Vážení rodiče, milí žáci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení rodiče, milí žáci,"

Transkript

1 Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď získáním maturitního vysvědčení, nebo výučního listu. V maturitních oborech vzdělání dbáme na soulad mezi přípravou ke studiu na vysoké škole a poznatky potřebnými pro uplatnění v praxi. U oborů vzdělání s výučním listem vyuţíváme moderního vybavení a nově zrekonstruovaných školních dílen odborného výcviku k efektivní výuce, a to jak s ohledem na praxi, tak i na moţnost případného dalšího vzdělávání ţáků v nástavbovém maturitním studiu. Velkou výhodou školy je prostupnost mezi oběma typy oborů, která pomáhá ţákům vybrat si nejvhodnější řešení s ohledem na jejich zájmy a studijní moţnosti. Škola učí od školního roku 9/ podle nových školních vzdělávacích programů, které vyučující vytvořili tak, abychom ţáky v oborech vzdělání s maturitním vysvědčením co nejlépe připravili na sloţení maturitní zkoušky, v oborech vzdělání s výučním listem k závěrečné zkoušce. Tyto vzdělávací programy jsou průběţně aktualizovány v souladu s nejnovějšími poznatky v daném oboru. Vzdělávání ve Střední průmyslové škole Chrudim je bezplatné, ţáci neplatí školné. Škola poskytuje ţákům všech oborů učebnice (formou zápůjčky). Škola zabezpečuje komplexní sluţby také v oblasti stravování i ubytování ţáků ve vlastních jídelnách a domově mládeţe. Domov mládeţe je součástí areálu školy a poskytuje ubytovaným ţákům kromě ubytování také výchovně vzdělávací činnost s pestrou nabídkou volnočasových aktivit. Ţákům jsou nabízeny sportovní a pohybové aktivity, individuální programy a řada dalších moţností vyuţívání volného času.

2 Adresa školy: Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 97, 7 Chrudim Ředitelství, teoretická výuka, domov mládeţe tel.: fax: adresa webových stránek školy: Čáslavská ul. Starý závod Transporta, 7 Chrudim Dílny odborného výcviku tel.: Škola nabízí pro školní rok /6 vzdělávání v těchto oborech. Obory středního vzdělání s maturitním vysvědčením M/ Strojírenství 6 M/ Elektrotechnika - Mechatronika L/ Mechanik strojů a zařízení. Obory středního vzdělání s výučním listem H/ Strojní mechanik - Zámečník 6 H/ Obráběč kovů 6 H/ Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů 6 H/ Elektromechanik pro přístroje a zařízení - Mechanik elektronických zařízení. Nástavbové studium (dvouleté denní, ev. tříleté večerní, zakončené maturitní zkouškou) L/ Provozní technika 6 L/ Provozní elektrotechnika

3 Dovolujeme si Vás pozvat na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají ve dnech: pátek hodin sobota.. 8 hodin pátek hodin sobota.. 8 hodin středa hodin Budete si moci prohlédnout areál SPŠ Chrudim, Čáslavská 97 a dílny odborného výcviku ve Starém závodě Transporty v Čáslavské ulici. Všichni zájemci o studium na SPŠ Chrudim jsou i se svými rodiči zváni k prohlídce školy a k bližšímu seznámení s nabízenými obory vzdělání. Využijte možnosti blíže poznat prostředí školy a výuku jednotlivých oborů, neboť Vám umožní kvalitnější rozhodování při volbě budoucího povolání. Po dohodě je možné uskutečnit též individuální prohlídku školy. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců.

4 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou M/ Strojírenství 6 M/ Elektrotechnika - Mechatronika L/ Mechanik strojů a zařízení

5 Obor vzdělání: Strojírenství Kód: M/ Doba studia: Výstup: Určeno pro: roky maturitní vysvědčení chlapce i dívky Obor vzdělání Strojírenství připravuje nejen univerzálně vzdělané technické pracovníky pro oblast strojírenství, ale také schopné se přizpůsobit i práci v příbuzných oborech. To jim umoţňuje jednak získané odborné vzdělání, jednak jazyková vybavenost a také vzdělání v informačních technologiích. Mohou vykonávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, dobře se uplatní v široké oblasti samostatného podnikání. Absolventi mohou vykonávat i náročná a vysoce kvalifikovaná dělnická povolání vyţadující maturitní zkoušku. Prosadí se také v oblasti servisních technických sluţeb, coţ jim umoţňují praktické znalosti a dovednosti získané ve školních dílnách i v rámci praxí ve firmách. Absolventi oboru Strojírenství jsou připravováni i pro vysokoškolské studium na strojních a ostatních technických fakultách vysokých škol. Profilující předměty: Cizí jazyky: technické kreslení mechanika technologie stavba a provoz strojů informační a komunikační technologie ekonomika povinně probíhá výuka angličtiny, moţnost výuky druhého cizího jazyka jako nepovinně volitelného Maturitní zkouška: Podle stávajícího modelu maturitní zkoušky by měl ţák povinně maturovat v tzv. společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka a/ev. z matematiky, a to v jediné úrovni obtíţnosti. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky praktické, prováděné písemnou formou (můţe být nahrazena maturitní prací), a dvou ústních zkoušek z odborných předmětů. Konkrétní podoba rozsahu, průběhu a organizace maturitní zkoušky bude ţákům oznámena ihned po schválení modelu maturitní zkoušky pro daný maturitní ročník. Nadstandardní výuka: - konstrukční práce v Inventoru s nadstavbou MechSoft Profi - programování CNC strojů v profesionálním systému MTS s moţností realizace programů na nejmodernějších CNC obráběcích strojích soustruhu nebo frézce - práce s moderní digitální měřicí technikou firmy ZEISS ve strojních laboratořích školy - práce s kompletní měřicí a demonstrační soustavou elektrických pohonů pracujících s podporou počítače DE LORENZO - práce s pneumatickou soupravou FESTO řízenou programovatelným automatem ALLEN BRADLEY - práce s kompletní hydraulickou soupravou REXROTH řízenou počítačem a doplněnou o simulátor frekvenčního řízení pohonů INDRAMAT - práce se školním experimentálním systémem ISES - práce s elektronickým systémem rc pro výuku automatizace.

6 Přehled vyučovacích předmětů učební plán Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Člověk a příroda Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika b) Předměty specializace Technické kreslení Mechanika Konstrukční cvičení Konstruování pomocí počítače Technologie Technologická cvičení Stavba a provoz strojů Automatizace Elektrotechnika Kontrola a měření Praxe Počet vyučovacích hodin týdně. ročník. ročník. ročník. ročník Celkem c) Volitelné předměty (alternativně) Matematický seminář Programování CNC Počet hodin týdně celkem *) ve. a. ročníku navíc denní praxe ve firmách V předmětech informační a komunikační technologie, technologická cvičení, konstrukční cvičení pracuje kaţdý ţák u jednoho počítače. Výpočetní technika je také vyuţívaná v předmětech kontrola a měření, elektrotechnika a automatizace. * *

7 Obor vzdělání: Elektrotechnika - Mechatronika Kód: 6 M/ Doba studia: Výstup: Určeno pro: roky maturitní vysvědčení chlapce i dívky Obor vzdělání Mechatronika připravuje nejen ţáky pro pracovní činnosti související se systémy automatizovaných výrobních strojů CNC a počítačově řízených robotizovaných technologických řetězců CIM, ale i odborníky, kteří dokáţí své vzdělání uplatnit v nejrůznějších oblastech, kde se setkají se systémy vyšších generací automatizace. To ţákům umoţňuje jednak získané odborné vzdělání elektrotechnického i strojního zaměření, jednak jazyková vybavenost a také vzdělání v informačních technologiích. Absolvent se uplatní jako střední technik systémový specialista pracující v širším spektru odborných činností na vyšší odborné úrovni, schopný řešit úkoly a vykonávat pracovní činnosti vyskytující se při stavbě, montáţi a oţivování, uvádění do provozu a závěrečných kontrolách, ošetřování, seřizování a údrţbě, diagnostice, vyhledávání závad a příčin poruch, servisní péči, obchodně technických sluţbách. Absolventi jsou připravováni i pro vysokoškolské studium na strojních, elektrotechnických a ostatních technických fakultách vysokých škol. Profilující předměty: Cizí jazyky: strojnictví mechanika elektrotechnika elektronika měření a diagnostika mechatronika informační a komunikační technologie povinně probíhá výuka angličtiny, moţnost výuky druhého cizího jazyka jako nepovinně volitelného Maturitní zkouška: Podle stávajícího modelu maturitní zkoušky by měl ţák povinně maturovat v tzv. společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka a/ev. z matematiky, a to v jediné úrovni obtíţnosti. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky praktické, prováděné písemnou formou (můţe být nahrazena maturitní prací), a dvou ústních zkoušek z odborných předmětů. Konkrétní podoba rozsahu, průběhu a organizace maturitní zkoušky bude ţákům oznámena ihned po schválení modelu maturitní zkoušky pro daný maturitní ročník. Nadstandardní výuka: - konstrukční práce v Inventoru s nadstavbou MechSoft Profi - programování CNC strojů s moţností realizace programů na nejmodernějších CNC obráběcích strojích soustruhu nebo frézce - práce s moderní digitální měřicí technikou ZEISS ve strojních laboratořích školy - práce s kompletní měřicí a demonstrační soustavou elektrických pohonů pracujících s podporou počítače DE LORENZO - práce s pneumatickou soupravou FESTO řízenou programovatelným automatem ALLEN BRADLEY - práce s kompletní hydraulickou soupravou REXROTH řízenou počítačem a doplněnou o simulátor frekvenčního řízení pohonů INDRAMAT - práce se školním experimentálním systémem ISES - práce s elektronickým systémem rc pro výuku automatizace. 7

8 Přehled vyučovacích předmětů učební plán Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Člověk a příroda Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika b) Předměty specializace Strojnictví Technické kreslení Materiály a technologie Mechanika Elektrotechnika Elektronika Měření a diagnostika Číslicová technika Řízení a regulace Mechatronika Praxe Počet týdenních vyučovacích hodin. ročník. ročník. ročník. ročník celkem c) Volitelné předměty (alternativně) Matematický seminář Programování CNC Počet hodin týdně celkem * * *) ve. a. ročníku navíc denní praxe ve firmách 8

9 Obor vzdělání: Mechanik strojů a zařízení Kód: L/ Doba studia: Výstup: Určeno pro: roky maturitní vysvědčení chlapce Obor vzdělání Mechanik strojů a zařízení připravuje ţáky pro výrobu a montáţ strojních součástí, sestavování, opravování a oţivování strojírenských výrobků i NC strojů, diagnostikování a odstraňování poruch na sloţitých strojích a zařízeních, zajištění předávacího a opravárenského servisu, při kterém se uplatňují ruční a strojní obrábění materiálů, svařování a po zaškolení i řezání kyslíkem. Obor je charakterizován vyšším zastoupením praktického vyučování. Obor vzdělání je v současnosti zařazen mezi preferované obory stipendijního programu Pardubického kraje (ţáci mají moţnost získat prospěchové stipendium jiţ od. ročníku). Absolventi jsou připravováni i pro studium na vyšších odborných školách a pro vysokoškolské studium na strojních fakultách vysokých škol. Profilující předměty: Cizí jazyky: technické kreslení strojnictví technologie strojírenská technologie mechanika elektrotechnika technologická cvičení odborný výcvik povinně probíhá výuka angličtiny, moţnost výuky druhého cizího jazyka jako nepovinně volitelného Maturitní zkouška: Podle stávajícího modelu maturitní zkoušky by měl ţák povinně maturovat v tzv. společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka a/ev. z matematiky, a to v jediné úrovni obtíţnosti. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky praktické, prováděné praktickou formou (můţe být nahrazena maturitní prací), a dvou ústních zkoušek z odborných předmětů. Konkrétní podoba rozsahu, průběhu a organizace maturitní zkoušky bude ţákům oznámena ihned po schválení modelu maturitní zkoušky pro daný maturitní ročník. Nadstandardní výuka: - programování CNC strojů s moţností realizace programů na nejmodernějších CNC obráběcích strojích soustruhu nebo frézce - základy konstrukční práce v Inventoru 9

10 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Člověk a příroda Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika b) Předměty specializace Technické kreslení Strojírenská technologie Strojnictví Mechanika Elektrotechnika Automatizace Odborný výcvik Technologie Měření a diagnostika Technologické cvičení Přehled vyučovacích předmětů učební plán Počet týdenních vyučovacích hodin. ročník. ročník. ročník. ročník celkem c) Volitelné předměty (alternativně) Matematický seminář Programování CNC Počet hodin týdně celkem

11 Obory středního vzdělání s výučním listem H/ Strojní mechanik - Zámečník 6 H/ Obráběč kovů 6 H/ Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů 6 H/ Elektromechanik pro přístroje a zařízení - Mechanik elektronických zařízení

12 Strojní mechanik - Zámečník Obor vzdělání: Kód: - H/ Doba studia: roky Výstup: výuční list + svářečský průkaz Určeno pro: chlapce Po ukončení tříletého studia má absolvent moţnost dvouletého denního nástavbového studia v oboru - L/ Provozní technika. Stručný popis oboru: Ruční nebo strojní zpracování materiálu, zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Montáţ, demontáţ, údrţba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Svářečské práce. Absolvování svářečského kurzu. Ţáci tohoto oboru vzdělání skládají závěrečnou zkoušku podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) pro tento obor. Obor vzdělání je v současnosti zařazen mezi preferované obory stipendijního programu Pardubického kraje (ţáci mají moţnost získat prospěchové stipendium jiţ od. ročníku). Uplatnění absolventů: Absolventi nacházejí široké uplatnění při výrobě a montáţi strojů a zařízení, jako zámečníci, mechanici, údrţbáři, montéři, svářeči apod., v průmyslu, sluţbách i ve sféře soukromého podnikání. Přehled vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin týdně Názvy vyučovacích předmětů. ročník. ročník. ročník Celkem Český jazyk a literatura 6 Cizí jazyk 6 Občanská nauka Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Chemie Tělesná výchova Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technologie, 7, Technické kreslení CAD systémy Odborný výcvik 7, 7 6, Počet hodin týdně celkem 99

13 Obor vzdělání: Obráběč kovů Kód: 6 H/ Doba studia: Výstup: Určeno pro: roky výuční list + kurz programování CNC obráběcích strojů chlapce Po ukončení tříletého studia má absolvent moţnost dvouletého denního nástavbového studia v oboru - L/ Provozní technika. Stručný popis oboru: Obor vzdělání připravuje ţáky pro nastavení, obsluhu a údrţbu základních druhů konvenčních obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka apod.), obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením a kontrolu a měření obrobků, ošetřování strojů a běţných pracovních nástrojů. V průběhu studia ţáci absolvují kurz programování číslicově řízených obráběcích strojů. Ţáci tohoto oboru vzdělání skládají závěrečnou zkoušku podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) pro tento obor. Obor vzdělání je v současnosti zařazen mezi preferované obory stipendijního programu Pardubického kraje (ţáci mají moţnost získat prospěchové stipendium jiţ od. ročníku). Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatní jako obráběči, soustruţníci kovů, frézaři kovů, brusiči kovů, nebo při obsluze NC a CNC strojů. Přehled vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin týdně Názvy vyučovacích předmětů. ročník. ročník. ročník celkem Český jazyk a literatura 6 Cizí jazyk 6 Občanská nauka Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Chemie Tělesná výchova Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technologie, 7, Technické kreslení Programování CNC strojů Odborný výcvik 7, 7 6, Počet hodin týdně celkem 99

14 Obor vzdělání: Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů Kód: 6 H/ Doba studia: roky Výstup: výuční list + řidičský průkaz (B a C) Určeno pro: chlapce Po ukončení tříletého studia má absolvent moţnost dvouletého denního nástavbového studia v oboru --L/ Provozní technika. Stručný popis oboru: Obor vzdělání připravuje absolventy pro veškeré práce spojené s provozem a údrţbou silničních strojů, strojů pro stavbu a údrţbu komunikací (mimo speciální stroje pro stavbu ţeleznic). Absolventi získají také základní dovednosti v oblasti ručního a strojního obrábění a svařování kovů. Absolventi jsou seznámeni se základními technologiemi výstavby a oprav pozemních komunikací. Ţáci tohoto oboru vzdělání skládají závěrečnou zkoušku podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) pro tento obor. Uplatnění absolventů: Absolventi jsou schopni vykonávat pracovní činnosti spojené se zajišťováním obsluhy a řízení strojních zařízení, pouţívaných při údrţbě, opravách a výstavbě silničních těles. Jsou schopni zajišťovat údrţbu a opravy strojů, strojního zařízení, příslušenství a systémů souvisejících s předmětem činnosti, protoţe znají základní práce spojené s údrţbou vozovek a pouţívané mechanismy. Jsou seznámeni se základními technologiemi silničního stavitelství a pouţívanými stavebními materiály. Mohou se také uplatnit jako řidiči vozidel a mechanizmů v rozsahu řidičského oprávnění skupiny B a C. Přehled vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin týdně Názvy vyučovacích předmětů. ročník. ročník. ročník celkem Český jazyk a literatura 6 Cizí jazyk 6 Občanská nauka Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Chemie Tělesná výchova Ekonomika Technická dokumentace Strojírenská technologie,, Strojnictví Technologie Řízení motorových vozidel Odborný výcvik 7, 6, Motorová vozidla Počet hodin týdně celkem 99

15 Obor vzdělání: Mechanik pro přístroje a zařízení - Mechanik elektronických zařízení Kód: 6 H/ Doba studia: roky Výstup: výuční list + školení a zkouška z vyhlášky č. Určeno pro: chlapce a dívky Po ukončení tříletého studia má absolvent moţnost dvouletého denního nástavbového studia v oboru 6 - L/ Provozní elektrotechnika Stručný popis oboru Obor připravuje absolventy na činnosti spojené s výrobou, montáţí, údrţbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovací a poţární techniky, spotřební elektroniky, přenosových zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Ţáci tohoto oboru vzdělání skládají závěrečnou zkoušku podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) pro tento obor. Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatní jako provozní elektrikáři, elektromechanici, mechanici měřicích a regulačních zařízení, mechanici elektronických zařízení, montéři výtahů, chladírenských zařízení, mechanici pro administrativní techniku atd. Přehled vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin týdně Názvy vyučovacích předmětů. ročník. ročník. ročník celkem Český jazyk a literatura 6 Cizí jazyk 6 Občanská nauka Chemie Matematika 7 Fyzika Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Tělesná výchova 6 Ekonomika Technické kreslení Materiály a technologie Základy elektrotechniky 6 6 Elektrotechnická zařízení Elektronika Elektrická měření Číslicová technika Automatizace Elektronická zařízení Odborný výcvik 6 Počet hodin týdně celkem 99

16 Nástavbové studium L/ Provozní technika 6 L/ Provozní elektrotechnika 6

17 Obor vzdělání: Provozní technika Kód: L/ Doba studia: Výstup: Určeno pro: Forma studia: roky (denní studium), roky (večerní studium) maturitní vysvědčení chlapce a dívky denní i večerní studium Obor vzdělání prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti, které ţáci získali ve tříletých strojních oborech s výučním listem, se zvláštním důrazem na předměty všeobecně vzdělávací. Část obsahu je také zaměřena odborně s přihlédnutím na moţné pracovní uplatnění v regionu. Součástí studia je také denní praxe ve firmách (v. ročníku). Absolventi jsou schopni zajišťovat středně technickou a technicko-ekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, sluţbách i ve sféře soukromého podnikání v celé oblasti strojírenství. Absolventi jsou rovněţ připraveni pro následné vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. Profilující předměty: Cizí jazyky: stroje a zařízení mechanika technologie technická měření provozní cvičení povinně jeden z následujících jazyků: angličtina, němčina (ev. ruština) moţnost výuky druhého cizího jazyka jako nepovinně volitelného Maturitní zkouška: Podle stávajícího modelu maturitní zkoušky by měl ţák povinně maturovat v tzv. společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka a/ev. z matematiky, a to v jediné úrovni obtíţnosti. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky praktické, prováděné formou písemné práce (můţe být nahrazena maturitní prací), a dvou ústních zkoušek z odborných předmětů. Konkrétní podoba rozsahu, průběhu a organizace maturitní zkoušky bude ţákům oznámena ihned po schválení modelu maturitní zkoušky pro daný maturitní ročník. 7

18 Přehled vyučovacích předmětů Denní studium Názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin týdně. ročník. ročník celkem Český jazyk a literatura 8 Cizí jazyk 8 Občanská nauka Matematika 8 Fyzika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Mechanika Technická měření Stroje a zařízení 7 Technologie 7 Technické kreslení Provozní cvičení Počet hodin týdně celkem 7 Večerní studium Názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin týdně. ročník. ročník. ročník celkem Český jazyk a literatura 6 Cizí jazyk 6 Matematika 6 Informační a komunikační technologie Ekonomika Technická mechanika Technická měření Stroje a zařízení 6 Technologie 6 Technické kreslení Provozní cvičení Počet hodin týdně celkem 8

19 Provozní elektrotechnika Obor vzdělání: Kód: 6 L/ Doba studia: roky (denní studium), roky (večerní studium) Výstup: maturitní vysvědčení Určeno pro: chlapce a dívky Forma studia: denní i večerní studium Obor vzdělání prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti, které ţáci získali ve tříletých strojních oborech s výučním listem, se zvláštním důrazem na předměty všeobecně vzdělávací. Část obsahu je také zaměřena odborně s přihlédnutím na moţné pracovní uplatnění v regionu. Součástí studia je také denní praxe ve firmách (v. ročníku). Absolventi jsou schopni zajišťovat středně technickou a technicko-ekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, sluţbách i ve sféře soukromého podnikání v oblasti elektrotechniky. Absolventi jsou připraveni tak, ţe jsou schopni po příslušné praxi vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy elektrotechnického zaměření. Absolventi jsou rovněţ připraveni pro následné vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. Profilující předměty: Cizí jazyky: ekonomika elektrotechnika elektronika elektrická měření mechatronika povinně jeden z následujících jazyků: angličtina, němčina (ev. ruština) moţnost výuky druhého cizího jazyka jako nepovinně volitelného Maturitní zkouška: Podle stávajícího modelu maturitní zkoušky by měl ţák povinně maturovat v tzv. společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka a/ev. z matematiky, a to v jediné úrovni obtíţnosti. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky praktické, prováděné formou písemné práce (můţe být nahrazena maturitní prací), a dvou ústních zkoušek z odborných předmětů. Konkrétní podoba rozsahu, průběhu a organizace maturitní zkoušky bude ţákům oznámena ihned po schválení modelu maturitní zkoušky pro daný maturitní ročník. 9

20 Přehled vyučovacích předmětů Denní studium Názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin týdně. ročník. ročník celkem Český jazyk a literatura 8 Cizí jazyk 8 Občanská nauka Matematika 8 Fyzika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Elektrotechnika 6 Elektronika 6 Číslicová technika Mechatronika 8 Elektrická měření 6 Počet hodin týdně celkem 7 Večerní studium Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin. ročník. ročník. ročník celkem Český jazyk a literatura 6 Cizí jazyk 6 Matematika 6 Informační a komunikační technologie Ekonomika Elektrotechnika 6 Elektronika Číslicová technika Mechatronika Elektrická měření Počet hodin týdně celkem

21 Přijímací zkoušky a přijímací řízení Pro uchazeče o obory vzdělání s maturitním vysvědčením M/ Strojírenství 6 M/ Elektrotechnika - Mechatronika L/ Mechanik strojů a zařízení Přijímací řízení proběhne dle rozhodnutí zřizovatele (do oborů vzdělání s maturitním vysvědčením, mimo nástavbového studia). Další informace o přijímacím řízení budou upřesněny a zveřejněny později Pro uchazeče o obory vzdělání s výučním listem Pro tyto obory vypíše ředitel školy poţadavky k přijímacímu řízení a kritéria hodnocení v průběhu měsíce prosince, uveřejní je na stránkách školy a předá výchovným poradcům na základních školách.

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 http://www.skola.mesit.cz 572 433 621, 572 433 637 reditel@skolamesit.cz 1. OBSAH OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. AKCE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362 339 01 KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Strojírenství Kód a název oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 0 Česká Třebová Č.j.: 50/01/VSŠUČT Spis. skart. znak: C4 A/5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 011/01 schváleno školskou radou dne předseda školské rady Obsah 1. Úvod...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní obor: -41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Název ŠVP: Strojírenství se zaměřením na technický software na mechatroniku

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: MS 2011/01-1 - Obsah 1. Identifikační

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Technické lyceum Školní vzdělávací program Úvodní identifikační údaje SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum Úvodní identifikační údaje Název

Více

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Zpracovatel: VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234 434 01 Most Počet stránek: 68 O B S A H 1. Úvod... 4 2. Představení Ústeckého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Trutnově dne 8. září 2006 Předkládá: Ing Vladislav Sauer ředitel školy Školní 101, 541 01 Trutnov,

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel.

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC II, TRUHLÁŘSKÁ 360/3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. 488 880 375 NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚPLNÉ STŘEDNÍ

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy...

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy... Obsah Úvod Historie školy... 1 1. Profil absolventa... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7 3. Učební plán... 19 4. Učební osnovy... 22 5. Materiální a personální zajištění výuky... 269 6. Spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více