Motivace policistů k práci u zásahových jednotek Policie ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motivace policistů k práci u zásahových jednotek Policie ČR"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu Motivace policistů k práci u zásahových jednotek Policie ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. Vypracoval: Radek Motl 3. roč. SEBS Brno, 2008

2 Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat paní doc. PaedDr. Marii Blahutkové, PhD. za podnětné připomínky při vedení mé bakalářské práce, dále paní PhDr. Mgr. Radaně Doležálkové, bývalé dlouholeté psycholožce Zásahové jednotky Správy Severočeského kraje za rady týkající se problematiky výběrového řízení k zásahovým jednotkám. V neposlední řadě mé poděkování patří ing. Vlastimilu Prokopovi za pomoc při statistickém zpracování zkoumaných datových souborů a všem respondentům, kteří se tohoto průzkumu účastnili.

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Ústí nad Labem dne 9. března podpis

4 OBSAH Úvod Literární rešerše Zásahové jednotky v rámci organizační struktury Policie ČR Organizační členění zásahové jednotky Výcvik Takticko speciální příprava (TSP) Střelecká příprava (SP) Práce ve výškách (PVV) Tělesná příprava (TP) Specializace Odstřelovač Pyrotechnik potápěč Vyjednavač Výběrové řízení Motivace Charakteristika motivace Motivační zaměřenost Motivace a pracovní proces Cíle práce Metodika práce Popis výběrového vzorku Použité metody Motivační dotazník....34

5 3.3 Organizace práce Interpretace získaných dat Závěr..44 Resumé Summary Seznam použité literatury Přílohy

6 Úvod S výstavbou speciálních policejních jednotek a zásahových sil k obraně proti terorismu a pachatelům zvlášť závažné organizované trestné činnosti se v Evropě přikročilo počátkem 70. let 20.století. Jednalo se o krok správným směrem, ale bohužel příliš pozdě. Události z let z USA, kdy došlo k zadržování rukojmí a mnoha případům střelby ze zálohy, byly do té doby v Evropě považovány za projev mentality amerického Divokého západu. Až masakr Izraelských sportovců v roce 1972 na LOH v Mnichově ukázal, že normální policejní síly na uvedenou kriminalitu nestačí a je potřeba na situaci urychleně reagovat vytvořením speciálních policejních sil. U nás počaly speciální policejní jednotky vznikat v ČSSR v roce Tehdejší FMV ČSSR reagovalo na uvedenou problematiku zřízením tzv. OZU (Odboru zvláštního určení), který po celé tehdejší ČSSR prováděl výběr z řad příslušníků SNB. Pro přijetí byli upřednostňováni příslušníci s určitými specializacemi (potápěči, sportovní střelci, horolezci, pyrotechnici apod.). Již koncem roku 1980 byl tento útvar zařazen jako XIV. Správa FMV ČSSR. Při vytváření této jednotky se vstupovalo na panenskou půdu, kde ještě prakticky neexistovala dostatečná orientace v dané problematice. Při výcviku se vycházelo ze zkušeností speciálních průzkumných jednotek ČSLA a zkušeností jednotek již v Evropě vzniklých, zejména v tehdejší SRN a Rakousku. Mnoho poznatků o systému výcviku bylo také získáno od speciálních vojenských jednotek SSSR, Anglie, Francie a SRN, která měla již praktické zkušenosti z událostí roku 1972 na LOH v Mnichově a na tyto reagovala zřízením protiteroristické jednotky GSG 9. Po revoluci v roce 1989, kdy bylo příslušníků XIV. Správy FMV ČSSR zneužito proti demonstrujícím studentům v Praze na Národní třídě, došlo ihned počátkem roku 1990 ke změně některých úkolů tohoto útvaru a bylo stanoveno, kdo a za jakých podmínek může tento útvar povolat k zákrokům. Výcvik jednotky se počal ubírat stejným směrem jako u ostatních evropských jednotek. Otevřením se hranic tehdejší ČSSR ostatním státům Evropy a světa a rozsáhlou amnestií prezidenta republiky se do naší země dostalo i negativum. 7

7 Organizovaný zločin, násilí v podobě únosů a následného vydírání, vybírání výpalného, rozšířila se nezákonná výroba a distribuce drog, obchod s bílým masem, časté používání střelných zbraní k páchání trestné činnosti apod. Tehdy jediný útvar v boji proti organizovanému zločinu nestačil a ani nemohl adekvátně reagovat na obrovský nárůst této kriminality. Z těchto důvodů na přelomu let 1990 a 1991 začaly vznikat zásahové jednotky správ krajů, které byly zařazeny pod službu pořádkové policie. Jejich úkolem byl boj s organizovanou kriminalitou v rámci správ krajů. Výcvik těchto zásahových jednotek navázal na zkušenosti celorepublikového útvaru a začal se ubírat stejným směrem. Již v brzké době začaly tyto jednotky čerpat z vlastních bohatých zkušeností a zaměřovat výcvik směrem ke své specifické činnosti. V roce 1991 schválila Česká národní rada zákon č. 283/1991 Sb. o Polici České republiky, do kterého byla v roce 1993 včleněna nově Hlava třetí a zásahové jednotky služby pořádkové policie a zásahová jednotka rychlého nasazení upravující zřizování a vysílání těchto jednotek do akcí. Podle 42b odst. 1 zák. č. 283/1991 Sb. o Polici České republiky jsou zásahové jednotky a zásahová jednotka rychlého nasazení využívány při služebních zákrocích proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení. Mimo těchto úkolů je možné dle 42b odst. 2 zásahové jednotky nasadit k ochraně nebo obnovení veřejného pořádku, jakož i k obnovení pořádku v místech, kde se vykonává vazba nebo trest odnětí svobody. Dále dle 42b odst. 3 je možné zásahové jednotky nasadit i k záchranným akcím, zejména při vzniku živelních pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod a průmyslových havárií ( 42a z.č. 283/1991 Sb. o Policii ČR). Na základě zákona o Policii ČR počaly být tyto jednotky vybavovány novými speciálními donucovacími prostředky ( 39a odst.2 z.č. 283/1991 Sb. o Policii ČR) a speciálními zbraněmi ( 39a odst.3 z.č. 283/1991 Sb. o Policii ČR). Jelikož většina speciálních zbraní a speciálních donucovacích prostředků je na velmi vysoké technické úrovni a jejich pořizovací cena neumožňuje vybavení 8

8 těmito prostředky všechny policisty Policie České republiky je nutné, aby všichni policisté, kteří tyto prostředky používají, prodělali speciální výcvik v jejich používání, manipulaci a ošetřování. Tyto skutečnosti si vynutily zavedení takticko-speciálního výcviku u těchto speciálních policejních jednotek, u ostatních útvarů policie je jejich používání podmíněno absolvováním školení na určitý druh speciální zbraně. Vzhledem k náročnosti služby u speciálních policejních jednotek nelze taktickou přípravu oddělovat od dalších výcviků jako je střelecká příprava, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, psychologická příprava a tělesná příprava. Všechny tyto druhy výcviku se vzájemně prolínají a doplňují (obr. 1). Taktická příprava jako celek v sobě zahrnuje širokou škálu užších specifikací jako jsou doprovody všeho druhu, zásahy v budovách a s nimi související používání ochranných balistických štítů, průlomové pyrotechniky, likvidace nástražných výbušných systémů souvisejících se zásahem, zásahy proti vozidlům, a to jak speciálním (autobusy, nákladní automobily, pancéřová vozidla), tak i ostatním, zásahy v letadlech, vlacích a na lodích. Všechny tyto zásahy se od sebe liší v používání taktiky, různých druhů zbraní apod. Základy taktické přípravy se uplatňují nejen ve všech oblastech výcviku a ostrých zákrocích, ale i při plnění úkolů souvisejících například s živelními pohromami a průmyslovými haváriemi. Obr. 1: Zásahová jednotka v akci 9

9 Cílem této bakalářské práce je snaha o zodpovězení otázky, jaké motivační faktory vedou jedince k výběru takového zátěžového povolání jako je příslušník zásahové jednotky Policie České republiky. Teoretickou část by jsme chtěli zaměřit na popis umístění zásahových jednotek v organizační struktuře Policie ČR, nastínit organizaci samotné zásahové jednotky a vysvětlit náplň práce těchto speciálních policejních útvarů. V empirické části této práce budeme zjišťovat motivační faktory nováčků, kteří se přihlásili do výběrového řízení k zásahové jednotce a motivační faktory příslušníků již sloužících u jednotky, a to od 1 do 10let. Předpokládáme, že budou preferovány takové hodnoty, jako je pomoc lidem v krajních krizových situacích, práce v dobrém a soudržném kolektivu, možnost sportování a v neposlední řadě být profesionálem ve svém oboru. 10

10 1. Literární rešerše Policie České republiky disponuje 8 zásahovými jednotkami. Působnost zásahových jednotek odpovídá působnosti správ jednotlivých krajů (obr. 2). 1.1 Zásahové jednotky v rámci organizační struktury Policie ČR Ministerstvo vnitra ČR Policejní prezidium ČR Správa hlavního města Prahy ředitel správy zásahová jednotka Správa Severočeského kraje ředitel správy zásahová jednotka Správa Západočeského kraje ředitel správy zásahová jednotka Správa Jihočeského kraje ředitel správy zásahová jednotka Správa Středočeského kraje ředitel správy zásahová jednotka Správa Východočeského kraje ředitel správy zásahová jednotka Správa Severomoravského kraje ředitel správy zásahová jednotka Správa Jihomoravského kraje ředitel správy zásahová jednotka Obr. 2: Schéma příslušnosti zásahových jednotek 11

11 Členění policejních správ odpovídá územně správnímu členění České republiky před (obr. 3). Při krizových situacích, kdy zákrok překračuje personální možnosti jednotky (rukojmí v prostředku hromadné dopravy, zákrok proti mnohačlenné organizované skupině, živelné pohromy), zásahové jednotky spolupracují a provádí zákrok společnými silami pod velením jednotky v jejímž kraji k zákroku dochází. O nasazení zásahové jednotky žádají příslušníci Služby kriminální policie a vyšetřování jak s místní, tak s celorepublikovou působností a nebo velitelé krizových štábů (živelné pohromy apod.). Žádost schvaluje ředitel správy. Obr. 3: Schéma členění policejních správ krajů 12

12 1.1.1 Organizační členění zásahové jednotky velitel zásahové jednotky zástupce velitele ZJ instruktoři výcviku velitel zásahové skupiny velitel zásahové skupiny velitel zásahové skupiny operátor specialista odstřelovač operátor specialista odstřelovač operátor specialista odstřelovač operátor specialista pyrotechnik potápěč operátor specialista pyrotechnik potápěč operátor specialista pyrotechnik potápěč operátor specialista potápěč operátor specialista potápěč operátor specialista potápěč operátor specialista vyjednávač operátor specialista vyjednávač operátor specialista vyjednávač operátor operátor operátor operátor operátor operátor Obr. 4: Schéma členění zásahové jednotky 13

13 Počet členů v zásahových skupinách záleží na přidělených tabulkových místech od personálního oddělení Policejního prezidia ČR a na momentálním obsazení tabulkových míst u dané jednotky (obr. 4). Počet tabulkových míst se odvíjí od rozlohy kraje a přidělených úkolů jednotlivým zásahovým jednotkám. Počet zásahových skupin je stanoven podle cyklu služeb. Například k úkolům zásahové jednotky Jihomoravského a Jihočeského kraje ze zákona náleží i ochrana jaderných elektráren, proto je počet zásahových skupin a jednotlivých členů u nich početně navýšen a liší se od počtu příslušníků ostatních zásahových jednotek. 1.2 Výcvik Základní druhy výcviku služební přípravy Takticko-speciální příprava: jedná se vlastně o trénink, při kterém se simulují zákroky v budovách, násilné zastavení vozidel a následný zákrok proti pachateli, osvobození rukojmí (z budov, vozidel a jiných dopravních prostředků). Střelecká příprava: jedná se trénink jednotlivce nebo celé zásahové skupiny, při němž se nacvičují modelové situace, které mohou nastat při ostré akci. Jde zejména o manipulaci a střelbu ze všech střelných a speciálních zbraní, jimiž jednotka disponuje. Práce ve výškách : trénink násilných průniků do budov pomocí slaňovacích technik přes střechy, okna, balkóny a dále nácvik práce nad volnou hloubkou (využití vrtulníků Letecké služby Ministerstva vnitra a Armády ČR) Tělesná příprava : nácvik zatýkání pachatelů pomocí útočných úpolových technik (porazy, strhy), sebeobrana (hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany) a obecná fyzická příprava. Specializace Speciální pyrotechnická příprava + příprava potápěčů, příprava odstřelovačů a vyjednavačů. 14

14 Podpůrné přípravy Spojovací příprava, topografická příprava, zdravotní příprava, obsluha speciální techniky, psychologická příprava, základní pyrotechnická příprava, příprava řidičů Takticko speciální příprava (TSP) Takticko speciální příprava je páteřní činností u zásahových jednotek. Jedná se o tzv. suchý nácvik situací, které mohou nastat při ostrých zákrocích proti pachatelům trestné činnosti. Je nejdůležitější i z těch důvodů, že se do ní prolínají ostatní přípravy (střelecká, práce ve výškách, tělesná) a zároveň i všechny specializace. Taktická příprava je založena na neustálém výcviku, který zaručuje ideální splnění úkolu. Nekonečné vstupování do dveří bytu, taktický pohyb po schodišti, ovládání vozidel při násilném zastavení pachatele ve vozidle nebo při ochraně důležitých osob, kontrola nebezpečných míst a samotné jejich vyhledávání s cílem minimalizovat možnosti útočníků k odporu či útěku. Taktika na místě zákroku je jiná v obytné zóně, v lese, ve vozidle na střeše budovy apod. Vše je podřízeno splnění úkolu. Nekončený dril a trénink pak často vyústí v obrovskou dávku improvizace. Nejčastějšími a nejprocvičovanějšími situacemi při TSP jsou zákroky v budovách (panelové domy, rodinné domy, haly průmyslových podniků, spletité chodby a haly nemocnic aj.) a následné zatčení pachatele nebo osvobození rukojmí. Pro množství variant, které mohou nastat se jedná o jedny z nejtěžších a nejsložitějších nácviků. Základem výcviku TSP je teorie, kdy se nastíní některé modelové situace, které mohou nastat. Problém je rozebrán instruktorem s vysvětlením možností postupu. Poté přechází výcvik do konkrétnější podoby, kdy už policisté prakticky trénují v cvičných prostorech jednotky základní vstupy do místností a budov s upozorněním na většinu nebezpečí, které mohou policistu ohrozit. Je vysvětleno, že vstup do místnosti nebo budovy je důležitou částí při plánování úspěšné akce. Policistům je vštěpována jedna z hlavních taktických zásad, že nikdy nikam 15

15 nevstupuje policista speciálního zásahového týmu sám a že se vždy pracuje minimálně ve dvojici. Základní fáze praktického výcviku je prováděna bez munice. Příslušníci jednotky jsou oblečeni, vystrojeni a vyzbrojeni stejným způsobem jako při zásahu. Jde především o přivyknutí tomu, kde a jak má každý umístěnou výstroj a výzbroj, zda mu něco při pohybu nepřekáží, zda nějaká výstrojní nebo výzbrojní součástka nevydává zbytečný hluk a jestli je schopen bez problémů ovládat vše, co by mohl potřebovat při zásahu. Veškerá manipulace se zbraněmi je v režimu tzv. suchého nácviku tj. bez munice, terčů a značkařů. Operátoři provádí veškerý taktický pohyb jako při ostré akci a instruktor TSP vyhodnocuje provedení a následně vše konzultuje a opravuje s operátory. V další fázi se do výcviku zapojí tzv. značkaři, kteří plní roli pachatelů a připravují zasahujícímu týmu policistů různé situace, které musí tento tým adekvátně řešit. Policistům a jejich protějškům značkařům je poskytnuta značkovací munice a ochranné prostředky pro její používání. Cílem této části výcviku je odhalit nedostatky, jichž se policisté dopouštějí při výcviku taktického přibližování, postupu a krytí. Je využíváno vložných hlavní do samopalů Heckler & Koch typu MP 5 a pistolí Glock FX, které svými rozměry a hmotností plně odpovídají ostrým zbraním a tím co nejreálněji navozují situace při zákroku. Adaptéry u samopalů nijak nesnižují jejich funkci a tyto mohou být po výměně hlavně použity ke střelbě ostrým střelivem. Pistole Glock v úpravě FX je vyráběna pouze pro značkovací munici. V závěrečné fázi nahrazují terče značkaře a dochází k použití ostré munice. Jde o to si co nejvíce zvyknout na reálnou situaci, kdy může dojít ke střelbě, odstranit případné obavy (zejména u nováčků) z toho, že někdo provádí střelbu v jejich těsné blízkosti. Jde o velmi nebezpečnou fázi výcviku, kdy je třeba dodržovat veškeré taktické a bezpečnostní prvky výcviku Střelecká příprava (SP) Po takticko speciální přípravě je střelba řazena jako jeden z nejdůležitějších výcviků. Střelba z různých vzdáleností a úhlů, v různých polohách, z jedoucího 16

16 vozidla či na pohybující se cíl. Mířená střelba na konkrétní cíl zaměřená na přesnost zásahu. To vše je náplní střelecké přípravy. Nikdo nemůže jít do zákroku proti nebezpečnému pachateli se zbraní, kterou nedokáže jistě ovládat. Stává se tak nebezpečným sobě, kolegům, nezúčastněným osobám a v neposlední řadě i pachateli. Jak již bylo napsáno, důležitost sehrává pohyb se zbraní s důrazem, že kam se dívají oči, tam musí mířit zbraň. To je základní princip do té míry, že policista nemůže zasáhnout to, co nevidí a nemůže střílet na cíl, pokud je jeho zbraň namířena někam jinam. Dalším pravidlem je, že pokud policista vyjme svoji zbraň z pouzdra, měla by být namířena na pachatele nebo na oblast potencionálního nebezpečí. Při výcviku se zbraní je brán velký zřetel na bezpečnou manipulaci se zbraní. Člen týmu se při zásahu pohybuje s nabitou a odjištěnou zbraní mezi kolegy, pachatelem i nezúčastněnými osobami a chybu v podobě nechtěného nebo náhodného výstřelu si nesmí za žádných okolností dovolit. To vyžaduje velmi kvalitní vycvičenost a velkou profesionalitu operátorů tohoto týmu a proto jsou na ně při výcviku kladeny velké nároky Práce ve výškách (PVV) Jedná se o výcvik ve slaňování z pevných míst zvolených jako kotevní body či jeřábování, vytahování nebo přeprava v podvěsu za pomoci vrtulníku LS Policie ČR. Tento výcvik lze charakterizovat jako výcvik s lanem a na laně. Je veden tak, aby příslušníkům nedělalo problémy pohybovat se po střechách velkých budov stejně jako v uzavřeném prostoru výtahové šachty. Pohyb po skalách je samozřejmostí. Vázání uzlů je nedílnou součástí tohoto výcviku. Každý pohyb je donekončena opakován. Vědomosti nezbytné ke správnému splnění úkolu jsou v danou chvíli rozhodující. Policisté se učí jak správně používat již zmiňovanou výbavu, dále se obeznamují s konstrukcí lan používaných při činnosti ve výškách. Prvotní výcvik je veden na cvičné horolezecké nebo požární stěně, kterému předcházela teoretická příprava, kde se policisté učili používat slaňovací klíč, vázat vrcholové uzly, používat slaňovací brzdy, pohyb po střechách, zejména sedlových. Po zvládnutí základních praktických a teoretických znalostí se 17

17 přechází k výcviku na skutečných budovách. Zde je do výcviku zařazena speciální část, která obsahuje slanění do oken, balkonů v plné výstroji a výzbroji s následným taktickým průnikem do určeného prostoru. Na cvičebních budovách je prováděna střelba z lana nejprve za použití značkovacího střeliva, po zvládnutí této části výcviku je výcvik proveden s ostrým střelivem za zachování všech bezpečnostních směrnic pro výcvik (Linhart, 2000). Důvod zákroku určuje rychlost a způsob pohybu na laně. Jiná rychlost se vyžaduje při záchranné akci či při náhlé přepadové akci a jiná bude při pomalém slaňování za účelem pozorování a sledování pachatele v objektu. Protože většinou se jedná o zadržení pachatele, jsou předem vybraní příslušníci vysláni do míst, kde si pomocí lana zřídí své stanoviště. Zde poté vyčkávají až do rozkazu velitele akce k provedení úkolu. Samotný pohyb na laně se skládá z týmové spolupráce dvou a více příslušníků. Leckdy slaňují pomalu do míst, která jim skýtají záštitu před případným prozrazením. Poté následuje nekompromisní útok s cílem zadržet pachatele. Jindy zase musí urychleně slanit a svou činností tak podpořit jiný tým, který se ocitl v náhlé krizové situaci. Někdy svou činností stáhnou na sebe pozornost pachatele, který pak v důsledku zaujetí neslyší a snadno přehlédne útok z jiné strany. Většina pachatelů nečeká příchod nezvaných návštěvníků oknem, které se nachází v jedenáctém patře. Moment překvapení v těchto případech hraje velkou roli. Po zvládnutí těchto činností je výcvik soustředěn na práci s vrtulníkem. Policisté jsou seznámeni s druhy vrtulníků používaných v současné době Leteckou službou Policie ČR, a to od vrtulníku typu BO 105, dále Bell-412 HP až po EC-135 T2. U všech vrtulníků jsou policisté speciálních jednotek povinni znát kotevní místa pro uvazování lan s jejich jištěním do nezávislých bodů na vrtulníku. Dále jsou povinni znát případné zvládání krizových situací souvisejících s prací za pomoci vrtulníku (Směrnice MV ČR, 2001). Vrtulník neslouží jen jako dopravní prostředek na místo zásahu, ale i jako prostředek, který usnadní útok týmů, stejně jako jejich evakuaci. Výcvik začíná jednoduchým slaňováním na horolezeckém tenkém laně z jedné strany a na rovnou plochu. Pokračuje slaňováním po tlustém laně FAST ROPE. FAST 18

18 ROPE je lano pro rychlé slanění, kde policista slaňuje jen za pomoci rukou a nohou bez jakékoliv technické pomůcky. Jedná se o slaňování z malých výšek do 15-ti metrů, kde by využívání slaňovacího klíče zbytečně prodlužovalo výsadek z vrtulníku na určený objekt. Po zvládnutí všech nutných činností je výcvik určen na přesnost a spolupráci s vysazovačem, tedy osobou, která z vrtulníku a sluchátky na hlavě koordinuje činnost pilota a slaňujícího příslušníka jednotky. Jestliže je výcvik veden ideálně, pak není problém slanit na krov jakékoliv střechy, jedoucí automobil či plující loď. Výcvik se též soustředí na záchranářské práce. V rámci výcviku jsou policisté také školeni v záchranářské činnosti. Mezi základní dovednosti patří záchrana osoby v podvěsu pod vrtulníkem za použití vyprošťovacího vaku nebo vyzdvižení osoby v záchranném vaku za pomoci palubního jeřábu. Policista musí znát pravidla výběru přistávací plochy pro vrtulník spolu se signalizací při přistávání na vybranou plochu. Podle pokynu Ministerstva vnitra ČR (2000) je všechen tento výcvik je veden instruktorem, který má oprávnění vydané na základě vykonání zkoušky před odbornou komisí. Dále je výcvik směřován k evakuaci osob, které jsou vlivem přírodních živlů nuceny se uchýlit do míst, kam se není možné jinak dostat, pátrání po osobách pohřešovaných, kdy byly viděny jít do lesa, rokle či hor a pod vlivem nemoci mohly upadnout do bezvědomí nebo být v ohrožení života. V těchto případech je nasazen vrtulník s termovizí. Tento přístroj umožňuje na displeji obrazovky zobrazit tepelný zářič v jakékoliv podobě. V součinnosti s příslušníkem jednotky vrtulník letí a hledá pohřešovanou osobu. Po zjištění osoby je příslušník jednotky spuštěn k této osobě a spolu s ní pomocí jeřábku evakuován do vrtulníku, který zajistí v co nekratší době převoz do nemocničního zařízení. 19

19 1.2.4 Tělesná příprava (TP) Jde o výcvik sloužící k udržení či vzrůstu fyzické kondice a nácviku zneškodnění pachatele za pomoci hmatů, chvatů a kopů sebeobrany. Při služebním zákroku nese příslušník jednotky na svém těle výzbroj a výstroj mnohdy vážící i 30 kilogramů. Proto je velmi důležité se na toto dobře fyzicky připravit. Je nutné, aby operátor jednotky s takto těžkou výbavou vyběhl do 10. patra panelového domu a měl ještě dost fyzické síly k násilnému otevření dveří nebo překonání případného odporu pachatele při zatýkání. Proto v sobě tělesná příprava příslušníků jednotky skrývá obrovskou dřinu. Dálkové běhy se střídají se sprinty. Plavání na velké vzdálenosti nebo se zátěží je běžné. Hodiny strávené v posilovně nebo před boxovacím pytlem se poté zúročí při výcviku TSP, ale hlavně při nasazení v ostré akci. Výcvik sebeobrany se zaměřuje trošku jiným směrem, než by se očekávalo. Jde o to rychle, tvrdě a nekompromisně znehybnit pachatele, tak, aby nevznikla újma na zdraví zasahujícího policisty a pokud možno i pachatele. Po několika letech zkušeností z výcviku se upustilo od nácviku bojových umění jako je Box, Judo, Aikido nebo jeho vojenské verze Musada. Vyzbrojený a vystrojený policista se samopalem v ruce nemá šanci efektivně a účinně použít chvaty těchto známých bojových umění. Výcvik je tedy směřován spíše k použití základních úpolových technik jako je např. přetlačení, ale zejména využití strhů. Varianty různých strhů v kombinaci s pákami jsou nacvičovány v plné výstroji jako při zákroku, aby byl policista připraven na problémy například s vysokým těžištěm, kdy je většina výzbroje a výstroje připevněna na horní polovině těla. Box, Judo, Aikido jsou využívány spíše ke zvýšení fyzické přípravy, nácviků pádů, ale i jako relaxační cvičení. 20

20 1.3 Specializace Odstřelovač Pod pojmem odstřelovač si každý představí muže (bohužel mnohdy chladnokrevného zabijáka) s puškou, která je osazena špičkovou optikou. Ten je pak na jakoukoli vzdálenost schopen zasáhnout cíl, ať už pohybující se či statický. Do jisté míry co se zásahů týká, je tato představa pravdivá. Rozdíl je však v pojetí této specializace. Obrovský rozdíl je pak mezi vojenským a policejním odstřelovačem. Vojenský odstřelovač je nasazován armádou ve vojenských konfliktech jako podpora pěchoty. Důraz je kladen na maximální přizpůsobení se cizímu a neznámému prostředí, ve kterém plní zadaný rozkaz. Působí též jako pozorovatel s cílem zjistit dostatek informací o nepříteli. Jeho hlavním posláním je však střelba na vzdálené (někdy metrů) klíčové cíle nepřítele. Ve válce, pokud nejde o nasazení proti konkrétnímu cíli, kterého je nutno jednou ranou eliminovat, je jedno, zda cíl smrtelně zasáhne či jen postřelí. Postřelení nepřítele je v jistých ohledech výhodnější, neboť tento zraněný na sebe váže spolubojovníky, kteří ve snaze mu pomoci nevědomky početně oslabují svou jednotku. Kvalitní tým pak ve spojení s dobrým odstřelovačem-pozorovatelem dokáže omezit pohyb nepřítele, jeho průzkumnou a hlídkovou činnost. Zejména dokáže výrazným způsobem narušit morálku nepřítele, ať už smrtelnými nebo zraňujícími zásahy. Policejní odstřelovač naproti tomu pracuje pod jednotným velením. To znamená, že na rozdíl od vojenského snipera je při zákroku přímo podřízen svému veliteli. Policisté používající ve službě speciální zbraň odstřelovací pušku, nejsou cvičení zabijáci, ani vrazi bezbranných lidí, jak je mnohdy prezentováno médii. Prioritou je, aby nasazení končilo nekrvavě, na rozdíl od vojenských odstřelovačů, jejichž hlavním úkolem je najít a zničit. Policejní odstřelovači jsou muži, kteří v mezích zákona dané země pomocí speciálních prostředků slouží lidem a chrání je (Maška 2002). 21

21 Policejní odstřelovač střílí, aby zachránil jiné. Slouží ke krytí postupující skupiny zásahového týmu k zájmovému objektu, kde se nachází pachatel, a informuje tým o situaci před zákrokem. V případě napadení týmu je nucen řešit vzniklou situaci přesnou střelbou. Dále je policejní odstřelovač vycvičen k osvobozujícímu výstřelu při zadržování rukojmí, kdy selhala veškerá vyjednávání a hrozí přímé usmrcení zadržovaných osob. Zde je na rozdíl od vojenského odstřelovače potřeba velmi precizního zásahu na pohybová centra pachatele, aby již nebyl schopen žádné rizikové reakce. Pro odstřelovače protiteroristických týmů a týmů na osvobozování rukojmích je důležité vědět, že střely mohou letět stovky metrů a po celou dráhu letu budou mít smrtelný účinek na nezúčastněné osoby. V zastavěné oblasti proto musí zkušený odstřelovač zkoumat i pozadí cíle, aby co nejvíce eliminoval i toto riziko. Výcvik policejních specialistů-odstřelovačů probíhá nejčastěji na takzvaných policejních vzdálenostech, což je metrů. Simuluje se střelba v zastavěné oblasti, ale i volném terénu, střelba za různých klimatických podmínek skrze různé materiály (sklo, plech, dřevo apod.). Je nutné cvičit i střelbu ve stresové situaci, která se nejčastěji navozuje fyzickou zátěží. Pro tuto specializaci jsou vybíráni muži, kteří jsou velmi zkušenými příslušníky těchto jednotek, mají dlouholetou praxi a jsou dokonale obeznámeni s taktickými variantami týmové činnosti při bezpečnostních akcích. Velký důraz je kladen na požadovaný typ osobnosti. Z osobnostních charakteristik je důraz kladen na kvalitní integritu osobnosti s dobrou frustrační tolerancí zvládající rychlá rozhodnutí s minimem rizika, schopnost kolektivní spolupráce, podřízení se pravidlům a rozkazům a adekvátní motivační úrovní k vykonávání uvedené profese Pyrotechnik potápěč Jedná se o specializaci, která v sobě zahrnuje dvě zdánlivě naprosto odlišné činnosti, avšak v konečném důsledku tvoří kompaktní celek. 22

22 Náplní pyrotechnické činnosti je vyhledávání a zneškodňování nalezené munice, zneškodňování NVS (nástražně výbušný systém), expertizní činnost, využívání průlomové techniky speciálními jednotkami a speciální pyrotechnické práce. Vyhledávání a zneškodňování nalezené munice se v České republice datuje od konce druhé světové války, kdy byla nutnost asanovat ohromné prostory od nevybuchlé, nastražené, selhané a jiným způsobem poškozené munice různého charakteru. Tato činnost se za svou dobu nezměnila, avšak nálezů munice je podstatně méně. Běžně se nachází a následně ničí pistolové a puškové náboje, dělostřelecké miny a granáty, ruční granáty a letecké bomby. Zneškodňování NVS patří mezi vysoce rizikové činnosti, neboť jen pachatel ví, jak svou bombu sestrojil. Pyrotechnik na tento systém musí přijít a bezpečně vyřadit z činnosti. Vzhledem k tomu, že možností jak sestrojit a následně odpálit bombu je mnoho, tak každý pyrotechnik musí mít atestace na používání přístrojů stejně jako na činnost samotnou. Tyto atestace se každý rok musí obnovovat. Vždy musí minimalizovat nebezpečí pro okolí a proto zachování všech bezpečnostních pravidel je samozřejmostí. Expertizní činnost je relativně bezpečná. Zde se pracuje s gramovým množstvím vzorků trhavin za účelem zjištění všech technických informací o vybuchlém či zajištěném pyrotechnickém předmětu. Průlomové techniky jsou užívány speciálními jednotkami k vytvoření průchodu nebo průlezu do místa zásahu. Jedná se o okna, dveře, zdivo, strop apod. Nasazení průlomové techniky je vždy odvislé od místa, kde se pachatel zdržuje. Jiné průlomové techniky budou využity v rodinném domě a jiné například v domě panelovém. Speciální pyrotechnické práce jsou v kompetenci zásahových jednotek a zásahové jednotky rychlého nasazení. Činnost byla prakticky využita při katastrofálních povodních v srpnu roku 2002, kdy bylo nutno potopit nákladní čluny volně plující po řece Labi a ohrožující mosty a budovy v blízkém okolí řeky Labe. Stejně tak je tato činnost směrována k destrukci budov, mostů, cest, komínů, vytvoření náhradního řečiště, apod. V praxi neexistuje objekt, který by 23

Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí

Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí Příloha č. 2 k ZPPP č. 4/2009 Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí Čl. 1 Nácvik používání donucovacích prostředků (1) Základní technické prvky: a) technika pádů, b) techniky chvatů,

Více

Útvar rychlého nasazení Policie České Republiky.

Útvar rychlého nasazení Policie České Republiky. Útvar rychlého nasazení Policie České Republiky. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Droan garantuje nejvyšší standard, který žádná jiná. dáváme vždy něco navíc. Představujeme. O nás. Naše služby

Droan garantuje nejvyšší standard, který žádná jiná. dáváme vždy něco navíc. Představujeme. O nás. Naše služby www.droan.cz 2015 Vážení zákazníci, přinášíme Vám jedinečnou bezpečnostní službu, která Vám přinese nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb na našem trhu. O nás Jsme profesionální soukromá bezpečnostní služba.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1388/IZS-2006 Praha 10. května 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

02. Popište svá základní občanská práva a svobody a vysvětlete, jak vnímáte svobodu projevu a právo na informace z hlediska výkonu vašeho povolání?

02. Popište svá základní občanská práva a svobody a vysvětlete, jak vnímáte svobodu projevu a právo na informace z hlediska výkonu vašeho povolání? Detektiv koncipient Soubor typových situací pro ústní/praktickou zkoušku: Uchazeč losuje dvě otázky, vždy jednu z části A a jednu z části B. Tímto způsobem budou ověřeny všechny definované kompetence.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Standard vzdělávacího procesu. instruktorů sportovního lezení SCI

Standard vzdělávacího procesu. instruktorů sportovního lezení SCI Vzdělávací standard Standard vzdělávacího procesu instruktorů sportovního lezení SCI 21. prosince 2013 Jiří Vogel V1/R4 1 z 12 Vzdělávací standard 1 Obsah Tento materiál slouží jako standard pro vzdělávací

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů.

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Ing. Jiří HALAŠKA, PhD., Mgr. Zdeněk HON, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

12.2.2015. Systém krizové intervenční péče u PČR

12.2.2015. Systém krizové intervenční péče u PČR Systém krizové intervenční péče u PČR Systém krizové péče u PČR 2010 dohoda mezi PČR a BKB o poskytování krizové intervence obětem TČ od tohoto roku by všechna KŘ PČR měla mít své krizové týmy 2013 zákon

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3156/IZS-2001 V Praze dne 21. prosince 2001 Počet listů: 52 Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad

Více

HAL. Standard vzdělávacího procesu. instruktorů horolezectví. Vzdělávací standard Instruktor horolezectví - HAL

HAL. Standard vzdělávacího procesu. instruktorů horolezectví. Vzdělávací standard Instruktor horolezectví - HAL Vzdělávací standard Standard vzdělávacího procesu instruktorů horolezectví HAL 11. února 2009 Jiří Vogel V1/R3 1 z 14 1 Obsah Vzdělávací standard Tento materiál slouží jako standard pro vzdělávací proces

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

Vyhodnocení výzkumu dotazníkové šetření u studentů Policejní akademie České republiky v Praze v roce 2009

Vyhodnocení výzkumu dotazníkové šetření u studentů Policejní akademie České republiky v Praze v roce 2009 Vyhodnocení výzkumu dotazníkové šetření u studentů Policejní akademie České republiky v Praze v roce 2009 Výzkum byl proveden formou empirického dotazníkového šetření mezi studenty (policisty) Policejní

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet stran/listů: 10/5 Přílohy : 4 Provozní řád střelnice Malý Újezd PŘÍLOHY: Příloha č.1: Situace střelnice s vyznačením bezpečnostních prvků Příloha č.2: Vzor označení

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-17250-1/PO-2008 Kódové označení: VZOHV Praha 15. prosince 2008 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více