Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013"

Transkript

1 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 2. Registrační povinnost a zveřejnění údajů z registru plátců - počítání obratu pro povinnou registraci plátce - povinná a dobrovolná registrace plátce - povinný registrační údaj - registrace identifikované osoby 3. Předmět daně - zdanitelná a osvobozená plnění - plnění, která nejsou předmětem daně - bezúplatná plnění - režim reverse-charge u stavebních a montážních prací - opravy základu daně a výše daně 4. Nárok na odpočet daně a ručení příjemce za zdanitelné plnění - podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - způsoby uplatnění odpočtu (plný, poměrný, krácený) - vyrovnání a úprava odpočtu daně - nárok na odpočet daně při registraci plátce a při zrušení registrace - nárok na odpočet daně při poskytnutí dotace - ručení oprávněného příjemce 5. Administrativní povinnosti podle zákona o DPH a náležitosti daňových dokladů - daňové doklady a jejich náležitosti - zjednodušený daňový doklad a zvláštní daňové doklady - uchovávání daňových dokladů - opravný daňový doklad - evidence pro účely daně z přidané hodnoty - zdaňovací období a daňové přiznání 6. Zrušení registrace a institut nespolehlivého plátce - zrušení registrace z moci úřední - zrušení registrace plátce na žádost - nespolehlivý plátce - osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň 7. Praktické příklady aplikace zákona - prodej majetku obce - nájem nemovitostí - finanční činnosti - kulturní a sportovní činnosti - služby spojené s nájmem nemovitostí včetně dodání energií 1

2 8. Shrnutí podstatných změn v oblasti DPH k změna sazeb DPH - úprava v oblasti daňových dokladů - evidence pro účely daně z přidané hodnoty - zdaňovací období - povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost - místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - nespolehlivý plátce - ručení příjemce zdanitelného plnění při dodání pohonných hmot - povinná elektronická podání od

3 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona o DPH 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - hospodářská činnost obce je prováděna prostřednictvím příspěvkových organizací nebo obchodních společností (s.r.o., a.s.), nebo pomocí vlastní organizační složky Legislativní a informační prameny ve vazbě na DPH - zákon č. 47/2011 Sb., s účinností od (novela zákona o DPH) - Směrnice rady EU 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty - judikatura soudních orgánů - informace MF ČR pro kraje a obce 1.3. Základní termíny a posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH - osoba povinná k dani 5 odst.1 ZDPH - plátce daně 6, 6a - 6f ZDPH - identifikované osoby 6g - 6i ZDPH - ekonomická činnost 5 odst.2 ZDPH - veřejnoprávní subjekty - 5 odst.3 ZDPH 2. Registrační povinnost a zveřejnění údajů z registru plátců - definice obratu - 4a ZDPH - dotace k ceně - 4 odst.1 písm.l - povinnost sledovat obrat za 12 kalendářních po sobě jdoucích měsíců 6 odst.1 - překročení hranice pro povinnou registraci a registrace plátce 6 odst.1, odst.2 - identifikované osoby - 6g - 6i ZDPH - registrace identifikované osoby - 97 ZDPH - zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob - 98 ZDPH - zrušení registrace identifikované osoby na žádost - 107a ZDPH - důsledky nesplnění registrační povinnosti 3. Předmět daně - předmět daně 2 ZDPH - vynětí z předmětu daně - 2a ZDPH - dodání zboží a převod nemovitostí 13 - poskytnutí služby místo plnění u dodání zboží - 7, 7a, 8 a 12 ZDPH - místo plnění při převodu nemovitostí - 7 odst.6 místo, kde se nemovitost nachází - místo plnění u poskytování služeb pro osobu povinnou k dani - 9 odst.1 3

4 - místo plnění pro osobu nepovinnou k dani - 9 odst. 2 - obec je osobou povinnou k dani i v případě, pokud jsou jí poskytnuty služby, které s její ekonomickou činností nesouvisejí - 9 odst.3 - odlišné vymezení místa plnění u služeb dle 10 až 10k nové vymezení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - sazby daně základní a snížená - snížená sazba např. stavební práce na bytových domech, rodinných domech nebo bytech, případně na stavbách pro sociální bydlení - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, s nárokem na odpočet daně - osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně - 51, dále 52 až 62 (např. poštovní služby, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb a bytů, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií) - osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně - 63, dále 64 až 71 g (např. dodání zboží do JČS, pořízení zboží z JČS, vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země, dovoz zboží) - povinnost přiznat a zaplatit daň se přenáší na příjemce plnění pokud je poskytovatelem osoba neusazená v tuzemsku a příjemcem je česká osoba povinná k dani - zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění podle 92a zákona např. dodání zlata, železný šrot nebo odpad včetně odpadu z drahých kovů, odpad z plastů, sběrového papíru, odpad z textilu, skleněných střepů (příloha č.5), obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (do ), poskytnutí stavebních nebo montážních prací (od ), v případě poskytování plátcem pro jiného plátce daně - vznik povinnosti přiznat daň 21 odst.1 - uskutečnění zdanitelného plnění ve vazbě na dodání zboží den dodání dle kupní smlouvy podle 409 obchodního zákoníku (např. předání zboží prvnímu přepravci), den převzetí v ostatních případech, dnem příklepu při vydražení ve veřejné dražbě, dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží formou finančního pronájmu s následnou koupí, ve kterém je stanovena povinnost nájemce odkoupit najaté zboží - uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitostí den předání nemovitosti nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, v níž je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, nebo dnem zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve - poskytnutí služby - 21 odst. 4, den jejího poskytnutí nebo den vystavení daňového dokladu nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve, den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití, také ke dni přijetí úplaty - dílčí plnění 21 odst.8 - opakovaná plnění 21 odst.9 - plnění,která nejsou předmětem daně např. výnosy za uskutečněná plnění v rámci výkonu veřejné správy - ostatní plnění, která nejsou předmětem daně plnění v rámci ekonomické činnosti dle 13 odst.8 a 14 odst.5 ZDPH 4

5 - přeúčtování nákladů 36 odst.11 ZDPH - výnosy, které nejsou předmětem daně dle 2 odst.1 náhrady škody od pojišťovny či od osoby, která škodu způsobila, přijaté úroky z prodlení, smluvní sankce, kauce, dary, dotace atd. - dodání zboží nebo převod nemovitostí bez úplaty - 13 odst.4 písm.a, dále 13 odst.5 - poskytnutí služby bez úplaty vzniká povinnost přiznat daň dle 21 odst.5 písm.c - základ daně u bezúplatných plnění 36 odst.6 - majetkové vklady podle 13 odst.4 písm.f - opravy základu daně a výše daně 42 a 43 ZDPH - opravný daňový doklad daňová povinnost je přiznána v nižší než-li zákonné výši daňového řádu, povinnost podat dodatečné daňové přiznání do konce následujícího měsíce po měsíci zjištění - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 44, 4. Nárok na odpočet daně a ručení příjemce za zdanitelné plnění - nárok na odpočet daně 72 odst.2 - chybně stanovena daň na vstupu 73 odst.6 - vznik nároku na odpočet daně - 72 odst.3 - možnost uplatnit nárok na odpočet daně plátce musí mít v držení daňový doklad, pokud se jedná o tuzemská zdanitelná plnění - chybějící náležitosti daňového dokladu ustanovení o daňových dokladech dle 26 až 35 - nárok na odpočet je možno uplatnit v průběhu tří let - přijaté zdanitelné plnění souvisí s ekonomickou činností i s činností veřejné správy nárok na odpočet v poměrné výši dle 72 odst.6, tj. nárok na odpočet v částečné výši - plný nárok na odpočet daně 72 odst.1 - vypuštění plného nároku na odpočet u bezúplatného poskytnutí dárků v rámci ekonomické činnosti - vypuštění 13 odst.8 písm.c - poměrný odpočet podle odst. 6 - pořízení dlouhodobého majetku s účinností od nutno vždy uplatnit nárok v poměrné výši odpovídající jeho skutečnému využití pro ekonomickou činnost, 75 odst.2 - změna účelu použití majetku dle 78 v případě uplatnění odpočtu u majetku v plné výši a následně k využití pro činnost, která není považována za ekonomickou - odpočet daně krácený koeficientem podle 76 pokud plátce přijaté plnění použije jak k uskutečnění výše uvedených plnění, tak i plnění osvobozených bez nároku na odpočet daně dle 51 - plnění, která se nezahrnují do výpočtu koeficientu - 76 odst.4 - vyrovnání odpočtu daně podle 77 nový mechanismus zavedený od , týká se vyrovnání odpočtu u obchodního majetku s výjimkou dlouhodobého majetku, tj. u drobného hmotného majetku do Kč, drobného nehmotného majetku do Kč a zásob, novelizované znění od

6 - úprava odpočtu podle 78 vztahuje se na dlouhodobý majetek, s účinností od se za změnu účelu považuje i změna poměrového koeficientu podle 76 o více než 10 procentních bodů - lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl původní odpočet uplatněn, v případě pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je lhůta pro úpravu odpočtu daně 10 let - výpočet úpravy odpočtu daně u majetku pořízeného před účinností novely k se úprava odpočtu vypočte podle 78 a 79 zákona ve znění platném do úprava odpočtu se provede pouze v případě, kdy rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů - nárok na odpočet daně při registraci plátce dle 79 - nárok na odpočet daně lze uplatnit v prvním daňovém přiznání po účinnosti registrace - povinnost snížit nárok na odpočet daně při zrušení registrace - základ daně ve zvláštních případech kdy příjemce plnění nebo poskytovatel plnění nemají plný nárok na odpočet daně ( 36 a), - cenou obvyklou se dle 36a rozumí cena stanovená podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku 5. Administrativní povinnosti podle zákona o DPH a náležitosti daňových dokladů - daňový doklad definice dle 26 ZDPH (novelizované znění) - určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - 27 ZDPH (novelizované znění) - pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - 28 ZDPH (novelizované znění) - náležitosti daňových dokladů - 29 ZDPH (novelizované znění) - zjednodušený daňový doklad - 30 ZDPH (novelizované znění) - zvláštní daňové doklady splátkový kalendář dle 31 ZDPH, platební kalendář dle 31a ZDPH, souhrnný daňový doklad dle 31b ZDPH, doklad o použití dle 32 ZDPH (novelizované znění) - daňový doklad při dovozu - 33 ZDPH (novelizované znění) - daňový doklad při vývozu - 33a ZDPH (novelizované znění) - zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů - 34 ZDPH (novelizované znění) - uchovávání daňových dokladů - 35 ZDPH (novelizované znění) - elektronické uchovávání daňových dokladů - 35a ZDPH (novelizované znění) - oprava základu daně a výše daně - 42 ZDPH - oprava daně v jiných případech - 43 ZDPH - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - 44 ZDPH - opravný daňový doklad - 45 ZDPH - evidence pro účely daně z přidané hodnoty a 100a ZDPH (novelizované znění) - zdaňovací období - 99, 99a a 99b ZDPH (novelizované znění) - daňové přiznání a splatnost daně 101 ZDPH 6

7 6. Zrušení registrace a institut nespolehlivého plátce DPH - zrušení registrace plátce z moci úřední ZDPH (novelizované znění) - zrušení registrace plátce na žádost - 106b ZDPH, 106 d (novelizované znění) - nespolehlivý plátce - 106a ZDPH (novelizované znění) - osoby povinné přiznat a zaplatit daň (novelizované znění) - ručení příjemce zdanitelného plnění a 109a ZDPH 7. Praktické příklady aplikace zákona o DPH 7.1. Prodej majetku obce - je vždy předmětem daně, jsou-li splněny podmínky uvedené v 2 odst.1, tzn. pokud je uskutečněn za úplatu, osobou povinnou k dani v rámci své ekonomické činnosti a místo plnění je v tuzemsku - majetek, který byl obcí pořízen pro účely výkonu veřejné správy a nebyl využíván ani částečně k ekonomické činnosti, nebude předmětem daně - převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve, i po této lhůtě lze uplatnit daň - u převodu nemovitostí se uplatní obecně základní sazba podle 47 odst. 5, v případě převodu staveb pro sociální bydlení se uplatní v souladu s 48a odst.3 snížená sazba - definice stavby pro sociální bydlení dle 48a odst.4 byt, jehož podlahová plocha nepřesáhne 120 m 2, rodinný dům, jehož podlahová plocha nepřesáhne 350 m 2, bytový dům, v němž není ani jeden byt větší než 120 m 2 - převod pozemků je osvobozen od daně vždy s výjimkou stavebních pozemků, stavební pozemek je v zákoně definován jako nezastavěný pozemek, na němž může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem - nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc (movitá i nemovitá), např. oplocení, studna, inženýrské sítě, nedokončená stavba apod. - prodej movitých věcí pokud je předmětem daně, bývá zpravidla zdanitelným plněním, osvobození je možné v případě, jestliže při jejich pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně 7.2. Prodej zboží v nezměněném stavu - prodej zboží v nezměněném stavu je ekonomickou činností uvedenou v příloze č.3 zákona, u které je obec vždy považována za osobu povinnou k dani, jedná se o prodej zboží prostřednictvím prodejen provozovaných obcí (např. prodej knih, pohledů, map a upomínkových předmětů v prostorách informačního centra, prodej zboží v prodejně rychlého občerstvení v budově obecního úřadu - při prodeji zboží se uplatňuje základní sazba daně, s výjimkou přílohy č.1 zboží se sníženou sazbou daně, rozhodující je zařazení do číselného kódu Harmonizovaného systému 7

8 - pro uplatnění správné sazby daně u potravin je důležité, jestli jde o dodání zboží (potraviny) nebo o poskytnutou službu (stravovací služba) 7.3. Nájem nemovitostí - dlouhodobý nájem osvobozené plnění, případně může být uplatněna daň, pokud je pronajímáno plátci daně pro účely podnikání (základní sazba daně), nárok na odpočet daně na vstupu - krátkodobý nájem vždy zdanitelné plnění, nájem staveb, bytů nebo nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, energie, tepla, plynu a vody, a to nejdéle na 48 hodin nepřetržitě (základní sazba daně) - nájem míst k parkování vozidel, bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů vždy zdanitelné plnění (základní sazba daně) - nájmem se rozumí i podnájem věci - nelze osvobodit poskytnutí práva umístění výherních nebo nápojových automatů v budovách nebo reklamních tabulí, jestliže se nejedná faktický nájem nebytových prostor nebo pozemků (základní sazba daně), nutno posoudit, zda nájemce může užívat tento prostor jako vlastník 7.4. Finanční činnosti - převod cenných papírů, obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech - poskytování úvěrů a peněžních půjček - úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem - sjednání nebo zprostředkování výše uvedených činností - činnosti osvobozené od DPH dle Kulturní činnosti - poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce související krajem, obcí, neziskovou organizací je osvobozeno od DPH dle 61 písm. e - jsou to služby v oblasti filmů, záznamů, rozhlasové a televizní služby, umělecké a ostatní zábavní služby, služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur, činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení - za dodání zboží úzce souvisejícího s kulturní službou je nutno považovat samostatné dodání zboží za úplatu, např. divadelní program, muzejní sborník, výstavní katalog nebo průvodce po zoo, není to ale např. prodej v divadelním bufetu, prodej nosičů v podobě CD nebo DVD, knih, hraček, upomínkových předmětů 7.6. Sportovní činnosti - dle 61 písm. d osvobozeno poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem a tělesnou výchovou právnickými neziskovými osobami osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost (např. škola užívající sportovní zařízení v majetku obce pro výuku tělesné výchovy nebo právnická osoba (s.r.o.), která tyto služby využívá pro zajištění rekreačního sportování svých zaměstnanců 8

9 - odlišit od nájmu, o který by se jednalo v případě, pokud by sportovní zařízení bylo přenecháno nájemci za úplatu, aby ji užíval ve sjednané době a měl z ní příjmy - za služby úzce související se sportem nelze považovat dle 61 písm.d služby za úplatu v podobě poskytnutí sportovního zařízení jiným osobám pro účely nesouvisející se sportem či tělovýchovou (bály, koncerty, přednášky, výstavy) - osvobození dle 61 písm.f služby či dodání zboží uskutečňované provozovateli sportovních služeb při příležitostných akcích, které jsou pořádány výhradně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, k nimž jsou provozovatelé zřízeni - osvobozeno je dle 62 odst.1 dodání zboží, pokud plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet dle 72 odst.1, neboť zboží bylo určeno výhradně pro služby osvobozené dle 61 písm.d (např. prodej tenisových míčků) 7.7. Služby spojené s nájmem nemovitostí včetně dodání energií - např. úklid nemovitostí, odvoz odpadu, dodání vody, tepla, elektřiny atd. nutno rozlišovat, zda se jedná o službu poskytovanou vlastní činností nebo o službu nakoupenou - v případě nakoupeného zboží či služeb, které pořizuje pro jinou osobu, lze využít ust. 36 odst.11 - den uskutečnění zdanitelného plnění je podle 21 odst.6 písm.b den odečtu z měřicího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby (dodání energie, vody) - v případě služeb spojených s nájmem se zdanitelné plnění stanoví podle obecné úpravy, tj.dle 21 odst.4 písm.a jako den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve (např. úklid nemovitosti) 7.8. Věcná břemena - právní úprava dle občanského zákoníku - zřízení věcného břemene omezuje vlastníka nemovité věci (osoba povinná) ve prospěch někoho jiného (osoba oprávněná) tak, že vlastník je povinen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat - věcné břemeno je předmětem daně dle 14 odst.1 písm.c a podléhá základní sazbě daně - k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitosti 8. Shrnutí podstatných změn v oblasti DPH k Zákon č.500/2012 Sb. - změna sazeb DPH - 47 ZDPH snížená sazba 15%, základní sazba 21% - závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně - 47a - penzijní činnosti - 54a osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet daně 9

10 8.2. Zákon č.502/2012 Sb. technická novela - daňové doklady a ZDPH - evidence pro účely DPH ZDPH - zdaňovací období - 99 ZDPH - povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost - 9 a 98 odst.1 ZDPH - místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - 10d ZDPH - nespolehlivý plátce - 106a ZDPH - ručení příjemce zdanitelného plnění při dodání pohonných hmot odst.4 ZDPH - povinná elektronická podání od

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

DPH a její vykazování. Organizační opatření

DPH a její vykazování. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize č. 3 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová listopad 2015 Ing. Lydie Musilová Novela 2016 S účinnosti od 1.1.2016: z.č.360/2014, od 1.1.2016 zejména: 101c a následující - Kontrolní Hlášení 56 dodání vybraných nemovitých věcí S tím související 92d)

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DPH PROBLEMS

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Metodický pokyn verze 2012/39 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz, Hostivařská

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady Technické zhodnocení versus opravy RNDr. Ivan BRYCHTA motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady 1 Obsah základní rozdíly 3 zákonné vymezení 4-5 definice

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních

Více

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Problémy

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2014 Dagmar Šandorová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 801 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších - 2 - V L Á D

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

o spotřebních daních

o spotřebních daních ZÁKON č. 353/003 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/003 Sb., zákona č. 37/004 Sb., zákona č. 313/004 Sb., zákona č. 558/004 Sb., zákona č. 693/004 Sb., zákona č. 179/005 Sb., zákona č. 17/005

Více

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat.

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat. Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2012. Daňový kalendář pro rok 2012 vyjmenovává termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů,, spotřební

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole. Bc. Jana Táborská

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole. Bc. Jana Táborská Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole Bc. Jana Táborská Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem řešení DPH ve vybrané střední škole. V první části se pojednává o obecné problematice

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob

O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec Salačova Lhota Směrnice č.2 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracovala: Zdeňka Švecová Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Klasifikace dlouhodobého

Více

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 CELNICTVÍ. významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 CELNICTVÍ. významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014 NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014 CELNICTVÍ ZÁKON è. 355/2014 Sb., o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vymáháním

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 1 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2016 DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí Daňový řád 9788089364978

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 31. října 2014 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 22/2014 Aktuální

Více

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet

DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet Diplomová práce Autor: Bc. Alena Cyprisová Finance Vedoucí

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Přehled změn k 4. 12. 2015:

Přehled změn k 4. 12. 2015: Přehled změn k 4. 12. 2015: Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona

Více

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC Lektor: Ing. Lydie Musilová 1 Novely 2015 * tzv. implementační novela s účinnosti od 1. ledna 2015 (Část ustanovení má účinnost od 1.10.2014), již zveřejněna v částce

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 12. 09. 2016 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

Pobočné spolky Účetnictví a daně

Pobočné spolky Účetnictví a daně Pobočné spolky Účetnictví a daně Autoklub České republiky Ing. Jaromír Adamec ADAMEC AUDIT s.r.o. 17. května 2014 Legislativní východiska účetnictví Zák. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) Vyhláška 504/2002

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Diplomová práce UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI ZAHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH Bc. Jana Doleželová

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX. Kontrolní hlášení v programu STEP FO. V programu STEP FO vzniknul nový výstup Kontrolní hlášení, který se spustí v okně Kontrolní hlášení DPH. Step vygeneruje ML soubor v požadovaném formátu, který obsahuje

Více

Intrakomunitární plnění a DPH

Intrakomunitární plnění a DPH Terminologie Intrakomunitární plnění a DPH dodání do JČS zasílání do JČS poskytnutí služby osobě z JČS Česká republika ostatní území ES (JČS) pořízení z JČS zasílání do tuzemska poskytnutí služby osobou

Více