AGOMELATIN ANTIDEPRESIVUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGOMELATIN ANTIDEPRESIVUM"

Transkript

1 Rubrika Fórum Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti se zamìøuje na pravidelná sdìlení z oblasti neuropsychofarmakologie. Informuje o aktualitách našeho oboru, pøináší podrobné pøehledy individuálních preparátù nebo charakteristiky skupin psychofarmak a zabývá se neurobiologií úèinku tìchto lékù. Jako platforma Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti (ÈNPS) pøináší také informace z oblasti lékové politiky a informuje o aktuálním dìní v ÈNPS. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., pøedseda ÈNPS AGOMELATIN ANTIDEPRESIVUM S NOVÝM MECHANIZMEM PÙSOBENÍ AGOMELATINE AN ANTIDEPRESSANT WITH NOVEL MECHANISM OF ACTION JAROMÍR ŠVESTKA 1, PAVEL MOHR 2,3,4 1 Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, Brno-Bohunice 2 Psychiatrické centrum Praha 3 3. lékaøská fakulta Univerzita Karlova Praha 4 Centrum neuropsychiatrických studií SOUHRN Agomelatin je prvým antidepresivem ze skupiny MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist) s novým mechanizmem úèinku. Vyznaèuje se vyšší afinitou k melatoninovým (agonista MT-1 než MT-2) než serotoninovým receptorùm (antagonista 5-HT2C). Akutní antidepresivní úèinnost agomelatinu byla testována v celkem 14 randomizovaných dvojitì slepých studiích u 5300 hospitalizovaných i ambulantních nemocných s depresivní poruchou. V pøímém srovnání úèinnosti s ostatními antidepresivy (fluoxetin, sertralin, venlafaxin) je agomelatin minimálnì stejnì úèinný, ve 2 studiích byl dokonce úspìšnìjší. Mezi pøednosti agomelatinu patøí antidepresivní efekt i u tìžkých depresí a anxiolytické pùsobení, upravuje poruchy spánku. Nástup antidepresivního úèinku agomelatinu je již po 2 týdnech terapie. Vyvolává ménì než jiná antidepresiva gastrointestinální a sexuální nežádoucí úèinky a sedaci pøes den, je neutrální k hmotnosti a po ukonèení terapie nedojde k syndromu z vysazení. K dostateènému prùkazu dlouhodobé preventivní úèinnosti agomelatinu u depresivní poruchy a úèinnosti a bezpeènosti ve speciálních populacích budou zapotøebí další klinické studie. Klíèová slova: agomelatin, deprese, úèinnost, snášenlivost, pøehled SUMMARY Agomelatine is the first MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist) antidepressant with novel mechanism of action. It displays higher affinity to melatonin (MT-1 and MT-2 agonism) than serotonergic (5-HT2C antagonism) receptors. Acute antidepressive efficacy was tested in the total of 14 randomized double-blind trials with 5300 depressed in- and out-patients. Head-tohead comparison with other antidepressants (fluoxetine, sertraline, venlafaxine) suggested comparable efficacy; moreover, in 2 studies agomelatine showed its superiority. Agomelatine was effective in severe depression and has anxiolytic effects and improves sleep disorders. Onset of antidepressive action can be detected after 2 weeks of administration. Agomelatine has lower incidence of gastrointestinal and sexual side effects, daytime sedation, weight change, and withdrawal symptoms than other antidepressants. To establish unequivocal long-term and relapse-prevention efficacy, together with effects and tolerability in special patient subpopulations, additional clinical trials are needed. Key words: agomelatine, depression, efficacy, tolerability, review Švestka J, Mohr P. Agomelatin antidepresivum s novým mechanizmem pùsobení. Psychiatrie 2010; 14(2):

2 Fórum Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti Úvod V únoru 2009 Evropská léková agentura (EMEA) registrovala agomelatin (Valdoxan, Servier) v indikaci léèba depresivních epizod u dospìlých po pøedchozí neúspìšné žádosti v roce Ojedinìlé námitky, které se objevily pøi schvalovacím procesu, zpochybòovaly konzistentní úèinnost v primárním použití a poukazovaly na nejasný vztah mezi dávkou a úèinkem. Registraèní krátkodobé i dlouhodobé studie zahrnovaly více než 7000 depresivních pacientù léèených agomelatinem ve srovnání s placebem, sertralinem, fluoxetinem, paroxetinem a venlafaxinem. První souhrnná informace o preparátu v èeské literatuøe se objevila pøed pìti lety (Švestka, 2005). V následujícím textu jsou shrnuty aktuální dostupné poznatky o farmakologii, klinické úèinnosti a snášenlivosti agomelatinu a pøednosti a rizika tohoto nového antidepresiva. Farmakologie Agomelatin je syntetickým analogem melatoninu, jeho naftalenový derivát chemické struktury N-[2-(7-methoxy- 1-naftyl)ethyl]acetamid (obr. 1). Farmakologický profil agomelatinu je odlišný od dosud používaných antidepresiv a již také pro nìj byla vytvoøena nová kategorie oznaèená zkratkou MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist). Vedle pøíznivého pùsobení na depresivní symptomy se rovnìž oèekává pozitivní efekt na poruchy spánku. Agomelatin je agonistou melatoninových MT-1 i MT-2 receptorù s lehce vyšší afinitou k MT-1 podtypu (Ki : MT-1 0,13 µm a MT-2 0,47 µm) (Bourin et al., 2004). Aktivace MT-1 receptorù navozuje spánek a MT-2 podtypu resynchronizuje cirkadiánní rytmus v souèinnosti s 5-HT2C receptory. Farmakologický úèinek agomelatinu na melatoninové receptory je obdobný jako melatoninu, ale agomelatin se vyznaèuje vyšší afinitou a dlouhodobìjším pùsobením. Melatoninové MT-1 a MT-2 receptory jsou exprimovány v cirkadiánním rytmu, tedy pøedevším veèer. Agomelatin je rovnìž antagonistou serotoninových 5-HT2C receptorù. Blokáda 5-HT2C receptorù vede ke zvýšení koncentrací noradrenalinu a dopaminu ve frontokortikální oblasti a hippokampu. Blokádu 5-HT2C receptorù pùsobí také jiná antidepresiva jako amitriptylin, imipramin, trazodon, mirtazapin a další, a to v kombinaci s dalšími receptory ovlivòujícími monoaminergní systém. Blokádì serotoninových 5-HT2C receptorù je pøisuzován podíl na antidepresivní a anxiolytické pùsobnosti tìchto preparátù a také pravdìpodobné zvýšení denzity pomalovlnného spánku (Landolt a Wehrle, 2009). Melatonin na rozdíl od agomelatinu neovlivòuje 5-HT2C receptory a jeho antidepresivní úèinky jsou slabé (Millan et al., 2003; 2005). Dle nìkterých autorù agomelatin redukuje uvolòování glutamátu v hippokampu potkanù (Barbiero et al., 2007). Farmakokinetika agomelatinu Agomelatin se rychle a dobøe (z 80 %) absorbuje z gastrointestinálního traktu. V séru dosahuje maximálních koncentrací za 0,75 1,5 hod. po jednorázovém podání. Prùmìrná biologická využitelnost agomelatinu je < 5 %. Váže se na plazmatické bílkoviny z %. Prùmìrný vyluèovací poloèas agomelatinu èiní 1,4 hod. Agomelatin je metabolizován cytochromovým systémem CYP1A2 (z 90 %) a jen pøi vyšších koncentracích i CYP2C9/19. Metabolizací mateøské látky se vytváøí extenzivní Obrázek 1: Chemická struktura agomelatinu. množství inaktivních metabolitù, z nichž vìtšina se vyluèuje do 1 3 hod., ale nìkteré až do 5,8 hod. (EMEA, 2009; Souhrn údajù o pøípravku Valdoxan, 2009). Preklinické studie na zvíøatech Agomelatin prokázal antidepresivní úèinek v klasických experimentech, jako jsou test nauèené bezmocnosti, plovací test a u bulbektomizovaných potkanù (tab. 1). V testech na dezorganizaci cirkadiánního rytmu byl agomelatin stejnì úèinný jako melatonin (souhrn Lanfumey et al., 2003). V testu chronického mírného stresu úèinek agomelatinu závisel na denní dobì podání a nástup jeho pùsobení byl rychlejší než u srovnávaných antidepresiv (Papp et al., 2003). Skuteènost, že selektivní antagonisté serotoninových 5-HT2C receptorù nevyvolávaly ve všech zvíøecích modelech antidepresivní aktivitu, naznaèuje, že antidepresivní pùsobení agomelatinu je pravdìpodobnì výsledkem kombinovaného ovlivnìní melatoninových a serotoninových receptorù. Intenzita antidepresivního pùsobení agomelatinu byla v preklinických studiích srovnatelná s úèinkem imipraminu a fluoxetinu. Agomelatin ve zvíøecích testech stimuloval proliferaci bunìk v hipokampu a neurogenezi a pøi chronickém podávání prodlužoval dobu pøežití neuronù u hlodavcù (Soumier et al., 2009; Paizanis et al., 2007; Banasr et al., 2006). Tabulka 1: Antidepresivní úèinnost agomelatinu v preklinických modelech. Test Melatonin 5HT2C Agomelatin antagonisté Plovací test Naučená bezmocnost Bulbektomie -? + Chronický lehký stres +? + Transgenní test Izolovaná agresivita Marbleburying test +? + ± + + ± + + klasické antidepresivní testy antidepresivní testy + cirkadiánní rytmus antidepresivní testy + anxiolytický účinek 99

3 Tabulka 2: Randomizované akutní placebem kontrolované dvojitì slepé studie (s i bez aktivního komparátoru). Autor, rok, označení studie Loo et al., 2002b CL2-014 Olié a Kasper, 2007 CL3-042 Kennedy a Emsley, 2006 CL3-043 CL3-022 CL3-023 CL3-024 CL3-026 N Délka léčby (týdny) Agomelatin 1, 5, 25 Paroxetin Agomelatin Agomelatin Agomelatin 25 Fluoxetin Agomelatin 25 Paroxetin Agomelatin 25,50 Fluoxetin (> 60 let) 6 Agomelatin 25 Stahl et al., Agomelatin 25,50 Zajecka et al., Agomelatin 25,50 Léky (mg) Výsledky NNT odpovědi (Agomelatin vs. PL) Agomelatin-25 > Paroxetin > Respondéři: Ago = Parox > PL 62% x 56% x 46% Agomelatin-25 > Respondéři: 54% x 35% Agomelatin > Respondéři: 49% x 34% Agomelatin = Respondéři: 50% x 53% Fluoxetin > Agomelatin > Fluoxetin Agomelatin = Paroxetin = (response neudána) Agomelatin = Fluoxetin = Respondéři: 53% x 58% x 47% Agomelatin = Respondéři: 46% x 52% Agomelatin 25 > Agomelatin 50 = Respondéři: 47% 42% 33% Agomelatin 25 = Agomelatin 50 > Respondéři: 42% x 50% x 38% Response (odpověď): pokles celkového skóre HAMD/MADRS 50 %; NNT = number needed to treat (počet nutný k léčbě); = nesignifikantní; PL = placebo Klinické studie Antidepresivní úèinek agomelatinu byl testován ve 14 randomizovaných studiích kontrolovaných placebem a/nebo aktivním komparátorem (fluoxetin, paroxetin, venlafaxin) sledujících úèinnost a bezpeènost v akutní terapii (4 12 týdnù) u celkem 5299 hospitalizovaných, ale pøedevším ambulantních pacientù. Agomelatin byl rovnìž zkoušen v osmi dlouhodobých studiích v prevenci relapsu depresivní poruchy (18 46 týdnù), z nichž èást byla dvojitì slepým prodloužením pøedcházejících krátkodobých akutních studií. Z dalších indikací byl agomelatin testován také v léèbì bipolární poruchy (depresivní fáze), generalizované úzkostné poruchy, sezónní afektivní poruchy a Alzheimerovy demence. Pilotní slepá studie srovnávající terapeutický úèinek rùzných dávek agomelatinu Do iniciální dvojitì slepé studie bylo zaøazeno 28 hospitalizovaných depresivních mužù a žen (18 65 let), kteøí splòovali kritérium celkového skóre stupnice MADRS (Montgomery Asberg Depression Rating Scale) vyššího než 25 bodù (Loo et al., 2002a). Po 1 týdnu podávání placeba byli pacienti léèeni agomelatinem 5 nebo 100 mg v jediné veèerní dávce po dobu 4 7 týdnù. Z 28 léèených jich 19 dokonèilo 4 týdny studie. Po terapii agomelatinem v obou zvolených dávkách došlo k signifikantnímu zlepšení celkového skóre MADRS a také HAMD-17 (Hamilton Depression Rating Scale, 17 položek). Nevýznamnì lepších výsledkù bylo dosaženo pøi denní dávce agomelatinu 5 mg. Agomelatin byl dobøe snášen a nesignifikantnì více nežádoucích úèinkù bylo pozorováno pøi vyšší denní dávce. Následnì byla uskuteènìna obdobná studie sledující 3 rùzné dávky agomelatinu (1, 5 a 25 mg) a paroxetinu 20 mg oproti placebu viz dále (Loo et al., 2002b). Nejprùkaznìjších výsledkù vèetnì míry zlepšení bylo dosaženo dávkou 25 mg agomelatinu jedenkrát dennì veèer (pøed spaním). Srovnání agomelatinu s placebem v akutní léèbì deprese Agomelatin byl srovnáván s placebem (v pøítomnosti i bez aktivního komparátoru) v 9 randomizovaných dvojitì slepých studiích, zahrnujících 3846 nemocných s depresivní poruchou (tab. 2). Zaøazováni byli standardnì muži a ženy nad 18 let, se støednì tìžkou až tìžkou depresí, hospitalizovaní i ambulantní, bez prokázané farmakorezistence èi závažné komorbidity (psychiatrické èi somatické). V 5 z 9 studií (Loo et al., 2002b; Olié a Kasper, 2007; Kennedy a Emsley, 2006; Stahl et al., 2010; Zajecka et al., 2010) byl agomelatin úèinnìjší než placebo, mìøeno poklesem celkového skóre škály HAMD nebo MADRS a dle poètu respondérù (pokles celkového skóre HAMD/MADRS 50 %). Jen ve studii CL3-026 u starších nemocných (nad 60 let vìku) úèinnost agomelatinu byla pouze v úrovni placeba. Pokud však byli v této studii vyèlenìni nemocní s tìžkou depresí (HAMD 30 bodù a/nebo CGI-S 5), pak agomelatin byl antidepresivnì úèinnìjší než placebo (EMEA Report for Valdoxan, 2009; London New Drugs Group, 2009). Další 3 nepublikované studie (CL3-022, CL3-023, CL3-024), ve kterých byl agomelatin úèinný jen v úrovni placeba, 100

4 Fórum Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti jsou detailnì popsány v následujícím textu dle hlavního použitého komparátoru (EMEA, 2009). Pøi analýze 3 pozitivních studií bylo dosaženo zlepšení (redukce HAMD/MADRS 50 %) u 56 % léèených agomelatinem a u 39 % nemocných, dostávajících placebo. Léèbu pøedèasnì ukonèilo 22,6 % pacientù z agomelatinové skupiny a 14,5 % z placebového souboru; více léèených agomelatinem pøedèasnì ukonèilo terapii pro nežádoucí úèinky než pro neúèinnost (16,7 % vs. 7,1 %) a v placebové skupinì oba dùvody byly zastoupeny obdobnì (9,7 % vs. 10,5 %). Ve 2 studiích (Loo et al., 2002c; Kennedy et al., 2006) èinil poèet remitérù pøi agomelatinu 22,6 % a po placebu 14,5 %. V tabulce 2 jsou také uvedeny klinické rozdíly podle poètu potøebného k léèbì (NNT; number needed to treat ). NNT je jednoduchý klinicky relevantní nástroj, který nám zjednodušenì øíká kolik pacientù musíme léèit novým lékem, abychom vidìli jedno zlepšení navíc (Mohr a Citrome, 2008). NNT se poèítá pouze pro statisticky významné rozdíly a obecnì platí, že jednociferné hodnoty jsou obvykle dostateènì významné abychom zaznamenali rozdíl v bìžné klinické praxi. NNT pro agomelatin se pohyboval v rozmezí mezi 6 a 9. Vìtšina klinický dat, vèetnì nejnovìji publikovaných studií neobjasnila zcela vztah mezi dávkou agomelatinu a úèinností. Napøíklad ve studii Stahla a spol. (2010) denní dávka 25 mg byla signifikantnì úèinnìjší než placebo (response: 46,8 % vs. 33,1 %; remise: 22,2 % vs. 14,7 %), zatímco agomelatin v dávce 50 mg byl významnì úèinnìjší oproti placebu jen do 6. týdne a v celkovém poètu respondérù (41,6 %), ale nevýznamnì v poètu remisí (17,4 %). Naopak Zajecka a spol. (2010) nepotvrdili úèinnost 25 mg agomelatinu vùèi placebu (response: 42,3 % vs. 37,7 %; remise: 16,7 % vs. 16,8 %), ale zato prokázali úèinnost vyšší dávky, 50 mg (response: 49,7 %; remise: 22,4 %). Také pøedchozí studie (Loo et al., 2002b; Kennedy a Emsley, 2006; Olié a Kasper, 2007) naznaèily narùstající terapeutickou odpovìï s navyšováním dávky z 25 na 50 mg. V kombinované analýze 3 pozitivních studií byl pozorován nástup úèinku agomelatinu již po 2 týdnech léèby (Kennedy et al., 2008b, 2009). V této analýze byl agomelatin i anxiolyticky úèinnìjší než placebo a úspìšnì ovlivnil psychické i somatické projevy úzkosti u nemocných se souèasnì podávanými anxiolytiky i bez nich (Kennedy et al., 2008b). Èím byla vyšší závažnost deprese, tím byl antidepresivní úèinek agomelatinu vìtší v každé jednotlivé studii (p < 0,05) i v souhrnné analýze všech studií dohromady (p < 0,001) (Montgomery a Kasper, 2007). Agomelatin byl antidepresivnì úèinný bez ohledu na pohlaví, vìk a tìlesnou hmotnost (Kennedy et al., 2009). Srovnání agomelatinu s venlafaxinem Ve dvou randomizovaných dvojitì slepých studiích byl srovnán agomelatin s venlafaxinem u celkem 608 depresivních nemocných (tab. 3). Do prvé studie bylo zahrnuto 332 nemocných s depresivní poruchou a léèeno agomelatinem mg dennì nebo venlafaxinem mg dennì po dobu 6 týdnù (Lemoine et al., 2007). Vedle antidepresivního úèinku autoøi sledovali subjektivní ovlivnìní spánku. Signifikantnì více nemocných pøedèasnì ukonèilo terapii venlafaxinem než agomelatinem Tabulka 3: Randomizované akutní dvojitì slepé studie kontrolované pouze aktivním komparátorem. Autor, rok, označení studie Lemoine et al., 2007 CL3-035 Kennedy et al., 2008a CL3-036 N Délka léčby (týdny) Léky (mg) Agomelatin Venlafaxin Agomelatin 50 Venlafaxin 150 CL Agomelatin Fluoxetin Kasper et al., Agomelatin Sertralin Response: pokles celkového skóre HAMD/MADRS 50 % Výsledky Agomelatin = venlafaxin Resp. 76 % x 71 % Agomelatin = venlafaxin Resp. 73 % x 67 % Agomelatin > fluoxetin Agomelatin > sertralin (13,2 % vs. 4,2 %). Dle poklesu celkového skóre HAMD byla obì antidepresiva rovnocenná stejnì jako dle poètu respondérù (agomelatin 76,4 % v. Venlafaxin 70,6 %; nesignifikantní rozdíl) i dle poètu remitérù (33,3 % vs. 29,4 %; nesignifikantní). Dle hodnocení CGI-I (zlepšení) byl agomelatin dokonce významnì úèinnìjší než venlafaxin (87,9 % respondérù proti 77,8 %; p < 0,05), a to i u závažnì nemocných pacientù (HAMD-17 25). Ovlivnìní úzkosti dle stupnice HAMA bylo obdobné pøi léèbì obìma antidepresivy. Obì farmaka se navíc lišila v ovlivnìní spánku. Dle LSEQ (Leeds Sleep Evaluation Questionnaire) byl agomelatin subjektivnì významnì úèinnìjší než venlafaxin ve zkrácení usínání, snadnìjším probuzení, kvalitì spánku a integritì chování stejnì jako dle ovlivnìní položky èasná insomnie a nespavost v noci ve stupnici HAMD. Položka pøedèasné probuzení byla ovlivnìna obìma antidepresivy obdobnì. Úprava ztíženého usínání byla pozorována již po 1 týdnu terapie agomelatinem. Ve druhé studii, sledující pøedevším ovlivnìní sexuálních funkcí, byl podáván agomelatin nebo venlafaxin XR 276 pacientùm s depresivním onemocnìním po dobu 12 týdnù (Kennedy et al., 2008a). U podskupiny nemocných, kteøí pøi vstupu do studie byli sexuálnì aktivní (N = 193) a kteøí dosáhli remise (N = 111) bylo zkoumáno ovlivnìní sexuálních funkcí škálou SFX (Sexual Function Questionnaire). U tìchto pacientù došlo k signifikantnímu zhoršení skóru SFX po podání venlafaxinu XR oproti agomelatinu; u mužù byla narušena vzrušivost a pocit uspokojení a u žen orgastická funkce. Agomelatin byl obdobnì úèinný jako venlafaxin XR v další redukci depresivních symptomù podle MADRS a v poètu respondérù (82,5 % vs. 79,9 %) a remitérù (73 % vs. 66,9 %). Ménì pacientù pøedèasnì pøerušilo léèbu agomelatinem oproti venlafaxinu XR pro nežádoucí úèinky (2,2 % vs. 8,6 %). Srovnání agomelatinu se sertralinem Agomelatin byl porovnáván se sertralinem v jediné 6týdenní studii s celkem 313 ambulantními depresivními pacienty (Kasper et al., 2010), zamìøené primárnì na kvalitu spánku (tab. 3). Nemocní byli léèeni agomelatinem mg dennì nebo sertralinem mg dennì. Agomelatin významnì lépe ovlivnil spánek než sertralin, a to spánkovou latenci, kvalitu spánku, úèinnost spánku a pocit denní bdìlosti a osvìžení (Llorca, 2009; Kasper, 2010). Spánková latence se signifikantnì zkrátila již po 1 týdnu léèby agomelatinem. Dle poklesu skóru HAMD, škály CGI-1 i CGI-2 a poètu respondérù (70 % vs. 61,5 % léèených) byl agomelatin antidepresivnì úèinnìjší než sertralin. Agomelatin se odlišil od sertralinu v poètu respondérù již po 2 týdnech terapie (20 % vs. 10,9 %). Agomelatin rovnìž pùsobil významnì lépe anxiolyticky než sertralin dle stupnice HAMA (p = 0,017). 101

5 Tabulka 4: Agomelatin v prevenci relapsù (vèetnì extenze akutních studií). Autor, rok, označení studie Goodwin et al., 2009; CL3-041 CL3-021 CL3-043 (extenze) Nepublikováno CL3-022 (extenze) CL3-035 (extenze) Nepublikováno CL3-023 (extenze) CL3-024 (extenze) CL3-026 (extenze) N Délka léčby (týdny) Agomelatin Agomelatin 25 n.r. 46 Agomelatin n.r. 18 Agomelatin 20 Fluoxetin 20 n.r. 18 Agomelatin Venlafaxin Agomelatin 25 Paroxetin Agomelatin 25,50 Fluoxetin 20 n.r. 18 Agomelatin 25 Léky (mg) Výsledky NNT prevence relapsu (Agomelatin vs. PL) Agomelatin > placebo Relapsy 21% x 41% Agomelatin = placebo Relapsy 26% x 24% Agomelatin > placebo Relapsy 22% x 47% Agomelatin= fluoxetin > placebo Relapsy 16% x 20% x 35% Agomelatin = venlafaxin Relapsy 28% x 33% Agomelatin = paroxetin = placebo Agomelatin = fluoxetin = placebo Agomelatin = placebo n.r.: data neudávaná; = nesignifikantní; Relaps: zvýšení celkového skóre HAMD a/nebo předčasné ukončení a/nebo suicidální pokus; NNT = number needed to treat (počet nutný k léčbě); PL = placebo Srovnání agomelatinu s paroxetinem Srovnání agomelatinu s paroxetinem bylo provedeno ve 2 randomizovaných dvojitì slepých studiích kontrolovaných placebem (tab. 2). V prvé studii byl podáván agomelatin nebo paroxetin nebo placebo 711 depresivním nemocným po dobu 8 týdnù (Loo et al., 2002b). Agomelatin v dávce 25 mg byl úèinnìjší než placebo dle poklesu skóre HAMD, a to od 2. týdne terapie, kdežto paroxetin až po 4 týdnech léèby. Po 6 týdnech terapie bylo dosaženo zlepšení (pokles celkového skóre HAMD 50 %) u 62 % léèených agomelatinem, 56 % paroxetinem a 46 % pøi podávání placeba; v tomto parametru byl agomelatin úèinnìjší než placebo, ale nikoliv paroxetin. Agomelatin pùsobil i významnì anxiolyticky i u nemocných bez anxiolytik, kdežto paroxetin se v anxiolytickém úèinku nelišil od placeba. Druhá studie s kódovým oznaèením CL3-023 nebyla dosud publikována, ale byla popsána v dokumentech EMEA (2009). Do randomizovaného dvojitì slepého srovnání agomelatinu (25 mg dennì), paroxetinu (20 mg dennì) a placeba bylo zaøazeno 418 depresivních pacientù a léèeno 6 týdnù. V antidepresivní úèinnosti se obì aktivní látky nelišily od placeba v ovlivnìní celkového skóru HAMD ani v poètu respondérù. Srovnání agomelatinu s fluoxetinem Agomelatin byl srovnáván s fluoxetinem ve 3 studiích, z nichž žádná nebyla dosud publikována a jedna nebyla z èasových dùvodù zaøazena do dokumentù pøedaných EMEA pro úèely registrace v EU (tab. 2, 3). V prvé studii CL3-022 bylo léèeno agomelatinem (25 mg), fluoxetinem (20 mg) nebo placebem 419 depresivních pacientù po dobu 6 týdnù (EMEA, 2009). V ovlivnìní deprese podle HAMD ani v poètu respondérù (50 % vs. 53 %) se úèinnost agomelatinu nelišila od placeba, zatímco fluoxetin byl signifikantnì úèinnìjší než placebo. Do druhé šestitýdenní studie CL3-024 bylo zaøazeno 607 depresivních nemocných léèených agomelatinem (25 a 50 mg), fluoxetinem (20 mg) nebo placebem (EMEA, 2009; London New Drugs Group, 2009). Agomelatin i fluoxetin se v antidepresivní úèinnosti nelišily od placeba (zlepšení po léèbì agomelatinem u 53 % pacientù, fluoxetinem u 47 % a placebem u 58 %). Tøetí studie je zmínìna jen v London New Drugs Group dokumentu (2009) a jako pramen je uvedeno sdìlení z WPA konference ve Florencii z dubna 2009 (studie CL3-045). U 504 depresivních pacientù byla porovnána antidepresivní úèinnost agomelatinu (25 50 mg) a fluoxetinu (20 40 mg) dle škály HAMD. Po 8 týdnech byla úèinnost agomelatinu signifikantnì vyšší než fluoxetinu. Dlouhodobé studie s agomelatinem v prevenci relapsu Dlouhodobá úèinnost a bezpeènost agomelatinu v terapii depresivní poruchy byla testována v celkem 8 studiích (tab. 4). Pro ovìøení dlouhodobé preventivní úèinnosti agomelatinu byly uskuteènìny dvì cílené randomizované a dvojitì slepé placebem kontrolované studie. V první z nich bylo léèeno 339 depresivních nemocných po dobu 34 týdnù (Goodwin et al., 2009). Pacienti byli nejprve otevøenì léèeni agomelatinem (25 50 mg) po dobu 8 10 týdnù a pak randomizováni pro léèbu agomelatinem nebo placebem. Pøi podávání agomelatinu byl pozorován relaps u 21,7 % pacientù a pøi placebu u 46,6 % po 6 mìsících sledování (NNT = 4). Relaps byl definován zvýšením celkového skóru HAMD bodù, pøedèasným pøerušením léèby pro nežádoucí úèinky nebo suicidálním pokusem nebo dokonaným suicidiem. Pøi vyèlenìní jen závažnì depresivních nemocných (HAMD-17 25) byly pozorovány relapsy u 22,7 % po agomelatinu a u 50,4 % po placebu (NNT = 4). Celkem 70 % pacientù z agomelatinového souboru dokonèilo léèbu oproti jen 52 % z placebové skupiny. Po prodloužení této studie na 10 mìsícù zùstal výskyt relapsù témìø stejný: 23,9 % po agomelatinu a 50 % u placebové skupiny; NNT = 4 (Goodwin et al., 2009). Výsledky druhé preventivní studie CL3-021, uspoøádané obdobnì jako pøedchozí srovnání, byly negativní, neboś nebyl nalezen rozdíl v úèinnosti agomelatinu a placeba (EMEA, 102

6 Fórum Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti 2009). K relapsùm došlo u 26 % léèených agomelatinem a u 24 % dostávajících placebo po dobu 34 týdnù. Další 3 dvojitì slepé studie byly ve stejném designu extenzí pùvodní krátkodobé akutní léèby na dlouhodobé sledování a ve všech 3 studiích byl agomelatin v prevenci relapsu buï signifikantnì úèinnìjší nebo stejnì efektivní jako komparátor (EMEA, 2009; London New Drug Group, 2009) (Tab. 4). Studie CL3-043 byla prodloužena o 46 týdnù a agomelatin s jen 22% relapsù byl signifikantnì preventivnì úèinnìjší než placebo s 47 % relapsù, což odpovídá NNT = 5 (EMEA, 2009; London New Drug Group, 2009; Kennedy et al., 2006, 2008b). Rovnìž ve studii CL3-022 po dalších 18 týdnech extenze byly agomelatin a fluoxetin úèinnìjší v prevenci relapsù než placebo (16 % vs. 20 % vs. 35 % léèených; NNT agomelatin vs. placebo = 6). V poslední studii CL3-035 byl agomelatin stejnì úèinný jako venlafaxin po dalších 18 týdnech s poèty relapsù 28 % a 33 % léèených. V jiných 3 studiích (CL3-023, CL3-024, CL3-026) agomelatin nebyl preventivnì úèinnìjší než placebo nebo paroxetin èi fluoxetin (EMEA, 2009; London New Drug Group, 2009) a v další 6mìsíèní studii poèet zlepšených po terapii agomelatinem byl nevýznamnì vyšší než po sertralinu (76 % vs. 63,5 %, HAMD). Agomelatin a fluoxetin významnì prodloužily dobu do relapsu oproti placebu (studie CL3-023, EMEA, 2009). Adherence k dlouhodobé léèbì agomelatinem byla nevýznamnì vyšší než k jiným antidepresivùm v jednotlivých studiích, ale signifikantnì vyšší pøi souhrnné analýze (2 studie agomelatin vs. Venlafaxin: 70,3 % vs. 61,7 %; 73 % vs. 64,7 %; 1 studie agomelatin vs. Sertralin 64,7 % vs. 58,3 %; meta-analýza agomelatin vs. aktivní komparátor 69,4 % vs. 61,5 %, p = 0,012). Agomelatin a insomnie Pøibližnì 80 % nemocných s depresivní poruchou udává poruchy spánku a 90 % si stìžuje na zhoršenou kvalitu spánku (Srinivasan et al., 2009). U depresivních pacientù spoèívá porucha spánku v prodloužení spánkové latence, èastém noèním probouzení, narušení kontinuity spánku a snížené spánkové úèinnosti. Deprese rovnìž narušuje architekturu spánku a bylo zjištìno zkrácení REM latence, zmnožení REM spánku a potlaèení pomalovlnného NREM spánku (Kupfer, 2006; Lam, 2006). Depresivní porucha rovnìž vede ke snížení sekrece melatoninu. Pøitom nìkterá antidepresiva, zejména SSRI a venlafaxin, narušují spánek a jen málo z nich spánek upravuje (trazodon, mirtazapin, amitriptylin), ale za cenu ranní ospalosti, únavnosti a snížené pozornosti. Již v prvé studii u depresivních nemocných agomelatin (25 mg/den) lépe upravoval spánek než placebo. Agomelatin zkracoval usínání, redukoval poèet probouzení v noci, potlaèoval pøedèasné ranní probouzení a zlepšoval kvalitu spánku (Loo et al., 2002b). Rovnìž ve studii s 322 depresivními pacienty byl agomelatin (25 50 mg/den) úspìšnìjší než venlafaxin ( mg/den) v úpravì spánku. Agomelatin opìt zkracoval spánkovou latenci, snižoval poèet noèních probouzení a zlepšoval kvalitu spánku (Lemoine et al., 2007). Rozdíl v ovlivnìní spánku mezi obìma antidepresivy byl patrný již po 1. týdnu terapie ve prospìch agomelatinu. V otevøené polysomnografické studii 15 nemocných s depresivní poruchou dostávalo agomelatin (25 mg/den) po dobu 6 týdnù s cílem zjistit ovlivnìní spánku (Quera-Salva et al., 2007). Agomelatin signifikantnì zvýšil spánkovou úèinnost, snížil poèet probuzení a èas bdìní v noci, zvýšil pomalovlnný spánek, zejména v 1. polovinì noci beze zmìny latence èi množství REM spánku a zlepšil bdìlost bìhem následujícího dne. Tyto signifikantní zmìny byly následnì potvrzeny i v analýze polysomnografických vyšetøení z pùvodních kontrolovaných studií s agomelatinem (Quera-Salva et al., 2010). Chronobiologické pùsobení agomelatinu Agomelatin mùže zmìnit i rytmus spánku/bdìní v závislosti na dobì, kdy je podán. Pokud byl agomelatin (5 a 100 mg) podán v 18 hod. 6 zdravým dobrovolníkùm, došlo k pøedsunutí spánkové fáze proti placebu a rychlému poklesu tìlesné teploty (Kräuchi et al., 1997). Jiným pøíkladem je normalizace spánku a bdìní po agomelatinu u 10 nemocných se Smith-Magensovým syndromem (mentální retardace na podkladì deplece chromozómu 17p11.2), u kterého je zmìnìna sekrece melatoninu z noci na den (Fabiano et al., 2007). Tìmto nemocným byl ráno podáván acebutol (beta-1 antagonista), který potlaèil sekreci melatoninu pøes den. Veèer byl pacientùm podán agomelatin (1 nebo 5 mg) k navození noèního spánku. Po agomelatinu došlo k snížení poètu noèních probuzení, vymizela fragmentace spánku a probuzení bylo posunuto do ranních hodin. Agomelatin a spánek Agomelatin pro své agonistické pùsobení na melatoninové receptory ovlivòuje i nìkteré druhy insomnií a rytmus spánku a bdìní. Pøíznivé ovlivnìní spánku agomelatinem je pravdìpodobnì zprostøedkováno i antagonistickým pùsobením na 5-HT2C receptory, neboś úprava insomnie nastává i po léèbì dalšími antidepresivy (napø. trazodon, mirtazapin) s podobným mechanizmem úèinku (Landolt a Wehrle, 2009). Ostatní klinické indikace Agomelatin byl krom depresivní poruchy zkoušen i v léèbì bipolární deprese, sezónní afektivní poruchy, generalizované úzkostné poruchy a Alzheimerovy demence. Rovnìž byly provedeny vìtšinou jen pilotní studie o využití agomelatinu v léèbì insomnie a poruch spánkového rytmu (viz agomelatin a spánek). Bipolární afektivní porucha (bipolární deprese) Dùvodem k provedení této studie byla skuteènost, že u pacientù s depresivní poruchou léèených agomelatinem nedocházelo k pøesmyku do mánie. Pacientùm s bipolární poruchou typu I léèených lithiem (N = 14) nebo valpromidem (N = 7) byl ve fázi deprese otevøenì pøidán agomelatin (25 mg/den) na dobu 6 týdnù s pøípadným prodloužením na 46 týdnù (Calabrese et al., 2007). Po pøidání agomelatinu došlo ke zlepšení celkového skóre HAMD 50 % u 17/21 (81 %) léèených a k dosažení remise u 8/20 (40 %) pacientù. Zlepšení bylo dosaženo u 78,6 % nemocných užívajících kontinuálnì lithium a u 85,7 % po pøidání k valpromidu. 11 pacientù pokraèovalo v užívání agomelatinu po dobu 1 roku a 73,7 % z nich se udrželo v remisi. V dlouhodobé terapii byly zaznamenány 2 epizody mánie, 1 hypománie a 1 agitovanosti. Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) Agomelatin u nemocných s depresivní poruchou potlaèuje nejen depresivní, ale i úzkostné symptomy. Proto byla provedena randomizovaná dvojitì slepá studie, ve které 121 nemocných s GAD bylo léèeno agomelatinem (25 50 mg/den) nebo placebem po dobu 12 týdnù (Stein et al., 2008). Celkové skóre stupnice HAMA signifikantnì pokleslo pøi terapii 103

7 agomelatinem proti placebu (p = 0,040); rozdíl mezi obìma substancemi byl patrný od 6. týdne studie. Po 12 týdnech bylo zlepšeno 66,7 % léèených agomelatinem a 46,6 % dostávajících placebo (p = 0,026). Agomelatin potlaèoval psychické i somatické projevy úzkosti a rovnìž zlepšoval spánek. Sezónní afektivní porucha Již preklinické zkoušky a studie u zdravých dobrovolníkù prokázaly, že agomelatin pøíznivì ovlivòuje poruchy spánku a spánkový rytmus, které se mohou podílet na patofyziologii sezónní afektivní poruchy (van Reeth et al., 2001; Leproult et al., 2005). Proto byla provedena otevøená studie s 37 pacienty se sezónní depresí, kteøí byli léèeni agomelatinem (25 mg/den) po dobu 14 týdnù (Pjrek et al., 2007). Terapií došlo k signifikantní redukci celkového skóre škály HAMD verze SAD. Zlepšení deprese (pokles HAMD 50 %) bylo pozorováno u 75,7 % pacientù a dosažení remise u 70,3% nemocných. Nástup úèinku agomelatinu byl patrný již po 2 týdnech terapie. Kognitivní poruchy (Alzheimerova demence) Zatím existuje pouze jediná reference o terapii agomelatinem v populaci pacientù s Alzheimerovou demencí (CL2-011; EMEA, 2009). Efektivita nebyla dosud reportována, ale ve skupinì 356 nemocných byl ve skupinì léèených zaznamenán vyšší výskyt úmrtí (15/356 = 4,2 %), což je vyšší procento než v celkové skupinì starších nemocných nad 75 let (agomelatin 16/782 = 2,0 %; placebo 1/327 = 0,3 %). Rozdíl v mortalitì je pøièítán nerovnomìrné distribuci rizikových faktorù pøi zaèátku studie. Výrobce byl evropským regulaèním úøadem požádán o doplnìní post-marketingových údajù o úèinnosti a bezpeènosti agomelatinu u osob nad 75 let vìku. Indikace a kontraindikace Schválenou indikací agomelatinu je pouze depresivní porucha u dospìlých. Agomelatonin nelze podávat u jaterní dysfunkce a pøi souèasném podávání inhibitorù cytochromu P4501A2 (zejména fluvoxamin a ciprofloxacin) a pøi hypersenzitivitì na léèivou èi pomocnou látku. Vzhledem tomu, že preparát obsahuje laktózu, nemìli by jej užívat pacienti s intolerancí galaktózy nebo glukózo-galaktózovým malabsorpèním syndromem (SPC, 2009). Dávkování Agomelatin se podává iniciálnì v jediné denní dávce 25 mg na noc, bez potøeby titrace. Pokud do 2 týdnù nenastane dostateèné zlepšení, je možno dávku zvýšit na 50 mg veèer. Pacienti by po odeznìní depresivní epizody mìli být doléèeni ještì 6 mìsícù k dosažení stabilní remise a prevenci pøedèasného relapsu. Agomelatin mùže být podáván nezávisle na jídle. Pøi ukonèení léèby není nutné jeho postupné vysazování. Bezpeènost a snášenlivost agomelatinu Tolerabilita agomelatinu byla provìøena u celkem 5266 pacientù, kteøí dostali nejménì jednu denní dávku a byli tedy léèeni po dobu 1 dne až 1 roku. Výskyt nežádoucích úèinkù pøi krátkodobé a dlouhodobé léèbì agomelatinem a pøi podávání placeba je znázornìn v tab. 5. Tabulka 5: Nežádoucí úèinky pøi léèbì agomelatinem (EMEA, 2009). Nežádoucí účinky (v %) krátkodobě N = 1120 Agomelatin dlouhodobě N = 511 krátkodobě N = 998 dlouhodobě N = 406 všechny NÚ 52,8 38,8 51,7 38,4 cefalgie 14,1 8,2 14,1 6,7 nauzea 7,7 1,6 7,1 0,7 závratě 5,5 1,2 3,1 1,0 průjem 3,1 1,6 2,6 1,0 somnolence 2,9? 2,3? únava 2,6? 2,0? insomnie 2,4 2,5 2,6 0,7 anxieta 2,0 1,8 1,2 1,0 obstipace 1,8 1,2 2,1 0,5 lumbalgie 1,5 2,7 1,3 2,2 Frekvence nežádoucích pøíznakù byla vyšší pøi terapii venlafaxinem než agomelatinem v jedné studii (81,3 % vs. 66,4 %) a ve druhé studii byla obdobná pøi podávání obou antidepresiv (67,9 % vs. 75,5 %). Pøi srovnání sertralinu s agomelatinem byla èetnost výskytu nežádoucích úèinkù obdobná (56,6 % vs. 58,6 %). Gastrointestinální nežádoucí úèinky V krátkodobých studiích se vyskytly gastrointestinální nežádoucí pøíznaky u 19,4 % léèených agomelatinem, u 18,6 % pøi podávání placeba, u 23,6 % léèených fluoxetinem a u 31,1 % pøi léèbì paroxetinem (EMEA, 2009). U pacientù léèených venlafaxinem byl výskyt gastrointestinálních nežádoucích úèinkù témìø dvojnásobný proti agomelatinu, tj. u 21,6 % vs. 40,5 % léèených (Lemoine et al., 2007). V souhrnné analýze 6mìsíèních studií byl zjištìn výskyt gastrointestinálních nežádoucích problémù pøi léèbì agomelatinem na úrovni placeba, vyšší pøi terapii SSRI (paroxetin, fluoxetin, sertralin) a nejvyšší pøi venlafaxinu (data on file). Syndrom z vysazení Výskyt pøípadných symptomù syndromu z vysazení byl zkoumán v cílené studii srovnávající agomelatin (25 mg/den) s paroxetinem (20 mg/den) po dobu 12 týdnù (Montgomery et al., 2004). Nemocní byli po dosažení remise rozdìleni do skupiny dostávající stávající antidepresivum a do skupiny léèené placebem. Po 1 a 2 týdnech po vysazení byly u 192 nemocných sledovány pøíznaky syndromu z odnìtí škálou DESS (Discontinuation-Emergent Signs and Symptoms). Pacienti, kteøí pøerušili terapii agomelatinem nemìli více symptomù z vysazení než ti, kteøí v léèbì pokraèovali. Naopak, po náhlém vysazení paroxetinu po 1 týdnu došlo k signifikantnì èastìjší manifestaci pøíznakù z odnìtí oproti skupinì, která v užívání paroxetinu pokraèovala (p < 0,001). Syndrom z vysazení byl sledován také ve srovnávací studii agomelatinu s placebem u generalizované úzkostné poruchy (Stein et al., 2008). Poèet nemocných s 1 symptomem škály DESS byl nižší po vysazení agomelatinu než po vysazení placeba (39,5 % vs. 43,8 %). Rovnìž z dlouhodobých studií vyplynulo, že po vysazení agomelatinu se neobjevily pøíznaky syndromu z odnìtí (data on file). Dosavadní údaje ukazují, že po náhlém ukonèení léèby agomelatin není spojen s výskytem syndromu z vysazení. 104

8 Fórum Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti Agomelatin a tìlesná hmotnost V krátkodobých studiích se agomelatin neodlišoval v ovlivnìní hmotnosti ani od placeba ani od paroxetinu a venlafaxinu (Loo et al., 2002; Lemoine et al., 2007). V souhrnné analýze dlouhodobých 6mìsíèních studií se tìlesná hmotnost po agomelatinu zvýšila v prùmìru o 0,23 kg ve srovnání s 0,24 kg po placebu, 0,51 kg po SSRI a 0,29 kg po venlafaxinu. Poèet nemocných se zvýšením hmotnosti o 7 % iniciální hodnoty èinil 5 % po agomelatinu ve srovnání s 5,7 % po placebu, 8,8 % po SSRI a 5,4 % po venlafaxinu (data on file). Lze tedy konstatovat, že agomelatin je k tìlesné hmotnosti neutrální. Agomelatin a sexuální dysfunkce Vìtšina antidepresiv vyvolává u depresivních pacientù sexuální dysfunkce u 25,8 % až 80 % léèených (Serretti et al., 2009). Proto byla vìnována pozornost i agomelatinu a jeho vlivu na sexuální funkce. V souhrnné analýze všech studií byla zaznamenána sexuální dysfunkce u 0,7 % mužù léèených agomelatinem, u 1,2 % dostávajících placebo, u 2,4 % léèených SSRI (fluoxetin, paroxetin, sertralin) a u 1 % pøi terapii venlafaxinem (data on file). Studie srovnávající agomelatin s venlafaxinem byla specificky zamìøena na sledování sexuálních funkcí mìøených SFQ (Sexual Function Questionnaire) (Kennedy et al., 2008a). Zhoršení sexuálních funkcí a spokojenosti se sexuálním životem bylo pozorováno u 4,1% žen, léèených agomelatinem a u 15,3 % pøi terapii venlafaxinem (p = 0,002). U nemocných, kteøí byli sexuálnì aktivní pøi vstupu do studie a kteøí dosáhli remise depresivní poruchy (N = 111), byl pozorován pìtinásobný rozdíl v poruše sexuální touhy mezi agomelatinem a venlafaxinem (3,6 % vs. 19,4 %; p < 0,01) a v narušení orgasmu u žen (4,3 % vs. 21,2 %; p < 0,0001). Ve druhé studii byl agomelatin srovnáván s paroxetinem u 98 zdravých dobrovolníkù mužù (Montejo et al., 2010). Sexuální dysfunkce byla zaznamenána u 4,5 % léèených agomelatinem v dávce 25 mg/den, u 4,3 % užívajících placebo a u 61,9 % pøi terapii paroxetinem. Rozdíly mezi agomelatinem a placebem nebyly signifikantní, ostatní byly statisticky vysoce významné (p < 0,0001). Souhrnnì lze øíci, že agomelatin vyvolává sexuální dysfunkce jen v úrovni placeba a signifikantnì ménì než venlafaxin nebo paroxetin. Agomelatin a hepatální dysfunkce Po léèbì agomelatinem bylo pozorováno zvýšení aktivity aminotransferáz (AST, ALT, GGT) po dávce 25 mg/den u 1,04 % léèených, po 50 mg/den u 1,39 % pacientù a po podávání placeba u 0,72 % nemocných. Toto zvýšení aktivity aminotransferáz se vìtšinou objevilo u nemocných bez jakýchkoliv tìlesných potíží. Zvýšení aminotransferáz se vyskytlo èastìji v prvním mìsíci léèby, i když bylo pozorováno i po 3 a 6 mìsících terapie. Výskyt zvýšených aminotransferáz po agomelatinu se nelišil od výskytu pøi léèbì venlafaxinem v souhrnné analýze dvou studií a pohyboval se na úrovni nálezù pøi léèbì jinými antidepresivy (DeSanty et al., 2007; McIntyre et al., 2008). Parenchymatózní (hepatocelulární) poškození jater je vìtšinou reverzibilní a nepredikovatelné. Rizikovými faktory jsou konzumace alkoholu, užívání hepatotoxických lékù a preexistující jaterní onemocnìní (EMEA, 2009). Léèba agomelatinem musí být ukonèena, pokud aktivita aminotransferáz stoupne více než trojnásobnì oproti normálním hodnotám. U všech pacientù by mìla být stanovena aktivita aminotransferáz pøi zahájení léèby a potom pravidelnì po pøibližnì šesti týdnech léèby (konec akutní fáze), po pøibližnì dvanácti týdnech a dvaceti ètyøech týdnech (konec udržovací fáze) a poté, pokud je to klinicky indikováno (EMEA, 2009; SPC, 2009). Agomelatin a kardiovaskulární funkce Agomelatin neovlivnil krevní tlak a frekvenci pulzu více než placebo. Agomelatin neprodloužil QTc interval ve studii, specificky zamìøené na kardiovaskulární systém (data on file). Agomelatin a vìk Agomelatin nebyl dosud kontrolovanì testován v populaci mladší 18 let, a proto se vzhledem k nedostatku údajù jeho podávání dìtem a dospívajícím nedoporuèuje. Souhrn údajù o pøípravku také doporuèuje opatrnost pøi podávání agomelatinu pacientùm starším 65 let (SPC, 2009). Agomelatin a tìhotenství a laktace Dosud nejsou k dispozici klinické údaje o podávání agomelatinu bìhem gravidity. Studie na zvíøatech však nenaznaèují pøímé ani nepøímé škodlivé úèinky na prùbìh tìhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Není také známo, zda se agomelatin vyluèuje do mateøského mléka. Agomelatin nebo jeho metabolity se však vyluèují do mléka potkanù bìhem laktace. Potenciální úèinky agomelatinu na kojené dítì nebyly stanoveny (SPC, 2009). Interakce agomelatinu s jinými léky Agomelatin je metabolizován prostøednictvím cytochromu P4501A2 (v 90 %) a CYP2C9/19 (v 10 %). Agomelatin sám tyto izoenzymy neinhibuje ani neindukuje. Inhibitory CYP1A2 zvyšují koncentrace agomelatinu. Patøí mezi nì silný inhibitor CYP1A2 fluvoxamin, jenž støednì silnì inhibuje i CYP2C9 a zvyšuje proto koncentrace agomelatinu až šedesátinásobnì. Jiným silným inhibitorem CYP1A2 je ciprofloxacin. Dalšími støednì silnými inhibitory CYP1A2 jsou estrogeny, propranolol, grepafloxazin, enoxazin, moklobemid, cimetidin, tiklodipin, fluorochinolony aj. Souèasné podávání agomelatinu se silnými inhibitory CYP1A2 (fluvoxamin, ciprofloxacin) je kontraindikováno a pøi kombinaci se støednì silnými inhibitory CYP1A2 výrobce doporuèuje pouze opatrnost (SPC, 2009). Spoleènì s agomelatinem je možno podávat benzodiazepiny, lithium, paroxetin, flukonazol a theofyllin. Souèasnì s agomelatinem by se nemìl požívat alkohol (SPC, 2009). Souhrn a závìr Agomelatin je prvým antidepresivem ze skupiny MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist) s novým mechanizmem úèinku. Agomelatin se vyznaèuje vyšší afinitou k melatoninovým než serotoninovým receptorùm a z melatoninových receptorù vyšší afinitou k MT-1 než MT-2 podtypùm. Blokáda serotoninových 5-HT2C receptorù se podílí na antidepresivním úèinku, neboś tímto zpùsobem dochází k dezinhibici uvolòování noradrenalinu a dopaminu v prefrontální kùøe, dosud potlaèené serotoninovým systémem (Stahl, 2007). Tímto mechanizmem úèinku lze vysvìtlit i anxiolytické pùsobení agomelatinu. Blokáda 5-HT2C receptorù též pravdìpodobnì vede ke zvýšení denzity pomalovlnného spánku, vedoucí k lepší konzolidaci pamìti (Van Laar et al., 2001; Walker, 2009). Podání specifických antagonistù 5-HT2C receptorù nevedlo ve všech zvíøecích modelech k antidepre- 105

9 sivní aktivitì a lze z toho vyvodit, že k antidepresivnímu pùsobení agomelatinu je zapotøebí kombinované ovlivnìní serotoninových i melatoninových receptorù. Agomelatinem navozená stimulace melatoninových MT-1 receptorù navozuje spánek a MT-2 receptorù resynchronizuje cirkadiánní rytmus spánku a bdìní a obojí zvyšuje sekreci melatoninu; všechny tyto parametry jsou narušeny u depresivní poruchy. Agomelatin rovnìž redukuje uvolòování glutamátu, což odpovídá jeho neuroprotektivnímu pùsobení; ve zvíøecích pokusech dokonce stimuloval neurogenezi (Saumier et al., 2009; Paizanis et al., 2007; Banasr et al., 2006). Akutní antidepresivní úèinnost agomelatinu byla testována v celkem 14 randomizovaných dvojitì slepých studiích u 5300 nemocných s depresivní poruchou. Efektivita v placebem kontrolovaných studiích nebyla konzistentní, ve ètyøech studiích byl agomelatin stejnì úèinný jako placebo. Minimálnì ve dvou pøípadech se však zøetelnì jedná o failure study, neúspìšné pokusy, neboś ani aktivní komparátor (antidepresivum s již prokázanou efektivitou) se neodlišil od placeba. Narùstající odpovìï na podávání placeba je obecným problémem souèasných klinických studií. Jedním z vysvìtlení jsou metodologická úskalí kontrolovaných pokusù, kdy se ukazuje, že samotná pøítomnost placeba snižuje odpovìï na aktivní antidepresivní léèbu (Sinyor et al., 2010). Druhým vysvìtlením, které je platné i v pøípadì agomelatinu, o èemž svìdèí subanalýza studie CL3-026, je skuteènost, že rozdíl mezi aktivní a neaktivní substancí se významnì zvyšuje se závažností onemocnìní (Montgomery a Kasper, 2007). V pøípadì pozitivních studií klinická úèinnost agomelatinu vùèi placebu (vyjádøena procentem zlepšení, response) mìøená pomocí NNT odpovídá malé až støední velikosti úèinku (effect size; Cohenovo d 0,2 0,5). To je úèinek, který však lze považovat za relevantní pro klinickou praxi, stejné hodnoty vykazují i jiná nová antidepresiva vùèi placebu i standardnímu komparátoru (Mohr a Citrome, 2008). V pøímém srovnání úèinnosti s ostatními antidepresivy (fluoxetin, sertralin, venlafaxin) je agomelatin minimálnì stejnì úèinný, ve 2 studiích byl dokonce úspìšnìjší. Ne zcela objasnìný je také vztah mezi velikostí úèinku a množstvím farmaka. Zatímco v nìkterých studiích byla dávka 25 mg agomelatinu významnì efektivní a naopak dávka 50 mg se nelišila od placeba (Stahl et al., 2010), další práce naopak naznaèují narùstající terapeutický benefit s navýšením celkové denní dávky z 25 na 50 mg. Dosavadní data jsou tedy v tomto ohledu nedostaèující, vztah mezi dávkou a úèinkem si v pøípadì agomelatinu zasluhuje další zkoumání. Mezi pøednosti agomelatinu patøí antidepresivní efekt i u tìžkých depresí a anxiolytické pùsobení, pøíznivì ovlivòuje poruchy spánku a nevyvolává spavost èi únavu pøes den (Kennedy et al., 2008a, 2009; Kasper et al., 2010; Lemoine et al., 2007). Nástup antidepresivního úèinku agomelatinu byl patrný již po 2 týdnech terapie. Agomelatin byl podáván i dlouhodobì (6 až 12 mìsícù) s cílem prevence relapsù depresivní poruchy. V jedné nepublikované 34týdenní studii jej nebylo možno odlišit v preventivním pùsobení od placeba, ale v druhé stejnì dlouhé studii redukoval poèet relapsù o témìø 50 % více než placebo (EMEA, 2009; Goodwin et al., 2009). Pùvodních 6 krátkodobých studií bylo za dvojitì slepých podmínek prodlouženo o dalších týdnù. Ve 3 z nich nebyl agomelatin významnì preventivnì úèinnìjší než placebo, ve 2 studiích byl úspìšnìjší než placebo a v jedné studii byl obdobnì úèinný jako venlafaxin. Velikost úèinku mìøená pomocí NNT byla u pozitivních studií støednì velká až vysoká, odpovídající Cohenovu d 0,5 0,8. Nicménì k jednoznaènému prùkazu preventivního efektu a dlouhodobé úèinnosti agomelatinu budou nutné další klinické práce. Snášenlivost agomelatinu je hodnocena jako neobvykle vysoká, nicménì EMEA na základì pozorovaného zvýšení sérových hladin aminostransferáz u cca 1 % léèených stanovila doporuèení o nutnosti monitorování jaterních testù (EMEA, 2009; SPC, 2009). Z nežádoucích úèinkù jen výskyt závratí byl vyšší než pøi podávání placeba. Agomelatin vyvolával ménì gastrointestinálních nežádoucích symptomù a ménì sexuálních dysfunkcí proti SSRI a venlafaxinu. Agomelatin byl neutrální k tìlesné hmotnosti, neprodlužoval QT interval a nepùsobil sedaci pøes den. Po vysazení agomelatinu nedojde k syndromu z vysazení a pøi dlouhodobém sledování nedocházelo k zvyšování tolerance. Agomelatin je substrátem CYP4501A2 a nesmí být kombinován se silnými inhibitory tohoto izoenzymu. Souhrnem lze konstatovat, že agomelatin je antidepresivem se zcela novým mechanizmem úèinku, jehož antidepresivní pùsobení bylo prokázáno v mnoha kontrolovaných studiích. Agomelatin souèasnì upravuje poruchy spánku a pùsobí anxiolyticky. Vyvolává ménì než jiná antidepresiva gastrointestinální a sexuální nežádoucí úèinky a sedaci pøes den, je neutrální k hmotnosti a po ukonèení terapie nedojde k syndromu z vysazení. K dostateènému prùkazu dlouhodobé preventivní úèinnosti agomelatinu u depresivní poruchy budou potøebné další klinické studie a pøedevším zkušenosti z klinické praxe. Další studie jsou také zapotøebí k prokázání efektivity a bezpeènosti ve speciálních populacích (dìti a dospívající, starší nemocní, rezistentní deprese, deprese s psychotickými pøíznaky, ovlivnìní kognitivních funkcí aj.). To vše nám pomùže identifikovat cílovou populaci nemocných, kteøí budou moci z nového antidepresiva profitovat nejlépe. Podpoøeno výzkumnými projekty CNS 1M051 a MZ0PCP2005. LITERATURA doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha Ústavní Praha Do redakce došlo: K publikaci pøijato: Barbiero VS, Zappettini S, Mocaër E, Gabriel C, Mallei A, Milanese M, Musazzi L, Bonanno G, Racagni G, Popoli M. The novel antidepressant agomelatine reduces release of glutamate and related presynaptic mechanism in rat hippocampus (Abstract). Eur Neuropsychopharmacol 2007;17(Suppl. 4):365. Banasr M, Soumier A, Hery M, Mocaër E, Daszuta A. Agomelatine, a new antidepressant, induces regional changes in hippocampal neurogenesis. Biol Psychiatry 2006;59:

10 Fórum Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti Bourin M, Mocaër E, Porsolt R. Antidepressant-like activity of S20098 (agomelatine) in the forced swimming test in rodents: involvement of melatonin and serotonin receptors. J Psychiatry Neurosci 2004;29: Calabrese JR, Guelfi JD, Perdrizet-Chevallier C and The Agomelatine Bipolar Study Group. Agomelatine adjunctive therapy for acute bipolar depression: preliminary open data. Bipol Disord 2007;9: DeSanty KP, Amabile CM. Antidepressant-induced liver injury. Ann Pharmacother 2007;41: EMEA - CHMP Assessment Report for Valdoxan; Procedure No. EMEA/ H/C/000915; Fabiano A, de Leersnyder H. Agomelatine efficacy on major sleep disturbances in Smith- Magens syndrome: an exploratory, open study in children (Abstract). Eur Neuropsychopharmacol 2007;17(Suppl. 4):567. Goodwin GM, Emsley R, Rembry S, Rouillon F. Agomelatine prevents relapse in patients with major depressive disorder, without evidence of a discontinuation syndrome: a 24-week randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2009;70: Kasper S, Hajak G, Wulff K, Hoogendijk WJ, Montejo AL, Smeraldi E, Rybakowski JK, Quera-Salva MA, Wirz-Justice AM, Picarel-Blanchot F, Baylé FJ. Efficacy of the novel antidepressant agomelatine on the circadian rest-activity cycle and depressive and anxiety symptoms in patients with major depressive disorder: a randomized, double-blind comparison with sertraline. J Clin Psychiatry 2010;71: Kennedy SH, Emsley R. -controlled trial of agomelatine in the treatment of major depressive disorder. Eur Neuropsychopharmacol 2006;16: Kennedy SH, Rizvi S, Fulton K, Rasmussen J. A double-blind comparison of sexual functioning, antidepressant efficacy, and tolerability between agomelatine and venlafaxine XR. J Clin Psychopharmacol 2008a;28: Kennedy S, Loo H, Olié JP. The antidepressant efficacy of agomelatine is independent of gender, age, body mass index and use of concomitant anxiolytics: combined analysis of three placebo-controlled studies (Abstract). Int J Neuropsychopharmacol 2008b;11(Suppl. 1):193. Kennedy SH, Loo H, Olié JP, Montgomery SA. The efficacy of agomelatine accross distinct clinical populations of depressive patients (Abstract). World Psychiatry 2009;8(Suppl. 1):182. Kupfer DJ. Depression and associated sleep disturbances: patients benefit with agomelatine. Eur Neuropsychopharmacol 2006;16(Suppl.): Kräuchi K, Cajochen C, Möri D, Graw P, Wirz-Justice A. Early evening melatonin and S advance circadian phase and nocturnal regulation of core body temperature. Am J Physiol 1997; 172: R Lam RW. Sleep disturbances and depression. Int Clin Psychopharmacol 2006; 21 (Suppl. 1): Landolt HP, Wehrle R. Antagonism of serotonergic 5-HT2A/2C receptors: mutual improvement of sleep, cognition and mood? Eur J Neurosci 2009;9: Lanfumey L, Boyer PA, Hamon M, Mocaër E. Antidepressant profile of the melatonin agonist and 5-HT2C antagonist agomelatine (S20098). Preclinical studies (Abstract). Eur Neuropsychopharmacol 2003; 13 (Suppl. 4): 2: 74. Lemoine P, Guilleminault C, Alvarez E. Improvement in subjective sleep in major depressive disorder with a novel antidepressant, agomelatine: randomized, double-blind comparison with venlafaxine. J Clin Psychiatry 2007;68: Leproult R, van Ondenbergen A, L hermite-balériaux M, van Cauter E, Copinschi G. Phase-shift of 24-h rhythms of hormonal release and body temperature early evening administration of the melatonin agonist agomelatine in healthy older men. Clin Endocrinol 2005;63: Llorca PM. Agomelatine proven efficacy on all depressive symptoms. World Psychiatry 2009;8(Suppl. 1):304. London New Drugs Group: APC/DTC Briefing Document, June Agomelatine; Loo H, Dalery J, Macher JP, Payen A. Pilot study comparing in blind the therapeutic effect of two doses of agomelatine, a melatonergic agonist and selective 5-HT2C antagonist, in the treatment of major depressive disorder. Encephale 2002a;28: Loo H, Hale A, D haenen H. Determination of the dose of agomelatine, a melatonergic agonist and selective 5-HT2C antagonist, in the treatment of major depressive disorder: a placebo-controlled dose range study. Int Clin Psychopharmacol 2002b;17: Loo H, D haenen H, Hale A. A double-blind study of S in patients with major depressive or bipolar II disorders: effect on remission (Abstract). Int J Neuropsychopharmacol 2002c;5(Suppl. 1):145. Millan MJ, Brocco M, Gobert A, Dekeyne A. Anxiolytic properties of agomelatine, an antidepressant with melatonergic and serotonergic properties: Role of 5-HT2C receptor blockade. Psychopharmacology 2005;177: Millan MJ, Gobert A, Lejeune F, Dekeyne A, Newman-Tancredi A, Pasteau V, Rivet J-M, Cussac D. The novel melatonin agonist agomelatine (S20098) is an antagonist at 5-hydroxytryptamine 2C receptors, blockade of which enhances the activity of frontocortical dopaminergic and adrenergic pathways. J Pharmacol Exp Therapeut 2003;306: McIntyre RS, Panjwani ZD, Nguyen HT, Woldeyouhannes HO, Alsuwaidan M, Soczynska JK, Laurenco MT, Konarski JZ, Kennedy SH. The hepatic safety profile of duloxetine: A review. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2008;4: Mohr P, Citrome L. Jak porozumìt výsledkùm klinických studií a pøeložit je do klinické praxe s pomocí NNT. ÈS Psychiat 2008;104: Montejo AL, Prieto N, Terleira A, Matias J, Alonso S, Paniagua G, Naval S, Gonzalez Parra D, Gabriel C, Mocaër E, Portoles A. Better sexual acceptability of agomelatine (25 mg and 50 mg) compared with paroxetine (20 mg) in healthy male volunteers. An 8-week, placebo controlled study using the PRSEXDQ-SALSEX scale. J Psychopharmacol 2010;24: Montgomery SA, Kennedy SH, Burrows GD, Lejoyeux M, Hindmarch I. Absence of discontinuation symptoms with agomelatine and occurrence of discontinuation symptoms with paroxetine: a randomized, doubleblind, placebo-controlled discontinuation study. Int Clin Psychopharmacol 2004;19: Montgomery SA, Kasper S. Severe depression and antidepressants: focus on a pooled analysis of placebo-controlled studies of agomelatine. Int Clin Psychopharmacol 2007;22: Olié JP, Kasper S. Efficacy of agomelatine, a MT1/MT2 receptor agonist with 5-HT2C antagonistic properties, in major depressive disorder. Int J Neuropsychopharmacol 2007;10: Paizanis E, Kelaï S, Renoir T, Hamon M, Lanfumey L. Life-long hippocampal neurogenesis: environmental, pharmacological and neurochemical modulations. Neurochem Res 2007;32: Papp M, Gruca P, Boyer PA, Mocaer E. Effect of agomelatine in the chronic mild stress model of depression in the rat. Neuropsychopharmacology 2003;28: Pjrek E, Winkler D, Konstantinidis A, Willeit M, Praschak-Rieder N, Kasper S. Agomelatine in the treatment of seasonal affective disorder. Psychopharmacology 2007;190: Quera-Salva MA, Vanier B, Laredo J, Hartley S, Chapotot F, Moulin C, Lofaso F, Guilleminault C. Major depressive disorder, sleep EEG and agomelatine: an open-label study. Int J Neuropsychopharmacol 2007;10: Quera-Salva MA, Lemoine P, Guilleminault C. Impact of the novel antidepressant agomelatine on disturbed sleep-wake cycles in depressed patients. Hum Psychopharmacol Clin Exp 2010;25: Serretti A, Alberto C. Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants: A meta-analysis. J Clin Psychopharmacol 2009;29: Sinyor M, Levitt AJ, Cheung AH, Schaffer A, Kiss A, Dowlati Y, Lanctôt KL. Does inclusion of a placebo arm influence response to active antidepressant treatment in randomized controlled trials? Results from pooled and meta-analyses. J Clin Psychiatry 2010;71: Souhrn údajù o pøípravku Valdoxan; Registr. èíslo EU/1/08/499/ , dne Soumier A, Banasr M, Lortet S, Masmejean F, Bernard N, Kerkenian- Le-Goff L, Gabriel C, Millan MJ, Mocaër E, Daszuta A. Mechanisms contributing to the phase-dependent regulation of neurogenesis by the novel antidepressant agomelatine, in the adult rat hippocampus. Neuropsychopharmacol 2009; Jul 1, Epub ahead of print. Srinivasan V, Pandi-Perumal SR, Trakht I, Spence DW, Hardeland R, Poeggeler B, Cardinali DP. Pathophysiology of depression: role of sleep and the melatonergic system. Psychiatry Res 2009;165:

11 Stahl SM. Novel mechanism of antidepressant action: norepinephrine and dopamine disinhibition (NDDI) plus melatonergic agonism. Int J Neuropsychopharmacol 2007;10: Stahl SM, Fava M, Trivedi MH, Caputo A, Shah A, Post A. Agomelatine in the treatment of major depressive disorder: an 8-week, multicenter, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2010;71: Stein DJ, Ahokas AA, de Bodinat C. Efficacy of agomelatine in generalized anxiety disorder. A randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 2008;28: Švestka J. Agomelatin nové melatonergní a serotoninergní antidepresivum. Psychiatrie 2005;9: Van Laar M, Volkerts E, Verbaten M. Subchronic effects of the GABAagonist lorazepam and 5-HT2A/2C antagonist on driving performance, slow wave sleep and daytime sleepiness in healthy volunteers. Psychopharmacology 2001;154: Van Reeth O, Werbel L, Olivares E, Maccari S, Mocaer E, Turek FW. Melatonin or melatonin agonist corrects age-related changes in circadian response to environmental stimulus. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2001; 280: R1582-R1591. Walker MP. The role of slow wave sleep in memory processing. J Clin Sleep Medicine 2009;5(Suppl): Zajecka J, Schatzberg A, Stahl S, Shah A, Caputo A, Post A. Efficacy and safety of agomelatine in the treatment of major depressive disorder. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychopharmacol 2010;30:

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

PŘÍLOHA I SOHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Nekognitivní poruchy u demencí

Nekognitivní poruchy u demencí Nekognitivní poruchy u demencí MUDr. Pavel Ressner Neurologická klinika, Centrum pro diagnostiku a léčbu l neurodegenerativních onem. Fakultní nemocnice Olomouc Komplexní pojetí demencí - demence nejsou

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Valdoxan 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum 25 mg. Pomocná látka se

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum 4,019 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum 4,019 mg. Sp.zn. sukls19085/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adorma 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls103375/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolpidem Vitabalans 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje zolpidemi tartras 10 mg.

Více

Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno

Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno koncepce oboru klinická farmacie vývoj psychofarmak optimalizace farmakoterapie monitorování krevních hladin - vlastní zkušenosti s monitorováním

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Přípavek již není registrován

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Přípavek již není registrován PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sonata 5 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje zaleplonum 5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolsana 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls193313/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMALIS 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: rupatadinum 10 mg (ve formě fumarátu) Pomocné látky

Více

Olanzapin Actavis 5 mg potahované tablety: Kulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 8 mm s označením O1 na jedné straně.

Olanzapin Actavis 5 mg potahované tablety: Kulatá, bikonvexní, bílá potahovaná tableta, průměr 8 mm s označením O1 na jedné straně. sp. zn. sukls171954/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Olanzapin Actavis 5 mg potahované tablety Olanzapin Actavis 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum). Sp.zn.sukls82355/2012 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levocetirizin Actavis 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKOVÉ FORMY, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKOVÉ FORMY, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, LÉKOVÉ FORMY, KONCENTRACE, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITELÉ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát Česká republika Česká republika Německo Německo

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls110717/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolmitriptan Actavis 2,5 mg Zolmitriptan Actavis 5 mg tablety dispergovatelné v ústech SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Diacomit 250 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 250 mg stiripentolum. Pomocné látky Tobolka obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Xyzal 0,5 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml perorálního roztoku obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 0,5 mg. Pomocné látky:

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MOTILIUM 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Domperidonum 10 mg v jedné potahované

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls53400/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls53400/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls53400/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAGRILAN SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje Fluoxetini hydrochloridum

Více

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem sp. zn. sukls175449/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38824/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANASTAR 1 MG Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zomig 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: zolmitriptanum 5 mg v 1 potahované tabletě. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Instanyl 50 mikrogramů/v jedné dávce, nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje fentanyli citras, odpovídá.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Olazax 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ Jedna tableta obsahuje 5 mg olanzapinum. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 0,23 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. ZYLORAM 20 mg tablety ZYLORAM 40 mg tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. ZYLORAM 20 mg tablety ZYLORAM 40 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYLORAM 20 mg tablety ZYLORAM 40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ ZYLORAM 20 mg tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg Citaloprami

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Valdoxan 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum 25 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Příloha I. Vědecké závěry a důvody pro změnu v podmínkách rozhodnutí o registraci

Příloha I. Vědecké závěry a důvody pro změnu v podmínkách rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké závěry a důvody pro změnu v podmínkách rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S přihlédnutím k hodnotící zprávě PRAC k PSUR pro anagrelid, vědecké závěry výboru CHMP jsou následující:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Apo-Amisulprid 200 mg Tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje amisulpridum 200 mg Pomocné látky: Monohydrát laktosy. Jedna tableta

Více

Děti a mladiství Pro podávání přípravku Urorec u dětí a mladistvých neexistuje žádná relevantní indikace.

Děti a mladiství Pro podávání přípravku Urorec u dětí a mladistvých neexistuje žádná relevantní indikace. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 4 mg silodosinum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka.

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30 F39) Manická fáze Zvýšená nálada, euforie, aktivita, až psychotické symptomy Bipolární afektivní porucha Manická a depresivní

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resolor 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg prucalopridum (ve formě prucalopridi

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11754/2008; sukls11757/2008; sukls11761/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11754/2008; sukls11757/2008; sukls11761/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11754/2008; sukls11757/2008; sukls11761/2008 Příloha k sp.zn. sukls32310/2007; sukls32313/2007; sukls32315/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CITA 10 mg CITA

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Questax 25 mg, potahované tablety: Každá potahovaná tableta obsahuje Quetiapini fumaras odpovídající 25 mg quetiapinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Questax 25 mg, potahované tablety: Každá potahovaná tableta obsahuje Quetiapini fumaras odpovídající 25 mg quetiapinu. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls86902/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Questax 25 mg, potahované tablety Questax 100 mg, potahované tablety Questax 200 mg, potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300mg) v jedné tobolce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300mg) v jedné tobolce. sp.zn. sukls178890/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

Příloha II. Vědecké závěry

Příloha II. Vědecké závěry Příloha II Vědecké závěry 11 Vědecké závěry Po zvážení revidovaného konečného doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) ze dne 10. července 2014 týkajícího se léčivých přípravků

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BUCCOLAM 2,5 mg orální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná stříkačka pro perorální podání obsahuje 2,5 mg midazolamum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls31619/2014, sukls31622/2014, sukls31620/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MABRON RETARD 100 MABRON RETARD 150 MABRON RETARD 200 tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Diacomit 250 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje stiripentolum 250 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička 0,9 ml roztoku obsahuje 6,75 mg atosibanum (ve formě

Více

Tvrdá tobolka Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem ROCHE XENICAL 120.

Tvrdá tobolka Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem ROCHE XENICAL 120. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xenical 120 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 120 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka

Více

Farmakoterapie a psychoterapie generalizované úzkostné poruchy

Farmakoterapie a psychoterapie generalizované úzkostné poruchy a psychoterapie generalizované úzkostné poruchy Doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 1,2,3,4 ; MUDr. Bc. Aleš Grambal 1,2 ; MUDr. Barbora Buliková 1,2 1 Katedra psychiatrie LF UP, Olomouc; 2 Klinika psychiatrie

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOPERON cps 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Loperamidi hydrochloridum 2 mg v jedné

Více

Sp.zn. sukls44777/2013

Sp.zn. sukls44777/2013 Sp.zn. sukls44777/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Contrahist 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls114973/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls114973/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls114973/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EQUETA 25 mg, potahované tablety EQUETA 100 mg, potahované tablety EQUETA 150 mg, potahované

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron

Více

Agomelatin, melatoninové a noradrenalinové/dopaminové antidepresivum mechanismus účinku a klinické důsledky

Agomelatin, melatoninové a noradrenalinové/dopaminové antidepresivum mechanismus účinku a klinické důsledky Agomelatin, melatoninové a noradrenalinové/dopaminové antidepresivum mechanismus účinku a klinické důsledky Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.* Psychiatrická klinika FN, Brno;

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

sp.zn. sukls152252/2014, sukls152875/2014

sp.zn. sukls152252/2014, sukls152875/2014 sp.zn. sukls152252/2014, sukls152875/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU potahované tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Piracetamum 800 mg a 1200 mg v 1 potahované tabletě.

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RELPAX 40 mg RELPAX 80 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje eletriptani hydrobromidum 48,485 mg nebo

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Agnucaston potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta Agnucastonu obsahuje:

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Sp.zn. sukls120575/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 4 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Specifika neuropatické bolesti (NB) NB bývá obecně na léčbu velmi rezistentní. Projevy NB jsou velmi pestré,

Více

LÉČBA PŘEDČASNÉ EJAKULACE INTERMITENTNĚ PODÁVANÝM SERTRALINEM

LÉČBA PŘEDČASNÉ EJAKULACE INTERMITENTNĚ PODÁVANÝM SERTRALINEM LÉČBA PŘEDČASNÉ EJAKULACE INTERMITENTNĚ PODÁVANÝM SERTRALINEM INTERMITTENT ADMINISTRATION OF SERTRALINE IN PREMATURE EJACULATION MILAN KOLOMAZNÍK Soukromá psychiatrická a sexuologická ambulance, Plzeň

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU STELARA 45 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 45 mg ustekinumabum v 0,5 ml. Ustekinumabum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aloxi 250 mikrogramů, injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 50 mikrogramů palonosetronu (ve formě hydrochloridu).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls29138/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sevelamer karbonát Kiron Pharmaceutica 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg. Pomocné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 3 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek pro přípravu injekční suspenze: Léčivá látka: Triptorelinum..... 4,2 mg *) (Ut triptorelini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls155364/2012

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls155364/2012 Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls155364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DEPREX LÉČIVA Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Emselex 7,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 7,5 mg darifenacinum (jako hydrobromid)

Více

DULOXETIN DUÁLNÍ SPECIFICKÝ INHIBITOR REUPTAKE SEROTONINU A NORADRENALINU V LÉČBĚ AKUTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY

DULOXETIN DUÁLNÍ SPECIFICKÝ INHIBITOR REUPTAKE SEROTONINU A NORADRENALINU V LÉČBĚ AKUTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY DULOXETIN DUÁLNÍ SPECIFICKÝ INHIBITOR REUPTAKE SEROTONINU A NORADRENALINU V LÉČBĚ AKUTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY DULOXETINE: A DUAL SPECIFIC INHIBITOR OF SEROTONIN AND NOREPINEPHRINE REUPTAKE IN THE TREATMENT

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SINGULAIR 4 mg granule 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček granulí obsahuje montelukastum natricum odpovídající montelukastum 4 mg. Úplný seznam

Více

Bezpečnostní průvodce použití přípravku REVOLADE (eltrombopag) při léčbě chronické trombocytopenie asociované s hepatitidou typu C (HCVaT)

Bezpečnostní průvodce použití přípravku REVOLADE (eltrombopag) při léčbě chronické trombocytopenie asociované s hepatitidou typu C (HCVaT) Bezpečnostní průvodce použití přípravku REVOLADE (eltrombopag) při léčbě chronické trombocytopenie asociované s hepatitidou typu C (HCVaT) Důležité bezpečnostní informace pro lékaře týkající se sledování

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LEVOPRONT sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levodropropizinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls59521/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Finasterid Orion 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje finasteridum 5 mg. Pomocná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Citalopram Actavis 20 mg: 1 potahovaná tableta obsahuje 24,99 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 20 mg citalopramum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Citalopram Actavis 20 mg: 1 potahovaná tableta obsahuje 24,99 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 20 mg citalopramum. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls175952/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Citalopram Actavis 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička s 0,9 ml roztoku obsahuje atosibanum

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls13937/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SONGHA NIGHT Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje: Valerianae extractum siccum (3-6:1),

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

JSOU NEUROPSYCHOFARMAKA V LÉČBĚ BOLESTI ÚČINNÁ?

JSOU NEUROPSYCHOFARMAKA V LÉČBĚ BOLESTI ÚČINNÁ? JSOU NEUROPSYCHOFARMAKA V LÉČBĚ BOLESTI ÚČINNÁ? ARE THE NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL AGENTS IN THE TREATMENT OF PAIN EFFECTIVE? Alena Večeřová-Procházková Katedra psychiatrie IPVZ, Praha Souhrn Psychofarmaka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg. sp.zn.sukls41147/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LUXFEN, 2mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartas 2 mg, což odpovídá

Více

Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby

Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby Reprinted from Int J Psychiatry Clin Pract 2014; 18: 86 96 Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby Gerd Laux, Nadja

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Belsanor 5 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Léčivá látka ganirelixum

Více

Norifaz 35 mg potahované tablety

Norifaz 35 mg potahované tablety Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls18991/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Norifaz 35 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více