PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013"

Transkript

1 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého I N F O

2 2 Souhrnné informace Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého humanitně zaměřená škola se čtyřletým studijním cyklem, s osmnáctiletou tradicí, pro absolventy 9. tříd ZŠ zejména se zájmem o literaturu.

3 3 Souhrnné informace Charakteristika školy Studium je zaměřeno především na český jazyk a literaturu, anglický, německý, francouzský jazyk a španělský jazyk, historii, zeměpis, společenské vědy a dějiny umění. Přírodovědné vědy jsou vyučovány v předepsaném rozsahu, v náplni těchto předmětů je preferována ta část učiva, která je potřebná pro chápání mezipředmětových vztahů a při přijímacích zkouškách a studiu na humanitně zaměřených vysokých školách. Velká pozornost je věnována i volitelným seminářům, jejichž náplní je příprava na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy. Důležitým předmětem je v 1. ročníku vyučování humanitního základu, ve kterém jsou jednotlivé historické a kulturní epochy představeny ve své celistvosti a vzájemných souvislostech tak, aby studenti poznali vzájemné průniky literatury, historie, filozofie a kultury. Jsou tak zastřešeny předměty dějepis, literatura, společenské vědy a dějiny umění. V jednotlivých předmětech se pak probírají jejich jednotlivé specifikace. Dále jsou do ŠVP začleněny předměty mediální výchova, moderní dějiny, dějiny mezinárodních vztahů a moderní literatura, které pomáhají studentům při přípravě nové podoby maturity, zejména v občanském a společenskovědním základu. Studenti se mohou připravovat na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka PET, FCE a TIE. Na škole jsou vyučovány volitelné semináře tvůrčího psaní, výtvarná tvorba, světová literatura a dílny dokumentárního dramatu a španělský jazyk. Studenti se mohou účastnit projektů např. Cena vévody z Edinburghu. Cena je mezinárodně uznávaná po celém světě a prokázala se být vysoce ceněným kritériem během přijímacích zkoušek na vysoké školy v zahraničí i ČR či při hledání kvalitního zaměstnání. Cílem programu je motivace a sebezdokonalení studenta ve školních a mimoškolních aktivitách a rozvoj vyrovnané osobnosti. Škola také spolupracuje spolupráci s Lundellska skolan ze švédského města Uppsala, pravidelně spolupracuje se školami z Dánska a Německa.

4 4 Souhrnné informace Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého individuálně pracuje a nadále bude pracovat s literárními talenty ve spolupráci se spisovateli, publicisty a kritiky. Pod vedením zkušených spisovatelů tu probíhají semináře tvůrčího psaní. Posláním SGJŠ je provozování školy gymnaziálního typu s cílem kvalitního vzdělávání všech studentů, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, studentů mimořádně nadaných i studentů problémových a výjimečných. Každý je chápán jako osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli. Studenty vzděláváme a vychováme v duchu humanistických ideálů a demokratických tradic s cílem vytvoření a upevnění kompetencí. Absolventi Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého jsou připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách, vysokých školách a k práci v oblasti kultury, školství a veřejné správy.

5 5 Souhrnné informace Základní informace o škole: Název školy: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého IČ: IZO: Adresa: Legerova 5, Praha 2 Telefony a kontakty: Kancelář a sborovna: Ředitelna: www: Typ školy: soukromá; zařazená do sítě škol Zaměření: humanitní, literární Kód stud. oboru: K/41 gymnázium čtyřleté Školní vzdělávací program: Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Forma a druh studia: denní, čtyřleté Zřizovatel: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Ředitelka: Mgr. Věra KRAKLOVÁ Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Kopková Výchovný poradce: Mgr. Milan ZÁRUBA Kancelář: Alžběta KRIŠTOFOVÁ (jednatelka)

6 6 Souhrnné informace Učební plán: Vzdělávací oblasti / obory Český jazyk a literatura Anglický jazyk* Francouzský*/Německý */Španělský jazyk* Matematika a její aplikace Fyzika 2 2 Chemie 2 2 Biologie 2 2 Člověk a příroda 3 3 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Člověk a svět práce INT Umění a kultura Dějiny umění Člověk a zdraví Tělesná výchova* Výchova ke zdraví INT Informační a komunikační technologie INT Informatika* 2 2 Průřezová témata INT Celková povinná dotace Volitelné předměty Povinně volitelné předměty: Humanitní základ 2 Mediální výchova 2 Moderní literatura 2 2 Moderní dějiny 2 Dějiny mezinárodních vztahů 2 Volitelné předměty: Tvůrčí psaní Dějiny filozofie 2 2 Seminář dokumentárního dramatu Divadelní teorie Výtvarná tvorba Světová literatura Občanský a společenskovědní základ 2 Matematika / Člověk a příroda - maturitní 2

7 7 Souhrnné informace Jaká jsme škola? Veškerá výuka gymnázia probíhá v Legerově ulici, asi 10 minut chůze od stanice metra I. P. Pavlova nebo 15 minut z náměstí Míru. Legerova ulice patří k velmi frekventovaným místům Prahy. Pro ochranu studentů před hlukem a smogem jme instalovali do tříd orientovaných do ulice protihluková vakuová okna a vybavili jsme učebny čističkami vzduchu. Pro pasivní bezpečnost našich studentů jsme zavedli kamerový systém (CCTV) napojený na videoserver s videoklientem v síti LAN. SGJŠ využívá pro výuku celé přízemí budovy a část 1. patra. V současné době tedy máme 7 učeben - 1 multimediální pracovnu, 1 odbornou pracovnu a 1 posluchárnu a 1 jazykovou učebnu. Dále využíváme i školní knihovnu, hernu, studovnu a čítárnu časopisů a samozřejmě kanceláře a sborovnu atd. Školní jídelna je v objektu školy, ve vnitrobloku školy je sportoviště s tenisovým kurtem, volejbalovým, resp. basketbalovým hřištěm a vybavením pro některé atletické disciplíny. Pro vážné uchazeče o studium pořádáme přípravné a seznamovací kurzy. Problémy řešíme Výchovný poradce se nejčastěji v rámci svých konzultačních hodin zabývá výchovně vzdělávacími problémy studentů a osobnostními problémy studentů. Konkrétně jde např. o zajištění odpovídající péče pro studenty se specifickými poruchami učení či pomoc při výběru dalšího vzdělání či pracovního uplatnění po absolvování SGJŠ.

8 8 Souhrnné informace Mezinárodní projekty Projekt se švédskou školou Upsalla Skrapan Naše gymnázium spolupracuje již rok na společných projektech s druhou nejúspěšnější střední školou ve Švédsku, Upsalla Skrapan. Projektu se letos zúčastnili všichni studenti SGJŠ a byli rozděleni do třinácti skupin. Úkolem každé skupiny bylo připravit a odprezentovat projekt na vlastní zadané téma. Každá skupina se průměrně skládala ze sedmi českých a sedmi švédských studentů. Obě strany nejprve komunikovaly prostřednictvím facebooku, studenti se postupně seznamovali a sbírali data důležitá pro projekty. Dne se školy setkaly naživo v Praze v sále hotelu Ariston na Žižkově a začaly své práce realizovat. Celkem bylo přítomno na 150 studentů - polovinu tvořili naši studenti a druhou studenti ze Švédska. Úkolem bylo během prvního dne nasbírat veškeré materiály a klíčové informace pro projekty. Výjimečností bylo, že studenti měli naprostou zodpovědnost za své prezentace a profesoři nesměli jakkoli zasahovat. Práce musely být podloženy fakty, a proto byly nedílnou součástí každého projektu povinný průzkum veřejného mínění, interview s minimálně jednou slavnou osobností, návštěvy galerií, výstav, či muzeí, s místy, které byly spjaty s tématikou projektů. Veškerá komunikace se odehrávala v angličtině a bylo radostí pozorovat, jak se i ti méně jazykově zdatní nebáli mluvit. Po třech dnech tvrdé společné dřiny byly výsledkem profesionálně předvedené multimediální prezentace v anglickém jazyce, jejichž powerpointovou část si můžete prohlédnout na webových stránkách školy. Odměnou bylo nejen získání nových kontaktů a pocit dobře odvedené práce, ale i ceny za nejlepší prezentace. Projekt byl natolik zdařilý a úspěšný, že se na příští rok plánuje znovu, tentokráte ve Švédsku, kam naši studenti vyrazí jistě v hojném počtu.

9 9 Souhrnné informace Tvůrčí psaní Studenti naší školy mají možnost navštěvovat seminář tvůrčího psaní, kde mohou prakticky uplatnit své znalosti z literatury a jazyka. Seminář je veden předními českými spisovateli Michalem Vieweghem nebo předsedou českého PEN klubu Jiřím Dědečkem. Díky němu jsou studenti informování o dění v této klíčové české literární asociaci a mohou se účastnit některých jejich akcí. Poznatky z tvůrčího psaní naši studenti každoročně zúročují v literárních soutěžích. Připravujeme: Sailing Team Ve Velké Británii a v Americe je tradicí, že se školy, jak střední, tak vysoké, každoročně utkávají v různorodých závodech. Každý je jistě obeznámen jejich vrcholem, kterým je slavný veslařský závod mezi univerzitami Oxford a Cambridge, dnes známý pod názvem "The Xchanging Boat Race". Rádi bychom začali v Čechách podobnou tradici, a proto jsme se rozhodli ve spolupráci se školou Open Gate v Babicích školní rok 2011/2012 zakončit přátelskými "fun race" závody v jachtingu. Obě školy mají za úkol připravit dva týmy, které se v červnu utkají na slapské přehradě, kde změří své síly. Závody se skládají ze tří kategorií - studentské, profesorské a smíšené. Účastníci během druhého pololetí projdou důkladným školením pod vedením zkušených instruktorů a budou mít tak navíc možnost získat průkaz VMP, neboli Vůdce Malého Plavidla. Toto školení zahrnuje jak teoretickou, tak i praktickou přípravu a obohatí studenty o nové zážitky a dovednosti.

10 10 Souhrnné informace Celoškolní projekt Praha ze všech stran Podzimní projekt byl rozdělen do osmi skupin, které přímo v terénu plnily úkoly zadání. Hlavním výstupem byly především prezentace.

11 11 Souhrnné informace Studujeme v knihovně Školní knihovna je stále rozšiřována o nově vycházející tituly. V tomto školním roce mohou studenti pracovat s téměř svazky. Studenti využívají odbornou literaturu v kabinetech - literárním, biologickém, kabinetu jazyků, filozofie a estetiky, kde jsou jim k dispozici moderní encyklopedie, monografie, slovníky a další odborné práce. Studenti mohou knihy vyhledávat na počítači a připravovat tak referáty a další samostatné práce. K dispozici jsou i noviny a časopisy např. Labyrint revue, Reflex, Respekt, Týden, National Geographic, Dějiny a současnost, Film a doba, HOST, Koktejl, Kritická příloha Revolver revue a dalších cca 50 titulů. Každá třída dostává v několika výtiscích časopis Knihy. Další službou knihovny je prezenční půjčování CD, audiokazet, video-kazet i cca 400 CD-ROMů.

12 12 Souhrnné informace Učíme se v odborných pracovnách Pro efektivní využití naší knihovny CD-ROM pracujeme ve studovně se 4 PC s OS Linux (samozřejmě zapojenými v lokální síti). Odborná pracovna je využívána především vyučujícími přírodovědných předmětů - fyziky, chemie, biologie. Pracovna je vybavena laboratorním badatelským mikroskopem s barevnou CCD kamerou, umožňující přenos obrazu mikroskopických objektů na monitor, TV i videorekordér, barevnou CCD kamerou pro snímání obrazů, fotografií i biologického materiálu s přenosem i na videorekordér. Pracovna slouží i k provádění jak demonstračních, tak žákovských pokusů. Nově byla instalována interaktivní tabule, která umožňuje zajímavější formu výuky. Při výuce výpočetní techniky vyučující prakticky prezentuje práci s počítačem nebo demonstruje data. Součástí výuky je samozřejmě i edu-learning. Nově byla otevřena jazyková multimediální učebna, která je vybavena interaktivní tabulí. Zde jsou využívány moderní přístupy při výuce světových jazyků vyučovaných na naší škole. Při výuce běžně používáme projektory napojené na PC s připojením na internet a tím se výuka stává zajímavější a hlavně aktuální.

13 13 Souhrnné informace Rekonstrukce obrazů na hodinách dějin umění Dějiny výtvarného umění patří na naší škole k maturitním předmětům. Za čtyři roky studia se studenti seznámí s vývojem dějin umění od pravěku až po současnost. Zájem o tento předmět dokládají i rekonstrukce obrazů, které si studenti sami připravují a sami realizují. K vrcholným studentským rekonstrukcím rozhodně patří kompozice Da Vinciho nástěnné malby Poslední večeře Páně, která vznikla spontánně při posledním zvonění loňských maturitních ročníků. Nadšení studentů se přeneslo i na učitelský sbor, který vyprovodil studenty na prázdniny rekonstrukcí Repinova obrazu Burlaci na Volze.

14 14 Souhrnné informace Hodiny dějin umění v Národní galerii V rámci předmětu dějiny umění se studenti druhého ročníku zúčastnili interaktivní přednášky moderního umění ve Veletržním paláci Hodnota v umění. Cílem této komentované prohlídky bylo seznámit se s termíny estetická a umělecká hodnota díla, uvědomění si těchto hodnot a v závěru jejich samotné stanovení. Studenti v závěru přenášky byli schopni sami obhájit fiktivní prodej vybraných uměleckých děl a sami stanovit jejich estetickou a uměleckou hodnotu.

15 15 Souhrnné informace Odborné exkurse k semináři z dějepisu Návštěva památníku Lidice Každoročně studenti maturitního semináře z dějepisu navštěvují expozici připomínající vypálení obce Lidice. S památníkem naše škola současně spolupracuje při pořádání seminářových, projektových a školících aktivit. Díky tomu jsme informováni o současném stavu historie 2. odboje.

16 16 Souhrnné informace Hodiny biologie probíhající přímo v botanické a zoologické zahradě

17 17 Souhrnné informace Výtvarná tvorba seminář výtvarná tvorba - Milan Fibiger práce studentů

18 18 Souhrnné informace Žijeme kulturně Pravidelně pořádáme exkurze a poznávací zájezdy do zahraničí zaměřené především na studium dějin umění a historie ( Itálie, Řecko, Francie, Polsko, Německo, Rakousko, Rakousko, Francie, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Německo).

19 19 Souhrnné informace Florencie, Řím Vatikán

20 20 Souhrnné informace Budapešť Budapešť je také nazývána Paříží východu. Na počátku října nás Budapešť svým velkorysým přístupem přesvědčila, že je takto nazývána právem. K pohodovému pobytu jistě přispělo i nezvykle slunné počasí a také přístup a zájem studentů tuto metropoli poznat. Během třídenního poznávacího pobytu jsme se stihli seznámit nejen se všemi významnými architektonickými památkami Budapešti, včetně pozůstatků římského města Aquinca, ale i na vlastní kůži poznatky účinky termálních pramenů a navštívit Vasarelyho muzeum. Celý pobyt rozhodně přispěl k rozšíření vědomostí z předmětů dějiny umění, dějepis a zeměpis.

21 21 Souhrnné informace Pořádáme pro studenty besedy se známými osobnostmi; naši studenti často navštěvují divadelní a filmová představení, koncerty a výstavy; sledujeme veškeré kulturní dění a diskutujeme o svých názorech nejen v hodinách dějin umění a literatury; studenti všech ročníků velmi aktivně navštěvují divadelní představení v rámci KMD; studenti se zúčastňují literárních či výtvarných soutěží; Beseda s akademickým malířem Adolfem Bornem

22 22 Souhrnné informace Beseda antisemitismus a holocaust Studenti 4. ročníků se v lednu 2011 ve škole zúčastnili besedy s ing. Pavlem Wernerem z Terezínské iniciativy, který prošel Osvětimí Birkenau a Mauthausenem. Ing. Pavlu Wernerovi bylo na konci války 13 let.

23 23 Souhrnné informace Seznamovací kurz K životu ve škole rozhodně také patří utváření třídního kolektivu. Studenti prvního ročníku strávili společně několik dnů v Albrechticích v Jizerských horách. Ke stmelování kolektivu tak přispěly horské túry, návštěvy místních pamětihodností a v neposlední řadě i vlastní skupinová tvorba v duchu land-art. Podařilo se nám našimi výtvory ozvláštnit Jizerské hory.

24 24 Souhrnné informace Projekt Vánoce ve světě K dalším zajímavým aktivitám našich studentů patřil projekt, ve kterém se navzájem seznamovali s tradicemi vánočních svátků v různých koutech světa.

25 25 Souhrnné informace Dějiny umění keramika Již pravěký člověk dokázal pracovat s keramickou hlínou. Studenti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet dovednosti unětické kultury.

26 26 Souhrnné informace Dějepis a dějiny umění v Kutné Hoře Mezi výlety po České republice, které naše škole pravidelně podniká, patří návštěva Kutné Hory. Zde se studenti seznámili s historií českého mincovnictví, jež je spjato s místním Vlašským dvorem. Připomněli si také historii husitské éry a vydání Dekretu kutnohorského. Během výletu studenti navštívili zdejší kostnici, kutnohorské podzemí či cisterciácký klášter.

27 27 Souhrnné informace Sportujeme Jezdíme na seznamovací a lyžařské kurzy; každoročně běháme štafetový maraton; udržujeme kondici na 3-4 denních cyklistických výletech; zúčastňujeme se sportovních soutěží florbal, plavání, kopaná.

28 28 Souhrnné informace Maturitní ples Nedílnou součástí zakončení studia je jistě maturitní ples. Patnáctý ples Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého se konal 12. února 2011 v Národním domě na Vinohradech. V minulosti na plesech SGJŠ vystupovali např. : Abraxas Absolonová Monika B.S.P Bastien Alan Brutus Burma Jones David Michal Korec Vlasta Osvaldová Gabriela Podlipská Renáta Sto zvířat Střihavka Kamil Viewegh Michal Vobořil Jindra a Los Vobos

29 29 Souhrnné informace Zveme Vás na 16. ples SGJŠ který se uskuteční v pátek 2. března 2012 od v Kulturním centru Novodvorská, Praha 4 Vstupenky si můžete objednat: SGJŠ, Legerova 5, Praha 2 telefon

30 30 Souhrnné informace Spolupořádáme literární soutěž: Cena Josefa Škvoreckého pro studenty 8. a 9. tříd ZŠ a studenty 1. 4.ročníků středních škol. Soutěž navazuje na literární soutěž O cenu Danny Smiřického. Bližší informace na nebo Práce zasílejte do konce června 2012 na Veškeré doplňující informace poskytne provozní kancelář na telefonu

31 31 Souhrnné informace Vyhlášení soutěže Cena Josefa Škvoreckého Soutěž navazuje na 12 ročníků soutěže O cenu Danny Smiřického. V soutěži budou dvě oblasti próza a poezie, v jedné věkové kategorii studenti 8. a 9. třídy ZŠ + studenti ročníku středních škol. Kategorie soutěže Próza studenti 8. a 9. třídy ZŠ + Poezie studenti 8. a 9. třídy ZŠ + V porotě soutěže bývají: spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Jiří Dědeček, Alexandr Kliment, Miroslav Kovářík, Martin Šafránek; pedagogové SGJŠ. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na nominačním večeru soutěže v listopadu Soutěž je omezena v množství prací. Každá škola smí zaslat maximálně dvě práce: jednu z oblasti prózy a jednu z oblasti poezie. Rozsah: poezie - minimálně 3, maximálně 5 básní próza - maximálně 5 stran A 4. Všechny práce musí být odevzdány formou u na adresu ve formátu *.doc, *.rtf, *.txt, *.602. Na každé straně musí být uvedeno jméno a škola soutěžícího. K zaslaným pracím je nutné připojit vyplněnou přihlášku, kterou najdete na konci této brožury nebo na Pokud nebudou vyplněny všechny údaje, práce nebude do soutěže přijata.

32 32 Souhrnné informace Přihláška také na záložka -> soutěž školy Přihláška do soutěže Cena Josefa Škvoreckého Typ školy Název školy Adresa základní střední jiná: Jméno autora Datum narození Adresa domů Próza Název práce Poezie Název práce Datum: / /

33 33 Souhrnné informace Příjmení a jméno žáka Předběžná přihláška ke studiu Čtyřleté studium Rodné číslo Státní příslušnost Okres narození Místo narození IZO školy Bydliště PSČ Telefon domů Otec - příjmení a jméno Matka - příjmení a jméno Bydliště (vyplňovat jen v případě, že je odlišné) Bydliště (vyplňovat jen v případě, že je odlišné) Zaměstnání otce Telefon Zaměstnání matky Telefon Angličtina začátečník mírně pokročilý pokročilý Němčina začátečník mírně pokročilý pokročilý Francouzština začátečník mírně pokročilý pokročilý Španělština začátečník mírně pokročilý pokročilý Známky za ZŠ Český jazyk Dějepis Zeměpis celkový průměr 8. třída 9. třída Příloha: Kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ. Dne: Podpis:

34 34 Souhrnné informace Obsah: Studujeme v knihovně...10 Učíme se v odborných pracovnách...12 Rekonstrukce obrazů na hodinách dějin umění...12 Hodiny dějin umění v Národní galerii...13 Odborné exkurse k semináři z dějepisu...14 Návštěva památníku Lidice...15 Hodiny biologie probíhající přímo z botanické a zoologické zahradě...15 Výtvarná tvorba seminář výtvarná tvorba - Milan Fibiger Práce studentů...17 Žijeme kulturně...17 Sportujeme...27 Maturitní ples...27 Spolupořádáme literární soutěž: Cena Josefa Škvoreckého...30 Vyhlášení soutěže...30 Přihláška do soutěže...32 Předběžná přihláška ke studiu...33 Obsah:...34

35 35 Souhrnné informace Dny otevřených dveří 7. listopad 2011, 23. leden a 19. březen :00 17:00 Navštivte Dílny tvůrčího psaní s Jiřím Dědečkem, ukázkové hodiny anglického jazyka nebo dějin umění. Po předchozí domluvě je možné navštívit jakoukoliv jinou vyučovací hodinu ve Vámi zvoleném termínu. Další upřesnění na

36 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, PRAHA 2 TELEFON , WEB E MAIL 2011

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 3(2014) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 Srpen 2014 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV)

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 OBSAH OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1. VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY...6 2.2.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o., 1. 9. 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský Táborské

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001

Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001 za školní rok 2000/200 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 20 00 PRAHA 2 TELEFON 24 26 22 86, 24 26 73 ZÁZNAMNÍK / FAX 24 26 3 38 E - MAIL info@sgjsvos.cz WWW http://www.sgjsvos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více