvence kontakt je astá a gymnázium je v tomto sm ru velmi otev eno ve ejnosti. Bli í poznání rodinných podmínek a rodi napomáhá i p i individuálním vedení ák. 19. Zahrani ní kontakty koly kola má dlouhodobou spolupráci s jazykovou kolou Bournemouth International School jak v oblasti metodické pomoci p i výuce anglického jazyka, tak v oblasti po ádání jazykových kurz pro na e áky.

12 20. Akreditované programy dal ího vzd lávání kola nemá akreditované programy dal ího vzd lávání. 21. Dal í informace o kole, které pova ujete za d le ité Zhodnocení kvality výuky, pln ní u ebních plán a osnov V pr b hu hodnoceného kolního roku byly u ební plány a osnovy spln ny. Z hlediska hodnocení je kolní rok 2003/2004 srovnatelný s rokem minulým. Zatímco ve kolním roce 2002/2003 byl celo kolní pr m r 1,812, ve kolním roce 2003/2004 to bylo 1,755. Pot itelný je fakt, e na e nová t ída 1.B se za adila mezi nejúsp n j í t ídy koly, t ída 1.A se za adila na tvrté místo. Sv d í to o velmi dobré úrovni p ijímacího ízení. Do vyu ování se zapojilo více aktivizujících metod a prvk, co je patrno také po prostudování inspek ní zprávy. Mezi nejvýznamn j í aktiviza ní metody pat í projektová metoda. Ta byla uplatn na prakticky ve v ech p edm tech. Zde uvádíme jejich p ehled. Projekty Celo kolní Moje gymnázium základní cíl pro tento kolní rok: p iblí it ivot koly vizi komunitního, rodinného formátu. Adopce na dálku. kola bez závislostí. Celot ídní Seznamovací pobyt prim Hojsova strá ( umava). eský jazyk Nový hrad, Kostel sv. Jakuba a zámek v Kunraticích; Bo ena N mcová ivot a dílo, Babi ka, Divá Bára, Pra ské pobyty, exkurze do Ratibo ic, vy ehradský h bitov; íp: Jak se echové v echách usadili?; ivot na zámku aneb umíte se chovat?; Str : náv t va u Karla apka; Jak se lidé nau ili psát a tisknout knihy; romantismus v eské literatu e: K. H. Mácha; malá maturita (kvarta); ústní maturita (sexta), esej: Moje budoucnost a Profesní budoucnost; kolní recita ní sout. Anglický jazyk Anglické váno ní zvyky; angli tina v ZOO; divadelní p edstavení v anglickém jazyce; malá maturita (kvarta), ústní maturita (sexta); British Council Library; státní jazyková zkou ka. N mecký jazyk Ústní maturita (sexta), internetový kontakt. D jepis Regionální d jiny Kunratice (Nový hrad, kostel sv. Jakuba, zámek, d jiny koly); archeologický park Liboc; Pra ský hrad; st edov ké m ste ko epora; Kutná Hora; Praha románská a gotická; Praha renesan ní a barokní; Slavkov: Kdo to byl Napoleon?; Praha 19. století; Co byla druhá sv tová válka Terezín. Zem pis, Evropská - ob anská gramotnost T íd ní odpadu; Cestovní kancelá ; zvyky a kultura zemí EU; Evropská unie. Matematika Zpracování statistických dat na PC; malá maturita (kvarta); ústní maturita (sexta). Fyzika Laboratorní práce na V CHT. Chemie Neni své chytré t lo; t tí: Jak se vyrábí papír?; Jak se dobývá uhlí?; Vodárny Podolí; Temelín; dro árny Kolín; plynárny Michle; Plze : Kde se pivo va í?; laboratorní práce na V CHT.

13 Biologie Safari; Humpolec: Víte, kdo je lov k?; Kozákov a Turnov; P íbram: Hornické muzeum; S tebou o tob (dívky); P íbram: Jak se t í kovy?; Sv tlá nad Sázavou: sklárny; kyselý dé ; ozon; laboratorní práce na V CHT. Informatika a výpo etní technika Plakát t ídy; základ animovaného filmu; digitální foto; tvorba map; prezentace koly. Základy spole enských v d Obec ve které iji; sociální struktura sídla; nábo enství; poslanecká sn movna; ústní maturita (sexta); jednání soudu. Estetická výchova výtvarná Interiér kunratického kostela; kresba kunratického zámku; výtvarné zpracování projektu t íd ní odpad ; barokní zámecká brána; hledání nových sv t zámo ské objevy a mapy; výtvarné zpracování t ídního asopisu; Veletr ní palác: Um ní 19. století; Veletr ní palác: Moderní um ní. T lesná výchova Váno ní sportovní turnaj gymnázia Altis; ly a ský kurz; Poprask; vodácký výcvik. Jazyková gramotnost Praktické u ívání cizích jazyk v ka dodenní situaci; noviná ská angli tina. Komunika ní gramotnost P íprava kolního asopisu; ro níkové práce v 5. a 8. ro níku tená ská gramotnost Recita ní sout ; sestavení T ídní ítanky literárních text ; tená ský deník v anglickém jazyce. Informa ní gramotnost Knihovnictví; Vyzná se ve kolní knihovn ; formální úprava ro níkové práce a její zhodnocení. Matematická gramotnost V eho s mírou; Kyselý dé, Ozon. Pracovní gramotnost Volba povolání; kartotéka typových pozic; ak ní plánování. Finan ní a spot ební gramotnost Vliv reklamy. Po íta ová klávesnicová gramotnost Základní orientace v souborech a datech; úprava text, obrázk a graf ; tvorba prezentace; tvorba ro níkové práce. Dopravní gramotnost idi ský pr kaz; bezpe ný p echod vozovky; pravidla cyklistiky. Ob anská gramotnost Integrovaný záchranný systém; ervený k í ; SZÚ ochrana zdraví; Temelín ochrana obyvatel. D le itým prvkem jsou i konzultace vyu ujících. Ve kolním roce 2003/2004 jich bylo provedeno (na jednu t ídu pr m rn 341 konzultací za rok). Tento po et je zvedán i konzultacemi maturitní t ídy, která se takto intenzivn p ipravovala na maturitu a na p ijímací ízení na vysoké koly. O výborné výsledky se zasadil celý kolektiv pedagog a vedení gymnázia. Vzd lávací program realizovaný na gymnáziu má výborné výstupy a velmi dob e m e reagovat na p ípadné zm ny v celostátní maturit. Vedením SG ALTIS byla vyhlá ena u tradi ní sout o nejlep ího maturanta. Nejlep ím maturantem t ídy 8.B byli vyhlá eni dva studenti - Jan Ambro a Vladimír Dobrovolný.

14 Soukromé gymnázium ALTIS prokázalo, e je vzd lávací institucí vysoké úrovn, s dobrým materiálním zabezpe ením, které se neustále vylep uje a roz i uje, a také s kvalitním pedagogickým sborem. áci mohou získat adu poznatk a v celkov dobré atmosfé e koly se mohou rozvíjet jako zdravé a cti ádostivé osobnosti s vysokými cíli a ambicemi. Cílem pedagog je poskytnout podmínky pro v estranný rozvoj áka, nabídnout postupy, metody a návody, jak zvládnout sou asnou informa ní explozi, jak se orientovat v irokém spektru v dních obor, estn jednat a být hrdý na svou práci a zárove respektovat práci a osobnost ostatních lidí. kola neustále modernizuje výukovou základnu a vede pedagogické pracovníky k tvo ivé innosti s d tmi. Systém seminárních p edm t vhodn dopl uje zájmy ák a celkový výukový program je pr b n modernizován na základ teoretických a praktických poznatk a má vysoký standard. Pro výuku chemie, fyziky a biologie v laboratorních podmínkách jsou vyu ívány velmi dob e vybavené laborato e V CHT, spolu i s p íslu nými vysoko kolskými profesory. Z hlediska rozvoje v regionu, kde kola p sobí, je stálý zájem o gymnázium ALTIS. V tomto kolním roce pokra uje zvý ený zájem o studium p edev ím z oblastí nové výstavby na ji ním okraji Prahy. Dobrá komunika ní dosa itelnost umo uje nav t vovat toto gymnázium student m z t chto míst a gymnázium má vysoký kredit a stálý zájem adatel o p ijetí. Zárove je gymnázium Altis preferováno ze sídli tní zástavby v oblasti Mod an, Komo an, Ji ního M sta, Lhotky a Kr e. V rámci vydávání kolního bulletinu ALTEXT jsou rodi e neustále informováni jak o vzd lávací problematice koly, tak o v ech aktivitách souvisejících s inností koly. Tato zpráva byla projednána se v emi pedagogickými pracovníky na porad dne PaedDr. Vladimíra Fi erová editelka gymnázia ALTIS Ing. Jaroslav Fi er jednatel spole nosti Vyu ující ve kolním roce 2003/2004

15 Mgr. Irena Bla ková Titul, jméno, p íjmení j,fj vyu uje p edm t Vladimír Bystrov Mgr. Marta Goldová t ídní u itelka 7.A Mgr. Mirka Haaková t ídní u itelka 2.A Mgr. Petra Herinková t ídní u itelka 3.A Mgr. Ladislava Houdková PhDr. árka Chroustová Mgr. Miroslava Janíková t ídní u itelka 4.A PaedDr. Olga Jelínková zástupce ed., t ídní u itelka 1.A Mgr. Jan Koliá t ídní u itel 6.A Mgr. Eva Medlíková Mgr. estmír Mniazga t ídní u itel 8.B PhDr. Helena Mydlar íková Doc. Ing. Franti ek Nahodil, CSc. Mgr. Hana Rybková t ídní u itelka 1.B Mgr. Ji ina Selbaková Mgr. Tomá Straka t ídní u itel 2.B Mgr. Yvona légrová Mgr. Marie Vobecká Mgr. Josef Vondra Mgr. Lenka Vyorálková t ídní u itelka 5.A seminá urnalistika Bi, Ze, Tv, zem pisný seminá Aj Bi, Ze, sportovní hry Aj Aj, Aj seminá M j, D j, Zsv, seminá lov k a spole nost VV, knihovnice M, IVT, Nj seminá ekonomie a managementu j Aj, Ch, seminá - chemie M, Fy, fyzikální seminá M, Bi, seminá obecné biologie Aj, Aj - seminá M, Ze, matematický seminá j, D, d jepisný seminá ORGANIZA NÍ STRUKTURA GYMNÁZIA 2003/2004 editel spole nosti, jednatel spole nosti editelka gymnázia PaedDr. Vladimíra

16 Zástupce editelky pro ekonomiku, stat. zástupce Zástupkyn editelky, statutární zástupce PaedDr. Olga Jelínková Mimo kolní innost, pov ený zástupce Vedoucí kolní knihovny Eva Medlíková Vedoucí metodických útvar J a humanitní p edm ty Cizí jazyky PhDr. árka M, p írodov dné p edm ty Pr b h kolního roku 2003/2004: srpen zahajovací pedagogická porada; zá í seznamovací pobyt pro primy (Hojsova strá ); 19. odevzdání v ech

17 úkol plynoucích ze zahajovací porady; naukový pobyt v Itálii; 24. prof. Janíková seminá v Pedagogickém centru St ední echy: Volba povolání; A (seminá EKM): náv t va Parlamentu (doc. Nahodil); 26. prof. Herinková kolení na P F UK: Geoatest; 27. prof. Mydlar íková seminá v Goethe institutu: Deutsche Autoren in Prager Exil; 29. provozní porada; 30. kontrola výkaz a konzultací; prof. Rybková seminá v PC St ední echy: Nuda p i e tin? Ani nápad!; 5.A, 6.A a 7.A (3. a 6 vyu ovací hodina): výstava v Obecním dom (prof. Medlíková); íjen - 1. prof. Jelínková kurz: Kritické my lení; 2. 1.A a 1.B celodenní exkurze: do Ratibo ic (prof. Goldová a Rybková); 7.A (seminá EKM): náv t va pivovaru (doc. Nahodil); 3. prof. Bla ková seminá v Pedagogickém centru Praha (PCP): Rozvoj pam ti; vybraní studenti krajská sout ve volejbale; 6. prof. légrová seminá v PC St ední echy: BOZP p i práci ve kolách a kolských za ízeních; prof. Haaková seminá v PCP: Mu ství a enství v nás a okolo nás; 9. - prof. Houdková seminá v PCP: Koncepce nových maturit z angli tiny; prof. légrová seminá po ádaný sdru ením TEREZA: Kyselý dé ; 13. prof. Vyorálková seminá v PCP: P evraty v husitské Praze I.; 1.A (1. a 2. VH): vycházka na Nový Hrad v Kunraticích (prof. Herinková a Vyorálková); prof. Selbaková seminá v PCP: P ehled anorganického názvosloví; 16. prof. Koliá seminá v PPC: Pra ský hrad v období románském; vybraní studenti POPRASK: malá kopaná; prof. Goldová seminá v PCP: Nau né stezky v p írod a jejich vyu ití; 17. studenti 5. a 8. ro níku: rozdání p ihlá ek k ro níkovým pracím; 18. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 20. provozní porada; 4.A a 5.A (polodenní exkurze): Hrad Koko ín a K. H. Mácha (prof. Goldová a Vyorálková); 21. kontrola t ídních knih; 22. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 1.B (1. a 2. VH): vycházka na Nový Hrad v Kunraticích (prof. Herinková a Rybková); 24. diagnostická innost; podzimní prázdniny; A a 1.B (celodenní exkurze): Jak se lidé nau ili psát a tisknout knihy ár nad Sázavou (prof. Goldová a Rybková); 2.A (5. a 7 VH): náv t va archeologického výzkumu (prof. Medlíková a Vyorálková); studenti 5. a 8. ro níku: odevzdání p ihlá ek k ro níkovým pracím; 3.A a 4.A (celodenní exkurze): Jak se t í kovy P íbram (prof. Goldová a Herinková); kontrola výkaz a konzultací; listopad - 3. zápis známek za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004 (výchovné p edm ty); 2.B (5. a 6. VH): náv t va archeologického výzkumu (prof. Medlíková a Vyorálková); prof. Herinková celodenní exkurze s PCP: terénní exkurze eský ráj a Ro alovicko; 5. a 8. ro ník: první povinné konzultace k ro níkovým pracím; 4. zápis známek za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004 (seminá e), prof. Mydlar íková seminá v PCP: Práce s po íta em a internetem ve výuce n m iny; prof. Selbaková seminá v PCP: Stru ný p ehled organického názvosloví; 5. zápis známek za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004 (ostatní p edm ty); prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 5.A a 6.A (7. a 8. VH, seminá lov k a spole nost): výstava Nalezené tvá e v idovském muzeu; 6. zápis známek za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004 (maturitní p edm ty); prof. Koliá seminá v PCP: Poradenská praxe a její vyu ití v práci u itele; prof. Koliá seminá v PCP: Pra ský hrad v období gotickém; 7. - ukon ení klasifikace a docházky za 1. tvrtletí kolního roku 2003/2004; prof. Bla ková seminá v PCP: Asertivita; 10. klasifika ní porada; A a 2. B (exkurze): Víte, kdo je lov k; 8.B (skupina prof. Haakové, 4. a 6. VH): vycházka Prahou Královská cesta; 12. prof. légrová seminá v PC St ední echy: kolní projekt s aspekty udr itelného rozvoje; vybraní studenti POPRASK: florbal; prof. Vobecká seminá v PCP: Reading Games and Ready Made Reading Lessons; prof. Straka seminá v PCP: Vyu ití podlo ek a sítí

18 v geometrii; 13. prof. Koliá seminá v PCP: Poradenská praxe a její vyu ití v práci u itele; prof. Goldová seminá v PCP: Nau né stezky v p írod a jejich vyu ití; vybraní studenti Klub mladého diváka (KMD): divadlo Bez Zábradlí (prof. Selbaková); 3.A a 4.A (divadelní p edstavení v AJ): divadlo Reduta (prof. Haaková, Houdková, Vobecká); prof. Bla ková seminá v PCP: Asertivita; 17. Státní svátek; 18. prof. Selbaková seminá v PCP: Ochrana lov ka za mimo ádných situací; 19. prof. Selbaková seminá v PCP: Zdravotní rizika a ivotní prost edí; 20. prof. Vyorálková seminá v PCP: Valen ní problémy syntaxe; 21. prof. Medlíková seminá v PCP: D jiny výtvarného um ní II.; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; t ídní sch zky; prof. Vyorálková seminá : p evraty v husitské Praze II.; 25. kontrola t ídních knih; 26. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; recita ní sout SG Altis; 27. prof. Vyorálková seminá v PCP: Valen ní problémy syntaxe; kontrola výkaz a konzultací; prosinec 1. prof. Vyorálková seminá v PCP: Zp soby testování v p edm tu d jepis; 3. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; vybraní studenti POPRASK: florbal; prof. Straka seminá v PCP: Shodnosti ve kolní matematice a v um ní; prof. Chroustová seminá v PCP: Hodnocení a klasifikace v hodinách angli tiny; prof. Koliá seminá : D ti a jejich práva; 4. prof. Goldová seminá : Nau né stezky v p írod a jejich vyu ití; prof. Koliá seminá v PCP: Pra ský hrad v období renesan ním; prof. Medlíková seminá v PCP: D jiny výtvarného um ní II.; 8. prof. Rybková seminá v PCP: Prom nlivé hranice styl a slohových útvar ; A, 2.B a 3.A (divadelní p edstavení v AJ): divadlo Reduta (prof. Haaková, Vobecká); 5.A a 6.A (celodenní exkurze): Hej, mist e (prof. Goldová, Vyorálková); 10. prof. Koliá seminá v PC St ední echy: Výuka práva na st edních kolách; 11. prof. Vyorálková seminá v PCP: Valen ní problematika syntaxe; 4.A a 5.A (divadelní p edstavení v AJ): divadlo Reduta (prof. Haaková, Vobecká); den otev ených dve í; A, 7.A a 8.B (divadelní p edstavení v AJ): Salesiánské divadlo (prof. Haaková, Chroustová); PaedDr. Fi erová 1 leté nadstavbové studium pro výchovné poradce na FF UK Praha; 1.A a 1.B (celodenní exkurze): Jak slavili v chalupách Vánoce (prof. Goldová, Rybková); PaedDr. Fi erová 1 leté nadstavbové studium pro výchovné poradce na FF UK Praha; 15. provozní porada; pololetní písemné práce z J; pololetní písemné práce z M; 1.A a 1.B (2. a 6. VH): náv t va knihovny Opatov; kontrola t ídních knih; vybraní studenti KMD (prof. Selbaková); prof. Vyorálková seminá v PCP: P evraty v husitské Praze II; pololetní písemné práce z AJ; 1.A a 1.B (3. a 6. VH): náv t va Národního muzea (prof. Rybková, Vyorálková); 6.A (3. a 6. VH): výstava J. apek v Obecním dom (prof. Medlíková); kontrola t ídních výkaz a konzultací; prof. Koliá seminá v PC St ední echy: Environmentální vzd lávání; a 4. ro ník: Váno ní besídky; 5. a 8. ro ník : Sportovní den gymnázia Altis; a 8. ro.: pololetní písemné práce z NJ a FJ; 5. a 8. ro ník: projekty; vyhlá ení výsledk sportovního dne v sokolovn ; Váno ní prázdniny; leden - 3. a A, 1.B, 2.A, 2.B, áste n 3.A a 4.A: ly a ský výcvik v Jeseníkách - chata Barborka pod Prad dem (prof. Goldová, Herinková, Straka, instrukto i ly ování); 7. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 8. den otev ených dve í; prof. Medlíková seminá v PCP: D jiny výtvarného um ní II; zápis známek za 1. pololetí kolního roku 2003/ výchovné p edm ty; prof. Mydlar íková seminá v PCP: Zertifikat Deutsch mündlicher Ausdruck; vybraní studenti: sout v dramatizaci (prof. Vyorálková); zápis známek za 1. pololetí kolního roku 2003/ seminá e; 5.A laboratorní práce z chemie V CHT (prof. Selbaková); prof. Vyorálková seminá v PCP: ervnové bou e 1848; 6.A laboratorní práce z chemie V CHT (prof. Selbaková); prof. Straka seminá

19 v PCP: Podobnosti a jejich aplikace; 1.A a 1.B: náv t va kostela sv. Jakuba v Kunraticích (prof. Medlíková, Rybková); zápis známek za 1. pololetí kolního roku 2003/ ostatní p edm ty; A a 2.B (6. a 7. VH): náv t va výstavy J. apek v Obecním dom (prof. Haaková, Rybková); vybraní studenti: KMD divadlo Rokoko (prof. Selbaková); zápis známek za 1. pololetí kolního roku 2003/ maturitní p edm ty; 7.A laboratorní práce z chemie V CHT (prof. Selbaková); prof. Koliá seminá v PCP: Pra ský hrad v období baroka; 16. ukon ení klasifikace a docházky za 1. pololetí; 7.A laboratorní práce z chemie V CHT (prof. Selbaková); PaedDr. Fi erová 1 leté nadstavbové studium pro výchovné poradce na FF UK Praha; PaedDr. Fi erová 1 leté nadstavbové studium pro výchovné poradce na FF UK Praha; 19. klasifika ní porada; prof. Mydlar íková seminá v PCP: Zertifikat Deutsch; prof. Mniazga seminá S comp: Informatika a výpo etní technika (IVT); 4.A - testy KALIBRO ( eský jazyk); A - testy KALIBRO (matematika); 3.A (7.a 8. VH): výstava J. apek v Obecním dom (prof. Medlíková); 21. kontrola t ídních knih; 4.A - testy KALIBRO ( ir í humanitní základ); prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 1.A a 1.B (polodenní exkurze): Jak maloval pan Lada Hrusice; A - testy KALIBRO (anglický jazyk); 4.A (7. a 8. VH): výstava J. apka v Obecním dom (prof. Medlíková); prof. Mniazga semniná S comp: IVT; 2.A a 2.B (5. a 6. VH): výstava J. apek v Obecním dom (prof. Haaková, Rybková); A - testy KALIBRO ( ir í p írodov dný základ); prof. Medlíková seminá v PCP: D jiny výtvarného um ní II; kontrola t ídních výkaz a katalogových list ; maturitní ples 8.B a slavnostní imatrikulace 1.A a 1.B; 27. prof. Koliá seminá v PC St ední echy: Nové metody práce interaktivní metody a jejich vyu ití ve spole ensko-v dních oborech; kontrola výkaz pracovník a konzultací; J. Samek: obvodní kolo matematické olympiády (prof. Straka); 29. ukon ení 1. pololetí kolního roku 2003/2004; 30. pololetní prázdniny; diagnostická innost; únor - 2. sch zka metodického útvaru p írodních v d; 5. den otev ených dve í; A a 2.B - testy KALIBRO ( eský jazyk); A. Grünová, V. Herzogová a A. Vildová: okresní kolo d jepisné olympiády (prof. Vyorálková); A a 2.B - testy KALIBRO (matematika); A a 2.B - testy KALIBRO ( ir í humanitní základ); prof. Mniazga seminá S comp: Po íta ové sít ; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; prof. Straka seminá v PCP: Geometrie v ivé a ne ivé p írod ; A a 2.B - testy KALIBRO ( ir í p írodov dný základ); A a 2.B - testy KALIBRO (anglický jazyk); prof. Mniazga seminá S comp: Po íta ové sít ; 4.A, 5.A, 6.A, 7.A a 8.B (divadelní p edstavení v AJ): Salesiánské divadlo (prof. Haaková, Houdková, Chroustová, Vobecká); diagnostická innost; 16. kontrola t ídních knih; sch zka metodického útvaru eského jazyka a humanitních p edm t ; ukázková hodina prof. Haakové; 8.B testování CERMAT: anglický jazyk (prof. Mniazga); PaedDr. Fi erová seminá S Comp: IVT; B testování CERMAT: matematika a základy spole enských v d (prof. Mniazga); B testování CERMAT: eský jazyk (prof. Mniazga); PaedDr. Fi erová seminá S Comp: IVT; prof. Vyorálková seminá v PC St ední echy: Projekty s vyu itím didaktických pom cek ve výuce d jepisu; B testování CERMAT: ostatní p edm ty (prof. Mniazga); 7.A (seminá urnalistiky): exkurze do Lidových novin (prof. Bystrov); PaedDr. Fi erová seminá S Comp: IVT; A a 4.A (celodenní exkurze): Jak se dobývá uhlí? (prof. Goldová, Herinková); 23. provozní porada; prof. Koliá seminá v PCP: Pr vodce kapitálovým trhem; prof. Mniazga seminá S comp: IVT; A, 6.A a 7.A (7. a 8. VH): p edná ka bývalého studenta M. Nemetha na téma Moje gymnázium; prof. Mniazga seminá S comp: IVT; 25. prof. Rybková seminá : Kritické my lení; prof. Mniazga seminá S comp: IVT; 4.A, 5.A a 6.A

20 (celodenní exkurze): Státní zdravotní ústav beseda na téma Prevence závislosti na alkoholu a tabáku (prof. Koliá, Vyorálková); vybraní studenti KMD: divadlo Ypsilon (prof. Selbaková); kontrola výkaz a konzultací; b ezen jarní prázdniny; 5. diagnostická innost; vybraní studenti KMD: divadlo Pod Palmovkou (prof. Selbaková); 12. diagnostická innost; prof. Selbaková seminá P F UK: postgraduální seminá z chemie; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; A a 6.A (celodenní exkurze): Od Krakatitu k atomové elektrárn Temelín (prof. Goldová, Selbaková); 16. prof. Koliá seminá PCP: Pra ský hrad za T. G. Masaryka; A. Hrdli ková sout : Pra ská poetická setkání ( prof. Rybková); prof. Rybková seminá : Kritické my lení; prof. Haaková seminá PCP: Jazykové portfolio; adopce na dálku celo kolní akce (prof. Koliá ); L. Procházka sout : Pra ská poetická setkání (prof. Medlíková); 18. den otev ených dve í; 19. prof. Koliá seminá PCP: Netradi ní metody a formy výuky projektové vyu ování; 20. vybraní studenti turnaj v kopané v Brandýse nad Labem (prof. Goldová); 22. kontrola t ídních knih; ; 4.A laboratorní práce z fyziky V CHT (prof. Straka); prof. Mniazga seminá PCVPP: Seminá pro u itele matematiky a fyziky v Kostelci nad ernými lesy, 7.A laboratorní práce z fyziky V CHT (prof. Straka); vybraní studenti zem pisná olympiáda (prof. Goldová); 5.A laboratorní práce z fyziky V CHT (prof. Straka); 26. diagnostická innost; 6.A laboratorní práce z fyziky V CHT (prof. Straka); 29. provozní porada; ukázkové hodiny studenta PF UK J. Slo ila; kontrola t ídních výkaz a konzultací; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; 7.A a 8.B testování na státní jazykou zkou ku z anglického jazyka; duben - 2. diagnostická innost; vybraní studenti - POPRASK: silový víceboj, 5. 8.B - maturitní písemná práce z J (prof. Bla ková); 6.A maturita ústní (nane isto) z AJ (prof. Chroustová); 4.A malá maturita z M (prof. légrová, Vondra); B - maturitní písemná práce z M (prof. Mniazga, légrová); 6.A maturita ústní (nane isto) z J (prof. Bla ková, Koliá ); 4.A malá maturita z AJ (prof. Houdková, Vobecká); B - maturitní písemná práce z AJ (prof. Chroustová); 6.A maturita ústní (nane isto) z M a ZSV (prof. Koliá, Mniazga); 4.A malá maturita z J (prof. Vyorálková); ostatní t ídy v tyto t i dny mají projektové vyu ování; Velikono ní prázdniny; 12. Velikono ní pond lí; zápis známek za 3. tvrtletí kolního roku 2003/ výchovné p edm ty; zápis známek za 3. tvrtletí kolního roku 2003/2004 ostatní p edm ty p edm ty; 3.A, 4.A a 6.A (celodenní exkurze): Kutná Hora (prof. Goldová, Herinková, Koliá ); zápis známek za 3. tvrtletí kolního roku 2003/2004 maturitní p edm ty p edm ty; 16. ukon ení klasifikace a docházky za 3. tvrtletí kolního roku 2003/2004; p ijímací ízení na SG Altis 1. ást; 17. p ijímací ízení na SG Altis 2. ást; 19. klasifika ní porada, 20. kontrola t ídních knih; 21. prof. Straka seminá PCP: Funkce v matematice na Z a motiva ní materiály; prof. Rybková seminá : Kritické my lení; vybraní studenti KMD: divadlo Na Fidlova ce (prof. Selbaková); 22. studenti urnalistiky exkurze: eská televize (prof. Bystrov); diagnostická innost; t ídní sch zky; vybraní studenti studijní pobyt ve Velké Británii (prof. Houdková, Fi erová); 27.- kontrola t ídních výkaz a katalogových list ; A a 1.B (celodenní exkurze): ivot na zámku aneb umíte se slu n chovat? (prof. Goldová, Rybková); prof. Haaková seminá PCP: Jazykové portfolio; 29. prof. Herinková seminá PCP: Pra ská botanická zahrada v prom nách ro ních období; 30. diagnostická innost; kontrola výkaz a konzultací; poslední termín na odevzdání ro níkových prací; kv ten 3. - zápis známek za 2. pololetí kolního roku 2003/ B výchovné p edm ty; klasifikace ro níkových prací (5.-8. ro ník) a konzultace se studenty; 4.

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly

2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti koly za kolní rok 2008/2009. I. Základní kola II. Zájmové vzd lávání III. Minimální preventivní program IV. Výchovné poradenství V. ICT VI. EVVO I. Základní kola 1.1 Základní údaje

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ kolní vzd lávací program Základní koly Senice na Hané, i kov 300 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola v Senici na Hané existuje

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice kolní ád je vydán v souladu s 30 zákona. 561/2004 Sb. o p ed kolním, základním, st edním a vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY............................ 2 1.1 Základní charakteristika školy.........................................

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více