P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty"

Transkript

1 Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání rady města předložený program 61. zasedání rady města konaného dne /61/RM/2016 Kontrola plnění úkolů z jednání rady města I. Rada města bere na vědomí přehled plnění úkolů z předchozích jednání rady města dle přílohy. 1048/61/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 11/2016 rozpočtové opatření č. 11/2016, změnu č. 35/RM - přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši , a to Kč na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2015 a Kč na výsadbu melioračních dřevin za II. pololetí 2015 a ve stejné výši dotaci Lesům ČR. I rozpočtové opatření č. 11/2016, změnu č. 36/RM - převod prostředků rozpočtovaných jako oprava kamerového systému na investice na projekt "Návrh rekonstrukce a doplnění Městského kamerového a dohledového systému Města Mohelnice" ve výši Kč. II rozpočtové opatření č. 11/2016, změnu č. 37/RM - přijetí a zapojení finančních darů od obyvatel na ulici Olomoucká celkem ve výši Kč na vybudování vjezdů k nemovitostem v rámci akce "Rekonstrukce ulice Olomoucká". IV. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016, změnu č. 38/RM - rozdělení finančních prostředků na granty pro jednotlivé žadatele celkem ve výši Kč dle schválení radou města V. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016, změnu č. 39/RM - přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na agendu sociální práce ve výši Kč a její použití ve výdajích na mzdy a odvody z mezd pracovnic vykonávajících tuto agendu a další provozní výdaje. Protože mzdy a odvody z mezd byly již na tuto agendu rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na kapitole kanceláře tajemníka, převádí se tato částka ve výši Kč do rezervy města. V rozpočtové opatření č. 11/2016, změnu č. 40/RM - snížení finančních prostředků z projektové dokumentace na dostavbu Domova pro seniory o Kč a použití Kč na demolici objektu na ulici Olomoucká a Kč na zvýšení částky na opravy obecní budovy v Květíně. Stránka 1 z 11

2 VI rozpočtové opatření č. 11/2016, změnu č. 41/RM - snížení finančních prostředků na neinvestiční příspěvek ZŠ Mlýnská na akci "Oprava střechy ZŠ Mlýnská" o Kč a snížení o Kč částky na opravy z odpisů PO pro ZŠ Mlýnská a použití finančních prostředků takto: Kč na opravu elektroinstalace a klimatizaci v 1 třídě MŠ Hálkova, Kč na zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu střechy, vzduchotechniky, opravy WC a nákup lavic pro ZŠ Vodní, Kč na dokrytí výdajů souvisejících s investicemi na krytém bazéně a Kč na zvýšení výdajů na opravu chodníku Na Příkopech. 1049/61/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 12/2016 schválit rozpočtové opatření č. 12/2016, změnu č. 11/ZM - uvolnění částky Kč z rezervy města na návratnou finanční výpomoc pro Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko na předfinancování projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce". 1050/61/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 12/2016 schválit rozpočtové opatření č. 12/2016, změnu č. 12/ZM - uvolnění částky Kč z rezervy města na zvýšení částky na opravy chodníků ve městě. I schválit rozpočtové opatření č. 12/2016, změnu č. 13/ZM - uvolnění částky Kč z rezervy města na vybudování propojení ulice Jižní a jižního obchvatu. II schválit rozpočtové opatření č. 12/2016, změnu č. 14/ZM - uvolnění částky Kč z rezervy města na zvýšení částky na investice na krytém bazéně. 1051/61/RM/2016 Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2015 schválit roční účetní závěrku města Mohelnice za rok (V souladu s ust. 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.) I schválit závěrečný účet města Mohelnice za rok 2015 (v souladu s ust. 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) včetně opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok II vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města Mohelnice za rok 2015, a to bez výhrad (v souladu s ust. 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) z důvodu, že městu Mohelnice nevznikla žádná škoda a opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků byla přijata již v průběhu přezkumu hospodaření a bezprostředně po jeho skončení. Stránka 2 z 11

3 IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření města za rok (V souladu s ust. 29 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.) V. Rada města bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2015 vydanou přezkoumávajícím orgánem Krajským úřadem Olomouckého kraje. VI. Rada města bere na vědomí protokol o schvalování účetní závěrky města Mohelnice za rok /61/RM/2016 Darovací smlouvy na vjezdy ul. Olomoucká darovací smlouvy na vybudování vjezdů k nemovitostem dárců v rámci provádění stavby "Stavební úpravy v ulici Olomoucká, Mohelnice" dle přiloženého přehledu. I přijetí darů od občanů města Mohelnice v souhrnné výši Kč dle přiloženého přehledu. 1053/61/RM/2016 Možnosti stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a jejich dopady vzít na vědomí zprávu o možnostech stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. I ponechat stávající obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 1054/61/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH Mohelnice přijetí dotace v celkové výši Kč, která bude poskytnuta jako neinvestiční a určená na repasi čerpacího zařízení CAS32 T 815 ve výši Kč a na úpravu spojových prostředků ve výši Kč. I spolufinancování města v částce nejméně ,50 Kč dle čl. II odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace. II Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ a městem Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, IČ , jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů na vybavení JSDH Mohelnice. Stránka 3 z 11

4 1055/61/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace - kamerový systém přijetí dotace ve výši Kč, která je poskytnuta jako investiční a určena na částečnou úhradu nákladů na projekt "Návrh rekonstrukce a doplnění Městského kamerového a dohledového systému Města Mohelnice". I spolufinancování města ve výši Kč na účel dle čl. I. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace. II Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ a městem Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, IČ , jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů na projekt "Návrh rekonstrukce a doplnění Městského kamerového a dohledového systému Města Mohelnice". 1056/61/RM/2016 Výjimka z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 na akci "Evropský den hudby" a výjimka z Obecně závazných vyhlášek č. 2/2015 a č. 1/2015 na akci "Mohelnické trhy - letní" Mohelnickému kulturnímu a sportovnímu centru, s. r. o., Lazebnická 974/2, Mohelnice, IČ , zastoupenému jednatelem Ing. Ivo Višinkou, na akci "Evropský den hudby" udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 1/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Akce se bude konat dne na náměstí Svobody Mohelnice v době od 13:00 hodin do 19:00 hodin. I Mohelnickému kulturnímu a sportovnímu centru, s. r. o., Lazebnická 974/2, Mohelnice, IČ , zastoupenému jednatelem Ing. Ivo Višinkou, na akci "Mohelnické trhy - letní" udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 2/2015, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 1/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Akce se bude konat dne na náměstí Svobody Mohelnice v době od 08:00 hodin do 12:00 hodin. II o vydání správního rozhodnutí o udělení výjimky dle čl. 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 1/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, a to na akci "Evropský den hudby", která se bude konat na náměstí Svobody Mohelnice dne , a pověřuje podpisem rozhodnutí vedoucího oddělení školství Ekonomického odboru Bc. Jiřího Navrátila. T: Z: Tamara Barošová IV. Rada města rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o udělení výjimky z doby konání veřejnosti přístupných akcí dle čl. 2 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 2/2015, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav Stránka 4 z 11

5 a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a povolení výjimky dle čl. 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 1/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, a to na akci "Mohelnické trhy - letní", která se bude konat na náměstí Svobody Mohelnice dne , a pověřuje podpisem rozhodnutí vedoucího oddělení školství Ekonomického odboru Bc. Jiřího Navrátila. T: Z: Tamara Barošová 1057/61/RM/2016 Výjimka z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 na akci "TUNING MEETING 10. sraz upravených aut a sportovních vozidel" I. Rada města neschvaluje Zdence Kubové - Jeseniatour, cestovní kancelář, Komenského 2, Šumperk, IČ , zastoupené panem Vladimírem Kubou (na základě plné moci), na akci "TUNING MEETING 10. sraz upravených aut sportovních vozidel" udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 2/2015, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Akce se bude konat dne od 16:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne a od 10:00 hodin do 18:00 hodin. I o vydání správního rozhodnutí o neudělení výjimky z doby konání veřejnosti přístupných akcí dle čl. 2 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 2/2015, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a to na akci "TUNING MEETING 10. sraz upravených aut sportovních vozidel", která se bude konat dne až v Morava Campu v Mohelnici a pověřuje podpisem rozhodnutí vedoucího oddělení školství Ekonomického odboru Bc. Jiřího Navrátila. T: Z: Tamara Barošová 1058/61/RM/2016 Výjimka z Obecně závazných vyhlášek č. 2/2015 a č. 1/2015 na akci "Hudební festival Fingers Up" společnosti Kultura a volný čas Mohelnice, nezisková o. p. s., Třebovská 164/34, Mohelnice, IČ , zastoupené ředitelem Petrem Elgnerem, udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 2/2015, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (dále jen "OZV č. 2/2015") a udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 1/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (dále jen "OZV č. 1/2015"), a to na akci "Hudební festival Fingers Up", která se bude konat ve dnech až v areálu Městských sadů a Morava Campu v Mohelnici v tomto rozsahu: udělení výjimky z OZV č. 2/2015 v době od od 23:00 hodin do do 03:00 hodin a od 23:00 hodin do 24:00 hodin v areálu Městských sadů a Morava Campu Mohelnice, udělení výjimky z OZV č. 1/2015 v době od od 12:00 hodin do do 12:00 hodin v areálu Městských sadů. I o vydání správního rozhodnutí o udělení výjimky z doby konání veřejnosti přístupných akcí dle čl. 2 Stránka 5 z 11

6 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 2/2015, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a povolení výjimky dle čl. 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 1/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v rámci akce "Hudební festival Fingers Up", která se bude konat ve dnech až v areálu Městských sadů a Morava Campu v Mohelnici v tomto rozsahu: udělení výjimky z OZV č. 2/2015 v době od od 23:00 hodin do do 03:00 hodin a od 23:00 hodin do 24:00 hodin v areálu Městských sadů a Morava Campu Mohelnice, udělení výjimky z OZV č. 1/2015 v době od od 12:00 hodin do do 12:00 hodin v areálu Městských sadů. Podpisem rozhodnutí pověřuje vedoucího oddělení školství Ekonomického odboru Bc. Jiřího Navrátila. T: Z: Tamara Barošová 1059/61/RM/2016 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku - ZŠ Mlýnská na opravu střechy jídelny a kuchyně u ZŠ Mlýnská účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši Kč na opravu střechy jídelny a kuchyně u ZŠ Mlýnská pro příspěvkovou organizaci Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, IČ , s tím, že příjemce je povinen předložit finančnímu oddělení Ekonomického odboru Městského úřadu Mohelnice vyúčtování do /61/RM/2016 Navýšení účelového neinvestičního příspěvku - ZŠ Vodní - opravy a pořízení polohovacích lavic navýšení účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého dle usnesení č. 959/57/RM/2016, které bylo v původní výši Kč o částku Kč na opravy (oprava WC H1 + podlahy školní jídelny, oprava střechy C, oprava odsávání par a vzduchotechnika ve školní jídelně) a na pořízení polohovacích lavic pro příspěvkovou organizaci Základní škola Mohelnice, Vodní 27, IČ , s tím, že příjemce je povinen předložit finančnímu oddělení Ekonomického odboru Městského úřadu Mohelnice vyúčtování do /61/RM/2016 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout návratnou finanční výpomoc Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko, U Brány 916/2, Mohelnice, IČ , na předfinancování projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce ve výši Kč. II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Mohelnice, U Brány 916/2, Mohelnice, IČ a Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko, U Brány 916/2, Mohelnice, IČ Stránka 6 z 11

7 1062/61/RM/2016 Smlouva o zajištění knihovnických služeb na rok 2016 uzavření Smlouvy o zajištění knihovnických služeb veřejným knihovnám ve středisku Mohelnice v roce 2016 mezi městem Mohelnice a Městskou knihovnou Šumperk, p. o., 17. listopadu 6, Šumperk, IČ Z: Bc. Barbora Chalupová T: I Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb mezi okolními obcemi a městem Mohelnice, předmětem je stanovení výše úhrad od jednotlivých obcí pro rok Z: Bc. Barbora Chalupová T: /61/RM/2016 Využití přízemí objektu Kostelní nám. 2, Mohelnice I. Rada města bere na vědomí odpověď Vlastivědného muzea v Šumperku, které o nabízené prostory objektu Kostelní nám. 2, Mohelnice v současné době nemá zájem. Nabízené prostory nemá možnost využít jak z účelových, tak kapacitních, personálních a v neposlední řadě i finančních důvodů. II. Rada města bere na vědomí předložené návrhy kulturní komisi k využití přízemí objektu prostor Kostelní nám. 2, Mohelnice. II zrušit č. u. 288/12/ZM/2016 ze dne a zmocnit Radu města Mohelnice zveřejněním záměru města pronajmout prostor objektu Kostelní nám. 2, Mohelnice, do s tím, že když nebudou žádné nabídky, tak bude zveřejněn záměr města objekt prodat. T: Z: Mgr. Lucie Kutalová 1064/61/RM/2016 Žádost MONTIX a. s. a MERIVA a. s. - sdružená investice na opravu účelové komunikace I. Rada města bere na vědomí žádost od společností MERIVA a. s. a MONTIX a. s. a ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit od společností rozpočet k opravě účelové komunikace, technickou zprávu s popisem oprav. T: Z: Mgr. Lucie Kutalová 1065/61/RM/2016 Obnovení smluv o nájmu bytu o obnovení smlouvy o nájmu bytu č. 9 v objektu Za Penzionem 5 s M. S. do a smlouvy o nájmu bytu č. 401 v objektu Nádražní 34 s J. H. do dle návrhu Odboru správy majetku. 1066/61/RM/2016 Výpůjčka části městských sadů pro kulturní akci Fingers Up uzavřít se společností Kultura a volný čas Mohelnice, nezisková o. p. s. smlouvu o výpůjčce pozemků městských sadů v Mohelnici na dny 08. a , k pořádání kulturní akce "Fingers Up 2016", za podmínek navržených Odborem správy majetku. Stránka 7 z 11

8 1067/61/RM/2016 Nájem pozemků SSOK - ul. Olomoucká a Družstevní uzavřít s vlastníkem pozemků Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje Nájemní smlouvu na pronájem pozemků parc. č. 2977/41, 2977/33, 2977/197, 2977/168, 2977/198, 2977/5, 2977/189, 2977/165 a 2977/75 v k. ú. Mohelnice, pro realizaci stavby "Mohelnice, Družstevní, smíšená stezka" za podmínek stanovených SSOK. I uzavřít s vlastníkem pozemků Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje Nájemní smlouvu na pronájem pozemků parc. č. 1011/1 a 1011/3 v k. ú. Mohelnice, pro realizaci stavby "Stavební úpravy ulice Olomoucká v Mohelnici" za podmínek stanovených SSOK. 1068/61/RM/2016 Vzájemný převod pozemků pod stavbou silnice II/644 - Olomoucký kraj přijmout z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Mohelnice bezúplatným převodem pozemky 2973/8 o výměře 7 m 2, parc. č. 2973/7 o výměře 1 m 2 a parc. č. 2973/6 o výměře 5 m 2 vše v k. ú. Mohelnice (celkem 13 m 2 ). I zveřejnit záměr města převést z vlastnictví města do vlastnictví Olomouckého bezúplatným převodem pozemky parc. č. 2549/140 o výměře 339 m 2, parc. č. 2556/2 o výměře 10 m 2, parc. č. 2559/6 o výměře 2 m 2 a parc. č. 2559/7 o výměře 1 m 2 vše v k. ú. Mohelnice (celkem 352 m 2 ). Převod bude uskutečněn ve veřejném zájmu. 1069/61/RM/2016 Převod pozemku v obci Křemačov - ÚZSVM přijmout bezúplatným převodem z vlastnictví státu s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Mohelnice pozemek parc. č. 562/14 ost. plocha o výměře 137 m 2 v k. ú. Křemačov. 1070/61/RM/2016 Převod nemovité věci - výkup lesních pozemků v k. ú. Květín vykoupit pozemky parc. č. 211/1 lesní pozemek o vým m 2 a parc. č. 230 lesní pozemek o vým m 2 v k. ú. Květín za kupní cenu ve výši 1 Kč/m 2. II. Rada města žádá Dozorčí radu společnosti Lesy města Mohelnice, s. r. o. o vyjádření k ekonomické výhodnosti záměru vykoupit pozemky parc. č. 211/1 lesní pozemek o vým m 2 a parc. č. 230 lesní pozemek o vým m 2 v k. ú. Květín. T: Z: Mgr. Lucie Kutalová 1071/61/RM/2016 Výkup pozemků u hřbitova v Mohelnici vykoupit z vlastnictví V-Point do vlastnictví města Mohelnice pozemky parc. č. 2520/14 orná půda o výměře m 2 a parc. č. 2520/76 orná půda o výměře 298 m 2 v k. ú. Mohelnice za cenu Stránka 8 z 11

9 130 Kč/m 2 + daň z nabytí nemovité věci. 1072/61/RM/2016 Služebnost inženýrské sítě - MONTIX (vodovod, optika, NN) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, v rozsahu uložení přípojky požárního vodovodu, optického kabelu a vedení NN do pozemku ve vlastnictví města Mohelnice parc. č. 3000/20 v k. ú. Mohelnice, právo vstupu a vjezdu za účelem zřizování, oprav a údržby vedení se společností MONTIX a. s., za cenu 250 Kč. 1073/61/RM/2016 Kupní smlouva - Svítidla Třebovská uzavřít smlouvu o koupi svítidel veřejného osvětlení včetně příslušenství pro akci Zlepšení bezpečnosti dopravy na ul. Třebovská v Mohelnici - přechod pro chodce, místo pro přecházení a oprava veřejného osvětlení se společností Siemens, s. r. o., IČ , se sídlem Siemensova 1, Praha 13, za kupní cenu ve výši ,20 Kč s DPH. 1074/61/RM/2016 Cyklostezka Mohelnice, ul. Sportovní - ul. Sadová - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem uzavřít s Olomouckým krajem, IČ , Jeremenkova 40a, Olomouc, smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč určenou na akci "Cyklostezka Mohelnice, ul. Sportovní - ul. Sadová". 1075/61/RM/2016 Přechod pro chodce a místo pro přecházení ul. Třebovská, Mohelnice - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem uzavřít s Olomouckým krajem, IČ , Jeremenkova 40a, Olomouc, smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč určenou na akci "Přechod pro chodce a místo pro přecházení ul. Třebovská, Mohelnice". 1076/61/RM/2016 Výsledek výběrového řízení - Hřiště Řepová-přístřešek výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Hřiště Řepová-přístřešek". I o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče LAJDORF s. r. o., Jaurisova 515/4, Praha, IČ II uzavřít smlouvu o dílo se společností LAJDORF s. r. o., Jaurisova 515/4, Praha, IČ , jejímž předmětem je "Hřiště Řepová-přístřešek" za cenu ,79 Kč bez DPH. Stránka 9 z 11

10 1077/61/RM/2016 Výsledek výběrového řízení - Elektroinstalace - MŠ Hálkova Mohelnice výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: "Elektroinstalace - MŠ Hálkova Mohelnice". I o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče TC servis, s. r. o., tř. Tomáše Bati 1845, Otrokovice, IČ II uzavřít smlouvu o dílo se společností TC servis, s. r. o., tř. Tomáše Bati 1845, Otrokovice, IČ , jejímž předmětem je "Elektroinstalace - MŠ Hálkova Mohelnice" za cenu ,93 Kč vč. DPH. 1078/61/RM/2016 Rekonstrukce původní budovy s družinou a školní kuchyně s jídelnou ZŠ Mlýnská v Mohelnici - Projektová dokumentace uzavřít smlouvu o dílo s M&B eprojekce s. r. o., Čechova 106/2a, Přerov, IČ , jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a prováděcí dokumentace na investiční záměr rekonstrukce původní budovy s družinou a školní kuchyně s jídelnou ZŠ Mlýnská v Mohelnici, za cenu ve výši Kč vč. DPH. 1079/61/RM/2016 Dodatek č. 1 - Projektová dokumentace - rozšíření DPS ul. Lidická uzavřít dodatek č. 1 s Ing. arch. Milanem Heidenreichem, Na Výsluní 468/7, Loštice, IČ , jejímž předmětem je projektová dokumentace "Stavební úpravy a rozšíření stávajícího objektu domova pro seniory, Lidická č. p. 745, Mohelnice", jehož předmětem je posunutí termínu dodání díla, a to do /61/RM/2016 Studie pro vytápění městských objektů v Mohelnici schválit zadání studie pro vytápění městských objektů v Mohelnici. 1081/61/RM/2016 Výzva k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění - sídliště Stanislavova výzvu zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku "Regenerace panelového sídliště, ul. Stanislavova, Mohelnice". 1082/61/RM/2016 Volba přísedící Okresního soudu v Šumperku pro funkční období zvolit podle ustanovení 64 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích V. N. do funkce přísedící k Okresnímu soudu v Šumperku pro funkční období Z: Eva Hrochová T: Stránka 10 z 11

11 1083/61/RM/2016 Návrh programu na 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice schválit návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice, které se bude konat dne T: Z: Eva Hrochová 1084/61/RM/2016 Zpráva o plnění úkolů a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mohelnice vzít na vědomí zprávu o plnění úkolů a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mohelnice. T: Z: Eva Hrochová Vyhotoveno dne Ing. Pavel Kuba v. r. Jana Kubíčková v. r. starosta města místostarostka města Stránka 11 z 11

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 24.08.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 555/36/RM/2015 Schválení programu 36. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne od 15:15 ho din v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne od 15:15 ho din v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne 03.04.2017 od 15:15 ho din v kanceláři starosty 1606/84/RM/2017 Schválení programu 84. zasedání

Více

Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 16.02.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 155/11/RM/2015 Schválení programu 11. zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 21. zasedání dne 03.11.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0850/R21/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 14. schůze R ady města Mohelnice, která se konala dne 13. 05.2019 o d 15:15 ho din v kanceláři starosty 400/14/RM/2019 Schválení programu 14. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/5252/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne 11. 03.2015

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne 14.10.2013 o d 14:00 hodin v kanceláři starostky 1656/87/RM/2013 Schválení programu 87. zasedání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne o d 14:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne o d 14:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne 14.07.2014 o d 14:00 hodin v kanceláři starosty 2210/119/RM/2014 Schválení programu 119. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 72. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 31.10.2016 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1316/72/RM/2016 Schválení programu 72. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E NÍ

P Ř E H L E D U S N E S E NÍ Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E NÍ z 1. schůze Rady m ěsta Mo helnice, která se konala dne 05.11.2018 o d 15:15 ho din v kanceláři starosty 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. zasedání Rady

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1 4 / 2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013 Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 23. 6.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze rady města, která se ko nala dne 22.02.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 836/52/RM/2016 Schválení programu 52. zasedání rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.02.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 179/12/RM/2015 Schválení programu 12. zasedání

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 03.10.2016 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1249/70/RM/2016 Schválení programu 70. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 18.05.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 390/23/RM/2015 Schválení programu 23. zasedání

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne 20.11.2017 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 2026/103/RM/2017 Schválení programu 103. zasedání

Více

Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 3. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 08.12.2014 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 18/3/RM/2014 Schválení programu 3. zasedání rady

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 74. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 14.11.2016 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1341/74/RM/2016 Schválení programu 74. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 18.4.2016 236/8/RM/2016 Služebnost IS - vodovodní přípojka vydat souhlas ke stavbě

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) č.j.mukv25718/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 24.06.2019 od 15:15 ho din v kanceláři starosty 496/17/RM/2019 Schválení programu 17. schůze Rady

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 09.01.2017 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1446/77/RM/2017 Schválení programu 77. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 53. schůze rady města, která se ko nala dne 29.02.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 865/53/RM/2016 Schválení programu 53. zasedání rady města

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Mohelnice, které se konalo dne 21.11.2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty 1119/59/RM/2012- Výjimky z OZV města Mohelnice - Rozsvícení vánočního

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více