Jak školy motivovat ke kvalitě dobrá praxe ze Singapuru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak školy motivovat ke kvalitě dobrá praxe ze Singapuru"

Transkript

1 Jak školy motivovat ke kvalitě dobrá praxe ze Singapuru Singapur patří již několik desetiletí mezi motory světové ekonomiky a zároveň díky cílevědomým krokům vlády plní funkci vzdělávacího centra celé malajské oblasti. Za svou hospodářskou pozici vděčí do značné míry právě vysoké úrovni tamního školství, které se stejně jako singapurská ekonomika vyznačuje vysokou konkurenceschopností a adaptabilitou. Tyto vlastnosti jsou výsledkem štědré podpory státu, který do školství směřuje plnou pětinu svého rozpočtu, ale také vhodné kombinace státního a soukromého vzdělávání. Vzhledem brzkému prosazení angličtiny na tamní školy se stal navíc Singapur vyhledávanou lokalitou mezi zahraničními studenty, což vedlo k nárůstu počtu vzdělávacích institucí soukromého typu, který úřady vedl k vydání nového zákona o soukromém vzdělávání (2009). Vznikl tak nový úřad pro soukromé vzdělávací instituce Council for Private Education (dále CPE) a také nový systém regulace, kontroly a certifikace jednotlivých soukromých vzdělávacích institucí (Private Education Institution, dále PEI). Tento systém je založen na základní a povinné akreditaci škol (Enhanced Registration) a následném dobrovolném procesu certifikace EduTrust, který má zajistit dosud neexistující roztřídění PEI dle jejich kvality. Zájemci o studium, singapurské úřady a v neposlední řadě zástupci firem tak získali nový nástroj sloužící k orientaci ve složitém prostředí singapurského soukromého vzdělávání, kterého využívá více než studentů z celého světa. Obrázek 1: Schéma registrace a certifikace singapurských soukromých škol vycházející z nového zákona o soukromém vzdělávání (2009, zdroj: 1

2 Podoba certifikace EduTrust Jakou má tedy certifikace EduTrust podobu? Šetření je vedeno v šesti základních rovinách, resp. kritériích (Criteria). Každé z kritérií je složeno z řady dalších dílčích problémů (Sub-criteria), které s sebou nesou specifické požadavky. Jednotlivá kritéria jsou v rámci tohoto evaluačního procesu různě bodově ohodnocena, přičemž celkově může každá PEI získat 1000 bodů. Více než třetina bodů je vázána na samotný proces a školní kurikulum (pro kritérium Academic Processes and Assessment of Students je vyčleněno 350 bodů). Instituce, které nedosáhnou alespoň 500 bodů, nezískají žádnou certifikaci, ty, jejichž bodový zisk se bude pohybovat mezi 500 a 599 body, budou držiteli dočasné certifikace (EduTrust Provisional). Ta je platná jeden rok a škola musí během tohoto roku podstoupit nové šetření a dosáhnout minimálně 600 bodů. Školy s výsledkem nad zmíněných 600 bodů již získávají čtyřletou plnohodnotnou certifikaci (EduTrust), ty, které získají nad 750 bodů, získají navíc hvězdu jako symbol kvality (EduTrust Star). Získané body Typ certifikace Platnost certifikace méně než EduTrust Provisional 1 rok EduTrust 4 roky 750 a více EduTrust Star 4 roky tabulka 1: Přehled typů certifikace v rámci systému EduTrust v závislosti na bodovém zisku vzdělávací instituce. Jak již bylo řečeno, systém certifikace EduTrust je dobrovolný, ale systém je CPE cíleně nastaven tak, že získat ji je fakticky nezbytné, pokud chce vzdělávací instituce v současné chvíli uspět v silně konkurenčním singapurském prostředí. Pokud chce PEI tento punc kvality získat, požádá CPE formulářem umístěným na webových stránkách tohoto úřadu o udělení certifikace a započne tak pro všechny strany náročný koloběh šetření hodnotiteli z CPE. Pro své šetření CPE využívá velice širokého spektra materiálů, které přibližuje v příručkách umístěných na vlastních webových stránkách. Přes značně obsáhlý výčet těchto materiálů (zahrnujících strategické dokumenty PEI, webové prezentace, příručky pro studenty, znění různých smluvních vztahů a další typy dokumentů, kterými se tento článek níže zaobírá) si CPE, vyhrazuje právo využít osobních rozhovorů se zaměstnanci PEI i jejich studenty během osobních šetření přímo v PEI a také použít jakýkoliv další doklad, který by měl vypovídací hodnotu ke zkoumaným kritériím. Stejně tak dává školám možnost takovýto doklad k posouzení hodnotitelům poskytnout, ve snaze přesvědčit hodnotitele, že splňuje dané požadavky. Jednotlivé PEI se tedy snaží hodnotitelům předložit maximum relevantních materiálů, které by prokázaly oprávněnost udělení nějakého stupně certifikace EduTrust. Největší část bodového hodnocení je věnována školnímu kurikulu a podmínkám vzdělávacího procesu. EduTrust přitom nezkoumá kvalitu výsledků vzdělávání ani vědomosti studentů škol, ale je zaměřen na podmínky, které jednotlivé instituce svým studentům nabízejí. CPE tak věnuje pozornost i aktivitám PEI v oblasti asistence zahraničním studentům, možnostem vzdělávání zdravotně postižených osob nebo kvalitě zařízení a poskytovaných služeb, od stravování, přes kvalitu knihoven, prostor pro samostudium, ubytování (včetně zajištění bezdrátového připojení na internet), k možnostem využití volného času. Na širokém spektru požadavků kladených na PEI je patrná snaha podmínit udělení certifikace EduTrust skutečnou kvalitou. Nechybí tak požadavky povinné docházky studentů (75 % v případě singapurských i zahraničních studentů a 90 % v případě studentů pobírajících 2

3 stipendia) nebo časovému objemu vzdělávání. Každý ze studentů singapurských soukromých škol by měl být alespoň pět hodin denně (pět dní v týdnu) ve vzdělávacím procesu, který není přímo stanoven jako doba výuky, ale jako čas, po který vzdělávací instituce aktivně rozvíjí schopnosti svých studentů. Bez splnění tohoto požadavku sice může získat PEI základní certifikace EduTrust, nikoliv však EduTrust Star (viz tabulka 1). I v této oblasti je na základě průběhu odvolání vůči výsledkům zkoušek patrný důraz na práva studentů a jejich ochranu. Pro singapurské školství je nejcharakterističtější důraz na uplatnění studentů na trhu práce. Hodnotitelé tak na základě dat shromažďovaných PEI sledují, jaký mají samotné instituce přehled o dalším uplatnění svých studentů. I zde platí, že není zkoumána úspěšnost studentů, ale fakt, jestli školy mají o další směřování svých studentů zájem. A nejen zájem o jejich uplatnění po skončení studia, ale především snaha o směřování vlastního kurikula tak, aby odpovídalo nejaktuálnějším vědeckým, technologickým a vzdělávacím poznatkům s ohledem na trh práce. Zohledněna je tak spolupráce s konkrétními subjekty z oblasti průmyslu nebo obchodu a zkoumány jsou i zápisy z jejich společných jednání. Často právě tato jednání pomáhají PEI stanovit klíčové dovednosti rozvíjené u vlastních studentů a tím zvyšují jejich možnost pracovního uplatnění po skončení studia. Právě proto je aktivita PEI vedoucí k naplnění nejvyšších očekávání ve sféře kvality výuky, učitelského sboru nebo zaměření samotných kurzů nejštědřeji bodovaným kritériem v rámci certifikace EduTrust. V hodnocení CPE se projeví názory studentů nejen díky rozhovorům, ale také díky využití dokumentů, které sklouží jednotlivým PEI k autoevaluace. Právo libovolných cílených rozhovorů však CPE vyžaduje i v případě zaměstnanců školy. Důležitým faktorem pro výslednou certifikaci školy totiž nejsou pouze podmínky poskytované studentům, ale i zaměstnancům, především pedagogickým (Academic Staff). Jedním ze základních podmínek získání EduTrust certifikace je transparentnost smluvních vztahů, především ve vztahu ke studentům. Samostatným kriteriem je pak systém získávání nových studentů náborovými agenty škol a to nejen v samotném Singapuru, ale i v zahraničí. Hodnotitelé vycházejí jednak ze smluvních vztahů s jednotlivými náborovými agenty, ale také z konkrétních prezentačních materiálů PEI nebo pro ně určených školících materiálů. Důraz je kladen na pravdivost prezentovaných údajů o PEI a transparentnost smluv především v oblasti studentských poplatků. U zahraničních studentů je brána v potaz rovněž informovanost o obecných podmínkách studia v Singapuru a života v této zemi, ať už se to týká ekonomických podmínek nebo právních a sociálních zvyklostí. PEI pak musí CPE poskytnout a nejlépe zveřejnit jednak registr vlastních náborových pracovníků, ale také kompletní seznam studentů, kteří s příslušnou PEI uzavřeli smluvní vztah. Tento registr by se měl týkat nejen aktuálních studentů, ale také graduovaných, vyloučených nebo těch, kteří studia nedokončili nebo přerušili. Při zkoumání samotných smluv se studenty je kladen důraz na zcela jasně formulované finanční nároky. Sama CPE na svých webových stránkách nabízí standardní znění těchto smluv a to i v malajštině nebo čínštině. U smluv, které se tomuto standardu vymykají, je pak jasně formulovaný požadavek na jejich dostupnost na webových stránkách PEI, která takový typ kontraktu využívá. Transparentnost se má týkat i veškerých administrativních poplatků vyžadovaných PEI a hodnotitelé pro posouzení tohoto důležitého požadavku využívají kromě znění smluv také rozhovory se studenty. CPE neopomíná ani otázku zdravotního pojištění studentů, které přímo specifikuje a určuje jeho základní parametry. Plně to koresponduje s důrazem na ochranu studentů, ať již zmíněnými požadavky na podobu smlouvy o studiu na PEI nebo otázky navrácení peněz, přerušení či ukončení studia apod. Kromě anglického jazyka doporučuje CPE tyto klíčové dokumenty poskytovat i v rodných jazycích (myšleno především v malajštině a čínštině). Zmíněné zdravotní pojištění studentů (v minimální výši singapurských dolarů ročního 3

4 plnění) je požadavkem, bez jehož splnění škola nemůže získat certifikaci EduTrust, bez ohledu na výsledky dalších sledovaných kritérií. Nově zavedenými kritérii pro sledování kvality PEI jsou pak požadavky v oblasti managamentu a vedení jednotlivých institucí. Kromě strategických dokumentů školy je věnována zvláštní pozornost schopnosti vedení PEI navazovat kontakty s firmami, schopnost formulovat zřetelně ve svých webových a tiskových prezentacích strategie školy. Není bez zajímavosti, že v rámci certifikačního řízení předkládají PEI rovněž materiály prokazující dlouhodobý růst jejich kvality, ať už s ohledem na rostoucí úroveň podmínek pro studium, kvalifikačního růstu pedagogických pracovníků nebo další kritéria. CPE požaduje doložitelnost takového progresu po dobu tří let, čímž zvýhodňuje PEI, které dlouhodobě staví na rostoucí kvalitě poskytovaných služeb. Criterium Kritérium Body v rámci certifikace EduTrust Management Commitment Zodpovědnost a závazky 50 and Responsibilities managementu Corporate Governance and Vedení společnosti 180 Administration External Recruitment Agents Nábor studentů a práce 120 náborářů Student Protection and Podpora a ochrana studentů 210 Support Services Academic Processes and Vzdělávací proces a 350 Assessment of Students hodnocení studentů Quality Assurance, Monitoring and Results Evaluace a autoevaluace 90 tabulka 2: Přehled kritérií a jejich bodové hodnocení v rámci systému certifikace EduTrust. Strategie a cíle školy pak hodnotí podle jejich jasné veřejné deklarace (prezentace, výroční zprávy) a dle ztotožnění se s nimi ze strany všech zaměstnanců a veškerých subjektů spojených s činností školy. CPE navíc vytváří kategorii tzv. SMART definovaných cílů. Slovo SMART zde znamená nejen chytře definovaných, ale jedná se o zkratku tvořenou počátečními písmeny pěti požadavků (Specific konkrétnost, Measurable měřitelnost, Attainable srozumitelnost, Realistic dosažitelnost, Time-bound časový rámec). CPE při svých hodnoceních ekonomického a organizačního vedení PEI deklaruje, že nesupluje finanční úřady, ale snaží se pouze prověřit, zda jsou mechanismy uvnitř PEI nastaveny efektivně. EduTrust další střípek do mozaiky Dle dosavadních výsledků jednotlivých šetření se ukazuje, že systém certifikace EduTrust a měřítka nastavená hodnotiteli z CPE skutečně přispějí k rozlišení kvality jednotlivých PEI a tím i k lepší orientaci zájemců o studium na singapurských soukromých školách. Do dnešních dní systém certifikace úspěšně prošla pouhá pětina tamních PEI, u dalších deseti procent v současnosti evaluační řízení probíhá. Jasně se tedy ukazuje, že singapurské úřady neváhají soukromé školství podporovat, na druhou stranu vyžadují vysokou kvalitu poskytovaných služeb, a to i za cenu budoucího poklesu počtu soukromých škol. 4

5 Také díky této vzdělávací politice patří Singapur mezi nejbohatší státy světa a především mezi lokality, které se vyznačují vysokou kvalifikovaností a adaptabilitou pracovních sil. Souvisí to s celkovým směřováním singapurské společnosti, která je orientována stejně jako tamní ekonomika znalostně. Singapuru se právě díky efektivnímu vzdělávacímu systému podařilo propracovat na úroveň států, které těží z potenciálu nerostných surovin (především ropy), jakým je například nedaleká Brunej. Brunejský sultanát je z makroekonomického hlediska ve velice výhodné pozici. Patří mezi trojici vyvolených států, které nejsou svázány žádnou formou státního dluhu, v přepočtu HDP na osobu dokonce Brunej předstihuje Singapur a ve světovém žebříčku mu patří čtvrtá příčka. Komplikovanější je již občanská situace v zemi a její perspektivy s výhledem na klesající zásoby ropy nebo s ohledem na úroveň brunejského školství. Brunejské školství totiž přes obdobnou historickou zkušenost, jako má Singapur, vykazuje zcela odlišné rysy. Výuka tradičně probíhala v malajském jazyce pod silným vlivem islámu a soukromých škol zde přes tradici britských a čínských škol bylo v porovnání se Singapurem malé množství. Podle dostupných údajů působí v Bruneji pouhých 80 soukromých vzdělávacích institucí (včetně školek), oproti tomu se počet těch singapurských v roce 2009 odhadoval na 1 000! Oba tyto státy se např. v porovnání úrovně HDI (Index lidského rozvoje) pohybují někde na úrovni České republiky a v obou státech je patrné propojení vzdělávacího systému s místní ekonomikou. Sultanát spoléhá na své nerostné bohatství a toto jednostranné statické směřování ho staví do pozice státu závislého na ceně ropy. Přes současnou pozitivní finanční situaci (kterou využívá především vládnoucí rodina) však není pracovní síla v Bruneji schopna čelit případným globálním ekonomickým problémům a výkyvům ceny ropy. Stát jako celek není připraven na případný přechod k jinému typu hospodářství nebo uplatnění se v globálním ekonomickém prostředí. K přechodu na znalostní typ společnosti není nasměrováno ani místní školství, které se v posledních desetiletích může pochlubit pouze faktem, že všeobecná gramotnost přeskočila hranici 90 %. Singapur se pyšní naopak tím, že dvě z tamních univerzit patří stejně jako některé soukromé vzdělávací instituce mezi celosvětově nejprestižnější. Je to výsledek vysoké dynamiky singapurského školství, kterou podtrhuje i nově zavedený systém registrace a certifikace singapurských soukromých škol. Manuál k certifikačnímu systému EduTrust naleznete volně ke stažení na adrese: Z anglického originálu zpracoval Mgr. Jan Vtípil, Výzkumné oddělení společnosti Scio. 5

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

2008-2009. Konkurenční schopnost České republiky SOUBOR INDIKÁTORŮ. Kvalita lidských zdrojů

2008-2009. Konkurenční schopnost České republiky SOUBOR INDIKÁTORŮ. Kvalita lidských zdrojů Konkurenční schopnost České republiky Kvalita lidských zdrojů 2008-2009 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu SOUBOR INDIKÁTORŮ Konkurenční schopnost České republiky

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Financování terciárního vzdělávání. Expertízní studie. Radim Ryška

Financování terciárního vzdělávání. Expertízní studie. Radim Ryška Financování terciárního vzdělávání Expertízní studie Radim Ryška Praha, říjen 2009 Obsah ÚVOD... 3 1. VÝVOJOVÉ SOUVISLOSTI FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. KVANTITATIVNÍ VÝVOJ FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 13.626/2000-3 /MŠMT V Praze dne 31. března 2000 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více