Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana OPF SU v Karviné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana OPF SU v Karviné"

Transkript

1 Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana OPF SU v Karviné Vážení členové Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Úvodem bych jen chtěl v krátkosti říci, co mne vlastně motivovalo ke kandidatuře na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. I / Motivace, vedoucí k mé kandidatuře na funkci děkana Jak všichni víte, na této vysoké škole jsem dlouhá léta v dobré víře a s těmi nejlepšími úmysly a snad i výsledky působil. Nejsem občanem České republiky, přišel jsem sem před mnoha lety, abych následoval mou současnou manželku, českou občanku. Narodil jsem se v Maroku, kde jsem také částečně vystudoval. Poté jsem studoval ve Španělsku, kde jsem se následně usadil a působil jako vyučující cizích jazyků na různých školách. Do České republiky jsem se přiženil v roce 1996 a přišel jsem do Vaší země po mnohaletém pobytu ze Španělska, které tehdy bylo jednou z nejlépe prosperujících zemí Evropské unie, prodělávalo, stejně jako jiné země Evropské unie, obrovskou ekonomickou expanzi. Česká republika se tehdy teprve připravovala k přístupovým jednáním do Evropské unie a její plné členství bylo teprve v kategorii zbožných přání a splnění snů několika generací. Životní úroveň v tehdejším prosperujícím Španělsku byla naprosto neporovnatelná s úrovní tehdejší postsocialistické České republiky. Přesto jsem se rozhodl mou vlast Maroko i prosperující Španělsko opustit a přistěhovat se do Vaší země. Nikdy předtím mne nenapadlo, že bych mohl žít a dokonce kandidovat na děkana ve Vaší zemi. Musím se upřímně přiznat, že jsem se musel pořádně podívat na mapu, kde vlastně ve střední Evropě ta Česká republika přesně leží, poněvadž v tehdejší turbulentní době rozpadu bývalého socialistického bloku a vzniku mnoha nových států i mnozí Evropané měli problémy při orientaci mezi jednotlivými nově vzniklými zeměmi. Zkrátka, cesty lásky jsou nevyzpytatelné a já jsem rád, že jsem se rozhodl v této zemi žít, přijala mne, dala mi možnost uplatnit zde mé znalosti, schopnosti a zkušenosti, umožnila mi vytvořit rodinu, stala se mou druhou vlastí. O to více jsem byl nadšen a dodnes vzpomínám s láskou na velmi přátelské a harmonické prostředí, které panovalo na této univerzitě v roce 1996, kdy jsem zde začal působit jako vyučující cizích jazyků. Naše platy tehdy nedosahovaly ani 7.000,- Kč, ale byli jsme velmi nadšení a motivovaní k naší pedagogické práci, k psaní a publikování odborných článků, skript, zúčastňovali jsme se konferencí a na nejrůznějších fórech, pořádaných na půdě univerzity, celé země i v zahraničí, snažili jsme se ze všech sil o sebevzdělávání, účastnili jsme se postgraduálního studia a tak většina z nás, vyučujících absolvovala doktorandská studia a dosáhla doktorských titulů, další naši kolegové se připravovali k obhajobě docentur musím na tomto místě podotknout, že to vše za vysoké morální, odborné i finanční podpory Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Byl jsem hrdý, že mohu pracovat na této fakultě, která, přestože tak mladá, měla velké renomé a regionální důležitost. Poskytovala totiž možnost studovat přímo v regionu těm studentům, kteří pocházeli ze skromnějších poměrů a nemohli by si dovolit studovat pro velké náklady mimo své bydliště. Byla to pro studenty, ale i nás kantory velká motivace, dokázat, že i v Karviné lze kvalitně studovat a že studenti i kantoři nejsou o nic horší než ti z Prahy nebo Brna. Byl jsem vděčný zakladatelům OPF, lidem, kteří s obrovským nasazením a někdy

2 překonáváním velkých překážek nebo počáteční nedůvěry v úspěch, která je obklopovala na každém kroku, tuto fakultu vybudovali Nehledě na velkou energii, úsilí mnoha lidí, obrovské finanční prostředky, které Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné věnovala v minulosti na vybudování svého renomé a zlepšování kvality výuky a profesního růstu pedagogického sboru, přichází rok 2011, kdy začíná naprosto nedomyšlené propouštění vysoce kvalifikovaných vyučujících, doktorů, docentů, z nichž někteří působili na fakultě více než 20 let od jejích prvopočátků a někteří dokonce přímo vybudovali od základů některé z kateder, což byl mezi jinými konkrétní případ katedry cizích jazyků a komunikace, kde jsem léta působil. Situace dospěla dokonce tak daleko, že se zvažovalo úplné zrušení některých kateder. Jsem si vědom, že tyto nepopulární kroky byly vynuceny současnou dramatickou ekonomickou situací nejen v České republice, ale celé Evropské unii, poklesem počtu studentů v důsledku nepříznivého demografického vývoje v naší zemi a podobně. Nicméně se domnívám a jsem o tom bytostně přesvědčen, že se mělo postupovat uváženě a více citlivě vůči dnes již bývalým pracovníkům, šetřit na správných místech např. omezením zbytečně nabubřelého administrativního aparátu, hledáním nových cest možností financování fakulty např. z podnikatelských zdrojů, otevřením nových signatur, které by byly atraktivní pro eventuální nové studenty či dokonce studenty ze zahraničí nebo podnikatelskou veřejnost, kteří by za studium platili. Jak jsem však sledoval, místo propuštěných výkonných pedagogických pracovníků byli přijímáni zcela noví pracovníci do administrativního aparátu fakulty a je smutné, že mnohdy nebyla měřítkem jejich profesionalita, erudice, zkušenosti, ale jejich rodinné nebo přátelské vazby k některým pracovníkům naší fakulty. O to byla naše lítost a rozčarování větší a pokud mi dáte důvěru,vážení členové Senátu, rád bych tuto situaci změnil, přinesl jejím zaměstnancům i studentům klid, životní jistoty a perspektivu a přispěl především ke zvýšení prestiže naší fakulty v rámci České republiky i na poli mezinárodním a hospodářské a finanční konsolidaci jinými cestami, než bylo sice velmi jednoduché, ale naprosto nedomyšlené a k ničemu nevedoucí propouštění výkonných pedagogických pracovníků. II / Příčiny aktuální situace na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a úkoly pro nové vedení fakulty a/ Přes nepopiratelné úspěchy a renomé, kterých fakulta dosáhla za dobu své existence a za něž je třeba ocenit samotné její zakladatele a všechna minulá vedení, je zcela zřejmé, že dosavadní způsoby, strategie a řízení musí být dále rozvíjeny a hlavně dle aktuálních potřeb změněny a přizpůsobeny současné ekonomické a demografické situaci v naší zemi. b/ Fakulta by se měla rozvíjet dynamickým, intenzivním způsobem s důrazem nikoliv na kvantitu, ale na kvalitu výuky, vědecké práce, což je podmíněno především kvalitou pedagogického sboru. c/ Příští děkan by měl vést férový a plodný dialog mezi vedením fakulty a akademickou obcí. Měl by se snažit vytvořit kultivované a přátelské prostředí, oproštěné o závist,pomluvy, podrazy tak, aby se zaměstnancům na naší fakultě dobře pracovalo a studentům dobře studovalo. Aby svou práci vykonávali s radostí, láskou a hrdostí nad odvedeným dílem. d/ Nový děkan by měl vytvořit tvůrčí atmosféru a obnovit pocit sounáležitosti všech

3 pracovníků pedagogických, administrativních i studentů k naší alma mater. e/ Nový děkan by měl řešit strukturální problémy, o kterých jsem se částečně již zmínil. Od svého založení se naše fakulta ubírala cestou příjímání dalšího a dalšího personálu administrativního a servisního na úkor pedagogických pracovníků a co je horší, mnohdy tomu bylo nikoliv z důvodu jejich potřebnosti, ale čistě z důvodů rodinných, přátelských či prostých sympatií. Logickým výsledkem těchto praktik je současná situace naprosté saturace administrativního a servisního personálu na úkor personálu pedagogického na naší fakultě. f/ Výběr a volba vedoucích kateder: Velké dilema na naší fakultě představuje rozpor mezi demokratickou volbou děkana prostřednictvím Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a faktem, že tento demokraticky zvolený děkan obratem, téměř despotickým způsobem, bez jakýchkoliv konzultací s jinými, mnohdy dlouholetými členy kateder,určí a jmenuje vedoucí kateder, mnohdy bez ohledu na jejich odborné a morální kvality. Důsledkem tohoto nedemokratického způsobu výběru vedoucích kateder je pak bezbřehá arogance některých z nich ve smyslu upřednostňování svých oblíbenců při finančním ohodnocování tzv. osobní ohodnocení - či přidělování jiných bonusů např. cesty do zahraničí, plýtvání finančními prostředky, arogantní chování vůči studentům. Dalším projevem opojení mocí některých z nich je bezpodmínečné vyžadování obhajoby doktorských či docentských titulů jen u některých řadových členů katedry, aniž oni sami těmito tituly disponují a svým oblíbencům absenci těchto titulů automaticky a rádi odpouštějí / někteří mají pouhé magisterské tituly nebo staré doktorské tituly PhDr. či PaedDr. /. Tento systém bych od základů změnil a zavedl na jednotlivých katedrách stejný systém demokratických voleb jejich vedoucích, jako v případě volby děkana. Vždyť kdo nejlépe zná odborné a morální kvality případného adepta na vedoucího katedry než její samotní, mnohdy dlouholetí členové? Demokratickou volbou vedoucích kateder všemi jejími členy by došlo k vymýcení veškerých výše jmenovaných forem arogance a despotismu. g/ Finanční konsolidace a nutnost uváženého využívání finančních prostředků - Jedním z nejdůležitějších úkolů příštího děkana bude vypořádat se s velmi těžkou finanční situací vzniklou notorickým podfinancováním školství v důsledku mohutné hospodářské krize, jež svírá již několik let Evropu, nepříznivým demografickým vývojem v naší zemi, kdy neustále klesá počet narozených dětí a potažmo později eventuálních studentů středních či vysokých škol. Problémy s financováním naší fakulty však vznikají mnohdy interně, naprosto neefektivním, někdy až rozhazovačným vynakládáním již tak malých finančních prostředků, způsobeným nekompetentními postupy některých vedoucích pracovníků. - Za 16 let mého působení na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné jsem se setkal s neuvěřitelnými případy plýtvání finančními prostředky. Nejkřiklavější byly případy zahraničních cest nejrůznějších pracovníků fakulty, např. kdysi 6 pracovníků naší katedry cestovalo do Turecka, z toho anglicky hovořili pouze dva, ostatní pojali cestu jako příležitost posedět si v klidu na konferenci a zapózovat v nové garderobě. Mnohdy vyvolení pracovníci cestovali do zahraničí z důvodů tak banálních až trapných, že se stydím na této akademické půdě o nich hovořit. Tyto zahraniční cesty samozřejmě s sebou nesou poměrně značné finanční výlohy na dopravu, ubytování, diety, aj. - Dalším projevem bezbřehého plýtvání finančními prostředky je, když v minulosti nejmenovaní pracovníci nejvyššího vedení fakulty se údajně nechali na svých zahraničních

4 cestách doprovázet jinými pracovníky za pouhým účelem tlumočení, poněvadž oni sami žádný cizí jazyk / snad kromě ruštiny / neovládají. Tento systém, jež přímo v zahraničí či u nás při návštěvě zahraničních hostů poškozuje a kompromituje jméno a pověst naší fakulty, bych rovněž změnil. III / Mé plány na interní a externí úrovni 1/ Plán finanční a/ konsolidovat a důsledně kontrolovat účelnost vynakládání veškerých finančních prostředků, které na jedné straně naší fakultě zoufale chybí,takže jsou propouštěni kvalitní dlouholetí pedagogové, rušeny užitečné signatury, ale na druhé straně jsou zcela bezúčelně peníze vyhazovány. b/ vyhledávat nové možnosti zdrojů financování např. v podnikatelské sféře nebo spoluprací se zahraničními podnikatelskými subjekty či organizacemi. Mám pocit, že v posledních letech všechny vysoké školy v České republice jako zdroj financování opakují jako mantru jen slovo projekty, projekty, projekty, samozřejmě financované Evropskou Unií. Ale co, když časem, a hluboká ekonomická krize Evropy tomu nasvědčuje, tyto zdroje financování vyschnou? Je proto nezbytně nutné nebýt zahleděni jen do Evropské Unie a hledat nové zdroje zcela jinde. Jmenuji dále jen některé z možností : c/ rozšíření spolupráce a navazování kontaktů s příhodnými podnikatelskými subjekty za účelem finančního sponzorování různých aktivit fakulty, výjezdů studentů do zahraničí, jejich zahraničních praxí, stáží pedagogického personálu,aj. d/ za účelem získání nových zdrojů financování je nutné otevřít naši univerzitu za její kontury, organizovat např. kursy managementu, cizích jazyků pro veřejnost, pro podnikatelskou sféru, pro státní instituce a úřady, úzce spolupracovat s lázněmi Darkov, kam přijíždí zahraniční klientela např,organizováním kursů arabštiny pro personál lázní, zavést speciální jazykové kursy technické angličtiny, španělštiny, francouzštiny. Dle vlastních zkušeností vím, kolik zájemců o kursy odborné technické španělštiny se na mne v posledních letech obracelo v souvislosti s úzkou spoluprací místních těžařských podniků s několika oblastmi Španělska např. Asturie, Kastilie, Baskicko nebo dokonce Venezuelou. Další možností financování je úzká spolupráce s Úřady práce za účelem organizování různých rekvalifikačních kursů pro čím dál tím častěji nezaměstnané absolventy vysokých škol. Napřít úsilí a snažit se získat pro studium co nejvíce zahraničních studentů, kteří by si studium hradili. Nejsem žádný rusofil, ale nelze zavírat oči před faktem, že do naší země přijíždí každoročně více a více finančně velmi dobře situovaných Rusů. Dle statistických údajů to jen vloni bylo osob a například jejich nákupní apetit se meziročně zvýšil o celou třetinu a podíl Rusů na všech útratách zahraničních návštěvníků v ČR tvoří plných 37 %. Rusové však k nám nepřijíždějí jen za účelem turistiky a nákupů. Je notoricky známou skutečností, že mnozí, právě ti velmi dobře finančně situovaní, se u nás usazují nastálo, protože se zde cítí bezpečněji než u nich doma. Samozřejmě jejich děti u nás také studují. To si již dávno uvědomila řada vysokých škol v Praze, Brně i jinde v ČR a nejen otevřela své brány ruským studentům, ale dokonce některé vysoké školy z příjmů z jejich studia doslova žijí. Není mi známo, že by naše fakulta vyvinula v tomto ohledu nějaké úsilí a podnikla krok za účelem získání těchto studentů-dětí dobře situovaných nových Rusů. d/ jako způsob ušetření finančních prostředků důrazně vylučuji propouštění personálu

5 fakulty, ať již pedagogického či administrativního. Právě naopak, v dnešní době hluboké celoevropské ekonomické krize nám nezbývá nic jiného, než být vzájemně solidární. Jako akt dobré vůle a důkaz toho, že to myslím s finanční konsolidací fakulty a vzájemnou solidaritou vážně,prohlašuji, že v případě zvolení děkanem abdikuji na můj děkanský plat, vystačím si s původním platem, který jsem pobíral jako odborný asistent s doktorským titulem před mým propuštěním na katedře cizích jazyků a komunikace. Rozdíl mezi mou původní mzdou a mzdou, příslušnou pozici děkana naší fakulty, nechť je použit na uchování pracovních míst, která by musela být zrušena v důsledku šetření. e/ Zároveň budu nekompromisně vyžadovat, aby stejně úsporným způsobem postupovali při výkonu svých funkcí všichni vedoucí pracovníci proděkani, vedoucí kateder, čímž se uspoří mnoho finančních prostředků a zamezí dalšímu propouštění personálu f/ Budu vyžadovat důslednou kontrolu účelu, průběhu a výsledků zahraničních cest všech pracovníků fakulty tak, aby se zamezilo plýtvání finančními prostředky. g/ Osobně budu kontrolovat přidělování finančních víceprostředků ve formě osobních ohodnocení jednotlivých zaměstnanců, aby toto rozdělení bylo spravedlivé a skutečně odráželo jejich pracovní nasazení, erudovanost a přístup k plnění pracovních povinností a nebylo pouhým odrazem toho, zda jsou oblíbenci či kamarády toho kterého vedoucího pracovníka. h/ Vyžádám si podrobnou studii o financování, rentabilitě a efektivnosti využívání všech budov, patřících OPF, které tvoří značnou část jejich finančních nákladů i/ Jako další významný zdroj získání finančních prostředků doporučuji zavedení nové signatury zvané Islámská banka a finance. Asi Vás, páni senátoři, tento můj návrh udivil a budete oponovat, že zavedení každého nového studijního programu vyžaduje značné finanční prostředky. V tomto konkrétním případě však nikoliv. Dovolte vysvětlení : * Před nedávnem jsem se zúčastnil v Praze konference, zvané Islámská bankovní konference, jež byla organizována pod patronací turecké ambasády a konala se v budově České národní banky za osobní přítomnosti guvernéra ČNB, poslanců Parlamentu ČR, ministrů a jejich náměstků, členů diplomatického sboru zejména islámských zemí, akreditovaných v ČR, guvernérů zahraničních bank a zástupců ministerstev financí islámských zemí. Celkem se konference se zúčastnilo více než 200 účastníků. Bylo mi jen líto, že na konferenci bylo také mnoho zástupců vysokých škol děkanů, rektorů, kvestorů, ale z naší Obchodně podnikatelské fakulty nebyl zastoupen nikdo. * Hlavní osou všech příspěvků vystupujících účastníků různých národností, zejména pak arabských, malajsijských, indonéských apod. bylo vysvětlení islámského bankovního systému a informování českých investorů o existenci Islámské banky, jejíž pobočka již funguje v Německu a dalším cílem konference bylo pozvat českou klientelu k investování v této Islámské bance s pobočkou v německém Mannheimu. * V současné době se například mezi bankéři celého světa stále častěji hovoří o konquistě / expanzi / Islámské banky na světových finančních trzích. * Tato konference a osobní setkání a jednání, která jsem v jejím průběhu vedl s mnoha jejími účastníky z různých islámských zemí, nám jako vysoké škole s ekonomickým zaměřením dává přístup k následujícím možnostem : - Možnost otevření nové asignatury na OPF zvané Islámské banka a finance, jež by byla rozvíjena pod patronátem a pomocí financování ze strany Islámské banky. Tato asignatura by byla zcela průkopnická z pohledu českého vysokého školství a novinkou, poněvadž dosud na fakultách ekonomického zaměření v rámci ČR není nikde vyučována. Připravovala by exkluzivně v rámci ČR bankovní odborníky, kteří by se specializovali na

6 islámské bankovnictví, poněvadž dosud v ČR odborníci tohoto zaměření neexistují. * Ekonomiky mnoha islámských zemí světa prožívají v posledních letech velký rozvoj a expanzi, zejména ty, které vycházejí z těžebních a petrochemických aktivit a neustále rostoucích celosvětových potřeb a poptávce po pohonných hmotách. a jejich permanentně rostoucích cenách na světových trzích. Z toho vyplývá vytváření velkých finančních rezerv dotčených zemí, které rozumně investují zejména do terciální sféry, rozvoje školství a vědy. V tom lze spatřovat reálné možnosti finanční podpory pro vytvoření a rozvoj nové signatury na naší Obchodně podnikatelské fakultě ze strany těchto islámských zemí. * Vidím zde možnost rozvoje projektů spolupráce s univerzitami arabských zemí, Malajsie, Turecka, Indonésie,aj. především při propagaci a rozvoji systému islámského finančnictví prostřednictvím výměnných pobytů studentů mezi OPF a jmenovaných zemí. * Má přítomnost na konferenci nám dala příležitost k navázání kontaktů a jednání s řediteli nebo zástupci poboček Islámské banky z různých zemí, což může umožnit a ulehčit v případě budování nové asignatury studentům OPF jejich úsilí o dosažení titulů diplomantů nebo inženýrských či doktorandských, eventuálně také pod patronací a s finanční výpomocí Islámské banky. * V průběhu konference jsem vedl velmi podnětné jednání s novou velvyslankyní mé rodné země Maroka excelence Souriya OTMANI o možnostech spolupráce s velvyslanectvím Marockého království a možné podpory při zavádění a rozvoji nové asignatury či při spolupráci s vysokými školami ekonomického zaměření v Maroku. Paní velvyslankyně je připravena podpořit jakoukoliv formu spolupráce s marockými subjekty a velvyslanectvím samotným, přijet osobně do Karviné a seznámit se a navázat kontakty s pracovníky a studenty OPF a podpořit je např. uspořádáním přednášek ekonomického či finančního charakteru marockými odborníky. 2/ Plán personální Jak jsem řekl v úplném úvodu, ačkoliv se tato země stala mým druhým domovem a mám ji velmi rád, přece jen nejsem Čech, jsem cizinec, pocházející dokonce ze zcela odlišného historického i kulturního prostředí a podvědomě cítím, že v této zemi a potažmo celé přetechnizované a hlubokou hospodářskou krizí zasažené Evropě mi v současné době chybí několik elementů, týkajících se zejména mezilidských vztahů, kterých si naše, arabská kultura velmi cení, považuje je za samozřejmé a jsou pro nás víceméně nepsanými zákony. Tato pravidla či morální zásady, na které tato země v poslední době rezignovala zřejmě pod vlivem své nejvyšší politické reprezentace, jež ztratila i ty poslední zábrany a sebereflexi, bych chtěl vnést do personálních a mezilidských vztahů na této fakultě. a/ Jako první důležitý úkol, který zadávám sám sobě, jak jsem uvedl již na začátku mého prohlášení, je obnovit přátelskou,harmonickou, tvůrčí a konstruktivní atmosféru, oproštěnou o závist, podrazy,úskoky a neupřímnost, tedy klima, které na této fakultě vládlo před 16 lety, když jsem zde nastoupil a které nám tolik chybělo v posledních letech. b/ Zásadním principem, který budu od personálu vyžadovat, bude jeho vysoká profesionalita, ochota na sobě neustále pracovat ve smyslu dalšího sebevzdělávání a profesního růstu a zároveň budu vyžadovat a snažit se vštípit všem zaměstnancům OPF návrat ke starému, dobrému respektu k hierarchickému uspořádání každého školského, administrativního či podnikatelského subjektu. Není přece možné, aby sekretářka, uklízečka či vrátný, při vší úctě k těmto profesím, si osobovali právo sledovat, radit, peskovat či dokonce šikanovat vysokoškolského doktora nebo docenta.

7 c/ Stejně tak budu striktně vyžadovat ochotu, vstřícnost a slušnost nejen v kontaktu mezi jednotlivými zaměstnanci OPF, ale také vůči cizím osobám, které přijdou z různých důvodů do styku s OPF, budu vyžadovat úctu vůči ženám, stáří a handicapovaným osobám a jistou míru pokory jak vůči podřízeným, tak studentům, kteří by měli být hlavním objektem našeho zájmu, protože když nebudou oni, nebudeme ani my. d/ Budeme se snažit co nejúčinněji motivovat pedagogický sbor, aby si zvyšoval svou kvalifikaci formou postgraduálního studia, budeme proces jejich studia osobně sledovat a poskytovat jim morální i odbornou podporu formou osobních kontaktů s jejich školiteli a vedením příslušných fakult univerzit, na nichž bude jejich studium probíhat. Na druhou stranu však budeme přísně postihovat ty, kteří při svém postgraduálním studiu využijí všech fakultou poskytnutých výhod tj. volna, finančních příspěvků např. na dopravu, ubytování, avšak studium ve stanoveném termínu úspěšně neukončí obhajobou. Budeme neustále dbát na zvyšování nároků na odbornost pedagogů a s pracovníky, kteří se jen vezou, se budeme muset rozloučit. e/ Naší snahou bude zorganizovat/ z finančních důvodů vlastními silami / speciální kurs anglického jazyka, jehož absolvování bude povinné pro všechny asistentky vedoucích kateder, pracovníky studijního oddělení a zaměstnance recepcí studentských kolejí a ubytoven, patřících OPF. Není přece možné, aby se v současné době zahraniční student či profesor nebo třeba jen náhodný zahraniční návštěvník naší fakulty nedomluvil na studijním oddělení či kterémkoliv sekretariátu jinak než česky. f/ Spravedlivě, rovnoměrně a zejména efektivně se budeme snažit rozdělit administrativní personál mezi jednotlivými katedrami a odděleními OPF. Není přece logické, aby v jedné kanceláři seděly 3 asistentky s identickou náplní práce. g/ Jak je to běžné ve světě bussinessu nebo i administrativy u nejrůznějších institucí / např. ve všech orgánech Evropské Unie /, budeme se snažit zavést na OPF u administrativního personálu pravidelnou rotaci mezi pracovišti po určité stanovené době / např. každé 3-4 roky /, čímž se jednak rozšíří jeho profesní úroveň a rozhled a zároveň zamezí vzniku klientelistických vztahů, použiji-li politologickou terminologii. 3/ Plán studijní V plánu studijním musím zdůraznit, že mezi mé priority bude patřit co nejvyšší kvalita studia a výuky a středem zájmu každého pracovníka na OPF se musí stát student a jeho následné uplatnění jako absolventa naší fakulty na trhu práce. a/ Již ze samotného názvu Obchodně podnikatelská fakulta zřetelně vyplývá, že by měla vzdělávat a vychovávat především budoucí obchodníky a podnikatele. A tomu je třeba absolutně přizpůsobit veškeré dění na naší OPF, tzn. výběr studijních programů či oborů,studijních plánů, forem studia, výběr pedagogických pracovníků odborníků daných oborů, souvisejících s touto specializací naší fakulty..b/ Takovým způsobem došlo například v posledních letech dokonce v rozporu s učebními plány a udělenými akreditacemi ke zrušení výuky řady cizích jazyků / kromě angličtiny, němčiny a okrajově ruštiny / a víceméně k rozprášení katedry cizích jazyků, jež byla systematicky, od nuly budována více než 20 let mnoha vyučujícími s různými jazykovými aprobacemi a dlouholetí pedagogové, kteří si dokonce na náklady naší fakulty

8 v posledních letech zvyšovali svou kvalifikaci formou postgraduálního studia a získáním doktorských titulů, byli nemilosrdně propuštěni. Tomuto nedomyšlenému kroku absolutně nerozumím, ačkoliv mi to bylo zdůvodňováno tak, že se jedná o celosvětový trend, že pokud má někdo zájem učit se cizí jazyky, má se je naučit již na základní a střední škole a pokud chce v jejich studiu pokračovat, má to zvládnout sám a tak říkajíc na vlastní triko. Tvrzení o tomto celosvětovém trendu není pravdivé a usvědčují mne o tom četné cesty mé a mých nejbližších příbuzných do zahraničí, v rámci kterých jsme absolvovali návštěvy řady vysokých škol, účastnili jsme se mnoha mezinárodních konferencí, kongresů nejrůznějších profesních zaměření. Jako lingvista musím konstatovat, a dají mi jistě za pravdu i psychologové, že z lingvistického hlediska je toto naprosto zvrácená teorie. Všude v zahraničí se naopak klade obrovský důraz na výuku cizích jazyků a jazykovou gramotnost absolventů vysokých škol. Obzvláště pak pro malé národy, jako jsme my Češi, je životně důležité, abychom znali cizí jazyky,pokud se chceme uplatnit ve světě, poněvadž nelze očekávat, že s námi někde v zahraničí bude někdo hovořit česky. Není náhodou, že právě malé národy srovnatelné s Čechy, jako Holanďané, Belgičané, Švýcaři jsou typičtí jednou z nejvyšších jazykových gramotností na světě a není žádnou výjimkou, když jejich příslušníci hovoří zároveň 3 až 4 cizími jazyky. Velmi často jsem se s tímto jevem setkávat při mé průvodcovské práci. V oboru lingvistiky, ale i mezi laickou veřejností je známo, že pro znalost a praktické využití cizího jazyka na komunikativní úrovni je zcela nezbytné jeho pravidelné, nejlépe každodenní užívání. Odborné lingvistické publikace hovoří dokonce o tom, že za pouhý rok nepoužívání cizího jazyka mluvčí ztrácí či zapomíná 20 % slovní zásoby. Z toho vyplývá, že pokud se mluvčí jazyku nevěnuje 5 let, prakticky jej zapomene. Proto neobstojí ani direktiva těchto rádoby odborníků naší Obchodně podnikatelské fakulty, kteří však s lingvistikou nemají pranic společného, že se studenti mají věnovat na OPF pouze studiu angličtiny či němčiny, popř. pro dnešní mladé lidi nic neříkající ruštiny a pokud například studovali na základní nebo střední škole francouzštinu či španělštinu, mohou ve studiu pokračovat jen soukromě a z vlastní kapsy. A co když, jim direktivně nařízenou angličtinu nebo němčinu nikdy dříve nestudovali? Nelze si dělat iluze, že studenti, kteří jsou nyní nuceni studovat jen angličtinu či němčinu si při svém velkém studijním vytížení ještě najdou čas na to, aby někde soukromě studovali své původní jiné jazykové specializace. Nehledě k finanční stránce věci, kdy cena soukromé hodiny cizího jazyka dosahuje částky až 500,- Kč. Kdo si to může obzvláště v našem kraji dovolit? Jak k tomu tito studenti přijdou? Jakým právem jsou takto diskriminovaní? c/ Je výsměchem celé akademické obci i veřejnosti, když v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti OPF v Karviné i na jejich webových stránkách se uvádí, cituji : Nadále věnovat pozornost úrovni jazykové vybavenosti absolventů ve všech formách studia. Podporovat zřízení Centra výuky cizích jazyků ( s právem udělovat mezinárodně uznávané certifikáty ) a jeho prostřednictvím zajistit nabídku intenzivních jazykových kurzů v rámci jazykové výuky a celoživotního vzdělávání. Přitom studium cizích jazyků na naší OPF bylo marginalizováno či zcela zrušeno. A za téměř frašku je nutno považovat fakt, že v rámci zapojení OPF do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje se již 2 roky ve spolupráci s partnery právě ze Španělska a též Turecka řeší projekt Couselling in Life Long Learning, jehož řešitelé uvádějí, že jeho cílem je komparace uvedených systémů v jednotlivých zemích, především pak ve Španělsku a Turecku. Za tímto účelem OPF vynaložila již spoustu finančních prostředků na zahraniční cesty pracovníků právě do

9 Španělska či Turecka na workshopy. Vzniká z toho všeho dojem, že za účelem získání významných finančních prostředků na řešení projektu a cesty jejich řešitelů do zahraničí se nám Španělsko a španělština jako jazyk setsakramentsky hodí / není náhodou, že jedním z řešitelů tohoto projektu je právě hispanista /, avšak samotným studentům, o které v naší práci a našem poslání by především mělo jít, možnost studia španělštiny a jiných románských jazyků upíráme, protože jsme je bezmyšlenkovitě, šmahem ruky zrušili. d/ Je přinejmenším zarážející vůči studentské obci i veřejnosti, že studenti takových studijních programů, jako je Bankovnictví, Evropská integrace, Finance, Ekonomika cestovního ruchu, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Marketing a management, Gastronomie, hotelnictví a turismus nemají na naší fakultě šanci studovat jiné jazyky než angličtinu a němčinu. Např. španělština jako druhý po angličtině nejrozšířenější jazyk světa, jímž hovoří stamiliony lidí celého světa, je považována bývalým vedením fakulty za jazyk druhořadý, ne-li zcela nepotřebný. Vždyť dnes téměř každá i ta nejméně významná firma požaduje od svých pracovníků znalost alespoň jednoho,nejlépe však 2 světových jazyků. e/ Již tak se absolventi středních i vysokých škol v našem kraji potýkají s velmi nízkými možnostmi uplatnění a kraj mnozí opouštějí. Jaké uplatnění tedy mohou očekávat naši absolventi obchodníci či podnikatelé /jak vyplývá už z názvu naší fakulty /, kteří se nedomluví cizími jazyky? Předpokládá se snad již předem, že rezignují na dnes zcela globalizovanou světovou ekonomiku a obchod budou obchodovat a podnikat jen na našem malém českém dvorku? K obchodování s pančovaným alkoholem jim to zcela jistě postačí, ale k řádnému a slušnému podnikání určitě nikoliv. f/ Dle mého názoru i v plánu finančním, poněvadž se jedná o kombinovanou, tedy placenou formu studia, by mělo pro naši fakultu velký význam znovuotevření kursů cizích jazyků v oblasti turismu, lázeňství a ekonomiky, jejichž zcela neuváženého uzavření na OPF promptně využila Filosofická fakulta Ostravské univerzity k tomu, že tyto kursy zavedla a přetáhla asi 50 zájemců o toto studium znovu zdůrazňuji- placených kursů!!! g/ V plánu studijním by se měla zvyšovat kvalita výuky zvyšováním kvalifikace pedagogických pracovníků, ale také širším využíváním zkušeností jiných českých nebo zahraničních vysokých škol, se kterými spolupracujeme a které se věnují stejným nebo obdobným specializacím jako naše fakulta. h/ V oddíle finanční plán jsem se podrobně věnoval zavedení nové signatury Islámská banka a finance. S touto novou specializací souvisí a obecně pro obchodování či podnikání v celém světě platí, že úspěšný obchodník nebo podnikatel by měl znát specifika země, v níž má v úmyslu podnikat. Při zavedení výše jmenované nové signatury doporučuji včlenit do studijních plánů speciální předmět, který by se zabýval nutností respektovat specifika islámské mentality, kultury, zvyků a nepsaných, avšak běžně přijatých zákonů v islámské společnosti. K nim patří zejména počáteční nedůvěřivost, opatrnost, uzavřenost, nepřístupnost rezervovanost, pokud se jedná o komerční záležitosti. V tom jsou svou mentalitou islámští

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION -

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - HODNOTY SPOLEČENSTVÍ A JEJICH ZNOVUOBJEVOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTRECH 1 ÚVOD Poslání Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Postavení učitelů ve společnosti, odměňování ve školství Historický vývoj postavení učitelů v českých zemích J.A. Komenský učitel národů zabýval se reformami školství Jediným učitelem hodným tohoto jména

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance.

1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance. Koncepce rozvoje Koncepce rozvoje školy byla zpracována dle zadání konkurzního řízení na ředitele OA,SPgŠ a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Beroun. Koncepce vychází z dvacetiletého vývoje

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 Osobní údaje Jméno a příjmení studenta: Hostitelská VŠ: Hostitelská země: Kontaktní osoba na vysílající univerzitě

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

F I R E M N Í K U L T U R A

F I R E M N Í K U L T U R A P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice F I R E M N Í K U L T U R A 1. Preambule: Vedení akciové společnosti P-D Refractories CZ a.s. považuje za velmi důležité pro dosahování dlouhodobých strategických

Více