Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana OPF SU v Karviné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana OPF SU v Karviné"

Transkript

1 Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana OPF SU v Karviné Vážení členové Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Úvodem bych jen chtěl v krátkosti říci, co mne vlastně motivovalo ke kandidatuře na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. I / Motivace, vedoucí k mé kandidatuře na funkci děkana Jak všichni víte, na této vysoké škole jsem dlouhá léta v dobré víře a s těmi nejlepšími úmysly a snad i výsledky působil. Nejsem občanem České republiky, přišel jsem sem před mnoha lety, abych následoval mou současnou manželku, českou občanku. Narodil jsem se v Maroku, kde jsem také částečně vystudoval. Poté jsem studoval ve Španělsku, kde jsem se následně usadil a působil jako vyučující cizích jazyků na různých školách. Do České republiky jsem se přiženil v roce 1996 a přišel jsem do Vaší země po mnohaletém pobytu ze Španělska, které tehdy bylo jednou z nejlépe prosperujících zemí Evropské unie, prodělávalo, stejně jako jiné země Evropské unie, obrovskou ekonomickou expanzi. Česká republika se tehdy teprve připravovala k přístupovým jednáním do Evropské unie a její plné členství bylo teprve v kategorii zbožných přání a splnění snů několika generací. Životní úroveň v tehdejším prosperujícím Španělsku byla naprosto neporovnatelná s úrovní tehdejší postsocialistické České republiky. Přesto jsem se rozhodl mou vlast Maroko i prosperující Španělsko opustit a přistěhovat se do Vaší země. Nikdy předtím mne nenapadlo, že bych mohl žít a dokonce kandidovat na děkana ve Vaší zemi. Musím se upřímně přiznat, že jsem se musel pořádně podívat na mapu, kde vlastně ve střední Evropě ta Česká republika přesně leží, poněvadž v tehdejší turbulentní době rozpadu bývalého socialistického bloku a vzniku mnoha nových států i mnozí Evropané měli problémy při orientaci mezi jednotlivými nově vzniklými zeměmi. Zkrátka, cesty lásky jsou nevyzpytatelné a já jsem rád, že jsem se rozhodl v této zemi žít, přijala mne, dala mi možnost uplatnit zde mé znalosti, schopnosti a zkušenosti, umožnila mi vytvořit rodinu, stala se mou druhou vlastí. O to více jsem byl nadšen a dodnes vzpomínám s láskou na velmi přátelské a harmonické prostředí, které panovalo na této univerzitě v roce 1996, kdy jsem zde začal působit jako vyučující cizích jazyků. Naše platy tehdy nedosahovaly ani 7.000,- Kč, ale byli jsme velmi nadšení a motivovaní k naší pedagogické práci, k psaní a publikování odborných článků, skript, zúčastňovali jsme se konferencí a na nejrůznějších fórech, pořádaných na půdě univerzity, celé země i v zahraničí, snažili jsme se ze všech sil o sebevzdělávání, účastnili jsme se postgraduálního studia a tak většina z nás, vyučujících absolvovala doktorandská studia a dosáhla doktorských titulů, další naši kolegové se připravovali k obhajobě docentur musím na tomto místě podotknout, že to vše za vysoké morální, odborné i finanční podpory Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Byl jsem hrdý, že mohu pracovat na této fakultě, která, přestože tak mladá, měla velké renomé a regionální důležitost. Poskytovala totiž možnost studovat přímo v regionu těm studentům, kteří pocházeli ze skromnějších poměrů a nemohli by si dovolit studovat pro velké náklady mimo své bydliště. Byla to pro studenty, ale i nás kantory velká motivace, dokázat, že i v Karviné lze kvalitně studovat a že studenti i kantoři nejsou o nic horší než ti z Prahy nebo Brna. Byl jsem vděčný zakladatelům OPF, lidem, kteří s obrovským nasazením a někdy

2 překonáváním velkých překážek nebo počáteční nedůvěry v úspěch, která je obklopovala na každém kroku, tuto fakultu vybudovali Nehledě na velkou energii, úsilí mnoha lidí, obrovské finanční prostředky, které Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné věnovala v minulosti na vybudování svého renomé a zlepšování kvality výuky a profesního růstu pedagogického sboru, přichází rok 2011, kdy začíná naprosto nedomyšlené propouštění vysoce kvalifikovaných vyučujících, doktorů, docentů, z nichž někteří působili na fakultě více než 20 let od jejích prvopočátků a někteří dokonce přímo vybudovali od základů některé z kateder, což byl mezi jinými konkrétní případ katedry cizích jazyků a komunikace, kde jsem léta působil. Situace dospěla dokonce tak daleko, že se zvažovalo úplné zrušení některých kateder. Jsem si vědom, že tyto nepopulární kroky byly vynuceny současnou dramatickou ekonomickou situací nejen v České republice, ale celé Evropské unii, poklesem počtu studentů v důsledku nepříznivého demografického vývoje v naší zemi a podobně. Nicméně se domnívám a jsem o tom bytostně přesvědčen, že se mělo postupovat uváženě a více citlivě vůči dnes již bývalým pracovníkům, šetřit na správných místech např. omezením zbytečně nabubřelého administrativního aparátu, hledáním nových cest možností financování fakulty např. z podnikatelských zdrojů, otevřením nových signatur, které by byly atraktivní pro eventuální nové studenty či dokonce studenty ze zahraničí nebo podnikatelskou veřejnost, kteří by za studium platili. Jak jsem však sledoval, místo propuštěných výkonných pedagogických pracovníků byli přijímáni zcela noví pracovníci do administrativního aparátu fakulty a je smutné, že mnohdy nebyla měřítkem jejich profesionalita, erudice, zkušenosti, ale jejich rodinné nebo přátelské vazby k některým pracovníkům naší fakulty. O to byla naše lítost a rozčarování větší a pokud mi dáte důvěru,vážení členové Senátu, rád bych tuto situaci změnil, přinesl jejím zaměstnancům i studentům klid, životní jistoty a perspektivu a přispěl především ke zvýšení prestiže naší fakulty v rámci České republiky i na poli mezinárodním a hospodářské a finanční konsolidaci jinými cestami, než bylo sice velmi jednoduché, ale naprosto nedomyšlené a k ničemu nevedoucí propouštění výkonných pedagogických pracovníků. II / Příčiny aktuální situace na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a úkoly pro nové vedení fakulty a/ Přes nepopiratelné úspěchy a renomé, kterých fakulta dosáhla za dobu své existence a za něž je třeba ocenit samotné její zakladatele a všechna minulá vedení, je zcela zřejmé, že dosavadní způsoby, strategie a řízení musí být dále rozvíjeny a hlavně dle aktuálních potřeb změněny a přizpůsobeny současné ekonomické a demografické situaci v naší zemi. b/ Fakulta by se měla rozvíjet dynamickým, intenzivním způsobem s důrazem nikoliv na kvantitu, ale na kvalitu výuky, vědecké práce, což je podmíněno především kvalitou pedagogického sboru. c/ Příští děkan by měl vést férový a plodný dialog mezi vedením fakulty a akademickou obcí. Měl by se snažit vytvořit kultivované a přátelské prostředí, oproštěné o závist,pomluvy, podrazy tak, aby se zaměstnancům na naší fakultě dobře pracovalo a studentům dobře studovalo. Aby svou práci vykonávali s radostí, láskou a hrdostí nad odvedeným dílem. d/ Nový děkan by měl vytvořit tvůrčí atmosféru a obnovit pocit sounáležitosti všech

3 pracovníků pedagogických, administrativních i studentů k naší alma mater. e/ Nový děkan by měl řešit strukturální problémy, o kterých jsem se částečně již zmínil. Od svého založení se naše fakulta ubírala cestou příjímání dalšího a dalšího personálu administrativního a servisního na úkor pedagogických pracovníků a co je horší, mnohdy tomu bylo nikoliv z důvodu jejich potřebnosti, ale čistě z důvodů rodinných, přátelských či prostých sympatií. Logickým výsledkem těchto praktik je současná situace naprosté saturace administrativního a servisního personálu na úkor personálu pedagogického na naší fakultě. f/ Výběr a volba vedoucích kateder: Velké dilema na naší fakultě představuje rozpor mezi demokratickou volbou děkana prostřednictvím Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a faktem, že tento demokraticky zvolený děkan obratem, téměř despotickým způsobem, bez jakýchkoliv konzultací s jinými, mnohdy dlouholetými členy kateder,určí a jmenuje vedoucí kateder, mnohdy bez ohledu na jejich odborné a morální kvality. Důsledkem tohoto nedemokratického způsobu výběru vedoucích kateder je pak bezbřehá arogance některých z nich ve smyslu upřednostňování svých oblíbenců při finančním ohodnocování tzv. osobní ohodnocení - či přidělování jiných bonusů např. cesty do zahraničí, plýtvání finančními prostředky, arogantní chování vůči studentům. Dalším projevem opojení mocí některých z nich je bezpodmínečné vyžadování obhajoby doktorských či docentských titulů jen u některých řadových členů katedry, aniž oni sami těmito tituly disponují a svým oblíbencům absenci těchto titulů automaticky a rádi odpouštějí / někteří mají pouhé magisterské tituly nebo staré doktorské tituly PhDr. či PaedDr. /. Tento systém bych od základů změnil a zavedl na jednotlivých katedrách stejný systém demokratických voleb jejich vedoucích, jako v případě volby děkana. Vždyť kdo nejlépe zná odborné a morální kvality případného adepta na vedoucího katedry než její samotní, mnohdy dlouholetí členové? Demokratickou volbou vedoucích kateder všemi jejími členy by došlo k vymýcení veškerých výše jmenovaných forem arogance a despotismu. g/ Finanční konsolidace a nutnost uváženého využívání finančních prostředků - Jedním z nejdůležitějších úkolů příštího děkana bude vypořádat se s velmi těžkou finanční situací vzniklou notorickým podfinancováním školství v důsledku mohutné hospodářské krize, jež svírá již několik let Evropu, nepříznivým demografickým vývojem v naší zemi, kdy neustále klesá počet narozených dětí a potažmo později eventuálních studentů středních či vysokých škol. Problémy s financováním naší fakulty však vznikají mnohdy interně, naprosto neefektivním, někdy až rozhazovačným vynakládáním již tak malých finančních prostředků, způsobeným nekompetentními postupy některých vedoucích pracovníků. - Za 16 let mého působení na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné jsem se setkal s neuvěřitelnými případy plýtvání finančními prostředky. Nejkřiklavější byly případy zahraničních cest nejrůznějších pracovníků fakulty, např. kdysi 6 pracovníků naší katedry cestovalo do Turecka, z toho anglicky hovořili pouze dva, ostatní pojali cestu jako příležitost posedět si v klidu na konferenci a zapózovat v nové garderobě. Mnohdy vyvolení pracovníci cestovali do zahraničí z důvodů tak banálních až trapných, že se stydím na této akademické půdě o nich hovořit. Tyto zahraniční cesty samozřejmě s sebou nesou poměrně značné finanční výlohy na dopravu, ubytování, diety, aj. - Dalším projevem bezbřehého plýtvání finančními prostředky je, když v minulosti nejmenovaní pracovníci nejvyššího vedení fakulty se údajně nechali na svých zahraničních

4 cestách doprovázet jinými pracovníky za pouhým účelem tlumočení, poněvadž oni sami žádný cizí jazyk / snad kromě ruštiny / neovládají. Tento systém, jež přímo v zahraničí či u nás při návštěvě zahraničních hostů poškozuje a kompromituje jméno a pověst naší fakulty, bych rovněž změnil. III / Mé plány na interní a externí úrovni 1/ Plán finanční a/ konsolidovat a důsledně kontrolovat účelnost vynakládání veškerých finančních prostředků, které na jedné straně naší fakultě zoufale chybí,takže jsou propouštěni kvalitní dlouholetí pedagogové, rušeny užitečné signatury, ale na druhé straně jsou zcela bezúčelně peníze vyhazovány. b/ vyhledávat nové možnosti zdrojů financování např. v podnikatelské sféře nebo spoluprací se zahraničními podnikatelskými subjekty či organizacemi. Mám pocit, že v posledních letech všechny vysoké školy v České republice jako zdroj financování opakují jako mantru jen slovo projekty, projekty, projekty, samozřejmě financované Evropskou Unií. Ale co, když časem, a hluboká ekonomická krize Evropy tomu nasvědčuje, tyto zdroje financování vyschnou? Je proto nezbytně nutné nebýt zahleděni jen do Evropské Unie a hledat nové zdroje zcela jinde. Jmenuji dále jen některé z možností : c/ rozšíření spolupráce a navazování kontaktů s příhodnými podnikatelskými subjekty za účelem finančního sponzorování různých aktivit fakulty, výjezdů studentů do zahraničí, jejich zahraničních praxí, stáží pedagogického personálu,aj. d/ za účelem získání nových zdrojů financování je nutné otevřít naši univerzitu za její kontury, organizovat např. kursy managementu, cizích jazyků pro veřejnost, pro podnikatelskou sféru, pro státní instituce a úřady, úzce spolupracovat s lázněmi Darkov, kam přijíždí zahraniční klientela např,organizováním kursů arabštiny pro personál lázní, zavést speciální jazykové kursy technické angličtiny, španělštiny, francouzštiny. Dle vlastních zkušeností vím, kolik zájemců o kursy odborné technické španělštiny se na mne v posledních letech obracelo v souvislosti s úzkou spoluprací místních těžařských podniků s několika oblastmi Španělska např. Asturie, Kastilie, Baskicko nebo dokonce Venezuelou. Další možností financování je úzká spolupráce s Úřady práce za účelem organizování různých rekvalifikačních kursů pro čím dál tím častěji nezaměstnané absolventy vysokých škol. Napřít úsilí a snažit se získat pro studium co nejvíce zahraničních studentů, kteří by si studium hradili. Nejsem žádný rusofil, ale nelze zavírat oči před faktem, že do naší země přijíždí každoročně více a více finančně velmi dobře situovaných Rusů. Dle statistických údajů to jen vloni bylo osob a například jejich nákupní apetit se meziročně zvýšil o celou třetinu a podíl Rusů na všech útratách zahraničních návštěvníků v ČR tvoří plných 37 %. Rusové však k nám nepřijíždějí jen za účelem turistiky a nákupů. Je notoricky známou skutečností, že mnozí, právě ti velmi dobře finančně situovaní, se u nás usazují nastálo, protože se zde cítí bezpečněji než u nich doma. Samozřejmě jejich děti u nás také studují. To si již dávno uvědomila řada vysokých škol v Praze, Brně i jinde v ČR a nejen otevřela své brány ruským studentům, ale dokonce některé vysoké školy z příjmů z jejich studia doslova žijí. Není mi známo, že by naše fakulta vyvinula v tomto ohledu nějaké úsilí a podnikla krok za účelem získání těchto studentů-dětí dobře situovaných nových Rusů. d/ jako způsob ušetření finančních prostředků důrazně vylučuji propouštění personálu

5 fakulty, ať již pedagogického či administrativního. Právě naopak, v dnešní době hluboké celoevropské ekonomické krize nám nezbývá nic jiného, než být vzájemně solidární. Jako akt dobré vůle a důkaz toho, že to myslím s finanční konsolidací fakulty a vzájemnou solidaritou vážně,prohlašuji, že v případě zvolení děkanem abdikuji na můj děkanský plat, vystačím si s původním platem, který jsem pobíral jako odborný asistent s doktorským titulem před mým propuštěním na katedře cizích jazyků a komunikace. Rozdíl mezi mou původní mzdou a mzdou, příslušnou pozici děkana naší fakulty, nechť je použit na uchování pracovních míst, která by musela být zrušena v důsledku šetření. e/ Zároveň budu nekompromisně vyžadovat, aby stejně úsporným způsobem postupovali při výkonu svých funkcí všichni vedoucí pracovníci proděkani, vedoucí kateder, čímž se uspoří mnoho finančních prostředků a zamezí dalšímu propouštění personálu f/ Budu vyžadovat důslednou kontrolu účelu, průběhu a výsledků zahraničních cest všech pracovníků fakulty tak, aby se zamezilo plýtvání finančními prostředky. g/ Osobně budu kontrolovat přidělování finančních víceprostředků ve formě osobních ohodnocení jednotlivých zaměstnanců, aby toto rozdělení bylo spravedlivé a skutečně odráželo jejich pracovní nasazení, erudovanost a přístup k plnění pracovních povinností a nebylo pouhým odrazem toho, zda jsou oblíbenci či kamarády toho kterého vedoucího pracovníka. h/ Vyžádám si podrobnou studii o financování, rentabilitě a efektivnosti využívání všech budov, patřících OPF, které tvoří značnou část jejich finančních nákladů i/ Jako další významný zdroj získání finančních prostředků doporučuji zavedení nové signatury zvané Islámská banka a finance. Asi Vás, páni senátoři, tento můj návrh udivil a budete oponovat, že zavedení každého nového studijního programu vyžaduje značné finanční prostředky. V tomto konkrétním případě však nikoliv. Dovolte vysvětlení : * Před nedávnem jsem se zúčastnil v Praze konference, zvané Islámská bankovní konference, jež byla organizována pod patronací turecké ambasády a konala se v budově České národní banky za osobní přítomnosti guvernéra ČNB, poslanců Parlamentu ČR, ministrů a jejich náměstků, členů diplomatického sboru zejména islámských zemí, akreditovaných v ČR, guvernérů zahraničních bank a zástupců ministerstev financí islámských zemí. Celkem se konference se zúčastnilo více než 200 účastníků. Bylo mi jen líto, že na konferenci bylo také mnoho zástupců vysokých škol děkanů, rektorů, kvestorů, ale z naší Obchodně podnikatelské fakulty nebyl zastoupen nikdo. * Hlavní osou všech příspěvků vystupujících účastníků různých národností, zejména pak arabských, malajsijských, indonéských apod. bylo vysvětlení islámského bankovního systému a informování českých investorů o existenci Islámské banky, jejíž pobočka již funguje v Německu a dalším cílem konference bylo pozvat českou klientelu k investování v této Islámské bance s pobočkou v německém Mannheimu. * V současné době se například mezi bankéři celého světa stále častěji hovoří o konquistě / expanzi / Islámské banky na světových finančních trzích. * Tato konference a osobní setkání a jednání, která jsem v jejím průběhu vedl s mnoha jejími účastníky z různých islámských zemí, nám jako vysoké škole s ekonomickým zaměřením dává přístup k následujícím možnostem : - Možnost otevření nové asignatury na OPF zvané Islámské banka a finance, jež by byla rozvíjena pod patronátem a pomocí financování ze strany Islámské banky. Tato asignatura by byla zcela průkopnická z pohledu českého vysokého školství a novinkou, poněvadž dosud na fakultách ekonomického zaměření v rámci ČR není nikde vyučována. Připravovala by exkluzivně v rámci ČR bankovní odborníky, kteří by se specializovali na

6 islámské bankovnictví, poněvadž dosud v ČR odborníci tohoto zaměření neexistují. * Ekonomiky mnoha islámských zemí světa prožívají v posledních letech velký rozvoj a expanzi, zejména ty, které vycházejí z těžebních a petrochemických aktivit a neustále rostoucích celosvětových potřeb a poptávce po pohonných hmotách. a jejich permanentně rostoucích cenách na světových trzích. Z toho vyplývá vytváření velkých finančních rezerv dotčených zemí, které rozumně investují zejména do terciální sféry, rozvoje školství a vědy. V tom lze spatřovat reálné možnosti finanční podpory pro vytvoření a rozvoj nové signatury na naší Obchodně podnikatelské fakultě ze strany těchto islámských zemí. * Vidím zde možnost rozvoje projektů spolupráce s univerzitami arabských zemí, Malajsie, Turecka, Indonésie,aj. především při propagaci a rozvoji systému islámského finančnictví prostřednictvím výměnných pobytů studentů mezi OPF a jmenovaných zemí. * Má přítomnost na konferenci nám dala příležitost k navázání kontaktů a jednání s řediteli nebo zástupci poboček Islámské banky z různých zemí, což může umožnit a ulehčit v případě budování nové asignatury studentům OPF jejich úsilí o dosažení titulů diplomantů nebo inženýrských či doktorandských, eventuálně také pod patronací a s finanční výpomocí Islámské banky. * V průběhu konference jsem vedl velmi podnětné jednání s novou velvyslankyní mé rodné země Maroka excelence Souriya OTMANI o možnostech spolupráce s velvyslanectvím Marockého království a možné podpory při zavádění a rozvoji nové asignatury či při spolupráci s vysokými školami ekonomického zaměření v Maroku. Paní velvyslankyně je připravena podpořit jakoukoliv formu spolupráce s marockými subjekty a velvyslanectvím samotným, přijet osobně do Karviné a seznámit se a navázat kontakty s pracovníky a studenty OPF a podpořit je např. uspořádáním přednášek ekonomického či finančního charakteru marockými odborníky. 2/ Plán personální Jak jsem řekl v úplném úvodu, ačkoliv se tato země stala mým druhým domovem a mám ji velmi rád, přece jen nejsem Čech, jsem cizinec, pocházející dokonce ze zcela odlišného historického i kulturního prostředí a podvědomě cítím, že v této zemi a potažmo celé přetechnizované a hlubokou hospodářskou krizí zasažené Evropě mi v současné době chybí několik elementů, týkajících se zejména mezilidských vztahů, kterých si naše, arabská kultura velmi cení, považuje je za samozřejmé a jsou pro nás víceméně nepsanými zákony. Tato pravidla či morální zásady, na které tato země v poslední době rezignovala zřejmě pod vlivem své nejvyšší politické reprezentace, jež ztratila i ty poslední zábrany a sebereflexi, bych chtěl vnést do personálních a mezilidských vztahů na této fakultě. a/ Jako první důležitý úkol, který zadávám sám sobě, jak jsem uvedl již na začátku mého prohlášení, je obnovit přátelskou,harmonickou, tvůrčí a konstruktivní atmosféru, oproštěnou o závist, podrazy,úskoky a neupřímnost, tedy klima, které na této fakultě vládlo před 16 lety, když jsem zde nastoupil a které nám tolik chybělo v posledních letech. b/ Zásadním principem, který budu od personálu vyžadovat, bude jeho vysoká profesionalita, ochota na sobě neustále pracovat ve smyslu dalšího sebevzdělávání a profesního růstu a zároveň budu vyžadovat a snažit se vštípit všem zaměstnancům OPF návrat ke starému, dobrému respektu k hierarchickému uspořádání každého školského, administrativního či podnikatelského subjektu. Není přece možné, aby sekretářka, uklízečka či vrátný, při vší úctě k těmto profesím, si osobovali právo sledovat, radit, peskovat či dokonce šikanovat vysokoškolského doktora nebo docenta.

7 c/ Stejně tak budu striktně vyžadovat ochotu, vstřícnost a slušnost nejen v kontaktu mezi jednotlivými zaměstnanci OPF, ale také vůči cizím osobám, které přijdou z různých důvodů do styku s OPF, budu vyžadovat úctu vůči ženám, stáří a handicapovaným osobám a jistou míru pokory jak vůči podřízeným, tak studentům, kteří by měli být hlavním objektem našeho zájmu, protože když nebudou oni, nebudeme ani my. d/ Budeme se snažit co nejúčinněji motivovat pedagogický sbor, aby si zvyšoval svou kvalifikaci formou postgraduálního studia, budeme proces jejich studia osobně sledovat a poskytovat jim morální i odbornou podporu formou osobních kontaktů s jejich školiteli a vedením příslušných fakult univerzit, na nichž bude jejich studium probíhat. Na druhou stranu však budeme přísně postihovat ty, kteří při svém postgraduálním studiu využijí všech fakultou poskytnutých výhod tj. volna, finančních příspěvků např. na dopravu, ubytování, avšak studium ve stanoveném termínu úspěšně neukončí obhajobou. Budeme neustále dbát na zvyšování nároků na odbornost pedagogů a s pracovníky, kteří se jen vezou, se budeme muset rozloučit. e/ Naší snahou bude zorganizovat/ z finančních důvodů vlastními silami / speciální kurs anglického jazyka, jehož absolvování bude povinné pro všechny asistentky vedoucích kateder, pracovníky studijního oddělení a zaměstnance recepcí studentských kolejí a ubytoven, patřících OPF. Není přece možné, aby se v současné době zahraniční student či profesor nebo třeba jen náhodný zahraniční návštěvník naší fakulty nedomluvil na studijním oddělení či kterémkoliv sekretariátu jinak než česky. f/ Spravedlivě, rovnoměrně a zejména efektivně se budeme snažit rozdělit administrativní personál mezi jednotlivými katedrami a odděleními OPF. Není přece logické, aby v jedné kanceláři seděly 3 asistentky s identickou náplní práce. g/ Jak je to běžné ve světě bussinessu nebo i administrativy u nejrůznějších institucí / např. ve všech orgánech Evropské Unie /, budeme se snažit zavést na OPF u administrativního personálu pravidelnou rotaci mezi pracovišti po určité stanovené době / např. každé 3-4 roky /, čímž se jednak rozšíří jeho profesní úroveň a rozhled a zároveň zamezí vzniku klientelistických vztahů, použiji-li politologickou terminologii. 3/ Plán studijní V plánu studijním musím zdůraznit, že mezi mé priority bude patřit co nejvyšší kvalita studia a výuky a středem zájmu každého pracovníka na OPF se musí stát student a jeho následné uplatnění jako absolventa naší fakulty na trhu práce. a/ Již ze samotného názvu Obchodně podnikatelská fakulta zřetelně vyplývá, že by měla vzdělávat a vychovávat především budoucí obchodníky a podnikatele. A tomu je třeba absolutně přizpůsobit veškeré dění na naší OPF, tzn. výběr studijních programů či oborů,studijních plánů, forem studia, výběr pedagogických pracovníků odborníků daných oborů, souvisejících s touto specializací naší fakulty..b/ Takovým způsobem došlo například v posledních letech dokonce v rozporu s učebními plány a udělenými akreditacemi ke zrušení výuky řady cizích jazyků / kromě angličtiny, němčiny a okrajově ruštiny / a víceméně k rozprášení katedry cizích jazyků, jež byla systematicky, od nuly budována více než 20 let mnoha vyučujícími s různými jazykovými aprobacemi a dlouholetí pedagogové, kteří si dokonce na náklady naší fakulty

8 v posledních letech zvyšovali svou kvalifikaci formou postgraduálního studia a získáním doktorských titulů, byli nemilosrdně propuštěni. Tomuto nedomyšlenému kroku absolutně nerozumím, ačkoliv mi to bylo zdůvodňováno tak, že se jedná o celosvětový trend, že pokud má někdo zájem učit se cizí jazyky, má se je naučit již na základní a střední škole a pokud chce v jejich studiu pokračovat, má to zvládnout sám a tak říkajíc na vlastní triko. Tvrzení o tomto celosvětovém trendu není pravdivé a usvědčují mne o tom četné cesty mé a mých nejbližších příbuzných do zahraničí, v rámci kterých jsme absolvovali návštěvy řady vysokých škol, účastnili jsme se mnoha mezinárodních konferencí, kongresů nejrůznějších profesních zaměření. Jako lingvista musím konstatovat, a dají mi jistě za pravdu i psychologové, že z lingvistického hlediska je toto naprosto zvrácená teorie. Všude v zahraničí se naopak klade obrovský důraz na výuku cizích jazyků a jazykovou gramotnost absolventů vysokých škol. Obzvláště pak pro malé národy, jako jsme my Češi, je životně důležité, abychom znali cizí jazyky,pokud se chceme uplatnit ve světě, poněvadž nelze očekávat, že s námi někde v zahraničí bude někdo hovořit česky. Není náhodou, že právě malé národy srovnatelné s Čechy, jako Holanďané, Belgičané, Švýcaři jsou typičtí jednou z nejvyšších jazykových gramotností na světě a není žádnou výjimkou, když jejich příslušníci hovoří zároveň 3 až 4 cizími jazyky. Velmi často jsem se s tímto jevem setkávat při mé průvodcovské práci. V oboru lingvistiky, ale i mezi laickou veřejností je známo, že pro znalost a praktické využití cizího jazyka na komunikativní úrovni je zcela nezbytné jeho pravidelné, nejlépe každodenní užívání. Odborné lingvistické publikace hovoří dokonce o tom, že za pouhý rok nepoužívání cizího jazyka mluvčí ztrácí či zapomíná 20 % slovní zásoby. Z toho vyplývá, že pokud se mluvčí jazyku nevěnuje 5 let, prakticky jej zapomene. Proto neobstojí ani direktiva těchto rádoby odborníků naší Obchodně podnikatelské fakulty, kteří však s lingvistikou nemají pranic společného, že se studenti mají věnovat na OPF pouze studiu angličtiny či němčiny, popř. pro dnešní mladé lidi nic neříkající ruštiny a pokud například studovali na základní nebo střední škole francouzštinu či španělštinu, mohou ve studiu pokračovat jen soukromě a z vlastní kapsy. A co když, jim direktivně nařízenou angličtinu nebo němčinu nikdy dříve nestudovali? Nelze si dělat iluze, že studenti, kteří jsou nyní nuceni studovat jen angličtinu či němčinu si při svém velkém studijním vytížení ještě najdou čas na to, aby někde soukromě studovali své původní jiné jazykové specializace. Nehledě k finanční stránce věci, kdy cena soukromé hodiny cizího jazyka dosahuje částky až 500,- Kč. Kdo si to může obzvláště v našem kraji dovolit? Jak k tomu tito studenti přijdou? Jakým právem jsou takto diskriminovaní? c/ Je výsměchem celé akademické obci i veřejnosti, když v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti OPF v Karviné i na jejich webových stránkách se uvádí, cituji : Nadále věnovat pozornost úrovni jazykové vybavenosti absolventů ve všech formách studia. Podporovat zřízení Centra výuky cizích jazyků ( s právem udělovat mezinárodně uznávané certifikáty ) a jeho prostřednictvím zajistit nabídku intenzivních jazykových kurzů v rámci jazykové výuky a celoživotního vzdělávání. Přitom studium cizích jazyků na naší OPF bylo marginalizováno či zcela zrušeno. A za téměř frašku je nutno považovat fakt, že v rámci zapojení OPF do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje se již 2 roky ve spolupráci s partnery právě ze Španělska a též Turecka řeší projekt Couselling in Life Long Learning, jehož řešitelé uvádějí, že jeho cílem je komparace uvedených systémů v jednotlivých zemích, především pak ve Španělsku a Turecku. Za tímto účelem OPF vynaložila již spoustu finančních prostředků na zahraniční cesty pracovníků právě do

9 Španělska či Turecka na workshopy. Vzniká z toho všeho dojem, že za účelem získání významných finančních prostředků na řešení projektu a cesty jejich řešitelů do zahraničí se nám Španělsko a španělština jako jazyk setsakramentsky hodí / není náhodou, že jedním z řešitelů tohoto projektu je právě hispanista /, avšak samotným studentům, o které v naší práci a našem poslání by především mělo jít, možnost studia španělštiny a jiných románských jazyků upíráme, protože jsme je bezmyšlenkovitě, šmahem ruky zrušili. d/ Je přinejmenším zarážející vůči studentské obci i veřejnosti, že studenti takových studijních programů, jako je Bankovnictví, Evropská integrace, Finance, Ekonomika cestovního ruchu, Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Marketing a management, Gastronomie, hotelnictví a turismus nemají na naší fakultě šanci studovat jiné jazyky než angličtinu a němčinu. Např. španělština jako druhý po angličtině nejrozšířenější jazyk světa, jímž hovoří stamiliony lidí celého světa, je považována bývalým vedením fakulty za jazyk druhořadý, ne-li zcela nepotřebný. Vždyť dnes téměř každá i ta nejméně významná firma požaduje od svých pracovníků znalost alespoň jednoho,nejlépe však 2 světových jazyků. e/ Již tak se absolventi středních i vysokých škol v našem kraji potýkají s velmi nízkými možnostmi uplatnění a kraj mnozí opouštějí. Jaké uplatnění tedy mohou očekávat naši absolventi obchodníci či podnikatelé /jak vyplývá už z názvu naší fakulty /, kteří se nedomluví cizími jazyky? Předpokládá se snad již předem, že rezignují na dnes zcela globalizovanou světovou ekonomiku a obchod budou obchodovat a podnikat jen na našem malém českém dvorku? K obchodování s pančovaným alkoholem jim to zcela jistě postačí, ale k řádnému a slušnému podnikání určitě nikoliv. f/ Dle mého názoru i v plánu finančním, poněvadž se jedná o kombinovanou, tedy placenou formu studia, by mělo pro naši fakultu velký význam znovuotevření kursů cizích jazyků v oblasti turismu, lázeňství a ekonomiky, jejichž zcela neuváženého uzavření na OPF promptně využila Filosofická fakulta Ostravské univerzity k tomu, že tyto kursy zavedla a přetáhla asi 50 zájemců o toto studium znovu zdůrazňuji- placených kursů!!! g/ V plánu studijním by se měla zvyšovat kvalita výuky zvyšováním kvalifikace pedagogických pracovníků, ale také širším využíváním zkušeností jiných českých nebo zahraničních vysokých škol, se kterými spolupracujeme a které se věnují stejným nebo obdobným specializacím jako naše fakulta. h/ V oddíle finanční plán jsem se podrobně věnoval zavedení nové signatury Islámská banka a finance. S touto novou specializací souvisí a obecně pro obchodování či podnikání v celém světě platí, že úspěšný obchodník nebo podnikatel by měl znát specifika země, v níž má v úmyslu podnikat. Při zavedení výše jmenované nové signatury doporučuji včlenit do studijních plánů speciální předmět, který by se zabýval nutností respektovat specifika islámské mentality, kultury, zvyků a nepsaných, avšak běžně přijatých zákonů v islámské společnosti. K nim patří zejména počáteční nedůvěřivost, opatrnost, uzavřenost, nepřístupnost rezervovanost, pokud se jedná o komerční záležitosti. V tom jsou svou mentalitou islámští

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Programové cíle Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Fakulta informatiky a statistiky je dnes fakultou, která se zdárně rozvíjí a má pro tento rozvoj veškeré předpoklady. Podařilo se nastartovat mnoho činností

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

BUDOUCNOST MÁME VE SVÝCH RUKOU!

BUDOUCNOST MÁME VE SVÝCH RUKOU! BUDOUCNOST MÁME VE SVÝCH RUKOU! Programové prohlášení prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc. kandidátky na funkci děkanky PF UP ve funkčním období 2007 2011 Programové prohlášení na následující čtyřleté funkční

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015 ve dnech 14. 16. září 2015, že bude v souladu

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Základní třídění dat

Základní třídění dat Dotazníkové šetření českých vědců a výzkumníků se zkušeností se zahraničním pobytem Základní třídění dat Řešitelský tým výzkumného projektu: Tomáš Kostelecký Josef Bernard Věra Patočková Sociologický Ústav

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více