P R O V O Z N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014-2015 P R O V O Z N Í Ř Á D"

Transkript

1 P R O V O Z N Í Ř Á D

2 1. O NÁS Dětský klub Cesta nad údolím je zařízení pro hlídání dětí a pořádání kroužků ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, s rodinou atmosférou pro děti předškolního věku. Provoz: Adresa: Dětský klub Cesta nad údolím je v provozu od září do července, kromě víkendů a státních svátků. Provozní doba je od 7:30 do 17:00. Prázdninový provoz je stanoven na základě poptávky. Dětský klub Cesta nad údolím Ke Staré cestě 117 Husinec Řež Provozovatel: Alena Vávrová, IČ: Kontakt: GSM web Kapacita: Prostory: Vybavení: 10 dětí Dětský klub Cesta nad údolím se nachází v klidné části obce Řež v řadovém rodinném domě s prostornou zahradou. V blízkosti domu jsou dvě dětská hřiště a les. Budova je jednopodlažní, součástí je herna spojená s ložnicí, kuchyň s jídelnou (pracovnou), koupelna s WC pro děti, sociální zařízení pro personál a předsíň s šatnou. Prostory jsou vybaveny zařízením a nábytkem, který odpovídá věku a potřebám dítěte. Samozřejmostí jsou dětská WC a snížená umyvadla s bezpečnostními bateriemi. Klub je vybaven řadou hraček a didaktických a metodických pomůcek. Na vaše děti se těší: Alena Vávrová, absolventka programu celoživotního vzdělávání při Filozofické fakultě UK v oboru sociální vývoj dětí v MŠ a psychologie předškolního dítěte. Práci s dětmi se věnuje od roku 1998 (MŠ, DDM, tábory). Absolvovala řadu vzdělávacích kurzů (hlavní vedoucí táborů, bezpečnost dětí, grafomotorické obtíže, vyučování angličtiny, první pomoc, instruktor lyžování) a stále se profesně zdokonaluje. Dana Čejková, která pracovala řadu let jako hlavní kuchařka v místní mateřské a základní škole. Práci s dětmi se věnuje nejen profesně, ale i jako vícenásobná babička. P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 1

3 2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naší filozofií je poskytnou dětem zábavné, bezpečné a podnětné prostředí s individuálním přístupem, které je bude podporovat a motivovat k dalšímu rozvoji. Vzdělávací program je zpracován do měsíčních tematických celků. Všechny témata jsou propojeny grafomotorickými a pracovními listy, výtvarnými a pracovními činnostmi, písničkami, básničkami a pohybovými aktivitami. Vzdělávací program Rok v přírodě je k nahlédnutí v budově dětského klubu. Upřednostňujeme zážitkovou, interaktivní formu a především podporu celkového rozvoje dítěte. P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 2

4 3. ČASOVÝ HARMONOGRAM 07:30-09:00 příchod dětí, skupinová hra 09:00-09:30 hygiena, dopolední svačina 09:30-10:30 komunitní kruh, dopolední blok na dané téma 10:30-12:00 pobyt venku (zahrada, hřiště, okolí) 12:00-12:30 oběd 12:30-13:00 čištění zoubků, odchod dětí z dopolední docházky 13:00-14:30 odpočinek, čtení pohádek 14:30-15:00 hygiena, odpolední svačina 15:00-17:00 odpolední blok na dané téma, pobyt venku Dopolední blok: komunitní kruh výuka angličtiny přirozenou hravou formou grafomotorické činnosti na dané téma dle vzdělávacího programu (pracovní listy, výtvarné pracovní činnosti) hudební výchova, logopedická cvičení formou hry Pobyt venku pohybové aktivity, propojení s tématem vzdělávacího programu místa pobytu: přilehlé okolí klubu, dětská hřiště, les Odpočinek odpočinek je individuálně přizpůsoben potřebám dětí tak, aby se vzájemně nerušily děti nejsou k odpočinku nuceny Odpolední blok kolektivní nebo individuální činnosti omalovánky, práce s dětmi na dané téma dle vzdělávacího programu (v případě příznivého počasí venkovní aktivity v přilehlém okolí klubu) zájmové kroužky P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 3

5 4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM Po celý den je dětem podávána vyvážená a především pestrá strava, která je připravena v souladu s hygienickými předpisy. dopolední svačina připravována v prostorách klubu (pečivo, pomazánky, mléko, ovoce a zelenina) oběd dovážen společností Bionea (polévka, masové či bezmasé pokrmy připravené v bio kvalitě) odpolední svačina připravována v prostorách klubu (jogurt, přesnídávka, ovoce a zelenina) Obědy jsou dováženy v nerezových varnách a termoboxech určených pro přepravu jídla. Cena svačin je zahrnuta v kurzovném. Obědy se hradí zvlášť (více v sekci Přijetí dítěte a kurzovné ). Veškeré pokrmy odpovídají normám na stravování dětí předškolního věku. Děti nejsou do jídla nuceny a je zohledněna jejich individualita. Pokud má dítě dietologické omezení (alergie, nesnášenlivost apod.) je jejich stravování řešeno individuálně po dohodě se zákonným zástupcem dítěte. V případě nečekané absence dítěte si může zákonný zástupce oběd vyzvednout v provozovně klubu (vlastní nádoba). P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 4

6 5. HYGIENA Prostory dětského klubu Cesta nad údolím vyhovují hygienickým požadavkům na provoz zařízení pro předškolní děti a jsou uzpůsobeny potřebám dětí (volná hra, odpočinek, osobní hygiena, pohyb). Děti jsou vedeny ke správným hygienickým návykům (osobní hygiena, dentální hygiena apod.). Personál klubu je vybaven zdravotním průkazem / dokladem o bezinfekčnosti. P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 5

7 6. BEZPEČNOST Pozemek klubu je oplocen. Vnitřní vybavení je zabezpečeno podle platných norem (zásuvky, ostré hrany apod.). Za bezpečnost svěřených dětí odpovídá personál dětského klubu a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce / jím pověřené osoby, do doby předání zákonnému zástupci / jím pověřené osobě. Vyzvedávání dětí jinou osobou, než zákonným zástupcem je nutné domluvit nejlépe osobně u personálu dětského klubu minimálně v den vyzvednutí. Vyzvedající osoba je povinna na vyžádání personálu dětského klubu Cesta nad údolím předložit doklad totožnosti. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě předchozí domluvy se zákonným zástupcem. Personál dětského klubu ovládá zásady první pomoci. Klub je vybaven lékárničkou, jejíž obsah je pravidelně kontrolován a doplňován. Provozovatel dětského klubu je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí a majetku u pojišťovny Allianz. V případě nečekané události je vždy kontaktován zákonný zástupce dítěte. P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 6

8 7. PRÁVA A POVINNOSTI Provozovatel má právo: Stanovit pravidla pro přijetí dítěte do klubu. Ukončit dohodu se zákonným zástupcem při porušení Provozního řádu nebo Dohody o svěření dítěte do péče dětského klubu Cesta nad údolím. Měnit bez předchozího upozornění Provozní řád dětského klubu Cesta nad údolím. Uzavřít provozovnu z důvodu neočekávatelné události (živelná pohroma, výpadek dodávek el. energie apod.) na dobu nezbytně nutnou. Povinnosti zákonného zástupce: Informovat provozovatele o změnách v osobních údajích. Dbát na řádnou docházku dítěte a omlouvat jeho nepřítomnost. Upozorňovat na nemoc dítěte nebo lidí v jeho blízkém okolí. Předávat dítě výhradně personálu klubu. V případě nečekané události (akutní onemocnění, živly apod.) na výzvu personálu dětského klubu, dítě neprodleně vyzvednout. Hradit kurzovné v řádném termínu. Řídit se pokyny Provozního řádu a dodržovat povinnosti vyplývající z Dohody o svěření dítěte do péče dětského klubu Cesta nad údolím. Povinnosti provozovatele: Zajišťovat náležitý dohledu nad svěřeným dítětem Zachovávat všechna práva dítěte a zákonného zástupce vyplývající z Provozního řádu dětského klubu Cesta nad údolím Zachovávat diskrétnost týkající se informací z osobního a rodinného života P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 7

9 8. PŘIJETÍ DÍTĚTE A KURZOVNÉ Do dětského klubu Cesta nad údolím je možné přihlásit děti od 3-6 let (mladší po dohodě), splňující kritéria pro pobyt v předškolním zařízení dle platné legislativy. Pro přijetí dítěte je nutné odevzdat následující dokumenty: Přihláška dítěte Souhlas zákonného zástupce Dohoda o svěření dítěte do péče Kopii průkazu zdravotní pojišťovny Přijímací dokumenty lze vyzvednou v provozovně klubu, nebo jsou k dispozici na webových stránkách klubu V souvislosti s účelovou podporou obce Husinec-Řež budou k docházce upřednostněny děti, které nebyly přijaty do místní Mateřské školy, tj.: Děti s trvalým pobytem v obci Husinec Řež Děti ve věku od 3 do 4,5 let Rodiče dětí, které nebyly přijaty do státní mateřské školy v obci, mají možnost získat příspěvek na stravování dítěte, informujte se prosím na obecním úřadu. Přijetí dítěte není vymahatelné právní cestou. Výše kurzovného se řídí platným ceníkem, který je k dispozici v provozovně klubu, nebo na webových stránkách klubu. Cena zahrnuje dopolední a odpolední svačinu pitný režim pracovní pomůcky výtvarné potřeby edukační materiály Rodiče jsou povinni dodržovat termín placení kurzovného i v případě nepřítomnosti svého dítěte v klubu. Z důvodu fixních nákladů na provoz klubu nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet. Při dlouhodobé nemoci, potvrzené lékařem, se poměrná část kurzovného (max. 50%) převádí do dalšího měsíce. Neuhrazení kurzovného týden po řádném termínu bude avizováno ze strany provozovatele. Pokud nebude kurzovné uhrazeno ani týden po výzvě, může být tato skutečnost důvodem k ukončení docházky dítěte do dětského klubu. Takto uvolněné místo bude nabídnuto jinému zájemci. P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 8

10 9. OSOBNÍ VĚCI Osobní věci dítěte doporučujeme označit, aby nedošlo k jejich záměně. Do dětského klubu se nesmí nosit cennosti, nebezpečné látky a předměty, předměty takového charakteru budou dítěti po dobu pobytu v dětském klubu odebrány a při odchodu předány zákonnému zástupci. Doporučená výbava dítěte: oblečení do herny a pro pobyt venku dle ročního období náhradní spodní prádlo, ponožky / punčocháče kartáček na zuby přezůvky (pyžamo, hřeben) Děti si mohou donést do klubu vlastní osobní věc (hračku, polštářek apod.), provozovatel však za donesené věci neručí. P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 9

11 10. INFORMACE PRO RODIČE Fotografování V souvislosti s projektem Bezpečný internet budou fotografie zveřejňovány na webové adrese Fotografie, mohou být v případě nesouhlasu prezentovány v neveřejném albu pouze rodičům přihlášených dětí (zákonným zástupcům). Provozní doba Vyzvedající osoba je povinna dodržovat stanovený čas pro vyzvednutí (13, 15 nebo 17 hodin). Po předchozí dohodě je možné domluvit individuální čas vyzvednutí. Čas vyzvednutí musí být přizpůsoben harmonogramu a potřebám ostatních dětí, berte prosím při vyzvednutí Vašeho dítěte ohledy na činnost ostatních dětí. Chování v prostorách a okolí klubu Objekt se nachází v klidné bytové zástavbě, v zájmu zachování dobrých sousedských vztahů žádáme všechny, aby se snažili dodržovat klid a pořádek obvyklý pro tuto lokalitu. Pobyt v prostorách klubu omezte na dobu nezbytně nutnou a po vyzvednutí dítěte se prosím nezdržujte v prostorách klubu (včetně zahrady), zejména při odchodu před odpoledním klidem ostatních dětí. Parkování vozidel Prostory klubu jsou obklopeny soukromými pozemky, z tohoto důvodu je nutné dodržovat následující pravidla při jízdě osobním automobilem: omezit rychlost na minimum (s ohledem na prašnost) vozidla nesmí zastavovat a stát na příjezdové cestě (cesta pokračuje k dalšímu obytnému objektu) vozidla mohou být krátkodobě zaparkována na bočních nezpevněných cestách naproti vchodu do dětského klubu, tak aby neomezovala v průjezdu jiná vozidla P r o v o z n í ř á d d ě t s k é h o k l u b u C e s t a n a d ú d o l í m Stránka 10

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava Školní řád mateřské školy Č.j.: 2/2013

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava Školní řád mateřské školy Č.j.: 2/2013 Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava mateřské školy Č.j.: 2/2013 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala: 1.9.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. 1.Organizace provozu

Školní řád. 1.Organizace provozu č.j. 419/2013 Ř Platnost od :02.09.2013 Skartační znak : S 10 Školní řád Školní řád Mateřské školy města Benátky nad Jizerou byl vypracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami. - 30

Více

Směrnice č. 4. Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy

Směrnice č. 4. Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 4 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka

Více

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Školní řád Zpracovala: Bc. Pavlína Matoušková, ředitelka školy účinnost od: 1. 9. 2014 závaznost: Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy - 1 - Mateřská škola U Nové školy 637 Praha 9 190 00 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY U Nové školy pro šk.rok 2014/2015 I. Údaje o zařízení Název : MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy Sídlo : U Nové školy 637, Praha

Více

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace)

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) Školní řád mateřské školy je vytvářen v souladu se: zákonem č. 531/2004

Více

Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, Školní 48, Háj ve Slezsku ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU

Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, Školní 48, Háj ve Slezsku ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU Ředitelka Mateřské školy Háj ve Slezsku ( dále jen mateřské školy nebo MŠ) v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE Zpracovala: Ivana Ledvinová, Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Kasejovice březen 2010 Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována.

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih Školní řád Č. j.: 137/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.3. Skartační znak: A10 Zpracovala: Jitka Erbenová

Více

MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA IČ: 01 709 089 / RED ISO: 691 005 222 Edisonova 383/27, 700 30 Ostrava - Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA IČ: 01 709 089 / RED ISO: 691 005 222 Edisonova 383/27, 700 30 Ostrava - Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: SŘ/ŘMŠ/088/2014 Platí od: 1.9.2014 Vydání: Druhé Změny: - Spisový znak: Skartační znak: S 10 Počet stran: 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: Ředitelka mateřské školy Účinnost: Od 1. září

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961, tel. 702159323, e-mail: huttova@mspolesna.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr.Ivana

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice číslo: 2/2013 Vypracoval: PaedDr. Naděžda Bajerová, ředitelka MŠ Dne: 31. 08. 2013 Schválil: Účinnost od: 01. 09. 2013 Nahrazuje: Směrnici č. 2/2009 Poznámka: I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, čj. 74/2014 U Železničního mostu 2629 ŠKOLNÍ ŘÁD. školní rok 2014-2015

Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, čj. 74/2014 U Železničního mostu 2629 ŠKOLNÍ ŘÁD. školní rok 2014-2015 Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, čj. 74/2014 U Železničního mostu 2629 ŠKOLNÍ ŘÁD školní rok 2014-2015 Ředitelka Mateřské školy, Praha 5 Smíchov, U Železničního mostu 2629 v souladu s 30 odst. 3, Zákona

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Vnitřní

Více

1947 2007 Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace

1947 2007 Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka

Více