Uplatňování DPH u mezinárodního obchodu včetně souvisejících služeb, se zaměřením na dovoz a vývoz zboží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uplatňování DPH u mezinárodního obchodu včetně souvisejících služeb, se zaměřením na dovoz a vývoz zboží"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Uplatňování DPH u mezinárodního obchodu včetně souvisejících služeb, se zaměřením na dovoz a vývoz zboží Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Igor Pantůček Vypracovala: Šárka Čumová Brno 2012

2 Ráda bych poděkovala vedoucímu bakalářské práce, Ing. Igoru Pantůčkovi, za čas věnovaný mé práci a cenné připomínky při konzultacích. 2

3 3 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vyřešila samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu. V Brně dne 29. dubna 2012

4 Abstract The bachelor thesis deals with value-added tax in relation to delivery goods out of European Union territory. The main focus is to international trade problematic, multilateral contracts, Incoterms, proof of export in the context of VAT law changes valid since y2012. To the obligation of VAT payer, who claims tax discharge for export, belongs to proof delivery goods out of EU destination. There is no strict rule with the VAT law 235/2004 Code and connected customs rules concerning strict specification of requested documents proofing export. Absence of this rule causes a lot of difficulties which is raising by applying unsuitable Incoterms among parties of multilateral trade. The samples of exact cases are the part of this thesis. 4 Keywords Value Added Tax, import, export, proof of export, Incoterms Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty ve vztahu k dodání zboží mimo Evropskou unii. Práce je zaměřena na problematiku mezinárodního obchodu vícestranné obchody, dodací podmínky, prokazování vývozu v souvislosti s DPH a legislativní změny v roce Povinností plátce, který si nárokuje osvobození od daně při vývozu zboží mimo území Evropské unie je doložení tohoto výstupu. Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., ani související celní předpisy striktně nespecifikují, jaké doklady jsou pro prokazování vývozu vyžadovány a při jejich rozmanitosti jejich výkladu dochází k velkému množství problémů. Tuto nejednoznačnost zákona navíc komplikují nevhodně stanovené dodací podmínky mezi jednotlivými stranami mezinárodních obchodních vztahů. Součástí práce je demonstrace problematiky na konkrétních případech. Klíčová slova Daň z přidané hodnoty, dovoz, vývoz, prokazování vývozu, Incoterms

5 5 Obsah 1. Úvod Cíl a metodika Vymezení základních pojmů Incoterms Daň z přidané hodnoty Předmět daně Místo plnění Místo plnění při pořízení zboží z jiného členské státu Místo plnění při dovozu zboží Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně Správa daně v tuzemsku Zdaňovací období Daňové přiznání a splatnost daně Osoby povinné přiznat a zaplatit daň Vnitrounijní obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH Dodání zboží uvnitř Společenství Nárok na osvobození při dodání zboží do jiného členského státu Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu Pořízení zboží z jiného členského státu Zasílání zboží Vznik povinnosti přiznat daň Třístranné obchody uvnitř území Evropského společenství Obchod se zbožím mimo Evropskou unii z pohledu uplatňování DPH Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku Zboží při dovozu je podle 38 předmětem daně Vývoz zboží Osvobození vývozu od DPH E-Vývoz Vývoz zboží dle celních předpisů Vývoz zboží dle zákona o DPH Prokazování vývozu zboží pro účely jeho osvobození od DPH Komparace obchodování uvnitř a mimo EU Srovnání pojmů pořízení zboží a dovoz Komparace pojmů zasílání zboží a vývoz Intrastat Extrastat Vlastní práce Pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení uvnitř společenství... 21

6 Dovoz zboží Dodání zboží do jiného členského státu Vývoz zboží Svobodná pásma Zboží umístění do svobodného pásma se statutem Společenstvím Zboží umístěné do svobodného pásma v rámci dovozu, bez statusu Společenství Nejčastější chyby plátců daně při dovozu zboží Nejčastější chyby plátců daně při vývozu zboží Praktické příklady vývoz zboží Vývoz zboží ukončení vývozu standardním způsobem Vývoz zboží ukončení vývozu nestandardním způsobem Vývoz zboží návrh řešení problematiky z pohledu DPH Závěr Přehled použité literatury Seznam příkladů Seznam příloh...45

7 1. Úvod 7 Tématem této seminární práce je daň z přidané hodnoty a zejména posouzení jejich dopadů při vývozu zboží mimo hranice Evropské unie. Daň z přidané hodnoty je zavedena ve většině zemí světa. Z historického hlediska patří mezi nejmladší daně první zemí, která ji zavedla byla v roce 1954 Francie. K jejímu největšímu masovému zavedení došlo v souvislosti se vznikem Evropské unie. V České republice byla zavedena dne V době zavedení byla její hodnota pro základní sazbu 23% a 5% jako sazba snížená. K samotnému připojení České republiky do Evropské unie došlo 1. května Od doby vzniku této nepřímé daně v ČR došlo k několika úpravám obou sazeb, v současnosti je od platná výše základní sazby 20% a sazba snížená je na hodnotě 14%. V průběhu celého období, kdy je u nás tato daň zavedena došlo nejen k úpravám výše sazeb, ale i k přesunům položek, na které se vztahu sazba základní nebo sazba snížená. V rámci celé Evropské unie platí pro všechny její členy pravidla pro stanovení minimální základní i snížené sazby a to pro základní sazbu je to 15% a pro sníženou sazbu 5%. Průměr sazeb EU je 18%. Ne všechny členské země používají obě sazby a také není jednotně stanoveno, co do které sazby v dané zemi spadá. Daň z přidané hodnoty tvoří nejen významnou položku rozpočtů jednotlivých zemí, ale také tvoří značnou část cca 11% rozpočtu Evropské unie. Z těchto důvodů je na její sledování a správné odvádění věnována značná pozornost. Samotný vstup České republiky do Evropské unie, byl naprosto zlomovým okamžikem v rámci mezinárodního obchodu. Kromě vzniku nových příležitostí v rámci obchodování s členskými státy, došlo i ke změně obchodování v rámci vztahu ke 3. zemím a celkově ke značnému navýšení objemu českého mezinárodního obchodu. Mimo tyto příležitosti se Česká republika musela vyrovnat i se spoustou legislativních změn a daňových reforem. Téma bakalářské práce: Uplatňování DPH u mezinárodního obchodu včetně souvisejících služeb, se zaměřením na dovoz a vývoz zboží jsem si zvolila jednak z toho důvodu, že je to téma velice zajímavé a rozsáhlé, u kterého dochází k neustálým změnám a jednak proto, že již 9 let pracuji v mezinárodní výrobní společnosti, která se je od roku 2006 pravidelně zvolena jako Exporter roku do nejvíce destinací a běžně se s touto problematikou při své práci setkávám. 2. Cíl a metodika Cílem této je posoudit a vyhodnotit daňové a ekonomické dopady DPH při dodání zboží mimo EU, porovnat principy uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží s mechanismem dodání a pořízení zboží z jiných členských zemí EU. Úvodní část se věnuje uplatňování obchodních podmínek v rámci mezinárodního obchodu (pravidel INCOTERMS 2010) a jejich možný dopad na DPH při dovozu a vývozu zboží. Druhá část se zaměřuje na daň z přidané hodnoty, její definování z pohledu dané problematiky, otázku harmonizace, změn, uplatňování, prokazování a správu. Ke zpracování této části bylo využito zejména Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. s ohledem na změnu k

8 8 Následující část se věnuje definování pojmů dovoz, vývoz v rámci obchodování se zeměmi mimo EU a umístění zboží, pořízení zboží z, dodání zboží do v rámci Evropské unie. Dále jsou zde definovány dvou a vícestranné obchody. Každá část je nejprve definována teoreticky, následně jsou uvedeny praktické příklady. V závěru jsou navržena optimální a možná alternativní řešení možných situací. Nejprve jsem si pro svou práci zajistila dostupnou literaturu a související materiály, za metodiku práce jsem zvolila následující metody: metodu deskripce, analýzy, identifikace a komparace. Teoretická část je zpracováno formou deskripce a identifikace. Základní použitou normou je Zákon č. 235/2004 Sb. a Pravidla ICC pro používání dodacích podmínek ve vnitrostátním a mezinárodním obchodě. Metodou analýzy a komparace je provedeno srovnání podmínek platných pro unijní a mimo unijní obchodní případy. Praktická část se věnuje konkrétním případům řešeným z pohledu dvou a vícestranných obchodů, standardním řešením a řešení pomocí alternativních prostředků a nástrojů. Analýza = rozbor, jedná se metodu, která rozčleňuje celek na základní součásti, vztahy a souvislosti. K výsledku dojdeme pomocí zkoumání detailních podrobností. Opakem analýzy je syntéza ta spojuje analýzou vyčleněné vztahy a souvislosti do určitého celku. Komparace je metoda, při níž dochází k analýze jednotlivých a různých pozorovaných jevů a k hledání jejich společných vlastností a vztahů. Deskripce = popis daného jevu či skutečnosti. Identifikace = rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání. 3. Vymezení základních pojmů 3.1. Incoterms 2010 Dle Mezinárodní obchodní organizace, ICC (2010) Incoterms 2010 představují oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydaných Mezinárodní obchodní komorou usnadňující provádění mezinárodního obchodu. Odvolání na Incoterms 2010 v kupních smlouvách jasně vymezuje závazky smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních komplikací. K prvnímu vydání Incoterms došlo v roce Tato světově uznávaná smluvní pravidla byla od té doby několikrát novelizována tak, aby odpovídala aktuálnímu vývoji v mezinárodním obchodě. K nejvýznamnějším novelám patří novela z r a zatím poslední zásadní novela z r. 2010, kdy došlo k redukci předchozích 13 pravidel na současných 11. Poslední úprava, která vstoupila v platnost k se mimo samotné věcné podstaty dodací podmínek zaměřila i na všeobecný rozvoj elektronického přenosu dat, který se běžně využívá jak při výměně zboží, tak i při výměně dopravní dokumentace, kdy dochází k nahrazení papírových dokumentů elektronickými záznamy.

9 9 Pravidla Incoterms poskytují výklad souboru třípísmenných podmínek popisujících úkony, výdaje a rizika související s dodáním zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Pokud se prodávají a kupující dohodnou na společném použití pravidel Incoterms, je třeba toto uvést v kupní smlouvě a vybrané pravidlo následně co nejpřesněji definovat (tj. nejen zkratku, ale i přesně uvést místo, kde pravidlo začne platit). Tato pravidla definují, která strana se zavazuje obstarat přepravu nebo pojištění, ale nezabývají se cenou zboží, způsobem úhrady ani přechodem vlastnictví ke zboží. Hlavní rozdíly mezi Incoterms 2000 a 2010: 2010 dodací podmínky platné pro Incoterms 2000: DAF, DES, DEQ a DDU byla nahrazeny pravidly DAT (s dodáním do překladiště) a DAP (s dodáním do místa určení). U obou nově vzniklých podmínek je místem dodání místo určení. 11 pravidel Incoterms 2010 je rozděleno do 2 skupin: pravidla vhodná pro jakýkoliv druh přepravy: EXW ze závodu FCA vyplaceně dopravci CPT přeprava placena do CIP přeprava a pojištění placeny do DAT s dodáním do terminálu DAP s dodáním do určitého místa DDP s dodáním clo placeno pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS vyplaceně k boku lodi FOB vyplaceně loď CFR náklady a přepravné CIF náklady, pojištění a přepravné U dodacích podmínek FOB, CFR a CIF došlo k upřesnění dodání na palubu lodi, oproti v minulosti platné formulaci přes zábradlí lodi. vymezení pojmů: dodání = určení přechodu rizika za ztrátu a poškození zboží z prodávajícího na kupujícího doklad o dodání = dokument prokazující uskutečněné dodání celní formality = závazky týkající se dokumentace, bezpečnosti, poskytování informací nebo fyzické kontroly, které musí být splněny dle celních pravidel EXW (jméno místa dodání) vhodnější pro vnitrostátní přepravu prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, prodávající není povinen zboží nakládat - pro prodávajícího představuje minimální povinnost - při vývozu nemá prodávající povinnost provést celní odbavení zboží pro vývoz - kupující musí poskytnout prodávajícímu náležitý důkaz o převzetí dodaného zboží

10 10 FCA (místo dodání) v případě vývozu má prodávající povinnost odbavit zboží pro vývoz, ale nemusí provádět žádné celní formality v dovozu - prodávající je povinen na své náklady předat kupujícímu obvyklé doklady prokazující, že zboží bylo dodáno CPT, CIP (místo určení) prodávající je povinen odbavit zboží pro vývoz - kupující je povinen přijmout vystavený dopravní dokument DAT (překladiště v přístavu) prodávající je povinen zboží odbavit pro vývoz DAP (místo určení) lze použít pro všechny druhy přepravy - prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním do sjednaného místa - prodávající má povinnost proclít zboží při vývozu DDP (místo určení) s dodáním clo placeno - prodávající splní dodání ve chvíli, kdy je zboží celně odbavené pro dovoz na sjednaném místě určení - prodávající nese veškerá rizika a náklady s tím spojena - pravidlo představuje maximální povinnosti pro prodávajícího - DPH a další daně splatné při dovozu jdou na účet prodávajícího, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak FAS (ujednaný přístav nalodění) prodávající je povinen odbavit zboží pro vývoz FOB (přístav nalodění) vyplaceně loď - prodávající je povinen zboží odbavit pro vývoz CFR (přístav určení) pravidlo má 2 kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných bodech - v kupní smlouvě je vždy uveden přístav určení - místem přechodu rizika je vždy přístav nalodění - až do dohodnutého přístavu určení nese náklady prodávající CIF (přístav určení) prodávající splní svůj závazek dodání ve chvíli, kdy předá zboží do péče dopravce, ne až do místa určení - prodávající je povinen na svoje náklady zboží pojistit a poskytnout kupujícímu pojistku nebo jiný doklad potvrzující uzavření pojistky 3.2. Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní, v České republice byla zavedena k , jako důsledek rozsáhlé harmonizace daňového systému, zákonem č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty. Jedná se o daň univerzální tzn., že zatěžuje všechny zboží a služby. Do roku 1993 v České republice tato daň neexistovala a uplatňovala se daň z obratu. Princip daně spočívá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy o kolik se zvýší cena zboží (kolik k hodnotě přidá). Do

11 11 státního rozpočtu se odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, popřípadě může být daň vrácena. Zákon o DPH byl od roku 1993 několikrát novelizován, poslední úprava je platná s účinností od , ve Sbírce zákonů byla vyhlášena dne jako tzv. sazbová novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb. S účinností od zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 na 14%, základní sazba 20% zůstává zachována. Kromě jiného obsahuje novela také sjednocení sazeb na 17,5% s účinností od , avšak se předpokládá, že tato úprava bude do konce roku 2012 změněna. V rámci této novely nakonec nedošlo k původně plánované harmonizaci zákona o DPH s předpisy Evropské unie Předmět daně - 2 Předmětem daně je: dodání zboží nebo převod nemovitosti poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku Místo plnění - 7 při dodání zboží (bez odeslání nebo přepravy) místo, kde se nachází zboží v době, kdy se dodání uskutečňuje při dodání zboží (odesláno osobou, která uskutečňuje dodání zboží) - místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava začíná při zasílání zboží místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání Místo plnění při pořízení zboží z jiného členské státu - 11 při pořízení zboží z jiného členského státu místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli; členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, které pořizovatel poskytl osobě registrované k dani v jiném členském státě Místo plnění při dovozu zboží - 12 při dovozu členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropského společenství u dočasně uskladněného zboží místo uskladnění, kde je zboží umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně - 63 dodání zboží do jiného členského státu - 64 pořízení zboží z jiného členského státu - 65 vývoz zboží - 66 dovoz zboží - 71

12 Správa daně v tuzemsku správa daně celními orgány při dovozu a vývozu při správě daně celními orgány při dovozu a vývozu se postupuje podle právních předpisů upravujících správu cla Zdaňovací období - 99 kalendářní čtvrtletí - pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl Kč kalendářní měsíc pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl Kč Daňové přiznání a splatnost daně plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání Osoby povinné přiznat a zaplatit daň osoba identifikovaná k dani, která pořizuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu osoba, v jejíž prospěch při dovozu zboží propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká daňová povinnost osoba, v jejíž prospěch je zboží vráceno ze svobodného pásma nebo skladu 4. Vnitrounijní obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH V souvislosti se vstupem České republiky do EU došlo ke změně původních termínů užívaných při mezinárodním obchodování. Původní termín dovoz byl pro vzájemné obchodování se zbožím v rámci EU nahrazen označením pořízení zboží z jiného členského státu a dříve užívaný termín vývoz se v souvislosti s vnitrounijními obchody nazývá dodání zboží uvnitř Společenství Dodání zboží uvnitř Společenství - 13 Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. Dodání je plátce povinen uvádět do daňového přiznání za to zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost toto dodání přiznat Nárok na osvobození při dodání zboží do jiného členského státu - 64

13 13 dodání plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě (s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou není pořízení zboží v jiném členské státě předmětem daně) dodání zboží, které je předmětem spotřební daně zboží je přepraveno z tuzemska plátcem (Incoterms: DAP, CPT, CIP ), pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou (Incoterms EXW, FCA ). Prokázání dodání zboží do jiného členského státu lze např. písemným prohlášením pořizovatele (nebo zmocněné třetí osoby), že zboží bylo do jiného členského státu přepraveno nebo jinými průkaznými prostředky. V případě, že přepravu realizuje plátce, nedochází k zásadním problémů při prokazování dodání. V případě realizace přepravy přes třetí stranu existuje mezi plátcem a vykonavatelem přepravy smlouva, která plátci zabezpečí, že potřebné doklady k prokázání dodání zboží do jiného členského státu získá. V případě, že je přeprava realizována kupujícím (nebo třetí stranou, se kterou si kupující přepravu ujedná), je značně komplikovanější získání dokladů o dodání zboží do jiného členského státu. K tomuto dochází zejména při použití parity EXW nebo FCA s ujednaným místem dodání v tuzemsku Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to dle k tomu dni, který nastane dříve - 22 při dodání zboží, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká daňová povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl tento doklad vystaven plátcem před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo zboží odesláno do jiného členského státu dodání do jiného členského státu je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat dodání zboží 4.4. Pořízení zboží z jiného členského státu - 16 Dle Rambouska (2004, str. 56) se pořízením zboží z jiného členského státu rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím, které je odesláno nebo přepraveno pořizovateli do jiného členského státu, osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. Za pořízení se také považuje pořízení zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není plátcem, za účelem následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli. Pořizovatelem je osoba, která pořizujeme zboží z jiného členského státu. Místem plnění při pořízení zboží z jiného státu je členský stát, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, ve státě, kde bylo vydáno pořizovateli daňové identifikační číslo Zasílání zboží - 18

14 14 Zasílám zboží se rozumí dodání zboží do jiného členského státu osobě, pro kterou pořízení tohoto zboží není v jiném členském státě předmětem daně. Jedná se o přepravu zboží při sjednaných dodacích podmínkách se zajištěním přepravy až do místa určení nacházejícího se v jiném členském státě, mimo území tuzemska Vznik povinnosti přiznat daň - 25 plátce je povinen přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu (pokud byl tento doklad vystaven osobou registrovanou k dani v jiném členském státě před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno) k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno plátce je povinen uvést daň do daňového přiznání za období, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň 4.7. Třístranné obchody uvnitř území Evropského společenství - 17 Třístranný obchod je takový obchod, který uzavřou tři osoby registrované dani ve třech různých členských státech. Předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito 3 osobami. 5. Obchod se zbožím mimo Evropskou unii z pohledu uplatňování DPH 5.1. Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku Dovozem zboží se rozumí vstup zboží ze třetí země na území Evropského společenství. Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropského společenství Pokud je toto zboží dočasně umístěno nebo uskladněno do svobodného celního pásma nebo skladu, místem plnění při dovozu bude až ten členský stát, ve kterém přestanou platit příslušná celní opatření. Daňová povinnost při dovozu vzniká nikoliv vstupem zboží na území EU, ale okamžikem propuštění do celního režimu, ve kterém daňová povinnost vzniká. Správu daně při dovozu zajišťují finanční úřady v případě, že je zboží dovezeno plátcem daně. Daňová povinnost vzniká dnem propuštění zboží do volného oběhu a plátce daně je povinen přiznat daň za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do režimu propuštěno. V případě, že ke vzniku daňové povinnosti dojde nezákonným způsobem (např. uvedením nesprávných údajů), zůstává správcem daně celní orgán a to i v případě, že bylo zboží dovezeno plátcem. V těchto případech musí být daňová povinnost splněna do 10 dnů ode dne vzniku celního dluhu.

15 15 Daňová povinnost není dotčena ani v případech, kdy dochází ke vzniku celního dluhu, ale dle celních předpisů se jedná o zboží bez cla nebo jsou k dovezenému zboží přiznány preference, které sníží celní sazbu na nulo a clo tak není vybíráno. Daňová povinnost nevzniká pouze plátci daně, ale také osobě, která plátcem daně není a to dle 23, odst. 6. Správcem takovéto daně je celní orgán. V praxi se jedná o fyzické osoby, které nejsou podnikateli nebo právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání např. organizační složky státu. Neplátce nemá nárok na odpočet DPH Zboží při dovozu je podle 38 předmětem daně Základem daně po vstupu České republiky do EU je: základ pro vyměření cla výše vyměřeného a skutečně vybraného cla ekologické daně vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku, pokud nebyly započítány do základu pro vyměření cla Z pohledu dopravy se do základu pro vyměření cla započítává přeprava z místa nakládky v třetí zemi do místa vstupu na území EU. Zbývající úsek cesty od pohraničního vstupního celního úřadu členského státu, až po finální místo určení, vstupuje do základu daně samostatně. Z toho důvodu je hodnota dopravného rozlišena na dvě částky. Před vstupem České republiky do EU byl používán pro výpočet základu daně odlišný mechanismus: základ pro vyměření cla výše vyměřeného a skutečně vybraného cla spotřební daň, pokud jí zboží podléhalo Do základu daně se započítávala pouze část ceny za celkovou přepravu z místa nakládky do místa tuzemského vstupního pohraničního celního úřadu, zbývající úsek přepravy se nezapočítával Vývoz zboží Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země nebo umístění / dodání zboží do svobodného pásma nebo skladu na území tuzemska. K uskutečnění vývozu dochází okamžikem vystoupení zboží z EU do třetí země, který představuje datum uvedené celním orgánem v databázi vývozu. Plátce může vývoz zboží vykázat v daňovém přiznání až za zdaňovací období, ve kterém byl vývoz uskutečněn, tj. dnem, kdy zboží vystoupilo ze Společenství do třetí země Osvobození vývozu od DPH - 66 Vývoz je osvobozen od daně z přidané hodnoty při splnění těchto podmínek: zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz a vystoupilo do třetí země

16 16 výstup je potvrzen na daňovém dokladu JSD (jednotný správní doklad) nebo VDD (vývozní doprovodný doklad) není-li výstup potvrzen celním orgánem, plátce prokazuje splnění vývozu jinými důkazními prostředky Důkazním prostředkem pro uplatnění osvobození od daně je u vývozu přepravní doklad, který musí být potvrzen pohraničním celním úřadem posledního členského státu hraničícího se třetí zemí E-Vývoz K byla v české republice zahájena aplikace systému e-vývoz. Jedná o systém, který umožňuje podávat celním úřadům celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzit elektronicky. Po přijetí tohoto prohlášení lze na internetových stránkách celní správy sledovat celý proces vývozu. Při podání elektronického celního prohlášení není vystavován Jednotný správní doklad, ale VDD (Vývozní doprovodný doklad). V současné době je vývoz uskutečňován pouze elektronicky a v databázi vývozu potvrzuje výstup ze Společenství celní úřad. V případě, že chybí potvrzení výstupu celním orgánem výstupního členského státu, může plátce, na základě výzvy tuzemského celního orgánu, prokázat výstup do třetí země jinými důkazními prostředky. Zákonná úprava nestanoví přesně konkrétně jakými. Důkazní prostředky lze použít pouze v případě, že byl daňový doklad byl vystaven a byl potvrzen celním orgánem (VDD je rozhodnuto o propuštění zboží do režimu vývoz). V případě, že plátce nemá žádný daňový doklad (nevystavil VDD), nelze vývoz jinými důkazními prostředky prokázat. Existence daňového dokladu není podmíněna pouze vystavením a potvrzením v tuzemsku, ale lze prokázat i vývoz zboží na základě vývozního dokladu vystaveného v jiném členském státě Vývoz zboží dle celních předpisů Dle celních předpisů je vývoz zboží realizován propuštěním zboží do celního režimu vývoz, který umožňuje, aby se zboží se statusem Společenství opustilo celní území Společenství a bylo dopraveno do třetí země. Za vývozce se považuje osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat. Za vývozce se považuje ta smluvní strana, která je usazena ve Společenství Vývoz zboží dle zákona o DPH Dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je vývoz definován jako plnění osvobozené od DPH s nárokem na odpočet ( 63). Současná právní úprava považuje za vývoz nejen vývoz z tuzemska, ale i výstup z území EU tzn., že za vývoz je obecně uznán i výstup zboží, které bylo propuštěno do režimu vývoz v jiném členském státě, než v tuzemsku a je přes tuzemsko přepravováno v režimu tranzit do členského státu, ze kterého vystoupí do třetí země. Za vývoz zboží je považován i vývoz na území, která jsou vyloučena z Evropského společenství jako např. Normanské ostrovy nebo San Marino. K uplatnění odpočtu DPH je třeba splnění následujících podmínek:

17 17 odeslání nebo přeprava do třetí země je uskutečněna vývozcem nebo jím zmocněnou osobou odeslání nebo přeprava do třetí země je uskutečněna kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu vývoz je uskutečněn, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk a výstup zboží je potvrzen na daňovém dokladu není-li výstup zboží potvrzen celním orgánem, plátce prokazuje splnění podmínky výstupu jinými důkazními prostředky 5.8. Prokazování vývozu zboží pro účely jeho osvobození od DPH Celní úřad výstupu nepotvrzuje výstup zboží z území Společenství z úřední povinnosti, ale pouze v případě, že vývozce požádá. Není-li výstup zboží celním orgánem potvrzen, plátce může prokázat splnění podmínky výstupu zboží do třetí země jinými důkazními prostředky. Tyto jiné důkazní prostředky nejsou zákonem o DPH výslovně vymezeny. Za alternativní doklad lze považovat jakýkoliv doklad, který věrohodně prokáže skutečnost, že vyvážené zboží opustilo území EU. Mezi možné alternativní doklady patří: přepravní doklad, na kterém je potvrzeno dodání vyváženého zboží příjemci tento doklad však získá vývozce od dopravce pouze v případě, kdy přepravu do třetí země zajišťuje vývozce sám (dle Incoterms DAP, DDP, CIF, ) V případě, že k přepravě zboží dochází v paritě EXW nebo FCA, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující, je získání alternativních dokladů o vývozu a doručení značně komplikovanější. Obecně se doporučuje dodací podmínku EXW používat pouze v rámci vnitrostátních obchodů. U mezinárodních obchodů se doporučuje používat dodací podmínku FCA. V těchto případech může vývozce získat tyto doklady pouze od kupujícího, který disponuje smluvním vztahem s dopravcem. Vývozcům se doporučuje, aby si pro tyto případy s kupujícím smluvně sjednali, že předmětný důkaz o doručení do třetí země v případě potřeby pro vývozce zajistí. písemné prohlášení prokazující propuštění vyváženého zboží do některého celního režimu ve třetí zemi tento doklad, rovněž jako přepravní doklad, lze získat pouze od kupujícího. Je tedy vhodné si tuto podmínku předem smluvně dohodnout s kupujícím doklad prokazující vyřízení tranzitní operace v režimu společného tranzitu společný tranzit je celní režim, kterému podlého zboží dopravované pod celním dohledem od celního úřadu jedné smluvní strany k jinému celnímu úřadu, přičemž je překročena alespoň jedna státní hranice. Tento důkazní prostředek lze použít v případě vývozu do smluvních zemí stran Úmluvy tj. např. Švýcarska nebo Norska dodací list, na kterém je potvrzeno přijetí zboží příjemcem

18 18 stejně jako u předcházejících možností využití nestandardních dokladů pro prokázání vývozu, je v případě realizace obchodu v paritě EXW nebo FCA, značně komplikované získání tohoto dokladu Jestliže není vývozce schopen doložit potvrzení vývozu způsobem stanoveným zákonem a použije pro to náhradní doklady, je nutné při jejich předložení správci daně zabezpečit: náhradní doklad musí být věrohodný vyvážené zboží musí být jednoznačně ztotožnitelné s údaji uvedenými na VDD správce daně většinou požaduje minimálně dva druhy alternativních dokladů Z tohoto důvodu je nezbytné, aby si vývozce před samotnou realizací vývozu předem smluvně ujednal s kupujícím závazek, že mu tyto doklady poskytne (doklady, ze kterých bude zřejmé, že přeprava zboží do země mimo území Společenství, byla ukončena). Jako nejvíce rizikový druh přepravy se z tohoto pohledu jeví nákladní automobilová přeprava zboží, zvláště pak pokud během ní dochází k dalšímu překládání zboží. Prokazování vývozu zboží u letecké a námořní přepravy je v tomto ohledu výrazně jednodušší. 6. Komparace obchodování uvnitř a mimo EU 6.1. Srovnání pojmů pořízení zboží a dovoz K zavedení pojmu pořízení zboží došlo v důsledku odstranění celních hranic mezi jednotlivými členskými státy ( ) a s tím související povinností přiznat daň směrnicí Rady 91/680/EHS. K tomuto dni bylo s konečnou platností odstraněno zdaňování při dovozu a vývozu v obchodu mezi členskými státy. Do této doby bylo dodání zboží z jednoho členského státu do druhého kontrolováno celními orgány. V důsledku odstranění celních hranic toto nebylo již nadále možné a bylo třeba vytvořit nový mechanismus, který by členským státům umožnil takovéto transakce zdaňovat. Ve své podstatě je pořízení zboží pouhou právní fikcí, která obecně přenáší daňovou povinnost na osobu, která pořizuje zboží z jiného členského státu. Aby bylo možné kvalifikovat obchodní operaci jako pořízení zboží, musí být splněny dvě následující podmínky: 1. musí uskutečněn převod práva nakládat se zbožím jako vlastník 2. zboží musí být odesláno nebo přepraveno prodávajícím nebo samotným pořizovatelem nebo jejich jménem do jiného členského státu, než ze kterého bylo odesláno nebo přepraveno O pořízení zboží se jedná pouze v případě, že osoba uskutečňující dodání zboží je registrována k dani v jiném členském státě. Povinnost přiznat daň vzniká k 15. dni následujícímu po měsíci, kdy bylo zboží pořízeno (přemístěno do tuzemska).

19 19 Dle článku 68 Směrnice je toto pravidlo závazné a společné pro všechny členské státy. Povinnost přiznat daň platí i pro případy, že je zboží umístěno do konsignačního skladu. Dani tak podléhá už samotné umístění na sklad, ne následný odběr tohoto zboží zákazníkem. Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství. Dále pak vrácení zboží po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu v tuzemsku. Režim navrácení zboží ze svobodného pásma / skladu má účinek pouze ve vztahu k dani z přidané hodnoty, ale ne z pohledu celních předpisů. Není podstatné, zda dochází k úplatě za toto zboží. Okamžik vzniku daňové povinnosti je vázán na celní předpisy, tj. na okamžik vzniku celního dluhu při dovozu zboží. Plátce je povinen si sám vypočítat dovozní DPH a toto uvést do daňového přiznání. Povinnost přiznat daň se váže ke zdaňovacímu období, ve kterém dochází k propuštění zboží do volného oběhu. Pro osvobození zboží při pořízení z jiného členského státu a při dovozu, platí dle 65 stejná pravidla. Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně, pokud je v tuzemsku v každém případě osvobozeno od daně nebo pokud je dovoz takového zboží od daně osvobozen. V těchto případech není pořizovatel povinen přiznat v České republice daň. Jedná se například o dodání lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání, mateřského mléka apod Komparace pojmů zasílání zboží a vývoz Pojmem zasílání zboží rozumíme dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě. Odeslání nebo přeprava je uskutečněna buď plátcem, který zboží dodává nebo jím zmocněnou třetí osobou. Pokud hodnota dodaného zboží překračuje stanovený limit dané členské země, je český plátce při zasílání zboží se povinen se registrovat k dani v tom členském státě. Tento limit si stanovuje každý členský stát sám. Informativní přehled registračních limitů pro jednotlivé země je, kromě jiných zdrojů, uveden i v pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty. V ČR je pro zásilkový prodej stanovena celková hodnota dodaného zboží neregistrované osobě je Kč. 1 Při prodeji zboží osobě neregistrované k DPH v jiném členském státě nevzniká nárok na osvobození. Plátce dodává zboží za cenu včetně daně z přidané hodnoty. DPH plátce přiznává a zdaňuje na výstupu ve své zemi. Výjimku z hlediska zasílání tvoří dodání nových dopravních prostředků a dodání zboží s montáží nebo instalací. 1 Zdroj: [online]. [cit ]. Dostupné z:

20 20 Vývozem se rozumí výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země nebo umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. Daň na výstupu při dodání zboží do jiného členské státu, na které se nevztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty (ke dni, který nastane dříve). Do daňového přiznání je plátce povinen tuto skutečnost uvést za období, kdy mu tato povinnost vznikla. Pokud se na dodání zboží do jiného členského státu vztahuje osvobození s nárokem na odpočet daně, plátce je povinen toto uvést do daňového přiznání k 15. dni v měsíci měsíce následujícího poté, co bylo zboží přepraveno nebo odesláno do jiného členského státu. Při vývozu může plátce přiznat jako osvobozené plnění pouze za podmínky, kdy zboží opustilo ES a může tento výstup prokázat. V případě, že celní orgán vývozu neobdrží ve stanovené lhůtě 90-ti dnů potvrzení o tom, že zboží opustilo území společenství, není podmínka vývozu splněna, může celní orgán původně navržený režim vývozu zrušit. Dodání do třetí země musí být potvrzeno na daňovém dokladu tj. písemném rozhodnutí o vývozu do třetí země nebo o umístění zboží do svobodného pásma / skladu. 7. Intrastat Vstupem České republiky do Evropské unie vznikla povinnost, stejně jako ostatním členským státům, implementovat do své legislativy systém Intrastat. Jde o statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy při vnitrounijním obchodu. Pravidla vykazování upravuje novela Vyhlášky č. 317/ 2010 Sb., s účinností k Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které dosáhnou práh pro vykazování Kč (tj. celková hodnota odeslaného nebo přijatého zboží z jiných členských zemí). Důvodem pro zavedení systému Intrastat byla potřeba shromažďování statistických dat pro pohyb zboží, které po vstupu do EU přestalo být v evidenci celních orgánů. Tato povinnost se vztahuje na všechny členské země, systém vykazování je však zcela individuální. Povinnost vykazovat data pro Intrastat nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH. Pokud u osoba povinná k vykazování Instrastatu neprovede v daném měsíci žádanou transakci se zbožím mezi členskými státy, je povinna příslušnému celnímu úřadu podat negativní hlášení.

21 8. Extrastat 21 Slouží ke zpracování dat od dovozu a vývozu pro statistické účely. Obdobně jako u Intrastatu prvotní sběr dat zajišťuje Generální ředitelství cel, následnou kontrolu a zveřejňování údajů zajišťuje Český statistický úřad. Sběr dat je ukončen vždy 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce, k následnému publikování dat dochází 37. pracovní den. Definitivní data za celý rok publikuje ČSÚ v září následujícího roku.2 9. Vlastní práce 9.1. Pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení uvnitř společenství Příklad 1 Pořízení zboží od plátce daně osoba povinná k dani: příjemce, pořizovatel DPH musí uhradit příjemce v místě plnění základem daně je vše, co souvisí s dodaným zbožím náklady na přepravu, instalaci, montáž, při pořízení zboží a služeb ze zemí EU, pořizovatel neplatí daň, ale má povinnost ji uvést do daňového přiznání pokud plátci vznikne povinnost přiznat daň, vzniká mu nárok na odpočet nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost daň přiznat DPH se přiznává v 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, kdy bylo zboží pořízeno pokud je zboží pořízeno před 15. dnem, vzniká povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud je toto zboží v tuzemsku osvobozeno od daně v Intrastatu uvádí osoba povinná k dani pouze částku za zboží (ne související náklady) 2 Zdroj:

22 22 Tuzemský plátce pořídí zboží od francouzského registrované osoby dne : - povinnost přiznat a uhradit daň = doklad musí být vystaveno do (tj. do 15-ti dnů od pořízení zboží) - základ daně = částka bez daně přepočtená na české koruny dle kurzu, který má tuzemská účetní jednotka stanovený ve své účetní směrnici Příklad 2 Pořízení zboží od neplátce daně v případě pořízení zboží od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě, pořízení tohoto zboží není v tuzemsku předmětem daně jedná se o obdobu nákupu zboží od tuzemského neplátce tuzemskému plátci nevzniká povinnost přiznat daň a uvádět toto pořízení do daňového přiznání jde o dodání zboží s místem plnění, kde byla zahájena přeprava tj. v zahraničí kupující je povinen pořízení tohoto zboží uvést v Intrastatu Příklad 3 Pořízení zboží od osoby usazené mimo EU (např. v Norsku), která je registrovaná k DPH v některém členském státě, přepravu zajišťuje kupující, dodací parita EXW

23 při dodání zboží dochází ke splnění podmínky pořízení zboží českému subjektu vzniká povinnost přiznat daň za pořízené zboží pokud plátce toto zboží propustí do volného oběhu v jiném členském státě, vznikne mu tam současně i povinnost přiznat daň následná přeprava do tuzemska musí být uvedena v tuzemském daňovém přiznání a současně má plátce možnost si nárokovat odpočet této daně (= přemístění zboží) kupující je povinen vykázat tento obchod v Intrastatu Příklad 4 - Pořízení zboží od osoby usazené mimo EU (např. v Norsku), která je registrovaná k DPH v některém členském státě, přepravu zajišťuje prodávající, dodací parita DAP 23 tuzemskému příjemci nevzniká povinnost přiznat v ČR daň jedná se o tuzemský nákup 9.2. Dovoz zboží Dle 3 Galočíka, Louši (2011, str. 105) se dle 20 dovozem rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství. Jestliže zboží vstoupí na území kteréhokoliv členského státu, je dovezeno, avšak ne vždy dochází při vstupu zboží na území EU k daňové povinnosti, kterou specifikuje 23. Samotná daňová povinnost při dovozu nevzniká vstupem zboží a území EU, ale až ve chvíli, kdy je zboží propuštěno do celního režimu, v němž vzniká daňová povinnost. 3 Zdroj: GALOČÍK, Svatopluk a František LOUŠA. DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

24 24 Příklad 5 dovoz zboží ze třetí země, s propuštěním do režimu v jiném členském státě, dodací parita DAP tuzemský subjekt kupuje zboží ze třetí země do celního režimu je zboží propuštěno, jménem kupujícího, v jiném členském státě nebo v ČR pokud je zboží propuštěno do volného oběhu v jiném členském státě, v ČR má kupující povinnost přiznat daň ( = přemístění zboží viz 8.1 / příklad 3) Příklad 6 dovoz zboží ze třetí země, s propuštěním do režimu v jiném členském státě, dodací parita DDP tuzemský subjekt kupuje zboží ze třetí země do celního režimu je zboží propuštěno, jménem prodávajícího, v jiném členském státě (dodací podmínka s dodáním clo placeno kupujícímu v ČR nevzniká povinnost přiznat daň (byla již uhrazena prodávajícím v jiném členském státě) V souvislost s výkladem pravidla Incoterms 2010 pro dodací podmínku DDP je však nezbytné zohlednit, zda daná země má ve svém národním zákoně o DPH definován institut daňového zástupce. V legislativě platné pro Českou republiku tento institut není a proto není možné, aby dodavatel ze třetí země, v případě, že není usazen v tuzemsku, podal celní prohlášení. Aby byla dodací podmínka DDP ze strany dodavatele splněna, existuje však možnost propustit toto zboží v takovém státě Společenství, kde je v zákoně od dani z přidané hodnoty tento institut zakotven. I když český subjekt není osobou, která dané zboží propustila do volného oběhu a nevznikají mu žádné povinnosti s ohledem na clo a DPH, je nezbytné, aby tento daňový doklad byl tuzemským pořizovatelem evidován.

25 Příklad 7 - dovoz zboží ze třetí země, s propuštěním do režimu tuzemsku 25 zboží vstupuje na území EU v jiném členském státě, odkud je přepravováno v režimu tranzit do tuzemska dovozcem je navržen režim volný oběh daňová povinnost vzniká v tuzemsku, propuštěním zboží do režimu volný oběh daňová povinnost v jiném členském státě nevzniká, i když tam byl ukončen dovoz daňová povinnost vzniká až ukončením režimu tranzit Za dovoz je také považováno, když je zboží před vývozem umístěno do svobodného skladu nebo pásma, které se nachází v tuzemsku. Po umístění zboží do svobodného pásma by mělo následně dojít k vývozu nebo obdobnému celnímu režimu znamenajícímu vývoz. Pokud však dojde k následnému dodání zboží do jiného členského státu, nepovažuje se takové zboží za dovezené. Příklad 8 plátce umístí zboží do svobodného skladu v tuzemsku s tím, že bude následně vyvezeno do Ruska. Kupující však odstoupí od smlouvy a zboží je vráceno zpět do tuzemska. zboží není propuštěno do režimu volný oběh z celního hlediska není dovezeno z pohledu DPH se ale o dovoz jedná tuzemskému plátci vzniká povinnost přiznat daň

26 26 Příklad 9 Plátce daně doveze zboží ze třetí země a umístí je ve svobodném skladu. Po nějaké době je zboží vyvezeno do jiné třetí země. umístěním zboží do svobodného skladu nevzniká plátci daňová povinnost ze svobodného skladu je zboží propuštěno do režimu tranzit a následně vyvezeno do třetí země tento postup není považován za vrácení zboží do tuzemska plátci nevzniká daňová povinnost Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká při propuštění zboží do celního režimu. Tato povinnost není dotčena ani v případech, kdy vznikne celní dluh, avšak zboží je prosté cla dovezenému jsou přiznány preference, které sníží celní sazbu na nulo, jedná se o zboží nepatrné hodnoty a tak není vybráno apod. Při dovozu zboží dochází k osvobození služeb, které se dovoz přímo váží. Dle ustanovení 69 se jedná o přepravu zboží, manipulaci nakládka, překládka, vykládka nebo o služby celního deklaranta. Jestliže poskytovatel těchto služeb není schopen důkazy pro osvobození patřičně doložit, tyto služby podléhají dani. V případě poskytování celních služeb se jedná o osvobození pouze těch služeb, které jsou poskytnuty v prvním místě určení v tuzemsku. Při nezákonném dovozu zboží je správce daně celní orgán a to i v případech, kdy se jedná o plátce daně. Pro plátce to znamená, že daňová povinnost je vyměřena celním úřadem a plátce si daň ani základ daně nevypočítává sám. V těchto případech, kdy dochází k nezákonnému dovozu je daň splatná do 10-ti dnů od vzniku celního dluhu, stejně jako clo. Ke vzniku daňové povinnosti dochází i při porušení podmínek dočasného uskladnění. Statut dočasného uskladnění má zboží v případech, kdy byl ukončen jeden režim a současně zboží nebylo propuštěno do jiného režimu. Stejně, jako u nezákonného dovozu, je v těchto případech správcem daně celní úřad Dodání zboží do jiného členského státu Příklad 10 Dodání zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě jedná se o osvobozené dodání od daně daň bude vybrána ve státě příjemce, pokud bylo zboží dodáno v rámci ekonomické činnosti a je v zemi příjemce předmětem daně

27 tuzemský dodavatel uvede tuto transakci v Intrastatu, ve výkazu odeslání 27 Příklad 11 Dodání zboží osobě z jiného členského státu v rámci tuzemska zboží není fyzicky odesláno do jiné země dodání nemůže být osvobozeno od daně (i když se jedná o dodání osobě z jiného členského státu) prodávajícímu vzniká povinnost přiznat daň pokud je příjemce registrován k dani v jiném členském státě, může tam požádat o vrácení DPH (všechny dodací podmínky FCA, EXW) český prodávající subjekt toto dodání zboží neuvádí do Intrastatu, neboť zboží fyzicky neopustilo území ČR 9.4. Vývoz zboží Jak uvádí Galočík, Louša (2011, str. 90), dle současné právní úpravy je za vývoz zboží považován jak výstup zboží z tuzemska, tak výstup zboží z území EU. To znamená, že je za vývoz považováno i vystoupení zboží v jiném členském státě, jestliže je přes tuzemsko přepravováno do jiného členského státu v režimu tranzit. Stejně tak je za vývoz považován i vývoz zboží, který se uskutečňuje na území vyloučená z Evropského společenství např. do San Marina. Vývozem se rozumí trvalé ponechání zboží v zahraničí tzn. režim vývoz, propuštění zboží do režimu pasivní zušlechťovací styk nebo režim vnější tranzit. Při zpětném dovozu z režimu pasivního zušlechťovacího styku, dochází k vyměření cla a daně pouze z navýšené ceny, která představuje náklady na zušlechtění. Pokud by nedošlo k vrácení takového zboží, v daňovém přiznání se na ně pohlíží jako na vyvezené zboží. Další podmínkou, která nevyplývá ze zákona o DPH, ani ze Směrnice, ale kterou prosazuje Ministerstvo financí ČR je, že plátce daně, který uplatní osvobození od daně při vývozu zboží, musí být jako vývozce uveden na vývozních celních dokladech potvrzených českými celními orgány.

28 28 Tato podmínka prakticky znemožňuje využití dodací parity EXW v mezinárodním obchodě, kdy kupující není registrován k DPH v žádném členském státě. V těchto případech je jediným správným možným postupem prodej zboží včetně DPH kupujícímu s tím, že prodávající není oprávněn uplatňovat osvobození od daně a to z důvodu, že z není uveden jako vývozce na celním dokladu. Příklad 12 - Český plátce prodává zboží kupujícímu ve třetí zemi prodávající vystaví v ČR daňový doklad výstup z EU je prokázán potvrzeným daňovým dokladem prodávající má právo na osvobození od DPH není-li výstup zboží potvrzen celním orgánem, plátce má možnost prokázat splnění podmínky alternativními důkazními prostředky Základem DPH při vývozu je statistická hodnota zboží (uváděna v odstavci 46 VDD). V případě, že se liší částka hodnoty deklarovaná při vývozu od skutečně inkasované částky, prodávající má povinnost podat dodatečné daňové přiznání. Příklad 13 Český plátce prodá zboží kupujícímu v jiném členském státě s dodáním zboží do třetí země dodací parita FCA, DAP, (vše kromě EXW) tuzemský prodávající vystaví v ČR daňový doklad a propustí zboží do režimu vývoz, jménem prodávajícího

29 výstup z EU je prokázán potvrzeným daňovým dokladem prodávající má právo osvobození od daně 29 Příklad 14 - Český plátce prodá zboží kupujícímu v jiném členském státě s dodáním zboží do třetí země dodací parita EXW tuzemský prodávající vystaví kupujícímu fakturu s DPH k propuštění zboží do režimu tranzit dochází jménem kupujícího Příklad 15 Plátce z jiného členského státu vyváží zboží do třetí země, prostřednictvím tuzemského dopravce, který je plátcem daně přeprava z jiné členské země do třetí země je považována za vývoz přeprava je osvobozena od daně pokud by měl kupující ze třetí země sídlo v tuzemsku a pokud by si zajišťoval přepravu, vývoz by nemohl být uznán nejprve by muselo dojít k prodeji zboží v tuzemsku a tím by došlo ke zdanitelnému plnění v tomto případě by deklarantem musela být tuzemská osoba se zmocněním nakládat se zbožím Dle celních předpisů nemůže být deklarantem při vývozu (osoba, která navrhuje propuštění zboží do režimu vývoz) osoba, která nemá sídlo v EU. Z tohoto důvodu nemůže takovéto zboží plátce daně uvádět do daňového přiznání jako vývoz zboží. Z hlediska DPH se v tomto případě jedná o dodání zboží se zdanitelným plněním v tuzemsku.

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap íklad o zboží

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. P IJETÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap. srpen 2005

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem 1.5.2004 se eská republika stala lenem Evropských spole enství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více